of 23 /23
Uniwersytet Warszawski WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB P RZEWODNIK „ K ROK PO K ROKU” DLA O SÓB P ROWADZĄCYCH Z AJĘCIA D YDAKTYCZNE Opracował zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy Makowski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dr Krzysztof Olszewski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych mgr Rafał Sikorski Wydział Prawa i Administracji inż. Konrad Kośla Wydział Polonistyki Konsultacja: dr Janina Mincer-Daszkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Koordynator projektu: mgr Lidia Guzek Zastępca Kanclerza ds. Informatycznych Koordynator zespołu: mgr Agata Wroczyńska Pion Rektora, Biuro ds. Jakości Kształcenia Warszawa, wrzesień 2008

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB - usosownia.uw… · ... WYBÓR WŁAŚCIWEGO SERWISU USOSWEB NA UW ... //usosweb.wne.uw.edu.pl/ ... ponieważ skala ocen łatwo się przewija i

 • Author
  buinhu

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB - usosownia.uw… · ... WYBÓR WŁAŚCIWEGO SERWISU USOSWEB NA...

 • Uniwersytet Warszawski

  WYPENIANIE PROTOKOW w USOSWEBPRZEWODNIK KROK PO KROKU DLA OSB PROWADZCYCH

  ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Opracowa zesp w skadzie: prof. dr hab. Jerzy Makowski Wydzia Geografii i Studiw Regionalnych

  dr Krzysztof Olszewski Wydzia Geografii i Studiw Regionalnych

  mgr Rafa Sikorski Wydzia Prawa i Administracji

  in. Konrad Kola Wydzia PolonistykiKonsultacja: dr Janina Mincer-Daszkiewicz Wydzia Matematyki,

  Informatyki i MechanikiKoordynator projektu: mgr Lidia Guzek Zastpca Kanclerza ds.

  InformatycznychKoordynator zespou: mgr Agata Wroczyska Pion Rektora, Biuro ds.

  Jakoci Ksztacenia

  Warszawa, wrzesie 2008

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  SPIS TRECI

  KROK 1: WYBR WACIWEGO SERWISU USOSWEB NA UW ....................................... 3

  KROK 2: LOGOWANIE SI DO SERWISU USOSWEB .................................................... 3

  KROK 3: WYSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOU W SERWISIE USOSWEB ......... 4

  KROK 4: OTWIERANIE PROTOKOU .......................................................................... 4

  KROK 5: WPROWADZANIE OCEN .............................................................................. 7

  KROK 6: ZAPISYWANIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PROTOKOLE .............................. 8

  KROK 7: ZATWIERDZANIE PROTOKOU TYLKO KOORDYNATORZY (K) ........................ 9

  KROK 8: DRUKOWANIE PROTOKOU ...................................................................... 10

  KROK 9: OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB ........................................................... 12

  UWAGI DODATKOWE ............................................................................................ 13

  DODATKOWE OPCJE ............................................................................................. 14

  SZYBKO WYSTAW OCEN ................................................................................... 14

  EDYCJA KOMENTARZY ....................................................................................... 16

  IMPORT OCEN Z ARKUSZA KALKULACYJENGO ZASTPUJE KROK NR 5 .................. 16

  A. EKSPORT PLIKU ......................................................................................... 17

  B. EDYCJA PLIKU ........................................................................................... 18

  C. IMPORT PLIKU ........................................................................................... 19

  PRZYKADOWE WYDRUKI PROTOKOW ................................................................. 21

  2

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  KROK 1: WYBR WACIWEGO SERWISU USOSWEB NA UW

  Po uruchomieniu przegldarki naley wybra waciwy serwis USOSweb. Aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim s dostpne nastpujce serwisy:

  https://usosweb.chem.uw.edu. pl/ - Wydzia Chemii

  https://usosweb.fuw.edu.pl/ - Wydzia Fizyki

  https://usosweb.mimuw.edu.pl/ - Wydzia Matematyki, Informatyki i Mechaniki

  https://usosweb.wne.uw.edu.pl/ - Wydzia Nauk Ekonomicznych

  https://usosweb.wpia.uw.edu.pl/ - Wydzia Prawa i Administracji

  https://u sosweb.dak.uw.edu.pl/ - pozostae jednostki dydaktyczne

  Serwisy USOSweb posiadaj tzw. certyfikat wasny (wystawiony przez Dzia Sieciowy ICM UW), ktry moe nie by rozpoznawany przez przegldarki. Pojawia si wtedy komunikat:

  lub:

