Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

Embed Size (px)

Text of Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  1/19

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  2/19

  KARABINEK w z. 1871

  KARABIN w.t . 1871

  KARABIN WZ. 1871/84

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  3/19

  KARABIN MAUSER

  Produkcj~ karabinu Mauser tn z, 98 rozpoezeto w Polsce w 1922 r. W dwa latap6iniej zaczeto wytwarzac wlamej modyf"Ikacjikarabinek wz. 98, a w 1929 karabinek

  wz. 1898'

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  4/19

  chid ..... Wilhelma, .. lot""' p,.. R~ _ Ir&DiQl P"'"".,.tal "p' . Wilhebn h....tu wiaJ;laJo'd. dotyc::z"ce k~e;ikrmstrukqjDyeh, jakie DIU tifJ _way po ro.... owach.. prllecbawicielan:d rciiDych _mii. ~ ...uuJrje propcgycje

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  5/19

  Obydwa tc karabiny Iadowano gotowymi nabojamiz papierowa lushj, (do karabinu Chassepota wzmoc-mODO jll: muslinem), Przy mniejszym kalibrzc brcaiChassepota donoSnOOCwystrzelonego z mej pociskubyla wieQza, co powodowalo, it: atakujaca piechotapruska musiala wczeSnicti rozwijat sie z kalumnkompanijnych w tyrafu:r~. Musiala przeamcgacatakowania w szyku rozproszonym, Wi~a dones-noiC skuteczna karabinu Chassepota, dochodzacado olwlo 1000 m, spowodowala tzw, ucieczke doprz odu , tzn., Zc iol:nierze pruscy, aby m6c pro-wadzic skutec;rny ogieii, starali m e jak najszybciejzblityc do przeciwnika na odpowiednia odlegloiC.Karabiny Dreysego, w kt6r~ byli uzbrcjeni, po&adMtdonoSnOsc skuteC2Ill1: rzedu 6OO-BOO m.

  Mimo wygrancj wojny z Francj~ doSwiadczeIllaw zakresie uZycia hroni strze1c:clriej na polu waJJciW}Xynely niekorzystnie na ocen .. karabin6w Dreysego.R02poCZ~to wiec poszukiwania lepszych rozwillzailkonstrukcyjnych broni strzeleckiej. Jednym z nichbylo zmniejszcnie kalibru, a przez to 2wi~zenicdonoonoki ognia, Newe mozliwosci w tym zakresiestworzylo skonetruowanie w latach szclcldz:icsilj,tychXIX stulecia dobrei, odpowiadajacej wymaganio.m,

  kowo-posuwisty, ezterotaktowy, z bezpiecznikiemskrzydelkawym umieszczonym z Jewej strony zakurJciem. Kr6tki dok zaporowy posiadal wy~luski. Iglica napinana byla przy orwi...aniu zamka,a ryglowanie, niesymetryczne, odbywalo sie zapomoCll: nasady raczki zamkowej. Karabin ten nie:mial wyrzutnika, Zaopatrzcay byl w cclownik ram-kOW O -W Y SU W K OW Y 0 pieciu szcaerbinaeh oraz mia1Ilajn~ nastawe na odJegloSc 300 m, a na.iwYZ=f,na 1600 ID. we i kolba wykonanebyly z drewnaorzechowego lub bukowego, bes chwytu pistoJeto-wego oraz nakladki, Bagnet skczno-kJujll,CY, dlugi,o masie hez poc:hwy 0,71 kg, mial piericieb w jelcu,kt6ry przy nakladaniu bagnetu na brofi nasaclzanyby) na wylot luly. Dhigosc karabinu bea bagnetuwynosila 1350 mm, amasa 4,5 kg. Nab6j 0dlugoSciealkowitej 78 mm oraz masie 42,8 g byl sca!ony.Mcsl

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  6/19

  7 8

  ~ ,2 3

  X1JBBI[I 1- ........ kmIrowa I- bdIGwy. 5- ..pa.a

  z.... O"BK. 1-.......1- .... 11 n ,- ....... . . .4 - . . . , . . . . . . . . . 5 _ - - - ' . _ . . . . . .,..1-...,... ......... '- __ 9- ....._ - - . 1 1 1 - . . . . . . , _ . . - - . 1 1 - . . _ Jl.BZPUCZNIl[t J - .....,.. .. 1-........'-~._._.,4-JIftI8J'de ._-. 5 - wydp ..~_.ab

