of 14 /14
Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej i popularyzacji nauki I. Publikacja stanowi4ca osi4gnipcie naukowe, o kttfrym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy: - Mord w lesie Katyfiskim, przesluchania przed amerykafiskq komisjqMaddenaw latach 1951'1952, t. I, wstpp, wyb6r i opracowanie WitotO Wasiiewski, tlum. z lezyka angielskiego waclaw Jan popowski, warszaw a 20 r7,ss. 679. Recenzje wydawnicze: prof. wojciech Materski, dr Joanna zerazko. Recenzja: prof.Adam Bosiacki, ,,pamigi i sprawiedliwosc,,20lg, nr l, s. 533-540. ' Mord w lesie Katyfiskim,Przesluchania przed amerykafiskq komisjq Maddenaw latach 1951-1952, t. 2, wstpp, wyb6r i opracowanie Witotd Wasiiewski, tlum. z igzykaangielskiego waclaw Jan popowski, warszawa z}lg,ss. g64. Recenzje wydawnicze: prof. wojciech Materski, dr Joanna zerazko. M6j wklad polegal na: - napisaniu wstEpu o charakterze monografrcznym pt. Dorobek komisji katyfiskiej Kongresu Stanfw Zjednoczonych,tom 1, s. l l_1j7. - dokonaniu wyborudokument6w wchodzQcych w sklad edycj i Lr6dlowej, - opracowaniu naukowym Lr6dla, wykonaniu przypis6w, biogiam6w i not. (M6j udzialw wyzej wskazanym zakresie szacujE na tOO %.) II. Wykaz innych opublikowanych prac naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajduj4cych sipna liscie ERrH (we wszystkich m6j udzial szacujE na 100 %) l ' Wzorce partyzantki w polskiej my1ti wojskowej od powstania Listopadowego do wiosny Lud6w,,,Niepodleglos6 i pamigi', 2002,nr 1, s. | 5 19 (przed doktoratem). 2. Rec.: Jurij Ignatowicz Muchin, Antinossijskaja podlost'. Nauczno istoriczeskii analiz. Rassledowanije falsyfikacji Katynskogo diela polszej i Gieneralnoj prokuraturoj Rossi s celuraziecz nienawist poloko* k russkim, Mosh,va 2003, ,,pamiEi i SprawiedliwoS6,,, 2005,nr l, s. 36g_377. Opublikowane teZ: http://ru-katyn.liveioprnal.com/tagllipk-ryasilewski-mukhin 3. Rec.: Pol'skije wojennoplennyje w RSFS'R, B^s^sR , t/^ssR w I9l9 - lg22 gg.: dokumenty i materialy, wyd. I. I. Kostjuszko, MN: Institut slawianowiedienija, Moskwa 2004,,,prueg\qd. Historyczny',, 2006, tom XCVII: Zeszyi l, s. l 17-120. 4. Starobielsk 1940. Niesubordynacja Danila Czecholskiego, ,,Dzieje Najnowsze",2007 , nr 3, s. 4346. 5. Rec.: Marek Galqzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji pilsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005, ,,pamig6 i Sprawiedliwosi", 2007,nr 1,s. 433437.

Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr....

Page 1: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego orazinformacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej i popularyzacji nauki

I. Publikacja stanowi4ca osi4gnipcie naukowe, o kttfrym mowa w art. 16 ust. 2ustawy:

- Mord w lesie Katyfiskim, przesluchania przed amerykafiskq komisjq Maddena wlatach 1951'1952, t. I, wstpp, wyb6r i opracowanie WitotO Wasiiewski, tlum. zlezyka angielskiego waclaw Jan popowski, warszaw a 20 r7,ss. 679.Recenzje wydawnicze: prof. wojciech Materski, dr Joanna zerazko.Recenzja: prof. Adam Bosiacki, ,,pamigi i sprawiedliwosc,,20lg, nr l, s. 533-540.

' Mord w lesie Katyfiskim, Przesluchania przed amerykafiskq komisjq Maddena wlatach 1951-1952, t. 2, wstpp, wyb6r i opracowanie Witotd Wasiiewski, tlum. zigzykaangielskiego waclaw Jan popowski, warszawa z}lg,ss. g64.Recenzje wydawnicze: prof. wojciech Materski, dr Joanna zerazko.

M6j wklad polegal na:- napisaniu wstEpu o charakterze monografrcznym pt. Dorobek komisji katyfiskiejKongresu Stanfw Zjednoczonych,tom 1, s. l l_1j7.- dokonaniu wyboru dokument6w wchodzQcych w sklad edycj i Lr6dlowej,- opracowaniu naukowym Lr6dla, wykonaniu przypis6w, biogiam6w i not.(M6j udzial w wyzej wskazanym zakresie szacujE na tOO %.)

II. Wykaz innych opublikowanych prac naukowych

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajduj4cych sip na liscie ERrH(we wszystkich m6j udzial szacujE na 100 %)

l ' Wzorce partyzantki w polskiej my1ti wojskowej od powstaniaListopadowego do wiosny Lud6w,,,Niepodleglos6 i pamigi', 2002,nr 1, s.| 5 19 (przed doktoratem).

2. Rec.: Jurij Ignatowicz Muchin, Antinossijskaja podlost'. Naucznoistoriczeskii analiz. Rassledowanije falsyfikacji Katynskogo diela polszej iGieneralnoj prokuraturoj Rossi s celu raziecz nienawist poloko* k russkim,Mosh,va 2003, ,,pamiEi i SprawiedliwoS6,,, 2005,nr l, s. 36g_377.Opublikowane teZ: http://ru-katyn.liveioprnal.com/tagllipk-ryasilewski-mukhin

3. Rec.: Pol'skije wojennoplennyje w RSFS'R, B^s^sR , t/^ssR w I9l9 - lg22gg.: dokumenty i materialy, wyd. I. I. Kostjuszko, MN: Institutslawianowiedienija, Moskwa 2004,,,prueg\qd. Historyczny',, 2006, tomXCVII: Zeszyi l, s. l 17-120.

4. Starobielsk 1940. Niesubordynacja Danila Czecholskiego, ,,DziejeNajnowsze",2007 , nr 3, s. 4346.

5. Rec.: Marek Galqzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracjipilsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005, ,,pamig6 iSprawiedliwosi", 2007,nr 1, s. 433437.

Page 2: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

wspflpraca sowiecko-niemiecka a Zbrodnia Katyfrska, ,,pamiEi iSprawiedliwosi", 2009,nr 1, s. 47-70.

Deceit around the u,s. House of Representatives, Katyn committee,"Dialogue and universalism", 20rr, vol'me 21, Issue 3, s. 113-135, jpzykangielski, czasopismo elektroniczne:

- -

Decyzja Politbiura wKp(b) z 29 II 1952 r. zssR wobec komisji katyriskiejIzby Reprezentantdw (JSA, ,,Dzieje Najnowsz e,',2013,nr 1 , s. 107_133.

Porucznik wP czeslaw pawlowski, lekarz weterynarii - ocalony jeniec zestarobielska, ,,Przeglqd Archiwalny Instytutu pamigci Narodowej,;,2016, t.9, s. 165-184.

Rec.: -Krzysztof tr'agojda, Zycie w cieniu imierci. Losy rodzin katyriskich wlatach 1939-1989 w iwietle wywiad|w z czlonkami Dolnoilqskiii nodzinyKatyris kiej. wy br ane asp e kty, wr o cr qw 2 0 r 6,,,Dziej e Naj nowsze,,, 20 17, nr4. s.286-292.

f), ftonosrafie, publikacje naukowe w innych czasopismach migdzynarodowychlub krajowych i pracach zbiorowych

Ksi42ki naukowe (we wszystkich m6j udziarszacujp na r00 o/o)

l' Ilyprawa bukowiriska Stanislawo Jablonowskiego w 1685 roku, wyd. Neriton,Warszawa 2002 (monografi a, przed, doktoratem).

Recenzje wydawnicze: prof. dr hab. J. Maciszewski, prof. dr hab. M. Nagielski, dr hab. M. wagner.Recenzj a: K. Kolasa,,,Rocznik !,6 dzki',, 200 4, tom LI, s. 24 | _2 4 5 .

2' Morian Zdziechowski wobec myili rosyjskiej XIX i XXw., wyd,.Neriton, Warszawa2005 (monografia).

Recenzje wydawnicze: prof. S, Rudnicki, prof. I_. JaSkiewicz, dr hab. Z, Opacki.Recenzja: B' Tracz, Mistrza z Nowosi6rek spotkania z Rosjq, ,,Arcana,,200g, nr 1, s.236-24r.

3. Ludobdjstwo, Klamstwo i warka o prawdq. sprawa Katynia 1940-2014. wyd.LTW, tr omianki 2014 (monotematyczny zbi6r).'

Recenzje wydawnicze: prof. dr hab. J. Zar.yn, dr hah n. fopka.Recenzja: K. tr agojda,,,sl4ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka" 2015,nr4, s. 153-159.

Publikacje naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych (we wszystkich m6judziat szacujg na 100 %)

1' Ludowcy w oczach Stanislawa Cata Mackiewicza; lata II wojny iwiatowej,,,Roczniki Dziej6w Ruchy Ludowego,,, lg97llg9g, nr 30, s. 16i_ls0 (przeddoktoratem).

2. Mit kosy w polskich powstaniach narodowych,lw:l Nad Dniprom i wisloju. Nad\islq i Dnieprem. Materiali miznarodnoi nauiowoj koiferencij; rytwaina iPolszcza u winuolnich zmaganiach xIX - poczqtku xx st., Kij6w i00+, s. g3_g9(przed doktoratem).

6.

7.

8 .

9.

10 .

Page 3: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

3' Zwiqzek Sowiecki -wobec podeimowania sprawy Katynia w Wielkiej Brytanii,fw:lzbrodnia katyriska w ocza,ch wspfitczesnyih iosian, red. M. Tarczyriski,Warszawa 2007, seria ,,Zesz.yty Katyriskie,,, rlr 22, s. 79_97.

4. Propaganda klamstwa kontra ,,Komisja Katyriska', Izby Reprezentant1w (JSA,[w:] Miqdzy Prawdq a Klamstwr*, ,"d,. M. Tarczyriski, wars zawa 200g. seria'Zeszyly Katyriskie,,,nr 23, s. 102_131.

5' Katyri 1940 - .sowieckie, ludob1isrwo na Polakach, fw:f Zbrodnie przeszloici.

Opracowania i materialy prokuratordw IPN. Mate'rialy pomocnicze IpN, t. 2:Ludob6jstwo,red. R. Ignatiew i A. Kura, warszawa 20b& s.65_73. (Uzupelnionawersja arfykulu pod fym samym bztulem opublikowanego: ,,Biuletyn IpN,, 2007, nr l/2, s.67--79.)

6. Klamstwo Katyfiskie - narodziny i trwanie, [w:) Zbrodnia Katyriska. w krqguprawdy i ldamstwa, red. s. Karbarczyk warszawa 20r0,s. g9-10g.

7 ' Kongres USA wobec Zbrodni Katyfrskiej (1951-1g52), [w:] Zbrodnia Katyriska. WIcrqgu prawdy i lclamstwa, red.. S. Kalbarczyk, warszaw a20r0, s. 109_131".

8. Sovdtsko-ndmeckd spoluprdce a katyfistqt zboin, ,,pam6t, a ddjiny. Revue prostudium totalitnich reZimri" 2010, rodnfk IV, s. 224L oouipny w wersjielektronicznej: ww.w'ustrcr.czldatalpdflparuerdejinlr/.../022-04l.pdf (Tlumaczenie'nalgzyk czeskiartykulu z: ,,Pamig6 i Sprawiedliwo36', 2009,ry i, s. 47_fi 1"..--*

9. Ricordare Katyri. Il ruoro dei movimento di opposizione polacchci,2071, elektroniczne:

(Tfumaczenie na

Western Reserve. Joumal ofUniversity School of Law,s. 671-693. Dostgpny w wersji

10. zmagania Mariana zdziechowskiego z bolszewizmem, ,,Glavkopis,,, 2011, nr21122, s. 100-114.

ll' Katyn Documents in the Russian Archives: 2012 State of Disclosure, fw:f Katynstate-sponsored Extermination, ed.. by M. B. Szonert, Libra Institute, cLvlend,Ohio,2012, s.43-50.

12. Katyn-related Documents in the Russian Archives 2013: State of Disclosure,fw:l{oty! State-Sponsored Extermination, second revised and expanded edition, ed.by K. Karski and M. Szonert-Binienda, Libra Institute, Clevllnd, Ohio, 2073, s.85-95.

13. The Birth and Persistence of the Katyn Lie, o,CaseInternational Law", ed. Case Westem ReserveClevlend, Ohio, Spring 2013, Volume 45, Issue 3,elektronicznej : http ://docplav r .net l 5 43 1 2007-The-b i rrh -an d_ne

14. Polityka Jana III Sobieskiego w olcresie powiederiskim, ,,Studia Wilanowskie,,,2014,t. XXI, s.35-53.

Page 4: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

15. Wadyslaw Gomulkadokumentacja", 2016,

a sprawaf f 5 ,

n

Katynia,s. 51-86,

t6104

"Komunizm:czasopismo

system-ludzie-elektroniczne:

2.

3 .

4.

5 .

6.

7,

1 .

Publikacje popularnonaukowe (we wszystkich m6j udzial szacujp na 100 %)

stanislaw cat - Mackiewicz jako historyk,,,Kwartalnik Konserwatywny,,, 199g, nr4, s. 147-159 (przed doktoratem).

Rec. [pt. ostatni general ostatniej biatej armii]: Aleksis wrangel, Dowieriewospominanij, Mirisk lg99,,,Arcana",2000,nr 5, s.190-199 (przeddoktoratem;.

Rec. [pt. ,,coi" o konserwatyzmie]: Bogdan szlachta, ,,Konserwatyzm z dziej6wtradycji myilenia o polityce", Krak6w IgBB,,,Kwartalnik Konserwatywny,,, 1999,nr 5, s. 162-164 (przed doktoratem).

wyprawy moldawskie sobieskiego, ,,M6wiqwieki" 2003,nr 9, s. 364r (prze;d,doktoratem).

Komisja katyriska Kongresu (I95I-1952), lvraz z edycjq. Rezolucja 3g0, B2dcong., 1 sess., Izby Reprezentantfw Kongresu (JSA, w tNumaczeniu wlasnym],,,Biuletyn IPN" 2005,nr 516, s. 71-85.

Rec.: Alina Siomkajlo, Katyri w pomnikach iwiata/Katyn: Monuments around theWorld, Warszawa 2002, ,,Biuletyn IPN" ,2006, m Il2, s. L46-147 .

Marian Zdziechowski w czapce stariczyka, ,,pro Fide Rege et Lege", 2006,nr 54, s.23-3t .

8. Katyri I940 - sowieckie ludobdjstwo na polakach, ,,Biuletyn IpN,,, 2007 , nr ll2, s.67-79.

9. Zolnierze, ktdrych zabraklo..., ,,Biuletyn IpN,,, 2007, nr I0l11, s. 55-60.

l0. sowiecka dezinformacj a j eric6w,,,Templum Novum", 200T,nr 4, s. 1 0 1 -1 09.

11. Dlatego, 2e byli Polakami, ,,Przeglqd OSwiatowy,,,2007, w 7 , s. 4-6.

12. Rec.: Marek Galqzowski, Wierni Polsce,t. l: Ludzie konspiracji pilsudczykowskiejI939-1947, Warszawa 2005; t.II: Publicystyka pilsudczykowska w kraju 1940-1946, Warszawa 2007,,,Biuletyn IPN", 2008, nr 516, s. 177-182.

13. Glosa do dokument6w katyfiskich Kamilli i Waclawa plewako,,,MerkuriuszTowarzystwa Plewak6w", ffidj 2008, nr 2, s. 17-20. wersja elektroniczna:http://dziedzictwokresowe.plewako.eLr/MERKURIUSZ 02.pclf

14. Pamiqt Katynia. Dzialania opozycji,,,Biuletyn IpN", 2009,nr 516, s. 60-69.(Przedruk bezprzypis6w: ,,Biuletyn Informacyjny. Miesigcmik SzZx<" 2012,nr 10, s.3242.)

Page 5: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

15. Narodziny Hamstwa,,,Tygodnik Powszechny", 2l III2010,nr 12, Dodatekspecjalny, s. VI-VII.

|6. zdzislqw Jastrzqbiec-Peszkowski. Harcerz. zolnierz. Kaplan,,,Biuletyn IpN",2010, nr 4, s. 86-95.

17. Do korica nie znali swojego losu. Pogloska i dezinformocja w obozach specjalnychNKWD,,,Biuletyn IPN" 2010, ff i 4,s. 18-3 1.

18. Rec. [pt. Antypolski akfuista]: Jurij Muchin, Uroki lVietikoj Otiecziestwiennoj,seria: Wojna i Mir, Moskwa 20l},,,Biuletyn IPN", 2010,nr 12, s. 113-115.

19. Zach6d a Katyri,,,Biuletyn IPN" 2010,nr 4, s.16-17.

20. sprawa katyriska - 70 lat historii, ,,Przeglqd Powszechny",2010, nr 4, s. 89-102.

21. Zolnierz prawdy i pojednania, ,,Nasz Dziennik", 8 X 2010, nr 236, s. 10-11.

22. Katynia upamiqtnianie, fw] Encyklopedia Solidarnoici. opozycja w pRL: l9T6 -1989, t. 1, Warszawa2}Ll, s.190-192.

23. Ro syj s kie l ekcj e Il w oj ny iw iatow ej,,,Nasz Dziennik", 26 XI 20l 0, Dodatekhistoryczny IPN, nr Il (42), s. VI-VII.

24. Katyri I940. Nowe motywy czy nowe sensacje? ,,,Nasz Dziennik", 2-3 rv 2011, nr77, s. 18-19.

25. Ludob6jstwo katyriskie,,,NaszDziennik", 16-17IV 2011, nr 89, s.20-21.

26. Rec. [pt. Odzyskat prawdq]: Wojciech Materski, Mord kotyfiski. Siedemdziesiqt latdrogi do prawdy, Warszawa 20l1,,,Biuletyn IPN" 201 1, nr 8-9, s. 186-191.

27. Sowieckie komisje ldamstwa; NKWD-NKGB i Burdenki,,,Nasz Dziennik", 29 rv2011, Dodatek historyczny IPN nr 4 (47), s. IV-V[.

28. Polskie poselstwo do chana tatarskiego w 1685 r., strona internetowa MuzeumPalacu Kr6la Jana III w Wilanowie, opublikowane w 2012 r., http://wilanow-palac.pllpolskieJoselstwo do-chana-tatarskiego_w 1685_r.html i trzydzie!;cipowiqzanych, kr6tkich tekst6w o polityce Jana III Sobieskiego, http://wiianow-palac.pllszukaj ?q:+witold+Wasilewski&q:+wi tol d+Wasil e*ski&u:2&t%5 B%5D:r&to/o5Bo/o5D:13&so/o5Bo/o5D:l&FYo5Bo/o5D:3015&sYo5Bo/o5D:i077 &l:7 &b:1200&b:1200

29. Zagadka notatki Szelepina,,,Nasz Dziennik", I IlI2012, nr 56, s. 18-19.

30. Katyn'. Post Mortem,portal,,Rossija Segodnia", opublikowane 30 VIII2012,http : I I ino smirub oland 2 O I 20 83 0 / | 9 1 47 23 4 4 html (Tlumaczeni e na j ezyk ro syj skiartykulu opublikowanego w: ,,Nasz Dziennik,29 VIII20I2, nr 201, s. 12.)

3r. Klucz do prawdy o Katyniu w Moskwie, ,,Nasz Dziennik", 1 1 x 2012, nr 212, s. 2.

Page 6: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

32. Kulisy i scena Hamstwa,,,M6wiqWieki", 20l3,nr 4, s. 4g_51.

33 . Cieri Mosla,vy, ,,Nasz Dziennik,,, 24 X 2013 , nr 249, s. 17 .

34. Blttliski raport o zagladzie Polak6w,,,W Sieci Historii", kwiecieri 20I5,nr 4, s.17-19.

35. Nadal wiele zagadek,,,NaszDziennik", rl-r2lv 20l5,nr 135, Magazyn, s. r.

36. Z komisji do lagrdw [o Konradzie orzechowskim], ,,pamigi.pl. Biuletyn IpN,,,20 l5 ,n r4 , s .28-31 .

37 . Naziici pod parasolem sluib [/,g4, ,,Nasz Dziennik,,, 6 v 20l5,nr 104, s. 1 1 .