  Mimo nierozpoznania certyfikatu przez przegldark naley zezwoli na otwarcie strony. Ukae si strona startowa USOSweb (rys.1):

  Rysunek 1: Strona startowa USOSweb

  KROK 2: LOGOWANIE SI DO SERWISU USOSWEB

  Aby zalogowa si do serwisu, naley uy przycisku (rys. 1) (prawy grny rg ekranu). Po naciniciu wskazanego przycisku pojawia si okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania (rys. 2):

  3

  https://usosweb.dak.uw.edu.pl/https://usosweb.wpia.uw.edu.pl/https://usosweb.wne.uw.edu.pl/https://usosweb.mimuw.edu.pl/https://usosweb.fuw.edu.pl/https://usosweb.chem.uw.edu.pl/

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Rysunek 2: Okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania

  W odpowiednie pola naley wprowadzi PESEL (lub sztuczny PESEL w przypadku cudzoziemcw) oraz haso uzyskane w dziekanacie/

  sekretariacie swojej jednostki i nacisn Enter lub przycisk .

  KROK 3: WYSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOU W SERWISIE USOSWEB

  Po zalogowaniu nastpi przejcie do indywidualnej strony uytkownika (rys. 3):

  Rysunek 3: Indywidualna strona uytkownika - dostp do protokow

  Na czerwono zaznaczono przyciski, ktrymi mona aktywowa protokoy. Pierwszy znajduje si w grnym menu: przycisk , a drugi w tabeli SZYBKO WYSTAW OCEN napis: (powrt do swojej strony startowej umoliwia przycisk w grnym menu ).

  KROK 4: OTWIERANIE PROTOKOU

  Po wybraniu jednego ze wskazanych przyciskw ( lub ) nastpi przejcie do strony z tabel zawierajc list

  protokow, do ktrych pracownik ma dostp jako prowadzcy zajcia

  4

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  (oznaczenie P), koordynator zaj (oznaczenie K), egzaminator (oznaczenie E) (rys. 4.). W kadym wierszu tabeli jest podana nazwa i kod przedmiotu oraz nazwa i typ protokou (zaliczeniowy lub egzaminacyjny), a w kolejnych kolumnach szczegowe informacje o skadowych protokou, po jednej na kady termin zaliczenia/egzaminu (zazwyczaj s dwie, pierwsza na sesj zwyk, a druga na poprawkow; czasem dochodzi trzecia na wpisy dziekana i egzamin komisyjny). Dla kadego terminu osobno okrela si status protokou (aktywny, zatwierdzony lub przeterminowany) i dat jego automatycznego zamknicia, po ktrym dalsza edycja bdzie niemoliwa (data zwrotu).

  Rysunek 4: Lista protokow

  Zaznaczenie kratki nad tabel umoliwia ustawienie kolejnoci protokow wg wasnych potrzeb (sortowanie wg cyklu dydaktycznego, nazwy przedmiotu itp.). (Rys. 5):

  Rysunek 5: Wybr kryteriw sortowania protokow

  5

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Aby wywietli dany protok, naley klikn na napis (rys. 4).

  WANE: Naley zwrci uwag na wybr waciwego protokou. Rys. 4 obrazuje przykad, gdzie do jednego przedmiotu (ten sam kod 3003-1114HJ) zdefiniowano dwa protokoy egzaminacyjny oraz wiczeniowy. Do pierwszego protokou zdefiniowanego jako dostp ma wycznie koordynator (K) oraz egzaminator (E), do drugiego,

  dostp ma prowadzcy zajcia (P). Pracownik posiadajcy uprawnienia K+P moe otworzy obydwa protokoy.

