Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i przy‚…czy ...pwik. PWiK â€‍Nysaâ€‌ Sp. z o.o

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci i przy‚…czy ...pwik. PWiK...

PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu Wytyczne do projektowania 2015r. Strona 1

Wytyczne do projektowania i

wykonawstwa sieci i przyczy wodocigowo-kanalizacyjnych oraz

wymagania w zakresie ich odbiorw

Niniejsze wytyczne stanowi zbir podstawowych wymaga Przedsibiorstwa

Wodocigw i Kanalizacji Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ktre naley uwzgldni przy

opracowaniu dokumentacji budowlanej sieci i przyczy wod.-kan., realizowanych na terenie

dziaalnoci Spki.

Wytyczne zostay opracowane jako materia pomocniczy dla projektantw sieci

wodocigowych, sieci kanalizacyjnych, przyczy wod.-kan. oraz dla wykonawcw tyche

sieci i przyczy.

Wytyczne te obejmuj zarwno wymagania wynikajce z oglnie

obowizujcych norm i przepisw, jak i wymagania stawiane przez Przedsibiorstwo

Wodocigw i Kanalizacji Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu, wynikajce z potrzeb

eksploatacyjnych.

Podstawowe przepisy i normatywy prawne wykorzystane w niniejszym opracowaniu: 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw

(tekst jedn.: Dz. U. 2006 Nr 123, poz.858) wraz z rozporzdzeniami wykonawczymi do w/w. ustawy,

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118z roku 2006 (z p. zmianami) wraz z

rozporzdzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

3.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z roku 2005, wraz z rozporzdzeniami

wykonawczymi do w/w ustawy,

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232),

5.Ustawa z dnia 17 maja1989r. Prawo Geodez. i Kartograf., (tekst jedn.: Dz. U. Nr 2010, Nr 193, poz. 1287),

6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoarowej, (tekst jedn.: Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380)

wraz z rozporzdzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

7.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkw technicznych jakim

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, z p. zm.),

8.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpoarowego zaopatrzenia w wod oraz drg poarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030),

9. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719),

10.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz.

1137 z p. zm.),

11.Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkw, jakie naley speni przy

wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla

rodowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984 z p. zm.),

12.Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowizkw

dostawcw ciekw przemysowych oraz warunkw wprowadzania ciekw do urzdze kanalizacyjnych

(Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964),

13.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

14.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec

15.Obowizujce Normy.

Niniejsze wytyczne bd systematycznie aktualizowane, zalenie od potrzeb

wynikajcych z wprowadzania nowych przepisw, technologii, materiaw, itp.

PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu Wytyczne do projektowania 2015r. Strona 2

Spis treci:

I. Miejscowoci objte dziaalnoci Spki PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu......... 3 II. Przedmiot wytycznych..................................................................................................3 III. Wymagania projektowe................................................................................................4 III.1. Przycze wodocigowe..........................................................................................4 III.1.1. Wymagania oglne.................................................................................................4 III.1.2. Trasa przycza wodocigowego, skrzyowania i kolizje.......................................5 III.1.3. Materiay, rednice, zagbienie, spadki, zasuwy...................................................5 III.1.4. Wodomierze............................................................................................................6 III.1.5. Poczenie projektowanego przycza z istniejc sieci wodocigow................7 III.2. Przycze kanalizacji sanitarnej..............................................................................7 III.2.1. Wymagania oglne..................................................................................................7 III.2.2.Materia, studzienki...................................................................................................8 IV. Wymagania odbiorowe przyczy wod.-kan..................................................................9 V. Minimalne odlegoci dla przewodw wod.-kan. od innych sieci, urzdze i obiektw.......................................................................................................................10 VI. Siewodocigowa.....................................................................................................11 VI.1. Wymagania oglne.11 VI.1.1. Materia, rednica, zasuwy, hydranty, zagbienie................................................12 VI.1.2. Skrzyowania i kolizje z istniejc i projektowan infrastruktur techniczn........13 VI.2. Realizacja sieci wodocigowej.................................................................................13 VI.3. Budowa i przebudowa metod wykopu otwartego...................................................14 VI.4. Budowa i przebudowa metodami bezwykopowymi..................................................14 VI.5. Zcza.......................................................................................................................14 VI.6. Uzbrojenie przewodw.............................................................................................15 VII. Sie kanalizacyjna....................................................................................................15 VII.1. Wymagania oglne ..................................................................................................15 VII.1.1. Materia, rednica, spadki, zagbienie.................................................................15 VII.1.2. Studnie................................................................................................................ 17 VII.2. Realizacja sieci kanalizacyjnej............................................................................... 17 VII.3. Budowa i przebudowa metod wykopu otwartego..................................................18 VII.4. Budowa i przebudowa metodami bezwykopowymi.................................................18 VIII. Wymagania odbiorowe sieci wod.-kan......................................................................19

PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu Wytyczne do projektowania 2015r. Strona 3

I. Miejscowoci objte dziaalnoci PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu:

- Zgorzelec

- agw

- Jdrzychowice

- Jerzmanki

- Trjca

- Biaogrze

- Gozdanin

- arska Wie

- Przesieczany

- Pokrzywnik

- Gronw

- Sawnikowice

- Kolice

- Kolice Lasowice

- Komin

- Osiek uycki

- Radomierzyce

- Rczyn

- omnica

- Spytkw

- Kostrzyna

II. Przedmiot wytycznych

Przedmiotem wytycznych s:

- warunki, jakim powinny odpowiada projekty budowlane sieci i przyczy wod.-kan.,

uzgadniane w PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu,

- wymagania jakociowe materiaw stosowanych do budowy sieci i przyczy wod.-kan.,

- wymagania w stosunku do wykonania i odbioru sieci i przyczy wod.-kan.

Korzystanie z informacji zawartych w wytycznych uatwi projektowanie i uzgadnianie

dokumentacji oraz przyczyni si do poprawy jakoci przekazywanych do eksploatacji

urzdze i przyczy.

Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowizku przestrzegania przepisw, norm,

instrukcji, zarzdze branowych i pastwowych oraz waciwego wykorzystania wiedzy

inynierskiej.

Wszelkie odstpstwa od wytycznych oraz przypadki w nich nie omwione, wymagaj

indywidualnych pisemnych uzgodnie z Przedsibiorstwem Wodocigw i Kanalizacji

Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu zastrzega sobie moliwo wprowadzenia zmian do

niniejszych wytycznych, ktre bd aktualizowane w zalenoci od potrzeb i zmian

obowizujcych aktw prawnych.

PWiK Nysa Sp. z o.o. w Zgorzelcu Wytyczne do projektowania 2015r. Strona 4

III. Wymagania projektowe:

Projekty budowlane i wykonawcze winny by opracowane zgodnie z wymogami ustawy

Prawo Budowlane, rozporzdze wykonawczych do ustawy, obowizujcych norm i spenia

warunki zawarte w wytycznych do projektowania obowizujcych w PWiK Nysa

Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Podstawy prawne wyszczeglniono na stronie nr 1.

Dokumentacja projektowa powinna by wykonana zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra

Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczeg