WoW - The Wedding

Embed Size (px)

Text of WoW - The Wedding

 • 8/7/2019 WoW - The Wedding

  1/2

  ^o^ " Zdf ^fjjkcn#jog

  Gyfhzfj i{ Lvgkh Wpkc~fyj

  Zdf ^fjjkcn

  Dfy dfhyz dhbbfyfj kc dfy gdfwz# ^hw df yfhll{ hwekcn dfy zo bhyy{ dkb, co~? Kz

  ~hwcz vcdfhyj om, h loz om pfoplf bhjf kc nhbf bhyykhnfw f}fc zdovnd zdf{ dhj cf}fybfz fhgd ozdfy mhgf zo mhgf# Ivz kzw avwz h nhbf ykndz? [fz wobfdo~, zdkw dhj h pyomovcj

  bfhckcn# Wdf mflz zdf pykjf w~fllkcn kc dfy gdfwz# Wdf ~hw cf}fy zdf ~hczfj z{pf kcwgdool5 co ocf dhj f}fy movcj dfy hzzyhgzk}f# Hcj {fz zdkw nv{, oc zdf ozdfy wkjf om zdfkczfycfz goccfgzkoc, wobf~dfyf oc zdf ozdfy wkjf om zdf ~oylj ~hw fczyhcgfj ~kzd dfy, kz

  wffbfj, hcj bhjf h loz om gobplkbfczw ~dkgd wfz dfy pvlwf zo yhgkcn#

  Wdf kcdhlfj jffpl{ ifmoyf z{pkcn h yfpl{1 Om govywf K ~kll bhyy{ {ov( K ghc nfz h

  ~fjjkcn jyfww# Wdf mflz ivo{hcz, hw zdovnd hc{ bkcvzf co~ wdf ~kll mlohz vp kczo zdf hky,

  kz ~hw nkjj{kcn, kczotkghzkcn# ^hkz ghbf zdf yfpl{, df ~hw yvcckcn hyovcj zdf gkz{ dfyf

  hcj zdfyf, hcj zdfc avbpfj oc h nykmmkc# Jocz bo}f# Wdf looefj oc zdf bhp hcj wh~ dkb

  wpffjkcn omm zo~hyjw Wzyhcnlfzdoyc ]hllf{# Kb coz nokcn hc{~dfyf# Wdf hcw~fyfj, iyi,hcj yhc moy zdf ihzdyoob5 wdf cffjfj zo no moy wobf zkbf co~, ivz zdf ftgkzfbfcz dhj

  nlvfj dfy zo zdf gobpvzfy#

  ^dfc wdf ghbf ihge wdf wh~ zdhz df ~hw hlyfhj{ zdfyf, wzhcjkcn kc myocz om dfy kc hzvtfjo# Df dhj pvz h~h{ hll ozdfy fxvkpbfcz hcj looefj }fy{ jhwdkcn, gdogolhzf f{fw

  looekcn myob h wfykovw iyo~ hcj wdoyz gyoppfj ilhge dhky# Df opfcfj zdf zyhjf ~kcjo~

  hcj plhgfj zdyff kzfbw zdfyf# H ~fjjkcn jyfww, iovxvfz om yfj yowfw hcj h ykcn ~dkgd yfhj

  " zdf dvnf ocf1 h jkhbocj {ov ~ovlj cf}fy moynfz# Dfy dfhyz ~hw wzkll yhgkcn, ifhzkcn hzhzzoo kc dfy iyfhwziocf# Wdf jkjcz eco~ ~dhz zo wh{ oy z{pf wo wdf wkbpl{ glkgefj

  hggfpz hcj bhjf h xvkge aoi om pvzzkcn zdfwf kzfbw oc hcj yfbo}kcn hll ozdfy nfhy zo

  dfy ihnw# Zdf ~fjjkcn jyfww ~hw wzvcckcn, ~dkzf ~kzd h jfwknc yvcckcn hyovcj kz, dhlzfy

  cfge hcj opfc ihgekz wdo~fj omm hll zdf ifwz phyzw om dfy ioj{#

  Wdf z{pfj kc nvklj myhczkghll{, K hb nfzzkcn bhyykfj nv{w( ^dow gobkcn zo

  Wzoyb~kcj? K cffj wobfocf zo nk}f bf h~h{( Zdfyf ~hw h mlvyy{ om yfplkfw, pfoplf ~fyf

  hwekcn zo dolj oc hcj zdf{ ~ovlj if zdfyf wooc, kz ~hw hz lfhwz 9: pfoplf#

  Pkczv h ~dkwpfy ghc K nk}f {ov h~h{? Kz ~ovlj if h nyfhz docovy#

  Om govywf Wkl}fy, wdf ~dkwpfyfj ihge zo Wkl}fyeckndz, ivz wdf hl~h{w nh}f pfoplf

  wdoyz ckgechbfw moy fhwf om yfmfyfcgf, Kb nlhj kz ~ovlj if {ov#Kb gobkcnWkl}fyeckndz hcw~fyfj#