  UWAGA: Udzielanie uprawnie do protokow jest uzalenione od konkretnych rozwiza w jednostkach (za ich nadawanie odpowiadaj Sekcje Studenckie). Przykadowo: oznaczenie (E) zostanie przypisane egzaminatorowi wycznie w przypadku stosowania w danej jednostce dydaktycznej rejestracji internetowej na egzaminy. W pozostaych przypadkach pracownik przeprowadzajcy egzamin otrzyma wycznie uprawnienia (K) lub (P). Przed rozpoczciem wprowadzania ocen zostaniemy poproszeni o wybranie widoku/filtru protokou, co jest szczeglnie istotne przy duej liczbie grup egzaminacyjnych/grup wiczeniowych (rys. 6.):

  Rysunek 6: Wybr widoku/filtru protokou

  W zalenoci od przyznanych w systemie uprawnie do wybranego przedmiotu (K, P lub E) zostaj przydzielone odpowiednie prawa do wypeniania protokou lub jego czci.

  6

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Po wybraniu wyrnionej na rysunku opcji ukae si protok (rys. 7.):

  Rysunek 7: Protok

  Zmian filtru (powrt do poprzedniej zakadki) mona wykona naciskajc

  przycisk . WANE: Informacj o naszych indywidualnych uprawnieniach (K, P lub E) uzyskamy po wybraniu przycisku .

  KROK 5: WPROWADZANIE OCEN

  UWAGA: Pracownik moe uzupeni w systemie oceny studentw jedynie wtedy, gdy protok jest aktywny.

  Aby wstawi ocen, naley klikn na suwak (rys. 7) przy nazwisku wybranego studenta. Uzyskamy wtedy dostp do skali ocen dla danego protokou (rys. 8). Nastpnie naley klikn na wybran ocen. W przypadku koniecznoci wprowadzenia korekty czynno naley powtrzy.

  UWAGA: W celu uniknicia bdnego wprowadzenia oceny przed przesuniciem strony w gr lub w d naley wyj z okienka (klikn poza jego obrbem), poniewa skala ocen atwo si przewija i mona nie zauway, e zostaa wpisana za ocena.

  WANE: Ocena niedostateczna moe zosta postawiona studentowi wycznie w sytuacji, kiedy stawi si on na zaliczenie/egzamin i jego wiedza zostaa oceniona. Jednoczenie niezaliczenie przez studenta przedmiotu moe rwnie wynika z faktu, e nie przystpi on w adnym z wyznaczonych terminw do zaliczenia/egzaminu. W tym przypadku w protokole w USOS naley wstawi kategori NK. Oznacza ona, e

  7

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  student nie zaliczy przedmiotu, poniewa nie przystpi do zaliczenia/egzaminu w adnym z terminw. Kategoria ta nie moe zosta zastpiona ocen niedostateczn, poniewa stanowioby to niedozwolon dwj dziekask, ani wpisem NZAL, ktry oznacza, e student stawi si we wskazanym terminie zaliczenia i jego wiedza zostaa zweryfikowana. Opis dostpnej skali ocen prezentuje tabela 1.

  Rysunek 8: Skala ocen

  Tabela 1: Skala ocen - opis

  Lp. Skala ocen Opis sowny

  1 NK nieklasyfikowany

  2 NZAL niezaliczony

  3 ZAL zaliczony

  4 2 niedostateczny

  5 3 dostateczny

  7 3,5 dostateczny plus

  7 4 dobry

  8 4,5 dobry plus

  9 5 bardzo dobry

  10 5! celujcy

  KROK 6: ZAPISYWANIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PROTOKOLE

  Po wstawieniu wszystkich lub czci ocen naley zapisa zmiany suy do tego przycisk . Aby anulowa wszystkie wprowadzone zmiany naley wybra (rys. 9):

  8

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Rysunek 9: Zapisywanie zmian / przeczanie protokou (przd/ty)

  UWAGA: Jednorazowo wywietla si maksymalnie 30 osb (mona zmieni liczb wywietlanych osb na stronie wybierajc z menu

  zakadk Preferencje). Jeeli na protokole jest wicej nazwisk, to aby wstawi oceny pozostaym studentom, musimy przej do dalszej

  czci protokou. Suy do tego przycisk (rys.9).

  WANE: Aby przej do dalszej czci protokou, najpierw naley zapisa zmiany. Ze wzgldu na moliwo zerwania si sesji lub zawieszenia si systemu zaleca si czste zapisywanie zmian.