38' lbrgdnia i sprawa katyfiska 1940-2014, wstgp do wydawnictwa multimedialnego,[w:] IBIDEM'40, wyd. Narodowe centrum rultury, fwarszawa 20151, s.3-24."

'

39. Nauczyciel patriotyzmu lstanislaw papczyhski], ,,Nasz Dziennik,,, 4-5 v 2016, nr190, s. M5.

40. Kr6l i zakonnik: Stanislaw Papczyriski. Wojownikwieku XVII,,,W Sieci Historii,,20 l6 ,n r 7 , s . 68-71 .

41. Razem przeciw Polsce. wspfilpraca sowiecko-niemiecka I 93g-l 94I, stronaintemetowa Osrodka Badari nad Totalit aryzmaniim. Witolda pileckiego,opublikow ane 23 lX 20 I 6, httpsj//instr4utpileckie go.pllpllaktualnosci/,iiiold-

t94U

42. W przededniu zaglady,,,Nasz Dziennik,,, 12M0l7,nr g6, s. 19.

43. Wyrwani imierci,,,Nasz Dziennik,,, .l2Iy

2017,nr g6, s. 20.

4 4. Ws t qp, lw :] Matki Ni ep o korny c h, W arszaw a 20 l T,s. 9_ 1 1 .

45. Katyriskie tajemnice rosyiskich qrchiw6w,,,Polska Zbrojna.Historia,' 2017,nr l-2,s. Il4-120

46. Swiadkowie Zbrodni. Europejska odslona Komisji Maddena,,,Nasz Dziennik,,4IV 2018 , n r77 ,s .17 .

47. Misia plk. Szymariskiego. Co Amerykanie wiedzieli o zbrodni katyriskiej, ,,NaszDziennik", 4M018, nr 77, s. 18.

48. Walczyli i zginqli dla Polski,,,Polska Zbrojna",Nr okazyjny/kwiecieri 2018, s.2-3.

49. Wsp6lnicy zbrodniarzy, ,,NaszDziennik,,, 3 M}Ig,nr 79, s. 14.

50. Zakazana pamiqt,,,Nasz Dziennik',, 3 M}Ig.nr 79. s. 15.

Page 7: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

E)Liczba cltowari publikacji wedlug bazy Google Scholar citations _22

F') Indeks Hirscha wedlug bazy Google Scholar citations - 3

I) udzial z referatem w migdzynarodowych konferencjach naukowych:

1' Ukraina i Polszcza u wiavolnich zmaganiach XIX - poczqtku XX st. (NacjonalnaAkademija Wnutrisznich Spraw Ukraini, Kilo*, 5 XI 2003 ), z referatem ,,Mit kosy wpolskich powstaniach narodowych,,.

2' Zbtodnia Katyrfiska w oczach wsp6lczesnych Rosjan. Sesja katyrfiska (NiezaleznyKomitet Badan Historyczny Badania Zbrodni Katyriskiej, Waisru*u, 2I y 2007), zreferatem ,,Zwiqzek Sowiecki wobec podejmowania sprawy Katynia w Wielkiej Brytanii,,.

3' Katyrfl 1940. Konferencja slowacko-polsko-czeska (Ustav pamiiti n6roda, Bratyslawa,30IX 2008), zrcferatem,,Katyfl rg40 - sowieckie ludob6jstwo na polakach,'.

4' Canadian and Polish Perspectives on the Origins of WW II (University of Ottawa,Ottawa, 24IX2009),zreferatem"The Katyn Issue: intemational Aspects lg40-lg43,,.

5' ilI Migdzynarodowa Konferencja ,,Prawda, Pamig6, Tozsamosd Katynia i GolgotyWschodu (IPN, Fundacja,,Golgota Wschodu", Czpstochowa, 16 III 2010),2 referatem ,,Ks.Pralat zdzislaw Peszkowski - zolnierzprawdy i pojidnania,,.

Udzial z referatem w konferencjach krajowych:

6' Zbrodnia Katyriska. Mechanizm - konsekwencje - pamigd (IpN, War szawa, 4 III20lI), zrcferatem,,Sowieckie komisje klamstwa: Krugiowa/Mierkulowa i Burdenki,,.

7. PSZ na Zachodzie, Kolekcjeo Pamipdo Projekty (IPN, Katowice, g-9 XII 2016), zreferatem ,,Zraczenie akt personalnyctr, zolnierzy- PSZ na Zachodzie w brytyjskimMinistrowie obrony w Ruislip. casus porucznika czeslawapawlowskiego,,.

8' Bohaterowie i ciche Bohaterki ' rzecz o Ofiarach Katynia i losach ich Rodzin (MuzeumKatyriskie/o. Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa, 18 iX 2017), zreferatem,,profil ofiarzbrodni katyriskiej - zary s problematyki,,.

9' Dotyk Katynia. Zbrodnia Katyr[ska w perspektywie mipdrynarodowej. polityka,toZsamosd, narracje (Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa,23 ;1I2017), z referatem,,Migdzynarodowe aspekty zbrodni katyriskiej 1 g 40 - I g 43- .

10. Swiadectwa i Swiadkowie. Zbrodnia katyriska 1940 r.(Muzeum II Wojny Swiatowej,Gdarisk, 25 v 2018), zreferatem ,,Raport Komisji Raya Maddena,'.

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski orerzmigdzynarodowej

informacja o wsp6lpracy

A) Udzial w_programach zagranicznych. International Jesuit Education LeadershipProject na Wydziale Nauk Spolecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriariskiego wRzymie, semestr wiosenny 1999 r., uczestniczytem jako student.

Page 8: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

B) Akfywny udzial w konferencjach. Podsumowanie konferencji ,,Hist oriaZywa-Kresy 1939", zorganizowanej przezMuzeum Katyriskie/ oddzialMwp i Centraln4 BibliotekEwojskowq im. Marszalka J6zefapilsudskiego, warszawa 16 IX 2015 r.

D) Nagrody i wyrlhnienia. ,,N99ul Komisji Edukacji Narodowej,' za szezeg6lnezaslugi dla oswiaty i wychowania.. odznaczenie" piryrnun" przez Ministra EdukacjiNarodowej 29 rr2016 r. (na wniosek odwiatowej NSZ/,,dolidarnos6,,Regionu Mazowsze).,,Brqzowy Krzyz_zaslugi", przyznany postanowieniem z 17 x zolt r. prezydenta 11p(na wniosek Prezesa IpN).

G) Redaktor naczelny czasopisma_naukowego ,,studia i Materialy centralnejBiblioteki wojskowej im. Marszalka J-6zefaPilsudskie[o". siM poswipcone s4 historii, zeszczeg6lnych uwzglEdnieniem dziej6w wojskowosci i zagadiieh bibliotekoz nawczych,ukazujq sig w cykhl .p6hocznym (recenzowane od numeru 2l20lg r.) Funkcjg redaktoranaczelnego pelnig od kwietnia 2018 r., odpowiadam za caloksztalt prac redakcyjnych, m.in.zadob6r tekst6w' Pod moj4redakcjQukazaly sipdwa numery czasopism a (Il21ls i2l20lg).