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  7/19

  ten pozostawiaJ ni.ewic:lk,. ~ltaJych produkt6wspalania, dzi~ ezemu mWcj zanieczyszczal broa,Karabin na naboje, w kt6rych wykol'Z}'lltano nowymaterial miotaj'lCY - proch bezdynmy, skomtruowalofica amrii &ancuskiej L N. Lebel w lBa6 r. Kaliberbroni wynosil tylko 8 mm. Do nabqju za.sto:!owanopocW: tombakowy. W~ t akZ.e nabojowymagazynek rurowy nmiesuzony pod 1 1 1 4 . kt6regoujemne wbiciwaici. poznano jut upIUdnio. Polegalyone gl6wnic na zmianie frodka masy broni w mlarl

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  8/19

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  9/19

  !unku do kOlDtrukcji 16dld Mannlich:era. Mdkaopracowana pnez MaUSl:ra obejmowaJa t)'lko dnaluack nabojowych ~ ni~ byla wprowadzana do ma-gazynka, leo: odrzucana po wycimi~u z niej naboi.W oparciu 0 ten karabin wyprodukowano nieba-

  wc:m kilka nowych: wzor6w. stopniowo 'ulepszanych,Pierwszy byl karabin toz. 1890 przeznaczony dlaTurcji, drugi to w. . : : . 1891 dla Argcntyny. Oba wzo-rowane na karabinie belgijilim W';::. 1889 nie posia-daly jednak lufy w stalowej oslonie - plaszesu,Zastosowano tu drewnianq nakladke na lufie, Do1893 r, firma Mauscra W Oberndorf wykonala dlaTmcji 280 000 karabinew wz. 1890, natomiastdlaArgentyny za.m6wienie realizowata firma LudwigUiwc Co z Berlina, poniewaa firma Mausera mialaw tym czasie komplet zamowien,W 1891 r, przedstawiciele annii biszpanskiejzam6wi1i w firmie Mauscra 1840 karabin6w kat7,65 mm w celu przeprowadzenia pr6b. Byly to takie

  same egzemplarze jak sprzedane Turcji Wkr6tceinna otrzym.aJ:a zam6wienie na 400 karabin6w dlamarynarki hiszpanskie]. W odpowiedzi przedstawionow Hiszpanii nowa korutrukcj.. powrarsalnego ltara.-binu wz. 1892/93, kal. 7 mm. Ulepszenie w stosunkudo poprzednic.h wzor6w polegalo tu na zastosowaniusserokiego wyci'IgU umoccwanego na trzonie zapomOCl\ pierscienia,Niebawem brOli ta ulegla modyUkacji. Nowykarabin Mauser oznaczyl uu: . 1893. Posiadal 011isrome ulepszenia magazynka nabojowego. Magazy-nc.k nie wystawal z Ioza, poniewaa naboje wyciskanez t6dki u1cladaly si~ diagonalnie - dwmz ..dowo

  ryglowany rynlttryczme z dodatkowym ryglem przyrl\,czce zamkowej. Mecbanizm SPUlllOWY dzialaJdwuoporcwc, uniemo:i;liwiajllc k U u P r i . .eie spustu przyotwactym zamku. Napjnanic kurka nast~waloprzy odryglowaniu zamka. Do ochrony prsed ga-za.rni, w prz.ypadku przebicia splonki przez grotigliczny, w przednicj cz~ trzonu wywiercono dwaotwo'1' ujSc:iowe. Zamiast cdownika ramkowegozastosowano celewnik krzywiznowy, z ~W ramieniu.

  Karabin w. ; : : . ]898 mid dlugo5"t calkowita J250 romoraz ciczar 4, I kg. Byl bronill, niezawudnq w dziala-Diu, mime znatzm:j lic;zby (okolo 63) cz~ sklado-wych. Wad .. stanowily zbyt malt" luzy, tctes karabinniezbyt dokladnle czy=ony cz~o zaeinal sit;;.Odmjany karabinu MBlL'Iwiatowej.

  W Iatach 1904-1908 w fUmie :Mausera opraco-wano karahinek ut.t. 1898 0 luf"ieskr6conej do 600 rom.przeznacecny dJa kawalerii, artylerii isluzb, ozna-

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  10/19

  14 15

  4 5KARABINY PRODUKOWANE Wi POLSCE:

  6 17- k~abin wz. 1898 (powyZej celownik kb wz. 1898a1 ponizej 4 - "babka" sl1lZ1\cado rozkladania zaIDka, 5 -- j~zyk spus-towy, 6 -- loZe, 7 -- ob ada, 8 - rtlczka zamkowa, 9 -- zarnek,