  KROK 7: ZATWIERDZANIE PROTOKOU TYLKO KOORDYNATORZY (K)

  W okresie, gdy protok jest aktywny, mona do niego wielokrotnie powraca, wprowadza uzupenienia i zmiany. Po wprowadzeniu wszystkich ocen protok naley zatwierdzi. Obowizek (zarazem wyczna moliwo) zatwierdzenia protokou spoczywa na koordynatorze przedmiotu (K).

  UWAGA: Po zatwierdzeniu protokou przez koordynatora osoby prowadzce poszczeglne zajcia lub egzaminatorzy nie mog wprowadza adnych zmian.

  Kady termin protokou zatwierdza si niezalenie. Suy do tego przycisk (rys. 10):

  9

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Rysunek 10: Zatwierdzanie protokouWybr tej opcji prowadzi do strony z tabel i komunikatem (rys. 11.):

  Rysunek 11: Wybr terminu zatwierdzanego protokou

  Jeeli pracownik nie ma uprawnie koordynatora (K), a jedynie prowadzcego zajcia (P) lub egzaminatora (E), to przy prbie zatwierdzenia protokou otrzyma nastpujcy komunikat:

  Aby zatwierdzi dany termin protokou, naley wybra . W przypadku wtpliwoci naley klikn i dopiero po ich wyjanieniu (gdy koordynator jest przekonany, e dany termin moe zosta zatwierdzony) powtrzy opisywan czynno.

  UWAGA: Procedury zatwierdzenia protokou nie da si cofn.

  Przed zatwierdzeniem protokou trzeba si upewni, e wszystkie osoby maj wystawione oceny. W przypadku, gdy do jednego przedmiotu przypisany jest wicej ni jeden koordynator i kady z nich wypenia tylko cz protokou, do jego zatwierdzenia naley wytypowa jedn osob. Gdy koordynator nie ma pewnoci co do kompletnoci protokou moe zaczeka do wyganicia terminu (data zwrotu) i dopiero wtedy dokona jego zatwierdzenia.

  KROK 8: DRUKOWANIE PROTOKOU

  W celu uzyskania papierowego egzemplarza protokou na egzamin lub zaliczenie z list studentw zapisanych na przedmiot do grupy lub na egzamin mona wydrukowa protok jeszcze niewypeniony, a wic

  10

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  niezatwierdzony. Na takim protokole pojawi si nadruk NIEZATWIERDZONY. Waciwy protok na potrzeby archiwizacji w dziekanacie drukujemy jednak dopiero po jego zatwierdzeniu. Procedura wydruku zarwno pustego, jak i wypenionego protokou jest taka sama. Aby wydrukowa protok naley klikn na (rys. 12):

  Rysunek 12: Wybr opcji drukowania

  Ukae si okno: Opcje wydruku protokou (rys. 13):

  Rysunek 13: Opcje wydruku protokou

  Po zaznaczeniu odpowiedniego typu wydruku (protok zbiorczy lub

  pojedynczy) naley klikn . Ukae si kolejne okno dajce moliwo sprecyzowania wygldu drukowanego dokumentu (rys. 14):

  sposb wywietlenia

  moliwo pobrania pliku i zapisania na dysku

  opcje dotyczce pustych wierszy i pl

  wywietlanie nazwisk prowadzcych/koordynatorw

  miejsca na podpis

  dodatkowe kolumny: Data i Oceniajcy

  11

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Rysunek 14: Okno ustawiania opcji wygldu dokumentu

  Po wybraniu odpowiadajcych nam opcji naley klikn na przycisk

  . Wywietli si gotowy do wydruku/pobrania protok w formacie PDF (na niezatwierdzonym protokole pojawi si nadruk NIEZATWIERDZONY). Przykadowe wydruki protokow (rys. 28, 29, 30).

  Wydrukowany zatwierdzony protok naley podpisa i odda do Sekcji Studenckiej.

  KROK 9: OPUSZCZANIE SERWISU USOSWEB

  Po zakoczeniu pracy w USOSweb naley si wylogowa. Suy do tego przycisk (prawy grny rg ekranu) (rys.15):

  Rysunek 15: Wylogowywanie si z systemu USOSweb

  12

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  UWAGI DODATKOWE

  Naley unika korzystania z opcji przegldarki internetowej

  WSTECZ: , lub (lewy grny rg ekranu). Taka operacja moe spowodowa cofnicie zapisania danych wprowadzonych do protokou. Alternatyw stanowi opcje menu serwisu USOSweb (powrt do swojej strony startowej umoliwia przycisk w grnym menu )

  Protokoy generowane s z zasady w niedugim okresie poprzedzajcym sesj egzaminacyjn. Przed ich wypenieniem naley jednak zawsze upewni si, e dotycz danego cyklu dydaktycznego.

