of 30 /30
Załącznik nr 2 WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU L.p. Treść Procent uszczerbku na zdrowiu A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) Uszkodzenie powłoki czaszki - w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp. 0-10 Pozbawienie owłosienia (w zależności od obszaru): b) poniżej 25% powierzchni skóry owłosionej 0-10 c) od 25% do 75% powierzchni skóry owłosionej 11-20 d) powyżej 75% powierzchni skóry owłosionej 21-30 UWAGA: W przypadku uzupełnienia ubytku skóry owłosionej przeszczepem skóry oraz odtworzenia owłosienia należy oceniać wg punktu 1a. W przypadku skutecznej replantacji skalpu oceniać wg punktu 1a. 2. Pourazowe uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja) - w zależności od rozległości uszkodzeń: a) bez wycieku płynu mózgowo - rdzeniowego 0-10 b) z nawracającym płynotokiem nosowym i/lub usznym 10-30 3. Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni – w zależności od rozmiarów: a) poniżej 10 cm² 0-10 b) od 10 do 50 cm² 11-15 c) powyżej 50 cm² 16-25 UWAGA: Jeżeli powstały ubytek kości został uzupełniony operacją plastyczną z dobrym efektem, odsetek trwałego uszczerbku na zdrowiu oceniony za pierwszy ubytek należy zmniejszyć o połowę. Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłoki czaszki (poz. 1), należy osobno ocenić stopień uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłoki czaszki wg poz. 1. 4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1,2,3 w postaci: przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, przepukliny mózgowej - ocenia się dodatkowo w zależności od rodzaju i stopnia powikłań 0-25 5. Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: a) porażenie połowiczne, porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0-1° wg skali Lovette ‘a 100 b) głęboki niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający sprawność kończyn 2° lub 2/3° wg skali Lovette ‘a 60-80 c) średniego stopnia niedowład połowiczny lub niedowład obu kończyn dolnych 3° lub 3/4° wg skali Lovette ‘a 40-60 d) nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych 4° lub 4/5° wg skali Lovette ‘a 10-40 e) porażenie kończyny górnej 0-1° wg skali Lovett ‘a z niedowładem kończyny dolnej 3 - 4° wg skali Lovette ‘a: - dominującej - niedominującej 70-90 60-80 f) niedowład kończyny górnej 3-4° wg skali Lovett ‘a z porażeniem kończyny dolnej 0-1° wg skali Lovette ‘a: - dominującej - niedominującej 70-90 60-80 g) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 0-1° wg skali Lovette ‘a:

WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA … · Uszkodzenie nosa (w tym złamanie kości nosa, uszkodzenia chrząstki, ubytki części miękkich): ... W przypadku złamania żuchwy

Embed Size (px)

Text of WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA … · Uszkodzenie nosa (w tym złamanie kości nosa,...

Zacznik nr 2

WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU

L.p. Tre Procent uszczerbku na zdrowiu

A. USZKODZENIA GOWY

1. Uszkodzenie powok czaszki (bez uszkodze kostnych):

a) Uszkodzenie powoki czaszki - w zalenoci od rozmiaru,

ruchomoci, tkliwoci blizn itp. 0-10

Pozbawienie owosienia (w zalenoci od obszaru):

b) poniej 25% powierzchni skry owosionej 0-10

c) od 25% do 75% powierzchni skry owosionej 11-20

d) powyej 75% powierzchni skry owosionej 21-30

UWAGA:

W przypadku uzupenienia ubytku skry owosionej przeszczepem skry oraz odtworzenia owosienia naley

ocenia wg punktu 1a. W przypadku skutecznej replantacji skalpu ocenia

wg punktu 1a.

2. Pourazowe uszkodzenie koci sklepienia i podstawy czaszki (wgbienia, szczeliny, fragmentacja) -

w zalenoci od rozlegoci uszkodze:

a) bez wycieku pynu mzgowo - rdzeniowego 0-10

b) z nawracajcym pynotokiem nosowym i/lub usznym 10-30

3. Ubytki w kociach sklepienia czaszki o cznej powierzchni w zalenoci od rozmiarw:

a) poniej 10 cm 0-10

b) od 10 do 50 cm 11-15

c) powyej 50 cm 16-25

UWAGA:

Jeeli powstay ubytek koci zosta uzupeniony operacj plastyczn z dobrym efektem, odsetek trwaego

uszczerbku na zdrowiu oceniony za pierwszy ubytek naley zmniejszy o poow.

Jeeli przy uszkodzeniach i ubytkach koci czaszki (poz. 2 i 3) wystpuj jednoczenie uszkodzenia powoki

czaszki (poz. 1), naley osobno oceni stopie uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki koci wg poz. 2 lub 3

i osobno za uszkodzenia powoki czaszki wg poz. 1.

4. Powikania towarzyszce uszkodzeniom wymienionym

w poz. 1,2,3 w postaci: przewlekego zapalenia koci, ropowicy

podczepcowej leczonej operacyjnie, przepukliny mzgowej - ocenia

si dodatkowo w zalenoci od rodzaju i stopnia powika

0-25

5. Poraenia i niedowady pochodzenia mzgowego:

a) poraenie poowiczne, poraenie koczyn dolnych uniemoliwiajce

samodzielne stanie i chodzenie 0-1 wg skali Lovette a 100

b) gboki niedowad poowiczny lub obu koczyn dolnych znacznie

utrudniajcy sprawno koczyn 2 lub 2/3 wg skali Lovette a 60-80

c) redniego stopnia niedowad poowiczny lub niedowad obu koczyn

dolnych 3 lub 3/4 wg skali Lovette a 40-60

d) nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedowad poowiczny

lub obu koczyn dolnych 4 lub 4/5 wg skali

Lovette a

10-40

e) poraenie koczyny grnej 0-1 wg skali Lovett a z niedowadem

koczyny dolnej 3 - 4 wg skali Lovette a:

- dominujcej 70-90

- niedominujcej

70-90

60-80

f) niedowad koczyny grnej 3-4 wg skali Lovett a z poraeniem

koczyny dolnej 0-1 wg skali Lovette a:

- dominujcej 70-90

- niedominujcej

70-90

60-80

g) monoparezy pochodzenia orodkowego dotyczce koczyny grnej

0-1 wg skali Lovette a:

- dominujcej

- niedominujcej 40-50

30-40

h) monoparezy pochodzenia orodkowego dotyczce koczyny grnej

2-2/3 wg skali Lovette a:

- dominujcej 30-40

- niedominujcej

30-40

25-30

i) monoparezy pochodzenia orodkowego dotyczce koczyny grnej

3-4 wg skali Lovette a:

- dominujcej

- niedominujcej

10-30

5-20

j) monoparezy pochodzenia orodkowego dotyczce koczyny dolnej 0

wg skali Lovette a 50 50

k) monoparezy pochodzenia orodkowego dotyczce koczyny dolnej 1-

2 wg skali Lovette a 30-50 30-50

l) monoparezy pochodzenia orodkowego dotyczce koczyny dolnej 3-

4 wg skali Lovette a 10-30 10-30

UWAGA:

W przypadku wspistnienia zaburze mowy o typie afazji ocenia dodatkowo wg punktu 11, uwzgldniajc, e

cakowity uszczerbek na zdrowiu z tytuu uszkodzenia mzgu nie moe przekroczy 100%.

W przypadku wspistnienia deficytu ruchowego z innymi objawami organicznego uszkodzenia mzgu naley

ocenia wg punktu 9.

W przypadku rnicy w nasileniu niedowadu pomidzy koczynami dolnymi, naley ocenia wg punktu 5g

oddzielnie dla kadej koczyny.

SKALA LOVETTEA

0 - brak czynnego skurczu minia brak siy miniowej.

1 - lad czynnego skurczu minia 10% prawidowej siy miniowej.

2 - wyrany skurcz minia i zdolno wykonania ruchu przy pomocy i odcieniu odcinka ruchomego 25%

prawidowej siy miniowej.

3 - zdolno do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem cikoci danego odcinka 50%

prawidowej siy miniowej.

4 - zdolno do wykonywania czynnego ruchu z pewnym oporem 75% prawidowej siy miniowej.

5 - prawidowa sia tj. zdolno wykonywania czynnego ruchu z penym oporem 100% prawidowej siy

miniowej.

6. Izolowane zespoy pozapiramidowe:

a) utrwalony zesp pozapiramidowy znacznie utrudniajcy sprawno

organizmu i wymagajcy opieki osb trzecich 100

b) zesp pozapiramidowy utrudniajcy sprawno organizmu z

zaburzeniami mowy, itp. 40-80

c) zaznaczony zesp pozapiramidowy 5-30

7. Zaburzenia rwnowagi i inne poza niedowadem zaburzenia

sprawnoci ruchowej (ataksja, dysmetria, inne objawy zespou

mdkowego) pochodzenia mzgowego:

a) uniemoliwiajce chodzenie 100

b) utrudniajce w duym stopniu chodzenie i sprawno ruchow 50-80

c) utrudniajce w miernym stopniu chodzenie i sprawno ruchow 10-40

d) utrudniajce w niewielkim stopniu chodzenie i sprawno ruchow 0-10

8. Padaczka jako izolowane nastpstwo uszkodzenia mzgu:

a) padaczka z czstymi napadami - 3 napady w tygodniu i wicej 50-60

b) padaczka z napadami powyej 2 na miesic 30-50

c) padaczka z napadami 2 i mniej na miesic 10-30

d) padaczka z napadami o rnej morfologii bez utrat przytomnoci 0-10

UWAGA:

Podstaw rozpoznania padaczki s: powtarzajce si napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja

z przebiegu leczenia, ustalone rozpoznanie przez lekarza leczcego. W przypadku wspistnienia padaczki z

innymi objawami organicznego uszkodzenia mzgu naley ocenia wg punktu 9.

9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mzgu (encefalopatie)

w zalenoci od stopnia zaburze neurologicznych i psychicznych:

a) cikie zaburzenia psychiczne i neurologiczne uniemoliwiajce

samodzieln egzystencj 80-100

b) encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub duym

deficytem neurologicznym 50-80

c) encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub deficytem

neurologicznym o rednim nasileniu 30-50

d) encefalopatia z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub

niewielkim deficytem neurologicznym 10-30

UWAGA:

Rozpoznanie encefalopatii powinno by potwierdzone wystpowaniem deficytu w stanie neurologicznym

i psychicznym, udokumentowane badaniem psychiatrycznym, psychologicznym i neurologicznym oraz zmiany

w obrazie EEG, TK lub NMR.

10. Nerwice i inne utrwalone skargi subiektywne powstae w nastpstwie urazw czaszkowo - mzgowych

lub po cikim uszkodzeniu ciaa:

a) skargi subiektywne zwizane z urazem gowy lub cikim

uszkodzeniem innych czci ciaa w zalenoci od stopnia zaburze

(nawracajce ble i zawroty gowy, mczliwo, nadpobudliwo,

osabienie pamici, trudnoci w skupieniu uwagi, bezsenno itp.)

0-5

b) zesp stresu pourazowego, utrwalone nerwice zwizane z urazem

czaszkowo - mzgowym lub po cikim uszkodzeniu ciaa w

zalenoci od stopnia zaburze, wymagajce staego leczenia

psychiatrycznego

5-20

c) reakcja nerwicowa po bezporedniej ekspozycji na materia zakany

np. rany i inne np. kontakt z bonami luzowymi 0-5

11. Zaburzenia mowy:

a) afazja cakowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z afagi i

aleksj 100

b) afazja cakowita motoryczna 60

c) afazja redniego i znacznego stopnia utrudniajca porozumiewanie si 20-40

d) afazja nieznacznego stopnia 10-20

12. Zespoy podwzgrzowe i inne zaburzenia wewntrzwydzielnicze pochodzenia orodkowego(moczwka

prosta, cukrzyca, nadczynno tarczycy itp.):

a) znacznie upoledzajca czynno organizmu 40-60

b) nieznacznie upoledzajce czynno organizmu 20-30

13. Uszkodzenie czciowe lub cakowite nerww ruchowych gaki ocznej:

a) z objawami dwojenia obrazu, opadania powieki i zaburzeniami

akomodacji 20-35

b) z objawami dwojenia obrazu i opadania powieki 10-20

c) z objawami dwojenia obrazu bez opadania powieki 5-15

d) zaburzenia akomodacji lub inne zaburzenia czynnoci mini

wewntrznych oka 0-15

14. Uszkodzenie czciowe lub cakowite nerwu trjdzielnego w zalenoci od stopnia uszkodzenia:

a) czuciowe (w tym neuralgia pourazowa) 0-10

b) ruchowe 0-10

c) czuciowo- ruchowe 5-20

15. Uszkodzenie nerwu twarzowego:

a) obwodowe cakowite z niedomykaniem powieki 20

b) obwodowe czciowe w zalenoci od nasilenia dolegliwoci 5-15

c) izolowane uszkodzenie centralne 5-10

UWAGA:

Wspistnienie uszkodzenia nerwu twarzowego ze zamaniem koci skalistej ocenia wg poz. 48. Uszkodzenie

centralne nerwu twarzowego wspistniejce z innymi objawami wiadczcymi o uszkodzeniu mzgu ocenia

wg punktu 5 lub 9.

