works & pleasures

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

portfolio Machteld D'Hollander

Text of works & pleasures

 • Machteld DHollanderarchitect

  works & pleasures

 • 2

 • 3visie architectuur op mensenmaat

  Tussen ratio en fantasie. Tussen mens en materie. Tussen technologie en ambacht. Tussen individu en collectief. In between.

  Vertrekkend vanuit de mens als bewoner, bezoeker, passant ... Observerend, voelend op de plaats van het ontwerp. Pragmatisch, technologisch, duurzaam maar met eenopenheid voor fantasie, voor de ingeving van het moment. Zoekend naar een architectuur die het samenleven bevordert maar ook plaats laat voor het individu.

 • 4

 • 5cultuurlandschap .7 gelaagde stad .17

  stadszicht .29 constructie .31

  levende wijk .35 grenzen vervagen .45

  zero energy .69

  inhoud

 • 6

 • 7cultuurlandschapAntwerpen

  begeleid door Erik Van Daele en Roeland Smits

 • 8haven = landschap

  haven als wandeling, als belevingvrijheid van terrain vague vs. keurslijf van de geplande stad

  infrastructuur als kunstobject

 • 9haven is een opeenvolging van sequenties

 • 10

  sequens 1:introverte ruimte -

  blik afwenden haven

  sequens 2: knooppunt, open,

  haven zichtbaar

  sequens 3:brede groenstrook,

  introverte ruimte,blik afwenden haven

 • 11

  masterplan

  sequens 1:dijk = scherpe grens

  rietland besloten zichten uit riet

  sequens 2: haven als ballet van

  objecten+ observatieplek

  sequens 3:grens = ruimte

  contact met water

 • 12

  sequens 1zien vs. niet zien

 • 13

  sequens 1expositieruimte / observatiepunt

 • 14

  sequens 2open blik op natuur en haven

 • 15

  sequens 2expositieruimte / observatieruimte

 • 16

 • 17

  gelaagde stadKuregem

  begeleid door Livia de Bthune en Wim Oers

 • 18

  kuregem = grenzeloosmulticulturele wijk gedomineerd door internationale autohandel

  vermenging publiek en priv/ formeel en informeel/ legaal en illegaalactiviteit straat/plein en huis/handelszaak lopen in elkaar over

  veiligheid = sociale controle

  concept gelaagde stadvisuele en fysieke verweving van verschillende functies/lagen

 • 19

  analyse formeel -informeel

 • 20

 • 21

  concept vertical city

 • 22

  een nieuwe straat en groene wandelingverhogen doorwaadbaarheid woonblok

 • 23

  serrecomplex verweefd met woonblokgradint publiek-privaat

 • 24

 • 25

  B&B in publieke moestuin plannen niveau 0, 1 en 2

 • 26

 • 27

  B&B in publieke moestuin doorsnede

 • 28

 • 29

  stadszicht installatie (maquette - projectie)

  begeleid door Mira Sanders & Michiel Helbig

  www.youtube.com/watch?v=8VBHaDZTxM0

 • 30

 • 31

  constructiebegeleid door Thierry Berlemont

 • 32

  40

  40

  8040 40

  40

  4040

  122,

  4

  12

  2,4

  40

 • 33

 • 34

 • 35

  levende wijkAntwerpen nieuw-zuid

  begeleid door Luc Reuse en Jan Maenhout

 • 36

  de stadswijk die leeftmasterplan van Secchi & Vigano

  duurzaamheidmobiliteit, groen, sociaal, water, energie

  wintertuinenpublieke wandeling

 • 37

 • 38

  kavel principessociaal - groen - compact bouwen

 • 39

  structuur

 • 40

 • 41

  brede school

 • 42

 • 43

  plannen niveau 0 en 1meervoudig ruimtegebruik

 • 44

 • 45

  snedes

 • 46

 • 47

  passiefbouwdetaillering dakverloop

 • 48

 • 49

  grenzen vervagenperiferie Ljubljana

  begeleid door Erik Van Daele, Jan Maenhout, Bart Van Gassen en Roeland Smitsmentor Livia de Bthune

 • 50

  The problem of the modern city, whatever its size, is not just the centre but even more the periphery, or rather the interaction between the centre and the periphery

  The Dialectic City, O.M.Ungers & S. Vieths

  problematiek van de periferiefragmentatiegemis aan identiteitweinig verbinding met centrumterrain vague (restruimte)

 • 51

  botsing van schalen en bestemmingen en bouwtypologien ontmoetingsplaatsen geconcentreerd langs snelle wegen

  restruimte

  problematiek van de periferie

 • 52

  Gradascia als achterkant / barrirepotentieel als nieuwe publieke ruimte

 • 53

  masterplanGradascia als lineair centrum

  ankergebouwen als ontmoetingsplaatsen

 • 54

  restruimte tussen periferie en centrumknooppunt van snelle en trage wegen

  focusgebied

 • 55

  schakelgebied van centrum en periferiestedelijke versus dorpse sfeer

  knooppunt van snelle en trage wegen

 • 56

 • 57

  van tussengebied naar schakelgebiedherstellen trage ruimte

  uitbreiding groengebied: snelle wegen omvormen tot parkwaysverbindingen in trage ruimte versterken door inplanting nieuwe volumes

  respect voor karakter terrain vague

 • 58

  programma ankergebouwenonderzoekscentrum voor performance-arttussen kerk en universiteitinspelend op beweging knooppunt van wegeninspelend op vrijheidsgevoel terrain vague

