of 16/16
Rozliczenia wewnątrzgrupowe w świetle Modelowej Konwencji OECD 15 Grudnia 2015

Wykład UW 15_12_2015

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wykład UW 15_12_2015

 • Rozliczeniawewntrzgrupowe wwietle ModelowejKonwencji OECD

  15 Grudnia 2015

 • 2

  Transfery zysku za granic fakty czy mityWprost, 29 czerwca 2015

  Wg raportu (GFI), nielegalny transfer pienidzyz naszego kraju w cigu dekady osign kwotblisko 150* miliardw zotych. Pod wzgldemnielegalnego przepywu pienidzy plasujemy siw wiatowej czowce tu za Biaorusi i Katarem.

  Interpelacja poselska nr 33386 do MF,7 lipca 2015

  Rzeczpospolita, 17 sierpnia 2015

  *Wyliczenie na podstawie Salda bdw i opuszcze w bilansie patniczym

  Newsweek.pl, 1 lipca 2015

 • 3

  Zasada ceny rynkowejW Wytycznych OECD wskazano, e przy ustalaniu centransferowych midzy przedsibiorstwami powizanyminaley stosowa zasad ceny rynkowej (arms lengthprinciple). Zasada ta wynika z art. 9 Modelowej KonwencjiOECD, ktry wskazuje:

  (...) jeeli midzy dwoma przedsibiorstwami w zakresieich stosunkw handlowych lub finansowych zostanumwione lub narzucone warunki, ktre rni si odwarunkw, ktre ustaliyby midzy sob niezaleneprzedsibiorstwa, wwczas zyski, ktre osignobyjedno z przedsibiorstw bez tych warunkw, ale zpowodu tych warunkw ich nie osigno, mog byuznane za zyski tego przedsibiorstwa i odpowiednioopodatkowane.

  Zgodnie z Wytycznymi OECD zasad ceny rynkowej stosujesi dokonujc porwnania transakcji zawieranych midzyprzedsibiorstwami powizanymi (transakcje kontrolowane) zporwnywalnymi transakcjami zawieranymi midzyprzedsibiorstwami niezalenymi w oparciu o ekonomicznieistotne cechy.

 • 4

  Zasada ceny rynkowejPojcie

  Zasada ceny rynkowej (arms length):

  Ceny w transakcjach pomidzy podmiotami powizanymi powinnyby ustalane w sposb, w jaki uczyniyby to niezalene podmioty wporwnywalnej sytuacji

  Zasada arms length odnosi si nie tylko do ustalania cen wtransakcjach pomidzy podmiotami powizanymi, ale w szerszymzakresie do wszelkich decyzji biznesowych podejmowanych przezprzedsibiorstwa w relacjach z podmiotami powizanymi

  Zasada ceny rynkowej powinna by stosowana z punktu widzeniaindywidualnego podatnika, a nie grupy kapitaowej (wyjtek:podatkowa grupa kapitaowa)

 • 5

  Zasada ceny rynkowejPodstawy formalno-prawne

  Artyku 11 ust. 1 UPDOP zasada ceny rynkowej:

  () i jeeli w wyniku takich powiza zostan ustalone lub narzuconewarunki rnice si od warunkw, ktre ustaliyby midzy sobniezalene podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodwalbo wykazuje dochody nisze od tych, jakich naleaoby oczekiwa,gdyby wymienione powizania nie istniay dochody danego podmiotuoraz naleny podatek okrela si bez uwzgldnienia warunkwwynikajcych z tych powiza.

  Konsekwencje podatkowe zastosowania nierynkowej ceny: Podatek od doszacowanego dochodu:

  wedug stawki 19% w przypadku posiadania wymaganej dokumentacjipodatkowej;

  wedug stawki 50% w przypadku braku wymaganej dokumentacji podatkowej Odsetki od zalegoci podatkowych Podwjne opodatkowanie dochodu

 • 6

  Zasada ceny rynkowejZastosowanie

  Zgodnie z zasad ceny rynkowej warunki transakcji powinny byustalane w odniesieniu do porwnywalnych transakcji zawieranychpomidzy podmiotami niezalenymi, np. poprzez porwnanie cenylub mary

  Warunek przeprowadzenia porwnania zapewnienieporwnywalnoci transakcji

  Porwnywalno transakcji oznacza, e: adna z ewentualnych rnic pomidzy porwnywanymi transakcjami lub

  pomidzy podmiotami zawierajcymi te transakcje nie mogaby w sposb istotnywpyn na cen przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub

  mona dokona racjonalnie dokadnych poprawek eliminujcych istotne efektytakich rnic

