wykład rachunek kosztów

Embed Size (px)

Text of wykład rachunek kosztów

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  1/80

  Rachunekkosztw1dr AleksandraBanaszkiewicz

  Literatura podstawowa:S. Sojak, Rachunkowo zarzdcza i rachunek kosztw, tom I, !"i#,oru$ %&1% 'rozdzia()* %,+,,-,,1/,%10

  Literatura uzupeniajca:S. Sojak, Rachunek kosztw. )2rane za3adnienia, !"i#, oru$ %&&&S. Sojak, 4. 56wiak, Rachunek kosztw docelow)ch, "7c)na 8konomiczna,#rakw %&&I. So2a$ska, Rachunkowo zarzdcza i rachunek kosztw, Beck, arszawa %&&+.A. 5aru3owa, . !owak, A. Sz)chta, Rachunkowo zarzdcza. #once9cje izastosowania, w)d. II, S9o(eczna ):sza Szko(a ;rzedsid6 %&&1.#. ?widerska, 'red.0, Rachunkowo zarzdcza i rachunek kosztw, @i7n,arszawa %&&+.. iechanC#ujawa, Rachunek kosztw jakoci. )korz)stanie w zarzdzaniu

  9rzedsi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  2/80

  Rachunkowo

  #si ?nansowa

  ksi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  3/80

  Rachunekkosztw+dr AleksandraBanaszkiewicz

  cel F dostarczanie inEormacji ekonomiczn)ch o kosztach dzia(alnoci

  4ykorzystywanie inDormacji generowanych przez rachunek kosztw

  ustalenie kosztw w)tworzenia w)ro2w i wiadczenia us(u3, o2liczenie uz)skiwan)ch w)nikw, w)cena za9asw 9roduktw, ustalenie cen s9rzeda:) 9roduktw, ocena eEekt)wnoci 3os9odarowania, kontrola dzia(alnoci, 9odejmowanie dec)zji ekonomiczn)ch

  +zynno=ci wykonywane w ramach rachunku kosztw: 9omiar kosztw 'ustalenie ilociowe3o zu:)cia, a nast

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  4/80

  Rachunekkosztwdr AleksandraBanaszkiewicz

  #oszt) s cz)nnikiem 9ierwotn)m w stosunku do 9rz)chodw. ;rowadzenie 7rm) w)ma3a ci3(e3o 9odejmowania dec)zji dot)czc)ch

  kosztw. a:n)m atr)2utem kosztw jest ich zwrotn) charakter.

  ;rzedsi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  5/80

  RachunekkosztwDdr AleksandraBanaszkiewicz

  9odzia( kosztw dla celw s9rawozdawcz)ch, 9odzia( kosztw dla celw dec)z)jn)ch

  3L/[email protected]/+-/ 3,.8TA4 ;L/ +ELA4 .BR/4,8;/4+89+0 uk(ad rodzajow) F jakie koszt) zosta() 9oniesioneH uk(ad Eunkcjonaln) F 3dzie koszt) zosta() 9oniesioneH uk(ad kalkulac)jn) F ile w)nosi koszt jednostkow) w)ro2u 3otowe3oH

  1kad rodzajowy G zesp kont nr # amort)zacja, zu:)cie materia(w i ener3ii, w)na3rodzenie, u2ez9ieczenia s9o(eczne i inne

  narzut) na w)na3rodzenie,

  us(u3i o2ce, 9odatki i o9(at), 9ozosta(e koszt)

  rodzajowe, rozliczenie kosztw

  1kad Dunkcjona

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  6/80

  Rachunekkosztw-dr AleksandraBanaszkiewicz

  C wariant kalukac)jn)

  4arianty ewidencji kosztw

  wariant I wariant III

  o @t F konto zes9o(u [email protected] Fkonto zes9o(u

  o t F konto 9rzeciwstawne ot F konto 9rzeciwstawne

  wariant II oraz

  o @t F konto zes9o(u D [email protected] F konto zes9o(u D

  o t F konto 9rzeciwstawne ot F rozliczenie kosztw

  Brzykad wariant I

  1. ;# F zaksi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  7/80

  RachunekkosztwLdr AleksandraBanaszkiewicz

  . # F zaku9iono 2ie:c) numer czaso9isma s9ecjalist)czne3o* -&&.

