of 14/14
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia Organiczna Nazwa przedmiotu Aparatura i maszyny przemysłu tworzyw sztucznych Kod 36.4.6 TO Semestr VI Godziny 2 1 Punkty ECTS 3 w c l p s Sposób zaliczenia Z Katedra Technologii Polimerów Odpowiedzialny (a) dr inż. Janusz Datta Przedmioty poprzedzające: Wstęp do technologii polimerów Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii i technologii polimerów . Założenia i cele przedmiotu: Znajomość aparatury do syntezy i przetwórstwa tworzyw sztucznych jest wskazana w przypadku absolwenta wydziału chemicznego uczelni technicznej. Studenci po wysłuchaniu wykładu z tej dziedziny będą odpowiednio przygotowani do pracy w przemyśle tworzyw sztucznych. Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacji multimedialnej Aparatura do wytwarzania tworzyw polimerowych Zbiorniki, reaktory chemiczne. Aparatura do rozdziału materiałów polimerowych Odstojniki, hydrocyklony, filtry, wirówki, separatory, klasyfikatory Aparatura do obróbki materiałów polimerowych Suszarki stacjonarne, ruchome (przestawne), jednostanowiskowe i wielostanowiskowe z agregatem suchego powietrza; młyny; mieszarki; granulatory, regranulatory, kompaktory, gniotowniki. Maszyny tnące, kruszarki, homogenizatory. Wtryskarki, kompandery 1. Wtryskarki standardowe, formy wtryskowe. 2. Wtryskarki do wtrysku wielokomponentowego. 3. Kompandery do formowania wtryskowego IMC ( Injection Molding Compounder). Wytłaczarki, koekstrudery, głowice wytłaczarskie 1. Wytłaczarki jednoślimakowe, głowice wytłaczarskie, głowice samosterujące, kalibratory, wanny chłodzące odciągi, przecinarki. 2. Nowoczesne wytłaczarki dwuślimakowe korotacyjne, ślimaki cylindryczne, cylindry sekcyjne, ślimaki segmentowe, dozowniki: wypełniaczy, oleju, pigmentów. 3. Koekstrudery (wytłaczarki dostawne). Aparatura i maszyny do wytwarzania gumy Mieszalniki, walcarki, kalandry, prasy hydrauliczne, prasy hydrauliczne z komora próżniowa, urządzenia tnące, wytłaczarki do gumy zimnej, wytłaczarki gumy ciepłej i strainer, głowice, wtryskarki do formowania wyrobów gumowych, maszyny do opon, Agregaty dozująco-mieszające w RIM i RRIM Agregaty dozująco-mieszające nisko i wysokocisnieniowe, pompy zębate i zanurzeniowe, pompy zanurzeniowe, głowice miksujące, układy dwu i wielosekcyjne, Maszyny do recyklingu Aglomeratory, extrudery, granulatory, suszarki, zmieniacze sit, rozdrabniarki jedno i dwuwałowe, prasy belujące. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 1. Praca zbiorowa, „Tworzywa sztuczne w praktyce”, red. J.T, Haponiuk, Verlag Dashöfer, Warszawa 2007. 2. Czasopisma techniczne w bibliotece Katedry Technologii Polimerów Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykład – kolokwium pisemne Projekt – przygotowanie prezentacji lub projektu

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek ... · Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad – egzamin pisemny. ł Ćwiczenia laboratoryjne – na podstawie sprawdzianu pisemnego

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek ... · Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad –...

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna

Nazwa przedmiotu Aparatura i maszyny przemysu tworzyw sztucznych

Kod 36.4.6 TO

Semestr VI Godziny 2 1 Punkty ECTS 3 w c l p s Sposb zaliczenia Z

Katedra Technologii Polimerw Odpowiedzialny (a) dr in. Janusz Datta Przedmioty poprzedzajce: Wstp do technologii polimerw

Wymagania wstpne: Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu chemii i technologii polimerw .

Zaoenia i cele przedmiotu: Znajomo aparatury do syntezy i przetwrstwa tworzyw sztucznych jest wskazana w przypadku absolwenta wydziau chemicznego uczelni technicznej. Studenci po wysuchaniu wykadu z tej dziedziny bd odpowiednio przygotowani do pracy w przemyle tworzyw sztucznych. Metody dydaktyczne:

Wykad w formie prezentacji multimedialnej Aparatura do wytwarzania tworzyw polimerowych Zbiorniki, reaktory chemiczne. Aparatura do rozdziau materiaw polimerowych Odstojniki, hydrocyklony, filtry, wirwki, separatory, klasyfikatory Aparatura do obrbki materiaw polimerowych Suszarki stacjonarne, ruchome (przestawne), jednostanowiskowe i wielostanowiskowe z agregatem suchego powietrza; myny; mieszarki; granulatory, regranulatory, kompaktory, gniotowniki. Maszyny tnce, kruszarki, homogenizatory. Wtryskarki, kompandery 1. Wtryskarki standardowe, formy wtryskowe. 2. Wtryskarki do wtrysku wielokomponentowego. 3. Kompandery do formowania wtryskowego IMC ( Injection Molding Compounder). Wytaczarki, koekstrudery, gowice wytaczarskie 1. Wytaczarki jednolimakowe, gowice wytaczarskie, gowice samosterujce, kalibratory, wanny chodzce odcigi, przecinarki. 2. Nowoczesne wytaczarki dwulimakowe korotacyjne, limaki cylindryczne, cylindry sekcyjne, limaki segmentowe, dozowniki: wypeniaczy, oleju, pigmentw. 3. Koekstrudery (wytaczarki dostawne). Aparatura i maszyny do wytwarzania gumy Mieszalniki, walcarki, kalandry, prasy hydrauliczne, prasy hydrauliczne z komora prniowa, urzdzenia tnce, wytaczarki do gumy zimnej, wytaczarki gumy ciepej i strainer, gowice, wtryskarki do formowania wyrobw gumowych, maszyny do opon, Agregaty dozujco-mieszajce w RIM i RRIM Agregaty dozujco-mieszajce nisko i wysokocisnieniowe, pompy zbate i zanurzeniowe, pompy zanurzeniowe, gowice miksujce, ukady dwu i wielosekcyjne, Maszyny do recyklingu Aglomeratory, extrudery, granulatory, suszarki, zmieniacze sit, rozdrabniarki jedno i dwuwaowe, prasy belujce. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej:

