Click here to load reader

WM, HTC, HTC 280, HTC 400, 2019-02-12, Surface Preparation

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WM, HTC, HTC 280, HTC 400, 2019-02-12, Surface Preparation

WM, HTC, HTC 280, HTC 400, 2019-02-12, Surface Preparation Equipment4 Serviceverktøy 4.1 Oversikt over serviceverktøy..................................8
5 Produktoversikt for reparasjon og service 5.1 Komponentoversikt 280......................................... 9 5.2 Komponentoversikt 400....................................... 10 5.3 Komponentoversikt for elektronikkboks............... 11 5.4 Komponentvisning av motorkoblingsboks HTC 280 enfaset................................................................ 12 5.5 Komponentoversikt for motorkoblingsboks HTC 400 trefaset........................................................13
6 Reparasjon og vedlikehold 6.1 Motor.................................................................... 14 6.2 Slipehode............................................................. 19
8 Diagrammer 8.1 Énfaset motor.......................................................26 8.2 HTC 400 trefaset motor 208–230 V..................... 27 8.3 HTC 400 trefaset motor 400–480 V..................... 28
9 Tekniske data 9.1 Elektrospesifikasjoner HTC 280...........................29 9.2 Elektrospesifikasjoner HTC 400...........................29
2 933 - 001 - 06.02.2019
1 Innledning 1.1 Dokumentbeskrivelse Denne håndboken gir en fullstendig beskrivelse av hvordan du utfører vedlikehold og reparasjoner på produktet. Her finner du også sikkerhetsinstruksjoner som personellet må følge.
1.2 Målgruppe Denne håndboken er beregnet på personell med generell kunnskap om hvordan reparasjoner og service skal utføres. Alt personell som utfører reparasjoner eller service på produktet, må lese og forstå håndboken.
1.3 Revisjoner Endringer på produktet kan forårsake endringer av vedlikeholdsarbeid og reservedeler. Separat informasjon sendes ut for hver endring.
Les brukerhåndboken sammen med all mottatt informasjon om endringer av vedlikehold og reservedeler for produktet.
1.4 Sikkerhet ADVARSEL: Alt personell som utfører reparasjoner eller service på produktet, må lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene i denne verkstedhåndboken.
1.5 Serviceverktøy Håndboken inneholder informasjon om nødvendig serviceverktøy. Bruk alltid originalverktøy fra HTC.
933 - 001 - 06.02.2019 Innledning - 3
2 Sikkerhet 2.1 Sikkerhetsdefinisjoner Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.
ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for føreren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.
OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.
Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.
2.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner • Les og følg denne verkstedhåndboken. • Følg de lokale sikkerhetsforskriftene når du utfører
reparasjoner eller service på produktet. • Sikkerhetsutstyret du bruker, må overholde lokale
forskrifter • Bruk bare utstyr som anbefales av produsenten. • Bruk personlig verneutstyr. • Bruk vernehansker og vernebriller. Vernebrillene må
overholde ANSI Z87.1 i USA eller EN166 i EU-land. • Bruk hørselvern når produktet er i bruk. • Stopp alltid produktet før du utfører reparasjoner
eller service på det. • Fjern brennbare materialer fra arbeidsområdet.
Produktet kan forårsake gnistdannelse. • Du må ikke bruke produktet hvis strømledningen
eller kablene er skadet. • Koble produktet fra stikkontakten. • Hvis det er mulig, bør strømledningen være frakoblet
når du reparerer eller vedlikeholder produktet. • Bruk kabler som er tilpasset utendørs bruk. • Ikke berør ledningene mens produktet er slått på.
Elektrisk støt kan forårsake personskade. • Ikke rett trykkluft mot kroppen. Trykkluft kan komme
inn i blodomløpet. • Trekk alltid til mutrene og boltene på produktet
ordentlig. • Ikke løft produktet i strømledningen. Ikke koble fra
produktet ved å dra i strømledningen. • Kontroller produktet for varseletiketter som er
skadet. Erstatt varseletiketter som er skadet. • Les alltid varseletikettene på produktet. • Følg lokale avfallsforskrifter.
2.3 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Produktet har en nødstoppknapp.