  #asa =u:)cie materia(w

  -&& '0'0 -&&

  wariant II1. ;# F zaksi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  8/80

  Rachunekkosztwdr AleksandraBanaszkiewicz

  Rozrachunki

  9u2licznoC9rawne #oszt) s9rzeda:)

  && '+0 '+0 &&

  . # F zaku9iono 2ie:c) numer czaso9isma s9ecjalist)czne3o* -&&.

  #asa #oszt) o3lne i zarzdu

  -&& '0 '0 -&&

  wariant III1. ;# F zaksi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  9/80

  Rozliczenie kosztw #oszt) o3lne i zarzdu

  Rachunekkosztw/dr AleksandraBanaszkiewicz

  Rozliczenie kosztw ;rodukcja 9odstawowa

  %&&& '%a0 '%a0 %&&&

  +. ;# F naliczono sk(adk< na Kundusz ;rac) 9racownikw dzia(u s9rzeda:)*&&.

  Rozrachunki 2ez9ieczenia s9o(eczne9u2licznoC9rawne i inne narzut) na 9(ace

  && '+0'+0 &&

  Rozliczeniekosztw #oszt) s9rzeda:)

  && '+a0 '+a0 &&

  . # F zaku9iono 2ie:c) numer czaso9isma s9ecjalist)czne3o* -&&.

  #asa =u:)cie materia(w

  -&& '0'0 -&&

  -&& 'a0 'a0 -&&

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  10/80

  R#

  cz)nne 2ierne

  9(atne z 3r)F

  naj9ierw w)datek9otem koszt

  9(atne z do(uF

  naj9ierw koszt9otem w)datek

  Rachunekkosztw1&drAleksandraBanaszkiewicz

  Roz

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  11/80

  R3 d(u3ookresowe

  koszt dane3o okresu 'R#0

  rezerwa na koszt 'R#B0

  koszt 9rz)sz()ch okresw 'R#0

  w)korz)stanie rezerw) 'R#B0

  Rachunekkosztw11drAleksandraBanaszkiewicz

  #omentarz* RMK bierne s planowane i maj zazwyczaj wysok warto.

  R3 JierneS tworzone w celu roz(o:enia du:e3o kosztu na kilka okresw s9rawozdawcz)ch,dzi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  12/80

  Rozliczenie kosztw R#

  %&&& '+0 '+0 %&&&1%&&& '10 '10 1%&&&

  1%&&& '10 '10 1%&&&

  %&&& '+0 '+0 %&&&1%&&& '%0 '%0 1%&&&

  Rachunekkosztw1%drAleksandraBanaszkiewicz

  %. ;# F rozliczono koszt rodzajow)* 1%&&&.+. ;# F zaksi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  13/80

  Rachunekkosztw1+drAleksandraBanaszkiewicz

  Brzykad (Kirma &1.&1.%&1% r. zawar(a umow< na w)konanie remontu 2ud)nku 2iurowe3o.st

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  14/80

  wariant III

  1kad ka

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  15/80

  Rachunekkosztw1DdrAleksandraBanaszkiewicz

  D. ;ozosta(e koszt) o9erac)jne-. 4ynik z dziaa

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  16/80

  Rachunekkosztw1-drAleksandraBanaszkiewicz

  4ydziay produkcji pomocniczej w)dzia() ener3et)czne, kot(ownie, w)dzia() trans9ortowe, w)dzia() remontowoC2udowlane, la2oratoria, orodki w)9ocz)nkowe, sto(wka, 9rz)chodnia lekarska

  Ewidencja produkcji pomocniczej 'konto D+& nie ma Sk0

  #oszt) dzia(alnoci

  Rozliczenie kosztw 9omocniczej 'D+&0 ;rodukcja 9odstawowa

  #oszt

  ) zaku9u

  #

  #oszt)

  #oszt)

