Click here to load reader

xsb Biyay ni Kristiyano, 1985 - SIL · PDF filelalo pang mapataas ang uri ng edukasyon mga mag-aaral ae . nang makasulat din sila · sa pamamagitan ng pag~aaral ng sariling wi~a. At

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of xsb Biyay ni Kristiyano, 1985 - SIL · PDF filelalo pang mapataas ang uri ng edukasyon mga...

 • I

  1 . l . r I

  BIYAY Nl KRISTYANO ' f

  ' ~ I I '

  Sambali Tina

 • ·-' ~,;.

  ' ' Ch .. t• , > -. ~ . . ns 1an s Life c --.

  ''

  ·.. . ~ ~ . .. ~ . . . ~ ..... . . ':.. .-

  ' . ·- . ' ' . ' : ·~

  sa~-r lutitutt 'of 'iill91is'tics:-Pbilippi~a, lac. , -> Trllslatori. · ·: 1985 : -_ >'lblisllerf . -~-,

  . . .. . ~ . . .. ~ .. ,.. ; •

 • Published ' in cooperation with

  Bureau of Elementary Education and

  Institute of National Language of the

  Ministry of Edocation~ Culture and Sports Manila~ PhiliPPines

  Additional copies of this publication are available from:

  s-ook Depository P.O. Box 2210 ·Man i 1 a 2801.

  Translated by permission from PICTORIAL PILGRIM'S

  PROGRESS by John Bunyan. Copyright 1960, Moody

  Press. Moody Bible Institute of Chicago

  Funds for the printing of this publication were provided by UNICEF.

  Pilgrim 1 S Progress in Tina Samba!

  51.14-584-5.3C 54.150P-846027B Printed in the PhiliPPines

 • PAUNANG SALI't'A Ang isang katangiang masasabi tungkol sa

  Pilipinas ay ang pagkakaroon nita ng iba't ibang · pangkat etniko na ' nag-aqngkin ng kani-kanilang wikang katutubo. Gayon man, ito'y hindi naging balakid sa .pag-unlad ng bansa, bagkus nagpatibay pa nga sa pagbubuklod at pagkakaisa ng mga mamamayan tungo sa pagkakaroon ng isahg diwang parllahat.

  Ang aklat na ito ay isa sa . serye pg ganitong ur i ng mga babasahing inihahanda para sa higit . n~ ikalilinang ng mga kaalaman,

  . , kakayahan, kasanayan, pagpapahalaga at pagmamahal sa sariling wika ng mga mag-aaral . .

  Sinikap , na ma1akipan ang aklat ng mga paJ

 • BIYAY NI KRISTYANO

  Christian's Life

  Yay Nanolat nin yadt~n Libra

  Yay ngalan nan nanolat yadtin tibro ay si John Bupyan, -

  tag~ Englatera •. A-sa yah ban tog a mangangara l . . _Napr iso Y.a

  bana sa pangangaral Salita nan Dios. Kot anggano man

  napriso y~ ay patoloy na sy'imprin pinag-aralan a Salita '

  nan Dios kanya nakabin masi-ban a liwa-liwa orin kana.

  Angganon ingkalolo nan masyado a pa-makasiyay na konlan

  pamilya na, yay rna-got a katotpol na sa Dios ay nagsirbin

  si-ban a tambay kana . . Lo-gan itaw ya sa prisowan_ay an-isipon na syimpri no

  pa~no na sila ma-tambayan a kapara nan antotpol ta "" I -· -

  talagan mabli sila kana a bilang awa-nak nan dili.

  Bana ya-rin ngali-ngali yan manganon ma-pa-got 'nay

  katotpol la koni Jesus a Katawan, tinatala na silan

  solatan. Kot sin hoston ornpisawan nay panonolat ay

  nitoglop ya tan nanaynop. Sa taynop na ay na-kit nay

  a-say lalakin yay ngalan kot Kristyano a · arilalakon

  mamontan langit.

  Kanya ya-rin a na-taynopan na ay mabasa mayo konan

  yadtin libron sinolat na, B-iyay ni Kr.istyanb.

 • r,- ., r ~ •. ,.. ' ; '· .. -... .. . .........

  About the Writer o{ this Book

  The name of the one who wrote this book is John Bunyan

  from England. He was a famous preacher. He ~as put in

  jail for pr.eaching the Word of God. But .even though he

  was imprisoned, he continued to study God's Word' , which

  was a -great comfort to him. Even though he wa~ very

  di~tressed about his separation from his family, · he was / •, r I •

  greatly helped by his firm faith in God. . .

  ~hile he was in j~iJ:, he thou9ht about how he could

  .. ~ ~. . .

  neverthel·ess help his fellow believers r beca.use they were

  very qear to him, as if they were his · own ct:tildren.

