Click here to load reader

Wojew Historyczny ETAP REJONOWY Rok szkolny 2015/ · PDF fileA. Wojna peloponeska B . Eneida C . Odyseja D. O wojnie galijskiej 2 . Spośród wymienionych niżej cech ustrojów politycznych

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wojew Historyczny ETAP REJONOWY Rok szkolny 2015/ · PDF fileA. Wojna peloponeska B . Eneida C...

Kod ucznia Data urodzenia ucznia

Dzie miesic rok

Wypenia Komisja (po rozkodowaniu prac)

Ucze uzyska: .. /50 pkt.

Imi i nazwisko ucznia

Wojewdzki Konkurs Historyczny

dla uczniw gimnazjw

wojewdztwa wielkopolskiego

ETAP REJONOWY

Rok szkolny 2015/2016

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawd, czy test zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgo Komisji.

2. Czytaj uwanie wszystkie polecenia oraz treci zada.

3. Pisz czytelnie i uywaj tylko dugopisu lub pira z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie stosuj korektora.

4. Test, do ktrego przystpujesz, zawiera 18 zada.

5. Staraj si nie popenia bdw przy zaznaczaniu lub dobieraniu odpowiedzi, ale jeli si pomylisz, przy bdnej odpowiedzi napisz: bd i podkrel lub dobierz

prawidow.

6. Podczas trwania konkursu nie moesz korzysta ani z pomocy naukowych, urzdze telekomunikacyjnych, ani podpowiedzi kolegw naraasz ich i siebie na

dyskwalifikacj. Nie wolno Ci rwnie zwraca si z jakimikolwiek wtpliwociami

do czonkw Komisji.

7. Do etapu wojewdzkiego zakwalifikuj si uczniowie, ktrzy zdobd co najmniej 40 punktw na 50 moliwych.

8. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut.

yczymy Ci powodzenia!

ETAP REJONOWY

Wojewdzki Konkurs Historyczny dla uczniw gimnazjw

wojewdztwa wielkopolskiego

Strona 2 z 13

1. Do wymienionych niej tytuw dopisz ich autorw ../4

A. Wojna peloponeska

B. Eneida

C. Odyseja

D. O wojnie galijskiej

2. Spord wymienionych niej cech ustrojw politycznych podkrel dwie, ktre odnosz si

do republikaski rzymskiej.

../2

A. Dziedziczno urzdw

B. Stosowanie procedury ostracyzmu

C. Kadencyjno urzdw

D. Kolegialno urzdw

E. Wadza urzdnikw pochodzia od bogw

E. Doywotno urzdw

3. Na podstawie treci zamieszczonych niej fragmentw zbiorw praw okrel ich tytu.

Odpowied wybierz spord nastpujcych propozycji:

Prawo XII tablic

Kodeks Hammurabiego

Kodeks Justyniana

./2

A

Kar bdzie cicie dla kadego sdziego legalnie

wyznaczonego, ktremu udowodni si branie apwek

za przychylne werdykty.

()

Nie wolno zawiera maestw midzy patrycjuszami

a plebejuszami.

B

195. Jeli syn ojca swego uderzy, rk utn mu.

196. Jeli obywatel oko obywatelowi wybi, oko

wybij mu.

197. Jeeli ko obywatela zama, ko mu zami.

ETAP REJONOWY

Wojewdzki Konkurs Historyczny dla uczniw gimnazjw

wojewdztwa wielkopolskiego

Strona 3 z 13

4. Spord wymienionych niej faktw historycznych (a-f) wybierz te, ktrych nastpstwem

byy wydarzenia (A-C) i zapisz je w czci Przyczyny.

