of 33 /33
02.10.2008 1 Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu krysztalów Stanislaw Krukowski i Michal Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN 01-142 Warszawa, ul Sokolowska 29/37 tel: 88 80 244 e-mail: [email protected]w.pl , [email protected] Zbigniew Żytkiewicz Instytut Fizyki PAN 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 E-mail: [email protected] Wyklad – 2 godz./tydzień – czwartek 8.15 – 10.00 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW Budynek Wydzialu Geologii UW – sala 3089 http://www.unipress.waw.pl/~stach/wyklad_ptwk_2008/

Wykład – 2 godz./tydzie Interdyscyplinarne Centrum ...stach/wyklad_ptwk_2008/cgm_w1.pdf · Wykład – 2 godz./tydzie ... Stanisław Krukowski Wykład 1. Równowaga termodynamiczna

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wykład – 2 godz./tydzie Interdyscyplinarne Centrum ...stach/wyklad_ptwk_2008/cgm_w1.pdf ·...

 • 02.10.2008 1

  Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów

  Stanisław Krukowski i Michał LeszczyńskiInstytut Wysokich Ciśnień PAN

  01-142 Warszawa, ul Sokołowska 29/37

  tel: 88 80 244

  e-mail: [email protected], [email protected]

  Zbigniew ŻytkiewiczInstytut Fizyki PAN

  02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46

  E-mail: [email protected]

  Wykład – 2 godz./tydzień – czwartek 8.15 – 10.00

  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW

  Budynek Wydziału Geologii UW – sala 3089

  http://www.unipress.waw.pl/~stach/wyklad_ptwk_2008/

 • 02.10.2008 2

  Stanisław Krukowski

  Wykład 1. Równowaga termodynamiczna

  Rozpatrzymy układ opisywany przez zespół termodynamicznych parametrów stanu (p,T,...)

  Stan równowagowy – stan niezmienny w

  czasie w którym umieszczenie dowolnych

  ścian nie zaburza jego zachowania

  Wychylenie układu ze stanu równowagi

  (fluktuacyjna zmiana parametrów):

  UUU δ+→

  VVV δ+→

  SSS δ+→

  Powrót układu do stanu równowagi ���� zmiana parametrów o:

  ( )Uδ− ( )Sδ−( )Vδ−

 • 02.10.2008 3

  Warunek termodynamicznej stabilności

  Pierwsza zasada termodynamiki obowiązuje zawsze, tzn. nawet w przypadku fluktuacji zachodzi

  QVpU δ+δ−=δ VpUQ δ+δ=δ

  Powrót układu do stanu równowagi zachodzi samoistnie – oznacza to że jest spełniona nierówność Clausiusa:

  ( ) ( )QST δ−≥δ−

  co daje warunek termodynamicznej stabilności:

  ( ) ( )VpUST δ−δ−≥δ−

  0STVpU ≥δ−δ+δ

  Symbole δδδδX zawsze oznaczają zmianę parametru X przy wychyleniu (fluktuacji) układu ze stanu równowagi:

  eqXXX −≡δ

 • 02.10.2008 4

  Termodynamiczna stabilność układów zamkniętych

  0Uext =δ 0Vext =δ

  Warunek termodynamicznej stabilności:

  0S ≤δ

  W układach zamkniętych w stanie równowagi entropia przyjmuje wartość maksymalną

  względem wszystkich zmian układu pozostawiających stałą wewnętrzną energię.

  • Układy zamknięte – warunek na zmiany wewnętrzne przy stałej entropii

  0S =δ

  • Układy zamknięte – warunek na zmiany zewnętrzne

  Warunek termodynamicznej stabilności:

  0U ≥δ

  W układach zamkniętych w stanie równowagi energia przyjmuje wartość minimalną

  względem wszystkich zmian układu pozostawiających stałą entropię.

