Click here to load reader

Wykład 1: Wprowadzenie. Założenia. Macierz i tensor …chodor-projekt.net/wp-content/uploads/PIPress/Wyklady/TSiP/1... · lecz raczej luźny (przypadkowy) zbiór rozwiązań. Uproszczenia

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wykład 1: Wprowadzenie. Założenia. Macierz i tensor...

 • Leszek CHODOR , dr in. bud, in.arch.

  [email protected]

  Wykady opracowano na podstawie:

  [1] Timoschenko S. Goodier A.J.N., Theory of Elasticity Mc Graw Hill, 2 nd , Oxford, 1951,

  [2] Piechnik S., Wytrzymao materiaw dla wydziaw budowlanych, PWN, Warszawa 1980,

  [3] Rakowski J., Teoria sprystoci, Almamater, Politechnika Poznaska, 2003/2004, [4] Bower A., Linear Elasticity,, Lecture Notes, Division of Engineering Brown University, Spring 2005,

  [5] Lebedev L.P., Cloud M.J., Tensor Analysis with Applications in Mechanics, World Scientific, 2010,

  [6] Chodor L., publikacje wasne - rne.

  [7] Strony www [dostpne na dzie wykadu] - rne

  Wykad 1: Wprowadzenie. Zaoenia. Macierz i tensor napre

 • Program wykadu

  Wykad : TEORIA SPRZYSTOCI I PLASTYCZNOCI Kurs : 4 rok studiw (1 rok II stopie), kierunku Budownictwo.

  Wykad 1 Wprowadzenie, Zaoenia teorii sprystoci. tydzie

  Macierz i tensor napre 1,2

  Wykad 2 Stan napre i odksztace,

  rwnania fizyczne, ujcie macierzowe ZBTS 3

  Wykad 3 Metody rozwizania ZBTS i proste przykady. 4

  Metoda Ritza

  Wykad 4 Podstawy metod wariacyjnych w TS. 5

  Metoda Ritza a MES

  Wykad 5 Wprowadzenie do MES . 6

  Przykad belki na gruncie, belka Timoshenko , tarczy i pyty 7,8

  Wykad 6 Nieliniowoci fizyczne . Typy nieliniowoci. Hipotezy. 9

  Plastyczno. Teoria nonoci granicznej 10

  Wykad 7 Prty cienkocienne, Nono nadkrytyczna 11

  Wykad 8 Orodki lepko-spryste 12

  Wykad 9 Implementacje numeryczne TSiP 13

  Wykad 10 Wybrane zagadnienia TSiP. Podsumowanie 14,15

  Program

  wykadw

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR, Teoria sprystoci i plastycznoci 2

 • Teoria sprystoci (TS); Teoria plastycznoci (TP) i Reologia

  (TR), s dziaami Mechaniki Ciaa Odksztacalnego (MCO).

  Natomiast:

  Wytrzymao materiaw (WM) jest historyczn nazw TS

  mona j nazwa techniczn MCO, bo stawia sobie zadania takie

  jak MCO , lecz akceptuje wiele uproszcze, weryfikowanych tylko

  przez dowiadczenia - nie stanowi uporzdkowanej dyscypliny,

  lecz raczej luny (przypadkowy) zbir rozwiza. Uproszczenia

  przyjmowane w wytrzymaoci materiaw nie maj czsto podstaw

  teoretycznych i dopiero po latach przyjte tam hipotezy

  inynierskie s weryfikowane i zastpowane nowymi technikami

  (Przykad: projektowanie supw mimorodowo ciskanych z

  zastosowaniem wspczynnika wyboczeniowego -- w EC3 zosta

  zastpiony metod wykorzystujc obliczenia II rzdu, model 3D

  oraz ogln metod elementw skoczonych - w miejsce

  wspczynnikw wyboczeniowych w analizie P-delta uzyskuje si

  momenty zginajce II rzdu, co jest ju teoretycznie uzasadnione).