  Because of his eager desire to strengthen their faith

  in the Lord Jesus, he decided to write to them. But just

  as he began to write, he fell asleep and had a dream. In

  qis dream he saw a man _named Christian, who was walking

  toward heav~n. -So you can read · what he dreamed in this book he w~ote, Pilgrim's Progress. /

 • ~~-------

  I

  Totolon koy na-taynopan kon biyay nin a-say tawon tinompol konan Katawan ta main yan J,.abay ipai.ntindyan Dios kontamo. Nga-min yay kapa-salan Kristyano ay

  anlalako ~a maki til a dalan mamonta sa somin angg,awan kapalindawayan. Kot lo-gan ya-rin kala-lalako na ay ison na ni-ka-salian yay nangasasari a pawpangyayari sa main nan biyay. Sa taynop ko ay anodti nolyari:

  I will tell what I dreamed about the life of a believer in God, because God wants to make us understand that the situation of a Christian is like walking 6n a narrow trail •to never-ending · bliss. But during his. walk he experiences all kinds of things. My dream was like this:

 • Kanwari main a.kon na-kit a a-say 'syodad a_ pinangalanan

  Popoolan. Konan ya-d.n a syodad ay main lalakin yay

  ngalan kot Nitalon. Golo-goloy main nan isip bana ta sa

  kaba-basa nan libro ay naabriyan a main, nan kaisipan tan

  naimomnok nay -main nan kapa-pa-sal. Tinomangis ya ta main

  yan posan-posan a kargan ,na-pakabyat. Kanya wana, ·"Anya · I

  kari a dapat kon gaw-on?"

  It was as though I saw a c'ity named Be-Burned~ In that city there was a man whose name was ·. Lost. His nu.nd had become very distr:essed, . because, through reading a book, his mind had been o~ned, and now he . understoOd his situat1on. He cried because of a very heavy •bUrden that he w~s carrying. So he said, . "What shall I do?"_

  /

  1

 • • Norong ya sa bali la kot aborido ot syimpri a isip na \ kanya wana konan kaambali tan awa-nak na, "Aw-inaro ·ko ,· ·

  kay ko ma-paglabanan odtin angkalayam kon mabyat a I>robliman kay ma-maglat sa isip :ko. Nga-min nabasa ko iti

  ·. sa libro a yadtin syodad kamainan tamo ay poolan nin apoy a maibat. sa lang it • . S~goradon salban tamo ay mi-kaopoh no

  . kay tamo maningkap paralan para malipyas." ·

  He went home, but still he was troubled by his thoughts, and he said to his wife and children, "My dear ones, I can ·no longer suppress this awful problem .which can't be retOOved from my mind. For . I read in this book that this city where ·we live will ~ consumed by fire which will cane. fran heaven. Surely we' 11 all perish if we · don' t look for some way to be saved. "

  2

 • Angganon anorin a imbalita na, kaya syimpri ni~pol a

  kaambali na. Nangangga yay wana kona, "Ampanawo-tawo ka

  lawo ta kay mo tanda a ansa-sali taon mo. I_mposi bl in

  molyari. orin! Ma-lok kay na._ ta dilap labas anay layam

  mo."

  Even though he told them that, his wife didn't believe it. She just said, "You talk deliriously, for ¥CU don't know what you are saying. Such a thtng oouldn' t possibly_ happen! , Sleep now, and tom::>rrow you will fee]. better!" ,

  3

 • Kot sin ya-rin a yabi, kaya nakaka-lok si Nitalon. Omalintowah ya ta kay ma-maglat orin ampangolo-golon

  kaisipan na kanya naka-tangis ya.

  But that night Lost just couldn't sleep. -He tossed and turned and could not get rid of what was troubling his mind, so he ' cried.

  4

  . \

 • /

  Kinaboklasan, imbalita nay, naman konan kaambali na tan

  awa-nak yay tongkol sa posan-posan nan karga tan yay \

  molyari sa syodad la. Kot /syimpr.i kay .sila ni-pol ~ona.

  In the morning he again tolo his wife and .. . . children about the heavy load he ·was carrying and what would hawen to t.peir city. But they ~. · .. still just wouldn t ,believe hiin. · · . · . . ,

  5

 • ',

  Masbali kinaka-lisan la yan kaambali na tan awa-nak

  kot pinagpasinsyawan na.

  /

  .On top of that his wife and children laughed at ·him, but he , endured it patiently._

  \

  6

 • \

  •.

  \ .

  Masakit man orin a ginwa la kona, indawat na sila· · syimpri sa Dios a komon ma-linowan a main lan kailsipan.

  · Even though he was hurt by what they did tq him, he still prayed for them that God ~ght enlighten their _minds.

  7

 • J

  I •

  Awlo-awlo anorin anan anorin a an~i sipon na kot kay anlo-paw a mabyat nan problima maskin anyay gaw-on na. Labay na komon paka-dayo kot kay somin yan tanda kaon.

  Patoloy ya sa pamamasan .libro na tan kada-dawat. No

  ampamasa ya, tongwa .somilap ya sa ta-gay ta

  ari.-itangis~-tangis nan wana, 11 Pa-no kari a gaw-on ko para malipyas?"

  This is What he thought about day afte~ day, but nothing relieved his problems no matter what he would dd. He wanted t run away, but he didn 1 ~ know where to go. He JUSt cont 1nued to read h1s book and to ~ray . . And when he 1 d read, he 1 d look up, crying, Whatever shall I do to be saved?"

  8

 • , .

  A-say aw~o, main a-say tawon pinrnaka-sfndog l{oni

  Nitalon a yay ngalan kot Mangangaral. Na-kit na yan

  antangis kanya pinastang na ya, wana, "Amigo, anongkot ka I

  . antangis?", Obat ni· Nitalon, "Iya, bana ta mabyat a karga

  kon amposanon ta wana iti sa libro, kay ko ma-pa-lilisan

  a kamatyan tan omarap ta omarap ako sa pangongokom. · ' .

  Angkali-mo kon mati tan omarap sa pangongokom bana ta

  yadti mabyat a amposanon kon karga a pangibatan

  ma-parosawan ako sa impyirno."

Search related