  #oszt)

  w)dzia(owe

  R

  s9rzeda:)

  zarzdu

  Roz

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  17/80

  S9os2 rozliczania

  #ierunek wiadcze$harakter wiadcze$

  jednorodne r:norodne jednokierunkowe r:nokierunkowe

  )dzia(

  kot(owni

  )dzia(

  trans9ortu

  ;rodukcja9odstawowa

  #oszt)zarzdu

  )dzia(kot(owni

  )dzia(trans9ortu

  ;rodukcja9odstawowa

  #oszt)zarzdu

  Rachunekkosztw1LdrAleksandraBanaszkiewicz

  5wiadczenia jednokierunkowe

  3a

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  18/80

  #ot(ownia

  =arzd

  + &&& '1a0%%&&& '120- &&& '1c0

  S9. +& &&&

  '1c0 - &&&

  =2)t

  '120 %% &&&'%20 &&&

  '%c0 - &&&

  )dzia(kot(owni

  )dzia(trans9ortu

  ;rodukcja9odstawowa

  #oszt)zarzdu

  Rachunekkosztw1drAleksandraBanaszkiewicz

  9rzedsi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  19/80

  Rachunekkosztw1/drAleksandraBanaszkiewicz

  etody wyceny metoda 2ez9orednia, metoda sto9niowa,

  metoda uwz3l

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  20/80

  &&&&S9.

  S9. D&&&'1c0 &&&'%c0 - &&

  Rachunekkosztw%&drAleksandraBanaszkiewicz

  etoda 2ez9orednia

  1. Rzecz)wist) koszt jednostkow) w)dzia(u 9omocnicze3o O &&& * '+-&&Q && Q 1-&&0 O D

  %. Rozliczenie kosztw w)dzia(u 9omocnicze3o na w)dzia() 9rodukc)jne*A. D P +-&& O 1 &&& z(B. D P && O %% &&& z(. D P 1-&& O &&& z(

  +. Rzecz)wist) koszt jednostkow) w)dzia(u 9omocnicze3o O +% &&& * '+&&&Q ++&& Q 1-&&0 O

  . Rozliczenie kosztw w)dzia(u 9omocnicze3o na w)dzia() 9rodukc)jne*A. P +1&& O 1% && z(B. P ++&& O 1+ %&& z(. P 1-&& O - && z(

  D. #oszt) w)dzia(u 9rodukc)jne3oA. 1% &&& Q 1 &&& Q 1% && O %1% && z(B. 1% &&& Q %% &&& Q 1+ %&& O 1D/ %&& z(. D &&& Q &&& Q - && O - && z(

  -. Razem koszt) O %1% && z( Q 1D/ %&& z( Q - && z( O & &&& z(

  Rozliczenie kosztw )dzia( trans9ortow) )dzia( remontow)

  S9. &&& 1 &&& '1a0 S9. +% &&& 1% && '%a0

  %%&&&'120

  1+ %&&'%20

  &&& '1c0 - &&'%c0

  S9. 1% &&& S9. 1% &&&'1a0 1 &&& '120 1 &&&'%a0 1% && '%20 1% &&

  etoda stopniowa=ak(ada ona 9ewn sta( kolejno rozliczania wiadcze$ kosztw 9rodukcji9omocniczej. )dzia( 9omocnicz), ktre3o koszt) rozlicza si< w 9ierwszejkolejnoci Mnie 9rz)jmujeN us(u3 inn)ch w)dzia(w 9rodukcji 9omocniczej.

  1. stalam) kolejno rozliczania F naj9ierw w)dzia( , 9oniewa: ilo je3owiadcze$ 9rz)9adajca na w)dzia( w)nosi && * 1& &&& O T, za ilo

  )dzia( 9rodukc)jn) A )dzia( 9rodukc)jn)B

  )dzia( 9rodukc)jn)

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  21/80

  &&&&S9.

  S9. D&&&'1d0 L -&'%c0 - L

  Rachunekkosztw%1drAleksandraBanaszkiewicz

  wiadcze$ w)dzia(u 9rz)9adajca na w)dzia( w)nosi 1&& * 1&& O1,%+T.

