of 4 /4
BAt HOC BA NANG TRUONGDAIHOCSUPH4M CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI:¢T NAM Doe Hip - TO' do - Hanh phue CHUaNG TRINH DAo T~O Nganh: Su pharn Toan hoc Kh6a: 2021 Trinh dQ: Dai h9C Hinh thirc dao tao: Chinh quy (ban hanh kern thea Quyet dinh s6 .4A6g IQD-DHSP ngay451 t 12021 cua Hieu truong) se tin chi 4 21221904 Ljch Str Dang C<)ng san Vi~t Nam 1--5 21321922 Tu nrong H6 Chi Minh__ ~_ o Hecphiln hqc tmo'c/ tien quy~t/ Ten hoc ph§n TT Mii hocphiln TH LT 1--.----1 TC LI L2 song hanh Chi chu 1 3 2 I -I-- -- 2 1.5 0.5 -f-- --- 2 1.5 0.5 0 21321901 -r-- --r----- --- -- 2 1.5 0.5 0 21221903 -c- -~- ~- --- -- 2 1.5 0.5 0 21221904 - --- - -- -- --- ---- -- 2 I 0 I - -~ ~- -- ---- 2 1.5 0.5 0 -f---- -- -- -- -- (I) (0) (I) (0) ~ --- ~-- ------ (I) (0) (I) 0 ~~ -1---- ----- (I) (0) (I) (0) -~ -I-- -- -- - (ll_ (0)_J_Il_ (OL_ __ (4t) KHOI KIEN THIJ'c GIA.O DI)C D~I ClfONG 15 11 4 I 21231902 Tri~t hQCMac - Lenin - 2 2132190 I Kinh t~ chinh tri Mac - Lenin ------- '-- 3 21221903 Chu nghTa xii h<)ikhoa hoc - o -- ---- o 21231902 _6 31221885 Tin hQc d~i cuan~ 31621549 Phaplu~td~i cuang _---- -- -,-. -- -- 00 I 0 1265 Giao due the chat I 00101266 Giao due th~ chat 2 - - ---- ,--, -- -- 10 00 I 01267 Giao due the chat 3 - --- - . -, -, -- II 00 101268 Giao due the chat 4 ------ . ~ 12 00201264 Giao dvc quoc phong KHOI KIEN THUC GIA.O DI)C CHUYEN NGHI~P 7 8 I-- - 9 139 87.5 51.5 0 0' o 0' TRl al f)A *~SUl :1; -YPc 20 o 5 3.5 1.5 0 - ~---- - 5 3.5 1.5 0 -- ----- 5 3.5 1.5 0 - ------ ------ - 5 3.5 1.5 0 31151006 -- -- --f-- -- -- - 69 51 18 0 -- -- -- - ---- -~ - 3 2.5 0.5 0 31151249 - ~ -- _ .. - 3 2.5 0.5 0 31151139 -- --- --- ---- - - --- 3 2 I ---- -- - --- 3 2.5 0.5 0 31151249 Ki~n thirc Co' so' nganh I-- -I-- --- --. -- 13 31 151006 Giai tich thuc m<)tbien I-- -,- -'- - --- 14 3 I 151137 Dai so dai cirong 1----- - .. " -- 15 31151139 Dai so tuyen tinh ---I-- -- -'- ---, -, 16 31151249 Giai tich thuc nhieu bien --~.-- ,-- '-- -- _ Kien thirc Chuyen nga_l!_ll_ 17 3113 I 914 reee dai cirong -f-- -- --- -- -- 18 31131 009 Hlnh hQc Affine & Euclide - -I-- -- -- 19 31131213 D<)do va tich phan - --- - --, --, -- 20 31131454 Ly thuyet xac suat _ _L- __ _,_ __ __ 2!_ _] 1121860 Tieng Anh chuyen nganh _ 14 6 o 31131914 2 1.5 -c- --- 4 3 -t-- 3 2.5 0.5 - - 31151249 o ---- ---- --- o 22 31 141613 Phuong trlnh vi phiin - --- --- ,-- -- 23 3 I 131690 So hQc ------- 24 31141245 Giili tich ham 4 3 1 ---- ---- 25 31131077 Ca sa hlnh hoc 3 2.5 0.5 1------- " -'- -- -- -- -- -- -- -- ~ ___ll__l11027 Biltdiingthlrc__ _ _ _ 3_r--2 __ 1__ 27 31131131 Dathlrcvanhilntuh6a 3 2 1 28 ~ 1131766 ih6ng ke toan - -=- - - - _~_3- 2:f_ _0.5 -- =0= _29 __ 3_113_12_7_9 Ha~bi~nphlrc _ __ __3 _.1.:~ 0,5 0_ 31151249 30 31121528 Philn mem toan hoc 2 1 1 0 31221885 I-- --- -- -- --' -- -- -- -- -- -- -- -r-- --- --- l.!_ ~ 10 10 Phuang phap nghien ClrUkhoa hQc toan hQc __ __ 3_ _l. 1 0 + 1--_ _ H(Jcpltflll T{fChpn__ 24 _!2__ 7 PhU'ang Irinh ham 3 2 ------- Giai lich 16i 3 2 o 31131213 -- --- o 31131009 --_ -- - --_ o 1 0,5 o 31151137 31131454 o - r-- --- 32 31131612 - 33 31131246 -f- - 34 31 131452 o f--- - o 31131914 -- o 3 1141245 -f--- -- o 3 1141245 - o 31151249 Ly thuyit f6i {ru -- -- 3 - 3 3 3 2 2 2 r-- 2.5 Giai tich s6 35 - 36 3 I 13 I247 - - 31131296 _ Hinh h9C vi ph6n I 0.5 Ly thuydt vanh va m6dun -- -- - 37 - 38 31131453 3115 1137 D9i 56 so' cdp - - Hinh h9C sa cdp - - 31131138 321 - - 3 2.5 0.5 --- 32 22.5 9.5 - 3 o o o 39 31131294 32~ I 719 Tiim Iy hQc giao_c!vc __ 41 _ 3202 I_Q02 Quan ly nha nu6c v~ giao _cIvc 3203 1255 Giao d\lc hQc 4 40 I o 2 3 2 2 o 32041719 42