ADVARSEL: Spenning forblir i produktet etter at nødstoppknappen er trykket inn.
2.4 Symboler på produktet ADVARSEL: Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i skader eller dødsfall for brukeren eller andre.
Les bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet.
Sett alltid på hørselsvern, vernebriller og pustevern.
ADVARSEL! Støvet kan føre til pusteproblemer. Bruk åndedrettsvern. Unngå å puste inn avgasser. Sørg alltid for god ventilasjon.
Dette produktet er i overensstemmelse med aktuelle EU-direktiver.
Merk: Øvrige symboler/klistremerker på produktet gjelder spesielle sertifiseringskrav for enkelte markeder.
4 - Sikkerhet 933 - 001 - 06.02.2019
3 Vedlikeholdsinformasjon 3.1 Symboler i diagrammene
Moment, Nm
3.2 Moment HTC 280
3.3 Moment HTC 400
4 Serviceverktøy
Typebetegnelse Bruksområde Bestillingsnr./ kilde
1 Threadlock medium Montering av motor og slipehode Montering av utstyrsholderen
2 Fett Montering av motor og slipehode
3 Multimeter Kontroll av funksjonene til det elektriske systemet Amprobe 37XR- A® eller annen modell som kan måle induktans
4 Unbrakonøkkel, sett, 2,5–10 mm
Generelt 525 45 52-01
6 Momentnøkkel, 30– 100 Nm
Generelt
7 Indre snorhjul Slik tar du av utstyrsholderen Det finnes man- ge produsenter, for eksempel: Kukko, Baurei- he 202
8 Pipenøkkel 8–18 mm Generelt
8 - Serviceverktøy 933 - 001 - 06.02.2019
5 Produktoversikt for reparasjon og service
5.1 Komponentoversikt 280
16 17
1. Håndtak/styrestang 2. Låseknotter for justering av håndtaket 3. Nødstopp 4. Overbelastningslampe 5. PÅ/AV-bryter 6. Timeteller 7. Elektronikkboks 8. Kontakt for motorkabel 9. Vinkelleddhåndtak 10. Støpsel 11. Gummihjul 12. Fotpedal 13. Låseknott
14. Låsefunksjon 15. Låsebolt for å feste motor/slipehode 16. Kantsliper, skruer 17. Kantsliper, luke 18. Slipehodedeksel 19. Løftehåndtak, motor 20. Elektrisk motor 21. Løfteøye 22. Børstekant 23. Verktøyplate 24. Tilkobling for vakuumslange
933 - 001 - 06.02.2019 Produktoversikt for reparasjon og service - 9
5.2 Komponentoversikt 400
1. Håndtak/styrestang 2. Låseknotter for justering av håndtaket 3. Nødstopp 4. Overbelastningslampe 5. PÅ/AV-bryter 6. Timeteller 7. Elektronikkboks 8. Kontakt for motorkabel 9. Motvekter 10. Vinkelleddhåndtak 11. Støpsel
12. Gummihjul 13. Låsefunksjon 14. Låsebolt for å feste motor/slipehode 15. Slipehodedeksel 16. Løftehåndtak, motor 17. Elektrisk motor 18. Løfteøye 19. Børstekant 20. Verktøyplate 21. Tilkobling for vakuumslange