  %. Rzecz)wist) koszt jednostkow) w)dzia(u 9omocnicze3o O &&& * 1&&&

  O , z(Gtkm.+. Rozliczenie kosztw w)dzia(u 9omocnicze3o rwne3o , z(Gtkm*A. , P +-&& O 1L %& z(B. , P && O %1 1%& z(. , P 1-&& O L -& z(

  ., P &&& O 1 /%& z(. Rzecz)wist) koszt jednostkow) w)dzia(u 9omocnicze3o O '+% &&& Q

  1/%&0 * &&& O ,% z(GrhA. ,% P +1&& O 1+ 1 z(B. ,% P ++&& O 1+ //% z(. ,% P 1-&& O - L z(

  D. #oszt) w)dzia(u 9rodukc)jne3oA. 1% &&& Q 1L %& Q 1+ 1 O %1% % z(B. 1% &&& Q %1 1%& Q L -& O 1D/ 11% z(. D &&& Q L -& Q - L O - - z(

  -. Razem koszt)* %1% % z( Q 1D/ 11% z( Q - - z( O & &&& z(Rozliczenie kosztw )dzia( trans9ortow) )dzia( remontow)

  S9. &&& 1 /%& '1a0 S9. +% &&& 1+ 1 '%a0

  1L

  %& '120 '1a0 1 /%& 1+ //% '%20%1 1%& '1c0- L '%c0

  S9. 1% &&& S9. 1% &&&'120 1L %& '1c0 %1 1%&'%a0 1+ 1 '%20 1+ //%

  etoda uwzg

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  22/80

  &&&&S9.

  S9. 1%&&&'+a0 1LD'a0 1%/L+,D&

  Rachunekkosztw%%drAleksandraBanaszkiewicz

  ++ & * '+1&& Q ++&& Q 1-&&0 O ,1/L. Rozliczenie kosztw w)dzia(u na w)dzia() 9rodukc)jne*

  A. ,D P +-&& O 1L D z(

  B. ,D P && O %1 +%1,-L z(. ,D P 1-&& O L LD+,++ z(. Rozliczenie kosztw w)dzia(u na w)dzia() 9rodukc)jne*

  A. ,1/ P +1&& O 1% /L+,D& z(B. ,1/ P ++&& O 1+ 1&,D& z(. ,1/ P 1-&& O - -/- z( /.#oszt) w)dzia(u 9rodukc)jne3o*

  A. 1% &&& Q 1L D Q 1% /L+,D& O %1% 1,D& z(B. 1% &&& Q %1 +%1,-L Q 1+ 1&,D& O 1D/ 1+%,1L z(. D &&& Q L LD+,++ Q - -/- O - /,++ z(

  1&.Razem koszt) O %1% 1,D& Q 1D/ 1+%,1L Q - /,++ O & &&& z(

  Rozliczenie kosztw )dzia( trans9ortow) )dzia( remontow)

  S9. &&& 1 & '10

  '%0 +-& 1L D '+a0 'a0

  %1 +%1,-L '+20'2 0

  L LD1,++ '+c0

  )dzia( 9rodukc)jn) A)dzia( 9rodukc)jn) B

  S9. 1% &&& S9. D &&&'+20 %1 +%1,-L '+c0 L LD1,++'20 1+ 1&,D& 'c0 - -/-

  etoda uwzg

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  23/80

  Rozliczenie kosztw )dzia( trans9ortow) )dzia( remontow) &&&&S9. S9. &&&

  '%a0 +-&

  1& '1a0

  1-D-& '120

  S9. +%&&&

  0 1&a'1

  a0+-& '%

  111-& '%20 %&%& '1c0 11& '%c0

  L+-& '1d0D '+a01&1,-L '+20+/+,++'+c0

  DL-& '%d011+,D& 'a0

  201/+&,D& '/+- 'c0

  )dzia( 9rodukc)jn) A )dzia( 9rodukc)jn) B )dzia(9rodukc)jn) S9. 1%&&& S9. 1%&&& S9. D&&&'120 1-D-& '1c0 %&%& d0 L+-&'1'%20 111-&

  0 Da'+a0 11+,D&'

  '%c0 11&

  '+20 1&1,-L20 1/+&,D&'