XA - ued.udn.vn

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of XA - ued.udn.vn

Page 1: XA - ued.udn.vn

BAt HOC BA NANGTRUONGDAIHOCSUPH4M

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI:¢T NAMDoe Hip - TO' do - Hanh phue

CHUaNG TRINH DAo T~ONganh: Su pharn Toan hoc Kh6a: 2021Trinh dQ: Dai h9C Hinh thirc dao tao: Chinh quy

(ban hanh kern thea Quyet dinh s6 .4A6g IQD-DHSP ngay451 t 12021 cua Hieu truong)

se tin chi

4 21221904 Ljch Str Dang C<)ng san Vi~t Nam1--5 21321922 Tu nrong H6 Chi Minh __ ~_

o

Hecphilnhqc tmo'c/tien quy~t/Ten hoc ph§nTT Mii hocphiln TH

LT 1--.----1TCLI L2 song hanh

Chi chu

13 2 I-I-- --

2 1.5 0.5-f-- ---2 1.5 0.5 0 21321901-r-- --r-- --- --- --2 1.5 0.5 0 21221903-c- -~- ~- --- --2 1.5 0.5 0 21221904

- --- - -- -- --- ---- --2 I 0 I- -~ ~- -- ----2 1.5 0.5 0-f---- -- -- -- --

(I) (0) (I) (0)~ --- ~-- ------(I) (0) (I) 0~~ -1---- -----(I) (0) (I) (0)

-~ -I-- -- -- -(ll_ (0)_J_Il_ (OL_ __(4t)