16. Uszkodzenie czciowe lub cakowite nerww jzykowo - gardowego i bdnego w zalenoci od

stopnia zaburze mowy, poykania, oddechu, krenia i przewodu pokarmowego:

a) niewielkiego stopnia 5-10

b) redniego stopnia 10-25

c) duego stopnia 25-50

17. Uszkodzenie czciowe lub cakowite nerwu dodatkowego

w zalenoci od stopniu uszkodzenia

3-15

18. Uszkodzenie czciowe lub cakowite nerwu podjzykowego w

zalenoci od stopnia uszkodzenia

5-20

UWAGA:

Jeeli uszkodzeniom nerww czaszkowych towarzysz inne uszkodzenia mzgu, naley ocenia

wg punktu 9.

19. Uszkodzenia powok twarzy (blizny i ubytki):

a) oszpecenie bez zaburze funkcji - w zalenoci od rozmiarw blizn i

ubytkw w powoce twarzy 0-10

b) oszpecenie z miernymi zaburzeniami funkcji w zalenoci od

rozmiarw blizn i ubytkw w powoce twarzy oraz stopnia zaburze

funkcji

5-30

c) oszpecenie poczone z duymi zaburzeniami funkcji - w zalenoci

od rozmiarw blizn i ubytkw w powoce twarzy oraz stopnia zaburze

funkcji

30-60

20. Uszkodzenie nosa (w tym zamanie koci nosa, uszkodzenia chrzstki, ubytki czci mikkich):

a) uszkodzenia nosa bez zaburze oddychania i powonienia blizny

i/lub niewielkie znieksztacenie nosa 0-5

b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania znacznego stopnia

deformacja nosa lub utrata czci nosa 5-15

c) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia

w zalenoci od stopnia zaburze w oddychaniu i powonieniu 15-20

d) utrata lub zaburzenia powonienia w nastpstwie uszkodzenia

przedniego dou czaszki 0-5

e) utrata znacznej czci nosa lub utrata cakowita (cznie z koci

nosa) 20-30

UWAGA:

O ile znacznej deformacji nosa towarzysz blizny nosa ocenia cznie wg punktu 20.

O ile uszkodzenie nosa, warg, powiek wchodzi w zesp uszkodze objtych punktem 19, naley stosowa ocen

wg tego punktu (tj. wg punktu 19).

21. Uszkodzenia w obrbie zbw:

a) utrata czciowa korony zba bez uszkodze miazgi siekacze lub

ky 1

b) utrata czciowa korony zba bez uszkodze miazgi pozostae zby 0,5

c) utrata czciowa korony zba z uszkodzeniem miazgi siekacze lub

ky 1,5

d) utrata czciowa korony zba z uszkodzeniem miazgi pozostae zby 1

e) cakowita utrata korony zba z zachowaniem korzenia siekacze lub

ky 2

f) cakowita utrata korony zba z zachowaniem korzenia pozostae

zby 1,5

g) cakowita utrata zba - siekacze lub ky 3

h) cakowita utrata zba pozostae zby 2

i) pourazowe rozchwianie zba 0,5

22. Uszkodzenia (zamania, zwichnicia) koci oczodou, szczki, koci jarzmowej, uchwy, stawu skroniowo

uchwowego, w zalenoci od przemieszcze, znieksztace, niesymetrii zgryzu, upoledzenia ucia,

rozwierania jamy ustnej, zaburze czucia:

a) nieznacznego stopnia 0-5

b) redniego stopnia 5-10

c) znacznego stopnia 10-25

UWAGA:

W przypadku urazu oczodou z dwojeniem obrazu bez zaburze ostroci wzroku, naley ocenia dodatkowo wg

punktu 26, w przypadku zaburze ostroci wzroku wedug tabeli 26a.

W przypadku pojawienia si duych deficytw neurologicznych dotyczcych unerwiania twarzy orzeka

dodatkowo z punktu waciwego dla danego nerwu.

Jeeli uszkodzeniom koci twarzoczaszki towarzyszy oszpecenie ocenia jedynie wg punktu 19.

W przypadku zamania uchwy z innymi komi twarzoczaszki, nastpstwa uszkodze uchwy ocenia

oddzielnie od zamania pozostaych koci twarzoczaszki - dodatkowo z punktu 22 lub 23.

23. Utrata szczki lub uchwy, czenie z oszpeceniem i utrat zbw w zalenoci od wielkoci ubytkw,

oszpeceniem i powika:

a) czciowa 15-35

b) cakowita 40-50

24. Ubytek podniebienia:

a) z zaburzeniami mowy i poykania w zalenoci od stopnia zaburze 10-25

b) z duymi zaburzeniami mowy i poykania w zalenoci od stopnia

zaburze 25-40

25. Skutki obrae jzyka, przedsionka jamy ustnej, wargi, ubytki w zalenoci od blizn,

znieksztace, wielkoci ubytkw, zaburze mowy, trudnoci w poykaniu:

a) uszkodzenie jzyka, uszkodzenia przedsionka jamy ustnej, wargi

w zalenoci od wielkoci uszkodze zmiany i ubytki niewielkiego

stopnia

0-5

b) ubytki jzyka, uszkodzenia przedsionka jamy ustnej i warg zmiany

i ubytki redniego stopnia upoledzajce odywianie 5-15

c) due zmiany i ubytki jzyka upoledzajce mow i odywianie

w zalenoci od stopnia 15-40

d) cakowita utrata jzyka 50

B. USZKODZENIA NARZDU WZROKU

26. Obnienie ostroci wzroku bd utrata jednego lub obu oczu:

a) przy obnieniu ostroci wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trway uszczerbek ocenia si wg

tabeli poniej:

Tabela 26a

Ostro

wzroku oka

prawego

1,0

(10/10)

0,9

(9/10)

0,8

(8/10)

0,7

(7/10)

0,6

(6/10)

0,5

(5/10)

0,4

(4/10)

0,3

(3/10)

0,2

(2/10)

0,1

(1/10)

0

Ostro

wzroku oka

lewego

Procent trwaego uszczerbku

1,0 (10/10) 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35

0,9 (9/10) 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40

0,8 (8/10) 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45

0,7 (7/10) 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50

0,6 (6/10) 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55

0,5 (5/10) 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0,4 (4/10) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

0,3 (3/10) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0,2 (2/10) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

0,1 (1/10) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90

0 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

b) dwojenie obrazu bez zaburze ostroci wzroku 0-10

c) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyuszczeniem gaki

ocznej 40 40

UWAGA:

Ostro wzroku zawsze okrela si po korekcji szkami, zarwno przy zmtnieniu rogwki lub soczewki jak i

przy wspistnieniu uszkodzenia siatkwki lub nerwu wzrokowego.

Warto uszczerbku w punkcie 26c obejmuje rwnie oszpecenie zwizane z wyuszczeniem gaki ocznej.

27. Poraenie nastawnoci (akomodacji) przy braku zaburze ostroci wzroku po korekcji:

a) jednego oka 15 15

b) obu oczu 30 30

UWAGA:

W przypadku pseudosoczewkowatoci bez zaburze ostroci wzroku ocenia wg punktu 27, w przypadku nie

dajcych si skorygowa zaburze ostroci wzroku wg punktu 34.

28. Uszkodzenie gaki ocznej wskutek urazw tpych:

a) z zaburzeniami ostroci wzroku wg tabeli 26a

b) z widocznym defektem lub deformacj w obrbie gaki ocznej, blizny

rogwki bez zaburze ostroci wzroku 1-5 0-5

29. Uszkodzenie gaki ocznej wskutek urazw drcych oraz nieusunite ciao obce z oczodou:

a) z zaburzeniami ostroci wzroku wg tabeli 26a

b) z widocznym defektem lub deformacj w obrbie gaki ocznej, blizny

rogwki bez zaburze ostroci wzroku 1-5 0-5

c) nieusunite ciao obce wewntrzgakowe z obnieniem ostroci wzroku wg tabeli 26a + 10%

d) nieusunite ciao obce wewntrzgakowe bez obnienia ostroci

wzroku 10

e) nieusunite ciao obce z oczodou 0-5

30. Uszkodzenie gaki ocznej wskutek urazw chemicznych, termicznych, spowodowanych

promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energi elektryczn:

a) w zalenoci od zaburze ostroci wzroku wg tabeli 26a

b) bez zaburze ostroci wzroku 1-5 0-5

31. Koncentryczne zwenie pola widzenia ocenia wg poniszej tabeli 31, w zalenoci od mniej lub bardziej

korzystnej lokalizacji zwenia pola widzenia:

Tabela 31

Zwenie do

Przy nienaruszonym drugim oku

W obu oczach

Przy lepocie drugiego oka

60

50

40

30

20

10

poniej 10

0

1- 5%

5- 10%

10 - 15%

15 - 20%

20 - 25%

25 - 35%

0

10 -15%

15- 25%

25- 50%

50 - 80%

80 - 90%

90 - 95%

20 -35%

35- 45%

45 -55%

55-70%

70 -85%

85- 95%

95-100%

32. Poowiczne i inne niedowidzenia:

a) dwuskroniowe 60

b) dwunosowe 30

c) jednoimienne 30

d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne) 0-5

33. Bezsoczewkowo bez wspistnienia zaburze ostroci wzroku po korekcji:

a) w jednym oku 25

b) w obu oczach 40

UWAGA:

W przypadku gdy wspistniej nie dajce si skorygowa zaburzenia ostroci wzroku ocenia si dodatkowo

wg tabeli 26a z ograniczeniem do 35% dla jednego oka i 100% za oba oczy.

34. Pseudsoczewkowo przy wspistnieniu nie poddajcych si korekcji zaburze ostroci wzroku:

a) w jednym oku wg tabeli 26a

w granicach 15-35

b) w obu oczach wg tabeli 26a

w granicach 30-100

35. Zaburzenia w dronoci przewodw zowych (zawienie) w zalenoci od stopnia

i natenia:

a) w jednym oku 5-10

b) w obu oczach 10-15

36. Odwarstwienie siatkwki jednego oka: ocenia wg tabeli 26a i 31

nie mniej ni 15

37. Jaskra:

a) bez zaburze pola widzenia i ostroci wzroku 2

b) z zaburzeniem pola widzenia i ostroci wzroku ocenia wg

tabeli ostroci wzroku

(poz. 26a) oraz tabeli

koncentrycznego zwenia pola

widzenia (poz. 31), z tym

zastrzeeniem, e oglny procent

uszczerbku nie moe wynosi

wicej ni 35% za jedno oko i

100% za oba oczy

38. Wytrzeszcz ttnicy w zalenoci od stopnia: 50-100

39. Zama urazowa:

ocenia wg tabeli ostroci wzroku

(poz.26 a)

40. Przewleke zapalenie spojwek, uszkodzenia powiek (oparzenia, urazy itp.):

a) niewielkie zmiany 0-5

b) due zmiany, blizny i zrosty powiek powodujce niedomykalno 5-10

UWAGA:

Suma orzeczonego uszczerbku na zdrowiu z tytuu uszkodze poszczeglnych struktur oka nie moe przekroczy

wartoci uszczerbku przewidzianej za cakowit utrat wzroku w jednym oku (35% ) lub w obu oczach (100%).

Jeeli uraz powiek wchodzi w skad uszkodze innych czci twarzy ocenia wedug punktu 19 lub 22.

C. USZKODZENIA NARZDU SUCHU

41. Upoledzenie ostroci suchu:

a) przy upoledzeniu ostroci suchu, trway uszczerbek ocenia si wg niej podanej tabeli:

Tabela 41a

Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu

z tytuu utraty suchu wg Rosera (w mod.)

Ucho prawe

Ucho lewe

0 - 25 dB

26 - 40 dB

41 - 70 dB

Pow. 70 dB

0 - 25 dB 0 5% 10% 20%

26 - 40 dB 5% 15% 20% 30%

41 - 70 dB 10% 20% 30% 40%

pow. 70 dB 20% 30% 40% 50%

UWAGA:

Oblicza si oddzielnie redni dla ucha prawego i lewego biorc pod uwag czstotliwoci dla 500, 1000 i 2000 Hz.

Jeeli rnica pomidzy wartociami dla 500 Hz i 2000 Hz jest wiksza ni 40 dB, ubytek suchu wylicza si jako

redni z czterech progw: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jeeli rnica pomidzy wartociami dla 500 Hz i 2000 Hz jest

wiksza ni 40 dB, ale prg syszalnoci dla 4000 Hz jest lepszy ni dla 2000 Hz, ubytek suchu wylicza si jako

redni z trzech progw 500,1000,4000 Hz.

b) pourazowe szumy uszne w zalenoci od stopnia nasilenia 0-5

UWAGA:

Jeeli szum uszny towarzyszy deficytowi suchu naley ocenia wycznie wedug tabeli 41a, natomiast jeeli

towarzyszy zaburzeniom rwnowagi to ocenia wg punktu 47.