  '% 0 DL-&d

  '+c0 +/+,++'c0 /+-

  Rachunekkosztw%+drAleksandraBanaszkiewicz

  w)dzia( * +,- P 1 -&& O D L-&+. "dch)lenia od kosztu 9lanowane3o dla*

  w)dzia(u * &&& F - &&& Q +-& O % +-&w)dzia(u * +% &&& Q 1

  & C %/ 1-& O -&. ska6nik odch)le$ dla* w)dzia(u * % +-& * - &&& F 1 & O D,+T w)dzia(u * -& * %/ 1-& F +-& O 1-,%DT

  D. Rozliczenie odch)le$ w)dzia(u * w)dzia( A* D,+T P 1- D-& O D w)dzia( B* D,+T P %& %& O 1 &1,-L w)dzia( * D,+T P L +-& O +/+,++

  -. Rozliczenie odch)le$ w)dzia(u * w)dzia( A* 1-,%DT P 11 1-& O 1 1+,D& w)dzia( B* 1-,%DT P 11 & O 1 /+&,D&

  w)dzia( * 1-,%DT P D L-& O /+-L. #oszt w)dzia(u 9rodukc)jne3o*

  w)dzia( A* 1% &&& Q 1- D-& Q 11 1-& Q D Q 1 1+,D& O %1%1,D&

  w)dzia( B* 1% &&& Q %& %& Q 11 & Q 1&1,-L Q 1/+&,D% O 1D/1+%,1L

  w)dzia( * D &&& Q L+-& Q DL-& Q +/+,++ Q /+- O - /,++ .Razem koszt)* %1% 1,D& Q 1D/ 1+%,1L Q - /,++ O & &&&

  etoda ko

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  24/80

  Rachunekkosztw%drAleksandraBanaszkiewicz

  A. +-&& * 1&& &&& P 1&&T O TB. && * 1&& &&& P 1&&T O +-T. 1-&& * 1&& &&& P 1&&T O 1-T

  .&& * 1&& &&& P 1&&T O T%. stalenie struktur) wiadczon)ch us(u3 w)dzia(u 9omocnicze3o *

  A. +1&& * 1&& P 1&&T O +,%LT B.++&& * 1&& P 1&&T O &,LT.1-&& * 1&& P 1&&T O 1/,LDT.1&& * 1&& P 1&&T O 1,%+T

  +. Rozliczenie kosztw 9rodukcji 9omocniczej*8ta9 I F rozliczam) koszt) w)dzia(u , ktre w)nosz &&& z(*

  A. &&& P T O 1/%& z(B. &&& P +-T O 1L %& z(. &&& P 1-T O %1 1%& z(

  . &&& P T O L -& z(

  Suma kosztw 9o 9ierwsz)m eta9ie rozliczania*A. 1% &&& Q 1L %& O 1// %& z(B. 1% &&& Q %1 1%& O 1D 1%& z(. D &&& Q L -& O -1 -& z(

  .+% &&& Q 1/%& O ++ /%& z(8ta9 II F rozliczam) koszt) w)dzia(u , ktre w)nosz ++ /%& z(

  A. ++ /%& P +,%LT O 1% /1,L+ z(B. ++ /%& P &,LT O 1+ 1/,%- z(. ++ /%& P 1/,LDT O - L&&,%D z(.++ /%& P 1,%+T O 1,LL z(

  Suma kosztw 9o dru3im eta9ie rozliczania*

  A. 1// %& Q 1% /1,L+ O %1% %-1,L+ z(B. 1D 1%& Q 1+ 1/,%- O 1D /+/,%- z(. -1 -& Q - L&&,%D O - +&,%D z(.1,LL z(

  8ta9 III F rozliczam) koszt) w)dzia(u , ktre w)nosz 1,LL z(A. 1,LL P +-T O 1D&,L- z(B. 1,LL P T O 1,%- z(. 1,LL P 1-T O -L z(

  .1,LL P T O 1-,LD z(Suma kosztw 9o trzecim eta9ie rozliczania kosztw*

  A. %1% %-1,L+ Q 1D&,L- O %1% 1%, z(B. 1D /+/,%- Q 1,%- O 1D/ 1%+,D% z(. - +&,%D Q -L O - L,%D z(

  .1-,LD z(8ta9 IU F rozliczam) koszt) w)dzia(u , ktre w)nosz 1-,LD z(

  A. 1-,LD P +,%LT O-,1 z( B. 1-,LD P&,LT O -,% z(.1-,LD P 1/,LDT O +,+1 z(.1-,LD P 1,%+T O &,%1 z(

  Suma kosztw 9o czwart)m eta9ie rozliczania kosztw*A. %1% 1%, Q -,1 O %1% 1, / z(B. 1D/ 1%+,D% Q -,% O 1D/ 1+&,+ z(

