of 20 /20
y OBČINA DOMŽALE Ljubljanska cesta 69,1230 Domžale t +386 (o)17241305, f +386 (o)1 7214 231 e [email protected] , www.domzale.si ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ODBORU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI OBČINE DOMŽALE ODBORU ZA FINANCE IN PREMOŽENJE OBČINE DOMŽALE Številka: 0140-29/2018 V Domžalah, 15. maj 2018 Zadeva: FINANČNO POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017, KATERIH USTANOVITELJICA OZ. SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA DOMŽALE-kratek povzetek Spoštovani, Zakon o javnih financah v 99. členu med drugim določa, da morajo posredni uporabniki občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta. V skladu z določili zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije morajo posredni uporabniki občinskega proračuna posredovati letna poročila o delu v soglasje županu oziroma občinski upravi. V poročilu finančnega poslovanja za leto 2017 so zajeti le javni zavodi družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Domžale. Finančno odvisni od sredstev proračuna Občine Domžale so predvsem Center za mlade Domžale, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Kulturni dom Franca Bernika Domžale, oba javna vrtca ter Knjižnica Domžale. V osnovnih šolah in Glasbeni šoli Domžale je delež občinskega proračuna precej manjši, saj sredstva za plače in večji delež materialnih stroškov, vezanih na osnovnošolski program, zagotavlja državni proračun. Občina Domžale je soustanoviteljica OŠ Roje, Glasbene šole Domžale, Knjižnice Domžale ter Zdravstvenega doma Domžale v deležu 56,16%, OŠ Dragomelj v deležu 50% in Mestnih lekarn v deležu 33%. V tabelah 1.1 do 1.5 so prikazani naslednji podatki: delež sredstev, ki ga posamezni javni zavod prejema iz proračuna Občine Domžale v primerjavi s prihodki javnega zavoda (stolpec C v tabeli 1.1) in pa delež sredstev iz proračuna Občine Domžale za posamezni javni zavod v primerjavi s sredstvi, ki so jih javni zavodi skupaj prejeli v letu 2017 od ustanoviteljice oz. soustanoviteljice (stolpec D v tabeli 1.1) prikaz poslovnih izidov javnih zavodov od leta 2015 do 2017 (tabela 1.2), prikaz števila zaposlenih po posameznih javnih zavodih od leta 2015 do 2017 ter prihodkov na zaposlenega v letu 2017 (tabela 1.3), prikaz prihodkov, odhodkov, presežka prihodkov oz. odhodkov (ločeno za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu) glede na vrsto dejavnosti v letu 2017 (tabela 1.4), prikaz deležev prihodkov za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu glede na celotne prihodke posameznega javnega zavoda (tabela 1.5), Davčna številka: SI 62862006 Matična številka: 588093000

y OBČINA DOMŽALE...JAVNI ZAVOD delež prihodkov za izvajanje javne službe 2017 delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 2017 l VRTEC DOMŽALE 93,41% 6,59% 2 VRTEC URšA

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of y OBČINA DOMŽALE...JAVNI ZAVOD delež prihodkov za izvajanje javne službe 2017 delež prihodkov...

 • y OBČINA DOMŽALE Ljubljanska cesta 69,1230 Domžale t +386 (o)17241305, f +386 (o)1 7214 231 e [email protected], www.domzale.si

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

  ODBORU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI OBČINE

  DOMŽALE

  ODBORU ZA FINANCE IN PREMOŽENJE OBČINE

  DOMŽALE Številka: 0140-29/2018 V Domžalah, 15. maj 2018

  Zadeva: FINANČNO POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017, KATERIH USTANOVITELJICA OZ. SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA DOMŽALE-kratek povzetek

  Spoštovani,

  Zakon o javnih financah v 99. členu med drugim določa, da morajo posredni uporabniki občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta. V skladu z določili zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije morajo posredni uporabniki občinskega proračuna posredovati letna poročila o delu v soglasje županu oziroma občinski upravi.

  V poročilu finančnega poslovanja za leto 2017 so zajeti le javni zavodi družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Domžale.

  Finančno odvisni od sredstev proračuna Občine Domžale so predvsem Center za mlade Domžale, Zavod

  za šport in rekreacijo Domžale, Kulturni dom Franca Bernika Domžale, oba javna vrtca ter Knjižnica

  Domžale. V osnovnih šolah in Glasbeni šoli Domžale je delež občinskega proračuna precej manjši, saj

  sredstva za plače in večji delež materialnih stroškov, vezanih na osnovnošolski program, zagotavlja

  državni proračun. Občina Domžale je soustanoviteljica OŠ Roje, Glasbene šole Domžale, Knjižnice

  Domžale ter Zdravstvenega doma Domžale v deležu 56,16%, OŠ Dragomelj v deležu 50% in Mestnih

  lekarn v deležu 33%.

  V tabelah 1.1 do 1.5 so prikazani naslednji podatki: delež sredstev, ki ga posamezni javni zavod prejema iz proračuna Občine Domžale v primerjavi s prihodki javnega zavoda (stolpec C v tabeli 1.1) in pa delež sredstev iz proračuna Občine Domžale za posamezni javni zavod v primerjavi s sredstvi, ki so jih javni zavodi skupaj prejeli v letu 2017 od ustanoviteljice oz. soustanoviteljice (stolpec D v tabeli 1.1) prikaz poslovnih izidov javnih zavodov od leta 2015 do 2017 (tabela 1.2), prikaz števila zaposlenih po posameznih javnih zavodih od leta 2015 do 2017 ter prihodkov na zaposlenega v letu 2017 (tabela 1.3), prikaz prihodkov, odhodkov, presežka prihodkov oz. odhodkov (ločeno za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu) glede na vrsto dejavnosti v letu 2017 (tabela 1.4), prikaz deležev prihodkov za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu glede na celotne prihodke posameznega javnega zavoda (tabela 1.5),

  Davčna številka: SI 62862006 Matična številka: 588093000

 • za vse javne zavode katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Domžale z namenom možnosti določenih primerjav med zavodi.