42. Urazy maowiny usznej:

a) znieksztacenie maowiny (blizny, oparzenia i odmroenia) lub

utrata czci maowiny w zalenoci od stopnia uszkodze 0-10

b) cakowita utrata jednej maowiny 15

c) cakowita utrata obu maowin 30

43. Zwenie lub zaronicie zewntrznego przewodu suchowego

jednostronne lub obustronne z osabieniem lub przytpieniem

suchu:

ocenia wg tabeli 41a

44. Przewleke ropne zapalenie ucha rodkowego:

a) jednostronne 5

b) obustronne 10

45. Przewleke ropne zapalenie ucha rodkowego powikane perlakiem, prchnic koci lub polipem ucha

w zalenoci od stopnia powika:

a) jednostronne 5-15

b) obustronne 10-20

46. Uszkodzenie ucha rodkowego, bony bbenkowej, kosteczek suchowych:

a) bez upoledzenia suchu, w zalenoci od blizn, znieksztace 0-5

b) z upoledzeniem suchu ocenia wg tabeli 41a

47. Uszkodzenia ucha wewntrznego:

a) z uszkodzeniem czci suchowej ocenia wg tabeli 41a

b) z uszkodzeniem czci statycznej (zawroty gowy, nudnoci,

niewielkie zaburzenia rwnowagi) 0-20

c) z uszkodzeniem czci statycznej (zawroty gowy, zaburzenia

rwnowagi utrudniajce poruszanie si, nudnoci, wymioty) 20-50

d) z uszkodzeniem czci suchowej i statycznej w zalenoci od

stopnia uszkodzenia 30-60

48. Uszkodzenie nerwu twarzowego cznie z pkniciem koci skalistej:

a) jednostronne w zalenoci od stopnia uszkodzenia 10-25

b) dwustronne 25-60

D. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEYKU

49. Uszkodzenie garda z upoledzeniem funkcji: 5-10

50. Uszkodzenie lub zwenie krtani, uszkodzenie nerww krtaniowych, pozwalajce na obchodzenie si

bez rurki tchawicznej w zalenoci od stopnia uszkodzenia:

a) niewielka okresowa duszno, chrypka 5-10

b) wist krtaniowy, duszno przy umiarkowanych wysikach,

zachystywanie si 10-30

51. Uszkodzenie krtani, powodujce konieczno staego noszenia rurki tchawicznej:

a) z zaburzeniami gosu w zalenoci od stopnia 35-50

b) z bezgosem 60

52. Uszkodzenia tchawicy w zalenoci od stopnia jej zwenia:

a) bez niewydolnoci oddechowej 0-10

b) duszno w trakcie wysiku fizycznego 10-20

c) duszno w trakcie chodzenia po poziomym odcinku drogi

wymagajca okresowego zatrzymania si w celu nabrania powietrza 20-40

d) due zwenie potwierdzone badaniem bronchoskopowym

z dusznoci spoczynkow 40-60

53. Uszkodzenie przeyku:

a) ze zweniem bez zaburze w odywianiu 0-5

b) z czciowymi trudnociami w odywianiu w zalenoci od

stopnia upoledzenia stanu odywiania 5-30

c) odywienie tylko pynami 50

d) cakowit niedrono przeyku ze sta przetok odkow 80

54. Uszkodzenie tkanek mikkich skry, mini, naczy w zalenoci od blizn, ruchomoci szyi,

ustawienia gowy:

a) zmiany niewielkiego stopnia 0-5

b) zmiany redniego stopnia 5-15

c) rozlege blizny, w znacznym stopniu ograniczona ruchomo szyi

z niesymetrycznym ustawieniem gowy 15-30

UWAGA:

Uszkodzenie tkanek mikkich z jednoczesnym uszkodzeniem krgosupa szyjnego ocenia wg punktu 89.

E. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTPSTWA

55. Urazy czci mikkich klatki piersiowej, grzbietu w zalenoci od znieksztacenia, rozlegoci

blizn, ubytkw mini i stopnia upoledzenia oddychania:

a) znieksztacenia, ubytki i blizny nie ograniczajce ruchomoci

klatki piersiowej 0-5

b) mierne ograniczenie ruchomoci klatki piersiowej blizny, ubytki

miniowe z niewielkim zmniejszeniem wydolnoci oddechowej 5-10

c) redniego stopnia ograniczenie ruchomoci klatki piersiowej

blizny, ubytki miniowe ze rednim zmniejszeniem wydolnoci

oddechowej

10-25

d) znacznego stopnia ograniczenie ruchomoci klatki piersiowej,

rozlege cigajce blizny, due ubytki miniowe ze znacznym

zmniejszeniem wydolnoci oddechowej

25-40

UWAGA:

Stopnie upoledzenia wydolnoci oddechowej zawarte s w uwadze po punkcie 62.

56. Utrata brodawki:

a) czciowa w zalenoci od rozlegoci blizn 0-10

b) cakowita utrata brodawki w zalenoci od pci i wieku 10-15

UWAGA:

Stopnie uszczerbku na zdrowiu po cakowitej utracie brodawki oceni rwnie wg przewidywanej utraty

funkcji.

57. Uszkodzenie lub utrata sutka w zalenoci od wielkoci ubytkw i blizn:

a) czciowe uszkodzenie lub czciowa utrata w zalenoci od

wielkoci ubytku 5-15

b) cakowita utrata sutka w zalenoci od pci i wieku 20-25

c) utrata sutka z czci minia piersiowego w zalenoci od pci i

wieku 30-35

UWAGA:

Stopie uszczerbku na zdrowiu po cakowitej utracie sutka ocenia rwnie wg przewidywanej utraty

funkcji.

58. Zamanie eber:

a) ebra bez znieksztace 1

b) eber bez znieksztace, bez zmniejszenia wydolnoci

oddechowej 2-5

c) ebra lub eber z obecnoci znieksztace i bez zmniejszenia

wydolnoci oddechowej 2-10

d) zamania eber z miernym ograniczeniem ruchomoci klatki

piersiowej z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolnoci

oddechowej

5-10

e) zamanie eber ze redniego stopnia ograniczeniem ruchomoci

klatki piersiowej ze redniego stopnia zmniejszeniem wydolnoci

oddechowej

10-25

f) zamanie eber ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomoci

klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem wydolnoci

oddechowej

25-40

g) zamanie opatki 0-5

UWAGA:

Stopnie upoledzenia wydolnoci oddechowej zawarte s w uwadze po punkcie 62.

59. Zamanie mostka:

a) bez znieksztace 1-3

b) z obecnoci znieksztace 3-10

60. Zamanie eber lub mostka powikane przewlekym zapaleniem

koci, obecnoci cia obcych (z wyjtkiem cia obcych

zwizanych z zastosowaniem technik operacyjnych):

ocenia si wg poz. 58-59,

zwikszajc stopie uszczerbku

w zalenoci

od stopnia powika

i upoledzenia funkcji o 1-5

61. Uszkodzenia puc i opucnej (zrosty opucnowe, uszkodzenie tkanki pucnej, ubytki tkanki pucnej,

ciaa obce itp.):

a) uszkodzenie puc i opucnej bez cech niewydolnoci oddechowej 1-5

b) z objawami niewydolnoci oddechowej niewielkiego stopnia 5-10

c) z objawami niewydolnoci oddechowej redniego stopnia 10-25

d) z niewydolnoci oddechow znacznego stopnia 25-40

62. Uszkodzenie tkanki pucnej powikane przetokami

oskrzelowymi, ropniem puc w zalenoci od stopnia

niewydolnoci oddechowej:

40-80

UWAGA:

Przy ocenie wg punktw 55, 58, 61 i 62 poza badaniem rentgenowskim, uszkodzenie tkanki pucnej i stopnie

niewydolnoci oddechowej musz by potwierdzone badaniem metrycznym i/lub badaniem gazometrycznym.

W przypadku gdy nastpstwa obrae klatki piersiowej s oceniane z kilku punktw tabeli, a niewydolno

oddechowa towarzyszy tym nastpstwom, trway uszczerbek na zdrowiu wynikajcy ze stopnia

niewydolnoci oddechowej ustala si wycznie w oparciu o jeden z tych punktw.

STOPNIE UPOLEDZENIA WYDOLNOCI ODDECHOWEJ

niewielkiego stopnia zmniejszenie wydolnoci oddechowej - VC 70 80%, FEV1 70 - 80%, FEV1%VC 70-80% - w odniesieniu do wartoci nalenych.

redniego stopnia zmniejszenie wydolnoci oddechowej VC 50 - 70%, FEV1 50 - 70%, FEV1% VC 60 - 70% - w doniesieniu do wartoci nalenych.

znaczne zmniejszenie wydolnoci oddechowej VC poniej 50%, FEV1 poniej 50%, FEV1%VC poniej 50% - w odniesieniu do wartoci nalenych.

63. Uszkodzenie serca i osierdzia:

a) z wydolnym ukadem krenia, EF powyej 55%, powyej 10

MET, bez zaburze kurczliwoci 5-10

b) I klasa NYHA, EF 50-55%, powyej 10 MET, niewielkie

zaburzenia kurczliwoci 10-20

c) II klasa NYHA, EF 45%-55% 7-10 MET, umiarkowane

zaburzenia kurczliwoci 20-40

d) III klasa NYHA, EF 35%-45%, 5-7 MET, nasilone zaburzenia

kurczliwoci 40-60

e) IV klasa NYHA, EF< 35%, poniej 5 MET, znaczne zaburzenia

kurczliwoci 60-90

UWAGA:

Stopie wydolnoci ukadu krenia musi by oceniony na podstawie badania klinicznego, bada

obrazowych serca i/lub badania EKG wysikowego. Przy zaliczaniu nastpstw do poszczeglnych

podpunktw, musz by spenione co najmniej dwa kryteria.

KLASYFIKACJA NYHA - KLASYFIKACJA NOWOJORSKIEGO TOWARZYSTWA

KARDIOLOGICZNEGO WYRNIA NASTPUJCE STANY CZYNNOCIOWE SERCA:

Klasa I.

Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywnoci. Podstawowa aktywno fizyczna nie

powoduje zmczenia, dusznoci, koatania serca i blw wiecowych.

Klasa II.

Choroba serca powodujca niewielkie ograniczenia aktywnoci fizycznej. Dobre

samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywno powoduje zmczenie, duszno,

koatanie serca, ble wiecowe.

Klasa III.

Choroba serca powodujca ograniczenie aktywnoci fizycznej. Dobre samopoczucie w

spoczynku. Mniejsza ni podstawowa aktywno fizyczna powoduje zmczenie, duszno,

koatanie serca, ble wiecowe.

Klasa IV.

Choroba serca, ktra przy jakiejkolwiek aktywnoci fizycznej wywouje dyskomfort.

Objawy niewydolnoci serca lub niewydolnoci wiecowej mog wystpowa nawet w

spoczynku. Jeli zostanie podjta jakakolwiek aktywno fizyczna, wzrasta dyskomfort.

DEFINICJA EF FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY:

Frakcja wyrzutowa lewej komory: ilo krwi wypywajca z lewej komory do ukadu krenia podczas skurczu

serca. Frakcja wyrzutowa jest zwykle wyraona w procentach, jako stosunek objtoci krwi wypywajcej w czasie

skurczu z lewej komory do cakowitej objtoci lewej komory. Frakcja wyrzutowa okrela zdolno serca do skurczu i

jest wykadnikiem wydolnoci serca. W przypadku choroby serca prowadzcej do jego niewydolnoci, frakcja

wyrzutowa wynosi zwykle poniej 50%.

DEFINICJA RWNOWANIKA METABOLICZNEGO - MET

STOSOWANEGO PRZY OCENIE PRBY WYSIKOWEJ

MET-y: (MET rwnowanik metaboliczny jest jednostk spoczynkowego poboru tlenu, ok. 3,5 ml tlenu na

kilogram masy ciaa na minut) uzyskuje si, dzielc objto tlenu (w ml/min) przez iloczyn: masy ciaa (w kg) x

3,5. Liczb 3,5 przyjmuje si jako warto odpowiadajc zuyciu tlenu w spoczynku i wyraa w mililitrach tlenu na

kilogram masy ciaa na minut.

