Click here to load reader

Życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia ... 12562,powiatowe-abc-grudzien-2019.pdf · PDF file W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia uczniowie klasy V, VI,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia ......

 • NR 11/213 (ROK XIX) cena 2,15 zł (z 5% vat)grudzień 2019

  Życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

  pełnych wiary prawdziwej, nadziei szczęśliwej i miłości rodzinnej

  oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2020

  składa Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu

  Radziejowskiego oraz

  Redakcja „Powiatowego ABC”

 • Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

  wszystkim Mieszkańcom i Gościom Powiatu Radziejowskiego

  składamy życzenia spokojnych, zdrowych i pogodnych świąt.

  Życzymy, aby te Święta przy wigilijnym stole przyniosły dużo radości, ciepła i optymizmu. Niech ten szczególny czas będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy 2020 rok niech stanie się

  czasem spełnionych marzeń i nadziei.

  Nowy dyrektor SPZOZ w Radziejowie 25 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste powołanie nowego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro- wotnej w Radziejowie. Nowy dyrektor wybierany był w drodze konkursu ogłoszonego uchwałą nr 75/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 października br. Konkurs przeprowadzi- ła Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr X/80/2019 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 18 września br.

  Nowy dyrektor Sebastian Jankiewicz urodził się 1989 r. i pochodzi z Kruszwicy, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące, a następnie Studium Medyczne w Inowrocławiu. Studiował zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz ratownictwo ogólne i pielęgniar- stwo ogólne w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzyniu. Z  do- świadczenia zawodowego nowego dyrektora można wymienić ko- ordynowanie Ratownictwem Medycznym Garnizonu w Bydgoszczy oraz koordynowanie Ratownictwem Medycznym Izby Przyjęć w ra- dziejowskim szpitalu.

  Uroczystego wręczenia powołania Sebastianowi Jankiewiczowi dokonał starosta Jarosław Kołtuniak, życząc sukcesów zawodowych na nowym stanowisku.

  Tekst: Monika Czyżewska Foto: Katarzyna Nowak

  Aktualności samorządu powiatowego

  Jubileuszowa uroczystość PCK

  W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie, 22 listopada, odbyła się wieczornica w wykona- niu uczniów z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

  W uroczystości uczestniczyło 15 kół PCK z powiatu radziejow- skiego. Wśród zaproszonych gości była sekretarz powiatu Małgorza- ta Chłodzińska, która reprezentowała starostę Jarosława Kołtuniaka oraz Przewodnicząca Rady Miasta Radziejowa Edyta Kubicka, repre- zentująca burmistrza Sławomira Bykowskiego. W trakcie wieczorni- cy uczniowie zaprezentowali program literacko-muzyczny związany z tematyką spotkania. Nie zabrakło wzruszeń i refleksji na temat sto- sunku człowieka do drugiego człowieka i potrzeby niesienia pomo- cy wszystkim, którzy jej oczekują.

  Polski Czerwony Krzyż (PCK) to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czer- wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei hono- rowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzyna- rodowych prawach konfliktów zbrojnych. Od ponad dwudziestu lat organizacją czerwonokrzyską w powiecie radziejowskim kieruje zarząd z Aliną Krupińską na czele.

  Organizacją jubileuszowej uroczystości zajęli się: Edyta Kubicka, Danuta Magier, Lidia Nieznalska i Paweł Centkowski.

  Tekst: Monika Czyżewska (od lewej) Piotr Kapeliński, Jan Nocoń, Jarosław Kołtuniak, Sebastian Jankiewicz, Maciej Małecki, Grzegorz Piasecki, Włodzimierz Gorzycki

  Mikołajki na sportowo I Mikołajkowy Turniej Samorządowy w piłkę siatkową, którego organizatorem była Rada Powiatu Radziejowskiego oraz bur- mistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, odbył się 1 grudnia br.

  Otwarcia sportowych zmagań dokonał wicestarosta Grzegorz Piasecki oraz burmistrz Sławomir Henryk Bogucki. W turnieju wzię- ło udział 5 drużyn, które reprezentowały: powiat radziejowski, mia- sto i gminę Piotrków Kujawski, gminę Dobre, gminę Bytoń i gminę Topólka. W skład drużyn damsko-męskich wchodzili samorządow- cy i  pracownicy jednostek samorządowych. Po zaciętych meczach drużyny zajęły następujące miejsca: I – Dobre, II – Topólka, III – re- prezentacja powiatu radziejowskiego, IV – Piotrków Kujawski, V – Bytoń.

  Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak oraz radna Alicja Wójcik wręczyły puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Podsumowa- nia I Mikołajkowego Turnieju Samorządowego w piłkę siatkową do- konał starosta Jarosław Kołtuniak, zachęcając do udziału w kolejnej edycji, która w przyszłym roku odbędzie się w Topólce.

