of 16/16
Katedra Chemii Fizycznej Dr Małgorzata Zienkiewicz- Strzałka WYKŁAD I Wstęp do świata biomateriałów Pierwsze nanomateriały i historia nanotechnologii, historia biomateriałów, podstawowe definicje (nanonauka, nanotechnologia, nanomateriały biomateriały, biozgodność, mimetyzm, kompozyty), klasyfikacja biomateriałów ze względu na rodzaj materiału (metaliczne, ceramiczne, polimerowe, węglowe, kompozytowe), klasyfikacja biomateriałów ze względu na ich zachowanie w organizmie (materiały obojętne, materiały aktywne, materiały ulegające rozkładowi w środowisku organizmu ludzkiego), biomateriały krótkotrwałe i długotrwałe.

WYKŁAD I Wstęp do świata biomateriałów...WYKŁAD VIII Układy chitozanu z nanocząstkami srebra Synteza kompozytów chitozanowych, nanowłókna biopolimerowe i proces nanoprzedzenia,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of WYKŁAD I Wstęp do świata biomateriałów...WYKŁAD VIII Układy chitozanu z nanocząstkami srebra...

 • Katedra Chemii Fizycznej Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD I Wstęp do świata biomateriałów

  Pierwsze nanomateriały i historia nanotechnologii, historia biomateriałów, podstawowe definicje

  (nanonauka, nanotechnologia, nanomateriały biomateriały, biozgodność, mimetyzm, kompozyty),

  klasyfikacja biomateriałów ze względu na rodzaj materiału (metaliczne, ceramiczne, polimerowe,

  węglowe, kompozytowe), klasyfikacja biomateriałów ze względu na ich zachowanie w organizmie

  (materiały obojętne, materiały aktywne, materiały ulegające rozkładowi w środowisku organizmu

  ludzkiego), biomateriały krótkotrwałe i długotrwałe.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD II Implanty i materiały biomedyczne cz.1

  Implanty, definicje (implant, implant chirurgiczny, proteza implantowana, sztuczny organ,

  osteointegracja), zastosowanie implantów, klasyfikacja wszczepów: autogenne, allogenne, ksenogenne,

  alloplastyczne, kierunki zastosowań implantów, implanty z pamięcią kształtu, kryteria jakości

  biomateriałów, problemy współczesnej implantologii.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD III Implanty i materiały biomedyczne cz.2

  Mechanizm osteointegracji, materiały i stopy w roli implantów, proces osteoingerencji na

  przykładzie implantu zębowego, przykłady materiałów w roli implantów (replika kości

  autogennej, protezy naczyniowe, stenty i stentgrafty, protezy więzadeł i ścięgien, implanty

  urologiczne), degradacja biomateriałów w środowisku organizmu i opór polaryzacyjny.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD IV Nanobiomateriały i nanokompozyty cz.1

  Skala nanometrowa, poziomy strukturalne od makro- do nano-, typy nanostruktur, klasyfikacja nanostruktur (ze względu na rodzaj materiału, strukturę, genezę, kształt krystalitów), nanostruktury naturalne, metody otrzymywania nanostruktur.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD V Nanobiomateriały i nanokompozyty cz. 2

  Właściwości fizykochemiczne nanobiomateriałów, nanowymiarowy efekt powierzchni właściwej, plazmonika powierzchniowa, superparamagnetyzm, przegląd najważniejszych nanomateriałów ( struktura, właściwości i zastosowanie fulerenów, nanorurek węglowych, układów core-shell, struktur cienkowarstwowych

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD VI Biomateriały jako nośniki leków

  Systemy dostarczania leków w medycynie, rola nośników leku, formy strukturalne nośników leku

  koniugaty nośnik-lek, micele i liposomy, hydrożele, biopolimerowe nośniki leków, przykłady materiałów

  inteligentnych.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD VII Biomateriały pochodzenia naturalnego

  Polimery naturalne – zalety, ograniczenia, modyfikacje, preparatyka materiałów naturalnych, chitozan,

  kolagen, żelatyna, skrobia, celuloza, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, właściwości fizykochemiczne.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD VIII Układy chitozanu z nanocząstkami srebra

  Synteza kompozytów chitozanowych, nanowłókna biopolimerowe i proces nanoprzedzenia, osadzanie

  fazy metalicznej, charakterystyka fazy metalicznej w układzie kompozytowym, układy membranowe,

  właściwości biostatyczne.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD IX Materiały kompozytowe

  Definicja i klasyfikacja materiałów kompozytowych, klasyfikacja ze względu na rodzaj fazy

  rozproszonejwady i zalety materiałów kompozytowych, metody wytwarzania kompozytów: metoda zol-

  żel, elektroprzędzenie, polimeryzacja.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD X Materiały porowate

  Podstawowe właściwości struktury porowatej, klasyfikacja porów, porowate materiały krzemionkowe,

  uporządkowane materiały krzemionkowe, materiały węglowe, polisilseskwioksany, zjawisko adsorpcji w

  układach porowatych.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD XI Procesy adsorpcyjne na powierzchni ciała stałego

  Podstawy zjawiska adsorpcji, modele procesu adsorpcji, kinetyka adsorpcji, adsorpcja barwników w

  układach kompozytowych, adsorpcja cholesterolu na materiałach biopolimerowych, adsorpcja białek na

  materiałach porowatych.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD XI Modyfikacja powierzchni biomateriałów

  cz.1

  Powierzchniowe grupy funkcyjne, ładunek powierzchniowy, mechanizmy reakcji na powierzchni

  materiałów, materiały funkcjonalne, układy receptorowe.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD XII Modyfikacja powierzchni biomateriałów

  cz.2

  Oddziaływania pomiędzy biomolekulami, typy oddziaływań, charakterystyka i klasyfikacja wiązań

  chemicznych, oddziaływania wodorowe.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD XIII Badania fizykochemiczne biomaterialów i kompozytów cz.1

  Analiza strukturalna biomateriałów i kompozytów: metody dyfrakcyjne (XRD, SAXS), NMR, mikroskopia

  eletronowa: SEM, TEM, EDX.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD XIV Badania fizykochemiczne biomaterialów i

  kompozytów cz.2

  Metody spektroskopowe w badaniu ciał stałych: IR, XPS, XRF, UV-VIS.

 • Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

  WYKŁAD XV Perspektywy i ograniczenia w świecie

  biomateriałów i nanokompozytów.

  Współczesne osiągnięcia w świecie biomateriałów, zagrożenia związane z nanomateriałami, problem

  środowiskowy, przyszłość biomateriałów i nanokompozytów.