  Do jednego przedmiotu moe by utworzonych kilka protokow: jeden oglny (zazwyczaj egzaminacyjny) i jeden lub wicej do zaj przedmiotu (wiczenia, wykad itp.). W takim przypadku student zaliczy przedmiot dopiero w momencie otrzymania pozytywnych ocen/zalicze we wszystkich protokoach. Naley zwrci szczegln uwag na to, eby wybra waciwy protok.

  W przypadku koniecznoci zrobienia przerwy w trakcie wprowadzania ocen naley zawsze zapisa zmiany (krok 6). Dusza nieaktywno moe by przyczyn zerwania si sesji lub zawieszenia si systemu, co skutkuje utrat niezapisanych danych i koniecznoci ponownego logowania.

  Do obsugi serwisu USOSweb zaleca si stosowanie przegldarki Firefox. Mona j bezpatnie pobra ze strony http://www.firefox.pl/.

  GRATULUJEMY WYPENIENIA

  PIERWSZEGO PROTOKOUW USOSWEB

  W CELU POZNANIA DODATKOWYCH FUNKCJI SYSTEMU MONA PRZECZYTA ROZDZIA: DODATKOWE OPCJE

  13

  http://www.firefox.pl/

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  DODATKOWE OPCJE

  SZYBKO WYSTAW OCEN

  Istnieje moliwo wstawienia oceny wybranej osobie bez koniecznoci otwierania caego protokou. W tym celu naley wprowadzi imi i nazwisko studenta w tabeli SZYBKO WYSTAW OCEN (tabela widoczna jest na indywidualnej stronie uytkownika bezporednio po zalogowaniu si do systemu rys. 16, por. rys. 3):

  Rysunek 16: Indywidualna strona uytkownika tabela szybko wystaw ocen

  Po wpisaniu we wskazanej ramce imienia i nazwiska studenta naley

  klikn przycisk . Jeeli wicej studentw nosi to samo nazwisko, pracownik zostanie poproszony o wskazanie waciwej osoby (rys. 17):

  Rysunek 17: Wynik wyszukiwania wykaz osb

  14

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Spord wykazanych osb naley wybra waciw korzystajc z przycisku . Jeeli wyszukiwany student uczszcza na wicej ni

  jeden przedmiot danego pracownika, to pojawi si okno z wykazem dostpnych protokow, na ktrych mona mu wystawi ocen (rys. 18):

  Rysunek 18: Wykaz protokow, z miejscem na ocen dla wybranego studenta

  W celu wybrania odpowiedniego protokou naley klikn przycisk . Ukae si wtedy wycinek danego protokou (rys 19):

  Rysunek 19: Wycinek protokou

  Ostatnia czynno to wystawienie oceny oraz zapisanie zmian (przycisk ).

  UWAGA: W przypadku, gdy student o danym imieniu i nazwisku wystpuje na UW tylko raz oraz zapisany jest tylko na jedne zajcia danego pracownika, po wpisaniu jego danych w tabeli SZYBKO WYSTAW OCEN (rys. 16) od razu pojawi si okno z wycinkiem protokou (rys. 19) z pominiciem widokw z rys. 17 i 18.

  15

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  EDYCJA KOMENTARZY

  Krok 5 instrukcji: WPROWADZANIE OCEN mona rozszerzy o edycj komentarzy (rys. 20):

  Rysunek 20: Wybr opcji komentarzy

  Aby napisa komentarz do wstawionej oceny, naley wybra przycisk (rys. 20.). Ukae si rozbudowana tabela do wstawiania

  ocen (rys. 21):

  Rysunek 21: Tabela ocen i komentarzy

  Po kadym okienku do wstawiania ocen znajduj si dwa pola edycji: I na komentarz prywatny, II na komentarz publiczny (szczegy dotyczce dostpu do komentarzy precyzuje okienko informacyjne nad tabel z rys. 21). Aby powrci do poprzedniego okna bez komentarzy, naley wybra

  (przycisk ten zastpi poprzedni )

  IMPORT OCEN Z ARKUSZA KALKULACYJENGO ZASTPUJE KROK NR 5

  Istnieje moliwo zaimportowania ocen do USOSweb bezporednio z arkusza kalkulacyjnego (MS Excel lub Open Office Calc). W tym celu najpierw naley pobra list osb z systemu (zob. punkt A), aby po uzupenieniu jej ocenami/komentarzami (zob. punkt B) wczyta j do USOSweb (zob. punkt C).