64. Uszkodzenia przepony- rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe w zalenoci od

stopnia zaburze funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krenia:

a) bez zaburze funkcji np. po leczeniu operacyjnym 1-5

b) zaburzenia niewielkiego stopnia 5-10

c) zaburzenia redniego stopnia 10-20

d) zaburzenia duego stopnia 20-40

F. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTPSTWA

65. Uszkodzenie powoki jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy

ldwiowej i krzyowej w zalenoci od charakteru blizn, ubytkw, umiejscowienia

i rozmiarw uszkodzenia:

a) blizny, niewielkie ubytki tkanek 1-5

b) rozlege przeronite, cigajce blizny, ubytki miniowe,

przetrwae przepukliny 5-15

c) przetoki 15-30

UWAGA:

Za przepukliny urazowe uwaa si przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powoki brzusznej

(np. po rozerwaniu mini powoki brzusznej). Nie podlegaj orzekaniu przy ustaleniu nastpstw

nieszczliwego wypadku przepukliny, do ujawnienia ktrych doszo podczas wysiku fizycznego w wyniku

dwignicia ciaru.

66. Uszkodzenia odka, jelit, sieci, krezki jelita:

a) bez zaburze funkcji przewodu pokarmowego 0-5

b) z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym

stanem odywiania 5-15

c) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odywienia

w zalenoci od stopnia zaburze i stanu odywiania 5-40

d) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odywienia

odywianie jedynie pozajelitowe 50

67. Przetoki jelitowe, kaowe i odbyt sztuczny jednofulowy w zalenoci od moliwoci zaopatrzenia

sprztem stomijnym i miejscowych powika przetoki:

a) jelita cienkiego 30-80

b) jelita grubego 20-70

68. Uszkodzenie duych naczy krwiononych jamy brzusznej i

miednicy nie powodujce upoledzenia funkcji innych narzdw

w zalenoci od rozlegoci uszkodzenia naczy:

0-10

69. Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu:

a) blizny, zwenia, niewielkie dolegliwoci 0-5

b) powodujce stae, cakowite nietrzymanie kau i gazw 60

70. Uszkodzenia odbytnicy:

a) penocienne uszkodzenie bez zaburze funkcji 0-5

b) wypadanie bony luzowej 5-10

c) wypadanie odbytnicy w zalenoci od stopnia wypadania 10-30

71. Uszkodzenia ledziony:

a) leczone zachowawczo (krwiak, pknicie narzdu potwierdzone 2

badaniem obrazowym)

b) leczone operacyjnie z zachowaniem narzdu 5

c) utrata ledziony 15

72. Uszkodzenie wtroby i przewodw ciowych, pcherzyka ciowego lub trzustki

w zalenoci od powika i zaburze funkcji:

a) bez zaburze funkcjonalnych, utrata pcherzyka ciowego 0-5

b) z wspistniejc cukrzyc wyrwnywan doustnymi rodkami

farmakologicznymi 5-15

c) z wspistniejc cukrzyc insulinozalen i zaburzeniami

pokarmowymi wyrwnywanymi substancj enzymw trzustkowych

z wspistnieniem przewlekego zapalenia trzustki

15-40

d) z wspistniejc cukrzyc niewyrwn i zaburzeniami

pokarmowymi wymagajcymi ywienia pozajelitowego z

wspistniejcym przewlekym zapaleniem trzustki z zespoem

wyniszczenia

20-60

e) przetoki ciowe lub trzustkowe bdce nastpstwem obrae

jamy brzusznej, leczone operacyjnie przy braku efektu leczenia 30-75

UWAGA:

Przetok trzustkow ocenia wg iloci wydzielanej treci, stopnia wydolnoci zewntrzwydzielniczej oraz

zmian wtrnych powok jamy brzusznej wg punktu 72 b-d.

Przetok ciow ocenia wg iloci wydzielanej treci oraz zmian wtrnych powok brzusznych wg punktu

72 b-d.

Zwenie drg ciowych orzeka wg czstoci nawrotw zapale drg ciowych oraz zmian wtrnych w

wtrobie wg punktu 72 b-d.

KLASYFIKACJA CHILDA PUGHA - w odniesieniu do wartoci nalenych

Parametr Liczba punktw

1 2 3

Albumina (g/dl) w sur. > 3,5 2,8 3,5 < 2,8

Bilirubina (umol/1) w sur. < 25 25 - 40 > 40

Czas protrombinowy

(sek. ponad norm) 6

Wodobrzusze brak niewielkie nasilone

Nasilenie encefalopatii brak I - II III - IV

GRUPA A 5-6 pkt, GRUPA B 7-9 pkt, GRUPA C - 10-15 pkt

G. USZKODZENIA NARZDW MOCZOWO PCIOWYCH

73. Uszkodzenia nerek:

a) uszkodzenie nerek bez zaburze funkcji (krwiak, pknicie narzdu

potwierdzone badaniem obrazowym 1-5

b) uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujce upoledzenie ich

funkcji w zalenoci od stopnia upoledzenia funkcji 10-25

74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidowo dziaajcej: 35

75. Utrata jednej nerki przy upoledzeniu funkcjonowania drugiej 40-75

nerki w zalenoci od stopnia upoledzenia funkcji pozostaej

nerki:

76. Uszkodzenie moczowodu, powodujce zwenie jego wiata:

a) nie powodujce zaburze funkcji 0-5

b) z zaburzeniami funkcji ukadu moczowego 5-20

77. Uszkodzenie pcherza w zalenoci od stopnia zmniejszenia jego pojemnoci, zaburze

w oddawaniu moczu, przewlekych stanw zapalnych:

a) bez zaburze funkcji 0-5

b) niewielkiego i redniego stopnia zaburzenia funkcji 5-15

c) znacznego stopnia zaburzenia funkcji 15-30

UWAGA:

Oceny uszkodzenia dokonuje si na podstawie badania urodynamicznego z okreleniem zalegania

pomikcyjnego w badaniu USG i badania bakteriologicznego moczu.

78. Przetoki grnych drg moczowych, pcherza moczowego i cewki moczowej:

a) upoledzajce jako ycia (w zalenoci od moliwoci i sposobu

zaopatrzenia przetoki i innych zaburze wtrnych) w stopniu rednim 10-25

b) upoledzajce jako ycia (w zalenoci od moliwoci i sposobu

zaopatrzenia przetoki i innych zaburze wtrnych) w stopniu znacznym 25-50

79. Zwenie cewki moczowej:

a) powodujce trudnoci w oddawaniu moczu, bez nawracajcych

zakae 5-15

b) z nawracajcymi zakaeniami 15-30

c) z nieotrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu 30-75

UWAGA:

Stopie zaburze w oddawaniu moczu powinien by potwierdzony badaniem urofloumetrycznym w

przypadku pkt a, bakteriologicznym w przypadku pkt b, badaniem urodynamicznym lub USG z okreleniem

zalegania pomikcyjnego w przypadku pkt c.

80. Utrata prcia: 40

81. Uszkodzenie lub czciowa utrata prcia w zalenoci od stopnia

uszkodzenia i zaburzenia funkcji:

5-30

82. Uszkodzenie lub utrata jednego jdra, jajnika oraz pozostaych

struktur ukadu rozrodczego (nie ujtych

w pozostaych punktach tabeli) w zalenoci od stopnia

uszkodzenia i upoledzenia funkcji:

5-20

83. Utrata obu jder lub obu jajnikw: 40

84. Pourazowy wodniak jdra:

a) wyleczony operacyjnie 2

b) wodniak nowotworowy 2-10

85. Utrata i uszkodzenie macicy:

a) uszkodzenie lub czciowa utrata 5-20

b) utrata w wieku do 50 lat 40

c) utrata w wieku powyej 50 lat 20

86. Uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, poladkw:

a) blizny, ubytki, deformacje 0-10

b) wypadanie pochwy 5-10

c) wypadanie pochwy i macicy 30

H. OSTRE ZATRUCIA, NAGE DZIAANIA CZYNNIKW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH

I BIOLOGICZNYCH

87. Nage zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi:

a) ze stwierdzona utrat przytomnoci, obserwacj szpitaln lecz bez

trwaych wtrnych powika 1-5

b) powodujce trwae upoledzenie funkcji narzdw lub ukadw w

stopniu rednim 10-20

c) powodujce trwae upoledzenie funkcji narzdw lub ukadw w

stopniu znacznym ocenia wedug

odpowiednich pozycji

dla danego narzdu

lub ukadu

d) uszkodzenie ukadu krwiotwrczego 15-25

88. Inne nastpstwa zatru oraz oglne nastpstwa dziaania czynnikw chemicznych, fizycznych i

biologicznych (poraenia prdem, poraenia piorunem, nastpstwa uksze) w zalenoci od

stopnia uszkodzenia:

a) ze stwierdzon utrat przytomnoci, obserwacj szpitaln lecz bez

trwaych wtrnych powika 0-5

b) powodujce trwae upoledzenie funkcji narzdw lub ukadw w

stopniu rednim 5-15

c) powodujce trwae upoledzenie funkcji narzdw lub ukadw w

stopniu znacznym ocenia wedug

odpowiednich pozycji

dla danego narzdu

lub ukadu

UWAGA:

Uszkodzenie wzroku i suchu ocenia wg odpowiednich tabel 26,. 31, 41.

Miejscowe nastpstwa dziaania czynnikw chemicznych, fizycznych i biologicznych ocenia wedug

punktw dla danej okolicy ciaa.

I. USZKODZENIA KRGOSUPA, RDZENIA KRGOWEGO I ICH NASTPSTWA

89. Uszkodzenia krgosupa w odcinku szyjnym:

a) skrcenie, stuczenie, niewielkie uszkodzenie aparatu wizadowego

z przemieszczeniem krgw poniej 3 mm lub niestabilno ktowa

poniej 12 - w zalenoci od stopnia zaburzenia ruchomoci

0-5

b) ze zamaniem blaszki granicznej lub kompresj trzonu krgu do 25%

wysokoci krgu, inne zamanie krgu powodujce znieksztacenie

redniego stopnia, podwichnicie (potwierdzone czynnociowymi

badaniami RTG), stan po usuniciu jdra miadystego, usztywnienie

operacyjne w zalenoci od stopnia zaburzenia

ruchomoci

5-15

c) zamanie kompresj trzonu powyej 25%, inne zamanie krgu

powodujce znieksztacenie duego stopnia, zwichnicie, usztywnienie

operacyjne w zalenoci od stopnia zaburzenia ruchomoci

15-40

d) cakowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem gowy 50

UWAGA:

Zamanie wicej ni jednego krgu lub usunicie wicej ni jednego jdra miadystego ocenia wedug

punktu 89 b lub c w zalenoci od stopnia znieksztacenia i zaburzenia ruchomoci.

Jeeli jedyn przyczyn ograniczenia ruchomoci krgosupa szyjnego jest zesp blowy korzeniowy

orzeka wycznie wedug pozycji 95.

90.

Uszkodzenia krgosupa w odcinku piersiowym (Th1, Th11):

a) zamanie blaszki granicznej lub kompresja trzonu krgu do 25%

wysokoci krgu, inne zamanie krgu powodujce znieksztacenie

redniego stopnia, stan po usuniciu jdra miadystego w zalenoci

od stopnia zaburzenia ruchomoci

0-10

b) zamanie z kompresj trzonu powyej 25%, inne zamanie krgu

powodujce znieksztacenie duego stopnia, zwichnicie, usztywnienie

operacyjne w zalenoci od stopnia zaburzenia ruchomoci

10-20

c) cakowite zesztywnienie w zalenoci od ustawienia krgosupa 20-30

UWAGA:

Zamanie wicej ni jednego krgu lub usunicie wicej ni jednego jdra miadystego ocenia wedug

punktu 90 b lub c w zalenoci od stopnia znieksztacenia i zaburzenia ruchomoci.

91. Uszkodzenie krgosupa w odcinku piersiowym i ldwiowym (Th12 L%):

a) skrcenie, stuczenie z niewielkim uszkodzeniem aparatu

wizadowego w zalenoci od stopnia zaburzenia ruchomoci 0-5

b) zamanie blaszki granicznej lub kompresja trzonu krgu do 25%

wysokoci krgu, inne zamanie krgu powodujce znieksztacenie

redniego stopnia, stan po usuniciu jdra miadystego w zalenoci

od stopnia zaburzenia ruchomoci

5-15

c) zamanie z kompresj trzonu powyej 25%,inne zamanie krgu

powodujce znieksztacenie duego stopnia, zwichnicie, usztywnienie 15-30

operacyjne w zalenoci od stopnia zaburzenia ruchomoci

d) zesztywnienie w zalenoci od ustawienia krgosupa 30-40

UWAGA:

Jeeli zamaniu Th12 towarzyszy zamanie ssiedniego krgu w odcinku piersiowym, ocenia wedug

punktu 91 tabeli.

Zamanie wicej ni jednego krgu lub usunicie wicej ni jednego jdra miadystego ocenia wedug

91 b lub c, w zalenoci od stopnia znieksztacenia i zaburzenia ruchomoci.

Jeeli jedyn przyczyn ograniczenia ruchomoci krgosupa ldwiowego jest zesp blowy korzeniowy

ocenia wycznie wedug punktu 95.

