Click here to load reader

Yunit 1: AKO AY NATATANGI · PDF fileMatapos ang pag-aaral ng Yunit 1 gamit ang modyul na ito, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: ... kwintas, palda, kendi, prutas, gulay, karne,

 • View
  989

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Yunit 1: AKO AY NATATANGI · PDF fileMatapos ang pag-aaral ng Yunit 1 gamit ang modyul na ito,...

 • 1

  Yunit 1: AKO AY NATATANGI

  PANIMULA

  Naka-thumbs up pareho yung

  bata at masayang-masaya.

  Pakibuka yung bibig nila

  pareng naka-shape na

 • 2

  MGA LAYUNIN

  Matapos ang pag-aaral ng Yunit 1 gamit ang modyul na ito,

  inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:

  1. naipakikilala mo ang iyong sarili

  2. nasasabi mo ang mga bagay na nagpatuloy at nagbago

  sa iyong sarili mula nang isilang ka hanggang sa

  kasalukuyan

  3. naihahambing mo ang iyong sariling kuwento ng

  buhay sa kuwento ng iyong kamag-aral

  4. napahahalagahan at naipagmamalaki mo ang iyong

  sarili

 • 3

  Aralin 1: Pagkilala sa Sarili

  PANIMULA

  Larawan

  Larawan ng isang batang nakatingin sa isang salamin

 • 4

  Aralin 1.1. Ang Aking Sarili

  Pag-isipan

  Ano-ano ang mga alam mo tungkol sa

  iyong sarili?

  Gawain 1

  Maglaro muna tayo.

  Makinig sa panuto ng guro. Magpapangkat-pangkat

  kayo ng iyong mga kamag-aral ayon sa kategoryang

  sasabihin ng inyong guro. Sa larong ito, inaasahang

  masasabi mo ang iyong pangalan, kaarawan, edad at

  tirahan.

  (Illustration: 3 grupo ng mga masasayang mag-aaral (mga babae at

  mga lalake) na nakatayo at magkahawak-kamay)

  Nakatayo sila,

  magkakahawak kamay

  pero dapat makitang

  parang naglalaro sa klase

 • 5

  Ano ang mga impormasyong ibinahagi mo sa iyong

  mga kamag-aral habang naglalaro?

  Kailan mo kailangang sabihin ang iyong pangalan,

  kaarawan, edad at tirahan?

  Bakit kailangang alam mo ang iyong pangalan,

  kaarawan, edad at tirahan?

 • 6

  Gawain 2

  Magpangkat ng tig-aapat. Makinig nang mabuti sa

  sitwasyong babasahin ng iyong guro. Ipakita sa

  pamamagitan ng pagsasadula kung paano mo

  sasabihin ang mga batayang impormasyon tungkol sa

  iyong sarili. Bibigyan kayo nang sapat na oras upang

  maghanda at mag-ensayo.

  Ibahagi sa klase ang inihandang dula.

 • 7

  Ano ang naramdaman mo matapos ninyong ibahagi

  sa klase ang inihanda ninyong dula?

  Ikaw, naranasan mo na ba ang sitwasyong inyong

  ipinakita sa dula?

 • 8

  Gawain 3

  Isulat sa patlang ang hinihinging batayang

  impormasyon.

  Bago ka ba rito?

  Anong pangalan

  mo?

  Ang pangalan ko

  ay ______________

  _________________.

 • 9

  Illustrator: Larawan ng dalawang bata sa palaruan

  Ipinanganak ako

  noong _________

  ________________.

  Kailan ka

  ipinanganak?

  Unit1&2.2 -Cant find

  this illustration

 • 10

  Illustrator: Larawan ng dalawang bata sa loob ng silid-aralan

  Ako ay

  _______________

  taong gulang

  na.

  Ilang taong

  gulang ka na?

  Unit 1&2.1 Cant find

  this illustration

 • 11

  Nakatira po ako

  sa ______________

  _________________.

  Nawawala ka

  ba? Saan ka

  nakatira?

 • 12

  Gawain 4

  Upang lubusan mong makilala ang iyong sarili, alamin

  ang pinagmulan ng iyong pangalan. Tanungin ang

  iyong magulang o tagapag-alaga kung bakit ito ang

  ibinigay nilang pangalan sa iyo.

  Bakit po ba

  Jose ang

  ipinangalan

  ninyo sa

  akin?

  Kasi pareho ang

  araw ng

  kapanganakan

  ninyo ni Jose Rizal,

  isang magiting at

  maipagmamalaking

  tao.

 • 13

  Isulat sa loob ng bituin ang iyong unang pangalan.

  Halimbawa, Jose. Isulat naman sa loob ng bilog ang

  dahilan kung bakit ito ang ibinigay sa iyong pangalan.

  Halimbawa, pareho ang araw ng kapanganakan

  namin ni Jose Rizal, isang magiting at

  maipagmamalaking Pilipino.

  Pareho ang araw

  ng kapanganakan

  namin ni Jose Rizal,

  isang magiting at

  maipagmamalaking

  Pilipino.

  JOSE

 • 14

  Humingi ng tulong sa iyong mga magulang o kasama

  sa bahay sa pagsagot nito.

  _______________________

  _______________________

  _______________________

  _______________________

  _______________________

  _______________________

 • 15

  Gawain 5

  Ano-ano ang mga pangalang itinatawag sa iyo ng

  iyong mga magulang o kaibigan maliban sa iyong

  unang pangalan? Sa mga pangalang ito, alin ang

  gustong-gusto mong itinatawag sa iyo?

  Sa isang malinis na papel, gumawa ng name tag kung

  saan nakasulat ang pinakagusto mong pangalan.

  Kulayan ito ng iyong mga paboritong kulay.