1. Praca zbiorowa, Tworzywa sztuczne w praktyce, red. J.T, Haponiuk, Verlag Dashfer, Warszawa 2007.

2. Czasopisma techniczne w bibliotece Katedry Technologii Polimerw Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad kolokwium pisemne Projekt przygotowanie prezentacji lub projektu

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia organiczna Nazwa przedmiotu Chemia bioorganiczna Kod 36.6.1 TO

Semestr VI Godziny 1 2 Punkty ECTS 3 w c l p s Sposb zaliczenia E/Z

Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) Dr hab. in. Elbieta Luboch Przedmioty poprzedzajce: Chemia organiczna Wymagania wstpne: Znajomo chemii organicznej

Zaoenia i cele przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci zdobd lub ugruntuj wiedz o budowie, waciwociach i przemianach (zachodzcych w organizmie) zwizkw biologicznie czynnych takich, jak: aminokwasy, peptydy, biaka, kwasy nukleinowe, cukry, steroidy, witaminy. Zdobd rwnie wiedz dotyczc reakcji enzymatycznych a take chemicznych modeli enzymw. Metody dydaktyczne: Wykad ilustrowany rysunkami w power point. Realizacja okrelonych zada praktycznych w ramach laboratorium. Treci programowe: Budowa, stereochemia i waciwoci aminokwasw. Synteza peptydw. Analiza sekwencyjna peptydw. Wybrane peptydy biologicznie czynne. Struktura biaek. Czynniki wpywajce na stabilizacj konformacji. Budowa wybranych biaek, m.in. keratyny i hemoglobiny. Budowa i stereochemia cukrw. Podstawowe reakcje monosacharydw. Budowa di- i polisacharydw. Kwasy nukleinowe. Nukleotydy. Struktura i rola DNA. Struktura i rola RNA. Transkrypcja i translacja. Kod genetyczny. Gwne etapy biosyntezy biaka. Steroidy: hormony, kwasy ciowe, biosynteza cholesterolu. Budowa bon biologicznych, transport przez bony biologiczne. Budowa i biosynteza wybranych witamin. Enzymy. Cechy charakterystyczne reakcji enzymatycznych. Wpyw czynnikw kinetycznych na przebieg reakcji katalizowanych enzymami. Selektywno reakcji enzymatycznych. Chemiczne modele enzymw. Chemia go-gospodarz, zwizki makrocykliczne jako modele enzymw. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej:

1. P. Kafarski, B. Lejczak, Chemia bioorganiczna, PWN, W-wa 1994. 2. A. Koodziejczyk, Naturalne zwizki organiczne, PWN, W-wa 2003. 3. P. Kafarski, P. Wieczorek, wiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej, Wyd. UO,

Opole 1997. 4. L. Kyszejko-Stefanowicz, wiczenia z biochemii, PWN, W-wa Pozna 1980.

Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad: egzamin pisemny Laboratorium: zaliczenie na podstawie kartkwek i sprawozda

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna Nazwa przedmiotu Fizykochemia i Technologia Ukadw

Zdyspergowanych Kod 6.7 TO

Semestr VII Godziny 2E 3 Punkty ECTS 6 w c l p s Sposb zaliczenia E/Z

Katedra Technologii Tuszczw i Detergentw Odpowiedzialny (a) Dr hab. in. Halina Szelg, prof.PG Przedmioty poprzedzajce: Chemia fizyczna, Chemia analityczna.

Wymagania wstpne: Znajomo podstaw fizykochemii koloidw oraz wybranych technik analitycznych.

Zaoenia i cele przedmiotu: Zdobycie niezbdnej wiedzy z zakresu technologii ukadw zdyspergowanych, ze szczeglnym uwzgldnieniem podstaw zjawisk powierzchniowych, charakterystyki i metod otrzymywania oraz analizy rnego typu emulsji. Rola surfaktantw w stabilizacji i otrzymywaniu makro- i mikroemulsji oraz pian. Doskonalenie umiejtnoci w zakresie oceny i waciwego wykorzystania rdowej literatury specjalistycznej. Metody dydaktyczne: Wykad oparty na rdach literaturowych monograficznych oraz biecej wiatowej literaturze tematu. Realizacja okrelonych programem wicze laboratoryjnych.

Treci programowe: - Orientacja na powierzchniach midzyfazowych. - Adsorpcja z roztworw, adsorpcja z ciekych mieszanin dwuskadnikowych. - Zwilanie jednej cieczy przez drug. Kty zwilania. - Charakterystyka i waciwoci ukadw dyspersyjnych. - Rola zwizkw powierzchniowo czynnych w tworzeniu ukadw zdyspergowanych. - Metody otrzymywania ukadw zdyspergowanych - Waciwoci elektryczne ukadw dyspersyjnych. Podwjna warstwa elektryczna, potencja elektrokinetyczny. - Stabilno ukadw emulsyjnych i metody jej oceny. Flokulacja, koalescencja i kremowanie. - Emulsje, ich rodzaje i waciwoci. Metody otrzymywanie emulsji. - Urzdzenia stosowane do otrzymywania emulsji (mieszalniki, myny koloidowe, homogenizatory ultradwikowe i membranowe). - Waciwoci reologiczne ukadw zdyspergowanych. - Mikroemulsje, ich waciwoci, metody otrzymywania i zastosowanie. - Fizyczne i chemiczne metody deemulgowania. - Waciwoci pian, ich otrzymywanie i rozbijanie. - Aerozole, ich otrzymywanie i usuwanie. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej: 1. E.T. Dutkiewicz, "Fizykochemia powierzchni", WNT, Warszawa, 1998. 2. S.Sonntag, "Koloidy", PWN, Warszawa, 1982. 3. Otrzymywanie ukadw zdyspergowanych i badanie ich waciwoci", opr. dr hab. in. Halina Szelg,, Gdask