 • 59

 • 60

 • 61

  concept ankergebouw 1 en 2

 • 62

  vormelijk concept ankergebouw 1open vs. gesloten

 • 63

 • 64

  plan en snedesopen vs. gesloten

 • 65

 • 66

  plannen binnen - buiten

 • 67

 • 68

 • 69

  zebbegeleid door Luc Eeckhout

 • 70

  sustainable conceptflexibel, aanpasbaar (silovorm > patio)natuurlijke ventilatie -> vorm (smart building)

 • 71

  sustainable conceptflexibel, aanpasbaar: houtstructuur

 • 72

  N

  zero energy buildingorintatie

 • 73

  sustainable conceptverticaal zonnescherm op bestaande structuur

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

 • 81

  APPENDIX

 • 82

  EEN BESCHOUWINGOver tegenstellingen en vaagheid

  De mens in de wereldVanaf het moment dat hij in de wereld geworpen is, moet de mens zich verhouden tot deze. Meer zelfs: hij bestaat enkel in relatie tot zijn omgeving. De mensen maar ook de fysieke om-geving bepalen zijn identiteit. In de humane wetenschappen spreekt men dan ook over een gamma van identiteiten: de individuele, de collectieve en zelfs een plaatsidentiteit, ontleend aan de omgeving waarin men opgroeit. Mensen gaan de plaats waar ze leven als een deel van zichzelf beschouwen. Het is een noodzaak voor mensen om hun omgeving als positief te be-schouwen aangezien het een deel van hun identiteit uitmaakt. Zo kan bijvoorbeeld iemand die in een grijze industriestad woont, deze ervaren als mooi en onmisbaar omdat deze een deel van zichzelf geworden is. De relatie van de mens tot het hem omringende, hoe hij ernaar kijkt, hoe dit hem benvloedt en omgekeerd, is wat mij steeds geboeid heeft.

  Cultuur als betekenisgevend kaderCultuur kan gezien worden als een betekenisgevend kader gedeeld door een groep mensen. Door een systeem van tekens en symbolen interpreteren mensen de gebeurtenissen in een sa-menleving. Groepen mensen die zich bedreigd voelen gaan onder invloed van angst hun col-lectieve identiteit meer naar voor schuiven. Zij nemen een wit-zwart denken aan waarbij ze zichzelf als groep gaan positioneren tegenover de anderen. Ze gaan leven in een pure ideologie met een aggravatie van conflict tot gevolg. Pas als er een context komt die kritiek op de eigen zienswijze toelaat, een impure ideologie, is er een mogelijkheid om tot oplossingen te komen. Dit systeem en vooral de nefaste gevolgen ervan zien we in tal van conflicten overal ter wereld spelen. Maar ook op kleinere schaal hier bij ons. Het is dus zeer belangrijk om een context/om-geving te creren die een open communicatie bevordert.

  De duale samenlevingIn onze huidige, Westerse maatschappij is het overheersend discours duaal van aard. De relatie tussen mensen en dingen wordt veelal als een tegenstelling geponeerd: eigen vs vreemd, cul-tegenstelling geponeerd: eigen vs vreemd, cul-genstelling geponeerd: eigen vs vreemd, cul-tuur vs natuur, nieuw vs oud, progressivisme vs conservatisme, Ook de mens wordt in twee gesplitst in een rationele en een intutieve/emotionele helft. Deze tweedelingen zijn eigen aan de mens in zijn zoektocht naar duidelijkheid, veiligheid. Elke dag worden we er mee geconfron-teerd. Kies ik voor zelfrealisatie of voor de zorg voor mijn kinderen? Hoe ga ik om met vreemde culturen die me boeien en tegelijkertijd angst aanjagen? Het telbare, het gekende krijgt hierbij meestal voorrang terwijl het juist soms het minder duidbare is dat schoonheid aan het leven geeft. Muziek is wat dat betreft het ideale voorbeeld voor mij: het is een schoonheid die dingen zegt die niet onder woorden te brengen zijn.welke muziek interessant)

  Het denken in tegenstellingen is een inspiratiebron en tegelijkertijd een gevaar. Het wordt inte-ressant als we aan de slag gaan met de energie opgewekt door het spanningsveld maar tege-lijkertijd op zoek gaan naar de onderlinge relaties, naar grensvervaging. Niets bestaat immers zonder het andere. De schoonheid die een dergelijke denkwijze oplevert, vind ik bijvoorbeeld in de aandacht voor vreemde patronen in de mode van Dries Van Noten, in de combinatie van klassieke schilderkunst en moderne invals