10 - Produktoversikt for reparasjon og service
933 - 001 - 06.02.2019
8. Jordingspunkter 9. Motorkabelkontakt 10. Til stikkontakt 11. Rekkeklemme 12. Sikringer
933 - 001 - 06.02.2019 Produktoversikt for reparasjon og service - 11
5.4 Komponentvisning av motorkoblingsboks HTC 280 enfaset
2 3
6. Koblingsbro 7. Motorens startkondensator 8. Rekkeklemme
12 - Produktoversikt for reparasjon og service
933 - 001 - 06.02.2019
3
5
1
2
4
1. Motorkoblingsboks 2. Jordingspunkt 3. Til elektronikkboks 4. Koblingsbro 5. Motorkoblingsblokk
933 - 001 - 06.02.2019 Produktoversikt for reparasjon og service - 13
6 Reparasjon og vedlikehold 6.1 Motor
6.1.1 Slik tar du av motoren og slipehodet 1. Ta kabelen ut av kontaktpunktet.
2. Løsne vingemutteren helt til festebolten kan bevege seg fritt.
3. Fjern festebolten (A) og vingemutteren (B).
A
B
14 - Reparasjon og vedlikehold 933 - 001 - 06.02.2019
6.1.2 Slik kontrollerer du motorviklingene på enfasede motorer 1. Åpne koblingsboksen på motoren.
2. Ta av motorens startkondensator og driftskondensator fra holderne. Ikke ta ut ledningene.
3. Identifiser de fire ledningene som går fra koblingsterminalen til motorviklingene. Se illustrasjonen for identifisering: (A) U2, (B) Z2, (C) Z1, (D) U1.
A
C
B
D
4. Ta ut alle andre ledninger som de fire ledningene er koblet til, fra terminalen.
933 - 001 - 06.02.2019 Reparasjon og vedlikehold - 15
5. Tvinn kablene for å redusere induktansen fra multimeteret og få mer nøyaktige resultater.
6. Koble til multimetersondene. Start med (A) U1 og U2, deretter (B) Z1 og Z2.
A
B
A
B
7. Les av induktansverdien på multimeteret
Se Elektrospesifikasjoner HTC 400 på side 29, og kontroller om de målte verdiene er godkjent. Hvis verdiene ikke er godkjent, må du skifte ut motoren.
6.1.3 Slik kontrollerer du motorviklingene på trefasede motorer, 400–480 V 1. Åpne koblingsboksen på motoren.
2. Identifiser ledningene som går til motoren og fra elektronikkboksen. Se illustrasjonen for identifisering: (A) W2, (B) W5, (C) V6, (D) W1, (E) V2, (F) V5, (G) U6, (H) V1, (I) U2, (K) W6, (L) U1.
A B C D
I J K L
16 - Reparasjon og vedlikehold 933 - 001 - 06.02.2019
3. Ta av broene mellom (A–B) W2–W5, (E–F) V2–V5 og (I–J) U2–U5.
4. Tvinn kablene for å redusere induktansen fra multimeteret og få mer nøyaktige resultater.
5. Koble til multimetersondene. Start med (L–I) U1–U2, deretter (J–G) U5–U6, deretter (H–E) V1–V2, deretter (F–C) V5–V6, deretter (D–A) W1–W2, deretter (B–K) W5–W6.
A B C D
I J K L
6. Les av induktansverdien på multimeteret.
Se Elektrospesifikasjoner HTC 400 på side 29, og kontroller om de målte verdiene er godkjent. Hvis verdiene ikke er godkjent, må du skifte ut motoren.
933 - 001 - 06.02.2019 Reparasjon og vedlikehold - 17
6.1.4 Slik kontrollerer du motorviklingene på trefasede motorer, 208–230 V 1. Åpne koblingsboksen på motoren.
2. Identifiser ledningene som går til motoren og fra elektronikkboksen. Se illustrasjonen for identifisering: (A) W2, (B) W5, (C) V6, (D) W1, (E) V2, (F) V5, (G) U6, (H) V1, (I) U2, (K) W6, (L) U1.
A B C D
I J K L
E
F
H
G
3. Ta av broene mellom (E–B) V2–W5 og (I–F) U2–V5.
4. Tvinn kablene for å redusere induktansen fra multimeteret og få mer nøyaktige resultater.
18 - Reparasjon og vedlikehold 933 - 001 - 06.02.2019
5. Koble til multimetersondene. Start med (L–I) U1–U2, deretter (J–G) U5–U6, deretter (H–E) V1–V2, deretter (F–C) V5–V6, deretter (D–A) W1–W2, deretter (B–K) W5–W6.
A B C D
I J K L
6. Les av induktansverdien på multimeteret.
Se Elektrospesifikasjoner HTC 400 på side 29, og kontroller om de målte verdiene er godkjent. Hvis verdiene ikke er godkjent, må du skifte ut motoren.
6.2 Slipehode
6.2.1 Slik tar du av slipehodet Bruk en avtrekker og en forlengelse. Se Slik tar du av motoren og slipehodet på side 14.
1. Fjern skruen som fester holderenheten til motorakselen, med en slagtrekker.
2. Bruk en trearmet intern avtrekker og en forlenger for senterskruen for å ta av holderen.
A
B
933 - 001 - 06.02.2019 Reparasjon og vedlikehold - 19
3. Sett klørne til den interne avtrekkeren (A) på innerkantene i holderens midtre hull. Sett forlengeren (B) på motorakselen (C).