1999. 4. A.W. Adamson, "Physical Chemistry of Surfaces", J.Wiley, Inc., New York 1990. 5. D. Myers, "Surfaces, Interfaces, and Colloids", Wiley-VCH, New York, 1999. 6. D.J. McClements, "Food emulsions", CRC Press, New York, 1999. 7. Encyclopedia of Emulsion Technology, Vol. I, II, ed. P.Becher, M.Dekker Inc., New York 1985. 8. M. Bourrel, R.S. Schechter,"Microemulsions and Related Systems" ed. P.Becher, M.Dekker Inc., New York 1988. 9. I. D. Morrisson, S. Ross, Colloidal dispersions. Suspensions, emulsions and foams J.Wiley & Sons, Inc., New

York, 2002. Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad egzamin pisemny. wiczenia laboratoryjne na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz sprawozda z wykonanych wicze

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna Nazwa przedmiotu Identyfikacja produktw organicznych Kod 36.6.2 TO

Semestr VI Godziny 1 2 Punkty ECTS 3 w c l p s Sposb zaliczenia Z

Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) Dr hab. in. Elbieta Luboch Przedmioty poprzedzajce: Chemia organiczna, Chemia analityczna,

Wymagania wstpne: znajomo technik laboratoryjnych, chemii organicznej oraz analitycznej

Zaoenia i cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy na temat metod stosowanych przy identyfikacji i ustalaniu struktury zwizkw organicznych. Zapoznanie studenta, przede wszystkim, z najwaniejszymi i najpowszechniej stosowanymi w laboratoriach chemicznych metodami spektroskopowymi. Praktyczne wykorzystanie tych metod w badaniach strukturalnych produktw organicznych: potwierdzenia struktury zwizkw znanych, identyfikacja zwizkw nieznanych oraz ocena czystoci produktw. Metody dydaktyczne: Wykad ilustrowany rysunkami w power point. Realizacja okrelonych zada praktycznych w ramach laboratorium. Treci programowe: Oglna metodyka postpowania podczas ustalania budowy zwizkw organicznych. Etapy pracy chemika organika: planowanie eksperymentu, wydzielenie i oczyszczenie produktw, identyfikacja zwizkw znanych, ustalenie budowy zwizkw nieznanych, ustalenie struktury zwizkw, ktre pojawiy si jako nieoczekiwane produkty. Metody rozdzielania i oczyszczania zwizkw organicznych: metody klasyczne i metody chromatograficzne. Klasyczne metody ustalania budowy zwizkw organicznych. Podstawowe metody spektroskopowe stosowane do ustalania budowy zwizkw organicznych: Magnetyczny rezonans jdrowy (NMR), Spektrometria mas (MS), Spektroskopia w podczerwieni (IR) oraz Spektroskopia w ultrafiolecie i wietle widzialnym (UV-Vis). W przypadku kadej z metod spektralnych omwiony zostanie: sposb oddziaywania promieniowania z czsteczk, posta wyniku pomiaru, rodzaj dostarczonych informacji i ich przydatno. Powizanie elementw struktury czsteczek z informacjami zawartymi w widmach. Metody rozdzielania sprzone z metodami spektroskopowymi. Bazy danych. Porwnywanie widm badanych zwizkw z widmami znajdujcymi si w bazach danych. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej:

1. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji zwizkw organicznych, PWN 2007.

2. W. Zieliski, A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji zwizkw organicznych, WNT 1995.

3. E. Luboch, M. Bocheska, J. F. Biernat (red.), Chemia oglna. wiczenia laboratoryjne, Wyd. PG. Gdask 2003.

Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad: zaliczenie pisemne Laboratorium: zaliczenie na podstawie kartkwek i sprawozda.

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna

Nazwa przedmiotu Technologie recyklingu tworzyw sztucznych Kod 36.5.6 Semestr VI Godziny 2 2 Punkty ECTS 4

w c l p s Sposb zaliczenia Z

Katedra Technologii Polimerw Odpowiedzialny (a) dr in. Tymon azarewicz Przedmioty poprzedzajce: Wstp do technologii polimerw

Wymagania wstpne: Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu chemii i technologii polimerw .

Zaoenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie technologii recyklingu tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych o szerokim zastosowaniu oraz zagadnie ekologicznych i legislacyjnych dotyczcych problematyki odpadw tworzyw sztucznych Metody dydaktyczne:

Wykad w formie prezentacji multimedialnej wiczenia laboratoryjne dotyczce recyklingu materiaowego i surowcowego tworzyw sztucznych

i gumy. Treci programowe**:

1. Ekonomiczne i ekologiczne znaczenie recyclingu tworzyw sztucznych. Organizacja pozyskiwania i skadowania odpadw tworzyw sztucznych. Przepisy Unii Europejskiej dotyczce recyklingu odpadw tworzyw sztucznych.

2. Systematyka odpadw tworzyw sztucznych ze wzgldu miejsce ich powstawania i na moliwoci ponownego przetwrstwa. Charakterystyka wyrobw przemysu opakowaniowego.

3. Identyfikacja tworzyw sztucznych i metody ich separacji. Urzdzenia przemysowe do identyfikacji, rozdrabniania, mycia i separacji odpadw tworzyw sztucznych.

4. Degradacja termiczna i oksydacyjna, fotodegradacja i biodegradacja tworzyw sztucznych. Przegld stosowanych stabilizatorw.

5. Technologie recyclingu materiaowego odpadw tworzyw termoplastycznych. Wpyw wielokrotnego przetwrstwa na zmiany wasciwoci poliolefin.

6. Technologie recyklingu materiaowego odpadw ywic termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych oraz usieciowanych elastomerw. Wykorzystanie odpadw tworzyw sztucznych pochodzcych z wrakw samochodowych i zuytych urzdze elektrycznych i elektronicznych.

7. Technologie recyclingu chemicznego odpadw tworzyw sztucznych. Metody przetwrstwa chemicznego poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanw.