  Miejsce Teorii Sprystoci w Mechanice

  Teoria

  Sprysto-

  ci ,

  a

  Wytrzyma-

  o

  Materiaw

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 3

 • TS rozwaa problemy, ktre byy zbyt skomplikowane do

  rozwizania w historycznej WM i standardowo byy rozwizywane

  przez badania modelowe. Wraz z rozwojem technik

  obliczeniowych, klasyczna WM stracia na znaczeniu, a wrosa

  ranga teorii sprystoci, w tym nieliniowej oraz dla cia

  niesprystych (plastycznych, kruchych, lepkich) .

  Mechanika budowli ( w tym mechanika teoretyczna, dynamika i

  stateczno) uzupeniaj TS, szczeglnie w komputerowej

  technice rozwizania zagadnie brzegowych, cho raczej

  korzystaj z oglnych praw sformuowanych w MCO i tego powodu

  mona uzna, e wspczesna mechanika, wykorzystujca metody

  komputerowe jest niezalen gazi TS.

  TSiP jest nauk zajmujc si formuowaniem oglnych praw

  rzdzcych zachowaniem cia odksztacalnych wykonanych z

  rnych materiaw i o rnych wasnociach poddanych

  rozmaitym obcieniom i pozostajcych w rodowiskach rozmaitej

  natury.

  Miejsce Teorii Sprystoci w Mechanice

  Teoria

  Sprysto-

  ci ,

  a

  Wytrzyma-

  o

  materiaw

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 4

 • TS zajmuje si ciaami sprystymi, tj. takimi, ktre powracaj do

  ksztatu pierwotnego po zdjciu obcienia.

  TS pogbia klasyczne podejcie WM z pominiciem wielu

  zaoe upraszczajcych, oraz analizuje nowe zagadnienia,

  wychodzce poza klasyczny zakres WM (np. konstrukcje

  powokowe pyty, tarcze, nieliniowoci geometryczne i fizyczne

  oraz , wprowadzenie czasu (reologia, a ostatnio rwnie

  losowoci (stochastyczna metoda elementw skoczonych, itd.)

  Przykady zada TS (nierozwizywalne przez WM):

  Zadanie Boussinesqa (pprzestrzeni sprystej)

  Zagadnienie karbu

  Rozwizanie pyty, powoki

  Miejsce Teorii Sprystoci w Mechanice [2]-str.20

  Teoria

  Sprysto-

  ci ,

  a

  Wytrzyma-

  o

  Materiaw

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 5

  [3]

  [3]

 • Podstawy Teorii Sprystoci (TS) [2]-str.21,22

  .

  Fundamentalne zaoenia klasycznej TS:

  1. O rodku cigym (kontinuum materialnym ): czsteczki ciaa

  szczelnie wypeniaj dan bry;

  Kontinuum jest :

  jednorodne (stae materiaowe nie s funkcjami miejsca)

  izotropowe (wasnoci mechaniczne nie zale od kierunku)

  Uwaga: TS zajmuje si rwnie ciaami niejednorodnymi i

  anizotropowymi, lecz nie bdzie to przedmiotem niniejszego kursu.

  2. O rwnowadze statecznej: rozwaamy takie ukady, ktre

  znajduj si w rwnowadze statecznej

  Uwaga: MCO zajmuje si rwnie ciaami w ruchu (kinetyka,

  dynamika), lecz nie bdzie to przedmiotem niniejszego kursu.

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 6

 • Podstawy Teorii Sprystoci (TS)

  .

  Fundamentalne zaoenia klasycznej TS:

  3. Zasada zesztywnienia : inaczej zaoenie maych

  przemieszcze.

  Uwaga:

  1) zaoenie nieprecyzyjne, lecz potrzebne do linearyzacji

  zagadnie dalej bdziemy jawnie pokazywa zastosowanie

  zaoenia,

  2) Zasada zesztywnienia nie jest przyjciem nieodksztacalnoci

  ciaa (zaoeniem ciaa sztywnego, ktrym zajmowaa si

  mechanika teoretyczna ).

  3a O maych pochodnych przemieszcze rozwaamy tylko takie

  przemieszczenia, ktrych pochodne s mae (i ich potgi mog

  by pominite jako wielkoci mae wyszego rzdu)

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 7

 • Podstawy Teorii Sprystoci (TS)

  .