I) Do3wiadczenie i osi4gnigcia dydaktyczne

Akademickie:2001-2003 --:ako doktorant prowadzilem na Uniwersytecie Warszawskim nastEpujqcezqEcia dydaktyczne: wstgp do Badari Historycznych dla student6w historii orazHistoria Spoleczna dla student6w socjologii.

2004-2007 - jako pracownik nieetatowy prowadzilem wyklady z historii Rosji dlastudent6w historii i historii kultury na Uniwersytecie Kardynala StefanaWyszyriskiego w Warszawie.

Szkolne:200IJ003 - nauczyciel historii i wiedzy o spoleczeristwie w Gimnazjum nr 16Spoleczneg o T ow ar zystwa O Swiatowe go w Warsiawie.

Dorobek popularyzatorski

Wyklady i prelekcje:

1' Prelekcja przedprojekcjEfilm6w propagandowych o zbrodni w Katyniu, niemieckiegoz 1943 r' i sowieckiego z Da4 r., oryanizator Funda cja ,,Waiszawskie CentrumTw6rczosci Filmowej" - Kino ,,Kultura" w warszawie ,9 y 2,005 r.

2' Wyktad ',Polityka okupant6w wobec obywateli paristwa polskiego,,, w ramach cykluwyklad6w IPN,,Poniedzialkiznqnowszqhistoriqpolski,,- warrlzawa, 16x2006 r.3. wyklad ,,Decy4a politbiura wKp(b) , i ^ur"u'1940 r.,, wygloszony podczas sesji,,67 rocznica decyzji katyriskiej 5 marca 1940 r.,', orguniiuto, sel..;u oswiaty iwychowaniaNsZZ,,solidarnos6" Region Mazowsze i Fundacja,,GolgJta wschodu,,- Sala Kolumnowa Sejmu Rp, g III2007 r.

4' Wyklad ,,Zbrodnia-katynska" wygloszony podczas uroczystoS ci z okazji 6g. rocznicyg-odjqcia decyzli katyriskiej, organizator NSZZ ,,Solidarnos6,, _ Teatr polski wWarszawie, 11 III 2008 r.

Page 9: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

5' Prelekcja inauguruj4ca wystawg katyrisk4w Izbie Historii Skiemiewic - skierniewice,5 IX 2008 r.

6' Wyklad ,,Polityka okupant6w wobec Polak6w - dzialania sowieckie,,, w cyklu BEpIPN - Warszawa, 27 X200g r.7' Wyklad ,,Dokumenty rodzinne - na przykladzie korespondencji Waclawa plewaki -

iako Lt6dlo do badari sprawy katyrisliej", konferencja organizo *unu- prr"z KomitetKatynski - Warszawa,25Iy 2009 r,8. wyklad ,,Rocznica decyrji katyriskiej - 5 marca 1940 r.,, wygloszony podczas

uroczystosci w 69. rocznicE decyzji katyriskiej, organizator NiZz ,,Solidarno5i.o.sekcja oswiaty i wychowania - Teatr potsti * ff*rru*ie, 5 III 2009 r.9' Prelekcja dla uczestnik6w konkursu katyriskiego dla uczni6w zorganizowanego przezSr6dmiejsk4 oswiatowqNsZZ,,solidarnoii.. --wars zawa, 6lrr 2009 r.l0' Prelekcj a przed.premierq filmu pt. General ,,Nil" z udzialem rcZyserci odtw6rcy rolitytulowej - Kino Muran6w w warszawi e r2xr2009 r.ll'Wyklad katyriski w Domu Kultury Dzielnicy Sr6dmieScie przy ul. SmolnejWarszawa, 3 III20l0 r.12' Wyklad ',Zbtodnia katyfiska" wygloszony podczas Sesji ,,70 rocznica decyzjikatyriskiej 5 TTgu 1940 r.", organizator Nszz,,Solidarnos6,,- sala Kolumnowa

Sejmu RP, 5 III2010 r.13. wyklad ,,Ks. Zdzislaw peszkowski,,w Domu Kultury - piast6w, 16 IV 2010 r.14' Wyklad ,,Katyf historia i wsp6lczes.noSi" wygloszony w cyklu organizowanym przez

stowarzyszenie,,Poludniowe podlasie,. - Biala podlaska, 20y 2010 r.15' Wyklad ,,Ks' zdzislaw Peszkowskf' wygloszony na konferencji Stowarzyszenia

Migdzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyriski (SMMRK),,Zbrodnia Katyriska.PamiEtamy 5 marca 1940* - Warszawa, 5 III 2011 r.

16' Wyklad ,,Ks. Zdzislaw Peszkowski. ocalony z Katynia" wygloszony podczas Sesji,,70 rocznica

fcy_zsy katyriskiej 5 marca i940 ,..', organizitor nmaacia ,,GorgotaWschodu'o - Sala Kolumnowa Sejmu Rp, g III2Ci_I ;.17. Glosa po emisji filmu ,,Dziarania IpN zwi4zane ze spraw4 katyriskq,,, cykl IpN przykosciele p.w. wszysltcigtr swiEtych na pl. Gizybowskich - wars ru*i3lv,z0rr r.18' Wyklad dlanauczycieli i mlodzie2y ,izieje sptu*y Katyriskiej" podczas konferencji

MODK w Elku - Elk, 9Iy 20tl r.l9'Prelekcja ,,Zbrodnia Katyriska" dla uczni6w Szkoly podstawowej w Chelchach k._ Elku w zwiqzkuz odsloniEciem pomnika katyriskiego - chelchy, g iv zott r.20' Prelekcj a ,,Zbrodnia i Klamstwo katyriskie" w Eibhot... piry ut. pr6chnika na

Zolibolzu- Warszawa 18 IV 2011r.21' P-relekcja katyriska w Czytelni Naukowej nr XX przy ul.Van Gogha 1 -Warszawa,27

IV 2011 r .22'P-relekcja w jEzyku angielskim ,,Najnowsza historii Polski" dla grupy Norweg6w -

Warszawa, 25 Y 20ll r.23'WyLJad w jqzyku angielskim,,Droga do NiepodlegloSci - ll Listopada 191g r.,,w

International American School na ursynowie -^ warJzawa 11 XI 20li r.24.wyktad ,'stosunki .polsko

- rosyjskie w XVII w.,, wygloszony dla sruchaczyUniwersytetu Trzeciego Wieku w Centrum Edukacyjno-Iiulturalnym ,,Lowickao, -Warszawa, 5 I2012 r.

25.wyl<lad ,,Stan sprawy katyriskiej" wygloszony podczas konferencji SMMRK wCentrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki ,,Przystanek Historia" - Warszawa,3III2012 r

26.wykJad ,,Daty Katynia" wygloszony podczas Sesji ,,pamiE6 Katyni a,,, organizatorFundacja,,Golgota wschoduo', Sala Kolumnowa Sejmu Rp - 5lrr20r2 r.

