WYROBY TYTONIOWE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WYROBY TYTONIOWE. PAPIEROS - PowerPoint PPT Presentation

Text of WYROBY TYTONIOWE

  • Wyzwolenie z naogu pozwoli Ci peniej cieszy si yciem! To dla Ciebie oszczdno pienidzy; poprawa stanu zdrowia, zachowanie modoci, yciowa energia, moliwo uprawiania sportu, ch do zabawy, wiksze poczucie wartoci, uznanie otoczenia, pogoda ducha, wiksza wydajno w pracy, zwikszone moliwoci intelektualne ...

  • 20 minut - cinienie krwi i ttno powracaj do normy, krenie w doniach i stopach ulega poprawie, staj si one cieplejsze, 8 godzin - poziom nikotyny i tlenku wgla we krwi spada o poow, poziom tlenu we krwi wraca do normy, 24 godziny - tlenek wgla zostaje wydalony z organizmu, puca zaczynaj si oczyszcza ze luzu i pozostaych substancji nikotynowych, prawdopodobiestwo wystpienia zawau serca zaczyna si zmniejsza, 48 godzin - nie ma ju nikotyny w organizmie, zmysy smaku i powonienia ulegaj znacznej poprawie, 72 godziny - oddychanie staje si atwiejsze, poprawia si oglna wydolno organizmu, 2 - 12 tygodni - wyrana poprawa krenia krwi, znaczca poprawa kondycji fizycznej, 3 - 9 miesicy - wszelkie problemy oddechowe zwizane ze wczeniejszym paleniem (kaszel, zadyszka, itd) ustpuj, 1 rok - ryzyko zawau serca jest mniejsze o ok. poow od osoby palcej nadal, 10 lat - ryzyko raka puca jest mniejsze o poow ni u osoby palcej, ryzyko ataku serca jest takie samo jak u osoby, ktra nigdy nie palia, 15 lat - ryzyko udaru mzgu jest takie samo jak u osoby, ktra nigdy nie palia.

  • ************