of 42 /42
VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 14 listopada 2014 r.

Wykład 6 - VAT

Embed Size (px)

Text of Wykład 6 - VAT

 • VAT - podstawowe zagadnienia, zasada

  neutralnoci VAT oraz zarzdzanie VAT

  Wykad, 14 listopada 2014 r.

 • Plan wykadu

  1. Podstawowe pojcia i zagadnienia

  Przedmiot opodatkowania

  Podatnik

  Obowizek podatkowy

  Podstawa opodatkowania

  Stawki podatkowe

  Zwolnienia

  2. Neutralno VAT

  Zasada neutralnoci

  Prawo do odliczenia

  Wspczynnik VAT

  3. Zarzdzanie VAT

  2

 • Podstawowe pojcia i zagadnienia

 • Podstawowe cechy VAT

  Podatek powszechny obcia obrt wszelkiego rodzaju dobrami i usugami

  Podatek obrotowy podstaw opodatkowania jest warto obrotu

  Podatek wielofazowy obcia kad faz obrotu

  Charakter podatku od wartoci dodanej faktycznie obcia jedynie cz obrotu

  dodan (wytworzon) przez podatnika

  Poredni charakter podatku - ciar podatku przerzucany na inny podmiot

  Neutralno podatku powinien by neutralny dla przedsibiorcw (podatnikw VAT)

  Podatek obciajcy konsumpcj (jego ekonomiczny ciar ponosi finalny konsument)

  4

 • Przedmiot opodatkowania (1/2)

  PL UE PASTWA

  TRZECIE

  Dostawa towarw przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak

  waciciel (art.7)

  wiadczenie usug kade inne wiadczenie, ktre nie stanowi dostawy

  towarw (art. 8)

  Wewntrzwsplnotowa dostawa towarw (WDT) wywz towarw z kraju na terytorium pastwa czonkowskiego w

  wykonaniu dostawy towarw (art. 13)

  Eksport towarw wywz towarw z terytorium kraju poza terytorium Wsplnoty w wykonaniu dostawy towarw (art. 2 pkt 8)

  5

 • Przedmiot opodatkowania (2/2)

  PL UE PASTWA TRZECIE

  Wewntrzwsplnotowe nabycie towarw (WNT) na

  terytorium kraju nabycie prawa do rozporzdzania jak waciciel towarami, ktre s transportowane z pastwa

  czonkowskiego na terytorium Polski

  Import towarw przywz towarw z terytorium pastwa trzeciego na terytorium kraju (art. 2 pkt 7)

  6

 • Nieodpatna dostawa towarw

  Opodatkowaniu VAT podlega rwnie tzw. nieodpatna dostawa towarw oraz nieodpatne

  wiadczenie usug.

  Nieodpatna dostawa towarw w rozumieniu ustawy o VAT to przekazanie nieodpatnie

  przez podatnika towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczeglnoci:

  1) przekazanie lub zuycie towarw na cele osobiste podatnika lub jego pracownikw, w

  tym byych pracownikw, wsplnikw, udziaowcw, akcjonariuszy, czonkw spdzielni

  i ich domownikw, czonkw organw stanowicych osb prawnych, czonkw

  stowarzyszenia,

  2) wszelkie inne darowizny

  - jeeli podatnikowi przysugiwao, w caoci lub w czci, prawo do obnienia kwoty

  podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych towarw.

  (art. 7 ust. 2)

  7

 • Art. 7 ust. 3 przepisu ust. 2 (dotyczcego traktowania jako dostawy towarw

  nieodpatnych przekaza) nie stosuje si do przekazywanych prezentw o maej wartoci i

  prbek, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz

  podatnika (wykrelenie drukowanych materiaw reklamowych i informacyjnych).

  Definicja prbki (art. 7 ust. 7):

  Przez prbk, o ktrej mowa w ust. 3, rozumie si identyfikowalne jako prbka

  egzemplarz towaru lub jego niewielk ilo, ktre pozwalaj na ocen cech i

  waciwoci towaru w jego kocowej postaci, przy czym ich przekazanie (wrczenie)

  przez podatnika:

  1) ma na celu promocj tego towaru oraz

  2) nie suy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy kocowego w zakresie danego

  towaru, chyba e zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodcznym elementem

  promocji tego towaru i ma skania tego odbiorc do zakupu promowanego towaru.