8. Technologie recyclingu energetycznego odpadw tworzyw sztucznych. Metody pirolizy oraz przerobu na paliwa pynne.

Perspektywy zastowa materiaw biodegradowalnych i biorozkadalnych. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej:

1. Praca zbiorowa, Tworzywa sztuczne w praktyce, red. J.T, Haponiuk, Verlag Dashfer, Warszawa 2007.

2. Czasopisma techniczne w bibliotece Katedry Technologii Polimerw 3. Recykling materiaw polimerowych , praca zbiorowa pod red. A. Bedzkiego, WNT 1997

Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad kolokwium pisemne Laboratorium zaliczenie (wejciwki + sprawozdania)

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna

Nazwa przedmiotu Waciwoci technologiczne i uytkowe tworzy sztucznych

Kod 36.6.6 TO

Semestr VI Godziny 2 2 Punkty ECTS 4 w c l p s Sposb zaliczenia Z

Katedra Technologii Polimerw Odpowiedzialny (a) dr in. Micha Strankowski Przedmioty poprzedzajce: Wstp do technologii polimerw

Wymagania wstpne: Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu chemii i technologii polimerw .

Zaoenia i cele przedmiotu: Zaznajomienie z czynnikami ksztatujcymi waciwoci tworzyw sztucznych. Poznanie podstawowych waciwoci decydujcych o moliwociach technologicznych stosowania tworzyw sztucznych w rnych warunkach obcieniowych i rodwuskowych. Metody dydaktyczne:

Wykad w formie prezentacji multimedialnej W ramach laboratorium przewidziane opanowanie podstawowych metod badania waciwoci tworzyw

sztucznych Treci programowe**:

Wpyw struktury monomerw oraz warunkw wytwarzania i przetwrstwa na struktur czsteczkow i nadczsteczkow polimerw. Waciwoci fizyczne polimerw: gsto, waciwoci termiczne, waciwoci kohezyjne i adhezyjne, rozpuszczalno i kompatybilno. Przemiany fazowe polimerw: zeszklenie, topnienie, krystalizacja. Lepkosprysto polimerw. Statyczne i dynamiczne waciwoci mechaniczne. Waciwoci cieplne: przewodno cieplna, ciepo waciwe, temperatura zeszklenia, temperatury miknienia i topnienia, odporno na szoki cieplne, wspczynnik wyrwnywania temperatury. Waciwoci optyczne, elektryczne i magnetyczne tworzyw polimerowych. Transport gazw i cieczy w orodkach polimerowych. Budowa i przemiany fazowe polimerw ciekokrystalicznych. Ukady termotropowe i liotropowe. Podatno polimerw na degradacj w rnych rodowiskach. Przegld konstrukcyjnych tworzyw sztucznych. Analiza porwnawcza wybranych typw polimerw.

Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej: 1. Irma Gruin, Materiay polimerowe, PWN, Warszawa, 2003. 2. Praca zbiorowa, Tworzywa sztuczne w praktyce, red. J.T, Haponiuk, Verlag Dashfer,

Warszawa 2007. 3. Czasopisma techniczne w bibliotece Katedry Technologii Polimerw. 4. Normy

Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad kolokwium pisemne Laboratorium zaliczenie (wejciwki + sprawozdania)

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna Nazwa przedmiotu

Chemia i Technologia Materiaw Barwnych

Kod 37.7.4 TO

Semestr VII Godziny 2 2 Punkty ECTS 4 w c l p s Sposb zaliczenia E/Z Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) Dr hab. in. Elbieta Luboch

Dr in. Ewa Wagner-Wysiecka

Przedmioty poprzedzajce: Chemia Organiczna, Fizyczna i Analityczna, Podstawy Technologii Chemicznej, Technologia Organiczna

Wymagania wstpne: Znajomo podstawowych przedmiotw chemicznych i Technologii Chemicznej

Zaoenia i cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy z zakresu budowy chemicznej, metod syntezy, technologii, waciwoci i zastosowania zwizkw barwnych. Metody dydaktyczne: -Wykad bogato ilustrowany rysunkami na foliach lub w power point -Realizacja okrelonej liczby zada syntetycznych i analitycznych, ktre studenci wykonuj w kilkuosobowych grupach (w ramach zaj laboratoryjnych) Treci programowe: Fizyczne podstawy barwnoci. Teorie barwnoci rys historyczny. Elektronowa teoria barwnoci. Zaleno midzy budow chemiczn a barw; ukady chromoforowe, wpyw na barw zwizkw podstawnikw polaryzujcych oraz ulegajcych jonizacji, wpyw czynnikw przestrzennych. Tworzenie kompleksw z jonami metali. Solwatochromia. Fotochromia. Termochromia. Barwniki naturalne: izoprenoidowe, porfirynowe, flawonoidowe, betalainowe i chinoidowe. Barwniki syntetyczne chemiczna klasyfikacja barwnikw. Techniczny i praktyczny podzia barwnikw. Barwniki azowe: diazowanie, przemiany soli diazoniowych, sprzganie. Budowa, waciwoci chemiczne i zaleno midzy budow a barw barwnikw azowych. Technologie otrzymywania barwnikw azowych. Budowa, waciwoci i technologie otrzymywania innych grup barwnikw (di- i trifenylometinowych, chinoidowych, polienowych i indygoidowych). Budowa i zasada dziaania wybielaczy optycznych i chemicznych. Barwniki, pigmenty i laki. Mieszanie barw. Zastosowanie zwizkw barwnych w rnych gaziach przemysu (tekstylny, farbiarski, farmaceutyczny i inne). Moliwoci zastosowania zwizkw barwnych w chemii analitycznej. Metody oczyszczania ciekw przemysu barwnikw. Aspekty ekologiczne przemysu zwizkw barwnych. Nowoczesne strategie syntezy barwnikw. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej: 1. S. Paszyc: Podstawy fotochemii, PWN, W-wa 1981. 2. J. Gronowska: Podstawy fizykochemii barwnikw, Wyd. UMK, Toru 1997. 3. B. I. Stiepanow: Podstawy chemii i technologii barwnikw organicznych, WNT, W-wa 1980. 4. H. Zollinger: Color Chemistry. Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments, WILEY-

VCH, Zrich 2003. 5. Wilska-Jeszka J.: Barwniki, w: Chemia ywnoci. Skad, przemiany i waciwoci ywnoci, red. Z. E. Sikorski,

WNT, W-wa 2000, s. 431. 6. W. Czajkowski: Laboratorium z technologii barwnikw, Wyd. P, d 1993. Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad egzamin pisemny Laboratorium zaliczenie (na podstawie kartkwek oraz sprawozda)

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna

Nazwa przedmiotu Chemia polimerw z elementami technologii

Kod 37.7.7 TO

Semestr VII Godziny 2 2 Punkty ECTS 4 w c l p s Sposb zaliczenia E/Z

Katedra Technologii Polimerw Odpowiedzialny (a) dr hab. in. Helena Janik Przedmioty poprzedzajce: Chemia organiczna, Wstp do technologii polimerw

Wymagania wstpne: Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu chemii i technologii polimerw .

Zaoenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentw z mechanizmami polireakcji wykorzystywanych w procesie otrzymania rnorodnych polimerw, stosowanych samodzielnie oraz uywanych do wytwarzania tworzyw sztucznych, gumy, mieszanin stopw i kompozytw polimerowych, wkien chemicznych, farb i lakierw, klejw, wymieniaczy jonowych, polimerw biologicznie czynnych oraz innych materiaw polimerowych. Metody dydaktyczne:

Wykad w formie prezentacji multimedialnej W ramach laboratorium przewidziane jest przeprowadzenie syntez polimerw przy wykorzystaniu rnych

metod polimeryzacji. Treci programowe**:

1. Przyczyny wywoujce polimeryzacj zwizkw maoczsteczkowych (monomerw). Rnorodno budowy chemicznej i fizycznej polimerw w powizaniu z mechanizmami polireakcji.

2. Rodnikowa polimeryzacja addycyjna. Reaktywno monomerw. Kinetyka i stereochemia polimeryzacji. Kopolimeryzacja i rwnanie skadu oraz wyznaczanie i analiza wspczynnikw reaktywnoci komonomerw. Wykorzystanie polimeryzacji rodnikowej do otrzymywania polimerw.

3. Kationowa polimeryzacja addycyjna.. Reaktywno monomerw. Mechanizmy inicjowania. Kinetyka i postacie orodkw aktywnych oraz ich wpyw na mikrostruktur polimerw. Mechanizmy zakoczenia acuchw. Mechanizmy polimeryzacji kationowych wybranych monomerw heterocyklicznych. Wykorzystanie polimeryzacji kationowej w technologii wytwarzania polimerw.

4. Anionowa polimeryzacja addycyjna. Reaktywno monomerw. Mechanizmy inicjowania. Postacie orodkw aktywnych. Stereochemia i kinetyka. Otrzymywanie polimerw blokowych i telechelicznych w polimeryzacji anionowej. Polimeryzacja dienw. Mechanizm polimeryzacji anionowej wybranych monomerw heterocyklicznych. Mechanizm zakoczenia acuchw. Wykorzystanie polimeryzacji anionowej w technologii wytwarzania polimerw.

5. Polimeryzacja koordynacyjna. Budowa katalizatorw Zieglera Natty. Mechanizmy polimeryzacji koordynacyjnej. Wpyw budowy katalizatorw na mikrostruktur polimerw. atalizatory alfinowe i mechanizmy polimeryzacji dienw. Wykorzystanie polimeryzacji koordynacyjnej w technologii wytwarzania polimerw.

6. Polimeryzacja kondensacyjna. Homopolikondensacja i heteropolikondensacja. Polikondensacja rwnowagowa i nieodwracalna. Podstawy teoretyczne polikondensacji. Kinetyka. Reakcje uboczne zachodzce w polimeryzacji kondensacyjnej. Wykorzystanie polimeryzacji kondensacyjnej w technologii wytwarzania polimerw.

Wybrane przykady zastosowania polimerw, tworzyw sztucznych w rnych dziedzinach: w syntezie i technologii chemicznej, w biosystemach, biotechnologii, w przemyle budowy maszyn, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, elektronicznym, okrtowym, lotniczym i kosmicznym, w budownictwie, rolnictwie, gospodarstwie domowym, medycynie, ochronie rodowiska, w zabezpieczeniach antykorozyjnych.

Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej: 1. Chemia polimerw praca zbiorowa pod redakcj Z.Floriaczyka i S. Penczka, t. I, II i III. 2. Tworzywa sztuczne W. Szlezyngier, t. I, II i III 3. Polymer Chemistry and Physics of Modern Materials J.M.G. Cowie, Valeria Arright CRC Press 2007

Czasopisma znajdujce si w Katedrze Technologii Polimerw. Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad egzamin pisemny Laboratorium zaliczenie (wejciwki + sprawozdania)

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna Nazwa przedmiotu Chemia Tuszczw Kod 37.5.7 TO

Semestr VII Godziny 2 2 Punkty ECTS 4 w c l p s Sposb zaliczenia E/Z

Katedra Technologii Tuszczw i Detergentw Odpowiedzialny (a) Dr hab. in. Halina Szelg, prof.PG Przedmioty poprzedzajce: Chemia organiczna, Chemia analityczna.

Wymagania wstpne: Znajomo chemii organicznej oraz technik analitycznych.

Zaoenia i cele przedmiotu: Zdobycie niezbdnej wiedzy z zakresu budowy i waciwoci lipidw ze szczeglnym uwzgldnieniem triacylogliceroli i kwasw tuszczowych oraz reakcji chemicznych jakim one ulegaj. Zapoznanie si z podstawowymi sposobami analizy tuszczw, kwasw tuszczowych i ich pochodnych. Pozwoli to na umiejtno m.in.

- Doboru surowcw tuszczowych jako substratw odnawialnych do produkcji wyrobw przemysu chemicznego m.in. surfaktantw lub bezporedniego zastosowania w wyrobach kosmetycznych, farmaceutycznych lub chemii gospodarczej

- Modyfikacji waciwoci tuszczw z zastosowaniem np. uwodornienia, przeestryfikowania oraz frakcjonowania

- Oceny stabilnoci oksydatywnej tuszczw, wyrobw zawierajcych tuszcze lub ich pochodne, rwnie w postaci zdyspergowanej.