Krgozmyk rzekomy (zwyrodnieniowy) i prawdziwy (na tle krgoszczeliny) nie jest traktowany jako

nastpstwo nieszczliwego wypadku.

92. Izolowane zamanie wyrostkw poprzecznych lub ocistych krgu, koci guzicznej:

a) zamanie jednego wyrostka poprzecznego lub ocistego krgu,

zamanie koci guzicznej 0-2

b) mnogie zamanie, wyrostkw poprzecznych lub ocistych krgw (w

zalenoci od liczby, stopnia przemieszczenia

i ograniczenia ruchomoci krgosupa)

2-10

UWAGA:

W przypadku istnienia zespou blowego guzicznego w zwizku ze stuczeniem lub zamaniem koci

guzicznej ocenia wycznie wg punktu 95 h.

93. Uszkodzenia krgosupa powikane zapaleniem krgw, obecnoci

ciaa obcego (w wyjtkiem cia obcych zwizanych z zastosowaniem

technik operacyjnych) itp.

ocenia si wg poz. 90-92,

zwikszajc stopie

uszczerbku o 5-10

94. Uszkodzenia rdzenia krgowego:

a) poraenie koczyn grnych i/lub dolnych 0-1 w skali Lovettea

gboki niedowad czterokoczynowy 2 w skali Lovette a, zesp

Brown-Sequarda, bdcy nastpstwem poowicznego uszkodzenia

rdzenia w odcinku szyjnym z poraeniem koczyn

0-1 w skali Lovette a

100

b) gboki niedowad koczyn grnych lub dolnych - 2 w skali Lovette

a, niedowad czterokoczynowy 3 w skali Lovette a, zesp Brown-

Sequarda, bdcy nastpstwem poowicznego uszkodzenia rdzenia w

odcinku szyjnym z niedowadem koczyn 2 w skali Lovette a

60-80

c) redniego stopnia niedowad koczyn grnych lub dolnych -3 w

skali Lovette a, zespl Brown-Sequarda, bdcy nastpstwem

poowicznego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowadem

koczyn 3 w skali Lovette a lub poowicze uszkodzenie rdzenia w

odcinku piersiowym z niedowadem koczyny dolnej 0-2 w skali

Lovette a

30-60

d) niewielki niedowad koczyn grnych i/lub dolnych - 4 w skali

Lovette a z zaburzeniami ze strony zwieraczy i zaburzeniami ze strony

narzdw pciowych, zesp Brown-Sequarda, bdcy nastpstwem

poowiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowadem

koczyn -4 w skali Lovette a lub poowicze uszkodzenie rdzenia w

odcinku piersiowym z niedowadem koczyny dolnej 3-4 w skali

Lovette a, izolowane zaburzenia ze strony zwieraczy i narzdw

pciowych, zesp stoka kocowego

5-40

e) niewielki niedowad koczyn grnych i/lub dolnych -4 w skali

Lovette a bez zaburze ze strony zwieraczy i narzdw pciowych,

zaburze troficznych

5-30

UWAGA:

Ocena porae zwieraczy i zaburze ze strony narzdw pciowych wchodzi w zakres oceny punktu 94 a-c.

95. Urazowe zespoy korzeniowe (blowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) w zalenoci

od stopnia:

a) szyjne blowe 2-5

b) szyjne bez niedowadw bl, zaburzenia czucia, osabienie lub brak

odruchw 5-15

c) szyjne obecnoci niedowadw w zalenoci od stopnia

niedowadu i zanikw miniowych 10-30

d) piersiowe 2-10

e) ldwiowo - krzyowe blowe 2-5

f) ldwiowo - krzyowe bez niedowadw bl, zaburzenia czucia,

osabienie lub brak odruchw 5-15

g) ldwiowo - krzyowe z obecnoci niedowadw - w zalenoci od

stopnia niedowadu i zanikw miniowych 10-30

h) guziczne 2-5

UWAGA:

Zaburzenia stwierdzone w punkcie 95 a-h powinny mie potwierdzenie w dokumentacji medycznej z

leczenia i diagnostyki nastpstw zdarzenia.

J. USZKODZENIA MIEDNICY

96. Rozejcie spojenia onowego i/lub zwichnicie stawu krzyowo - biodrowego w zalenoci

od stopnia przemieszczenia i zaburze chodu:

a) rozejcie spojenia onowego, bez dolegliwoci ze strony staww

krzyowo - biodrowych, bez zaburze chodu 0-5

b) rozejcie spojenia onowego z dolegliwociami ze strony staww

krzyowo - biodrowych, z zaburzeniami chodu 5-15

c) rozejcie, zwichnicie spojenia onowego ze zwichniciem stawu

krzyowo biodrowego leczone operacyjnie w zalenoci od stopnia

zaburzenia chodu

15-35

UWAGA:

Jeeli rozejciu spojenia onowego towarzyszy zamanie koci miednicy, ocenia wedug punktu 97 lub 99.

97. Zamanie miednicy z przerwaniem obrczy koczyny dolnej jedno - lub wielomiejscowe

- w zalenoci od znieksztacenia i upoledzenia chodu:

a) w odcinku przednim jednostronnie (ko onowa i kulszowa) 0-20

b) w odcinku przednim obustronnie 5-25

c) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaignea) 15-40

d) w odcinku przednim i tylnym obustronnie 40-45

UWAGA:

Zamanie stabilne koci miednicy, zamanie awulsyjne wedug punktu 99.

98. Zamanie panewki stawu biodrowego z centralnym lub bez centralnego zwichnicia stawu

- w zalenoci od upoledzenia funkcji stawu:

a) zamanie niewielkiego fragmentu panewki bez zwichnicia

centralnego lub z centralnym zwichniciem I 0-10

b) pozostae zwichnicia centralne i zamania panewki ze rednim

stopniem ograniczenia funkcji 10-25

c) pozostae zwichnicia centralne i zamania panewki ze znacznym

stopniem ograniczenia funkcji stawu 25-40

d) bardzo due zmiany, zesztywnienia w stawie w zalenoci od

ustawienia 40-60

UWAGA:

Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem ocenia wg punktu 143.

99. Izolowane zamanie koci miednicy i koci krzyowej bez przerwania obrczy koczyny dolnej:

a) jednomiejscowe zamanie koci miednicy (np. zamanie jednej gazi

koci onowej lub kulszowej), koci krzyowej

bez znieksztacenia i bez zaburze funkcji

0-5

b) mnogie zamania koci miednicy i/lub koci krzyowej

bez znieksztacenia i bez zaburze funkcji 2-7

c) jednomiejscowe zamanie koci miednicy i/lub koci krzyowej

ze znieksztaceniem i zaburzeniami funkcji 3-10

d) mnogie zamania koci miednicy i/lub koci krzyowej

ze znieksztaceniem i z zaburzeniami funkcji 5-20

UWAGA:

Towarzyszce zamaniom uszkodzenia narzdw miednicy i objawy neurologiczne ocenia si dodatkowo

wg dotyczcych odpowiednich uszkodze narzdw miednicy lub uszkodze neurologicznych.

K. USZKODZENIA KOCZYNY GRNEJ

OBRCZ KOCZYNY GRNEJ Strona

Prawa Lewa

100. Zamanie opatki:

a) wygojone zamanie opatki z nieznacznym przemieszczeniem bez wikszych zaburze funkcji koczyny

0-10 0-5

b) wygojone zamanie opatki z duym przemieszczeniem i wyranym upoledzeniem funkcji koczyny w zalenoci od stopnia zaburze

10-30 5-25

c) wygojone zamanie szyjki i panewki z duym przemieszczeniem,

przykurczeni w stawie opatkowo ramiennym, z duymi zanikami

mini i innymi zmianami

30-55 25-45

UWAGA:

Normy pozycji 100 uwzgldniaj rwnie ewentualne powikania neurologiczne.

101. Stan po zamaniu obojczyka w zalenoci od stopnia znieksztacenia i/lub ograniczenia ruchw:

a) niewielkie znieksztacenie, bez ograniczenia ruchw 0-3 0-2

b) redniego stopnia znieksztacenie i ograniczenie ruchw miernego

stopnia 3-10 2-5

c) due znieksztacenie i ograniczenie ruchu 10-25 5-20

102. Staw rzekomy obojczyka w zalenoci od znieksztacenia,

przemieszcze, upoledzenia funkcji koczyny:

10-25 5-20

UWAGA:

W przypadku zamania obojczyka powikanego stawem rzekomym orzeka wycznie z punktu 102.

103. Podwichnicie, zwichnicie stawu obojczykowo barkowego lub obojczykowo mostkowego, w

zalenoci od ograniczenia ruchw, stopnia znieksztacenia i upoledzenia funkcji:

a) nieznaczne zmiany 0-5 0-3

b) zmiany redniego stopnia 5-15 3-12

c) znaczne zmiany 15-25 12-20

UWAGA:

W przypadku, gdy deficyt funkcji koczyny grnej wynika z nakadania si skutkw zamania obojczyka

oraz uszkodze neurologicznych, deficyt funkcji koczyny ocenia jedynie wg pozycji 182, natomiast

stopie znieksztacenia obojczyka wedug pozycji 101-103. W przypadku nie nakadania si deficytw

ocenia dodatkowo wedug pozycji 182.

104. Uszkodzenia obojczyka powikane przewlekym zapaleniem koci,

obecnoci cia obcych (z wyjtkiem cia obcych zwizanych z

zastosowaniem technik operacyjnych):

ocenia si wg poz.101-103,

zwikszajc stopie trwaego

uszczerbku o 1-5

105. Uszkodzenie stawu opatkowo - ramiennego (zwichnicie, zamania gowy, nasady bliszej koci

ramiennej, skrcenia) oraz uszkodzenia pozostaych struktur barku - w zalenoci od blizn, ubytkw

tkanek, ograniczenia ruchw, zanikw mini, przemieszcze i znieksztace:

a) miernego stopnia 0-10 0-5

b) redniego stopnia 10-20 5-15

c) duego stopnia 20-30 15-25

106. Zestarzae nieodprowadzone zwichnicie stawu opatkowo

ramiennego w zalenoci od zakresu ruchw i ustawienia koczyny:

20-35 15-30

107.

Nawykowe zwichnicia:

a) po leczeniu operacyjnym w zalenoci od ograniczenia ruchomoci 5-25 5-20

b) nie leczone operacyjnie 25 20

UWAGA:

Nawykowe zwichnicia nie naley traktowa jako kolejnego nieszczliwego wypadku lecz jako skutek

ostatniego urazowego zwichnicia stawu opatkowo ramiennego. Przy orzekaniu wedug punktu 107

naley zebra szczegowy wywiad w kierunku przebytych wczeniej urazowych zwichni w stawie oraz z

zapozna si z dodatkow dokumentacj medyczn w celu ustalenia daty ostatniego zwichnicia

urazowego oraz daty pierwszego zwichnicia nawykowego.

108. Staw cepowy w nastpstwie pourazowych ubytkw koci w

zalenoci od zaburze funkcji:

25-40 20-35

UWAGA:

Staw wiotki z powodu porae ocenia si wg norm neurologicznych.

109. Zesztywnienie stawu barkowego:

a) w ustawieniu czynnociowo korzystnym w zalenoci od ustawienia

i funkcji 20-35 15-30

b) w ustawieniu czynnociowo niekorzystnym 40 35

110. Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zalenoci od zaburze ocenia wg punktu 105 lub

czynnoci stawu: 109

111. Uszkodzenie barku powikane przewlekym zapaleniem koci,

obecnoci cia obcych (z wyjtkiem cia obcych zwizanych z

zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami i zmianami

neurologicznymi:

ocenia si wg poz. 105-110,

zwikszajc stopie

uszczerbku, w zalenoci od

stopnia powika i

upoledzenia funkcji:

0-35 0-25

112. Utrata koczyny w barku 75 70

113. Utrata koczyny wraz z opatk 80 75

RAMI

114. Zamanie trzonu koci ramiennej w zalenoci od przemieszcze, ogranicze ruchw w stawie

opatkowo ramiennym i okciowym oraz zaburze neurologicznych:

a) zmiany niewielkiego stopnia 3-15 2-10

b) zmiany redniego stopnia 15-30 10-25

c) zmiany duego stopnia, przewleke zapalenie koci, przetoki, brak

zrostu, staw rzekomy 30-55 25-50

115. Uszkodzenia skry, ubytki mini, uszkodzenia cigien, naczy, nerww ramienia - w zalenoci od

zmian wtrnych i upoledzenia funkcji:

a) zmiany niewielkie 0-5 0-5

b) zmiany rednie 5-10 5-10

c) zmiany due 10-50 10-45

UWAGA:

Wedug tej pozycji jedynie uszkodzenia bez zama koci. W przypadku wspistnienia zama koci,

orzeka wedug punktu 114.

