Wrap Up Metbel Sk1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  1/10

  BLOK METODE BELAJAR 

  SKENARIO 1

  SETELAH LIMA BELAS TAHUN

  KELOMPOK : A 14

  Ketua : Faza Aditya Kencana (1102014097)Sekertaris : Juwita Kartia (11020141!9)

    Anggta :

  Adec Iriani "#eri$tine (1102014002)

  Andia Sya#naz (110201402!)%eni Rizi Kurniawan (11020140&7)%e$ya 'ia Ku$ua A* (1102014070)%ian Atia# I#wani (110201407!)Edita Nurdiana %wi+utri (11020140,2)

    Fat#ia -a#ra (110201409&)  Kurnia .a$ana# (110201414&)

  !AKULTAS KEDOKTERAN

  UNI"ERSITAS #ARSI

  $%14&$%1'

  1

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  2/10

  SKENARIO

  Sete(a) Li*a Be(as Ta)un

  Reuni itu a#irnya tera$anaan /ua* 'aian yan +ain enyenananuntu Ai$ya# adaa# ia er/u+a $a#aat$a#aatnya $ewatu uia# diFauta$ Ked3teran ni5er$ita$ 6ARSI* Setea# ia ea$ ta#un tida 

   er/u+a anya cerita dan +enaaan dari a$ina$in $a#aatnya*A#ad eii# en/adi $e3ran ini$i* Setea# enda+at i/aza# d3ter iaene+u# 8r3ra 8endidian %3ter S+e$iai$ Iu Ke$e#atan Ana* Saatini A#ad ertua$ eerian +eayanan e$e#atan di Rua# Sait u%aera#* ain #anya denan Ra#a ia en/adi 8eawai Neeri Si+i $eaaiKe+aa %ina$ di %ina$ Ke$e#atan Kau+aten* Ke$e#ariannya Ra#a

   ertanun /awa +ada +enyeenaraan uru$an +eerinta# dan +eayananuu di idan e$e#atan* Seentara A::an ei# tertari untu en/adi$e3ran +eneiti* A::an enda+at ea$i$wa untu ean/utan +endidian S2dan S! di Jeran* Saat ini A::an eer/a di eaa 8eneitian 'i33i;3euer dan tena# eneiti +eneanan 3at ;aaria* Aran yan $e/a duu en3n/3 aat e+ei+inannya $aat ini tea# er#a$i endirianrua# $ait eci dan ia en/adi anaer rua# $ait ter$eut*

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  3/10

  Kata Suit=

  1* Kini$i = Oran yan ereca+un di idan

   +eneanan Iu e$e#atan>ed3teran (3ranyan eer/a di +eayanan a$yaraat*

  2* 8eneiti = Oran yan eauan +eneitian dari #a yan eu dieta#ui

  !* ;anaer = 8i+inan $uatu eaa>in$tan$i*4* 8NS = 8eawai Neeri> a+aratur Neara yan uan

  iiter*?* I/aza# = Suatu #a$i tanda uu$ dari $uatu +endidian*

  &* Ke+aa %ina$ = Oran yan eer/a +ada +eerinta# yan erada di uar +3iti ertua$ea$anaan adini$tra$i +eerinta#an

   erda$aran +erundanundanan y tea#diteta+an*

  7* ;aaria = Suatu +enyait yan di$eaan 3e# nyauan3+#ee$*

  ,* Oat aaria = Oat yan diunaan untu en3ati aaria9* Aaater = 8eruruan tini>aadei

  te+at a#a$i$wa +erna# ea/ar danenyee$aian +endidiannya*

  10* .3i$ti = Kata yan era$a dari a#a$a Inri$ yaitu @.3i$tic yan eneanan +entinnya e$euru#an dan $ain eteraitandari aianaiannya*

  11* 'i33i 3euer = "aan dari iu i33i yan e:3u$ana/iannya daa idan ar33e i+id

   +r3tein dan 3+3nen 3eu ain dari $e*

  .i+3te$i$=

  %aa en/aanan +r3:e$inya d3ter eiii eera+a +eran yan ertu/uan untu enaian tara: #idu+ a$yaraat* 'erda$aran +eran d3ter 

  di eera+a a$+e e#idu+an ada eera+a +r3:e$i yan da+at di/aanan 3e#$e3ran d3ter $e$uai denan a$+e yan di er/aannya* Se+erti d3ter yan eer/a $eaai ini$i +eneiti anaer +eawai neeri d3$en wira$wa$ta*'erda$aran +eran yan #aru$ di/aani $e3ran d3ter +ara d3ter #aru$eiii $ia+ dan arateri$ti yan ertanun /awa teiti atau awa$diri da+at enaaan iunya eerian +eayanan yan ai $ainen#3rati eneanan diri denan cara terua +ada #a atau iu

   +eneta#uan aru dan eduati: atau e+u eeri edua$i e+adaa$yaraat* ;enurut +andanan i$a ada $i:at #u$u$ yan #aru$ diiii3e# $e3ran d3ter eainan en/adi $e3ran d3ter u$i* %3ter u$i #aru$ eiii +andanan a#wa d3ter uana# +enyeu#

  eainan $eaai3 +eanta dari Aa# SB

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  4/10

  iu i$a yan $e$uai denan 3nte$ eadaan +a$ien* %3ter /ua #aru$a+u eii# 3at yan andunannya $e$uai denan a/aran i$a*