./3

a. Trzecia wojna punicka

b. Bitwa pod Cheronej

c. Wybuch Wezuwiusza

d. Zwycistwo Oktawiana w wojnie domowej

e. Wygnanie Tarkwiniusza Pysznego

f. Ustanowienie Prawa XII tablic

Przyczyny Skutki

A. Hegemonia Macedonii w Grecji

B. Ustanowienie republiki w Rzymie

C. Zniszczenie Pompejw

5. Przeanalizuj zamieszczon niej ilustracj i wykonaj polecenia. ../3

M. Sobaska-Bondaruk, S. Lenard, wiczenia rdowe dla gimnazjum, Warszawa 2002, str. 55

A. Napisz, jak bitw przedstawia zaprezentowana ilustracja.

B. Wymie dowdcw obu walczcych armii.

ETAP REJONOWY

Wojewdzki Konkurs Historyczny dla uczniw gimnazjw

wojewdztwa wielkopolskiego

Strona 4 z 13

6. Spord wymienionych niej cesarzy wybierz tych, ktrych polityk wobec chrzecijan

charakteryzuj zamieszczone w tabeli opisy i zapisz obok ich imiona w rubryce Cesarz.

...../2

Oktawian August

Teodozjusz Wielki

Dioklecjan

Justynian Wielki

Konstantyn Wielki

Neron

Opis Cesarz

A Przyzna chrzecijanom takie same prawa, jakie mieli

wyznawcy innych religii.

B Uzna chrzecijastwo za religi panujc.

7. Na podstawie ksiki Marii Boguckiej, Kazimierz Jagielloczyk i jego czasy podkrel

waciwe odpowiedzi.

../4

A. Pomoc udzielona Krzyakom przez papiea podczas wojny trzynastoletniej polegaa na:

a. udzieleniu Krzyakom pomocy finansowej

b. oboeniu zwizkw pruskich kltw

c. ogoszeniu krucjaty w obronie pastwa zakonnego

d. oboeniu ekskomunik Kazimierza Jagielloczyka

B. W 1485 r. Kazimierzowi Jagielloczykowi hod lenny zoy:

a. chan Mengli Girej

b. hospodar Stefan III Wielki

c. ksi Bolesaw Opolczyk

d. ksi Janusz II

C. Po mierci Macieja Korwina Wadysaw Jagielloczyk rywalizowa

o tron wgierski z bratem:

a. Aleksandrem

b. Janem Olbrachtem

c. Zygmuntem

d. Fryderykiem

D. W 1461 r. doszo skazania krakowskich rajcw na skutek:

a. odmowy zapacenia nowego podatku

b. zabjstwa Jdrzeja z Tczyna

c. odmowy wystawienia oddziau zbrojnego na wojn z Krzyakami

d. profanacji katedry wawelskiej

ETAP REJONOWY

Wojewdzki Konkurs Historyczny dla uczniw gimnazjw

wojewdztwa wielkopolskiego

Strona 5 z 13

8. Na podstawie tekstu rdowego i wiedzy wasnej wykonaj polecenie. ...../3

Statuty nieszawskie

Przede wszystkim wic przyrzekamy, dajc nasze sowo krlewskie, e wszystkim mieszkacom

naszego krlestwa zachowamy w caoci wszystkie prawa, ktre przyznali im nasi poprzednicy. Nie

bdziemy nakazywa, aby komukolwiek odbierano dobra, nie kaemy nikogo wizi, jeli wpierw sdownie

nie udowodni mu winy.

Dalej przyrzekamy, e gdy wypadnie nam wyruszy na wypraw poza granice krlestwa, wszystkim

ziemianom naszym, ktrzy z nami pjd, przez czas trwania wyprawy paci bdziemy wedug praw

ziemskich [...].

Dalej przyrzekamy, e odtd od ziemian lub ich ludzi nie bdziemy da adnych opat lub danin

czworakw lub szeciu groszy, lecz poprzestaniemy zgodnie z dawnym zwyczajem na pobieraniu opaty

dwch groszy od kadego anu. [...].