  Nieodpatna dostawa towarw 8

 • Nieodpatne wiadczenie usug Nieodpatne wiadczenie usug to

  1. uycie towarw stanowicych cz przedsibiorstwa podatnika do celw innych ni

  dziaalno gospodarcza podatnika, w tym w szczeglnoci do celw osobistych

  podatnika lub jego pracownikw, w tym byych pracownikw, wsplnikw,

  udziaowcw, akcjonariuszy, czonkw spdzielni i ich domownikw, czonkw

  organw stanowicych osb prawnych, czonkw stowarzyszenia, jeeli podatnikowi

  przysugiwao, w caoci lub w czci, prawo do obnienia kwoty podatku nalenego

  o kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych towarw,

  2. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracownikw, w

  tym byych pracownikw, wsplnikw, udziaowcw, akcjonariuszy, czonkw

  spdzielni i ich domownikw, czonkw organw stanowicych osb prawnych,

  czonkw stowarzyszenia, oraz

  3. wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celw innych ni dziaalno

  gospodarcza podatnika.

  (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT)

  Przykad:

  Nieodpatne wiadczenie usug stanowi m.in. uycie koparki bdcej wasnoci spki

  do budowy domu pracownika spki.

  9

 • Podatnik (1/2)

  Podatnik VAT: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej

  oraz osoby fizyczne wykonujce dziaalno gospodarcz, bez wzgldu na cel lub

  rezultat takiej dziaalnoci. (art. 15 ust. 1)

  Finalny konsument (podmiot, ktry nie wykorzystuje nabytych towarw lub usug w

  celu dalszego obrotu np. student nabywajcy komputer, ktry bdzie uywany do

  celw prywatnych) podmiot bdcy faktycznym podatnikiem VAT, poniewa

  ponosi ekonomiczny ciar VAT.

  Co oznacza wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na potrzeby VAT?

  Dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentw, handlowcw

  lub usugodawcw, w tym podmiotw pozyskujcych zasoby naturalne oraz

  rolnikw, a take dziaalno osb wykonujcych wolne zawody. (art. 15 ust. 2)

  10

 • Podatnik (2/2)

  W praktyce okrelenie czy dany podmiot dziaa jako podatnik czsto budzi wtpliwoci

  Rolnik, ktry dokonuje podziau swojej dziaki na kilka dziaek o mniejszej

  powierzchni, a nastpnie dokonuje ich sprzeday. Czy naley traktowa go jako

  podatnika, a dostaw (sprzeda) kolejnych gruntw opodatkowa VAT?

  Osoba fizyczna, formalnie nie prowadzca dziaalnoci gospodarczej, ktra w celach

  zarobkowych sporadycznie kupuje i sprzedaje samochody. Czy osoba ta jest

  podatnikiem VAT i powinna opodatkowa sprzeda samochodw?

  11

 • Obowizek podatkowy (1/2)

  Zasady oglne dotyczce powstania obowizku podatkowego

  chwila dokonania dostawy towaru lub wykonania usugi (art. 19a ust. 1)

  chwila otrzymania zaliczki - jeeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usugi

  otrzymano cz nalenoci, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat

  (wyjtek WDT).

  Przykad:

  Podatnik sprzeda (i wyda) 10 komputerw 1 stycznia. Z tego tytuu wystawi faktur 10

  stycznia. Kiedy powsta obowizek podatkowy?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  wystawienie FV

  obowizek podatkowy

  sprzeda komputera

  12

 • Obowizek podatkowy (2/2) 13

  Szczeglny moment powstania obowizku podatkowego (wybrane przykady)

  Czynno opodatkowana Moment powstania obowizku

  Dostawa energii elektrycznej,

  cieplnej lub chodniczej oraz gazu

  przewodniego Wystawienie faktury, nie pniej jednak ni z upywem terminu

  patnoci Usugi telekomunikacyjne

  i radiokomunikacyjne

  Najem, dzierawa, leasing

  Transport osb i adunkw Wykonanie usugi (regua oglna) rezygnacja z reguy

  szczeglnej od 1 stycznia 2014 r.