 • 02.10.2008 5

  Układy otwarte - zmiany izochoryczno-izotermiczne

  constT =0Vext =δ

  • Układy otwarte – warunek na zmiany izotermiczno-izochoryczne

  Warunek termodynamicznej stabilności:

  ( ) 0TSUSTU ≥−δ=δ−δ

  W układach otwartych, w stanie równowagi charakteryzującym się stałą objętością

  energia swobodna Helmholtza F=U-TS przyjmuje wartość minimalną (jest

  izochorycznym potencjałem termodynamicznym)

  0F ≥δ

 • 02.10.2008 6

  Układy otwarte - zmiany izobaryczno-izotermiczne

  constT =constp =

  • Układy otwarte – warunek na zmiany izotermiczno-izobaryczne

  Warunek termodynamicznej stabilności:

  ( ) 0TSpVUVpSTU ≥−+δ=δ+δ−δ

  W układach otwartych, w stanie równowagi charakteryzującym się stałym ciśnieniem,

  energia swobodna Gibbsa G=U-TS+pV przyjmuje wartość minimalną (jest

  izobarycznym potencjałem termodynamicznym)

  0G ≥δ

 • 02.10.2008 7

  Równowagowe zmiany ekstensywnych funkcji stanu

  dNpdVTdSdU µ+−=

  • Układy o jednym rodzaju cząstek (N = liczba cząstek)

  Funkcje termodynamiczne

  ekstensywne ( ~ N):

  pVUH +=

  Równowagowe ich zmiany

  dNVdpTdSdH µ++=

  dNpdVSdTdF µ+−−=

  dNVdpSdTdG µ++−=

  TSUF −=

  TSpVUG −+=

  Symbole dX zawsze oznaczają

  równowagową zmianę parametru X

 • 02.10.2008 8

  Wielkości intensywne i ich zmiany równowagowe

  Funkcje termodynamiczne intensywne (niezależne od N)

  G,F,H,UAN

  Aa ==

  a ponadto do nich zaliczamy (p,n,T) związane równaniem stanu:

  Wielkością szczególnie interesującą jest energia swobodna Gibbsa g obliczana na jednącząstkę (atom lub molekułę) – służy do opisu przejść fazowych np. krystalizacji:

  µ==N

  Gg

  Energia swobodna Gibbsa na jedną cząstkę (g) nazywana jest potencjałem chemicznym

  ( ) 0T,n,pf =V

  Nn,Tnkp B ≡=

  Równanie stanu gazu

  idealnego

 • 02.10.2008 9

  Równowagowa zmiana G – wielkości intensywne

  dNNd)N(ddG µ+µ=µ= dNVdpSdTdG µ++−=

  VdPSdTNd +−=µ

  dpn

  1sdTvdpsdTdp

  N

  VdT

  N

  Sd +−=+−=+−=µ

  Równowagowa zmiana potencjału chemicznego wyraża się wyłącznie przez funkcje intensywne ���� nie zależy od funkcji ekstensywnych, jest naturalnym określeniem stanu układu przy zmianie liczby cząstek dN:

  ( )T,pµ=µpdT

  ds

  µ−=

  Tdp

  d

  n

  1v

  µ==

 • 02.10.2008 10

  Układy wielu faz

  • Fazą – nazywamy homogeniczna część układu posiadającą jednorodne własności fizyczne i chemiczne

  • Przejściem fazowym (przemianą fazową) nazywamy skokową zmianęwłasności termodynamicznych układu opisywanych funkcjami intensywnymi

  Klasyfikacja przejść fazowych – zachowanie pochodnych potencjału termodynamicznego G:

  • I rodzaju – skokowa zmiana pochodnych potencjału chemicznego

  (tzn. entropii oraz objętości)

  • II rodzaju – zmiana ta jest funkcją ciągłą

 • 02.10.2008 11

  Przejścia fazowe I rodzaju

  • Przejścia fazowe I rodzaju ���� bariera energetyczna ���� możliwośćwspółistnienia faz

