Click here to load reader

XXV OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB ... - pttk.pl · PDF filemoderator rajdów wrześniowych od 2008 roku, wpisana została w poczet Honorowych Członków Komisji Turystyki W czasie

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of XXV OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB ... - pttk.pl · PDF filemoderator...

XXV OGLNOPOLSKI RAJD GRSKI SUB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNTRZNYCH

SZCZYRK 2017

Komisja Turystyki w resorcie spraw wewntrznychw dniach 26 30 wrzenia 2017 roku zorganizowaa XXVOglnopolski Rajd Grski Sub Mundurowych resortuspraw wewntrznych, ktry odby si w Szczyrku, a bazRajdu byo Centrum Kongresw i Rekreacji OrleGniazdo.

Honorowy patronat nad Rajdem objli: Komendant Gwny Policji,Komendant Gwny Stray Granicznej, Prezydent Federacji StowarzyszeSub Mundurowych RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, PrzewodniczcyZarzdu Gwnego NSZZ Policjantw, Prezes Zarzdu Gwnego PTTK, PrezesZarzdu Gwnego Stowarzyszenia Emerytw i Rencistw Policyjnych,Komendant Wojewdzki Policji w Katowicach, Komendant KarpackiegoOddziau SG w Nowym Sczu oraz Burmistrz Szczyrku. WsporganizatoramiRajdu byli: Komisja rodowiskowa Zarzdu Gwnego PTTK oraz ZarzdOddziau PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

W Rajdzie uczestniczyy 352 osoby /funkcjonariusze i pracownicy cywilniPolicji, Stray Granicznej i Pastwowej Stray Poarnej wraz z rodzinami, resortowizwizkowcy oraz emeryci i rencici/, spord ktrych utworzono 33 rywalizujce zesob druyny piesze.

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwa Komitet Organizacyjny w skadzie:

Komandor Rajdu - Grzegorz Serbakowski Przewodniczcy KT - Kazimierz Rabczuk Moderator - Gabriela LubaskaRzecznik prasowy Rajdu - Aleksander ZaskiZESP SDZIOWSKISdzia Gwny - Andrzej PlacekSdzia tras pieszych - Agnieszka KurmanowskaSdzia tras pieszych - Jacek WitasSdzia konkursu strzelania - Klaudiusz WoniakSdzia konkursu strzelania z uku - Karolina KulaSdzia konkursu rzutu lotkami - Dawid Krawczyk

Od rody do pitku druyny wdroway po trasach zaproponowanych przezSdziego Gwnego Rajdu: w rod na Skrzyczne, w czwartek na Klimczok, a wpitek na Szyndzielni.

W czwartek w tzw. dzie wewntrzny uczestnicy Rajdu brali udziaw konkursie strzelania /z broni krtkiej, broni dugiej i z uku/, konkursie rzutulotkami, konkursie piosenki rajdowej oraz sprawdzianie wiadomoci o terenie,a najmodsi uczestniczyli w Dziecicej Olimpiadzie Sportowej.

Czwartek zakoczy si biesiad przy piosenkach turystycznych, ktrewykonywaa druyna Sieradzkiego Szwdaczka oraz muzycy z innych druyn.Od wtorku do pitku uczestnicy Rajdu bawili si wieczorami na dyskotekachprowadzonych przez Jacka Michalskiego z Ostrowa Wielkopolskiego.

Uczestnicy i sdziowie Dziecicej Olimpiady Sportowej

Strzelanie z broni krtkiej i dugiej

Konkurs rzutu lotkami i strzelania z uku

Laureaci konkursu piosenki rajdowej Sieradzkie Szwdaczki znw zaskoczyy druyna Rami w rami z KWP w Biaymstoku i przyjechay z perkusist (II miejsce w konkursie)

Podczas konkursu piosenki rajdowej odbya si mia uroczysto wrczeniaMedali 30-lecia Komisji Turystyki trzynastu zasuonym resortowym turystom,ktrzy z rnych powodw nie uczestniczyli w jubileuszowym XXX Zlocie AktywuTurystycznego w Szkole Policji w Pile.