  Usugi budowlane

  Wystawienie faktury, w przypadku gdy dostawa nastpuje na

  rzecz podatnika lub osoby prawnej niebdcej podatnikiem lub

  jest dokonywana w ramach sprzeday wysykowej lub WDT lub

  upyw terminu na wystawienie faktury (30 dni od dnia

  wykonania usugi); w pozostaych przypadkach regua oglna

  Sprzeda towarw za

  porednictwem automatw

  (vending machines)

  Dokonanie dostawy (regua oglna)

  13

 • Podstawa opodatkowania

  Podstaw opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapat, ktr dokonujcy dostawy

  towarw lub usugodawca otrzyma lub ma otrzyma z tytuu sprzeday od nabywcy,

  usugobiorcy lub osoby trzeciej, wcznie z dotacjami, subwencjami i innymi dopatami o

  podobnym charakterze majcymi bezporedni wpyw na cen towarw dostarczanych

  lub usug wiadczonych przez podatnika (art. 29a).

  Odejcie od pojcia obrotu, tj. kwoty nalenej z tytuu sprzeday, pomniejszonej o

  kwot nalenego podatku.

  Precyzyjne wskazanie, e do podstawy opodatkowania zalicza si podatki, ca,

  opaty i inne nalenoci o podobnym charakterze (z wyjtkiem kwoty samego VAT)

  oraz koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i

  ubezpieczenia pobierane przez dokonujcego dostawy/ usugodawc od nabywcy/

  usugobiorcy.

  14

 • Stawki podatkowe

  Stawka Przykadowe czynnoci

  23% Stawka podstawowa - przewaajca wikszo towarw i usug

  8% Wybrane przykady:

  usugi w zakresie rozprowadzania wody oraz usugi w zakresie gospodarki ciekami,

  dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektw

  budowlanych lub ich czci, zaliczonych do budownictwa spoecznego objtego

  spoecznym programem mieszkaniowym,

  usugi bibliotek, archiww, muzew - w zakresie wstpu.

  5% Wybrane przykady:

  niektre roliny, owoce

  miso i wyroby z misa, zakonserwowane

  0% Wybrane przykady:

  transport midzynarodowy

  WDT, eksport towarw

  15

 • Zwolnienia

  podatnicy, u ktrych warto

  netto (bez podatku) sprzeday

  opodatkowanej nie przekroczya w

  poprzednim roku podatkowym kwoty

  150 000 PLN

  zwolnienie opcjonalne

  moliwo rezygnacji ze zwolnienia

  (warunek zawiadomienie

  naczelnika urzdu skarbowego we

  waciwym terminie)

  Zwolnienia

  Podmiotowe (art. 113) dostawa budynkw, budowli lub ich czci - opcja opodatkowania

  (z wyjtkiem dostawy w ramach

  pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz

  jeeli pomidzy pierwszym zasiedleniem a

  dostaw upyn okres krtszy ni 2 lata)

  wynajem nieruchomoci o

  charakterze mieszkalnym na cele

  mieszkaniowe

  udzielanie kredytw lub poyczek

  Przedmiotowe (art. 43) (wybrane)

  16

 • Neutralno VAT

 • Zasada neutralnoci VAT

  Podstawow zasad VAT jest jego neutralno dla podatnika.

  Zasada neutralnoci VAT przewiduje, e VAT nie stanowi obcienia dla

  przedsibiorcy (formalnego podatnika VAT). Jego ekonomiczny ciar ponosi

  finalny odbiorca (konsument).

  Wsplny system podatku VAT gwarantuje(), i wszelka dziaalno gospodarcza,

  niezalenie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposb cakowicie neutralny

  pod warunkiem, e dziaalno ta podlega temu podatkowi (Orzeczenie TSUE w

  sprawie C-37/95 pomidzy Pastwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV)

  Wszelkie odstpstwa od zasady neutralnoci maj charakter wyjtkowy i powinny by

  interpretowane cile.

  18

 • Nabycia towarw i usug oraz import

  do koca 2013 r.* od 1 stycznia 2014 r.

  prawo do odliczenia VAT naliczonego

  powstaje co do zasady w rozliczeniu za

  okres, w ktrym podatnik otrzyma faktur

  albo dokument celny,

  w przypadku otrzymania faktury przed

  dokonaniem dostawy albo przed wykonaniem

  usugi, prawo do odliczenia VAT naliczonego

  powstaje z chwil dokonania dostawy lub

  wykonania usugi.

  prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w

  rozliczeniu za okres, w ktrym w odniesieniu do

  nabytych lub importowanych przez podatnika

  towarw bd usug powsta obowizek podatkowy

  (tj. co do zasady, z chwil dokonania dostawy lub

  wykonania usugi),

  jednak w przypadku nabycia towarw i usug na

  terytorium kraju oraz importu towarw dodatkowo

  nie wczeniej ni w rozliczeniu za okres, w ktrym

  podatnik otrzyma faktur lub dokument celny.