  SASARAN 'EAJAR =

  I* 1* ;ea#ai dan en/ea$an d3ter u$i  O*1*1* A#a d3ter u$i

  I* 2* 8eran d3ter $eaai ? $tar d3ter   O*2*1* ;en/ea$an +eran+eran ? $tar d3ter 

  I* !* ;en/ea$an $ia+ dan arateri$ti d3ter   O*!*1* ;en/ea$an $ia+ dan arateri$ti d3ter daa #a awa$

  diri dan +eneanan diri

  I* 4* ;ea#ai dan en/ea$an ewa/ian enuntut dan enaaaniu enurut +andanan i$aO* 4*1 ;a+u ;ea#ai 8entinnya ;enuntut IuO* 4*2 ;a+u ;ea#ai %ai tentan ;enuntut Iu

  4

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  5/10

  LI+ 1+ Me*a)a*i ,an Men-e(askan Dkter Mus(i*

  LO+1+ Ak)(ak ,kter *us(i*

  A#a $e3ran u$i adaa# a#a yan enacu e+ada a#a# naiu#aad SAB*eitu /ua denan d3ter u$i yan $ee$tinya

  eiii $i:at$i:at eriut =

  a* I#a$Seaai d3ter u$i /anana# #anya erniat untu dunia $eata

  teta+i niata# untu encari rid#a Aa#* * ;enata eyainan

  Seaai d3ter yan erian enyadari a#wa d3ter #anya $eaai

   +erantara $a/a*c* ;uraCaa#

  Seau era$a diawa$i 3e# Aa#*d* Aana# dan teun

  Seau en#ia$i dirinya denan $i:at aana# $erta teundan teiti

  daa en/aanan +r3:e$inyae* Renda# #ati

  Renda# #ati $erta au endenar na$e#at 3ran ain:*

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  6/10

    LO+$+1+ Men-e(askan Peran/Peran ' Star Dkter

  B.O enera+an ata$an a#wa d3ter a$a de+an wa/ieenu#i riteria ia uaita$ $e3ran d3ter   yaitu=

   a* "are 8r35ider = Seain eerian +erawatan indi5idu D:i5e $tar 

  d3terD #aru$ e+er#itunan t3ta eutu#an (:i$i entadan $3$ia) dari +a$ien* ;erea #aru$ ea$tian a#wa

   eraai aca +en3atan urati: +re5enti: atau re#aiitati: 

  aan diaian denan cara yan $ain eena+i ter+adu

  dan ere$inaunan* %an erea #aru$ ea$tian a#wa

   +erawatan ini adaa# uaita$ tertini*

   * %eci$i3n aer = %aa i tran$+aran$i D:i5e $tar d3ct3rD #aru$

  enai e+utu$an yan da+at dienaran daa #a e:ia$i

  dan iaya* %ari $eua cara yan unin untu en3ati

  3ndi$i e$e#atan $aa# $atu yan ta+anya +ain te+at

  daa $itua$i tertentu #aru$ di+ii#*

  c* "3unicat3r = 8ara d3ter e$3 #aru$ en/adi 3uniat3r

  yan $anat ai untu eu/u indi5idu euara dan untu

  enad3+$i aya #idu+ $e#at dan en/adi itra daa u+aya

  e$e#atan*

  d* "3unity eader = %enan ea#ai :at3r:at3r +enentu

  e$e#atan yan eeat daa inunan :i$i dan $3$ia dandenan en#arai ua$nya $etia+ a$aa# atau ri$i3 e$e#atan

  D:i5e $tar d3ct3rD tida aan #anya aan en3ati 3ran3ran

  yan eeruan antuan teta+i /ua aan enai inat

   +3$iti: daa eiatan e$e#atan a$yaraat yan aan

  enuntunan anya 3ran*

  e* ;anaer = ntu ea$anaan $eua :un$i ini aa aan

   +entin untu D:i5e $tar d3ct3rD untu e+er3e# etera+ian

  ana/eria* Ini aan euninan erea untu euai

   +ertuaran in:3ra$i daa rana untu euat e+utu$an

  yan ei# ai dan eer/a daa ti utidi$i+in daa

  #uunan erat denan itra ain untu e$e#atan dan

   +eanunan $3$ia*

  LI+ 0+ Men-e(askan sika ,an karakteristik ,kter

  6

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  7/10

    LO+0+1+ Men-e(askan sika ,an karakteristik ,kter ,a(a* )a( *a2as

  ,iri ,an enge*.angan ,iri

    ;a+u eauan +rati ed3teran denan enyadari eterata$anenata$i a$aa# +er$3na eneanan diri eniuti

   +enyearan dan +eninatan +eneta#uan $ecara ere$inaunan

  $erta eneanan +eneta#uan dei e$eaatan +a$ien*

  * !*1*1* uu$an %3ter ;a+u

  a* ;enera+an awa$ diri

  • ;enenai dan enata$i eterata$an :i$i+$ii$$3$ia udaya dan udaya diri $endiri

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  8/10

  $endiri* Ketuu$an enuntut iu denan ataat e

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  9/10

  @'aran $ia+a yan ditanya enenai $uatu iu eudian iaenyeunyiannya aa ea +ada #ari iaat ia aan dieandenan ean dari a+i neraa* (.*R* Au %awud)*

  %a:tar 8u$taa =

  • 'a#raen Rae#anu* 201!* “!isebut "erilmu #arena $engamalkan

   %lmunya ("ukan Jago Teori !an #oar-#oar Saja)*

  9

 • 8/17/2019 Wrap Up Metbel Sk1

  10/10

  #tt+=>>u$ia:iya#*c3>di$euteriuarenaenaaaniunya

   uan/a3te3ridan3ar3ar$a/a*#t*• 'ayt A#u* 201!* @ $enuntut %lmu* #tt+=>>www*a

  i$a*3r>nut$#e>:ie$>n3wede$*+d:*

  • '3een "* 1994* @ &rontline do'tors o tomorro B3rd .eat#*

  • Ia Syei#* 2009* @ !okter $uslim*