Metody dydaktyczne: Wykad oparty na rdach literaturowych monograficznych oraz biecej wiatowej literaturze tematu. Realizacja okrelonych programem wicze laboratoryjnych dot. oceny waciwoci chemicznych i fizycznych wybranych tuszczw i kwasw tuszczowych metodami analitycznymi jak rwnie badanie reakcji jakim ulegaj np. podczas przechowywania. Treci programowe**: Lipidy,ich podzia budowa i waciwoci. Kwasy tuszczowe, ich budowa i wystpowanie. Budowa naturalnych triacylogliceroli. Polimorfizm i struktura krystaliczna. Glicerofosfolipidy. Sterole. Woski. Sulfolipidy. Karotenole i inne alkohole. Wglowodory. Tokoferole i witamina E. Reakcje chemiczne tuszczw i kwasw tuszczowych. Estryfikacja i interestryfikacja. Utlenianie; autooksydacja i utlenianie fotosensybilizowane. Pro- i antyoksydanty. Metody badania stabilnoci oksydatywnej tuszczw i emulsji zawierajcych tuszcze. Przemiany termiczne i oksydatywnotermiczne tuszczw i kwasw tuszczowych i ich analiza. Metody modyfikowania waciwoci tuszczw. Uwodornienie tuszczw; mechanizm, katalizatory, selektywno. Przeestryfikowanie chemiczne i enzymatyczne. Nowe zastosowania lipidw. Fosfolipidy i liposomy. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej: 1. B.Drozdowski, Lipidy, w: Chemiczne i funkcjonalne waciwoci skadnikw ywnoci, WNT, Warszawa,1994. 2. Gunstone F., Padley F., Lipid Technologies and Applications, Marcel Dekker Inc., New York, 1997. 3. IUPAC, Standard Methods for Analysis of Oils, Fats and Derivatives, Pergamon Press, New York,1979. 4. Physical Properties of Lipids, Marcel Dekker Inc. ,New York, 2002. Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad egzamin pisemny. wiczenia laboratoryjne na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz sprawozda z wykonanych wicze

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna

Nazwa przedmiotu Elektrochemia stosowana Kod 37.1.7 Semestr VII Godziny 1 2 1 Punkty ECTS 4

w c l p s Sposb zaliczenia E/Z

Katedra Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) Anna Lisowska-Oleksiak Przedmioty poprzedzajce: Chemia Fizyczna

Wymagania wstpne: znajomo podstaw Elektrochemii

Zaoenia i cele przedmiotu: to przekazanie studentom elementw wiedzy dotyczcej podstaw elektrodyki oraz joniki poszerzone o szeroko rozumiane zastosowania metod i wykorzystania praw elektrochemii. Metody dydaktyczne: wykad w oparciu o prezentacje (Power Point) prowadzony z zastosowaniem interaktywnych form nauczania. wiczenia laboratoryjne zapoznanie z metodami instrumentalnymi elektrochemii, procesami elektrodowymi oraz projektowaniem nowych materiaw. Treci programowe** 1. Potencja rwnowagowy. Wzr Nernsta. Elektryczna warstwa podwjna granicy faz elektroda/ elektrolit; metal/elektrolit cieky, pprzewodnik/elektrolit (Wykresy Matta Schottkiego), ciecz/ciecz (potencja Donnana). Rwnanie Nernsta-Einsteina wspczynnik dyfuzji wasnej, uredniony wspczynnik dyfuzji elektrolitu binarnego. Prawo Faradaya. Ogniwo. Elektroliza. Teoretyczne napicie rozkadowe. Praktyczne napicie rozkadowe. Nadpotencja steniowy. Nadpotencja dyfuzyjny, nadpotencja aktywacyjny, nadpotencja krystalizacyjny, nadpotencjal reakcji chemicznej. 2. Zaleno gstoci prdu od nadpotencjau. Rwnanie Butlera-Volmera. Prd wymiany. Wspczynnik przejcia alfa wg Marcusa. Staa szybkoci reakcji przeniesienia adunku. Rwnianie Tafela. Procesy kontrolowane wymiana adunku. Procesy kontrolowane wymian masy. Kontrola mieszana. Adsorpcja i elektrosorpcja. Potencja mieszany. 3. Procesy elektrodowe wodoru. Procesy elektrodowe tlenu. Elektrokataliza heterogeniczna. Heterogeniczna elektrokataliza typu redoks; elektrody modyfikowane. Homogeniczna kataliza typu redoks. Elektrokrystalizacja; nadpotencja nukleacji, tworzenie zarodkow krystalicznych ich wzrost, zaleno prdowo- potencjaowe procesu krystalizacji. Elektroredukcja Cr(III), Cr(VI) (w aspekcie Ustawy o Odpadach za. 4 o odpadach niebezpiecznych.) 4. Elektrodowa synteza zwizkw organicznych. Przykady redukcji, przykady elektrooksydacji, polimeryzacja. Selektywna synteza wybranych enancjomerw. 5. Membrany jonoselektywne i diafragmy. Transport w membranach i diafragmach; porowato diafragm, przepuszczalno, prawo Darcyego, wspczynnik przepuszczalnoci K, rezystancja membran, wspczynnik MacMullina. Typy membran jonoselektywnych: membrany zawierajce jonofory, membrany o charakterze elektrolitw polimerowych (typu NAFION) kationo- i aniono-wymienne. Przykady zastosowa: elektroliza solanki z diafragm (brak selektywnoci), elektroliza solanki z membranami jonowymiennymi, oczyszczanie kpieli do niklowania bezprdowego. 6. Galwanotechnika obrbka powierzchni metali. Powoki ochronne, powoki ochronno-dekoracyjne, powoki specjalne. Kpiele galwaniczne, typy elektrolitow, bufory dodatki wybyszczajce. Elektrody. Wpyw polaryzacji steniowej na struktur osadu. Pasywacja anod. Wgbno elektrolitu i sposoby zwikszania wgbnoci. Typy elektrolizerw w procesach galwanicznych: cynkowanie niklowanie, niklowanie bezprdowe, miedziowanie, chromowanie. Osadzanie stopw: mosidzowanie, stopy nikiel-elazo. Wsp-wydzielanie wodoru. Hydrometalurgia. 7. Ogniwa galwaniczne. Ogniwo Leclanche. Ogniwo alkaliczne. Ogniwo rtciowe. Ogniwa w odziach ratunkowych. Akumulatory: kwasowo- oowiowy., niklowo kadmowy, akumulator nikiel- wodorki stopw metali. Ogniwa litowe pierwotne. Akumulatory litowe, akumulatory litowo-jonowe, anody grafitowe, anoda litowa. Katody nieorganiczne. Interkalacja. Katody polimerowe elektrosorpcja. Superkondensatory. Ogniwa paliwowe. Ogniwa fotowoltaiczne. Elektrokatalityczny rozkad wody czysty wodr do ogniw paliwowych. 8. Metody pomiarowe w elektrochemii. Chronowoltamperometria. Chronopotencjometria. Chronokulometria. Chronoamperometria. Elektrochemiczna spektroskopia Impedancyjna. Metoda wirujcego dysku. Ultramikroelektrody do bada w ukadach o wysokiej rezystancji. Sensory potencjometryczne, sensory amperometryczne, sensor pojemnociowe. Tematy wicze Laboratoryjnych 1. Otrzymywanie zwizkw organicznych na drodze elektrosyntezy 2. Otrzymywanie cienkich warstw anodowych TiO2 3. Usuwanie ladowych iloci jonw Cd(II), elektrokrystalizacja 4. Woltamperometria cykliczna, aktywnoc redoks witaminy B12 5. Wyznaczanie potencjau formalnego reakcji redoks za pomoc metody Wirujcej elektrody dyskowej 6. Elektropolimeryzacja, wyznaczanie pojemnoci elektrycznej warstw polipirolu.