 • 7

  Ceny transferowe zagadnienia oglneI rodzaj powiza

  Zarzdzaniekontrola

  udzia w kapitale

  Transakcja

  Podmiot krajowyPodmiot krajowy Podmiot zagraniczny /Podmiot krajowy

  Podmiot zagraniczny /Podmiot krajowy

  Powizanie kapitaowe - sytuacja, w ktrej jeden z kontrahentwposiada lub dysponuje bezporednio lub porednio w kapitale innego podmiotuudziaem nie mniejszym ni 5%.

 • 8

  Ceny transferowe zagadnienia oglneII rodzaj powiza

  Te same osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajceosobowoci prawnej rwnoczenie bezporednio lub porednio bior udzia wzarzdzaniu lub kontroli albo posiadaj udzia w kapitale podmiotu krajowego izagranicznego.

  Transakcja

  Zarzdzaniekontrolaudzia w kapitale

  Zarzdzaniekontrolaudzia w kapitale

  Podmiot krajowyPodmiot krajowy

  Krajowa lubzagraniczna osoba

  prawna lub fizyczna

  Krajowa lubzagraniczna osoba

  prawna lub fizyczna

  Podmiot zagraniczny /Podmiot krajowy

  Podmiot zagraniczny /Podmiot krajowy

 • 9

  Ceny transferowe zagadnienia oglneIII rodzaj powiza tylko powizania krajowe

  Transakcja

  Zarzdzanienadzr

  kontrola

  Powizania o charakterzerodzinnym, wynikajce ze

  stosunku pracy, powizaniamajtkowe

  Zarzdzanienadzr

  kontrola

  Podmiot krajowyPodmiot krajowy Podmiot krajowyPodmiot krajowy

 • 10

  Proces ustalania ceny transakcyjnejMetodologia

  Analiza branowa w celu ustalenia kluczowych czynnikw sukcesu(KCS) determinujcych pozycj konkurencyjn w brany

  ETAP I:

  ETAP II:

  ETAP III:

  ETAP IV:

  REZULTAT:

  Identyfikacja kluczowych procesw umoliwiajcych realizacj KCS igenerujcych gwn warto dodan w transakcji

  Analiza funkcjonalna - okrelenie zaangaowania stron w realizacjkluczowych procesw oraz rutynowych czynnoci

  Wybr prawidowej metodologii ustalania ceny w transakcjach pomidzypodmiotami powizanymi

  Alokacja zysku transakcyjnego pomidzy strony

 • 11

  Proces ustalania ceny transakcyjnejAnaliza branowa i analiza procesw biznesowych

  Analiza branowa ma na celu: identyfikacji kluczowych czynnikw sukcesu w danej brany okrelenia gwnych obszarw ryzyka gospodarczego okrelenie procesw biznesowych o najwikszym znaczeniu dla

  generowania wartoci dodanej w wietle zidentyfikowanych KCS aktyww o kluczowym znaczeniu dla osignicia korzystnej pozycji

  konkurencyjnej

  Narzdzia analizy branowej: 5 si Portera Macierz BCG Macierz ADL Inne narzdzia (np. SWOT, metoda McKinseya)

  Konieczno aktualizacji analizy w przypadku dynamiczniezmieniajcej si brany Rynek FMCG (?)

 • 12

  Proces ustalania ceny transakcyjnejAnaliza funkcjonalna

  Analiza funkcjonalna ma na celu: okrelenie zaangaowania stron w realizacj kluczowych funkcji i

  procesw oraz w realizacj rutynowych funkcji ustalenie, ktra ze stron ponosi gwne ryzyko gospodarcze w transakcji

  (w tym ryzyko rynkowe) Identyfikacj kluczowych aktyww niematerialnych / kompetencji

  angaowanych przez strony transakcji

  Analiza funkcjonalna jest podstaw: wyboru waciwej metody kalkulacji zyskw wyboru podmiotu badanego w ramach analizy porwnawczej okrelenia kryteriw porwnywalnoci podmiotw

 • 13

  Podatkowe metody wycenyWybr metodologii kalkulacji ceny transakcyjnej

  Metody tradycyjne: Metoda porwnywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) porwnanie ceny Metoda ceny odprzeday porwnanie mary brutto dystrybutora Metoda rozsdnej mary (koszt plus) porwnanie mary brutto

  producenta / usugodawcy

  Metody zysku transakcyjnego: Metoda mary transakcyjnej netto porwnanie mary netto Metoda podziau zysku