  T

  G

  Tp

  S

  S

  1

  2

  Ciepło przemiany fazowej

  ( )12pp SSTSTQ −=∆=∆

  Wzrost kryształu – przemiana fazowa I rodzaju:

  i/ faza ciekła ���� faza stała

  ii/ faza gazowa ���� faza stała

 • 02.10.2008 12

  Przejścia fazowe II rodzaju

  • Przejścia fazowe II rodzaju ���� brak bariery energetycznej ����punkty krytyczne ���� układy silnie fluktuujące ���� niemożliwe jest współistnienie dwu faz

  Ciepło przemiany fazowej

  ( ) 0SSTSTQ 12pp =−=∆=∆

  Nie jest to główny nurt tego wykładu – dane na temat charakteru tych zjawisk

  będą pełniły role pomocniczą.

  T

  G

  Tp

  S

  S1

  T

  dGdT

  Tp

  C

  C

  1

  2

  S=-

 • 02.10.2008 13

  Układy wielofazowe – suma układów jednofazowych

  • Pierwsze przybliżenie – zaniedbujemy efekty związane z obecnością powierzchni rozgraniczenia faz

  • Wielkości ekstensywne – suma dla każdej z faz:

  ...NNN ++= βα

  ...VVV ++= βα

  ...UUU ++= βα

  ...HHH ++= βα

  ...FFF ++= βα

  ...GGG ++= βα

  Wielkości rozmiarowe Potencjały termodynamiczne

 • 02.10.2008 14

  Układy wielofazowe – więzy

  U1,V1,N1

  p1,T1,ρρρρ1

  U2,V2,N2

  p2,T2,ρρρρ2

  • Układ jako całość jest zamknięty:

  • Fluktuacje – zmiany wielkości zachowanych

  constUUU 21 =+=

  constVVV 21 =+=

  constNNN 21 =+=

  0UUU 21 =δ+δ=δ

  0VVV 21 =δ+δ=δ

  0NNN 21 =δ+δ=δ

  21 UU δ−=δ

  21 VV δ−=δ

  21 NN δ−=δ

 • 02.10.2008 15

  Układy wielofazowe – warunki równowagi

  • Równowaga mechaniczna

  • Równowaga termiczna

  • Równowaga chemiczna

  0VpVp 2211 ≥δ+δ 21 pp =

  0STST 2211 ≥δ+δ 21 TT =

  0NN 2211 ≥δµ+δµ 21 µ=µ

 • 02.10.2008 16

  Układy wielofazowe jednoskładnikowe – liczba stopni swobody

  układu – diagramy fazowe

  • Równowaga dwu faz

  • Równowaga trzech faz

  1d =( ) ( )T,pT,p 21 µ=µ

  ( ) ( )T,pT,p 21 µ=µ0d =

  ( ) ( )T,pT,p 31 µ=µ

  - linia

  - punkt

 • 02.10.2008 17

  Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe ����

  faza gazowa – potencjał chemiczny

  ( ) ( )T,pT,p vs µ=µ

  RTp nRT

  M

  ρ= =

  dpn

  1sdTd +−=µ

  • Warunek równowagi chemicznej

  • Przybliżenie gazu idealnego

  • Izotermiczna zmiana potencjału chemicznego gazu z ciśnieniem jest równa

  ( ) ( )

  +µ=µ

  o

  ovvp

  plnRTT,pT,p

  po – ciśnienie odniesienia - 1 bar

 • 02.10.2008 18

  Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe ���� faza gazowa –

  zależność van t’Hoffa

  v,sv,sv,s Tsh −=µ

  • Warunek równowagi chemicznej (faza stała ma dużą gęstość)

  • Zależności termodynamiczne

  ( ) ( ) ( )T,pT,pp

  plnRTT,p oss

  o

  ov µ≅µ=

  • Zależność ciśnienia nasyconego gazu od temperatury (van t’Hoffa)