  *Do rozlicze za okresy rozliczeniowe, ktre upywaj w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje

  si dotychczasowe regulacje.

  19 Prawo do odliczenia (1/4)

 • Prawo do odliczenia (2/4)

  W zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty

  podatku nalenego o kwot podatku naliczonego (art. 86 ust. 1)

  Prawo do odliczenia jako narzdzie do realizacji zasady neutralnoci VAT

  System odlicze podatku naliczonego () ma na celu cakowite uwolnienie podmiotu

  gospodarczego od obcie z tytuu podatku VAT przypadajcego do zapaty lub

  zapaconego w toku prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. (Wyrok TSUE w sprawie

  C- 50/87 Komisja Wsplnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej)

  Prawo do odliczenia = zasada, a nie wyjtek.

  20

 • Prawo do odliczenia (3/4)

  Szeroka interpretacja prawa do odliczenia zwizek poniesionych wydatkw z

  wykonywaniem czynnoci opodatkowanych moe by bezporedni albo poredni.

  Przykad: Deweloper realizujcy inwestycj w zakresie budowy centrum handlowego

  co do zasady zobowizany jest do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej.

  Wydatki dotyczce budowy drg dojazdowych do centrum handlowego,

  wybudowanych na gruncie gminy (wiadczenie usug) powinny podlega odliczeniu,

  poniewa istnieje poredni zwizek tych wydatkw z czynnociami opodatkowanymi

  (najem powierzchni handlowej).

  21

 • Prawo do odliczenia (4/4)

  Przykad mechanizm rozliczenia VAT

  Deweloper buduje blok mieszkalny. W tym celu nabywa towary oraz usugi niezbdne

  do wybudowania bloku. W trakcie trwania budowy, deweloper dokonuje sprzeday

  mieszka.

  DOSTAWCY

  DEWELOPER

  KLIENCI

  VAT NALICZONY VAT NALENY

  100 + 23 200 + 46

  Rozliczenie VAT za analizowany okres rozliczeniowy

  VAT naliczony VAT naleny

  23 46

  46 23 = 23 patne do US

  22

 • Przedmiotowe (wybrane)

  usugi noclegowe i gastronomiczne

  Prawo do odliczenia wyczenia

  Wyczenia od zasady neutralnoci

  Formalne (wybrane)

  faktura wystawiona przez podmiot

  nieistniejcy

  transakcja udokumentowana faktur

  nie podlega VAT albo jest zwolniona z

  VAT

  wystawione faktury stwierdzaj

  czynnoci, ktre nie zostay dokonane

  (w czci dotyczcej tych czynnoci)

  23

 • Wspczynnik VAT (1/3)

  W przypadku, gdy podatnik wykorzystuje nabyte towary i usugi do wykonywania czynnoci, w stosunku do ktrych przysuguje mu prawo do odliczenia oraz w

  stosunku do ktrych takie prawo mu nie przysuguje, zobowizany jest do

  odrbnego okrelenia kwoty podatku naliczonego zwizanej z czynnociami, w

  stosunku do ktrych przysuguje mu prawo do odliczenia. (art. 90 ust. 1)

  Jeeli podatnik nie jest w stanie dokona powyszego wyodrbnienia, przysuguje mu

  prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takiej czci, w jakiej mona j

  proporcjonalnie przypisa czynnociom, w stosunku do ktrych podatnikowi

  przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego. (art. 90 ust. 2)

  Wspczynnik VAT =

  Obrt z tytuu czynnoci, w zwizku ktrymi

  przysuguje prawo do odliczenia

  Cakowity obrt

  Wspczynnik okrela si procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu

  osignitego w roku poprzedzajcym rok podatkowy, w odniesieniu do ktrego jest

  ustalany wspczynnik. Wspczynnik zaokrgla si w gr do najbliszej liczby

  cakowitej. (art. 90 ust. 4)

  24

 • Wspczynnik VAT (2/3)