116. Utrata koczyny w obrbie ramienia :

a) z zachowaniem tylko 1/3 bliszej koci ramienia 70 65

b) przy duszych kikutach 65 60

117. Przepukliny miniowe ramienia w zalenoci od rozmiarw: 0-8 0-6

OKIE

118. Zamanie w obrbie okcia (nasada dalsza koci ramiennej, nasada blisza koci promieniowej i

okciowej) w zalenoci od znieksztace i ograniczenia ruchw w stawie okciowym oraz deficytw

neurologicznych:

a) niewielkie zmiany 0-5 0-4

b) rednie zmiany 5-15 4-10

c) due zmiany, przewleke zapalenie koci, przetoki, brak zrostu, staw

rzekomy 15-50 10-45

d) leczenie uszkodzenia zakoczone zabiegiem protezowania stawu w

zalenoci od ograniczenia funkcji 10-30 10-25

119. Zesztywnienie stawu okciowego:

a) w zgiciu zblionym do kta prostego i z zachowanymi ruchami

obrotowymi przedramienia (70-105) 30 25

b) z brakiem ruchw obrotowych 35 30

c) w ustawieniu wyprostnym lub zblionym (0-20) 50 45

d) w innych ustawieniach w zalenoci od przydatnoci czynnociowej

koczyny 30-45 25-40

120. Uszkodzenia okcia zwichnicia, skrcenia, uszkodzenia tkanek mikkich, skry oraz zaburzenia

neurologiczne -w zalenociom blizn, ograniczenia ruchw, zanikw mini, przemieszcze,

znieksztace, deficytw neurologicznych:

a) zmiany niewielkiego stopnia 0-5 0-4

b) zmiany redniego stopnia 5-15 4-10

c) zmiany duego stopnia, przetoki 15-45 10-40

UWAGA:

Wedug tej pozycji orzeka jedynie bez zama koci. W przypadku wspistnienia zama koci orzeka

wedug punktu 118.

121. Cepowy staw okciowy w zalenoci od stopnia wiotkoci i stanu

mini:

65 60

122. Utrata koczyny grnej na poziomie stawu okciowego: 65 60

UWAGA:

Funkcjonalny peny wyprost stawu okciowego 0, pene zgicie 140, supinacja i pronacja 0- 80.

PRZEDRAMI

123. Zamania w obrbie dalszych nasad jednej lub obu koci przedramienia, powodujce ograniczenia

ruchomoci nadgarstka, ruchw obrotowych przedramienia, ruchomoci palcw

i znieksztacenia w zalenoci od stopnia zaburze czynnociowych

a) bez lub z niewielkim znieksztaceniem bez istotnych zaburze

ruchomoci (np. zamania podokostnowe u dzieci, zamania bez

przemieszczenia, izolowane zamanie wyrostka rylcowatego)

0-3 0-2

b) rednie znieksztacenia z ograniczeniem ruchomoci bez zaburze

wtrnych 3-10 2-8

c) rednie lub due znieksztacenia ze rednim ograniczeniem ruchomoci,

ze zmianami wtrnymi (np. zesp Sudecka i inne) 10-20 8-15

d) bardzo due znieksztacenia z duym ograniczeniem ruchw, ze

zmianami wtrnymi (np. zesp Sudecka i inne) 20-30 15-25

124. Zamanie trzonu jednej lub obu koci przedramienia w zalenoci od przemieszcze, znieksztace i

zaburze czynnociowych :

a) niewielkie zmiany 0-5 0-4

b) rednie zmiany 5-10 4-15

c) due zmiany, zmiany wtrne i inne 20-35 15-30

125. Uszkodzenie czci mikkich przedramienia, skry, mini, cigien, naczy w zalenoci od

rozmiarw, uszkodzenia i upoledzenia funkcji, zmian wtrnych (troficzne, kreniowe, blizny

i inne):

a) niewielkie zmiany 0-5 0-4

b) rednie zmiany 5-10 4-8

c) znaczne zmiany 10-20 8-15

UWAGA:

Wedug pozycji orzeka jedynie uszkodzenia bez zama koci. W przypadku wspistnienia zama koci

orzeka wedug punktw 123,124,126,127.

126. Staw rzekomy koci okciowej lub promieniowej w zalenoci od znieksztace, ubytkw koci,

upoledzenia funkcji i innych zmian twrczych:

a) redniego stopnia 10-20 10-15

b) duego stopnia 20-35 15-30

UWAGA:

W przypadku zamania jednej koci przedramienia powikanej stawem rzekomym orzeka wycznie z punktu

126.

127. Brak zrostu, staw rzekomy obu koci przedramienia w zalenoci od znieksztace, ubytkw koci,

upoledzenia funkcji i innych zmian twrczych:

a) redniego stopnia 10-25 10-20

b) duego stopnia 25-40 20-35

UWAGA:

W przypadku zamania obu koci przedramienia powikanych stawem rzekomym orzeka wycznie z punktu

127.

128. Uszkodzenie przedramienia powikane przewlekym zapaleniem koci,

przetokami obecnoci cia obcych (z wyjtkiem cia obcych

zwizanych z zastosowaniem technik operacyjnych), ubytkiem tkanki

kostnej i zmianami neurologicznymi

ocenia wg poz. 123 - 127,

zwikszajc stopie trwaego

uszczerbku w zalenoci od

stopnia powika:

0-15 0-15

129. Utrata koczyny w obrbie przedramienia w zalenoci od

charakteru kikuta i jego przydatnoci do protezowania:

55-65 50-60

130. Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka: 55 50

NADGARSTEK

131. Skrcenie, zwichnicie w obrbie nadgarstka, zamanie koci nadgarstka (np. koci deczkowatej),

uszkodzenia skry, mini, naczy w zalenoci od blizn, ubytkw,

znieksztace, niestabilnoci, rozlegoci uszkodzenia, upoledzenia funkcji, zmian troficznych

i innych zmian wtrnych:

a) niewielkiego stopnia 0-10 0-8

b) redniego stopnia 10-20 8-15

c) duego stopnia z ustawieniem rki czynnociowo niekorzystnym 20-30 15-25

132. Cakowite zesztywnienie w obrbie nadgarstka (stawu promieniowo nadgarstkowego):

a) w ustawieniu czynnociowo korzystnym w zalenoci od stopnia

upoledzenia funkcji rki i palcw 15-30 10-25

b) w ustawieniu czynnociowo niekorzystnym w zalenoci od stopnia

upoledzenia funkcji rki i palcw 25-45 20-40

133. Uszkodzenie nadgarstka powikane gbokimi trwaymi zmianami

troficznymi, przewlekym ropnym zapaleniem koci nadgarstka,

przetokami i zmianami neurologicznymi

ocenia wg poz. 131-132,

zwikszajc stopie trwaego

uszczerbku, w zalenoci od

stopnia powika:

0-10 0-10

134. Utrata rki na poziomie nadgarstka: 55 50

RDRCZE

135. Zamanie koci rdrcza, uszkodzenia cigien i pozostaych czci mikkich (skry, mini, naczy,

nerww) w zalenoci od blizn, ubytkw, znieksztace, upoledzenia funkcji rki i palcw oraz innych

zmian wtrnych:

a) niewielkie zmiany 0-5 0-4

b) rednie zmiany 5-10 4-8

c) rozlege zmiany 10-20 8-18

KCIUK

136. Utrata w zakresie kciuka w zalenoci od rozmiaru ubytku, blizn, znieksztace, jakoci kikuta,

ograniczenia ruchw palca, upoledzenia funkcji rki i innych zmian wtrnych:

a) czciowa lub cakowita utrata opuszki, trwaa utrata pytki

paznokciowej 0-5 0-4

b) czciowa lub cakowita utrata paliczka paznokciowego 5-15 4-13

c) utrata paliczka paznokciowego z czci paliczka podstawowego mniej

ni 2/3 dugoci paliczka 15-20 13-18

d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego ponad 2/3 jego

dugoci lub utrata obu paliczkw bez koci rdrcza 20-28 18-25

e) utrata obu paliczkw z koci rdrcza 28-35 25-33

137. Inne uszkodzenia kciuka: zamania, zwichnicia, uszkodzenia mini, cigien, naczy, nerww w

zalenoci od blizn, znieksztace, zaburze czucia, ograniczenia ruchw palca,

upoledzenia funkcji rki i innych zmian wtrnych:

a) niewielkie zmiany 0-5 0-4

b) rednie zmiany 5-15 4-13

c) znaczne zmiany 15-20 13-18

d) bardzo due zmiany graniczce z utrat kciuka (dotyczy utraty funkcji) 20-23 18-20

e) cakowita bezuyteczno kciuka 25 23

f) rozlege zmiany, graniczce z utrat pierwszej koci rdrcza (dotyczy

utrat funkcji) 25-23 23-33

UWAGA:

Przy ocenie stopnia zaburze czynnoci kciuka bra pod uwag przede wszystkim zdolno przeciwstawienia

i chwytu.

PALEC WSKAZUJCY

138. Utrata w obrbie wskaziciela w zalenoci od blizn, znieksztace, jakoci kikuta, ograniczenia

ruchw wskaziciela, upoledzenia funkcji rki:

a) utrata czciowa lub cakowita opuszki, trwaa utrata pytki

paznokciowej 0-5 0-4

b) czciowa lub cakowita utrata paliczka paznokciowego 5-10 4-8

c) utrata paliczka paznokciowego z czci paliczka rodkowego 10-15 8-13

d) utrata dwch paliczkw 15-20 13-18

e) utrata w obrbie paliczka podstawowego lub utrata trzech paliczkw 20-25 18-23

f) utrata wskaziciela w obrbie lub z koci rdrcza 25-30 23-27

139. Wszelkie inne uszkodzenia w obrbie wskaziciela: zamania, zwichnicia, uszkodzenia

mini, cigien, naczy, nerww w zalenoci od blizn, znieksztace, zaburze czucia, ograniczenia

ruchw palca, upoledzenia funkcji rki, przykurczw staww, zesztywnie, zmian troficznych i innych

zmian wtrnych w zalenoci od stopnia:

a) niewielkie zmiany 0-5 0-4

b) zmiany redniego stopnia 5-10 4-8

c) zmiany duego stopnia 10-15 8-13

d) zmiany znacznego stopnia, graniczce z utrat wskaziciela

(bezuyteczno palca) 15-20 13-18

e) cakowita bezuyteczno wskaziciela 23 20

PALEC TRZECI, CZWARTY I PITY

140. Palec trzeci, czwarty i pity w zalenoci od stopnia uszkodzenia:

a) czciowa lub cakowita utrata opuszki lub trwaa utrata pytki

paznokciowej 0-2,5 0-2

b) czciowa lub cakowita utrata paliczka paznokciowego 2,5-5 2-4,5

c) utarta w obrbie paliczka rodkowego lub utrata dwch paliczkw 5-8 4,5-7

d) utrata w obrbie paliczka podstawowego lub utrata trzech paliczkw 8-10 7-8,5

141. Utrata palcw III, IV lub V w obrbie lub z koci rdrcza: 10-15 8,5-13

UWAGA :

Uszkodzenie palca III przy braku lub bez uytecznoci wskaziciela ocenia si podwjnie palec trzeci. Palec

trzeci moe zastpi wskaziciela, przy jego uszkodzeniu powstaje znaczne upoledzenie funkcji rki.

142. Wszelkie inne uszkodzenia w obrbie palcw III, IV lub V zamania, zwichnicia, uszkodzenia

mini, cigien, naczy, nerww w zalenoci od blizn, znieksztace, zaburze czucia, ograniczenia

ruchw palca, przykurczw, staww, zesztywnie, zmian troficznych i innych zmian wtrnych za

kady palec w zalenoci od stopnia:

a) niewielkie zmiany 0-2,5 0-2

b) zmiany redniego stopnia 2,5-5 2-4,5

c) zmiany duego stopnia 5-8 4,5-7

d) cakowita bezuyteczno 9 8

UWAGA:

Przy uszkodzeniach obejmujcych wiksz liczb palcw, suma procentw za poszczeglne uszkodzenia

palcw nie moe przekroczy wartoci przewidzianej za cakowit utrat rki (dla prawej -55%, dla lewej -

50%).

L. USZKODZENIA KOCZYNY DOLNEJ

STAW BIODROWY

143. Uszkodzenia stawu biodrowego zwichnicia, zamania bliszej nasady koci udowej, zamania szyjki,

zamania krtarzowe, urazowe zuszczenia gowy koci udowej w zalenoci od zakresu ruchw,

przemieszcze, skrcenia, znieksztace, zmian wtrnych:

a) ze zmianami miernego stopnia 5-10

b) ze zmianami redniego stopnia 10-20

c) duego stopnia 20-40

d) z bardzo cikimi zmianami miejscowymi i dolegliwociami wtrnymi

(krgosup, staw krzyowo- biodrowy, kolano, niepowodzenia leczenia

operacyjnego np. biodro wiszce itp.)