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  11/19

  posiadal nier~ cc lnQ5c i :n lolnmc razeniaceln, Dopiero w okresie pierwuej wojny swiatowejopraoowano ulepszony p ow oznaaony"sS" (schwe-ref Spitzgeschoss - c:iki ostrolllkowy).Pi.erwsza wojna Swiatowa potwierdzila zaletybrnni .Mauscra: wytrzymaloSt, niezawodne stosun-lwwo dzialanic, ratwoSl ladowania, dutq, szybko-stnelnoC, n i ew i e 1k i odrzut, dubI'l!, cclnoSc. Do wadnatomiast zaliczano: wrdliwoSC na zanieczyszczenia,zbyt male luzy mi, .dzy wsp6lpracujllcymi C2:~ciami,n i e n :wt l iwoSc napiecia i gUcy po niewypale, zbytwoo osadzony bagnet oraz celownik podatny nawzkodzenia.Pod koniec wojny opracowano karabin oznaczo.nywz. 1918, w kt6rym starano si~ \lruIlli.c wymienionewyiej mankamenty ora .z zastosowano magazyneko pojemnoici 5, 10 i25 naboi, ladow.any w 16dkitub w caloSci wymieniany (dostawiany). Produkcjitego karabinu nie podjr;to.Po zakoitczeniu wojny w Republice Weimardciejwprowadzono do uzbrojenia kawalerii Reichswehrykarabinek Mausera oenaczony wz. 1898b. Byl tow zasadzie karabin tas. 1898, w kt6rym zastosowanopewne elementy z kbk. wz. 189&: l'llczkll zamkow

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  12/19

  ,,PodakU, ~ee do ~.ijllldeJ .p6Ild ucy,j...,j zat...z~ w poIowie 1919 ~. w W.,. .. wie. Obok amD:lllejlartylerY,isld.,j rmDYch kallbr6w ~o tutaj ~.amuDicj, d .. karabmow Mausera ic,,.i Wjuowych (CZWW), a w raku "'~umym p"Yl'_ionodo budowy J'1IiIftwowej FAbrykl BroDi w Radomiu, Pc._owei Fabryki AmUJ>.k;i w Skadysku. PllilstwawejFab..."ki Spn.wdd ... 6w w WanDwie. Panflw~ W,...twm.., , ; Proch6w 1 Matuial6w Krusz"cych w Zqoidionie(pr:z"cbrl~bio_o to w 1927 s-, pn~ow"'o .... P"';',n w o _ Wytw.h:u.i, Proch ... ,l'.~").D~ do ";eduolkellia JDdywidual=j broDi nro;e1r.-

  ck:iej jull w 1919 r. p ..dj~1 odpowiedaic dftalania. mim..Die sp=Y.laJ"eej eytu&cji .ospodal'Qej kraju D~ hulraeow&tlym przeJO

  ZOt .NIERZE 66 l'1]Z.K't)' PlCROTY T.lZBROJENIW K.ARAlIlNY MAUSER ~. 98 (ok. 1 9 30 r.)

  VI I peInl juoieDi'll925 r, Z pi....wlZej .erii 10000 epe!DPlarJ)'p:n.eJ.auao do C_tralJoej SakaJy Strseledriej w To~ ..~ iDaych odd.aW6w wojllkowych w eelll F""P""""

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  13/19

  041927 do .. a o . ~ . . PolMl .. ~__ ~ SEPEWE WOOOIbnlb.!:a6w i......blk6wpoJ.kie.t pI'OdJokc;li ..... 1TJa tylko w 1 J J 3 7 ~ . 7 9DO lobi! ~ 2 9 , .

  K1 > k " 'Zoo 2 9 ~ .... dobryuU dla ,..,. 'tJP1Ibo:o:a1 ~ ~~ . 1 > ,1 _...-,:." -- ~ ~ jep ~....,.bb j..m.k ~ ... iudna1 ...~pcaJowyc:h. JI.6mD .... ocS flmyd& bH~ .k~i~ ~ ~ __._bmbmW .....:r.tcaa,. ....,.dol! i~ o~ 0 T1 DID .......q..,.m.; w hdlu>we. i . " .. . ,. kolb,. so-wmi .troD",-.jdow.Ja a,meulDwa ..habb" IIbdojca do a'Oabic-uda_ I I ~o. W"zIabiDDe po Iewej .mmie kolb,.

  Wprowa

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  14/19

  U CZ IIA K A JtA II1NOW I K A JtA III .N lCOwD05TARCZONYOt CIA WOlSKA POLSIlEOO lATAOf 1923-'1'..