Dalej postanawiamy, e dzierawcy naszych dbr, mieszkacy naszych miast i tubylcy, a take

duchowni powinni na danie zwraca zbiegw tym, od ktrych uciekli, i do zwrcenia ich zobowizani s

wedug zwyczajowego prawa ziemskiego; jeliby za wezwani nie uczynili tego i nie dbali o zwrcenie

zbiegw, wtedy domagajcemu si zwrotu zbiegw maj za kar zapaci trzy grzywny i trzy sdowi, lecz

po zapaceniu takiej kary mimo to zobowizani bd zwrci zbiegw.

M. Sobaska-Bondaruk, S. Lenard, wiczenia rdowe dla gimnazjum, Warszawa 2002, str. 109

A. Kto wyda cytowany przywilej?

B. Wyjanij, w jakim przypadku ziemianie mieli otrzymywa wynagrodzenie za udzia

w wyprawie wojennej.

C. Co w wietle przywileju grozio osobom uchylajcym si od obowizku odesania

zbiegw ich panom?

ETAP REJONOWY

Wojewdzki Konkurs Historyczny dla uczniw gimnazjw

wojewdztwa wielkopolskiego

Strona 6 z 13

9. W kadym z punktw oznaczonych literami A, B , C D podkrel jedn prawidow

odpowied.

...../4

A. Wybuch wojny trzynastoletniej bezporednio poprzedzio:

a. wcielenie mudzi do pastwa zakonnego

b. zbrojne powstanie antykrzyackie w Prusach

c. zajcie Gdaska przez Krzyakw

d. sekularyzowanie pastwa krzyackiego

B. W bitwie pod wiecinem w 1462 r. wojskami polskimi dowodzi:

a. Kazimierz Jagielloczyk

b. Wadysaw Jagieo

c. Piotr Dunin

d. Jan Bayski

C. Na czele delegacji Zwizku Pruskiego, ktra przybya w 1454 r. do krla Polski, sta:

a. Jan Bayski

b. Pawe Wodkowic

c. Mikoaj Trba

d. Jan Dugosz

D. Po zawarciu drugiego pokoju toruskiego stolica pastwa zakonnego znajdowaa si w:

a. Malborku

b. Wenecji

c. Krlewcu

d. Fromborku

ETAP REJONOWY

Wojewdzki Konkurs Historyczny dla uczniw gimnazjw

wojewdztwa wielkopolskiego

Strona 7 z 13

10. Podkrel dwa zdania faszywe. ...../2

A. Za panowania Mieszka II doszo do najazdu Brzetysawa na Polsk.

B. Bolesaw Chrobry po mierci Mieszka I przepdzi macoch i przyrodnich braci

C. Wadysaw Herman dokona podziau Polski midzy siebie i dwch swoich synw.

D. Za panowania Mieszka II na ziemiach polskich rozpowszechni si immunitet.

E. Bolesaw miay koronowa si na krla Polski dziki poparciu papiea Grzegorza VII

F. Bolesaw Krzywousty odzyska Pomorze Gdaskie.

11. Spord wymienionych niej poj wybierz te, ktre odpowiadaj zamieszczonym w tabeli

wyjanieniom i zapisz je we waciwych rubrykach.

immunitet, inkorporacja, inwestytura, lenno, lokacja, sukcesja, beneficjum, symonia

...../4

A Wcielenie, wchonicie jakiego terytorium przez

okrelone pastwo.

B

Przywilej indywidualny, zwalniajcy ludno

zamieszkujc tereny nim objte od wiadcze na

rzecz panujcego oraz wyczajcy j spod

sdownictwa urzdnikw ksicych.

C

Zakadanie wsi lub miast na surowym korzeniu,

zwykle na tzw. prawie niemieckim, albo przenoszenie

ju istniejcych osad z prawa polskiego na

niemieckie.

D Przekazanie wasalowi dbr lennych lub urzdu przez

seniora.

12. Podkrel wadcw, ktrzy koronowali si na krlw Polski. ...../1

A. Bolesaw Chrobry

B. Mieszko II