40-65

e) leczenie uszkodzenia zakoczone zabiegiem protezowania stawu w

zalenoci od ograniczenia funkcji 15-40

144. Uszkodzenie tkanek mikkich okolicy stawu biodrowego (skry, mini, naczy, aparatu

wizadowo torebkowego, nerww) w zalenoci od blizn, ubytkw, deficytw

neurologicznych, stopnia ograniczenia ruchw:

a) niewielkiego stopnia 0-5

b) redniego stopnia 5-15

c) znacznego stopnia 15-30

d) bardzo due zmiany 30-60

UWAGA :

Wedug tej pozycji ocenia uszkodzenia bez zama koci i zwichni. W przypadku wspistnienia zama

koci lub zwichni koci ocenia wedug punktu 143.

W przypadku wspistnienia uszkodzenia nerww obwodowych w okolicy stawu biodrowego

ocenia wedug punktu 144, w zalenoci od stopnia zaburze wykorzystujc zakresy procentowe

z punktu 182, odpowiadajce poszczeglnym nerwom (np. w przypadku wspistnienia nerwu kulszowego

zakres 20-60%, w punkcie 182 ocena winna by dokonana z punktu 144c lub d.).

145. Zesztywnienie stawu biodrowego w zalenoci od ustawienia i wtrnych zaburze:

a) w ustawieniu czynnociowo korzystnym 15-35

b) w ustawieniu czynnociowo niekorzystnym 35-60

146. Uszkodzenia w obrbie i okolicy stawu biodrowego powikane

przewlekym zapaleniem koci, przetokami, obecnoci cia obcych (z

wyjtkiem cia zwizanych z zastosowaniem technik

operacyjnych), ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi

Ocenia wg poz. 143 i 145,

zwikszajc stopie trwaego

uszczerbku w zalenoci od

stopnia powika o 5-15

147. Utarta koczyny dolnej przez wyuszczenie jej w stawie biodrowym

lub odjcie w okolicy podkrtarzowej w zalenoci od znieksztace,

stanu kikuta i moliwoci jego oprotezowania:

75-85

UDO

148. Zamanie koci udowej w zalenoci od znieksztace, skrcenia zanikw mini,

ograniczenia ruchw w stawie biodrowym i kolanowym, zaburze chodu, zaburze funkcji koczyny i

innych zmian wtrnych:

a) niewielkie zmiany zrost niepowikany, bez zaburze osi koczyny 0-15

b) rednie zmiany zrost zamania, zaburzenia osi koczyny, skrcenie

koczyny od 3 do 6 cm, zaburzenia rotacji koczyny w rednim stopniu

upoledzajce chd

15-30

c) due zmiany zrost opniony, znaczne zaburzenia osi koczyny,

skrcenie koczyny powyej 6 cm, zaburzenia rotacji koczyny w

znacznym stopniu upoledzajce chd

30-40

149. Staw rzekomy koci udowej, ubytki koci udowej uniemoliwiajce

obcienie koczyny - w zalenoci od stopnia upoledzenia funkcji,

skrcenia i zaburze wtrnych:

40-60

150. Uszkodzenie skry, mini, cigien (blizny, ubytki, przepukliny miniowe itp.)

w zalenoci od zaburze funkcji itp. :

a) niewielkiego stopnia 0-5

b) redniego stopnia 5-10

c) znacznego stopnia 10-20

UWAGA:

Wedug tej pozycji ocenia jedynie uszkodzenia bez zama koci. W przypadku wspistnienia zama koci

ocenia wedug punktu 148.

151. Uszkodzenia duych naczy, ttniaki pourazowe w zalenoci od

stopnia zaburze :

5-30

152. Uszkodzenie uda powikane przewlekym ropnym zapaleniem koci,

przetokami, ciaami obcymi (z wyjtkiem cia obcych zwizanych z

zastosowaniem technik operacyjnych), skostnieniem

pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi

(z wyczeniem nerwu kulszowego):

ocenia wg punktu 148 -151,

zwikszajc stopie uszczerbku,

w zalenoci od rozmiarw

powika o 1-20

153. Uszkodzenie uda powikane wspistniejcym uszkodzeniem nerwu

kulszowego:

ocenia wg punktu 148-151,

zwikszajc stopie trwaego

uszczerbku, w zalenoci od

rozmiarw uszkodzenia nerwu

o 10-65

UWAGA:

czny stopie uszczerbku ocenianego wg poz. 148-151 i poz. 153 moe przekroczy 70%.

154. Utrata koczyny w zalenoci od dugoci kikuta

i przydatnoci jego cech do oprotezowania:

50-70

KOLANO

155. Zamanie nasad tworzcych staw kolanowy i rzepkowy z lub bez uszkodzenia aparatu wizadowego

w zalenoci od znieksztace, szpotawoci, kolawoci, przykurczw, ograniczenia ruchw, stabilnoci

stawu, zaburze statyczno dynamicznych koczyny i innych zmian:

a) niewielkie zmiany moliwo zgicia do kta w przedziale 90

-120 i/lub deficyt wyprostu do kta 5, maa lub rednia niestabilno

prosta lub niewielka rotacja

0-10

b) rednie zmiany moliwo zgicia do kta w przedziale od 40 do 90

i/lub deficyt wyprostu do kta w zakresie 15- 5, dua niestabilno

prosta lub redniego stopnia rotacyjna bd niewielkiego lub redniego

stopnia zoona, zaburzenia okolicy osi koczyny

10-25

c) due zmiany moliwo zgicia do kta w przedziale od 0

- 40 i/lub deficyt wyprostu do kta powyej 15, utrwalone due 25-40

niestabilnoci zoone i rotacyjne, znaczne zaburzenia osi koczyny

d) zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnej korzystnej

0- 15 30

e) zesztywnienie stawu kolanowego w pozycjach funkcjonalnych

niekorzystnych 30-40

156. Skrcenia i zwichnicia stawu kolanowego (w tym zwichnicie rzepki) z uszkodzeniem

aparatu wizadowo stawowego (torebki, wizade, kotek) w zalenoci od

ograniczenia ruchw, stabilnoci stawu, wydolnoci statyczno dynamicznej koczyny:

a) izolowane uszkodzenia kotek, stan po leczeniu operacyjnym kotek z

dobrym efektem, uszkodzenia aparatu wizadowego bez cech

niestabilnoci w zalenoci od stopnia upoledzenia zakresu ruchu

0-5

b) uszkodzenia aparatu wizadowego z lub bez uszkodzenia

kotek powodujce ma lub redni niestabilno prost, niewielkiego

stopnia rotacyjn, stan po leczeniu operacyjnym struktur stawu z dobrym

efektem w zalenoci od stopnia upoledzenia zakresu ruchu

0-10

c) uszkodzeniami aparatu wizadowego z lub bez uszkodzenia kotek,

powodujce du niestabilno prost lub redniego

stopnia rotacyjn, bd niewielkiego lub redniego stopnia zoon

w zalenoci od upoledzenia zakresu ruchu

10-25

d) utrwalone due niestabilnoci zoone i rotacyjne, uszkodzenia obu

wizade krzyowych, znaczne zaburzenia osi koczyny

w zalenoci od stopnia upoledzenia zakresu ruchu

25-40

e) leczenie uszkodzenia zakoczone zabiegiem protezowanym

stawu w zalenoci od ograniczenia funkcji 10-40

157. Inne uszkodzenia okolicy stawu kolanowego blizny skry, ciaa obce (z wyjtkiem cia

obcych zwizanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przewleke stany zapalne, przetoki

i inne zmiany wtrne w zalenoci od nasilenia zmian:

a) niewielkie zmiany 0-5

b) rednie zmiany 5-10

c) due zmiany 10-20

158. Utrata koczyny na poziomie stawu kolanowego: 65

UWAGA:

Prawidowo funkcjonalny zakres ruchw w stawie kolanowym przyjmuje si od 0 dla wyprostu do 120 dla

zgicia. Jeeli zesztywnienie stawu kolanowego jest spowodowany uszkodzeniami innymi ni zamanie koci,

ocenia wedug punktu 155 d lub e.

PODUDZIE

159. Zamanie trzonw koci podudzia jednej lub obu w zalenoci od znieksztace,

przemieszcze, powika wtrnych, zmian troficznych i czynnociowych koczyny itp.:

a) niewielkie zmiany zrost niepowikany, niewielkie zaburzenia osi

koczyny, niewielkie skrcenie 5-15

b) rednie zmiany zrost zamania lub cechy zrostu opnionego,

zaburzenia osi koczyny w rednim stopniu upoledzajce chd 15-30

c) bardzo rozlege zmiany koci z towarzyszcymi ograniczeniami funkcji

ssiednich staww powikane przewlekym zapaleniem koci z

przetokami, ubytkami koci, stawem rzekomym, martwic aseptyczn,

zmianami neurologicznymi i innymi zmianami wtrnymi

30-50

160. Izolowane zamanie strzaki (nie obejmuje kostki bocznej) w

zalenoci od przemieszcze, znieksztace, upoledzania

funkcji koczyny

0-5

UWAGA :

W przypadku wspistnienia trwaego uszkodzenia nerwu strzakowego, uszczerbek ocenia dodatkowo wg

punktu 182 u.

161. Uszkodzenie tkanek mikkich podudzia, skry, mini, naczy, nerww podudzia, cigna Achillesa i

innych cigien w zalenoci od rozlegoci uszkodzenia, znieksztacenia stopy

i ogranicze czynnociowych, zmian neurologicznych, naczyniowych, troficznych i innych:

a) niewielkie zmiany 0-5

b) rednie zmiany 5-15

c) znaczne zaburzenia funkcji stopy, due zmiany neurologiczne 15-35

UWAGA:

Wedug tej pozycji orzeka jedynie uszkodzenia bez zama koci. W przypadku wspistnienia

zama koci orzeka wedug punktu 159, 160.

162. Utrata koczyny w obrbie podudzia w zalenoci od charakteru kikuta, dugoci, przydatnoci do

oprotezowania i zmian wtrnych w obrbie koczyny:

a) przy dugoci kikuta do 8 cm mierzc od szpary stawowej 60

b) przy duszych kikutach 40-55

STAW GOLENIOWO SKOKOWY I SKOKOWO PITOWY, STOPA

163. Uszkodzenie stawu goleniowo - skokowego i/lub skokowo pitowego skrcenia, stuczenia,

uszkodzenia wizade, torebki, uszkodzenia tkanek mikkich, blizny, w zalenoci od znieksztace,

funkcji stopy, zmian wtrnych i innych powika:

a) nastpstwa skrce powodujce niewielkie zaburzenia ruchomoci,

niewielkie znieksztacenia, blizny, ubytki 0-2

b) miernego stopnia zaburzenia ruchomoci i znieksztacenia

po czciowym uszkodzeniu wizade bez niestabilnoci w stawach 2-5

c) redniego stopnia zaburzenia ruchomoci i znieksztacenie

po czciowym uszkodzeniu wizade, z niestabilnoci w stawach 5-10

d) due zmiany z utrzymujcymi si objawami funkcjonalnej

niestabilnoci staww, po cakowitym rozerwaniu wizade 10-20

164. Zamania i zwichnicia koci wchodzce w skad stawu goleniowo skokowego i/lub skokowo

pitowego, nasad dalszych koci podudzia, w zalenoci od znieksztace,

ogranicze ruchomoci stopy, zaburze statyczno dynamicznych stopy, zesztywnieniem staww

goleniowo skokowych i/lub skokowo pitowych, w zalenoci od utrzymujcych si dolegliwoci:

a) niewielkiego stopnia ograniczenia funkcji w obrbie staww

skokowych 2-5

b) redniego stopnia zaburzenia funkcji w obrbie staww skokowych 5-10

c) duego stopnia zaburzenia funkcji w obrbie staww skokowych lub

zesztywnienia w ustawieniu pod ktem zblionym do prostego 10-20

d) zesztywnienie w ustawieniu czynnociowo niekorzystnym 20-30

e) znacznego stopnia zaburzenia funkcji w obrbie staww skokowych,

powikane przewlekym zapaleniem koci, staww, przetokami, martwic,

zmianami troficznymi i innymi zmianami

wtrnymi, zesztywnienie w ustawieniu niekorzystnym

20-40

UWAGA:

Jeeli zamaniom lub zwichniciom towarzysz uszkodzenia wizadowe, trway uszczerbek na zdrowiu

ocenia z punktu 196.