A B
C
4. Ta utstyrsholderen sakte av fra motorakselen for å hindre skade på vibrasjonsdemperne.
5. Ta av utstyrsholderen.
6. Ta av delene som holder støvdekselet, avstandsstykket og motoren. a) HTC 280: Ta ut de fire skruene.
20 - Reparasjon og vedlikehold 933 - 001 - 06.02.2019
b) HTC 400: Ta av de fire mutrene, skruene og flensskivene.
7. Ta av støvdekselet og avstandsstykket.
8. Ta av fjærpinnene i slipehodebraketten.
9. Ta av støvdekselet på motorbraketten.
6.2.2 Slik monterer du slipehodet og motoren • Når du monterer slipehodet og motoren, bruker du
Threadlock medium og trekker til skruene. Se Serviceverktøy på side 8.
933 - 001 - 06.02.2019 Reparasjon og vedlikehold - 21
7 Feilsøking 7.1 Funksjonstester Funksjonstestene viser tilstanden til det elektriske systemet, motoren og slipehodet.
7.2 Slik utfører du en funksjonstest av slipehodet 1. Legg produktet ned for å få tilgang til slipeskiven.
2. Drei slipeskiven for hånd. Kontroller at den kan bevege seg fritt og stabilt uten friksjon og støy.
3. Undersøk børstekanten.
5. Undersøk utstyrsholderen for slitasje.
6. Trekk til skruene.
7. Sett produktet i stående posisjon igjen.
7.3 Slik utfører du en funksjonstest av det elektriske systemet 1. Sett produktet i stående posisjon.
2. Undersøk den utvendige kabelen, støpselet og kontaktene.
3. Koble produktet til en stikkontakt med riktig spenning og en sikring med riktig nominell verdi.
4. Kontroller at timetelleren viser riktig driftstid.
7.4 Slik utfører du en funksjonstest av motoren 1. Skyv håndtaket ned for å slippe ut trykket mellom
slipehodet og gulvet. Sørg for at slipehodet berører gulvet.
2. Vri strømbryteren til 1 for å starte motoren. Motoren må deretter være i driftshastighet i mindre enn fem sekunder.
3. Undersøk produktet for støy og vibrasjoner mens motoren er i gang.
4. La motoren gå i cirka ett minutt. Undersøk timetelleren.
5. Trykk på nødstoppknappen.
6. Start motoren igjen. Stopp den med strømbryteren.
7.5 Dette må gjøres før du bruker feilsøkingsveiledningen Før du bruker feilsøkingsveiledningen, utfører du følgende sjekker.
• Nødstoppknappen er ikke aktivert
• Det er ikke noe trykk mellom slipehodet og bakken når du starter motoren.
• Strømkilden har riktig spenning og sikringen riktig nominell verdi.
• Skjøteledningene er i god stand. De er ikke er for lange, og diameteren er ikke for liten.
• Støpselet og kontaktene mellom elektronikkboksen og motoren er i god stand.
• Overlastvernet er satt til Auto og justert til samme strømstyrke som på motorenhetens ID-merke.
• Alle ledninger i elektronikkboksen og i motorkoblingsboksen er riktig tilkoblet.
22 - Feilsøking 933 - 001 - 06.02.2019
7.6 Motoren starter ikke.
up trial is interrupted.
power source blowing
overload protection is automatically
overload lamp lit up again when
trying to start the motor?
Does the fuse still blow?
Is the cable between the electrical
cabinet and the motor OK? Unplug the
machine, open up the motor connection
box and measure the cable between the
connection box and the motor cable
connector with a multimeter.
Is the voltage in
cable connector OK? Close the
electrical cabinet, disconnect the motor
cable connector, plug in the machine and
turn the stop/run switch to position “1”.
Measure the voltage in the motor cable
connector part that is mounted
to the electrical cabinet.
Can the motor/
grinding disc easily
cable and plug.
wiring diagram.
blowing when the motor cable is
disconnected from the electrical
cabinet during start up?