  JAVNI ZAVOD/leto 2017 PRORAČUN OBČINE DOMŽALE (v EUR)

  CELOTNI PRIHODKI (v EUR)

  Delež sredstev iz proračuna Občine Domžale v celotnih prihodkih JZ (v %)

  Delež sredstev proračuna občine Domžale v primerjavi s skupnimi sredstvi iz proračuna Občine Domžale (stolpec A) (v %)

  A B C=A/B D

  VRTEC DOMŽALE 2.352.409 4.035.432 58,00% 30,55%

  VRTEC URšA 2.066.381 3.411.402 60,57% 26,83%

  OŠ DOB 220.802 2.404.827 9,18% 2,87%

  OŠ DOMŽALE 317.205 3.563.037 8,90% 4,12%

  OŠ DRAGOMEU 66.278 1.782.844 3,72% 0,86%

  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

  160.705 3.101.811 5,18% 2,09%

  OŠ RODICA 131.244 2.763.960 4,75% 1,70%

  OŠ ROJE 80.670 1.439.388 5,60% 1,05%

  OŠ V. PERKA 143.937 2.447.147 5,88% 1,87%

  GLASBENA ŠOLA 62.979 1.442.643 4,37% 0,82%

  CENTER ZA MLADE 138.220 191.816 72,06% 1,79%

  KNJIŽNICA DOMŽALE 597.519 1.170.434 51,05% 7,76%

  KD FRANCA BERNIKA 639.340 913.325 70,00% 8,30%

  ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO

  617.500 796.924 77,49% 8,02%

  SKUPAJ (brez ZD Domžale in ML)

  7.595.189 29.464.990 98,62%

  MESTNE LEKARNE O 20.092.005 0,00% 0,00%

  ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

  106.071 10.064.712 1,05% 1,38%

  SKUPAJ (VSI JZ) 7.701.260 59.621.707 100,00%

  Tabela 1.1: Javni zavodi v letu 2017 glede na delež sredstev iz proračuna Občine Domžale v svojih prihodkih v letu 2017

  Vir: Letna poročila javnih zavodov za leto 2017

  stran 2

 • JAVNI ZAVOD Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 (z upoštevanjem davka od dohodka)

  (v EUR)

  Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 (z upoštevanjem davka od dohodka)

  (v EUR)

  Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 (z upoštevanjem davka od dohodka)*

  (v EUR)

  VRTEC DOMŽALE 49.637 -7.966 -80.788

  VRTEC URŠA 43.914 52.795 -59.907

  OŠ DOB 51 357 2.855

  OŠ DOMŽALE 14.624 1.501 2.253

  OŠ DRAGOMELJ 661 15.542 154

  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH 1.506 3.994 2.613

  OŠ RODICA 28.458 -11.087 -8.115

  OŠ ROJE 115 -935 404

  OŠ V. PERKA 4.245 8.503 8.177

  GLASBENA ŠOLA 18.416 1.719 5.667

  CENTER ZA MLADE 10.662 9.576 11.001

  KNJIŽNICA DOMŽALE 4.847 4.941 3.719

  KD FRANCA BERNIKA 280 240 431

  ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO 1.033 3.508 519

  SKUPAJ 178.449 82.688 -111.017

  MESTNE LEKARNE 414.262 376.578 278.937

  ZD DOMŽALE 486.280 421.129 163.978

  SKUPAJ (VSI JZ) 1.078.991 880.395 331.898

  Tabela 1.2: Javni zavodi v letu 2017 glede na poslovni izid ter primerjava z leti 2015 in 2016

  Vir: Letna poročila javnih zavodov za leto 2017

  * Opomba:

  Vrtec Domžale (presežek odhodkov obračunskega obdobja (2017) pri čemer se presežek prihodkov iz prejšnjih let

  nameni pokritju odhodkov obračunskega obdobja

  Vrtec Urša (presežek odhodkov obračunskega obdobja (2017) pri čemer se presežek prihodkov iz prejšnjih let

  nameni pokritju odhodkov obračunskega obdobja,

  OŠ Rodica (presežek odhodkov obračunskega obdobja (2017) pri čemer se presežek prihodkov iz prejšnjih let

  nameni pokritju odhodkov obračunskega obdobja.

  stran 3

 • JAVNI ZAVOD CELOTNI PRIHODKI 2017 (v EUR)

  število zaposlenih 2015

  število zaposlenih 2016

  število zaposlenih 2017*

  indeks števila zaposlenih 2016/2015

  indeks števila zaposlenih 2017/2016

  Prih./zap. 2017

  (v EUR)

  VRTEC DOMŽALE 4.035.432 171 164 163 0,96 0,99 24.757

  VRTEC URšA 3.411.402 121 128 130 1,06 1,02 26.242

  OŠ DOB 2.404.827 67 68 70 1,01 1,03 34.355

  OŠ DOMŽALE 3.563.037 83 82 90 0,99 1,10 39.589

  OŠ DRAGOMELJ 1.782.844 51 50 55 0,98 1,10 32.415

  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

  3.101.811 82 85 87 1,04 1,02 35.653

  OŠ RODICA 2.763.960 80 81 82 1,01 1,01 33.707

  OŠ ROJE 1.439.388 47 47 48 1,00 1,02 29.987

  OŠ V. PERKA 2.447.147 74 73 71 0,99 0,97 34.467

  GLASBENA ŠOLA 1.442.643 36 36 37 1,00 1,03 38.990

  CENTER ZA MLADE

  191.816 5 5 5 1,00 1,00 38.363

  KNJIŽNICA DOMžALE

  1.170.434 31 31 29 1,00 0,94 40.360

  KD FRANCA BERNIKA

  913.325 8 8 8 1,00 1,00 114.166

  ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO

  796.924 5 7 8 1,40 1,14 99.616

  SKUPAJ 29.464.990 861 865 883 1,00 1,02 33.369

  MESTNE LEKARNE 20.092.005 70 70 72 1,00 1,03 279.056

  ZD DOMŽALE 10.064.712 201 209 215 1,04 1,03 46.813

  SKUPAJ (VSI JZ) 59.621.707 1.132 1.144 1.170 1,01 1,02 50.959

  Tabela 1.3: Primerjava števila zaposlenih v javnih zavodih

  VIR: Izkazi prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2017

  " Opomba:

  povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) iz izkaza prihodkov in odhodkov

  stran 4

 • JAVNI ZAVOD (vse v EUR)