Page 10: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

27.WytJad ,,Zbrodnia - tajemnica - klamstwo" wygloszony na konferencji OsrodkaDoskonalenia Nauczycieli w Koninie - Konin, 12M0l2 r.

28. Referat ,,Czego jeszcze nie wiemy o Zbrodni Katyriskiej?", konferencja kolanaukowego student6w UKSW - Warszawa, 13 IV 2012 r.

29. Wyklad ,,Sowieckie komisji klamstwa: Kruglowa/Mierkulowa i Burdenki"wygloszony w OBEP IPN w Rzeszowie - Rzesz6w 16 IV 2012 r.

30. Wyklad ,,Zbrodnia i klamstwo katyriskie" dla nauczycieli, organizator OBEP IPN wGdarisku-Gdarisk3IV

31. Wyklad ,,Raporty katyfskie H. Szymariskiego" podczas konferencji ,,Ze Smolefrskadonosz4... Wok6l konsekwencji ujawnienia zbrodni na polskich oficerach w Katyniu"BEP IPN - Warszawa, 1 I IV 2013

32. Wyklad dla nauczycieli ,,Armia Berlinga i Zwiqzek Patriot6w Polskich" wygloszonyw centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki ,,Przystanek Historia"Warszawa, l6Y 2013 r.

33. wyklad ,,zbrodnia katyriska 1940 r." wygloszony podczas Sesji ,,Katyfi - 5 matcaDzief PamiEci", orgarizator Fundacja ,,Golgota Wschodu", Sekcja Oswiaty iWychowaniaNSZZ,,SolidarnoS6" - Sala Kolumnowa Sejmu RP, l0 IlI2014 r.

34. Wyklad ,,zbrodnia katyfiska" wygloszony podczas sesji ,,Katyri - 5 marca DzieftPamiEci", organizator Fundacja ,,Golgota Wschodu", Sekcja Oswiaty i WychowaniaNszz,,SolidarnoSi" Region Mazowsze - Sala Kolumnowa Sejmu RP, 2 rlr20r5 r.

35. wyklad ,,Sprawa Katynia: ludob6jstwo, klamstwo i walka o prawdg", organizatorMiejska Biblioteka Publiczna, obchody pod patronatem Prezydent Radomska -Radomsko, 10IV 2015 r.

36. wyktad ,,Ludob6jstwo - klamstwo i walka o prawdE", orgarizator Klub im. gen.,,Grota" - Pabianice, 14 IV 2015 r.

37. Wyklad ,,Ludob6jstwo - klamstwo i walka o prawdE", organizator Klub im. gen.,,Grota" -tr-6d2,14 IV 2015 r.

38. Wyklad ,,Biale plamy Katynia", organizator Klub im. gen. ,,Grota" - Poznal,24 lV2015 r.

39. Wyklad,,Zbrodnia katyriska" wygloszony na sesji ,,Katyri - 5 marcaDzieh PamiEci",organizator Fundacja,,Golgota Wschodu" - Sala Kolumnowa Sejmu RP, 7 III2016 r.

40. Wyklad ,,Sprawa katyriska 1940-2014" dla sluchaczy lJniwersytetu Trzeciego Wiekuw Nadarzyriskim Domu Kultury - Nadarzyn, 11 IV 2016 r.

41. Wyktad dla nauczycieli ,,Od zbrodni do klamstwa. Dzieje sprawy Katynia 1940-1990", cykl organizowany przez OddziaL IPN w Gdarisku - Gdarisk, 14 IV 2016 r.

42.Wyl<tad ,,Zbrodnia katyfska" wygloszony podczas Sesji ,,Katyn - 5 marca DzienPamiEci", organizator Fundacja,,Golgota Wschodu" - Sala Kolumnowa Sejmu RP, l3lII2017 r.

43. Wyklad ,,Zbrodnia katyfska" wygloszony na sesji ,,Katyfi - 5 marcaDzieh PamiEci",organizator Fundacja,,Golgota Wschodu" - Sala Kolumnowa Sejmu RP, 5 III2018 r.

44. Wyklad ,,Stosunki polsko-sowieckie" w cyklu prelekcji historycznych WojskowejAkademii Technicznej - WarszawaT Y 2018 r.

45. Wyklad ,,Dlaczego warto uczyt o Katyniu" wygloszony na konferencji dla nauczycieli,,Wychowawcza rola szkoly", organizator Mazowieckie Kuratorium OswiatyWarszawa, 17 M0l8 r.

46.Prelekcja ,,Znaczenie wysilku zbrojnego Polak6w w odzyskaniu niepodlegloSci w1918 r." dla KomisjiMipdzyzaldadowej nr 450 Pracownik6w Oswiaty i WychowaniaMokotowa, Ursynowa i Wilanowa NSZZ ,,SolidamoS6" - Warszawa,13 XI 2018 r.

Page 11: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

47.\Vklad ,,Decyzja katyriska z 5 marca 1940 r.,, na SesjiPamigci", orgatizator FundacjE ,,Golgota Wschodu,, _ SalaI I I2019 r .

,,Katyn - 5 marca DzienKolumnowa Sejmu RP, 5

W 2017 r- przeprowadzilem siedem lekcji historii dla uczni6w szkoly podstawowej igimnazjum w Szkolnym Punkcie Konsultacyj rlym przy Ambasadzie Rp w Brukseli.

Udzial w panelach:

1' Panel slowacko-polsko-czeski poSwiEcony tematyce katyriskiej, podczas konferencjizorganizowanej przez slowacki Ustav pam?iti ntrodaw nratyslawi. - gO IX 200g r.

2. Debata polskich historyk6w w Konzulacie RP w Montrealu ,,Wrzesi en 1939. CzymoLna bylo zmini malizow a6 straty?', _ 26 IX 2009 r.

3. Panel przed premierq filmu ,,Nie pamigtam" o martyrologii polak6w w ZSRS, ,,KinoLuna" w Warszawie-23II2018 r.4. ,,W cieniu q*tY Ribbentrop-Molotow. Dyskusja historyk6w o sytuacji ziem polskich

pod okupacj4 niemieckq i sowieck4 1939-lg4l', Centrum Ea*acy.lne im. JanuszaKurtyki ,,Przystanek Historia,, w Warszawie _2g X 201g r.

5. Dyskusja po polskiej premierze filmu ,,Ofrara Pionk6w" o bulgarskim czlonkuMiEdzynarodowej Komisji Lekarskiej z 1943 r., organizator Bulgarskiinstytut Kultury,,,Kino Kultura" w Warszawie - 15 XI201g r.

6' Debata ,,Relacje polsko-rosyjskie a pamigi o Zbrodni Katyriskiej",organizatorFundacja im. Janusza Kurtyki, budynek dawnego aresztu Sledczego Warszawa-Mokot6w - 4 IV 2019 r.

Wystawa:

Wsp6ltworzylem scenariusz wystawy pt. Zagtada polskich etit. Akcja AB - Kotyri(BEP IPN, 2006). WystawE przetlvmaczono- na kilka jEZyk6w obcych i wystawiano naczterech kontynentach, w przeszlo stu r6Znych miejscach.