  ∆+

  ∆−= s

  RT

  hexppp o

  Ponieważ ∆∆∆∆h oraz ∆∆∆∆s słabo zależą od temperatury zależność ciśnienia od odwrotności temperatury jest dana linią prostą

  0.0005 0.0010 0.0015 0.00201E-22

  1E-17

  1E-12

  1E-7

  0.01

  pG

  a [

  ba

  r]1/T [K]

  18001500 1200 900 600 T [K]

  Przykład – ciśnienie par galu

  sv hhh −≡∆ sv sss −≡∆

 • 02.10.2008 19

  Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe ���� faza ciekła –

  zależność Clausiusa - Clapeyrona

  • Nie można wykonać podobnej analizy jak poprzednio gdyż ciepło topnienia nie jest znacznie większe niż zmiana entalpii w funkcji temperatury

  • Lecz zmiana potencjałów chemicznych obydwu faz przy przesunięciu wzdłuż linii równowagi nie narusza ich równości:

  sl dd µ=µ

  ( ) ( )dpvvdpN

  VVdp

  n

  1

  n

  1dTss sl

  sl

  sl

  sl −=

  −=

  −=−

  vT

  Q

  v

  s

  vv

  ss

  dT

  dp

  m

  m

  sl

  sl

  ∆=

  ∆=

  −= Zależność Clausiusa - Clapeyrona

  dpn

  1dTsdp

  n

  1dTs

  s

  s

  l

  l +−=+−

 • 02.10.2008 20

  Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe - ciecz -

  para: diagramy p-T

  • Zależność Clausiusa – Clapeyrona

  vT

  Q

  v

  s

  vv

  ss

  dT

  dp

  m

  m

  sl

  sl

  ∆=

  ∆=

  −= 0sTQ Mm >∆=

  Al

  0dT

  dpm > 0vv sl >−

  H2O

  0dT

  dpm > 0vv sl

 • 02.10.2008 21

  Układy wielofazowe dwuskładnikowe(składniki - αααα, ββββ) –liczba stopni swobody układu – diagramy fazowe

  • Równowaga dwu faz

  • Równowaga trzech faz (dodatkowo spełnione są równania)

  • Równowaga czterech faz (dodatkowo spełnione są równania)

  2d =

  ( ) ( )2211 x,T,px,T,pαα µ=µ

  1d =

  powierzchnia

  punkt

  ( ) ( )2211 x,T,px,T,pββ µ=µ

  linia

  ( ) ( )3311 x,T,px,T,pαα µ=µ ( ) ( )3311 x,T,px,T,p

  ββ µ=µ

  ( ) ( )4411 x,T,px,T,pββ µ=µ( ) ( )4411 x,T,px,T,p

  αα µ=µ

  0d =

 • 02.10.2008 22

  Układ dwuskładnikowy – równowaga: faza stała ���� faza ciekła

  – diagramy x-T

  • Diagramy izobaryczne p = const

  ( ) ( )2211 x,T,px,T,pαα µ=µ

  ( ) ( )2211 x,T,px,T,pββ µ=µ

  ( )211 x,constpxx ==

  ( )2x,constpTT ==

  • Współczynnik segregacji

  ( )( )

  ( )( )TxTx

  Tdx

  Tdxk

  l

  s

  l

  s ≅=

  Można otrzymać fazę stałą o zadanej koncentracji – w przypadku nieskończonego

  (lub b. dużego) źródła

  • Nachylenie krzywej likwidusa (liquidus slope)

  ( ) ( )( ) ( )0TxT

  Tx

  dT

  Tdxm

  l

  lll

  −≅=

 • 02.10.2008 23

  Układ dwuskładnikowy – równowaga ciało stałe ���� faza ciekła –

  diagram eutektyczny

  • Chłodzenie powolne:

  - krystalizujemy fazę αααα (lub ββββ)

  - krystalizujemy strukturę wstęgową - mieszaninęfaz αααα oraz ββββ

  • Chłodzenie szybkie:

  - otrzymujemy strukturę niejednorodną

  - rozpad struktury niejednorodnej (spinodalny)

  na fazy αααα oraz ββββ

  Nie można otrzymać fazy stałej w

  pewnym zakresie koncentracji

  K.R. Elder, J.D. Gunton & M. Grant,

  Phys. Rev E 54 (1996) 6476

 • 02.10.2008 24

  Układ dwuskładnikowy – równowaga ciało stałe ���� faza ciekła –

  diagram perytektyczny

  • Punkt perytektyczny

  - krystalizujemy fazę αααα przy użyciu fazy ββββ oraz cieczy: l + αααα ���� ββββ

  - reakcja odwrotna – topnienie niekongruentne: ββββ ���� l + αααα

  Otrzymujemy fazę stałą o zadanej koncentracji

 • 02.10.2008 25

  Układ dwuskładnikowy – równowaga ciało stałe ���� faza

  ciekła – punkt topnienia kongruentnego

  • Punkt topnienia kongruentnego

  - faza stała jest w równowadze z fazą ciekłą o tej samej koncentracji

  Przykłady topienia kongruentnego– diagramy fazowe półprzewodników III-V, np. GaAs

 • 02.10.2008 26

  Układ dwuskładnikowy – równowaga potrójna (s-l-v)

  • Równowaga trzech faz

  ( ) ( )2211 x,T,px,T,pαα µ=µ

  1d =

  ( ) ( )2211 x,T,px,T,pββ µ=µ

  - linia

  ( ) ( )3311 x,T,px,T,pαα µ=µ ( ) ( )3311 x,T,px,T,p

  ββ µ=µ

  ( )1xTT = ( )1xpp = ( )122 xxx = ( )133 xxx =

  Innym sformułowaniem jest użycie ciśnienia parcjalnego gdy założymy że parametrem niezależnym jest skład fazy gazowej: (1) ���� (v):

  11 x*pp =α

  βα

  α

  +≡

  NN

  Nx1

 • 02.10.2008 27

  Przypadek szczególny: związek chemiczny: GaAs – sublimacja

  )v(As2

  1)v(Ga)s(GaAs 2+↔

  • Reakcja – zmiana liczby cząstek:

  • Warunek stabilności chemicznej:

  • Równowaga chemiczna:

  • Entalpia sublimacji (vaporyzacji - definiowana dla warunków

  normalnych)

  • Entropia sublimacji (vaporyzacji - definiowana dla warunków

  normalnych)

  0NNN22 AsAsGaGaGaAsGaAs

  ≥δµ+δµ+δµ

  ( ) ( ) ( )v2

  1vv

  2AsGaGaAsµ+µ=µ

  2AsGaGaAsN2NN δ−=δ−=δ

  ( ) ( ) ( )shvh2

  1vhh GaAsAsGa

  sub

  GaAs 2−+≡∆

  ( ) ( ) ( )ssvs2

  1vss GaAsAsGa

  sub

  GaAs 2−+≡∆

 • 02.10.2008 28

  Związek chemiczny: GaAs – relacja van t’Hoffa

  • Równanie gazu idealnego:

  • Zależności termodynamiczne dają relację van t’Hoffa

  ( ) ( ) ( ) ( )T,pT,pp

  pplnRTT,p

  2

  1T,p oGaAsGaAs2/3

  o

  2/1

  AsGa

  oGaoGa2 µ≅µ=

  +µ+µ

  ∆+

  ∆−= vGaAs

  v

  GaAs2/3

  0

  2/1

  AsGa sRT

  hexpppp

  2

  Dodatkowym parametrem jest koncentracja np. Ga, wyrażona przez

  stosunek ciśnień parcjalnych:

  2As

  Gav

  p

  px =

 • 02.10.2008 29

  Związek chemiczny: GaAs – entalpia tworzenia

  )v(As2

  1)l(Ga)s(GaAs 2+↔

  • Reakcja – równowaga fazy ciekłej metalu i fazy gazowej niemetalu

  • Równowaga chemiczna

  • Entalpia i entropia tworzenia ( warunki normalne)