  PRIHODKI za izvajanje javne službe

  2017

  PRIHODKI od prodaje blaga in storitev na trgu

  2017

  ODHODKI za izvajanje javne službe

  2017

  ODHODKI od prodaje blaga in storitev na trgu

  2017

  Presežek prihodkov za izvajanje javne službe*

  2017

  Presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu*

  2017

  Presežek odhodkov za izvajanje javne službe

  2017

  Presežek odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu

  2017

  VRTEC DOMŽALE 3.769.641 265.791 3.874.622 241.598 0 24.193 104.981 O

  VRTEC URŠA 3.216.791 194.611 3.290.695 180.614 0 13.997 73.904 O

  OŠ DOB 2.380.847 23.980 2.377.994 23.978 2.853 2 0 O

  OŠ DOMŽALE 3.520.168 42.869 3.549.657 11.127 0 31.742 29.489 O

  OŠ DRAGOMELJ 1.769.135 13.709 1.768.981 13.709 154 O 0 O

  OŠ PRESERJE PRI

  RADOMLJAH 3.051.561 50.250 3.048.991 50.207 2.570 43 0 O

  OŠ RODICA 2.743.044 20.916 2.751.159 20.916 0 O 8.115 O

  OŠ ROJE 1.430.605 8.783 1.432.343 6.641 0 2.142 1.738 O

  OŠ V. PERKA 2.422.640 24.507 2.436.778 2.192 0 22.315 14.138 O

  GLASBENA ŠOLA 1.428.938 13.705 1.423.326 13.650 5.612 55 0 O

  CENTER ZA MLADE 189.810 2.006 178.519 2.006 11.291 O 0 O

  KNJIŽNICA

  DOMŽALE 1.170.434 0 1.166.715 0 3.719 O 0 O

  KD FRANCA

  BERNIKA 792.582 120.743 792.264 120.483 318 260 0 O

  ZAVOD ZA šPORT

  IN REKREACIJO

  DOMŽALE 796.924 0 795.764

  i

  O 1.160 O 0 O

  SKUPAJ 28.683.120 781.870 28.887.808 687.121 ' 27.677 94.749 232.365 O

  MESTNE LEKARNE 16.147.563 3.944.442 16.120.383 3.661.419 ' 27.180 283.023 0 O

  ZD DOMŽALE 9.109.888 954.824 8.961.889 ! 938.845 , 147.999 I

  15.979 0 O

  SKUPAJ 53.940.571 5.681.136 53.970.080 5.287.385 202.856 393.751 232.365 O

  Tabela 1.4: Prikaz prihodkov, odhodkov, presežka prihodkov oz. odhodkov glede na vrsto dejavnosti v letu 2017

  * Opomba:

  z upoštevanjem davka od dohodka

  stran 5

 • JAVNI ZAVOD delež prihodkov za izvajanje

  javne službe

  2017

  delež prihodkov od prodaje

  blaga in storitev na trgu

  2017

  l VRTEC DOMŽALE 93,41% 6,59%

  2 VRTEC URšA 94,30% 5,70%

  3 OŠ DOB 99,00% 1,00%

  4 OŠ DOMŽALE 98,80% 1,20%

  5 OŠ DRAGOMELJ 99,23% 0,77%

  6 OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH 98,38% 1,62%

  7 OŠ RODICA 99,24% 0,76%

  8 OŠ ROJE 99,39% 0,61%

  9 OŠ V. PERKA 99,00% 1,00%

  10 GLASBENA ŠOLA 99,05% 0,95%

  11 CENTER ZA MLADE 98,95% 1,05%

  12 KNJIŽNICA DOMŽALE 100,00% 0,00%

  13 KD FRANCA BERNIKA 86,78% 13,22%

  14 ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE 100,00% 0,00%

  15 MESTNE LEKARNE 80,37% 19,63%

  16 ZD DOMŽALE 90,51% 9,49%

  povprečje vrtci (1,2) 93,85% 6,15%

  povprečje osnovne in glasbena šola (3 do 10) 99,01% 0,99%

  povprečje ostali (11 do 14) 96,43% 3,57%

  povprečje ZD, ML (15 in 16) 85,44% 14,56%

  Povprečje (1 do 16) 96,03% 3,97%

  Tabela 1.5: Prikaz deležev prihodkov za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev glede na prihodke v 2017

  Podatki so vzeti iz poslovnih oziroma letnih poročil javnih zavodov za leto 2017. Na podlagi pridobljenih

  podatkov, je podano kratko poročilo poslovanja javnih zavodov v letu 2017, ki je prikazano v

  nadaljevanju:

  1. VRTCA Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter

  donacij in drugih virov. V obeh vrtcih največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz proračuna Občine

  Domžale in sicer v višini 58% v Vrtcu Domžale in 60,57% v Vrtcu Urša. Osnova za določanje deleža stran 6

 • proračuna je cena programa in ugotovljeni socialni položaj staršev. Ceno programa predlaga vrtec, potrdi

  pa jo Občinski svet.

  V šolskem letu 2017/2018 je bilo v Vrtcu Domžale 47 oddelkov v katere je bilo vključenih 873 otrok pri

  čemer je vrtec deloval na 9 lokacijah (uprava ter osem enot). V Vrtec Urša je bilo v šolskem letu 2017/2018

  vključenih 725 otrok v 41 oddelkih na 6 lokacijah.

  Prihodki Vrtca Domžale in Vrtca Urša (tabela 2) so se v letu 2017 zvišali. Povečanje sredstev s strani

  ustanovitelja se odraža tudi iz naslova povečanega vpisa otrok s posebnimi potrebami, ki se jim na

  podlagi odločb zagotavljajo dodatna sredstva za izvajanje dodatne strokovne pomoči (spremljevalec

  otroka, znižan normativ v oddelku v katerega je vključen otrok, dodatne ure strokovne pomoči

  specialnega pedagoga, logopeda..) ter sredstev izven cene programa.

  Pred uskladitvijo cene programa vrtca s 14.12.2017 s pričetkom uporabe s 1.1.2018 je bila cena vrtca nazadnje usklajena novembra 2013, pri čemer pa so vrtcema iz naslova odprave plačnih anomalij poleg

  povišanja ostalih stroškov, nastali višji stroški že tekom leta 2017, kar je vplivalo na poslovni izid obeh vrtcev (presežek odhodkov nad prihodki v letu 2017). Višja cena vrtca (sprejeta leta 2017) bo tako

  predstavljala vpliv na poslovanje šele v letu 2018.

  2016 (v EUR)

  2017 (v EUR)

  Indeks realiz. 17/16

  VRTEC DOMŽALE

  Prih od prodaje proizv. in storitev 1.406.064 1.386.728 98,6%

  Prihodki Občine Domžale 2.256.100 2.352.409 104,3%

  Drugi prihodki iz proračuna (državni, ostale občine) 308.749 287.870 93,2%

  Finančni prihodki 2.299 1.224 53,2%

  Drugi prihodki, donacije 13.900 4.127 29,7%

  Prevrednotevalni poslovni prihodki 4.043 3.075 76,1%

  SKUPAJ VRTEC DOMŽALE 3.991.156 4.035.432 101,1%

  VRTEC URŠA

  Prih od prodaje proizv. in storitev 1.202.208 1.145.652 95,3%

  Prihodki Občine Domžale 1.953.347 2.066.381 105,8%

  Drugi prihodki iz proračuna (državni, ostale občine) 213.572 192.490 90,1%

  Finančni prihodki 627 354 56,5%

  Drugi prihodki 1.054 1.682 159,6%

  Prevrednotevalni poslovni prihodki 8.872 4.843 54,6%

  SKUPAJ VRTEC URŠA 3.379.682 3.411.403 100,9%

  Tabela 2: Prikaz prihodkov javnih vrtcev v letu 2017 in primerjava z letom 2016

  stran 7

 • Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen in obsega stroške vzgoje, varstva

  in prehrane, ne vsebuje pa sredstev za opremo, investicije in investicijsko vzdrževanje. Starši so v letu 2017 v Vrtcu Domžale prispevali 27,68% celotnih prihodkov (vključno dodatne dejavnosti), v Vrtcu Urša pa 31,1% celotnih prihodkov (vključno cicibanove urice, izleti, kult. prireditve). Iz občinskega proračuna

  se za razliko med ceno programov in plačilom staršev oziroma plačili iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene in za materialne stroške. Ta sredstva

  zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši prijavljeno stalno prebivališče oziroma začasno

  prebivališče za otroke tujcev. V proračunu lokalne skupnosti se zagotavljajo tudi sredstva za vzgojne

  pripomočke, investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

  Občina je poleg sredstev subvencioniranega varstva otrok tudi plačnik določenih stroškov, ki ne spadajo

  v ceno programa (poletne rezervacije, sredstva za dodatne stroške otrok s posebnimi potrebami...) kar

  narekuje Pravilnik o metodologiji za izračun cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in pa

  sprejeti sklepi Občinskega sveta Občine Domžale (rezervacije v poletnih mesecih in podobno).