  Fundamentalne zaoenia klasycznej TS:

  4. Zaoenie liniowo sprystego materiau klasycznej teorii

  sprystoci. Materia, z ktrego wykonane jest ciao jest liniowo

  sprysty. Uwaga:

  1) sprysto oznacza, e po zdjciu obcienia ciao powraca

  do pierwotnego stanu,

  2) liniowo oznacza, e zaleno midzy odksztaceniem, a

  napreniem jest liniowa (klasyczne Prawo Hooka),

  3) Zaoenie to pozwala zaniedba histori obciania (efekt

  Baushingera) WM Robert Hooke (1635-1703) pierwszy

  prezentuje to prawo w formie aciskiego

  anagramu CEIINOSSITTUV = UT

  TENSIO, SIC VIS

  co tumaczy si jakie wyduenie, taka

  sia lub wyduenie jest wprost

  proporcjonalne do siy.

  s=Ee Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 8

 • Podstawy Teorii Sprystoci (TS) [2] (cay wykad)

  .

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 9

  Uwaga : Rozwaania prowadzimy w ukadzie wsprzdnych matematycznym, tzn:

  kierunki i zwroty osi zgodne z ukadem z rysunku, czego skutkiem jest

  podobne znakowanie , a przede wszystkim

  zwyke matematyczne transformacje (formuy przejcia pomidzy

  rnymi ukadami wsprzdnych)

  Stosujemy oznaczenia wskanikowe

  i umow Einsteina sumowania po

  powtarzajcym si wskaniku

  [x1,x2,x3] , co uproci zapis formu.

  x3

  x1

  x2

 • Sia

  wewntrz

  na, a sia

  przekrojo

  wa

  Ukady si, a sia wewntrzna

  .

  Twierdzenie o rwnowanoci ukadw si: jeli dwa ukady s

  rwnowane, to sumy obu ukadw s rwne i rwne s momenty

  obu ukadw liczone wzgldem tego samego punktu.

  Pojcie si wewntrznych jest oglne, a w analizie poszczeglnych

  typw konstrukcji ukady si , zredukowane specyficznie dla

  rodzaju analizy te s specyficznie nazywane:

  Prt: siy wewntrzne zredukowane do rodka prta nazywamy silami

  przekrojowymi lub prtowymi. Umawiamy si, e rodkiem prta jest

  rodek cikoci jego przekroju poprzecznego paszczyzn prostopad

  do osi prta. rodek cikoci ley wic na osi prta. Siami

  przekrojowymi s: N=sia osiowa, Q=sia poprzeczna, Ms=moment

  skrcajcy, Mg=moment zginajcy, B=bimoment (w prtach

  cienkociennych)

  Pyta siy wewntrzne zredukowane do linii rodkowej pyty nazywamy

  siami pytowymi. Lini rodkow pyty jest linia rodkw cikoci jej

  przekroju poprzecznego paszczyzn prostopad do powierzchni

  rodkowej pyty.

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci

  10

 • Sia

  wewntrz

  na jako

  funkcja

  wekto-

  rowa.

  Wektor

  wodzcy,

  normalna

  zewntrz-

  na do

  przekroju

  Ukady si, a sia wewntrzna

  .

  Siy zewntrzne

  x3

  x1

  x2

  Sia wewntrzna funkcja wektorowa P=P(r, u)dwch wektorw [r i u]=[wektor wodzcy, normalna

  zewntrzna], ktra okrela wypadkow

  si midzyczsteczkowych z jakimi

  wszystkie punkty materialne odcitej

  czci ciaa dziaaj na punkt materialny

  A

  Wektor

  wodzcy

  r=[x1,x2,x3]

  A

  u[a1, a2, a3]

  Paszczyzna przekroju p

  Siy

  midzyczste

  czkowe

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci

  11

 • Naprenie,

  to gsto si

  wewntrznyc

  h i jest

  funkcj

  wektorow

  dwch

  wektorw: (r, u)

  Stan

  napre, a

  macierz

  napre

  Stan napre , a macierz napre [2] str. 77,78,79

  .

  x3

  x1

  x2

  )1()( P ii rrPP Suma si wewntrznych

  przyporzdkowanych

  powierzchni DF

  F

  Pp

  F

  lim

  0

  Sia wewntrzna P funkcja wektorowa P=P(r, u)dwch wektorw [r i u]=[wektor wodzcy, normalna zewntrzna], ktra okrela wypadkow

  si midzyczsteczkowych z jakimi

  wszystkie punkty materialne odcitej

  czci ciaa dziaaj na punkt

  materialny A

  P (=gsto si wewn.