  Rok PU.ftw ....... P.. PdHwowa PabrybbrTb x.....biD6w BI'GIli ... Radcmd,.wWarua~kJ> I kbk 1 < 1 > 1 < I kbk I kb1 D . c o 98 w,. . 98 ""'" 98 "'.c. 29 1 D . c . 984l!I23 91001924 124001925 131001921 .500U2'7 &3500 100lI0DD 43100 42_l!I23 "100 54.1001930 1900 _ 1 0 0 10001!S1 9900 10lOO .900193.2 262 1 1019!3 3500019H 2B i l O O1!l95 2.0..,U3fI I I lOG 1.55001937 U200 190001938 M'JOO 52001m 15000 4100

  Ru:.....1 22000 I 18'9100 I 158 180 I UUOO I M _O.a- "'500

  "' ....... dot.. ... tm r. P...... cI.".,BJ. phochoty_UdaIa.... 15100 J..uabWw Jab ~. ~ .....m.Iedo:a cI.~ p~ ....... l! I D O lrarsbbakbw I !mIDpUnalet6w ~. N. pocI.scawio uao ......ua~. ioo ~ poI.ld ~ ~daahlo!~ hroAhr. --~ ~ pod _....... ~ bojowych ,. .._... ai.... ~ pm-..... umH~ pntrjawW'a a I4 116wDie ,.. _,..cai,. ~ ..... GC:ZJDDIl. artylllrill. ~ lw-*"pazI........ 1 ~_ wviD.

  WSPO tDZ IA t AN l fCZl;$CI SKtADOWVCI-fRABINU wz. 1898

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  15/19

  (i I @ u l $ / ~ ~ lc ; 7 = = = = = = = : Y " " = ) ~

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  16/19

  b dY w~ pny -uxelani.. z o .y _~. I zb..:m..nia wpr:z-tpadhuiycia 110 - po _dze:D.iu bapettl-jako bnmi bial~.l. Ma dob.-y chwyt on.:z dob~ celno.'!.J-taki., WYllodny w lIkIada.a.iu.l'od_wowy _......_ ....t bra ... Ma __ -...ow; duia~oU ... -meczyuezenia w warunkach polowych.N.~t :II:Ial.ezaniKZy5%czeme DUIlk..a Inb koro2:ja jq-oez~ ~ lIWobodne dzialanie m.,.,b ... ;zmu. Je>t tospowodWlLl1e ~ toleranej" WBp6lpra

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  17/19

  P OD STAWOWE W l A SC IWO 'sO T A IC I'V CZNO T E CHNI CZNEK ARABINOW I K ARABIN KOW MAU S ERAw . I lob .. 71 I I < b I r . " ' " 71 I kb,", 71/81 I kb_ 88 Ikbk_B81 kbuq:, 8.11 I kb ~ .118 j l d l k IlI& . 1 1 8 < 1 I kbl!I I IC. 2 . 1 1(b&ldiW) (polakl)- Ma;;uc:Ju.r~ . . . .- . . . . . . . . ,.._ Mmm l ic :h . .. Ma ...... Na_u MaIlU l . .. MaDArJ[cu:nUJ. Magar !\lJi_ IPW'UDIqat6.... ba bqnn:a :wo 1000 129& 1 2 : ' " '5 0 l2'l5 WO 1 1 0 0 1100CmmlM-(q) t.5 1 1 , 2 . . . 3,' 3.1 4,0 1. 1 3,5 4,0J)~hdTC-) 15 5 512 10 0 7. - m 740 10 0 f iOOKallhr (ama) 11 11 11 7 , J 1 7,9 7,65 7.' 7 , J 1 7,90atQWJ>ik I'IUDkowy n.DJkow7 z:am.koWT ramr.owr ramklnO"J l I c:hodkowo- knywbmoWT - . . . . . . , w b n a knywm- ~ ~kowy ~kowr -mkowr w _eal.. wr-knywI ...,.-JaozywI.. .. . wpod- __ w pod-, ....\ri. lriawio~caIowalllolla 2.50 2 50 2 S O 25 0 100 ao>_1lI& 8 8 1 _ _ 10.1:. 05 S O C )01 (m.) 200m toOm~ oeJowaIlr. .u. UOO 1&00 2050 1 2 0 0 2000 200 2000 2000 2000(m)RoduJ ..mb. t l o J

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  18/19

  "~if0~i-D E iC3-u:" ~n&~~~~. ir ;;;!!I...l:t :--~i-i.r p~:: :8 '"~ f ~ '": s : r .IIIi~!l(I ~:a iX'" , 2 .! : J ~ ~-- ~ a . i!''!!lff~ ;S = < ; i ! i =P_a'"a Q.j' t ~ lito.... ,; !!laC! aa 8~,..o~!!:!! i G .!,.:I.-ui ~ r r j" Ji.~l~;l i 3 = ~ i:!.: 3 [ f f~~- ..! I I f ' S f;; .. - - . ~;

 • 5/11/2018 Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

  19/19

  KARABIN uu, 1893 (hiszpanski)

  KA.RABIN wz. 1898 (niem.ieclci)

  KARAlJlNEK wz. 1898