  Szczególne podziękowania należą się doświadczonym i profesjo- nalnym sędziom turnieju – Edwardowi Kubisiakowi i Janowi Noco- niowi.

  Tekst: Monika Czyżewska Foto: Grzegorz Piasecki

  Rodzinne zdjęcie drużyn walczących o puchar turnieju

  Przewodnicząca Rady Powiatu

  Sylwia Kubiak

  Wicestarosta Radziejowski

  Grzegorz Piasecki

  Starosta Radziejowski

  Jarosław Kołtuniak

 • 1

  Integracja / Sport

  Świąteczna wizyta utrwalona na wspólnej fotografii

  Świąteczna wizyta Starostę radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka odwiedzi- li uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. Moc życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i ubiera- nie choinki wprowadziło uczestników świątecznego spotkania w klimat Świąt Bożego Narodzenia.

  Uczniowie do dekoracji choinki użyli kolorowych ozdób ce- ramicznych wykonanych własnoręcznie. Każda z przyniesionych ozdób znalazła swoje miejsce na choince. W trakcie ubierania drzewka nie zabrakło dyskusji na temat tradycji strojenia choinki. Starosta podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za przyby- cie i piękne ozdoby choinkowe, a zamieniając się na chwilę w św. Mi- kołaja, obdarował dzieci i opiekunów nie tylko uśmiechem i dobrym słowem, ale także drobnymi upominkami. Na zakończenie przy słodkim poczęstunku starosta złożył uczniom SOSW oraz obecnym wychowawcom świąteczne życzenia.

  Tekst/Foto: Monika Czyżewska

  Muzeum pachnące piernikiem

  W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia uczniowie klasy V, VI, VII ze spektrum autyzmu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy- chowawczego w Radziejowie wybrali się do Muzeum Toruńskie- go Piernika.

  Podczas zwiedzania obiektu spotkali się z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim. Po rozmowie z gospodarzem miasta i wspól- nym zdjęciu zostali obdarowani upominkami. Opiekunem grupy podczas pobytu w muzeum była pani Magda, która w bardzo przy- stępny sposób przedstawiła i pokazała procedury i etapy powstawa- nia pierników. Podczas warsztatów sami mogliśmy je wykonać. Było to ciekawe doświadczenie i świetna zabawa. Na koniec udaliśmy się na zakupy do piernikowego sklepu.

  Tekst/Foto: Lidia Kubiak Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie naszego pobytu w muzeum. Było wesoło, interesująco i inspirująco

  W sali gimnastycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocie- rzynie, 19 listopada, odbył się III Indywidualny Turniej Szachowy pod hasłem „Ze sportem za pan brat”. Organizatorem turnieju było Sto- warzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie. Obsługą sędziowską zajęła się Maria Adamczewska oraz Rafał Matusiak, nad organizacją turnieju czuwała Anna Dzioba. Opiekę medyczną sprawowała Jolan- ta Kłosińska, pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Osięcinach.

  Celem turnieju było: wyrabianie  u dzieci i młodzieży nawyku czynnego spędzania wolnego czasu, możliwość obserwacji rywali- zacji zawodników z innych szkół, promowanie swojej miejscowości i  regionu na zewnątrz, integracja dzieci i młodzieży ze szkół z po- wiatu radziejowskiego, promowanie zdrowego stylu życia, uczenie postawy postawa fair play, wdrażanie ucznia uczniów do zdrowej rywalizacji, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

  W turnieju udział wzięli uczniowie ze zgłoszonych szkół podsta- wowych z powiatu radziejowskiego. Zawody obyły się z w dwóch ka- tegoriach: młodszej rocznik 2010–2008, starszej rocznik 2007–2005. Turniej rozegrany został w grach singlowych, systemem „każdy z każ- dym” w poszczególnych kategoriach. Uczestnicy otrzymali punkty: za wygraną partię – 1 pkt., za remis – 0,5 pkt., za przegraną partię – 0 pkt. Uczestnicy, którzy zgromadzili jednakową liczbę punktów we wszyst- kich grach, rozegrali między sobą dodatkową partię (dogrywkę) w celu rozstrzygnięcia miejsc od 2-4. Do udziału w turnieju zgłosiło się 5 szkół: Szkoła Podstawowa w Byczynie, Szkoła Podstawowa w Osięcinach, Szkoła Podstawowa w Radziejowie, Szkoła Podstawowa w Topólce, Nie- publiczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie – łącznie 12 uczestników.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

  III Indywidualny Turniej Szachowy

  Wyniki turnieju – kategoria młodsza rocznik 2010–2008: I miejsce – Michał Dykon, II

Search related