  Przy ustalaniu wspczynnika VAT do obrotu nie wlicza si obrotu uzyskanego:

  z dostawy towarw i usug, ktre na podstawie przepisw o podatku dochodowym s

  zaliczane przez podatnika do rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i

  prawnych podlegajcych amortyzacji oraz gruntw i praw wieczystego

  uytkowania gruntw, jeeli s zaliczane do rodkw trwaych podatnika - uywanych

  przez podatnika na potrzeby jego dziaalnoci,

  obrotu uzyskanego z tytuu transakcji dotyczcych nieruchomoci lub okrelonych

  usug finansowych, w zakresie, w jakim transakcje te maj charakter pomocniczy

  (art. 90 ust. 5 i 6)

  Podatnicy, ktrzy w poprzednim roku podatkowym nie osignli obrotu lub u ktrych

  obrt ten w poprzednim roku podatkowym by niszy ni 30.000 z, do obliczenia kwoty

  podatku naliczonego podlegajcej odliczeniu od kwoty podatku nalenego przyjmuj

  wspczynnik wyliczony szacunkowo, wedug prognozy uzgodnionej z naczelnikiem

  urzdu skarbowego, w formie protokou.

  25

 • Wspczynnik VAT (3/3)

  W przypadku gdy wspczynnik:

  przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegajca odliczeniu,

  wynikajca z zastosowania tego wspczynnika, w skali roku, bya mniejsza ni 500 z -

  podatnik ma prawo uzna, e wspczynnik wynosi 100%;

  nie przekroczy 2% - podatnik ma prawo uzna, e wspczynnik wynosi 0%.

  Przykad okrelenia wspczynnika VAT

  Ustalenie wspczynnika:

  cakowity obrt netto: 9,6

  obrt z tytuu czynnoci opodatkowanych: 1,4

  Wspczynnik VAT: 1,4/9,6* 100% = 15%

  26

 • Wspczynnik VAT korekta (1/3)

  Po zakoczeniu roku, w ktrym podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty

  podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, podatnik jest obowizany dokona

  korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzgldnieniem

  wspczynnika obliczonego w sposb okrelony w art. 90 ust. 2-6 dla zakoczonego

  roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje si, jeeli rnica midzy wspczynnikami

  nie przekracza 2 punktw procentowych. (art. 91 ust. 1)

  W przypadku towarw i usug, ktre na podstawie przepisw o podatku dochodowym s

  zaliczane przez podatnika do rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i

  prawnych podlegajcych amortyzacji, a take gruntw i praw wieczystego uytkowania

  gruntw, jeeli zostay zaliczone do rodkw trwaych lub wartoci niematerialnych i

  prawnych nabywcy, z wyczeniem tych, ktrych warto pocztkowa nie przekracza

  15.000 z, korekty, o ktrej mowa powyej, podatnik dokonuje w cigu 5 kolejnych

  lat, a w przypadku nieruchomoci i praw wieczystego uytkowania gruntw - w

  cigu 10 lat, liczc od roku, w ktrym zostay oddane do uytkowania.

  27

 • Wspczynnik VAT korekta (2/3)

  Roczna korekta dotyczy:

  jednej pitej w przypadku towarw i usug zaliczanych do rodkw trwaych

  oraz wartoci niematerialnych i prawnych

  jednej dziesitej - w przypadku nieruchomoci i praw wieczystego uytkowania

  gruntw

  kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

  W przypadku rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, ktrych

  warto pocztkowa nie przekracza 15.000 z, przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio,

  z tym e korekty dokonuje si po zakoczeniu roku, w ktrym zostay oddane do

  uytkowania. (art. 91 ust. 2)

  28

 • Przykad proporcjonalnego dokonywania korekty od nabytego rodka trwaego

  (okres korekty 5 lat)

  W maju 2008 r. podatnik zakupi rodek trway za 100 000 PLN + 22% VAT (22 000 PLN).

  Wspczynnik za 2007 r. (i wspczynnik pierwotny za 2008) r.: 70%.

  Wspczynnik: 78% (2008 r.), 57% (2009 r.), 96% (2010 r.), 85% (2011 r.), 39% (2012 r.)

  22000 x 20% = 4400 kwota, ktrej dotyczy coroczna korekta.

  22000 x 70% = 15 400 - kwota do odliczenia w rozliczeniu za maj 2008 r.