W sobot, zaraz po niadaniu, punktualnie o godz. 8.57 odbyo siuroczyste zakoczenie Rajdu, na ktre przybyli:

podinsp. Gabriela SOCHA Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewdzkiego Policji w Katowicach,

kpt. SG Piotr TOMASZEK Z-ca Komendanta Placwki Stray Granicznejw Bielsku-Biaej,

Marek OSIEJEWSKI Wiceprzewodniczcy Zarzdu Gwnego NSZZ Policjantw,

Piotr STYPA Prezes Zarzdu Wojewdzkiego SEiRP w Katowicach, Aleksander CEGIELSKI Prezes Koa Terenowego SEiRP w Bielsku-Biaej, Antoni BYRDY Burmistrz Szczyrku, nadkom. Jerzy BUJOK Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku, Irena Chumicka Z-ca Dyrektora ds. Rehabilitacyjnych Centrum Kongresw

i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku.

Uroczysto podsumowania XXV Rajdu rozpoczto od wystpu laureatwkonkursu piosenki rajdowej - druyny Rami w rami z KWP w Biaymstoku.Nastpnie wrczono medale uczestnikom Dziecicej Olimpiady Sportowej, a potemprzewodniczcy Komisji Turystyki i Komandor Rajdu wrczyli osobom, ktre odwielu lat wspomagaj Komitet Organizacyjny, statuetki z podzikowaniem zawieloletni aktywn dziaalno na rzecz upowszechniania resortowej turystyki.Otrzymali je: Grayna Biernacka (Chem), Ryszard Dudzic (Putusk), JacekKalinowski (Putusk), Karolina Kula (Ostrw Wlkp.), Agnieszka Kurmanowska(Warszawa), Teresa Kumirek (Chem), Andrzej Lewandowski (Warszawa), GabrielaLubaska (Gorzw Wlkp.), Maciej Mato (Gdask), Jacek Michalski (OstrwWlkp.), Hanna Ocha (Szczecin), Artur Ocha (Szczecin), Pawe Ostaszewski(Warszawa), Andrzej Placek (Chrzanw), Zbigniew Sonicki (Sieradz), DominikaSzymoniak (Ostrw Wlkp.), Jacek Witas (Warszawa), Marek Wodarczyk (Gdask),Klaudiusz Woniak (Ostrw Wlkp.), Jzef Wrzeszczyski (Pock), AleksanderZaski (Warszawa) i Wojciech Zawadzki (Ktrzyn).

Z kolei wiceprzewodniczcy ZG NSZZ Policjantw Marek Osiejewskiuhonorowa: Odznak Honorow NSZZ Policjantw Grzegorza Serbakowskiego Komandora Rajdu, a Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantw KazimierzaRabczuka przewodniczcego Komisji Turystyki i Andrzeja Placka SdziegoGwnego Rajdu.

Po wrczeniu statuetek i odznacze gos zabra Sdzia Gwny RajduAndrzej Placek, ktry odczyta protok sdziowski.

Zgodnie z gwn klasyfikacj: 1 miejsce i Puchar Komendanta Gwnego Policji zdobya druyna Tramp

z Zarzdu Terenowego NSZZ Policjantw w Putusku

2 miejsce i Puchar Komendanta Gwnego Stray Granicznej zdobya druynaDe-Ptaki z Oddziau PTTK w Gdasku

3 miejsce i Puchar Prezydenta Federacji Stowarzysze Sub MundurowychRP zdobya druyna Tramppol ze Szkoy Policji w Pile

4 miejsce i Puchar Przewodniczcego Zarzdu Gwnego NSZZ Policjantwzdobya druyna Gryfici z Koa PTTK nr 39 przy Placwce StrayGranicznej w Szczecinie

5 miejsce i Puchar Prezesa Zarzdu Gwnego SEiRP zdobya druynaBieluchy z Komendy Miejskiej Policji w Chemie

6 miejsce i Puchar Prezydenta Sekcji Polskiej IPA zdobya druyna SforaSubicka z Koa SEiRP w Subicach

7 miejsce i Puchar Prezesa Zarzdu Gwnego PTTK zdobya druynaORY z Koa PTTK nr 8 przy Komendzie Stoecznej Policji

8 miejsce i Puchar Przewodniczcego Komisji Turystyki w resorcie sprawwewntrznych zdobya druyna Z buta z Koa PTTK przy Kole SEiRPw Kaliszu

9 miejsce i Puchar Komendanta Wojewdzkiego Policji w Katowicach zdobyadruyna Rami w rami z KWP w Biaymstoku,