  Inne metody kwestie do rozwaenia: obowizek stosowania powyszych metod organy podatkowe adekwatno metod podatkowych do wyceny nietypowych transakcji /

  aktyww (w szczeglnoci aktyww niematerialnych)

 • 14

  Pakiet BEPS

  Spjno Uzasadnienie biznesowe transakcji

  Dziaanie

  1Cel:

  zapobieganie stosowaniu porozumiehybrydowych (podwjneniepodatkowanie)

  3 zaostrzenie regu CFC

  Dziaanie

  4 ograniczanie moliwoci odliczaniaodsetek i innych patnoci finansowychdokonywanych na rzecz podmiotwpowizanych (cienka kapitalizacja)

  Dziaanie

  5wymg znaczcej dziaalnociodniesieniu do preferencyjnych(tzw. nexus approach) zasad majcychzastosowanie do IP, transparentnopoprzez obowizkow wymian informacji

  Dziaanie

  6moliwo odmwienia podatnikom korzycitraktatowych w nieodpowiednich warunkach(treaty shopping)

  Dziaanie

  7 ograniczenie sztucznych strukturmajcych na celu uniknicie statusuZakadu przedsibiorstwa zagranicznego

  Dziaanie

  8, 9, 10ceny transferowe powinny zalee odzaangaowania podmiotw w acuchtworzenia wartoci

  Dziaanie Cel:

  Cel:

  Cel:

  Cel:

  Cel:

  Cel:

 • 15

  Pakiet BEPS

  Transparentno Kompleksowe podejcie

  Dziaanie

  11Cel:

  zapewnienie terminowocii systematycznoci monitorowaniai mierzenia zjawiska BEPS

  12 wymuszenie informacji nt potencjalnego,agresywnego planowania podatkowegoi podmiotw realizujcych takieplanowanie

  Dziaanie

  13 zaostrzenie standardu dokumentacji centransferowych

  Dziaanie

  14 poprawa efektywnoci procedurywzajemnego porozumiewania si (MAP)

  Dziaanie

  1zwikszenie skrupulatnociw identyfikacji Zakadw przedsibiorstwazagranicznego w sektorze Digital

  Dziaanie

  15 zaprojektowanie umowy wielostronnejw celu znowelizowania dwustronnychumw w sprawie unikania podwjnegoopodatkowania

  Dziaanie Cel:

  Cel:

  Cel:

  Cel:

  Cel:

 • 16

  Nowe przepisy w zakresie cen transferowych27 padziernika br. prezydent podpisa nowelizacj PIT/CIT implementujcrezultaty prac OECD w zakresie inicjatywy BEPS 13. Nowe przepisydokumentacyjne bd obowizywa od 2017 roku (wyjtek CbCR).

  Kluczowe zmiany Nowe elementy Adekwatno

  Zmiany w dokumentacji obejmuj kryteria: Podmiotw zobowizanych do przygotowania

  dokumentacji Transakcji / zdarze ktre wymagaj

  udokumentowania

  TAK- potencjalne rozszerzenie dokumentacji wymagaobjcia dodatkowych kategorii transakcji

  Dokumentacja Lokalna (Local File) Zbieny z wymogami obecnego brzmienia art. 9a, aleznaczco rozszerzony zakres informacji, ktre maj byprzedstawione w dokumentacji

  Rne zakresy dokumentacji lokalnej (Local File) TAK inne podejcie do dokumentacji podatkowej wzakresie uzasadnienie rynkowego charakteru transakcji

  Analiza porwnawcza (benchmark) dla podmiotw oobrotach / kosztach > 10 mEUR

  TAK analiza porwnawcza jest wymagana dlaistotnych transakcji, powinna by lokalna

  Dokumentacja grupowa (Master File) dla podmiotw oobrotach / kosztach > 20 mEUR

  TAK nowy rodzaj dokumentacji cen transferowychmusi zosta przygotowany

  Raport Country-by-Country (CbCR) TAK nowy rodzaj raportowania jest wymagany, spkiholdingowe, grupy kapitaowe o skonsolidowanychobrotach powyej 750 mEUR

  Raportowanie Podatnik bdzie musia zawiadczy o sporzdzeniudokumentacji cen transferowych przy wypenianiuzeznania podatkowego oraz zoy deklaracje CIT TP