  (78%-70%) x 4400 = 352 za 2008 r.

  (70%-57%) x 4400 = -572 za 2009 r.

  (96%-70%) x 4400 = 1114 za 2010 r.

  (85%-70%) x 4400 = 660 za 2011 r.

  (70%-39%) x 4400 = -1364 za 2012 r.

  2009 2010 2011 2012 maj

  +352 - 572 +1114 +660 -1364

  2008

  Wspczynnik VAT korekta (3/3) 29

 • Zarzdzanie VAT

 • Nieodpatne przekazania

  Do 31.03.2011 r. nieodpatne przekazanie towarw na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika nie podlegao VAT. Od 1.04.2011 r. takie przekazanie podlega

  VAT.

  W zwizku z ze zmian przepisw wiele dziaa marketingowych polegajcych na

  przekazywaniu klientom darmowych produktw, wie si obecnie z obowizkiem

  zapaty VAT, co istotnie zwiksza koszty tych dziaa.

  Do 31.03.2011 r. Od 1.04.2011 r.

  Nieodpatne przekazanie towaru

  - nie podlega VAT Nieodpatne przekazanie towaru

  - podlega 23% VAT

  31

 • Nieodpatne przekazania

  Moliwo optymalizacji 1

  Optymalizacja w zakresie przeprowadzania akcji marketingowych moe polega na

  takim zaprojektowaniu dziaa, aby zamiast nieodpatnego przekazania towarw w

  ramach akcji nastpowao nieodpatne wiadczenie usug (zwizane z prowadzon

  dziaalnoci). Podatnik moe na przykad ustanowi jako nagrod w akcji

  marketingowej wycieczk zagraniczn (zamiast okrelonych nagrd rzeczowych).

  Niezalenie, podatnik (organizator konkursu) moe zastpi nagrod rzeczow

  nagrod pienin lub bonami towarowymi, podlegajcymi wymianie na produkty.

  23% VAT Nie podlega VAT

  32

 • Nieodpatne przekazania

  Moliwo optymalizacji 2

  Optymalizacja w zakresie przeprowadzania akcji marketingowych moe polega na

  nabyciu przez organizatora od podmiotu z grupy towarw po niskiej cenie, ktre bd

  nastpnie przekazywane uczestnikom akcji. Wwczas podstaw opodatkowania przy

  wydaniu bdzie cena nabycia (art. 29 ust. 10).

  Organy podatkowe dopuszczaj moliwo stosowania znacznych upustw cenowych,

  gdy taki bonus ma swoje uzasadnienie ekonomiczne (przykadowo interpretacja

  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 maja 2011 r. nr IBPP2/443-229/11/Cz).

  DOSTAWCA TOWARW (PODMIOT Z GRUPY)

  Sprzeda

  towarw za

  zotwk

  Nieodpatne

  wydanie (VAT 23%

  od niskiej wartoci)

  ORGANIZATOR AKCJI (PODMIOT Z GRUPY)

  UCZESTNICY

  33

 • wiadczenia zoone

  Brak definicji wiadczenia zoonego w przepisach. Pojcie wiadczenia zoonego zostao stworzone i zdefiniowanie w orzecznictwie TSUE.

  wiadczenie zoone stanowi dwa lub wicej ni dwa wiadczenia (czynnoci)

  dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, tak cile powizane, e obiektywnie

  tworz w aspekcie gospodarczym jedn cao, ktrej rozdzielenie miaoby sztuczny

  charakter. W takim przypadku wszystkie te wiadczenia lub czynnoci stanowi jednolite

  wiadczenie dla celw VAT.

  W przypadku zidentyfikowania wiadczenia zoonego, naley rozstrzygn, ktre ze

  wiadcze stanowi wiadczenie gwne, a ktre wiadczenie pomocnicze. wiadczenie

  zoone podlega opodatkowaniu jedn stawk VAT waciw dla wiadczenia

  gwnego.

  34

 • wiadczenia zoone

  Wyroki TSUE C-349/96 Card Protection Pln Ltd i C-41/04 Levob Verzekeringen usuga

  zasadnicza oraz usugi pomocnicze, wyrok C-111/05 Aktiebolaget NN kada transakcja

  uznawana za odrbn i niezalen przy czym transakcja zoona (jedno wiadczenie w

  sensie gospodarczym) nie powinna by sztucznie dzielona. Wyrok C-572 Tellmer

  wiadczeniem odrbnym s te wiadczenia, ktre mog by wiadczone osobno.