10 miejsce i Puchar Komendanta Karpackiego Oddziau SG w Nowym Sczuzdobya druyna Mila I z Koa PTTK nr 3 przy ZT NSZZ Policjantw KPPw Ostrowie Wielkopolskim,

Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Biaej zdobya druynaSieradzki Szwdaczek z KPP w Sieradzu,

Puchar Burmistrza Szczyrku zdobya druyna Mylenickie Traperkiz Mylenic,

Puchar Zarzdu Wojewdzkiego NSZZ Policjantw woj. mazowieckiegozdobya druyna Koniki z Konina,

Puchar Zarzdu Oddziau PTTK w Ostrowie Wielkopolskim zdobya druynaKormoran z KPP w Giycku,

Puchar Starosty Powiatu Putuskiego zdobya druyna Baanty z CentrumSzkolenia Stray Granicznej w Ktrzynie,

Puchar Burmistrza Putuska zdobya druyna Neptun z Koa TurystykiGrskiej przy Kaszubskim Dywizjonie Stray Granicznej w Gdasku,

Puchar Burmistrza Subic zdobya druyna Komendy Miejskiej Policjiw Sopocie,

Puchar Burmistrza Pszczyny zdobya druyna Komisariatu Policji w Luboniu. Statuetk i dyplom za zajcie 1 miejsca w konkursie na piosenk rajdow

otrzymaa druyna Rami w rami z KWP w Biaymstoku. W konkursie strzeleckim z broni krtkiej 1 miejsce zaj Mariusz STRELCZUK

z Koa PTTK Gryfici przy Placwce SG w Szczecinie. W konkursie strzeleckim z broni dugiej 1 miejsce zaja Marzena TYMURA

z druyny Kormoran z KPP w Giycku. W konkursie strzelania z uku 1 miejsce zaj Ryszard DUDZIC z druyny

Tramp z Zarzdu Terenowego NSZZ Policjantw w Putusku. W konkursie rzutu lotkami 1 miejsce zaj Ryszard BACZYSKI z druyny

Sfora subicka z Koa SEiRP w Subicach. W konkursie wiedzy o terenie 1 miejsce zaj Jan FERET z druyny

Bieluchy z KMP w Chemie. Nagrod dla Najmodszych uczestnikw przemierzajcych trasy otrzymao

rodzestwo Natalia KOSISKA i Dariusz KOSISKI z Warszawy. Nagrod dla Najliczniejszej druyny biorcej udzia w Rajdzie otrzymaa

druyna Mila z Ostrowa Wielkopolskiego (54 osoby).

Autorem scenariusza i moderatorem uroczystoci zakoczenia byaGabriela Lubaska z Gorzowa Wielkopolskiego, ktra Uchwa z dnia 7 grudnia2016 roku wpisana zostaa w poczet Honorowych Czonkw Komisji Turystyki.

Gabriela Lubaska czonek Rady ds. Turystyki i Komisji Turystyki w latach 1994 2008,moderator rajdw wrzeniowych od 2008 roku, wpisana zostaa w poczet Honorowych Czonkw

Komisji Turystyki

W czasie trwania Rajdu zweryfikowano 53 ksieczki GOT, w tym naOdznak:

Za wytrwao 2, Popularn 33, Ma Brzow 14, Ma Srebrn 3, Ma Zot 1.

Zdjcia: Aleksander Zaski Tekst: Kazimierz Rabczuk

Srebrne wesele w Orlim Gniedzie

Wierszowana kronikaXXV Jubileuszowego Oglnopolskiego Rajdu Grskiego

Sub Mundurowych resortu spraw wewntrznychSzczyrk 2017

Znw rajd wrzeniowy, pogoda liczna,s policjanci, jest Stra Graniczna,jest Stra Poarna, s emeryci - na rozpoczciu stoj jak wryci,no bo otwarcie jest w fantastycznymbiaym namiocie i akustycznym.

Tych niespodzianek bdzie tu wiele,bo mamy przecie SREBRNE WESELE.

Wchodz do gmachu oczom nie wierz:jestem na pitym, czy na parterze?Na czwarte trzeba schodzi schodami,na szste za to jecha windami;na czwartym pikny punkt widokowy,na szstym trawnik, krg ogniskowy.

Takich zagadek bdzie tu wiele,bo mamy przecie SREBRNE WESELE.

roda zacza nam si pechowo,wzywamy na

Search related