Recenzj e i konsultacj e przedsigwzigd popularyzatorskich :

Recenzowalem album pt. Sprzqczki i guziki z orzelkiem ze rdzy... Obraz ofiar zbrodnikatyriskiej w pracach plastycznych mloiego pokolenia" (Waiszawa 201-I), komikshistoryczny pt. W imieniu polski walczqcej. iamich na Kutsc'herq (Warszawa 2012) orazcztery wystawy historyczne o rr.hnej tematyce.

Bylem tez konsultantem historycznym spektaklu telewizyjnego pt. Inspekcja (TVp?019), nagrodzonego: Grand Prix Festiwalu Tiatru Polskiego Radia i Teatru TelewizjiPolskiej ,,Dwa Teatry" w Sopocie, ,,srebrn4 szablq" w kategorii filmu fabularnego naMigdzynarodowym Festiwal Film6w Historycznych i Wojskowych w Warszawie, Grand prixFestiwalu Polskich Teatr6w Telewizji w Nowym Jorku.

Rozmowy inscenizowane:

!: Zbrodnia katyitska. Rozmowa Barbary Polak, Jqdrzeja Tucholskiego i WitotdaWas il ew s kie go,,,Biuletyn IPN", 200 5, rtr 5 -6, s. 4-22.

3. Napadniqci i zdradzeni. Z Grzegorzem Bqbnikiem, Pawlem Kosiriskim i WitoldemWasilewskim rozmawia Barbara Polak,,,Biuletyn IpN", 200g,nr g-9, s.2-20.

Page 12: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

4. Z oic6w na syn6w? DyskutujqJiirgen Hensel, Boguslaw Kopka, Pawel Kosiriski, Marcinurynowicz i witold wasilewski oraz Tomasz wiicicki, ,,wig?" , 2010, w 21 , s. 52-66 .

5. Nieprzedawnione ludobdjstwo. Ze Slawomirem Kalbarczykiem i Witoldem Wasilewskimrozmowia Barbara Polak,,,Biuletyn IPN", 20l0,nr 4, s. 2-I5.

Popularyzacja w mediach:

W latach 2008-2018 wzisem udziat w nagraniach do ponad stu program6w i film6wtelewizyjnych oraz audycji radiowych (dokumenty, dyskusje w studio, wywiady).

Popularyzuj4c historiE wystqpilem w stacjach: TVp, TVp 2, TVp 3, TVp INFO, TVpHistoria, Polsat News, TV Biznes, Polsat News 2,Tv Trwam, TVN, T\rN 24, TV Republika.

Wzi4lem te?udzial w nagraniach dla stacji radiowych: Program I PR, Program II PR,PR ,,Tr6jka", Polskiego Radio 24, Radio Polskie dla zagrarricy, pR ,,vox", Radio ,,zET",Radio ,,J6zef', Radio Plus, Radio dla Ciebie, Radio,,Warszawa", Radia Polonia Montreal.

WystEpowalem w programach realizowanych dla stacji telewizyjtych: francuskiej TV24France, greckiej Alpha TV, wEgierskiej TV, wloskiej TV i nadawc6w rosyjskich.

Wypowiadalem siE dla polskich i zagranicznych agencji: Informacyjnej AgencjiRadiowej, Polskiej Agencji Prasowej, Associated press, ITAR - TASS.

Udzielalem wywiad6w dla prasy polskiej, zagranicznej oraz nowojorskiej gazetypolonijnej ,,Nowy Dziennik. Polish Daily News".

WiEkszoS6 moich wystqpieri dotyczyha zbrodni katyriskiej i innych zagadnieh zzakresu historii najnowszej.

Opublikowalem r6wnie2 komentarze historyczne dotyczqce biegu sprawy katynskiej:Ludobfistwo i ldamstwo. Sprawa katyriska a ofwiadczenie Genprokuratury Rosji, ,,TwojePismo", 2006, nr 3, s. 2-3; Trybunal w Strasburgu: Katyri zbrodniq wojennq,,,pamiq6.fl.Prsmo", 2tJtJ6, nr 3, s. 2-3; Trybunal w strasburgu: Katyit zbrodniq wojennq,,,pamiE6.pl.Biuletyn IPN", nr 2012, w 2, s. 3; Klamstwa ,,jak bliny",,,Nasz Dziennik.pl",29 IX 20i5,

iennik. o l/sw iatl I 4 4 5 3 9

M) Eksperffzy. Pracujqc w Sekcji Ekspertyz Wydzialu Badan Naukowych IPNwykonalem ekspertyzy dla Urzgdu Do Spraw Kombatant6w i Os6b Represjonowanych(UDSKiOR), s4d6w powszechnych, prokurator6w Komisji Scigania Zbrodni przeciwkoNarodowi Polskiemu (KSZpNP) i innych organ6w administracji:

l. Ekspertyza dla UDSKiOR dotycz4ca represji MBP-MSW wobec PanaZ.K. z 15IX2008 r.

2. Ekspertyza dla UDSKiOR dotyczqca sprawy J.K. i Wydzialu Informacji WojskOchrony P ogranicza z I 6 lX 2008 r.

3. Ekspertyza dla UDSKiOR dotyczqca Pana J.R. i Gt6wnego Zarzqdu Polityczno -Wychowawczego WP z 19IX 2008 r.

4. Ekspertyza dla UDSKiOR dotycz4ca Pana K.C. i SluZby Wiqziennej Osrodka PracyWi92ni6w w Knurowie z25IX 2008 r.

5. Ekspertyza dla UDSKiOR dotycz4ca Pana H.Z. i Sluzby Ochrony Kolei 2251X2008r.

6. Ekspertyza dla UDSKiOR dotyczqcaPanaH.B. i Komisji BezpieczefstwaPublicznego i Bezpieczefstwa Rady Narodowej z20IX 2008 r.

7. Ekspertyza dla Prokuratora OKSZpNP w Warszawie dotyczqca dzialalno6ci MSW wlatach 80. XX w. z 22IX 2008 r.

8. Ekspertyza dla UDSKiOR dotycz4ca Pana S.K. i Stuzby Wigziennej 223 X2008 r.

Page 13: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

9. Ekspertyza dla UDSKiOR w sprawie Pana T.K. i Grup Ochronno-Propagandowych z24X2008 r.

10. Ekspertyza dla UDSKiOR w sprawie oddzialu,,szarego" z 4 Xl2008 r.I 1. Ekspertyza dla UDSKiOR w sprawie Mlodziehowej Armii Powstariczej i Zwiqzku

Mlodzie2y Demokratycznej z 1 XII2008 r.12. EkspertyzadlaUDSKiOR w sprawie domniemanej dziatalnoSci Pani G.G. zdomu M.

w organizacji ,,Wolnodi i NiezawisloSi" z 10 XII 2008 r.13. EkspertyzadlaProkuratoraOddzialowej KSZpNP w Warszawie w sprawie Sledztwa

nr SlI7l06lZk,,w sprawie funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r. do 31grudnia 1989 w strukturach MSW zwiqzkuprzestEpczego" 2612009 r.