  Celotni prihodki so se v Vrtcu Domžale in v Vrtcu Urša v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zvišali za

  cca. 1%. V Vrtcu Urša so bili v letu 2017 celotni odhodki v primerjavi z letom 2016 višji za 4% in 1% višji

  od načrtovanih odhodkov ter v Vrtcu Domžale za 3% višji od odhodkov leta 2016.

  Največji delež odhodkov glede na vse stroške predstavljajo stroški dela (Slika 1 in slika 2) s pripadajočimi

  davki in prispevki in sicer 73,03% v Vrtcu Domžale in 76,65% v Vrtcu Urša. Stroški dela so se v letu 2017

  v primerjavi z letom 2016 povišali v obeh vrtcih (v Vrtcu Domžale za 2% in v Vrtcu Urša za 1%). Drugi

  pomembnejši delež stroškov predstavljajo stroški materiala, ki v obeh vrtcih predstavljajo primerljivih

  cca. 14% stroškov ter stroški storitev, ki so bili v letu 2017 v Vrtcu Domžale (11,61%) višji od stroškov

  storitev Vrtca Urša (8,47%).

  Odhodki Vrtca Domžale • Stroški materiala

  14,27% Drugi odhodki

  0,2%

  Amortizacija 0,89%

  • Stroški storitev 11,61%

  • Stroški dela 73,03 )̀/0

  Slika 1: Prikaz odhodkov Vrtca Domžale v letu 2017

  stran 8

 • Odhodki Vrtca Urša

  a Stroški materiala 14,15%

  Drugi odhodki 0,48%

  Amortizacija 0,24%

  Stroški storitev 8,47%

  Stroški dela 76,65°/0

  Slika 2: Prikaz odhodkov Vrtca Urša v letu 2017

  Vrtec Urša je poslovno leto 2017 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 59.907 EUR

  medtem, ko je Vrtec Domžale po izkazu prihodkov in odhodkov ustvaril presežek odhodkov nad prihodki

  v višini 80.788 EUR, pri čemer se presežek odhodkov pokrije iz presežka prihodkov preteklih let.

  2. OSNOVNE ŠOLE IN GLASBENA ŠOLA Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se tem javnim zavodom iz

  državnega proračuna v skladu z določili 81. člena navedenega zakona zagotavljajo sredstva za plače ter

  druge osebne prejemke kakor tudi sredstva za kritje materialnih stroškov za izvedbo izobraževanja

  (stroški obveznih ekskurzij, nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni inventar, material

  za pripravo in izvedbo pouka), medtem ko se iz sredstev občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za

  plačilo stroškov uporabe prostora, sredstva za investicije, sredstva za investicijsko vzdrževanje

  nepremičnin in opreme, sredstva za prevoze učencev in dodatne dejavnosti osnovnih šol ter glasbeni šoli

  sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo.

  stran 9

 • Prihodki Osnovnih šol in Glasbene šole

  4.000.000

  3.500.000

  3.000.000

  2.500.000

  .000.000 >

  1.500.000

  1.000.000

  500.000

  - 1 0,0 )̀/0

  9,0°/0

  8,0 )̀/0

  7,0%

  6, O °i.

  5,0%

  4,0%

  3,0%

  2,0 )̀/0

  1 ,0 )̀/0

  0,0°/0 \d"" \O'

  0935' (P°

  Prihodki 2014 Prihodki 2015

  Prihodki 2016 Prihodki 2017 - Delež Občine Domžale

  Slika 3: Prikaz prihodkov osnovnih šol in Glasbene šole Domžale

  JAVNI ZAVOD CELOTNI PRIHODKI (v EUR)

  2016

  CELOTNI PRIHODKI (v EUR)

  2017

  Indeks 2017/2016

  OŠ DOB 2.350.576 2.404.827 102

  OŠ DOMŽALE 3.292.554 3.563.037 108

  OŠ DRAGOMELJ 1.663.153 1.782.844 107

  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH 2.865.254 3.101.811 108

  OŠ RODICA 2.623.297 2.763.960 105

  OŠ ROJE 1.379.924 1.439.388 104

  OŠ V. PERKA 2.374.059 2.447.147 103

  GLASBENA ŠOLA 1.395.867 1.442.643 103

  SKUPAJ 17.944.684 18.945.657 106 Tabela 3.1: Prikaz prihodkov osnovnih šol in Glasbene šole Domžale v letu 2017 in primerjava z letom 2016

  stran 10

 • JAVNI ZAVOD PRIHODKI iz proračuna Občine Domžale (v EUR)

  2016

  PRIHODKI iz proračuna Občine Domžale (v EUR)

  2017

  Indeks 2017/2016

  OŠ DOB 223.493 220.802 99

  OŠ DOMŽALE 218.957 317.205 145

  OŠ DRAGOMELJ 62.152 66.278 107

  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH 159.962 160.705 100

  OŠ RODICA 134.306 131.244 98

  OŠ ROJE 96.588 80.670 84

  OŠ V. PERKA 145.915 143.937 99

  GLASBENA ŠOLA 64.980 62.979 97

  SKUPAJ 1.106.353 1.183.820 107

  Tabela 3.2: Prikaz prihodkov osnovnih šol in Glasbene šole Domžale od ustanovit. oz. soustanovit. v letu 2017 in primerjava z

  letom 2016

  JAVNI ZAVOD ODHODKI (v EUR)

  2016

  ODHODKI (v EUR)

  2017

  Indeks 2017/2016

  OŠ DOB 2.350.019 2.401.972 102

  OŠ DOMŽALE 3.291.053 3.560.784 108

  OŠ DRAGOMELJ 1.647.611 1.782.690 108

  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH 2.861.260 3.099.198 108

  OŠ RODICA 2.634.384 2.772.075 105

  OŠ ROJE 1.380.859 1.438.984 104

  OŠ V. PERKA 2.365.556 2.438.970 103

  GLASBENA ŠOLA 1.394.148 1.436.976 103

  SKUPAJ 17.924.890 18.931.649 106

  Tabela 3.3: Prikaz odhodkov osnovnih šol in Glasbene šole Domžale v letu 2017 in primerjava z letom 2016