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna

7. Redukcja jonw Cr(VI) do Cr(III) za pomoc Polimeru elektroaktywnego np: PEDT/PSS. 8. Otrzymywanie zwizkw na drodze elektrosyntezy;: H2O2. 9. Otrzymywanie monowarstw tioli na elektrodzie Au . 10. Synteza elektrodowa i obserwacje waciwoci elektrochromowych Bkitu Pruskiego. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej: Elektrodyka, A. Kisza, WNT 2000; Jonika, A. Kisza, WNT 2000; Elektrochemia Przemysowa, Dylewski, Gliwice 1996; Elektrolity stae W. Bogusz, F. Krok, WNT 1999; Inorganic and Organometallic Polymers, Springer, V. Chandrasekhal, Verlag Berlin 2005; Electrochemistry for cleaner environment, XCD, Langmuir-Blogget films, New York 2006; Solid State Electrochemistry, P.G.Bruce, Warunki zaliczenia przedmiotu:E/Z Egzamin z materiau wykadw i seminarium. Zaliczenie na podstawie sprawozda i testw dla laboratorium

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia organiczna Nazwa przedmiotu Lekka technologia organiczna Kod 37.2.7 TO

Semestr VII Godziny 2 1 Punkty ECTS 3 w c l p s Sposb zaliczenia E/Z

Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) Prof. J. Biernat Przedmioty poprzedzajce: Chemia nieorganiczna, organiczna i fizyczna, technologia organiczna, inynieria i aparatura chemiczna

Wymagania wstpne: znajomo zasadniczych elementw przedmiotw poprzedzajcych

Zaoenia i cele przedmiotu: opanowanie umiejtnoci planowania syntez w oparciu o dostpne surowce, zapoznanie ze szczeglnymi przepisami obowizujcymi w lekkiej syntezie Metody dydaktyczne: Wykad: w oparciu o materiay (folie, PowerPoint, materiay na stronie domowej Katedry) Seminarium: prezentacje przygotowane przez studentw wybranych technologii z naciskiem na zaprojektowanie Treci programowe: Przemys farmaceutyczny, synteza sulfonamidw, lekw typu peptydowego, synteza peptydw w fazie staej - insulina, metronidazolu, hydrochlorotiazydu itd. Barbiturany. Inne grupy lekw. Metody fermentacyjne i leki psyntetyczne: penicylina, inne antybiotyki, optycznie czynne aminokwasy. Wymagania stawiane produktom farmaceutycznym farmakopee (czysto, struktura krystaliczna, struktura zanieczyszcze, walidacja procesw przemysowych i analitycznych. GMP. Raporty eksperckie. Struktura zakadw farmaceutycznych. Sporzdzanie form lekw. Nowoczesne formy, proleki, kompleksy z cyklodekstrynami. Kontrolowane uwalnianie lekw. Problemy rwnowanoci rnych form lekw. Preparaty galenowe. Syntetyczne i psyntetyczne rodki zapachowe, sodzce. Technologia dodatkw do ywnoci. Materiay wysokoenergetyczne, paliwa rakietowe. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej: Houben & Weil, Tom aminokwasowo-peptydowy Jerzmanowska: Technologia rodkw farmaceutycznych, literatura oryginalna Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad: egzamin Seminarium: zaliczenie na podstawie prezentacji i udziau w dyskusjach.

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna Nazwa przedmiotu Petrochemia Kod 37.3.7 TO

Semestr VII Godziny 2 1 Punkty ECTS 3 w l Sposb zaliczenia E

Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) Dr Anna Skwierawska Przedmioty poprzedzajce: Chemia organiczna i technologia chemiczna

Wymagania wstpne: znajomo podstaw chemii organicznej i Technologii.

Zaoenia i cele przedmiotu: przegld gwnych procesw petrochemicznych.

Metody dydaktyczne: Wykad: w oparciu o materiay (folie, PowerPoint, materiay na stronie domowej Katedry) Treci programowe: Krtka charakterystyka destrukcyjnych procesw przerobu ropy naftowej. Otrzymywanie etylenu. Technologie otrzymywania polietylenw (LDPE, LLDPE, HDPE). Produkcja dichloroetanu, dibromoetanu, chlorohydryny etylenowej, diamioetanu. Produkcja chlorku winylu, etylobenzenu i styrenu. Produkcja octanu winylu, etanolu i tlenku etylenu. Otrzymywanie propylenu i polipropylenu. Produkcja kumenu, acetonu i fenolu. Produkcja oxo alkoholi. Produkcja kwasu akrylowego i jego pochodnych. Produkcja chlorohydryn, gliceryny, akroleiny. Technologie oparte na pochodnych butanu. Produkcja ywic, gumy kwasu octowego, bezwodnika maleinowego, hekametylenodiaminy, kwasu adypinowego, eteru tert-butylometylewego, Technologie oparte na pentanach (pentanu-1, piperydyny, cyklopentadienu i dicyklopentadienu. Otrzymywanie zwizkw aromatycznych. Technologie oparte na benzenie (produkcja cykloheksanu, cykloheksanolu, cykloheksanolu, alkilobenzenw, polimerw). Technologie wykorzystujce toluen i ksyleny, jako substraty (hydrodealkilowanie, dysproporcjonowanie, reakcje utleniania). Wykaz literatury podstawowej: Industrial Organic Chemicals Wittcoff H. A., Reuben B.G., Plotkin J. S., Wydawnictwo Wiley-Interscience, 2004 Technologia Podstawowych Syntez Organicznych E. Grzywa, J. Molenda, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa, 2000. Materiay oryginalne Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad: egzamin