  Magpatulong sa iyong guro sa paglagay ng tali. Isuot

  ito tuwing oras ng klase.

  Tandaan

  Mahalagang malaman mo ang mga pangunahing

  impormasyon tungkol sa iyong sarili tulad ng iyong

  pangalan, kaarawan, edad at tirahan.

  Magagamit mo ang mga impormasyong ito sa

  pagpapakilala ng iyong sarili sa mga bagong kaibigan,

  kaklase at kalaro.

  JOSE

 • 16

  Aralin 1.2. Ako ay Katangi-tangi

  Pag-isipan

  Paano mo ilalarawan ang iyong sarili? Ano-

  ano ang mga pisikal na katangian mo na

  naiiba sa ibang mga tao sa iyong paligid?

  Gawain 1

  Kumuha ng isang malinis na papel at iguhit ang iyong

  sarili.

  Pagkatapos mong gumuhit, isulat ang iyong pangalan

  sa ibabang bahagi ng iyong iginuhit na larawan.

  Ibahagi sa klase ang iyong ginawa.

 • 17

  Kasama ng iyong mga kaklase, ipaskil ang inyong mga

  iginuhit sa isang bahagi ng inyong silid-aralan.

  Ano ang naramdaman mo habang -

  a) iginuguhit mo ang iyong sarili?

  b) ibinabahagi mo ang iyong iginuhit?

  c) nakikinig ka sa pagbabahagi ng iyong mga

  kamag-aral?

  Ano ang napansin mo sa iyong iginuhit?

  Ano ang masasabi mo sa ginawa mo?

  Ano ang napansin ninyo sa mga larawang inyong

  iginuhit?

  Bakit hindi magkakapareho ang inyong mga iginuhit?

  Ano-ano ang kaibahan ng iyong iginuhit sa mga

  ginawa ng iyong mga kaklase?

 • 18

  Gawain 2

  Napagmasdan mo na ba ang iyong mga daliri sa

  kamay? Tingnang mabuti ang mga guhit sa iyong

  hinlalaki.

  Lahat tayo ay may kani-kaniyang thumb print tulad ng

  sinisiyasat ng imbestigador sa larawan. Subukan mong

  ikumpara ang iyong sariling thumb print sa iyong mga

  kamag-aral.

  Illustration: isang detective na may dalang magnifying glass na

  tinitingnan ang isang totoong thumb mark ng hinlalaki

  Dapat malaki ang magnifying

  glass (kasya yung thumbprint na

  nakalagay dito), at nakatungo

  yung tao habang nakatingin sa

  thumb print gamit ang magnifying

  glass. Kahit may pag exaggerated

  ang picture. Basta magmukhang

  sinisiyasat mabuti yung

  thumbprint

 • 19

  Bumuo ng isang pangkat na may limang kasapi.

  Kumuha ng isang malinis na papel at maghanap ng

  maaring ipangkulay sa inyong hinlalaki. Matapos

  kulayan ang inyong hinlalaki, idiin ninyo ang mga ito sa

  isang malinis na papel tulad ng nasa larawan.

  Siyasating mabuti ang mga guhit mula sa iyong

  hinlalaki. Ano ang natuklasan mo? Magkapareho ba

  ang thumb print ninyo ng iyong mga kamag-aral?

  Illustration

  5 small kids pressing thumbs on a sheet of paper

  Sa isang papel lang

  dapat sila lahat

  nagpipress ng thumb

  and sana mukha silang

  masaya.

 • 20

  Maliban sa thumb print, may iba ka pang mga

  katangiang pisikal na naiiba sa iyong mga kamag-aral.

  May naiisip ka pa ba?

  Tandaan

  Mayroon kang mga pisikal na katangian na naiiba

  sa iyong mga kamag-aral tulad ng thumb print,

  sukat o laki ng katawan, hugis ng mukha, tangos ng

  ilong, hugis at kulay ng mata, at ang kulay at anyo

  ng buhok. Nararapat lamang na ipagmalaki mo

  ang iyong mga angking katangian.

  Ang bawat isa sa iyong kamag-aral ay natatangi

  rin. Dapat mong igalang at pahalagahan ang

  kanilang angking katangian.

 • 21

  Galit

  Gulat

  Malungkot

  Masaya

  Gawain 3

  Pagmasdan mo ang nasa larawan

  Illustration: Totoong Larawan ng mukha ng batang

  masaya, malungkot,gulat at galit

  mukha namang di masaya

  ang nasa frame 1, gawing

  mas masaya. Pakibago

  ang bibig at ekspresyon

  ng mata

 • 22

  Ipinapakita sa larawan ang ibat ibang damdamin ng

  tao tulad ng masaya, malungkot, gulat at galit. Tuwing

  kailan mo nararamdaman ang mga damdaming ito?

  Maglaro tayo. Bumuo kayo ng dalawang pangkat sa

  klase na may magkasindami ng miyembro. Bawat

  pangkat ay bubuo ng isang bilog. Gayahin ninyo ang

  nasa larawan.

  Illustration: Drawing ng 2 pangkat ng mga bata. Isang

  grupo ang nasa loob ng mas malaking bilog. Ang mga

  nasa loob ng bilog ay nakaharap sa mga batang nasa

  labas ng bilog. Ang mga nasa labas na bilog ay

  nakaharap ng mga batang nasa loob ng

  bilog.Maaaring gayahin ang illustration na nasa ibaba.

  Pakipalitan ang larawan ng

  apat na lalaki ng apat na

  batang babae. we want a

  module na gender sentsitive

  Sana rin magkakaiba ang

  mukha at itsura nila.

 • 23

  Babasahin ng inyong guro ang ibat ibang sitwasyon.

  Pagkatapos niyang maba

Search related