Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji ... spos³b optymalny istniej…c… b…d modernizowan…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji ... spos³b optymalny istniej…c…...

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej

dla kabli wiatowodowych wzdu

sieci ciepowniczej kanaowej

SPIS TRECI

1. Cel

2. Przedmiot wytycznych

3. Zakres stosowania instrukcji

4. Definicje

5. Opis postpowania

6. Dokumenty przywoane

Aktualizacja 12.2015 r.

Strona 2 z 13

1. Cel

Celem wytycznych jest okrelenie zasad projektowania i budowy kanalizacji

teletechnicznej dla telekomunikacyjnych kabli wiatowodowych, wzdu sieci

ciepowniczych kanaowych.

2. Przedmiot wytycznych

Przedmiotem jest budowa kanalizacji teletechnicznej dla telekomunikacyjnych kabli

wiatowodowych wzdu sieci ciepowniczych kanaowych.

3. Zakres stosowania instrukcji

Wytyczne obowizuj w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, dla potrzeb realizacji

przebudowy lub budowy sieci ciepowniczej kanaowej wczanej do miejskiej sieci

ciepowniczej. Stosuje si je w dla obiektw sieciowych wskazanych przez Veolia

Energia Warszawa S.A..

4. Definicje

4.1. Uprawniony projektant osoba posiadajc stosowne uprawnienia budowlane

w telekomunikacji, ze szczeglnym uwzgldnieniem projektowania sieci

telekomunikacyjnych.

4.2. Kanalizacja teletechniczna element sieciowej infrastruktury telekomunikacyjnej

sucy do zacigania wiatowodw. Wraz z gam rnego typu rur osonowych,

zasobnikw liniowych, a take osprztu w postaci kolan, odgazie, zczek,

uchwytw, pokryw oraz innych elementw i akcesoriw, stanowi kompletny system

sucy do budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych.

5. Opis postpowania

5.1. Zasady projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej

5.1.1. Zasady oglne

Budowa kanalizacji teletechnicznej dla telekomunikacyjnych kabli wiatowodowych

moe by realizowana wycznie na podstawie technicznej dokumentacji projektowej

opracowanej przez uprawnionego projektanta oraz uzgodnionej Veolia Energia

Warszawa S.A.. Istot projektowania liniowego w telekomunikacji jest znajomo

zasad projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych oraz w konsekwencji,

waciwy dobr elementw infrastruktury sieciowej. Uprawniony projektant ustala

tras przebiegu sieci oraz dobiera wszystkie elementy i akcesoria do budowy

kanalizacji teletechnicznej w oparciu o wiedz i dowiadczenie zawodowe. Zadaniem

projektanta jest w tym przypadku zaprojektowanie waciwego usytuowania

infrastruktury telekomunikacyjnej w rodowisku ciepowniczym oraz zaproponowanie

Strona 3 z 13

odpowiednich rozwiza projektowych zwizanych z budow w/w infrastruktury.

Zadaniem projektanta jest te rozwizanie wszystkich problemw uzbrojenia terenu,

zwizanych z obecnoci innych sieci i urzdze.

5.1.2. Stosowane rozwizania techniczne

Stosowane rozwizania techniczne musz by zgodne z:

zasadami projektowania liniowego w telekomunikacji,

zasadami projektowania rurocigw ciepowniczych,

zasadami prawa budowlanego oraz innych ustaw i rozporzdze,

wymaganiami podanymi w niniejszej instrukcji.

5.1.3. Szczegowe zasady projektowania

Kanalizacj teletechniczn naley projektowa lub budowa w nastpujcy sposb:

jedn rur RHDPE 40:

pomidzy komorami ciepowniczymi,

pomidzy komor ciepownicz a pojedynczym wzem cieplnym;

dwie rury RHDPE 32:

z komory ciepowniczej do dwch lub wicej wzw cieplnych,

pomidzy wzami cieplnymi dla sieci ciepowniczej o zewntrznym przebiegu.

5.1.4. Nadzr inwestorski

Nad caoci prac zwizanych z wykonaniem kanalizacji dla kabli wiatowodowych

powinni czuwa Inspektorzy nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w brany

telekomunikacyjnej oraz w brany ciepowniczej. Budow kanalizacji teletechnicznej

dla kabli wiatowodowych powinny wykonywa pod ich nadzorem wyspecjalizowane

podmioty zewntrzne lub odpowiednio przeszkoleni pracownicy Veolia.

5.2. Okrelenia podstawowe

5.2.1. Kanalizacja teletechniczna wymagania

1) Kanalizacja teletechniczna powinna spenia wymagania podstawowe:

atwo zacigania i wycigania kabli, umoliwiajca szybk budow

i przebudow linii kablowych bez wykonywania robt ziemnych,

ochrona przed zagroeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

trwao co najmniej 30 lat,

pojemno (liczba i rednice rur) wystarczajca na co najmniej 10 lat, przy

uwzgldnieniu wymiany kabli i stosowania transmisji wielokrotnej,

przystosowanie do umieszczania w niej kabli wiatowodowych,

Strona 4 z 13

szczelno,

zabezpieczenie kabli przed dostpem osb nieuprawnionych

w przypadku kanalizacji teletechnicznej budowanej w rodowisku

ciepowniczym, kanalizacja teletechniczna bdzie miaa posta rurocigu

kablowego wykonanego z rur wtrnych1.