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  25/80

  Rachunekkosztw%DdrAleksandraBanaszkiewicz

  . - L,%D Q +,+1 O - D&,D- z(.&,%1 z(

  . Suma kosztw w 9rz)2li:eniu* & &&& z(.

  etoda zamykania zamwieniaF sk(ada si< z dwch eta9w. 8ta9 9ierwsz) Frozliczam) koszt) w)dzia(u 9omocnicze3o wiadczce3o najwi

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  26/80

  Rachunekkosztw%-drAleksandraBanaszkiewicz

  )dzia() #oszt))dzia()9rodukc)jneAB)dzia()9omocnicze

  1% &&& z(1% &&& z(D &&& z(

  &&& z(+% &&& z(

  Razem & &&& z(

  ?wiadczoneus(u3i

  )dzia()9omocnicze

  )dzia() 9rodukc)jne Razem

  A B rans9ort'0

  && + -&& && 1 -&& 1& &&&

  Remont '0 1&& + 1&& + +&& 1 -&& 1&&

  1.

  &/-P O +/ %&&P O ,%) O 1&& P ,% F &

  %. Rozliczenie w)dzia(u A.+ -&& P ,% O 1L +1, %& z(B. && P ,% O %1

  +&,& z(. 1 -&& P ,% O L

  LL,%& z( . && P,% O 1 /+-,& z(

  V %& z(+. Rozliczenie w)dzia(u

  A. + 1&& P ,%&& O 1+ &%& z(B. + +&& P ,%&& O 1+ -& z(

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  27/80

  Rachunekkosztw%LdrAleksandraBanaszkiewicz

  . 1 -&& P ,%&& O - L%& z( .1&& P ,%&& O %& z(V + &%& z(

  . Suma kosztw w)dzia(w 9rodukc)jn)ch

  A. 1% &&& Q 1L +1,%& Q 1+ &%& O %1% D1,%& z(B. 1% &&& Q %1 +&,& Q 1+ -& O 1D/ 1-,& z(. D &&& Q L LL,% Q - L%& O - -L,%& z(

  D. Suma kosztw* & &+,%& z(

  wykad # !"#$"($

  3/L31L/+-/ 3,.8TA4 -E;2,.T3,49+0

  3

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  28/80

  Rachunekkosztw%drAleksandraBanaszkiewicz

  3oszt wasnysprzedaIy #oszt)2ez9orednie*

  ateria() 2ez9orednie ;(ace 2ez9orednie

  #oszt) w)dzia(owe #oszt) o3lne i zarzdu #oszt) s9rzeda:)

  3a

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  29/80

  Rachunekkosztw%/drAleksandraBanaszkiewicz

  na 9otrze2) ewidenc)jneC 'techniczn)0 koszt w)tworzenia, W na9otrze2) dec)z)jneC koszt w(asn) s9rzeda:).

  3a

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  30/80

  Rachunekkosztw+&dr AleksandraBanaszkiewicz

  Rozwizanie

  jednostkow) koszt w)tworzenia*

  #oszt) materia(owe 9rz)9adajce na jednostk

 • 7/21/2019 wykad rachunek kosztw

  31/80

  Rachunekkosztw+1dr AleksandraBanaszkiewicz

  Rozwizanie. "2liczam) jednostkow) koszt w)tworzenia w)ro2u 3otowe3o* L&&& G 1%D

  O -/-&D. "2liczam) jednostkow) koszt w)tworzenia 9(Ea2r)katu* -/-& Y &,D O +&

  -. "2liczam) ca(kowit) koszt w)ro2w 3otow)ch* -/-& Y 1&& O -/-&&&L. "2liczam) ca(kowit) koszt 9rodukcji w toku* +& Y D& O 1L&&&

  Brzykad %;oz)cje kalkulac)jne za dan) okres s9rawozdawcz) 9rzedstawiaj si