  Wdhll ~f no Jh}kj? Wdf hl~h{w ghllfj dkb i{ dkw yfhl chbf, ifghvwf kz avwz wffbfj

  ykndz#

  Om govywf, bovcz cftz zo bf hcj lfzw no zo zdf Ghzdfjyhl# Df wfz dkw bovcz zo

  ~hlekcn hcj wdf lkcfj vp cftz zo dkb hcj jkj zdf whbf# Kz looefj lkef h pyogfwwkoc# Zdf{

  bhjf zdfky ~h{ wlo~l{ zdyovnd zdf zyhjf jkwzykgz, hyovcj zdf ghchl hcj o}fy zdf iykjnf zo

  zdf Ghzdfjyhl Wxvhyf# Pfoplf bhjf z~o lkcfw oc fkzdfy wkjf om zdf wzyhkndz hppyohgd myob

  zdf hygd~h{ zo~hyjw zdf fczyhcgf om zdf Ghzdfjyhl kzwflm# Hcj hw zdf{ yojf phwz zdfb, zdf

  lkcf moljfj kc oc kzwflm hcj zdf lhwz pfoplf ~fyf co~ ~hlekcn oc fkzdfy wkjf ~dklf zdf yfwz

  lkcfj vp hnhkc ifdkcj zdfb#

  Wdf jkwbovczfj hz zdf iozzob om zdf wzfpw hcj looefj vp hz zdf Ghzdfjyhl nlfhbkcn

  noljfc kc zdf wvclkndz, kzw wpkyfw ykwkcn dknd hio}f#

  Kz kw wvgd h ifhvzkmvl jh{# Wdf whkj#

  Cftz zo {ov, f}fy{ jh{ kw ifhvzkmvl# Df hcw~fyfj#

  Zdf{ hwgfcjfj zdf wzhkyw, wplkzzkcn vp zo zdf z~o hygd~h{w#

 • 8/7/2019 WoW - The Wedding

  2/2

  ^o^ " Zdf ^fjjkcn#jog

  Gyfhzfj i{ Lvgkh Wpkc~fyj

  ^doh( Wkl}fyeckndz {fllfj hw df ~hw yhgkcn zo zdf Ghzdfjyhl pyopfy hcj vp zdf

  wzhkyw zo~hyjw dfy ~kzdovz jkwbovczkcn# ^hkz vp( Kb wvppowfj zo nk}f zdkw {ovcn lhj{h~h{( Co~ ~hkz dfyf ~kzd bf bkww hcj lfzw jo zdkw pyopfyl{( Wdf wbklfj hz dkb hw df

  jkwbovczfj, hll dhcjwobf kc dkw zvtfjo# Woyy{ Kb lhzf, df ~dkwpfyfj, K dhj zo jo wobfwdoppkcn# Wdf wbklfj hz dkb hcj phzzfj dkb oc zdf wdovljfy# Co pyoilfb# Wdf ~hkzfj

  vcjfy zdf fczyhcgf~h{ hygd~h{ ~kzd dkb ~dklf dfy nvklj bhzfw lkcfj vp oc zdf wkjfw omzdf ghzdfjyhl hcj Jh}kj ~fcz zo wzhcj kc myocz om zdf pykfwz#

  Zdf{ bhzgdfj zdfky phgfw hw zdf{ pyogffjfj jo~c zdf kwlf zo~hyj Jh}kj# Wdf

  zdovndz dfy dfhyz ~hw nokcn zo ftplojf, zdf ~h{ zdhz kz ~hw dhbbfykcn hnhkcwz dfy gdfwz#

  Zdkw kw kz, wdf zdovndz, zdkw kw zdf jh{ kzw lkef h jyfhb# Wdf yfwkwzfj zdf vynf zo iyfhekczo h yvc hcj zykfj zo effp ~hlekcn wzfhjkl{, hcj zdfc mkchll{ wdf ~hw zdfyf, wzhcjkcn cftz

  zo dkb, hcj nhqkcn hz Iflzhjky ~do ~hw hgzkcn hw pykfwz#

  Zo dfll ~kzd zdkw( Wdf hccovcgfj, ~hzgdkcn zdf ozdfyw wzhyzkcn zo bo}f vcgfyzhkcl{#

  K jo(

  K jo( Jh}kj fgdofj dfy#

  H nyfhz gdffy hyowf hll hyovcj zdfb hw pfoplf glhppfj hcj wzhyzfj zo jhcgf# Fl}fw

  ~fyf wpkcckcn, zdf mfbhlfw jokcn hyhifwxvf wz{lf jhcgkcn ~dklf zdf bhlfw bhjf boyfbhcl{ bo}fw# Zdf bfc ~fyf yogekcn zdfky wogew hcj wdf ~hw jhcgkcn zdf Bhghyfch# Zdf

  j~hymw ~fyf jhcgkcn Yvwwkhc poleh, ivz zdfyf ~hw co ncobfw pyfwfcz# Kz jkjcz bhzzfy" kz

  ~hw pfymfgz, avwz pfymfgz# Hcj kz mflz wo yfhl#