  =naprenie p=p(r, u)

  Stan naprenia w punkcie, r=r0, to zbir wektorw napre, przyporzdkowanych wszystkim przekrojom bryy,

  przechodzcym przez punkt o wektorze wodzcym r0 , czyli stan naprenia:

  )3((),( 0 ppp rdf

  Stan naprenia jest wic funkcj wektorow tylko normalnej zewntrznej u.

  Natomiast macierz napre bdzie funkcj wektorow tylko wektora wodzcego r W celu zdefiniowania macierzy napre dokonajmy przekroju bryy tylko paszczyznami prostopadymi do osi

  kolejno: x1, nastpnie x2, a na kocu x3.

  W pierwszym przypadku ustalamy wic wektor normalny do paszczyzny u= u 1. Naprenie staje si funkcj

  wektorow tylko wektora wodzcego punktu, czyli funkcja trzech jego wsprzdnych skalarw (x1,x2,x3).

  Funkcj t oznaczamy nastpujco (patrz rysunek ):

  )4(13121111111 ),,()(),( prprpp

  [2]

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci

  12

 • Naprenia

  w

  przekrojach

  prostopad-

  ych do osi.

  Macierz

  napre

  jest zbiorem

  9-ciu

  skalarnych

  funkcji 3.

  Skalarw.

  Definicja macierzy napre [2] str. 79, 80

  k

  .

  x3

  x1

  x2

  [2] [2] [2]

  )5(13121111111 ),,()(),( prprpp

  )6(23222122222 ),,()(),( prprpp

  )7(33323133333 ),,()(),( prprpp

  Naprenia

  przekrojem ui

  (o normalnej rwnolegej

  do osi ukadu wsprzdnych)

  jest wektorem w

  przestrzeni o 3-ch wsprzdnych sij (w oglnoci niezerowych)

  Wsprzdna sij

  jest funkcj skalarn

  trzech skalarw x1, x2,

  x3,, tzn

  sij= sij (x1, x2, x3 )

  )(rpi

  Macierz napre jest zbiorem skalarnych funkcji trzech zmiennych (x1, x2, x3, ), ktre przedstawiaj wsprzdne

  napre w tym samym punkcie o

  wsprzdnych (x1, x2, x3,) uporzdkowany w taki sposb,

  e wiersze s

  wsprzdnymi napre przyporzdkowanych

  paszczyznom przekrojw

  prostopadych odpowiednio do osi x1, x2, x3,

  )8(

  333231

  232221

  131211

  ][

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci

  13

 • Naprenie,

  to gsto si

  wewntrz-

  nych i jest

  funkcj

  wektorow

  dwch

  wektorw: (r, u)

  Umowa

  znakowania

  Macierz napre : wasnoci i znakowanie [2] str. 81

  =

  k

  .

  Wasnoci macierzy napre:

  1. Skadowe, ktrych dugoci le na diagonalnej macierzy, s prostopade

  do odpowiednich paszczyzn przekrojw, pozostae za wsprzdne w

  kolejnych wierszach przedstawiaj dugoci skadowych, lecych w

  paszczyznach podziau. Std te, elementy lece na diagonalnej

  nazywa bdziemy napreniami normalnymi, pozostae za-

  napreniami stycznymi

  2. Macierz napre jest podstaw okrelania stanu naprenia w kadym

  punkcie i dlatego bdzie ona podstawowym przedmiotem poszukiwa TS,

  3. Macierz napre staje si uporzdkowanym zbiorem liczb, jeli ustalimy

  wsprzdne punktu.