  Iz tabele 3.4 je razvidno, da se je število učencev domžalskih šol v šolskem letu 2017/2018 v primerjavi s

  šolskim letom 2016/2017 v skladu s pričakovanji v povprečju povečalo za 2%. Iz tabele 3.2 je razvidno

  najvišje povišanje prihodkov iz proračuna Občine Domžale za OŠ Domžale (indeks 145). Ocenjujemo, da

  predvsem iz naslova uvedbe devetletnega šolanja v PŠ Ihan s pričetkom šolskega leta 2017/2018.

  stran 11

 • Šole so financirane predvsem iz državnega proračuna pri čemer največji delež odhodkov predstavljajo

  stroški dela, ki npr. v OŠ Dob predstavljajo cca 76,19% odhodkov. Delež stroškov dela osnovnih šol je primerljiv z deležem stroškov dela odhodkov vrtcev. Iz tabele 1.5 je razvidno, da je najvišji delež (1,62%) prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (oddaja telovadnic, učilnic, prodaja prehrane

  zaposlenim,..) v letu 2017 kot že v letu 2016 realizirala OŠ Preserje pri Radomljah, najmanjšega pa OŠ

  Roje (0,61%), kar je pričakovano glede na velikost OŠ Roje.

  V primeru, da šola v skladu z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli organizira prevoze učencev se delež

  sredstev (razvidno iz slike 3) iz občinskega proračuna precej razlikuje od deležev pri šolah, ki prevoza ne

  organizirajo ali pa imajo organiziran prevoz v precej manjšem obsegu (manjše število upravičencev,

  krajše relacije). V skladu z določili Zakona o osnovni šoli imajo učenci, ki čakajo na organiziran prevoz,

  pravico do varstva, ki se financira iz občinskega proračuna. Pri tem imajo posamezne šole organiziran

  prevoz na tak način, da jim ni potrebno financirati varstva vozačev (OŠ Domžale) zaradi česar je znesek

  sredstev iz občinskega proračuna manjši. V šolskem letu 2017/2018 se je varstvo vozačev izvajalo v

  naslednjih šolah: OŠ Dob, OŠ Dragomelj, OŠ Roje ter OŠ Venclja Perka.

  JAVNI ZAVOD število učencev

  2016/2017

  število učencev

  2017/2018

  Indeks šolskih let: 2017/2018 : 2016/2017

  A B B/A

  OŠ DOB 514 522 102

  OŠ DOMŽALE 827 843 102

  OŠ DRAGOMELJ 385 382 99

  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH 730 759 104

  OŠ RODICA 681 719 106

  OŠ ROJE 87 89 102

  OŠ VENCUA PERKA 574 577 101

  SKUPAJ 3.798 3.891 102 Tabela 3.4: Prikaz števila učencev osnovnih šol v letu 2017 in primerjava z letom 2016

  stran 12

 • Sredstva Občine Domžale (v EUR) v letu 2017 na učenca (šolsko leto 2017/2018)

  1.000,00

  900,00

  800,00

  700,00

  600,00

  D 500,00 >

  400,00

  300,00

  200,00

  100,00

  &1‘ O OV 093' CPS-

  \-‘5s

  Slika 4: Prikaz sredstev (2017) na učenca po posameznih šolah

  Osnovne šole so finančno odvisne predvsem od državnega proračuna, sredstva pa se črpajo tudi iz

  občinskega proračuna.

  Delež prihodkov s strani ustanovitelja je bil v letu 2017 najvišji v Osnovni šoli Dob in sicer 9,18%, najnižji

  delež prihodkov s strani ustanovitelja (izmed šol katerih edina ustanoviteljica je Občina Domžale) pa je v

  navedenem letu 2017 imela OŠ Rodica s 4,75%. Na podlagi Sklepa o določitvi naselij iz katerih se

  sofinancirajo prevozi učencev v osnovno šolo s 1.12.2017 so tudi druge šole pričele z izvajanjem prevozov

  učencev zaradi česar bi lahko bila v letu 2018 sredstva na učenca po posameznih šolah bolj primerljiva.

  Delež prihodkov s strani ustanovitelja je najvišji v šolah kjer je poleg matične šole še podružnična šola

  (OŠ Dob, OŠ Domžale) in so bile izkazane potrebe po večjem obsegu izvajanja prevozov po 56. členu

  Zakona o osnovni šoli. Z uvedbo devetletnega šolanja na PŠ Ihan bo predvidoma obseg sredstev za

  prevoz učencev na OŠ Domžale nižji.

  Iz tabele 3.2 je razvidno, da rast prihodkov s strani ustanovitelja (v kolikor se ne upošteva indeksa OŠ

  Domžale) ne sledi rasti celotnih prihodkov osnovnih šol. Razlog je v vrsti odhodkov (predvsem strošek

  energije), ki zaradi energetske sanacije stavb v večini primerov ostaja na ravni preteklih let, pri čemer se

  del materialnih stroškov (v skladu s sprejetimi sodili in upoštevaje nejavni del odhodkov) financira iz

  sredstev, ki so jih šole pridobile od prodaje blaga in storitev na trgu. Glede na število učencev, ki so

  vključeni v OŠ Roje in pa vrsto materialnih stroškov zgradbe (vzdrževanje, stroški energije, komunalnih

  storitev..) sredstev s strani ustanoviteljice 906 EUR na učenca, zaradi posebnosti šole ni možno primerjati

  z ostalimi šolami z veliko več vključenimi učenci. Glede na to, da je bilo v letu 2017, zaradi odprave plačnih

  anomalij v vseh zavodih zaznati predvsem rast stroškov dela, ki se jih za osnovne šole in glasbeno šolo

  financira iz državnega proračuna, rast tovrstnih stroškov presega ravni rasti ostalih stroškov.

  V letu 2017 so vse osnovne šole in Glasbena šola Domžale razen OŠ Rodica realizirale presežek prihodkov

  nad odhodki. OŠ Rodica v poslovnem letu 2017 izkazuje 8.115 EUR presežka odhodkov nad prihodki, pri

  stran 13

 • čemer znaša presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen tudi pokritju odhodkov obračunskega

  obdobja 17.371 EUR.

  3. CENTER ZA MLADE DOMŽALE Celotni prihodki so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zvišali za 25,7%. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz proračuna Občine Domžale, in sicer v višini 72,06% vseh prihodkov. Center za

  mlade Domžale (v nadaljevanju: Center za mlade) ima tako v svojih skupnih prihodkih v letu 2017 najvišji

  delež prihodkov iz naslova proračuna Občine Domžale in sicer v absolutnem znesku v višini 138.220,43

  EUR, kar pa sicer predstavlja relativno majhen delež (cca 1,79%) občinskih sredstev za javne zavode.