KHOI KIEN THIJ'c GIA.O DI)C D~I ClfONG 15 11 4I 21231902 Tri~t hQCMac - Lenin

-2 2132190 I Kinh t~ chinh tri Mac - Lenin

------- '--

3 21221903 Chu nghTa xii h<)ikhoa hoc

-o-- ----o 21231902

_ 6 31221885 Tin hQc d~i cuan~31621549 Phaplu~td~i cuang

_---- -- -,-. -- --00 I0 1265 Giao due the chat I00101266 Giao due th~ chat 2

- - ---- ,--, -- --

10 00 I0 1267 Giao due the chat 3- --- - . -, -, --

I I 00 101268 Giao due the chat 4------ . ~

12 00201264 Giao dvc quoc phongKHOI KIEN THUC GIA.O DI)C CHUYEN NGHI~P

78

I-- -9

139 87.5 51.5 0

0'o0' TRl

al f)A*~SUl:1;

-YPc20 o5 3.5 1.5 0- ~---- -5 3.5 1.5 0

-- -----5 3.5 1.5 0- ------ ------ -5 3.5 1.5 0 31151006

-- -- --f-- -- -- -69 51 18 0

-- -- -- - ---- -~ -3 2.5 0.5 0 31151249- ~ -- _ ..-3 2.5 0.5 0 31151139

-- --- --- ---- - - ---3 2 I---- -- - ---

3 2.5 0.5 0 31151249

Ki~n thirc Co' so' nganhI-- -I-- --- --. --13 31 151006 Giai tich thuc m<)tbienI-- -,- -' - - ---14 3 I 151137 Dai so dai cirong

1----- - .. " --15 31151139 Dai so tuyen tinh

---I-- -- -'- ---, -,16 31151249 Giai tich thuc nhieu bien--~.-- ,-- '-- --

_ Kien thirc Chuyen nga_l!_ll_17 3 113 I914 reee dai cirong-f-- -- --- -- --18 31131 009 Hlnh hQc Affine & Euclide

- -I-- -- --19 311 3 1213 D<)do va tich phan- --- - --, --, --

20 31131454 Ly thuyet xac suat_ _L- __ _,_ __ __

2!_ _] 1121860 Tieng Anh chuyen nganh _

14 6

o 31131914

2 1.5-c- ---4 3-t--

3 2.5

0.5

- -

31151249o---- ---- ---o22 31 141613 Phuong trlnh vi phiin

- --- --- ,-- --

23 3 I 131690 So hQc-------

24 31141245 Giili tich ham 4 3 1---- ----

25 31131077 Ca sa hlnh hoc 3 2.5 0.51------- " -'- -- -- -- -- -- -- --~ ___ll__l11027 Biltdiingthlrc__ _ _ _ 3_r--2 __ 1__27 31131131 Dathlrcvanhilntuh6a 3 2 128 ~ 1131766 ih6ng ke toan - -=- - - - _~_3- 2:f_ _0.5 -- =0=

_29 __ 3_113_12_7_9Ha~bi~nphlrc _ __ __3 _.1.:~ 0,5 0_ 3115124930 31121528 Philn mem toan hoc 2 1 1 0 31221885I-- --- -- -- --' -- -- -- -- -- -- -- -r-- --- ---l.!_ ~ 10 10 Phuang phap nghien ClrUkhoa hQc toan hQc __ __ 3_ _l. 1 0 + 1--_

_ H(Jcpltflll T{fChpn__ 24 _!2__ 7PhU'ang Irinh ham 3 2

-------

Giai lich 16i 3 2

o 31131213-- ---o 31131009--_ - - - --_o

10,5

o 3115113731131454

o- r-- ---32 31131612

-33 31131246-f- -

34 31 131452

of--- -o 31131914

--o 3 1141245-f--- --o 3 1141245-o 31151249

Ly thuyit f6i {ru-- --

3-

333

222

r--2.5

Giai tich s635-

363 I13 I247

- -

31131296 _ Hinh h9C vi ph6n I0.5Ly thuydt vanh va m6dun

-- -- -37

-38

31131453 3115 1137D9i 56 so' cdp- -

Hinh h9C sa cdp- -

31131138 321- -

3 2.5 0.5---

32 22.5 9.5-

3ooo

39 31131294

32~ I719 Tiim Iy hQc giao_c!vc __41 _ 3202 I_Q02 Quan ly nha nu6c v~ giao _cIvc

3203 1255 Giao d\lc hQc

440 Io2

322 o 3204171942

Page 2: XA - ued.udn.vn

4!_ _ 3 I I~ Ki€m tra danh gia trong day hoc rnon to~~ ___l!__!~I_Q_!_§Th\Ic himh d\lY hQc toan__ _