14. EkspertyzadlaUDSKiOR w sprawie pozostawania jednostek specjalnych wdyspozycji" Pelnomocnika Rz4du R. P. na Dolnym Slq,sku" 205 [2009 r.

15. EkspertyzadlaUDSKiOR w sprawie podlegloSci ,,szpitala Klinicznego MBP w latach1954-1960" z27 IV 2009 r.

16. Ekspertyza dla Prokuratora OKSZpNP w Byd,goszczv w sprawie ,,(uchu Ludowego"z16YI2009 r .

17. Ekspertyzadla S4du Okrggowego w Warszawie VIII Wydzial Karny w sprawieor ganizacji,,Ruch Uniwersalist6w" z 22 Y I 09 r.

18. Ekspertyza dla UDSKiOR w sprawie organizacji,,Wolna Polska" w Rykach z24YII|2009 r.

19. Ekspertyza dla UDSKiOR w sprawie udzialu Z.K. w Powstaniu Poznariskim 1956 r. z30 XII 2009 r.

20. Ekspertyzadla S4du Rejonowego dla Warszawy -Zoliborzw sprawie wywNaszczefwWarszawie z2I 12010 r.

21. EkspertyzadlaOfSZpNf w Warszawie w sprawie domniemanych zab6jstw oficer6wWP na terenie twierdzy Modlin z ll ll20l0 r.

22. Ekspertyza dlaPrczydentaKonina w sprawie pochowania w zbiorowej mogile naterenie strzelnicy przy ul. Szpitalnej w Koninie miEdzy innymi rozslrzelanego wKoninie w dniu 9 mqa 1946 r. dow6dcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego G.F. ps.,,Bury", ,,Ogieri" z II II 2010 r.

23. Ekspertyza dla S4du Okrggowego w Warszawie w odpowiedzi napismo z dn. 17czerwca2010 r. dotyczqcarealizacji w latach 80. XX w. art. 4 ust.2 pkt.2 ustawy zdnia I7 czerwca 1959 r. o paszportach z l8 VIII 2010 r.

24. Ekspertyza dla S4du OkrEgowego w Warszawie VIII Wydzial Karny w sprawiegenerala J.S. z 3 XII 2010 r.

Ponadto w latach 2008-2011 sporzqdzilem, na zlecenie IPN, dziewigd ekspert yz dlaos6b istowarzyszef, dotycz4cych np. ofiar zbrodni katyriskiej i ich upamigtniania, charakteruWojskowego Obozu Specjalnego w Czerwonym Botze, nabywania i utraty obywatelstwapolskiego. Przygotowalem teL siedem pism z ekspertyzami dla Prezesa IPN lub jednostekorganizacyjnych IPN, w zwiqzku m.in. z pytaniami Komisji Praw Czlowieka Senatu RP iMazowieckiego Urzgdu Wojew6dzkiego, dotycz4cymi ustawy o kombatantach orazobywatelstwa ludnoSci polskiej naziemiach okupowanychprzezzsRs po IT IX 1939 r.

W 2011 r. pelnilem rolg bieglego w VIII Wydziale Karnym Sqdu Okrqgowego wWarszawie w sprawie VIII KO 504108, dotyczqcej dow6dcy Polskiej Armii Ludowej.

N) Komisje konkursoweo jury:

Page 14: Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda ... · Wykaz opublikowanych prac naukowych dr. Witolda Wasilewskiego oraz informacja o osiQgnipciach dydakfycznych, *rp6lp"u.y naukowej

l' Czlonek Jury Konkursu ,,Mazowiecka Akademia Ksi4zki", organizowanego przezMazowiecki Centrum Kultury i Sztuki (MCKiS), na najlepsze nie wydine ksi4zki z zal<resunauk histotycznych, eseistyki kulturowej i literatury piEt<nei o tematyc e zwiqzanej zMazowszem (edycje IX i X, w latach 2012 i2013).

2' Czhonek Jury Konkursu ,,Sebyla 2012" na najciekawszy scenariusz lekcji polskiego i/lubhistorii, podwigconej Wadystawowi Sebyle, zor[anizowanego przezMcKis przy wsp6lpracyz Mazowiecki samorz4dowym centrum doskonalenia Nauciycieli (rok 20 l2).

3- Czlonek zespolu-Konkursowego (preselekcyjnego) Konkursu o NagrodE im. Januszufyy.ti na ksi42kE historyczn4 roku, organizowan"lo'prt"t FundacjE im. Janusza Kurtyki(edycje II i III, w latach 2018 i 2019).

4' CzlonekKomisji Konkursu Historycznego ,,Katyf - Prawda i pamipi,, dla mlodzie zy szkotq9{slawowych i po-nadpodstawowych, organizowutr.go przez Komisjg MiEdzyzakladow4 nr450 Pracownik6w oswiaty i Wychowania. Region lrriuro*rr. NSZZ.soliiurrros6,, (edycje:2008,2009,2070,2011,2012,2014,2015,2016,2017,20rg -przewodni azqcy,20rg).

O) Recenzja.wieloletniego projektu badarfl stalego zespolu naukowo-badawczego,Ziemiahstwo polskie w XX w.", kierowanego przez dr. Agnies zkg tr uczak (poznafr).Wykonana na zlecenie IpN 2l XI20l1 r.

P) Recenzent czasopism naukowych: ,,Pamiqt i Sprawiedliwoi|,, (2}ll,jeden tekst),,,wroclawski Rocznik Historii Mfwionej" (2014, jeden tekst), ,,Institute oJ' NationaleRembrance Review" (2019,jeden tekst, w przygotowaniu pierwszy numer czasopisma).

Recenzje wydawnicze:

1' Ofia'y Imperifw. Imperiaiako ofiary. 44 spojrzeniallmperial victims Empires asvictims. 44 views,red. A. Nowak, wyd. IH pAN i IpN, ivarszawa2010.

2' Jericy woienni z tr'1dzkiego - ofiary zbrodni NKWD w 1940 r., red. J. Zelazko,p.Zawilski, wyd. IpN, L6dZ20l1.

3' P. Lewandowski, Zabit tcrdlal Zamach Michala Piekarskiego na Zygmunta IIIWazq, wyd. Mikis i Egros, Warszawa 2012.

4' T' tr'aszkiewicz, Opowiadania kampinoskie lg44,przedmowa i oprac. p. Olericzak,wyd. MCKiS i Egros, Warszawa 2013.

5. Sowieckie obozy dlaieitcdw wojennych i internowanych i 939-1956. przyktadywybranych paristw, wyd. IpN, red. J. Bednarek i D. Rogut, L6dL20l7.

6. J' zurek, Julian Ludwik Hawarewicz i ,,pierwsza brygada", wyd. wueM,Katowice-Warszawa 20 1 8.

W * uJ Nsi 0^ u^l