  16

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  A. EKSPORT PLIKU

  Aby pobra plik, naley klikn (rys. 22):

  Rysunek 22: Wybr opcji eksportu/importu ocen.

  Ukae si nastpujce okno informacyjne:

  Po wybraniu przycisku ukae si kolejne okno:

  Po naciniciu przycisku ukae si widok z rys. 23:

  17

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Rysunek 23: Wybr miejsca zapisu pliku

  Nastpnie naley zapisa plik w wybranym miejscu na dysku komputera

  (przycisk ) wymagany format pliku: .csv.

  B. EDYCJA PLIKU

  Zapisany plik naley odszuka, otworzy i uzupeni ocenami (i ew. komentarzami) (rys. 24), a nastpnie zapisa zmiany (format .csv).

  UWAGA: Jeeli przed eksportem wprowadzilimy do protokou oceny i/lub komentarze, to arkusz bdzie czciowo wypeniony.

  Rysunek 24: Protok w formacie .csv - arkusz kalkulacyjny

  18

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  C. IMPORT PLIKU

  Aby rozpocz import pliku, trzeba klikn przycisk (rys. 22). Ukae si nastpujce okno (rys. 25):

  Rysunek 25: Okno przesyania pliku

  Korzystajc z przycisku naley wybra plik do importu. Pojawi si okno z rys. 26:

  Rysunek 26: Okno wyszukiwania pliku

  19

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Po wskazaniu pliku (prot.csv) trzeba klikn (rys. 26), a nastpnie (rys. 25).

  Ukae si tabela Mapowanie kolumn (rys. 27):

  Rysunek 27: Tabela mapowania kolumn

  Naley zaznaczy, ktra kolumna bdzie mapowana, tzn. wg jakiego parametru system bdzie przyporzdkowywa wartoci naley wskaza nr PESEL oraz kolumn/kolumny, ktr chcemy zaimportowa (kolumn z ocenami/komentarzami). Mona ponadto zdecydowa, czy chcemy nadpisa (zastpi) istniejce oceny/komentarze, czy je pozostawi (wybr opcji rys. 27).

  Po zaznaczeniu odpowiednich opcji naley klikn przycisk . W tym momencie protok zostanie zapeniony wartociami z pliku.

  UWAGA: Cudzoziemcy bez nr PESEL zostan pominici ich oceny naley wprowadzi bezporednio do USOSweb (krok 5 instrukcji).

  20

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  PRZYKADOWE WYDRUKI PROTOKOW

  Rysunek 28: Protok zbiorczy gotowy do wydruku/zapisu - niezatwierdzony

  21

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Rysunek 29: Zatwierdzony protok pojedynczy

  22

 • WYPENIANIE PROTOKOW PRZEWODNIK DLA OSB PROWADZCYCH ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Rysunek 30: Zatwierdzony protok pojedynczy z dodatkowymi kolumnami

  23

  Krok 1: Wybr Waciwego Serwisu USOSweb na UWKrok 2: Logowanie si do Serwisu USOSwebKrok 3: Wyszukiwanie Odpowiedniego Protokou w Serwisie USOSwebKrok 4: Otwieranie ProtokouKrok 5: Wprowadzanie OcenKrok 6: Zapisywanie Wprowadzonych Zmian w ProtokoleKrok 7: Zatwierdzanie Protokou Tylko Koordynatorzy (K)Krok 8: Drukowanie Protokou Krok 9: Opuszczanie Serwisu USOSwebUwagi DodatkoweDodatkowe OpcjeSzybko Wystaw OcenEdycja KomentarzyImport Ocen z Arkusza Kalkulacyjengo Zastpuje Krok nr 5A. Eksport PlikuB. Edycja PlikuC. Import Pliku

  Przykadowe Wydruki Protokow