165. Zamanie koci skokowej/lub pitowej (nie wchodzce w zakres punktu 164) w zalenoci od

utrzymujcych si dolegliwoci, przemieszcze, znieksztace, ustawienia stopy, zaburze statyczno

dynamicznych, zmian troficznych i innych powika:

a) niewielkie zmiany 0-10

b) rednie zmiany 10-20

c) due zmiany 20-30

166. Utrata koci skokowej i/lub pitowej w zalenoci od wielkoci blizn, znieksztace, zaburze

statyczno dynamicznych stopy i innych powika:

a) czciowa utrata 20-30

b) cakowita utrata 30-40

167. Zamania i zwichnicia koci stopy w zalenoci od przemieszcze, znieksztace i innych zmian

wtrnych:

a) niewielkiego stopnia w zalenoci od wielkoci zaburze

czynnociowych 0-5

b) redniego stopnia w zalenoci od wielkoci zaburze

czynnociowych 5-10

c) znacznego stopnia lub z innymi powikaniami w zalenoci od

wielkoci zaburze 10-20

168. Zamania koci rdstopia w zalenoci od przemieszcze, znieksztacenia stopy, zaburze statyczno

dynamicznych i innych zmian:

a) zamanie jednej koci rdstopia I lub V 0-10

b) zamanie jednej koci rdstopia II, III lub V 0-5

c) zamanie dwch koci rdstopia 2-15

d) zamanie trzech lub wicej koci rdstopia 5-20

169. Zamanie koci rdstopia powikane zapaleniem koci, przetokami,

wtrnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi:

ocenia wg poz. 168,

zwikszajc stopie uszczerbku,

w zalenoci

od stopnia powika o 1-10

170. Inne uszkodzenia okolicy stepu i rdstopia skrcenia, stuczenia, uszkodzenia skry, mini, cigien,

naczy, nerww w zalenoci od rozmiaru blizn, znieksztace, zmian troficznych, zaburze

dynamicznych stopy i innych zmian wtrnych:

a) zmiany niewielkie 0-5

b) rednie zmiany 5-10

c) due zmiany 10-15

171. Utrata stopy w caoci: 50

172. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta: 45

173. Utrata stopy w stawie Lisfranka: 35

174. Utrata stopy w obrbie koci rdstopia w zalenoci od rozlegoci

utraty przedstopia i cech kikuta:

20-30

PALCE STOPY

175. Utrata w zakresie palucha w zalenoci od blizn, znieksztace, wielkoci ubytkw, charakteru

kikuta, zaburze statyki i chodu oraz innych zmian wtrnych:

a) czciowa lub cakowita utrata opuszki lub trwaa utrata pytki

paznokciowej 0-3

b) czciowa lub cakowita utrata paliczka paznokciowego palucha 3-8

c) utrata palucha na poziomie paliczka bliszego 8-14

d) cakowita utrata palucha 15

176. Uszkodzenie palucha zwichnicia, zamania, uszkodzenia tkanek mikkich - w zalenoci od

rozlegoci blizn, ubytkw, znieksztace, upoledzenia funkcji stopy:

a) niewielkie zmiany 0-3

b) rednie zmiany 3-6

c) due zmiany z niekorzystnym ustawieniem 6-10

177. Utrata palucha wraz z koci rdstopia w zalenoci od rozmiaru

utraty koci rdstopia:

15-25

178. Utarta w zakresie palcw II, III, IV i V:

a) czciowa utrata palca na wysokoci paliczka rodkowego za kady

palec 1

b) cakowita utrata za kady palec 2

179. Utrata palca V z koci rdstopia: 3-15

180. Utrata palcw II, III i IV z koci rdstopia w zalenoci od

wielkoci utraty koci rdstopia, ustawienia stopy i innych zmian

wtrnych za kady palec

3-5

181. Uszkodzenie II, III, IV i V palca zwichnicia, zamania, uszkodzenia

tkanek mikkich - w zalenoci od rozlegoci blizn, ubytkw,

znieksztacenia, ustawienia, stopnia upoledzenia funkcji i liczby

uszkodzonych palcw orzeka cznie:

0-5

UWAGA:

Warto uszczerbku ustalona za uszkodzenie jednego palca nie moe przekroczy wartoci za cakowit

utrat tego palca.

M. PORAENIA LUB NIEDOWADY POSZCZEGLNYCH NERWW OBWODOWYCH

182.

Uszkodzenie czciowe lub cakowite w zalenoci od stopnia zaburze:

a) nerwu przeponowego poniej jego poczenia z nerwem

podobojczykowym 5-15

b) nerwu piersiowego dugiego 7-15 5-10

c) nerwu pachowego czci czuciowej, ruchowej lub caego

nerwu 3-25 2-20

d) nerwu miniowo - skrnego czci czuciowej, ruchowej lub caego

nerwu 3-25 2-20

e) nerwu promieniowego powyej odejcia gazki do minia 3-45 2-35

trjgowego ramienia - czci czuciowej, ruchowej lub caego

nerwu

f) nerwu promieniowego poniej odejcia gazki do minia trjgowego

ramienia - czci czuciowej, ruchowej lub caego

nerwu

5-35 3-25

g) nerwu promieniowego nad wejciem do kanau minia odwracacza

przedramienia - czci czuciowej, ruchowej lub caego nerwu 3-25 2-20

h) nerwu promieniowego po wyjciu z kanau minia odwracacza

przedramienia - czci czuciowej, ruchowej lub caego nerwu 2-15 0-10

i) nerwu porodkowego w zakresie ramienia czci czuciowej, ruchowej

lub caego nerwu 4-40 3-30

j) nerwu porodkowego w zakresie nadgarstka czci czuciowej,

ruchomej lub caego nerwu 3-20 2-15

k) nerwu okciowego czci czuciowej, ruchomej lub caego nerwu 2-25 0-20

l) splotu barkowego czci nadobojczykowej (grnej) 10-25 10-40

m) splotu barkowego czci podobojczykowej (dolnej) 15-45 10-40

n) pozostaych nerww odcinka szyjno piersiowego 0-15

o) nerwu zasonowego czci czuciowej, ruchowej lub caego nerwu 2-20

p) nerwu udowego czci czuciowej, ruchowej lub caego nerwu 2-30

q) nerww poladkowych (grnego i dolnego) 3-20

r) nerwu sromowego wsplnego 3-25

s) nerwu kulszowego przed podziaem na nerwy piszczelowy i strzakowy 20-60

t) nerwu piszczelowego czci czuciowej, ruchomej lub caego nerwu 5-40

u) nerwu strzakowego czci czuciowej, ruchomej lub caego nerwu 5-30

v) splotu ldwiowo- krzyowego 30-70

w) pozostaych nerww odcinka ldwiowo- krzyowego 0-10

UWAGA:

Wedug punktu 182 ocenia si tylko uszkodzenia nerww obwodowych. W przypadku wspistnienia

uszkodze kostnych, miniowych i nerwowych, naley stosowa ocen wg punktw dotyczcych uszkodze

koczyn grnych i dolnych.

183. Kauzalgie potwierdzone obserwacj szpitaln w zalenoci od

stopnia

30-50

UWAGA:

W ocenie zawiera si deficyt zwizany z uszkodzeniem typowym dla danego nerwu.

UWAGI OGLNE:

Przy wielomiejscowych uszkodzeniach koczyny grnej lub dolnej (lub jej czci) w ustaleniu ostatecznej wysokoci

trwaego uszczerbku na zdrowiu naley bra pod uwag cakowita funkcj koczyny (lub jej czci) a nie tylko wynik

matematyczny sumowania procentw trwaego uszczerbku za poszczeglne uszkodzenia.

czny uszczerbek na zdrowiu zwizany z uszkodzeniem skry, mini, nerww, koci nie moe przekroczy wartoci

za cakowit utrat koczyny lub czci koczyny, ktrej te uszkodzenia dotycz.

Trway uszczerbek na zdrowiu spowodowany niepowikanymi bliznami pooperacyjnymi, zwizanymi z leczeniem

narzdw i ukadw, zawiera si w punktach tabeli przewidzianych do oceny uszkodzenia tych narzdw lub ukadw

i nie podlega dodatkowemu orzekaniu.

W przypadku, gdy blizny s jedynym trwaym nastpstwem leczenia lub pojawiy si powikania w postaci np.

bliznowa lub przepukliny, ocenia wedug odpowiednich punktw tabeli przewidzianych dla uszkodzenia tkanek

mikkich.

Uszkodzenie kikuta amputowanych koczyn, wymagajce zmiany protezy, reamputacji lub niemonoci zastosowania

protezy - ocenia wg amputacji na wyszym poziomie.

N. CHOROBY POWSTAE W ZWIZKU Z WARUNKAMI LUB WACIWOCIAMI SUBY

184. Zatrucia ostre albo przewleke lub ich nastpstwa wywoane przez substancje chemiczne:

UWAGA:

Procent staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu ustala si w zalenoci od rodzaju substancji

chemicznej, rodzaju uszkodzenia, tj. zespou objaww klinicznych i stopnia upoledzenia sprawnoci

ustroju, obniajcego zdolno do pracy zarobkowej. Przy ocenie naley rwnie posugiwa si

ustaleniami okrelonymi w poz. 87 i 88 tabeli wraz z uwagami zawartymi w tych pozycjach.

185. Psychozy reaktywne oporne na leczenie powstae

w szczeglnych warunkach suby /F23/:

20-80

186. Pylice puc

a) "bezobjawowa pylica puc" - stanowica przeciwwskazania do suby

20-44

b) "wyrwnana pylica puc" - bez objaww niewydolnoci ukadu kreniowo -oddechowego

45-79

c) "niewyrwnana pylica puc" - z objawami niewydolnoci kreniowo oddechowej

80-99

d) rozwinity, zaawansowany przewleky zesp pucno-sercowy w okresie niewydolnoci ukadu

kreniowo- oddechowego, wymagajcy opieki osb trzecich

100

187. Organiczne zaburzenia psychiczne (po urazach czaszki, zatruciach,

neuroinfekcjach):

40-100

188. Przewleke obturacyjne zapalenie oskrzeli, ktre spowodowao

trwae upoledzenie sprawnoci wentylacyjnej puc z obnieniem

natonej objtoci wydechowej pierwszosekundowej (FEV1)

poniej 60 % wartoci nalenej, wywoane naraeniem na pyy lub

gazy dranice:

20-70

189. Astma oskrzelowa: 20-40

190. Zewntrzpochodne alergiczne zapalenie pcherzykw pucnych

a) posta ostra i podostra b) posta przewleka

0-20

191. Ostre uoglnione reakcje alergiczne 0-20

192. Byssinoza

0-10

193. Beryloza

0-10

194. Choroby puc wywoane pyem metali twardych: 0-40

195. Alergiczny nieyt nosa

0-5

196. Przedziurawienie przegrody nosa wywoane substancjami o

dziaaniu rcym lub dranicym:

20-40

197. Przewleke choroby narzdu gosu spowodowane nadmiernym

wysikiem gosowym, trwajcym co najmniej 15 lat:

a) guzki gosowe twarde,

b) wtrne zmiany przerostowe fadw gosowych,

c) niedowad mini przywodzcych i napinajcych fady gosowe z niedomykalnoci fonacyjn goni i trwa

dysfoni

20-60

UWAGA: Procent okrela si w zalenoci od stopnia zaawansowania choroby.

198. Choroby wywoane dziaaniem promieniowania jonizujcego: ostra

choroba popromienna uoglniona po napromieniowaniu caego ciaa lub

przewaajcej jego czci,

a) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skry i tkanki podskrnej,

b) przewleke popromienne zapalenie skry, c) przewleke uszkodzenie szpiku kostnego, d) zama popromienna,

45-100

e) nowotwory zoliwe z prawdopodobiestwem indukcji przekraczajcym 10%

199. Nowotwory zoliwe powstae w nastpstwie dziaania czynnikw wystpujcych w rodowisku

suby, uznanych za rakotwrcze u ludzi:

a) rak puca, rak oskrzela 45-100

b) midzyboniak opucnej albo otrzewnej 45-100

c) nowotwr ukadu krwiotwrczego 45-100 d) nowotwr skry 20-80

e) nowotwr pcherza moczowego 20-100

f) nowotwr wtroby 20-80

g) rak krtani nowotwr nosa i zatok przynosowych 45-100

UWAGA:

Nowotwory powstae w nastpstwie dziaania promieniowania jonizujcego naley kwalifikowa wedug lp.

207

200. Choroby skry:

a) alergiczne kontaktowe zapalenie skry 0-30

b) kontaktowe zapalenie skry z podranienia 0-30 c) trdzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozlegym charakterze

0-15

d) drodakowe zapalenie skry rk u osb pracujcych w warunkach sprzyjajcych rozwojowi drodakw

chorobotwrczych

0-30

e) grzybice skry u osb stykajcych si z materiaem biologicznym pochodzcym od zwierzt

0-30

f) fotodermatozy zawodowe 0-35

201. Przewleke choroby ukadu ruchu wywoane sposobem wykonywania

czynnoci subowych

a) przewleke zapalenie cigna i jego pochewki 0-10

b) przewleke zapalenie kaletki maziowej 0-10

c) przewleke uszkodzenie kotki u osb wykonujcych w pozycji kucznej lub klczcej

0-10

d) przewle