  4. Macierz napre jest macierz kwadratow, symetryczn, nieosobliw

  (istnieje macierz odwrotna) i okrelon dodatnio (wyrazy diagonali s >0

  oraz minory wszystkich rzdw >0 (twierdzenie Sylwestra).

  Indeksy ij : pierwszy jest wskanikiem p

  (normalnej do paszczyzny) ,

  drugi za oznacza kolejn

  wsprzdn ukadu.

  333231

  232221

  131211

  ][

  Umowa znakowania:

  1. Naprenia normalne s dodatnie (znak (+)), jeli zwrot skadowej tego naprenia bdzie zgodny ze

  zwrotem normalnej zewntrznej paszczyzny przekroju

  2. Naprenia styczne s dodatnie(znak (+)), jeli : a) zwrot normalnej zewntrznej paszczyzny przekroju jest

  zgodny ze zwrotem osi wsprzdnych, do ktrej normalna jest rwnolega, b) zwrot skadowej naprenia

  stycznego jest zgodny ze zwrotem osi wsprzdnych do ktrej ta skadowa jest rwnolega; naprenia

  styczne sad dodatnie rwnie w tym przypadku, gdy nastpuje rwnoczesna niezgodno zwrotw obu

  wymienionych par wektorw.

  [2]

  Obraz graficzny macierzy napre na poprzednim

  slajdzie oddaje istot macierzy, jak jest

  przyporzdkowanie napre paszczyznom z

  odpowiednim wektorem normalnym, wskazujcym,

  ktra cz dziaa na ktr. Z tej istoty wynika

  rwnie konieczno specjalnej umowy znakowania,

  poniewa zgodno z osiami wsprzdnych nie jest

  jednoznaczna trzeba byoby podawa z ktra

  czci ciaa mamy do czynienia. Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci

  14

 • Graficzny

  obraz

  macierzy

  napre na

  szecianie

  jednostkow

  ym

  Przykad

  Macierz napre : graficzny obraz [2]- str. 81, 82

  k

  .

  Punkt materialny

  o wymiarach

  dx1 * dx2 * dx3

  Siy masowe G1, G2 , G3

  [2]

  A

  Z symetrii macierzy napre,

  wynika, e rwne s

  naprenia styczne na

  paszczyznach

  wzajemnie prostopadych

  i prostopade do krawdzi

  przecicia tych

  paszczyzn.

  P

  130

  321

  011

  ][

  Przykad obrazu napre

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci

  15

 • Tw: Macierz

  napre

  jest

  tensorem

  Dowd tw:

  cz.1

  Tensor napre [2] str. 83

  .

  [2]

  Tw.: Macierz

  napre jest

  tensorem

  [2]

  A(x1,x2,x3)

  Dugoci krawdzi Dx1, Dx2, Dx3

  Wektor normalnej

  zewntrznej do

  ciany BCD:

  )9(321 ],,[][ iPoniewa dugo u jest rwna 1, wic jego

  wsprzdne s kosinusami kierunkowymi

  ktw midzy wersorem, a osiami

  wsprzdnych i zachodzi rwno

  (norma)

  )10(3

  22

  21

  2 1 Dowd Tw. cz.1.:

  Jeli oznaczymy pole powierzchni cianki wynosi DF, a do osi xi DFi, to zachodzi

  )11(),cos( iii x

  F

  F

  Zgodnie z twierdzeniem o rwnowanoci ukadw si

  zewntrznych i wewntrznych, ukad si dziaajcych na

  cianki czworocianu jest rwnowany ukadowi zerowemu

  Nastpnie jeli zaoymy, e ze wszystkich napre na ciance ACD naprenie w pkt

  jest napreniem rednim i oznaczymy je przez:

  )12(32211 )1,1(),,( xxxxA )13(3221111 ),((

  xxxxpp j

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 16

 • Tw: Macierz

  napre

  jest

  tensorem

  dowd. cz.2

  Tensor napre cd. [2]- str.83,84,85

  .