sa tin chi HQc phin

THhQc trU'(}'c/

Chi cluiTC LT tien quy€t/

LI L2 song hanh

Ten hoc ph5n

Luu y: ~" - Phdi lfch IfY tr5i,thidu 130lin c~i, tro~g ~oba~ g6~ ~!Ilc~ cac, h9C~h!m hiit bw)c (khong tinh cac h9Cphd~~. ~~

Gwo d1,lcThe c~at, GlGO ~{tCQuoc ph~ng V(lO,tonF!tm chi llch luy toan khoa h9C), aNa 0

- H9C phdn lien quyrJt lizH9C phim co giin dilU *. ffOC }~ I)if~M ..

TT Mil hQc philn

43 32021273- - --

44 3113144045 31131012-46 3113101347 31131014

-- ----

Giao ti~p su ph\lJTI_ _-II-----I-L_,Y'-' _Iu~nday hQc to an __1 +P_h__:_a_t_tr___ci€nchuO'ng trinh toan ph6 thong

--'--_I-_C__--'---'-_I_P_h__:_u__:_O'_ng2L_p__:_ha",'p:_v_caky t_1:l_u~tday hQc~ich eire rnon toan__PhM tri€n nang l\Ic day hQc mon toan

o 32031255I3 2 I 0 32041719

--- -- -- -- --3 2.50.5 0 31131440

_.- ---_.-3 2,50.5 0 31131440-- ------

3 2,5 0,5 0 31131440- ---- -

2 2 0 0 31131013-- -f-- -- --1------1---

3 I 2 031131013- -- ---- -

H{Jcphd" TI!' chon 4 2 2 0- - -- --- ---- --

___!_h\l'chanh /(5 chuc hoat dong giao duc 2 __ I __ 1_ _Q_ _ 320312552 I I 0-- -I--- -I- -- - --

18 0 18 0----- -- -- -I--Ki~n t~p su ph\lm 2 0 2 0-- -- -- -- - -- -I- -- -1-----Thuc t~p sir pham 4 0 4 01---+-----+------'--'-'-----''-- -- - - - - -- t----

HQc ph5n tl!' chon blit bUQc (phai chon 6/12 tin chi) 12 0 12 0-- -- -- --- -- --, -- - -f--.--

_ _ _ _ Khoa lu{in tot nghiep _ ~ _0__ i__ 0 _1- 1--__ 1

2

- ---50 3202100451 31121017

---

52 3112102053 31141021

54 31161022

55 31131018

56 31131019

Hoat dong trai nghiem trong day hoc toan hocK~c ~p va Khoa Iu~n t8t~ghi~p -_ =

31121020

---11-·-

Chuyen d&tot nghiep l : Lfi1gdung roan hoc trong khoa hoc vakl thudt 3 o 3 o

--

o 3 ova giao due

ITONGSOTiN CHi CVACHUONGTRiNH DAOT~O 154 98 55

T8ng s8 tin chi blit bUQc 114 79 34 1Tang s8 tin chi tl!' chon t8i thii-;;- - -- -- -- - 16 - - - ----

TRUONG KHOA C \I HIE;U TRUONG0° ..q()~

PGS. TS. Ltiu Trang

Page 3: XA - ued.udn.vn

f)AI HQC f)A NANGTRUONG DAI HOC SU PH~M

CQNG HOA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAMDoe Hip - TO' do - Hanh phue

KIt HO~CH DAO T~ONganh: Sir pham Toan hoc Kh6a: 2021Trinh d9: Dai hoc Hinh thuc dao tao: Chinh quy

(ban hanh kem thea Quyet dinh s6~f6g IQD-DHSP ngayAEI T-;2021 cua Hieu truong)