  • Zależność van t’Hoffa

  ( ) ( ) ( )v2

  1vv

  2AsGaGaAsµ+µ=µ

  ( ) ( ) ( )shvh2

  1lhh GaAsAsGa

  form

  GaAs 2−+≡∆

  ( ) ( ) ( )ssvs2

  1lss fGaAsAsGa

  form

  GaAs 2−+≡∆

  ∆+

  ∆−= fGaAs

  f

  GaAs2/1

  0

  2/1

  As sRT

  hexppp

  2

  Nie występuje żaden dowolny parametr – np. koncentracja.

 • 02.10.2008 30

  Związek chemiczny: GaN – równowaga: kryształ - ciecz

  • Równanie równowagi daje

  • Przybliżenie roztworu idealnego daje:

  ( ) ( ) ( )T,pxlnRTT,p oGaNoGa µ=+µ

  ∆+

  ∆−= disGaN

  dis

  GaNo s

  RT

  hexpxx

  • Stąd otrzymujemy relację:

  ( ) ( ) ( ) ( )T,pT,pT,xT,x oGaNGaNNGa µ≅µ=µ+µ

  0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008

  1E-4

  1E-3

  0.01 temperature, K

  2500 2000 1750 1500 1250

  N,

  at. f

  ractio

  n

  1/T, K-1

  - entalpia i entropia rozpuszczania

  GaN

  ( ) ( ) ( )lhlhshh NGaGaNdis

  GaN −−=∆

  dis

  GaN

  dis

  GaN s,h ∆∆

  ( ) ( ) ( )lslssss NGaGaNdis

  GaN −−=∆

  1200 1400 1600 1800 20000,000

  0,002

  0,004

  0,006

  0,008

  0,010

  x [a

  t fr

  actio

  n]

  T[K]

 • 02.10.2008 31

  Związek chemiczny: GaAs – równowaga potrójna

  • Równowaga kryształ – para (gaz idealny):

  • Równowaga kryształ – ciecz (roztwór idealny):

  • Zależności termodynamiczne dają relację van t’Hoffa

  ( ) ( ) ( ) ( )T,pT,pp

  pplnRTT,p

  2

  1T,p oGaAsGaAs2/3

  o

  2/1

  AsGa

  oAsoGa2

  2µ≅µ=

  +µ+µ

  ∆+

  ∆−= vGaAs

  v

  GaAs2/3

  0

  2/1

  AsGa sRT

  hexpppp

  2

  Jednak dla wysokich koncentracji ciepła sublimacji są funkcją koncentracji

  – odchylenie od linii prostej

  AsGa

  Asv

  NN

  Nx

  +≡( ) ( ) ( ) ( )T,pT,pxlnRTT,p oGaAsGaAsoGa µ≅µ=+µ

 • 02.10.2008 32

  Związek chemiczny: GaAs – diagramy fazowe

 • 02.10.2008 33

  Układy wielofazowe wieloskładnikowe – liczba stopni swobody

  układu – reguła Gibbsa

  • Równowaga m faz w układzie zawierającym q składników

  ( ) ( ) ( )1qmmm1q2221q111 x,..x,T,p..x,..x,T,px,..x,T,p −αα−αα−αα µ==µ=µ

  ( ) ( ) ( )1qmmm1q2221q111 x,..x,T,p..x,..x,T,px,..x,T,p −αβ−αβ−αβ µ==µ=µ

  ( ) ( ) ( )1qmmqm1q22q21q11q1 x,..x,T,p..x,..x,T,px,..x,T,p −α−α−α µ==µ=µ..........................................

  • (m-1)q równań

  • (q-1)m koncentracji oraz 2 stopnie swobody (p,T)

  Efektywna liczba stopni swobody układu (reguła faz Gibbsa)

  ( ) ( ) 2mq2q1mm1qd +−=+−−−=