  Dowd tw. cz.2.:

  Analogicznie zaoymy w pkt. naprenia s rednie ze cianek i oznaczymy je:

  Siy wewntrzne na poszczeglnych ciankach uzyskamy przez przemnoenie tego redniego naprenia przez

  pole powierzchni cianki. Poniewa ukad si wewntrznych, dziaajcych na czworocian jest ukadem zerowym,

  wic suma si S oraz moment wzgldem dowolnego punktu jest rwny 0.

  )14(32133323132322212 ),,();,,();,,( ppp

  0

  0

  0

  33332231133

  )15(23322221122

  13312211111

  FFFFS

  FFFFS

  FFFFS

  3,21, AAA FFF ,32 ,

  S=0

  3332231133

  )16(3322221122

  3312211111

  Dzielimy (15) obustronnie przez DF; korzystamy z (11),

  otrzymujemy (16), a stamtd w granicy przy Dxi 0 | (stay wektor normalnej zewntrznej do DF (u=const)

  otrzymamy wyraenia identyczne

  jak (16), lecz naprenia bd

  teraz w punkcie A(x1, x2, x3 )

  (opuszczamy znak redniej= ^)

  M=0 Postpujc analogicznie z warunkiem M=0 i przechodzc do

  granicy przy Dxi 0 , udowadniamy symetryczno

  macierzy napre, czyli

  )17(211231133223 ,,

  )18(jiji

  Wzory (16) z wykorzystaniem (17) (po opuszczeniu ^) mona

  zapisa z wykorzystaniem umowy sumacyjnej Einsteina:, czyli

  po rozpisaniu (powtarzajcy indeks nakazuje sumowanie po

  tym indeksie)

  3332231133

  )19(3232221122

  3132121111

  Wniosek 1: Jeli dana jest macierz napre w punkcie oraz dane s wsprzdne wersora

  normalnego dowolnej paszczyzny, ktr

  przecinamy bry, to za pomoc wzoru (18)

  obliczymy wsprzdne wektora naprenie

  w tym przeciciu Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci

  17

 • Tw: Macierz

  napre

  jest

  tensorem

  dowd. cz.3

  Tensor napre cd. [2] str.85,86

  k

  .

  Dowd tw. cz.3. :Rwnanie (18) zapiszmy w postaci macierzowej

  Z (18) mona odczyta, e macierz napre jest tensorem drugiego rzdu. Z definicji bowiem, tensorem drugiego

  rzdu nazywamy macierz, ktra pomnoona przez wektor , daje w wyniku wektor.

  )18(jiji p ][),19(

  1

  1

  1

  333231

  232221

  131211

  3

  2

  1

  czyli

  3

  1,

  3

  1,

  3

  1

  Przykad liczbowy. Niech w ustalonym punkcie B dana jest nastpujca macierz napre, okrelona w ukadzie (xi)

  Znale wsprzdne wektora

  naprenia pu przy przeciciu

  bryy paszczyzn

  przechodzc przez punkt B o

  normalnej zewntrznej

  130

  321

  011

  ][

  4

  0

  0

  31

  1

  1

  1

  130

  321

  011

  3

  2

  1

  Rozwizanie

  Wniosek 2: Do okrelenia stanu naprenia wystarcza znajomo macierzy napre w kadym punkcie, a wic znajomo funkcji sij (x1, x2, x3 ).

  Wniosek 3: Macierz napre jest tensorem, co ma ogromne praktyczne znaczenie, poniewa pozwala wprost wykorzysta cay formalny aparat rachunku tensorowego, w tym umow sumacyjn Einsteina.

  Jeli stosujemy zapis wskanikowy. Szczeglnie wany jest wzr transformacyjny do nowego ukadu.

  [2]

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 18

 • Prawo

  tensorowe

  transformacji

  Transformacja macierzy napre do innego ukadu [2]- str. 87

  =

  k

  .