2) Kanalizacja teletechniczna powinna spenia rwnie nastpujce wymagania:

stosowanie rur z tworzyw sztucznych,

usytuowanie trasy kanalizacji teletechnicznej wg zatwierdzonej dokumentacji

formalno-prawnej sporzdzonej na aktualnych mapach (podkadach

geodezyjnych),usytuowanie kanalizacji teletechnicznej w tunelach, na

mostach, wiaduktach i wewntrz budynkw wg indywidualnych rozwiza

projektowych,

w przypadku sieci ciepowniczej kanaowej kanalizacja teletechniczna powinna

by wykonana z rur trudnopalnych (RHDPEt) o rednicy zewntrznej 40 mm,w

miar moliwoci, przebieg kanalizacji teletechnicznej na odcinkach pomidzy

ssiednimi komorami lub w relacji komora-wze powinien by prostoliniowy,

w uzasadnionych technicznie przypadkach rury kanalizacji teletechnicznej

mog odchyla si od przebiegu prostoliniowego, stosownie do ksztatu sieci

ciepowniczej,

gboko uoenia dostosowana do istniejcych uwarunkowa wystpujcych

w kanaowej sieci ciepowniczej,

zaleca si stosowanie rur o rednicy zewntrznej Dz = 40 mm,

w sprzyjajcych warunkach (kana przechodni) zaleca si stosowanie oson

rurowych o rednicy zewntrznej Dz = 110 mm,

zaleca si stosowanie pokryw E40 do zamykania niewykorzystanych

odcinkw rur,

wymagane jest stosowanie rur RHDPEt z warstw polizgow

odpowiadajcych wymaganiom ZN-96/TPSA-017 o rednicach 40 mm;

preferuje si stosowanie rur RHDPEt rowkowanych z warstw polizgow,

dopuszcza si stosowanie rur wtrnych z preinstalowan link zacigow,

falowanie rurocigw kablowych w kanale ciepowniczym powinno by

zminimalizowane ze wzgldu na opory tarcia przy zaciganiu kabla,

rurocig kablowy w przypadku sieci ciepowniczej kanaowej, dzieli si na

odcinki midzykomorowe.

1 W dalszej czci opracowania, pojcia: kanalizacja teletechniczna, rurocig kablowy oraz rury wtrne mog

by uywane zamiennie

Strona 5 z 13

5.2.2. Materiay

Rury kanalizacyjne powinny odpowiada nastpujcym wymaganiom:

rury polietylenowe (PE) wg ZN-96/TPSA-017,

rury specjalne wg ZN-96/TPSA-018,

rury trudnopalne wg ZN-96/TPSA-019.

5.2.3. Kryteria stosowania

Gwnymi kryteriami wyboru rur kanalizacyjnych s:

dua trwao co najmniej 30 lat,

dua wytrzymao na zgniatanie i udary,

may wspczynnik tarcia kabla o rur podczas zacigania.

5.2.4. Zczki rur kanalizacji teletechnicznej

Zczki powinny odpowiada wymaganiom okrelonym norm ZN-96/TPSA-020.

5.2.5. Uszczelki kocw rur kanalizacji teletechnicznej

Uszczelki powinny odpowiada wymaganiom okrelonym norm ZN-96/TPSA-02.

5.3. Wymagania szczeglne dotyczce kanalizacji

5.3.1. Minimalny promie gicia rur wtrnych

Minimalny promie gicia rur wtrnych uzaleniony jest od temperatury otoczenia

i przedstawia si nastpujco:

Temperatura

otoczenia

Minimalny promie gicia [mm]

Dz = 32 mm Dz = 40 mm

20 oC 650 800

10 oC 1100 1400

0 oC 1600 2000

Naley bezwzgldnie przestrzega minimalnego promienia gicia rur.

5.3.2. Sposb czenia rur wtrnych

Na odcinkach pomidzy komorami oraz komorami i wzami ciepowniczymi naley

unika stosowania pocze odcinkw rur. W przypadkach koniecznych czenia

odcinkw kanalizacji teletechnicznej wtrnej naley dokona przy uyciu zczek

skrcanych o odpowiednich rednicach wewntrznych. czenia naley wykona

z naleyt starannoci tak, aby zapewni szczelne poczenie elementw. czenia

musz przej pozytywnie prb cinieniow.

5.3.3. Uszczelnienia kocw rur wtrnych

1) uszczelnienia kocw rur wtrnych powinny spenia nastpujce wymagania:

a) muoszczelno,

b) muoszczelno wysokotemperaturowa dla uszczelnie specjalnych,

Strona 6 z 13

c) podatno montaowa,

d) trwao uszczelnienia w okresie, co najmniej 30 lat ,

e) odporno uszczelnienia na zginanie rury kanalizacji wtrnej;

2) do uszczelniania kocw rur kanalizacji teletechnicznej naley stosowa

rozwizania typowe w tym zakresie, speniajce powysze wymagania;

3) w komorach ciepowniczych zaleca si stosowanie korkw poliuretanowych

o odpowiednich rednicach (E40).

5.3.4. Prba cinieniowa rur kanalizacji teletechnicznej2

Po zmontowaniu o