2 I 0 I~ ~ - - --- -- -- -I- -4 3 I 0---- -1---5 3.5 1.5 0

- - - - -- --- --- - ---- -

5 3.5 1.5 0-, - I--- 1--- - -- --~-~ -

Hoc phiin Tit chon 0 0 0 0. - -'-' - -----~ -- --- ---_ _ _ _ll_) (0) (I) (QL~ _ _1--_T6ng tin chi trong hQc ky 16 11 4 1

4

oooo 31141245

Ghi chu

S6 tin chi HQc philnhQc trutrc/tien quy~t/song hanh

Hqcky

Mli hecphiin Ten hoc philn TH

TC LT 1------..---1LI L2

31221885 Tin hQc di;li cuang32041719 Tam Iy h?c gia_?d\-lc31151006 Giai tich th\fc mot bien31151139 Dai s6 tuyen tlnh

00 I0 1265 Giao d\-lc th~ chat I

21231902 Triet hQc Mac - Lenin 3 2 I 0- - I--- - -~ - --- -

5 3.5 1.5 0- -- -- ~ -- -- f-----5 3.5 1.5 0 31151006 ~

- 2- I 1 0 31221885 -- -~ 0 0 II--- - -

_ (_I_2__(OLJ_I) 0 -~ - - ~"TRt_ _ __ _ (4t) ~ _ _ l;, BAl

T6ng tin chi trong hQc ky 15 10 5 0 .. .

_ __ _ _ ~ 1.5 ~5 Q_ ~31902 ~ ~~StJl2 1.5 0.5 0 ~~=- - _ _- .3- 2.5_:=0.5 0_ 31151249 __ - ~3 2 I 0 31131914-- -I--- ~-- --~ ~ -3 2.5 0.5 0 31151249- - - -I--- - - ~-- -- -3 2.5 0.5 0 31 151249- -, - - ---I--- - - -- ---

_ Hoc phiin T(r chpll ~ _ 4 _ __l. __Q_ _ _ ~ __ _ _(_Il_ (q}_J_I)- (0) _

Phuong trinh ham ~ 3 __ 2 __ I _()_ __ ~ __

_l_! 151 137 D\li s6 d\li wang _31151249 Giai tich th\fc nhi~u bien

2 31121528 Ph~n rnem toan hQC--- ~-I----.- -,-00 I 0 1266 Giao d\-lCthe chat 2

2132190 I Kinh te chfnh tr] Mac - Lenin_31621549 Phap lu~t di;l~wang _

3

_~1914 Tapa dai wan_£_31131213 Do do va tich phan31131454 Ly thuyet xac su~t31131279 Ham bien phuc_

00 I0 1267 Giao due th~ chat 331131612-- ---- ~--

31131246 Glai tich fbi 3 2 o 31131914--- -

T6ng tin chi trong hoc ky 22 16.5 5.521221903 Chu nghia xa hoi khoa hocI-- -- ~ --'- -'32031255 Giao d\-lc hoc31131766 Th6ng ke toan ~

2 1.5 0.5 0 21321901-- - ~ -I-- - -~--~--3 2 I 0 32041719-~ -- ------ -I-- ---- -

_ ~ _3~ 2.2. 1--0.5_ 0 2.!__li_l_ 454 _ _ ~3 2 I 0- -- -1---- - - -- --

___ , _ __ 3 _ 2 I 0_~2041719 __ ___ Hoc phitn T(r chon __6_ 42. 1-1.5 _(l_ _ _ _ ~

_ __ __ J..!) (0) _(I) _(Q) _-_.-- -~ -.-,00 I 0 1268 Giao d\-lCthe chat 4~- --31131453- -~ -- ~-