  Center za mlade je v letu 2017 dosegel za 7,94% višje prihodke od delavnic, projektov, tečajev, veselih

  počitnic in najemnin v primerjavi z letom 2016. V letu 2017 je program zaposlitve preko javnih del potekal

  12 mesecev in ne le 9,5 meseca kot v letu 2016 pri čemer so se v ta namen financirala sredstva iz

  občinskega proračuna v višini 10.220 EUR in s strani Zavoda za zaposlovanje RS v višini 15.381 EUR.

  11,95% vseh prihodkov se nanaša na evropska sredstva za programe Erasmus+ Mladi v akciji ter iz

  javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018. Sredstva

  v višini 14.428 EUR so bila pridobljena za izvedbo programa v okviru ukrepa: Učna mobilnost

  posameznikov.

  Med odhodki največji delež predstavljajo stroški dela v višini 100.407 EUR (88.813 EUR v letu 2016), ki

  predstavljajo cca. 55,62% celotnih odhodkov. Normativov in kadrovskih pogojev kot so sicer določeni za

  področje predšolske vzgoje oziroma osnovnošolskega izobraževanja pa za področje, ki ga pokriva Center

  za mlade ni. V letu 2017 je bila sprejeta sistemizacija, ki sicer omogoča redno zaposlitev štirih oseb

  (direktor, koordinator programov, specialist za mladinsko delo in poslovni sekretar/administrator).

  Center za mlade je v letu 2017 sodeloval tudi s Zavodom RS za zaposlovanje kot izvajalec programa za

  spodbujanje zaposlovanja ter uspešno kandidiral na javnem povabilu delodajalcev za izvedbo projektov

  usposabljanja na delovnem mestu.

  Za oceno realizacije ciljev Center za mlade izvaja kvantitativno in kvalitativno analizo. Preko seznamov

  udeležencev spremlja število izvedenih aktivnosti in število vključenih udeležencev. Kot izhaja iz letnega

  poročila je Center za mlade v letu 2017 organiziral več aktivnosti, imeli so več vključenih udeležencev

  (49% povečanje), 30% povečanje dogodkov in 33% povečanje prihodkov (od tega 15% evropskih

  sredstev).

  Center za mlade Domžale je v letu 2017 sledil zastavljenim ciljem tako po vsebini kot realiziranem

  finančnem planu in je v obravnavanem obdobju dosegel pozitiven poslovni izid v višini 11.001 EUR.

  4. KNJIŽNICA DOMžALE Knjižnica Domžale je splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti na

  območju občin soustanoviteljic Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Knjižnica Domžale ima

  naslednje organizacijske enote: osrednja knjižnica Domžale, krajevna knjižnica Ihan, krajevna knjižnica

  Janeza Trdine Mengeš, krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče, krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana

  Šentvid pri Lukovici, krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin in potujoča knjižnica za območje občin Lukovica

  in Domžale.

  Število prebivalcev v vseh občinah ustanoviteljicah Knjižnice Domžale narašča vendar pa iz podatkov o

  številu članov v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 izhaja, da je število članov v Domžalah in na nivoju

  celotne knjižnice malenkostno upadlo (indeks števila članov 2017/2016 namreč znaša 0,99). Delež članov stran 14

 • v Domžalah v % prebivalstva se je enako kot v preteklem obdobju rahlo znižal od 37,3% prebivalstva v

  letu 2016 na 37,2% v letu 2016. Delež članov po posameznih enotah v % prebivalstva se precej razlikuje.

  Najvišji delež članov v % prebivalstva je bil v letu 2017 realiziran v enoti Trzin kjer je delež članov v letu

  2017 znašal 42,6% prebivalstva. Razlogi za nižanje članstva so: brisanje več kot 12 mesecev neaktivnih

  članov, uvedba članarin (še posebno v primeru članov s stalnim bivališčem izven območja delovanja

  knjižnice), uporaba izkaznice s strani več družinskih članov (značilno za enote v Domžalah in Mengšu).

  Splošna knjižnica ima ustrezen obseg gradiva, če ima v osrednji, krajevnih in potujoči knjižnici skupaj

  najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja in v okviru tega najmanj 0,3 enote neknjižnega

  gradiva na prebivalca ter omogoča dostop do elektronskih virov. Glede na to, da ima Knjižnica Domžale

  4,6 enot na prebivalca (v Domžalah in Ihanu 5,1 (4,9 v letu 2016)) in v okviru tega 0,4 enote neknjižnega

  gradiva je obseg gradiva normativno ustrezen. Obseg enot gradiva na prebivalca je sicer najvišji v Trzinu

  in sicer kar 5,7 enote na prebivalca. V letu 2017 je najvišji porast števila enot na prebivalca (5%) dosegla

  enota v Trzinu navkljub dejstvu, da je imela ta enota največ gradiva na prebivalca že v preteklih letih. Kot

  izhaja iz Letnega poročila Knjižnice pa enota v Ihanu knjižnično zbirko pospešeno gradi.

  V letu 2017 je bilo v Knjižnici Domžale v skladu s kadrovskim načrtom, predvidenih 30,5 delovnih mest

  (od tega je bilo neposredno zapolnjenih 29,5 sistemiziranih delovnih mest). V Knjižnici Domžale v letu

  2017 ni bilo zaposlenih udeležencev javnih del. Posamezna dela so se v letu 2017 opravljala preko

  študentskega dela (nadomeščanja daljših odsotnosti) in pogodbenih del (računovodske storitve, čiščenje,

  hišniška dela).

  Upoštevaje normativne določbe, da ima splošna knjižnica, ki ima poleg osrednje knjižnice tudi več kot

  dve krajevni knjižnici najmanj 0,37 strokovnega delavca na 1.000 prebivalcev in najmanj 1

  administrativnega-tehničnega oz. manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev in dejstvo, da delež

  članstva v Domžalah znaša 37,2%, je oceniti poslovanje Knjižnice Domžale (upoštevaje prejeta sredstva

  in pa število dogodkov, prireditev in podobnega) kot dobro, saj se normativno število kadra določa glede

  na število prebivalcev in ne glede na število oz. delež uporabnikov. Knjižnica izvaja tudi prireditve in

  dogodke, ki so namenjeni vseživljenjskemu učenju, izobraževalnim in kulturnim potrebam občanov,

  domoznanski dejavnosti, izmenjevanju idej in promociji knjižničnega gradiva ter knjižnice kakor tudi

  kulturnim prireditvam oz. dogodkom, razstavam. V letu 2017 se je prireditev in dogodkov za otroke in

  mladino ter odrasle udeležilo 29.058 obiskovalcev oziroma 1.187 več kot v letu 2016 (5% povečanje). In

  izvedlo 1.315 dogodkov.