  Macierz przejcia (20) wsprzdne wersorw nowych osi w ukadzie starym

  Kolejne wiersze macierzy przejcia (20) s wsprzdnymi wersorw

  (ei) nowych osi, odniesionymi do ukadu starego (xi), kolumny za

  przedstawiaj wsprzdne wersorw starych osi ei, okrelonych w

  ukadzie nowym (xi). Macierz przejcia jest wic ortonormalna

  wzgldem wierszy i kolumn, zachodz relacje:

  )19(' krjrikij

  )20(

  333231

  232221

  131211

  Przykad liczbowy. W ustalonym punkcie B przy

  przeciciu bryy

  'ie

  'ix )( ix

  jigdy

  jigdyij

  kjki

  jkik

  _,1

  _,0

  : elementy macierzy napre transformuj si do

  nowego ukadu wg prawa tensorowego:

  [2]

  [2]

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 19

 • Transformacja macierzy napre do innego ukadu- przykad [2] str.88,89

  k

  .

  )19(' krjrikij

  Rozwizanie a): Szukamy ....)}3,2,1(1,1{13131112121111111111'11 rkkrrk

  22

  9

  4

  1)3,2,1(

  2

  1

  2

  1

  122

  1

  112

  1

  )3,2,1(

  2

  121

  21

  21

  21

  21

  )3,2,1(

  2

  121

  21

  21

  21

  21

  ,3

  1

  3

  0

  ,2

  3

  )2(

  )1(

  ,1

  0

  )1(

  1

  rk

  rk

  rk

  W pkt B dana jest macierz

  napre

  130

  321

  011

  ][Znale: a) dugo naprenia normalnego w pkt B przy przeciciu bryy

  paszczyzn o wersorze normalnym u, b) Naprenia styczne lece w paszczynie jak w (a) i

  rwnolege do wersorw u, u

  21,

  21,

  21

  21,

  21,

  21'

  0,

  21,

  21''

  Rozwizanie b): zauwamy, e wersory u, u s

  wzajemnie ortogonalne, ich wsprzdne

  tworz macierz przejcia

  02

  1

  2

  12

  121

  21

  2

  121

  21

  Zadanie

  sprowadza si

  wic

  do znalezienia

  '13

  '12,

  co znajdziemy po rozpisaniu wzoru (19) dla

  (i=1.j=2) oraz (i=1, j=3) odpowiednio

  Przykad

  transform

  acji

  macierzy

  napre

  [2]

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 20

 • Naprenia gwne definicja,[2] str. 89 do 92

  k

  .

  Naprenie gwne s to ekstremalne

  naprenia normalne w punkcie ciaa.

  Kierunki gwne s to kierunki, na ktrych

  dziaaj naprenia gwne.

  Mona udowodni, e w paszczyznach

  gwnych (stowarzyszonych z

  napreniami gwnymi) naprenia

  styczne znikaj. Zadanie: znale takie

  Wektory i liczby

  aby

  Napren

  ia gwne

  i kierunki

  gwne ,

  to

  wartoci i

  wektory

  wasne

  Ukd

  rwna

  zadania

  wasnego

  (22) z

  warunkie

  m (10)

  Wyznacz

  nik

  charakter

  ystyczny

  (23)

  Znalezienie napre gwnych i wektorw gwnych jest znane w rachunku tensorowym , jako

  poszukiwanie wektorw wasnych i wartoci wasnych

  )(i)(i

  i

  NIEi

  ii

  )21()(

  )()(][

  Zadanie wlasne (21) moemy zapisa w postaci

  macierzowej (22)

  )22(

  )(3

  )(2

  )(1

  )()(

  3

  )(2

  )(1

  333231

  232221

  131211

  i

  i

  i

  ii

  i

  i

  )10(2)(

  32)(

  22)(

  1 1iii

  atwo mona zauway , e ukad rwna

  (22) jest jednorodny ze wzgldu na szukane kosinusy kierunkowe aj

  (j=1,2,3), a zatem rozwizanie

  niezerowe istnieje wtedy, gdy

  wyznacznik macierzy utworzony ze

  wspczynnikw przy niewiadomych

  jest rwny zero, czyli

  )23(

  )(333231

  23)(2221

  1312)(11

  i

  i

  i

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 21

 • Naprenia gwne technika i wasnoci [2] str.93do 96

  k

  .