  Opodatkowanie wiadczenia zoonego

  Przykad 1

  wiadczenie gwne: 23% wiadczenie pomocnicze: 8% stawka waciwa dla caoci wiadczenia: 23%

  Przykad 2

  wiadczenie gwne: 8% wiadczenie pomocnicze: 23% stawka waciwa dla caoci wiadczenia: 8%

  35

 • wiadczenia zoone przykad 1

  Dostawa sprztu do szpitala wraz z instalacj

  Dostawa sprztu medycznego czynno podlegajca 8 %

  stawce VAT

  Prace zwizane z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb

  uywania zakupionego sprztu czynno opodatkowana

  stawk 23%

  36

 • wiadczenia zoone przykad 1

  + = wiadczenie zoone

  Moliwo twierdzenia, i dostawa sprztu medycznego i prace zwizane z

  dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb uywania zakupionego sprztu stanowi

  jedno wiadczenie. Poniewa wiadczeniem gwnym jest w tej sytuacji dostawa

  sprztu medycznego (a prace zwizane z adaptacj pomieszczenia maj tylko

  charakter pomocniczy), cae wiadczenie powinno podlega opodatkowaniu 8%

  stawce VAT.

  Negatywna interpretacja oglna Ministra Finansw (PT1/033/2/46/ KSB/12/PT-241/PT-

  279).

  Moliwo optymalizacji

  37

 • Zestawy towarw

  Sprzeda zestaww towarw stanowi kolejny (po wiadczeniach zoonych) ze

  sposobw zarzdzania stawkami VAT. Optymalizacja VAT w tym przypadku wynika z

  moliwoci ksztatowania ceny poszczeglnych towarw wchodzcych w skad

  zestawu. Podatnik moe wic obniy cen towaru opodatkowanego wysz stawk

  VAT, przy zwikszeniu ceny towaru podlegajcego stawce obnionej.

  Przykad:

  8% stawka VAT - hamburger oraz frytki, 23% stawka VAT kawa

  Zaoenie: W przypadku sprzeday kadego towaru oddzielnie kady towar po 5 z

  (razem 15 netto)

  Sprzeda towarw w zestawie cena obniona 15 netto

  +

  1. 5 z + 0,4 (VAT) + 5 z + 0,4 (VAT) + 5 z + 1,15 (VAT) = 15 + 1,95 VAT = 16,95

  +

  2. 5 z + 0,4 (VAT) + 5 z + 0,4 (VAT) + 5 z + 0,4 (VAT) = 15 + 1,20 VAT = 16,20

  3. 5 z + 0,4 (VAT) + 5 z + 0,4 (VAT) + 5,69 z + 0,46 (VAT) = 15,69 + 1,26 VAT = 16,95

  38

 • Prawo do odliczenia VAT sektor finansowy

  INSTYTUCJA FINANSOWA

  GENERALNY WYKONAWCA

  Usugi finansowe, co do zasady, podlegaj zwolnieniu z VAT. W zwizku z tym

  instytucja finansowa (np. bank), ktra zamierza wybudowa swoj siedzib nie bdzie

  moga odliczy VAT z faktur wystawionych przez generalnego wykonawc (lub jeeli

  siedziba bdzie wykorzystywana rwnie do wiadczenia czynnoci opodatkowanych

  VAT do odliczenia bdzie wynika ze wspczynnika).

  F-ra:100 + 23

  Moliwo optymalizacji

  Zmiana struktury podmiotowej moe korzystnie wpyn na przepywy pienine

  instytucji finansowej. Powoanie spki celowej do wybudowania siedziby instytucji

  finansowej pozwala bowiem na odroczenie faktycznej zapaty VAT.

  GENERALNY WYKONAWCA

  SP. X

  INSTYTUCJA FINANSOWA

  F-ra:100 + 23 100 %

  F-ra: 5 + 1,15

  39

 • Pytania

 • Dzikujemy za uwag

 • Adres:

  ul. Grzybowska 5A

  (Grzybowska Park)

  00-132 Warszawa

  Roman Namysowski

  Partner

  Tel. +48 (22) 324 5738

  E-mail: [email protected]