  Iz letnega poročila izhaja, da je namen Knjižnice Domžale ohraniti obseg prireditev in dogodkov kot je

  bil v letu 2017 in v bodoče izpeljati predvsem prireditve in dogodke, ki zadostijo zastavljenim ciljem glede

  kvalitete izvedbe.

  Glede na to, da je Občina Domžale soustanoviteljica Knjižnice Domžale se v skladu z določili Zakona o

  knjižničarstvu finančna obveznost za skupne stroške knjižnice razdeli na posamezne občine premo sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo

  neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama. Pri delitvi stroškov osrednje knjižnice, kjer se

  izvajajo skupne naloge in dejavnosti za celotno mrežo knjižnice je ključ delitve na stroške izposoje

  Domžale 86% in skupne stroške 14%, pri delitvi ostalih stroškov pa so deleži financiranja posameznih

  ustanoviteljic določeni po ključu prebivalstva (60,95% za Občino Domžale oziroma za 35.278 prebivalcev

  od skupnega števila 57.877 vseh prebivalcev).

  stran 15

 • Knjižnica Domžale je v oktobru 2017 od Občine Domžale prejela v upravljanje novo šolsko knjižnico v PŠ

  Ihan v skupni vrednosti 180.315 EUR, od tega objekt v vrednosti 149.299 EUR, opremo za opravljanje

  dejavnosti 16.026 EUR in drobni inventar v višini 14.990 EUR.

  Iz izkaza prihodkov in odhodkov — določenih uporabnikov je razvidno, da so se v letu 2017 v primerjavi

  z letom 2016 zvišali tako prihodki kakor tudi celotni odhodki za cca 4%, pri čemer je Knjižnica Domžale realizirala presežek prihodkov v letu 2017 in sicer v višini 3.719 EUR in izhaja iz neproračunskih prihodkov

  (zamudnine, opomini, fotokopiranje, rezervacije, medknjižnične izposoje, odškodnine, članarine).

  5. KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Celotni prihodki Kulturnega doma Franca Bernika Domžale (v nadaljevanju: Kulturni dom) so v letu 2017

  znašali 913.325 EUR (1% zmanjšanje v primerjavi s preteklim letom). Prihodki iz naslova proračuna Občine

  Domžale so v letu 2017 znašali 639.340 EUR, kar predstavlja 70% celotnih prihodkov zavoda (68,65% v

  letu 2016) oziroma kot je razvidno iz tabele 1.1 delež (cca 8,3%) občinskih sredstev za javne zavode. Iz

  poročila Kulturnega doma (str. 91) izhaja, da so v letu 2017 prihodki od prodaje blaga in storitev

  predstavljali znesek 250.822 EUR oziroma 27,46% vseh prihodkov.

  V primerjavi z letom 2016 so bili prihodki od prodaje blaga in storitev nižji za 6% od prihodkov leta 2016. Na mednarodnem razpisu so bila od Europa Cinemas pridobljena sredstva za filmski program v višini

  10.591 EUR.

  Celotni odhodki v višini 912.747 EUR so bili v primerjavi z letom 2016 nižji za 1%. Najvišji delež odhodkov

  predstavljajo stroški storitev (71,25%) od katerih se najvišji delež (27,84%) nanaša na abonmajske in

  ostale prireditve, film, muzej in delež stroškov dela (24,56%). Indeks realizacije 2017/2016 stroškov dela

  izkazuje 17% povišanje.

  Iz letnega poročila za leto 2017 je razvidno, da Kulturni dom posluje izredno gospodarno in učinkovito

  ter sledi zastavljenemu cilju celovite ponudbe kulturnih vrednot ob tem, da je bilo konec leta 2017 od sistemiziranih 12 delovnih mest zasedenih 8 delovnih mest s polnim delovnim časom ter 1 delovno mesto

  (hišnik) z 20% delovnim časom. Za uspešno realizacijo sprejetega programa je Kulturni dom pogodbeno

  sodeloval še z zunanjimi programskimi sodelavci (za področje likovne umetnosti, urednik glasila,

  strokovni sodelavec za področje glasbene dejavnosti). Zakonsko predpisanih normativov in standardov

  za določitev sistemizacije delovnih mest kot so npr. določeni za področje knjižnic za področje, ki ga

  pokriva Kulturni dom ni.

  Kulturni dom pokriva v okviru svoje dejavnosti zelo raznolika področja delovanja in sicer: prireditveni

  program (gledališča, glasba, ples, prireditve za otroke in mladino, kulturno-vzgojni program,..), Galerijo

  Domžale, Mestni kino Domžale, Menačenkovo domačijo, Glasilo Slamnik, Slamnikarski muzej,

  Kofutnikovo domačijo ter spletno stran. Posebno skrb se že vsa leta namenja prireditvam za otroke in mladino. V letu 2017 je bilo v lastni organizaciji Kulturnega doma načrtovanih 494 kulturnih dogodkov s

  pričakovanim številom 40.000 obiskovalcev. Plan je bil presežen, saj so v lastni organizaciji realizirali 1.009

  dogodkov oziroma prireditev, ki se jih je udeležilo 58.583 obiskovalcev. Glede na leto 2016 pa je bilo

  povečano tako število dogodkov (leta 2016 957 dogodkov) kot število obiskovalcev.

  Poleg prireditev v lastni organizaciji in produkciji v Kulturnem domu pripravljajo tudi vrsto dogodkov v

  soorganizaciji (v letu 2017 je bilo 93 dogodkov, ki jih je obiskalo 12.149 obiskovalcev). Celotno število

  prireditev v okviru delovanja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale je v letu 2017 doseglo 1102

  dogodkov, ki si jih je skupno ogledalo 70.732 obiskovalcev.

  stran 16

 • Kot je navedeno v letnem poročilu zavoda je izjemno pomembno, da se v javnem zavodu še posebno

  pozornost nameni ustvarjalnim izzivom in kvalitetnim kulturnim dosežkom z javnimi sredstvi.

  Kulturni dom je v obravnavanem obdobju (2017) dosegel pozitiven poslovni izid (z upoštevanjem davka

  od dohodka) v višini 431 EUR.

  6. ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE Prihodki kakor tudi odhodki Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (v nadaljevanju: Zavod za šport) so

  se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zvišali. Realizirano povišanje prihodkov kakor tudi odhodkov je

  v višini 5%. Zavod za šport je iz naslova presežka prihodkov nad odhodki realiziral presežek (z

  upoštevanjem davka od dohodka) v višini 519 EUR (3.508 EUR v letu 2016).