  Warunek zerowania wyznacznika (23) po

  rozpisaniu, przyjmie posta rwnania

  charakterystycznego (lub sekularnego,

  wiekowego) (znanego z algebry liniowej)

  Rwnani

  e

  charakter

  ystyczne

  Macierz

  gwna

  Relacje

  napre

  gwnych

  constI

  constMI

  consttrI

  III

  ii

  iii

  333231

  232221

  131211

  3

  3332

  2322

  3331

  1311

  2221

  12112

  ,3322111

  )24(3)(22

  )(13

  )(

  det

  ,

  0

  Rwnanie charakterystyczne ma zawsze

  trzy pierwiastki rzeczywiste ( ze

  wzgldu na symetri macierzy napre),

  ktre oznaczymy

  321 ,, Naprenia gwne mog mie nastpujce relacje a) wszystkie rne b) dwa takie same

  c) wszystkie rwne

  W zalenoci od relacji bdziemy mieli inn technik wyznaczania

  oraz interpretacj wektorw wasnych:

  a) dla kadego pierwiastka zeruje si (23) wektory wasne

  wyznaczamy trzykrotnie z rwna (22) po pominiciu dowolnego

  i zastpieniu go przez warunek (10)

  b) wartoci wasnej pojedyczej odpowiada wektor wasny,

  wyznaczony jak w a), natomiast pierwiastkowi podwjnemu

  odpowiada caa paszczyzna wektorw wasnych prostopada do

  stowarzyszonego z pierwiastkiem pojedynczym wyznaczamy

  go najczciej z iloczynu wektorowego algebra liniowa.

  Przypadek wystpujcy w praktyce do czsto.

  c) kady wektor jest wektorem wasnym. Przy przeciciu bryy

  kad paszczyzn otrzymujemy wektor naprenie prostopady

  do tej paszczyzny.

  3

  2

  1

  00

  00

  00

  ][

  glwna

  Macierz napre w ukadzie (1,2,3)

  przyjmuje posta

  [3]

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 22

 • Naprenia gwne paski stan naprenia [2]- str. 96

  Napren

  ie i

  kierunki

  gwne w

  paskim

  stanie

  napreni

  a

  Dla przypadku paskiego rwnania i

  ilustracja graficzna ulegn

  znacznemu uproszczeniu:

  000

  0

  0

  ][ 2221

  1211

  02)(12

  )( II ii

  0,, 32

  1222112221

  1211222111 III

  212

  222112

  122112

  212

  222112

  122111

  4)(2

  4)(2

  ,0)(

  ,0)(

  222221212

  121211111

  2111

  212

  111

  )(212

  211

  111

  221112

  1

  ttt

  212

  2112

  1222

  212

  2112

  11121

  212

  2111

  11112

  212

  2111

  1211

  )(,

  )(

  )(,

  )(

  [2]

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 23

 • Ekstremalne naprenia stycznych, koo Mohra [2] str 96 do 102

  .

  Ekstrema

  lne

  napreni

  a styczne

  w

  paszczyz

  nach

  nachylon

  ych o 45o

  do

  paszczyz

  n

  gwnych

  Koo

  Mohra,

  Nierwno

  ci

  Tw. Paszczyny, ktrym przyporzdkowane

  s ekstremalne naprenia styczne,

  przechodz przez jedn z osi gwnych i

  do pozostaych s nachylone pod ktem

  45o: Dowd, np. w [2].

  Graficzn analiz stanu naprenia dokonujemy zwykle w

  konstrukcji k Mohra (znane zWM ; na tym kursie nie

  prowadzimy gbszej analizy, wskaemy tylko, e koa Mohra

  , to obraz nierwnoci , bdcych rozwizaniem TS [2])

  [2]

  [2]

  Nierwnoci stanu napre podstawa do

  konstrukcji Mohra

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 24

 • Literatura podstawowa

  Stefan Piechnik

  Wytrzymao

  materiaw, PWN

  1980,

  lub

  Mechanika

  techniczna ciaa

  staego, 2006

  [2]

  Politechnika witokrzyska , Leszek CHODOR Teoria sprystoci i plastycznoci 25