311311382.52

0.5 o- ~

o31151137-~ -

Dqi s6 SO' ccip _3T6ng tin chi trong hQc ky 20 o14.5 5.5

2 1.5 0.5 D__1---21221903o 32031255

- - -o 31131440

21221904 Lich Slr Dang Cong san Vi~t Nam--- ------ ~-32021273 _9iao tiep su ph\lm __

~ I 1_3_I 0 12 Phiit tri~n chuang trinh toan ph6 thong_31 141245 Giai tich ham

2 I I~--

2.5 0.5343

3 I--

2.5 0.5oo

311312135 f-31 131009 H_ir1_I1_hQc Aftine & Euclide _

_31 13_!O13 Phuang philp va ky thu~t di;ly hQc tich qrc man Toiln31151139

3 2.5-3

0.521I6

31131440Hoc phOn Ttr eltoll 5-- - . -- --'---' I---

_Th,,'c hanh 16chLt-choqt G9ng giao j(IC _2Giai rich s6 3

- - -

T6ng tin chi trong hQc ky 22

I-- -32021004

I-- -31131247

32031255216 o

213~22 ~ tuo-nl?;H6 Chi MirlI1_31 121860 Ti~ng Anh chuyen nganh- --3 I 131690 S6 hQc

2 o 212219041.5 0.52 1.5 0.5 0

-- ~3 2.5 0.5 0

Page 4: XA - ued.udn.vn

31131009

Ghi chu

HQc ph~nhoc truce/tien quy~t/song hanh

S6 tin chi

THLT

L1 L2

2.5 0.5 0-2.5 0.5 0-

Mii hocph~n TC

Ten hoc ph~n

31 13 I077 Co sa hinh hoc._----

6 ~3 1014 Phat tri~n nang hrc day hQc_m6n toan3113 1016 Thvc hanh di;lyhQc toan

33 _1_'::____J_...:3:_:_1I3_14_4_0_1--3 I 2 0 31131013

--- , --I--- --- ---___ H(Jc phiin T!I' c1u!_1l_ 6 _4_~ _ 0 _ _ _---+__

Hinb h9C vi phon 3 2 I 0 31 15 1249--- -I--- --+--

Ly thuyet toi uu 3 2 I 0 31141245Tflng tin chi trong hoc kyn 15:S~- 0 - -----+-

3113129631131452

32021002 Quan Iy nha nuoc ve giao duer-------~~-~---~~~31 141613 Phuong trinh vi ph an3113 1027 Beit dimg thirc _

2 200--- - ---

3 I 0 311512491--------- ~-

2 I 01- ------I 0 31151137o 0 31131013-----1---

4--

33

--231 13 I 131 Da thtrc va nhan nr h6a

-- .. ~ --31 121015 Kiem tra dlinh gia trong di;lyhoc m6n toan31121020 Kien t~p su phi;lm

2o -I--.J---

__ . H(Jcphill! T!I'ch(Jn 5 ~~5 __ 0_1--HOQti1¢ng trai nghiem trong day h9C toan h9C_._2 I I 0

__ Hinh h9C so' cdp __3 2.5_~ 0_11 +- _Tflng tin chi trong hoc ky 21 14.5 6.5 0

2-- --_.

27

2 o

3112101731131294

4 0 4 0 31121020-----I------

H(Jc phflll T(£ chon bdt bu{Jc_. ~....!_ 12 0_3_11_6_10.2...2_ Khon ILl_cJntbt nghi¢p _ 6 0 ~ 1---,0--1 _

Chuyen i1~tbt nghiep I: Ung dung Toan h9C trong khoa h9C va31131018

ki thudt

31 141021 Thvc t~p su phi;lm

8 3 o 3 o------'. --

Chuyen i1~tbl nghiep 2.' Ung dung Toan h9C trong giang day va3 I 13 1019 giao d~IC 3 0 3 0 .~

-- Tflng tin chi tro-;;ghQc k; 16 0 '160 - - -~~~

--I--

Luu y: ' 0- ~hai,tich liLyt6i thii~ 130 tin chi; tr,ongdo bao g6m tdt ca cae h9Cphdn bdt bU9c(khang tinh cac h9CPh~~go >

d1,lcThe chdt, Giao dl,lcQuac phong vao tong tin chi tich lily loan khoa h9C). '.. . C 0

- H9Cphdn tien quydt la H9Cphdn co gdn ddu *. H~M~•~

'£1 '"~TRU'ONG KHOA

PGS. TS. Ltiu Trang