WYDZIA CHEMICZNY POLITECHNIKI GDASKIEJ Kierunek Technologia Chemiczna

Specjalno: Technologia Organiczna

Nazwa przedmiotu Polimery w ochronie rodowiska Kod 37.6.7 TO Semestr 7 Godziny 1 2 Punkty ECTS 3

w c l p s Sposb zaliczenia Z

Katedra Technologii Polimerw Odpowiedzialny (a) Dr hab. in. Helena Janik Przedmioty poprzedzajce: Chemia organiczna, Wstp do technologii polimerw

Wymagania wstpne: Znajomo podstaw chemii organicznej i chemii fizycznej

Zaoenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentw z nowoczesnymi grupami polimerw i technologi otrzymywania okrelonych produktw polimerowych, majcych zastosowanie w okrelonych dziedzinach (woda, powietrze gleba, zdrowie, konstrukcje) ochrony i oczyszczania rodowiska. Wiedza ta ma posuy do:

- Zdobycia podstaw do krytycznego spojrzenia na obecne i nowoczesne metody stosowane w ochronie rodowiska z uwzgldnieniem polimerw

- Umiejtnoci w podejmowaniu dyskusji za i przeciw stosowania i uytkowania okrelonych wyrobw pochodzcych z rnych grup materiaowych

- Poznanie trendw rozwoju nowych materiaw polimerowych do ochrony lub oczyszczania rodowiska Metody dydaktyczne:

- Wykady i konsultacje - samodzielne wykonywanie zada z poznaniem prostych przykadw zastosowania polimerw w

ochronie i oczyszczaniu rodowiska (laboratorium) - analiza patentw i projektw unijnych zrealizowanych oraz grupowe przygotowanie zarysu projektu

wg wymaga formularza konkretnego wniosku i jego prezentacja ustna (ppt) - przygotowanie samodzielnie plakatu naukowego i przygotowanie praswek (krtkie notatki z biecej

literatury) - wizyty rodowiskowe (np. Muzeum Morskie, SANEPiD i inne)

Treci programowe: Polimery wok nas (ich chemia, klasyfikacja). Polimery w oczyszczaniu wody i ciekw (polielektrolity, koagulanty-usuwanie twardoci wody, odsalanie, dejonizacja, odzysk metali itp.), powietrza (technologie otrzymywania mikro i nanomembran, filtrw polimerowych), ochronie gleby (geomembrany, geowkniny, hydroeleochrona rolin, uszczelnianie skadowisk odpadw, regulacja powietrzno-wodna w agrotechnice). Ochrona zdrowia z polimerami (np. sztuczna nerka, sztuczne serce, kontrolowane uwalnianie lekw, nowoczesne opatrunki). Rola, rodzaje i mechanizmy degradacji, biodegradacji i stabilizacji polimerw w ochronie rodowiska (nowoczesne opakowania polimerowe, bezpieczniejsze rurocigi przesyu gazw i cieczy). Sposoby zmniejszania palnoci polimerw (klasyfikacja palnoci materiaw, sposoby pomiaru wydzielania dymw, szybkoci rozprzestrzeniania si ognia). Polimerowe izolacje cieplne i akustyczne. Polimery w walce z korozj i w konserwacji zabytkw. Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej:

1. Florjaczyk Z., Penczek: Chemia polimerw, t.I, roz. 4,6,7,9, t. II, roz. 4,5, t. II, roz. 3-6, 9-13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 1995

2. Hyla I; Tworzywa sztuczne, PWN, W-wa 1982 3. uchowska I.: Polimery konstrukcyjne, WNT, W-wa 1995, 2000 4. Allen A., Edge B.: Polymers in conservation. Royal Society of Chemists, Cambridge 2992 5. Czasopisma: Polimery, Opakowania, Przemys chemiczny 6. Materiay dydaktyczne dla studentw na stronie Katedry: www. urethan.chem.pg.gda.pl

Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykad-egzamin pisemny Laboratorium-zaliczenie (na podstawie wejciwek oraz sprawozda) Seminarium-zaliczenie(na podstawie oceny jakoci opracowanych zada-projektu, praswki, prezentacji ustnej)

06Aparatura i maszyny przemysu tworzyw sztucznych...Datta_TO.pdfNazwa przedmiotu

06CHEMIA BIOORGANICZNA....lUBOCH_TO.pdfNazwa przedmiotuChemia bioorganicznaE/Z

Technologii ChemicznejDr hab. in. Elbieta Luboch

06Fizykochemia ukladow zdyspergow....Szelag.pdfNazwa przedmiotu

06iDENTYFIKACJA PRODUKTOW ORGANICZNYCH...lUBOCH_to.pdfNazwa przedmiotuIdentyfikacja produktw organicznychZ

Technologii ChemicznejDr hab. in. Elbieta Luboch

06technologie recyklingu tworzyw sztucznych...azarewicz_TO.pdfNazwa przedmiotu

06Wasciwosci technologiczne i uytkowe tworzyw sztucznych...Strankowski_TO.pdfNazwa przedmiotu

07Chemia i technologia materialow barwnych...Luboch_TO.pdfE/ZTechnologii ChemicznejWykad egzamin pisemny

07Chemia polimerw z elementami technologii....Janik_TO.pdfNazwa przedmiotu

07Chemia tluszczow...Szelag_TO.pdfNazwa przedmiotu

07elektrochemia stosowana...Oleksiak_TO.pdfNazwa przedmiotu

07lekka technologia organiczna...Biernat_TO.pdfNazwa przedmiotu

07Petrochemia...Skwierawska_TO.pdfNazwa przedmiotu

07Polimery w ochronie rodowiska...Janik_TO.pdfNazwa przedmiotuPolimery w ochronie rodowiskaTechnologii Polimerw