  Glede na strukturo prihodkov, ki jih je Zavod za šport pridobil s strani Občine Domžale so bili prihodki

  namenjeni za tekoče vzdrževanje objektov, rednemu delovanju (vključno s stroški dela), športnim

  programom, razvojnim in strokovnim nalogam v športu ter za izvedbo drugih prireditev. Lastna sredstva

  je Zavod za šport pridobil iz naslova izvajanja programa šolskega športa, oddajanja poslovnih prostorov

  ter športnih površin v najem, od prodanih vstopnin za kopališče, drsališče in druge športne objekte. Delež

  sredstev iz proračuna Občine Domžale je v letu 2017 znašal 77,49% vseh prihodkov (ob izvzemu

  prihodkov za investicije v upravljanju). Kot je razvidno iz tabele 1.1 je Zavod za šport v letu 2017 prejel

  cca 8% občinskih sredstev za javne zavode.

  Kot že v preteklih letih so tudi v letu 2017 na strani odhodkov največji delež 53% predstavljali stroški

  storitev pri čemer največji delež teh stroškov predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in

  opreme. Stroški dela so v letu 2017 predstavljali 23% vseh odhodkov in so v primerjavi z letom 2016

  povišali za 43% pri čemer pa so bili nižji od planiranih stroškov dela za leto 2017 za 4%.

  Zavod za šport je imel v letu 2017 glede na podatke iz Izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1

  do 31.12.2017 (povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju) 8 zaposlenih,

  iz česar je razvidno, da je ne glede na povečanje (7 zaposlenih v letu 2016) v primerjavi z ostalimi zavodi

  s področja družbenih dejavnosti, razen Mestnih lekarn, da gre za zavod, ki ima v primerjavi z ostalimi

  zavodi visok delež prihodkov glede na število zaposlenih, kar je razvidno tudi iz tabele 1.3.

  Iz poročila za leto 2017 je razvidno, da je Zavod za šport, športno rekreativnim projektom, prireditvam,

  ki so se izvajali že pred letom 2017 poleg ohranjanja obstoječih vsebin uspel dodati tudi nekaj novih

  vsebin: Dan čistega športa (promocija boja proti dopingu), novi dogodki na drsališču, Športni pozdrav

  poletju, povečan obisk in novosti na kopališču in pa ureditev tekaških smučin ter drugih. Iz poročila je

  razvidno, da se povečuje možnost koriščenja tako posameznih objektov na prostem kot tudi možnost

  udeležbe posameznih brezplačnih aktivnosti (npr. vodeno plezanje z inštruktorjem na plezalni steni,

  animacija na otroških igriščih in parkih, pohodi (Pohod ob reki, ki povezuje) in s tem dana večja možnost

  rekreacije različnim generacijam.

  7. MESTNE LEKARNE Občina Domžale je poleg Občine Kamnik, Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Moravče

  soustanoviteljica Mestnih lekarn. Mestne lekarne v letu 2017 nimajo prihodkov iz proračunskih sredstev

  Občine Domžale.

  Delovno področje Mestnih lekarn opredeljuje Zakon o lekarniški dejavnosti oz. Odlok o ustanovitvi. Javni

  zavod Mestne lekarne opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva

  stran 17

 • ter zdravstvenih zavodov z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. Mestne lekarne poleg lekarniške dejavnosti

  opravljajo še preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil ter izdelovanje in preverjanje

  kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev.

  Celotni prihodki so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečali za cca 3,8% medtem, ko so se celotni odhodki povečali za 4,5% oziroma za 2,7% nad planiranimi pri čemer so bili stroški dela višji za 3% od

  stroškov v letu 2016. Stroški dela sicer predstavljajo 11,6% vseh odhodkov.

  Zavod Mestne lekarne je poslovno leto 2017 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom (ob upoštevanju

  davka od dohodkov) v višini 278.937 EUR.

  Konec leta 2016 je bil sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti s katerim so določena merila za

  oblikovanje mreže lekarniške dejavnosti, ki zagotavlja enako dostopnost vsem državljanom (ostaja

  geografski kriterij minimalne oddaljenosti od obstoječih lekarn 400m v mestih in 5 km izven mesta,

  dodatno pa se vpeljuje nov demografski kriterij 6000 prebivalcev na lekarno oz. 2500 na podružnico in

  da se presežki lekarn lahko namenijo izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Še pred uveljavitvijo

  novega Zakona o lekarniški dejavnosti je bil v januarju 2017 sprejet sklep Skupnega organa občin

  ustanoviteljic JZ Mestne lekarne, ki je potrdil predlog razdelitve presežkov prihodkov nad odhodki iz

  preteklih let med občine ustanoviteljice. V šestih mesecih po sprejemu sklepa Sveta JZ Mestne lekarne je

  bilo občinam ustanoviteljicam v treh obrokih nakazanih 1.500.000 EUR po ključu od katerega je Občina

  Domžale prejela 33,57% sredstev (503.550 EUR).

  Območje, ki ga pokriva Zavod Mestne lekarne (skupaj s zasebnimi lekarnami) ima preskrbo z zdravili (ena

  lekarna na 6.400 prebivalcev) nad slovenskim povprečjem (ena lekarna na 6.600 prebivalcev).

  8. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

  Občina Domžale je skupaj z Občinami: Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin soustanoviteljica javnega

  zavoda Zdravstveni dom Domžale.

  Zdravstveni dom Domžale izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, izvaja pa tudi

  specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje. Pretežni

  financer je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

  Občina Domžale zagotavlja proračunska sredstva za mrliško pregledno službo, ki šteje kot javna služba

  in jo za območje občine izvaja Zdravstveni dom Domžale.

  Iz proračunske realizacije leta 2017 je razvidno, da je Zdravstveni dom Domžale v letu 2017 prejel 45.021

  EUR za sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda ter 19.316 EUR za sofinanciranje

  preventivnih programov. Občina Domžale je v soglasju s soustanoviteljicami kandidirala na javni razpis

  za nabavo terminalov za NMP ZD Domžale ter bila na razpisu uspešna, celotno dokumentacijo in stroške

  v zvezi s tem pa je nosil Zdravstveni dom Domžale. Zdravstveni dom Domžale je tudi v letu 2017 posloval

  s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 163.978 EUR , ki je nižji od realiziranega presežka od

  predhodnega leta za cca 61%. Na poslovni rezultat so v letu 2017 vplivali višji odhodki, predvsem višji

  stroški dela, ki so se v primerjavi z letom 2016 povišali za 5,9% (zakonske spremembe) ob hkratno nižjih

  cenah zdravstvenih storitev.

  stran 18

 • Upoštevaje obsežnost gradiva so poročila javnih zavodov za leto 2017 (vsebinska in finančna poročila,

  skupaj z bilančnimi podatki), skupaj z mnenji predstavnikov Občine Domžale (ustanoviteljice) v svetih

  zavodov ter nazadnje prejeta notranja revizijska poročila dostopna na spletni strani Občine Domžale.

  S spoštovanjem,

  Vodja oddelka za družbene dejavnosti

  %>• o tina Slapar

  o ,>7

  F

  stran 19

 • 0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011000000120000001300000014000000150000001600000017000000180000001900000020