7.7 Motoren stopper.
Can the motor/
grinding disc easily
diagram.
ACTION:
motor. Check
power source blown?
The overload protection
is automatically reset
8 Diagrammer
8.2 HTC 400 trefaset motor 208–230 V
1 2 3
8.3 HTC 400 trefaset motor 400–480 V
1 2 3
9 Tekniske data
9.1 Elektrospesifikasjoner HTC 280 Motorens delenr. Sert. Spenning (V) Frekvens
(Hz) Effekt (kW) Faser Sten-
ger Flensdimen- sjon
585301902 UL/CSA/CE 208–230 60 2,2 1 4 B14
585301903 CE 230 50 2,2 1 4 B14
585301904 UL/CSA/CE 208–230 60 2,2 1 4 B14
585302101 UL/CSA/CE 110 60 1,5 1 6 B14
585302102 CE 110 50 1,5 1 6 B14
585302103 CE 110 50 1,5 1 6 B14
594736101 UL/CSA/CE 110 60 1,1 1 6 B14
594736102 UL/CSA/CE 110 60 1,1 1 6 B14
Motorens delenr. R-kondensa- tor μF/VA
S-kondensa- tor μF/VA
Induktans μF
585301901 150/250 55/450 U1 – U2 8,2 mH ± 1 mH Z1 – Z2 13,2 mH ± 1 mH
585301902 300/250 55/450 U1 – U2 7,5 mH ± 1 mH Z1 – Z2 7,8 mH ± 1 mH
585301903 150/250 55/450 U1 – U2 8,2 mH ± 1 mH Z1 – Z2 13,2 mH ± 1 mH
585301904 300/250 55/450 U1 – U2 7,5 mH ± 1 mH Z1 – Z2 7,8 mH ± 1 mH
585302101 140/250 800/150 U1 – U2 3,1 mH ± 1 mH Z1 – Z2 6,4 mH ± 1 mH
585302102 140/250 800/150 U1 – U2 2,4 mH ± 1 mH Z1 – Z2 4,4 mH ± 1 mH
585302103 140/250 800/150 U1 – U2 2,4 mH ± 1 mH Z1 – Z2 4,4 mH ± 1 mH
594736101 120/250 500/150 U1 – U2 3,3 mH ± 1 mH Z1 – Z2 4,9 mH ± 1 mH
594736102 120/250 500/150 U1 – U2 3,3 mH ± 1 mH Z1 – Z2 4,9 mH ± 1 mH
9.2 Elektrospesifikasjoner HTC 400 Motorens delenr.
Sert. Spenning (V) Frekvens (Hz)
Effekt (kW)
S t e n g e r
Flens- dimen- sjon
R-konden- sator μF/VA
S-konden- sator μF/VA
585302202 UL/CSA/CE 230 60 3,0 1 6 B5 250/250 45/450
585302203 CE 230 60 3,0 1 6 B5 250/250 45/450
589686301 UL/CSA/CE 208–230/400–480 50-60 4,0 3 5 n/a n/a
589686302 CE 208–230/400–480 50-60 4,0 3 5 n/a n/a
933 - 001 - 06.02.2019 Tekniske data - 29
Motorens delenr.
Induk- tans μF
Induk- tans μF
Induk- tans μF
Induk- tans μF
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
585302203 U1– U2
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
589686301 U1– U2
U5– U6
V1– V2
V5– V6
W1–W2 34,7 m H ± 1 mH
W5–W6 35,6 m H ± 1 mH
589686302 U1– U2
U5– U6
V1– V2
V5– V6
W1–W2 34,7 m H ± 1 mH
W5–W6 35,6 m H ± 1 mH
30 - Tekniske data 933 - 001 - 06.02.2019
933 - 001 - 06.02.2019 Tekniske data - 31
2019-02-12
INNHOLD
Innledning
Dokumentbeskrivelse
Målgruppe
Revisjoner
Sikkerhet
Serviceverktøy
Sikkerhet
Sikkerhetsdefinisjoner
Komponentoversikt 280
Komponentoversikt 400
Reparasjon og vedlikehold
Slik kontrollerer du motorviklingene på trefasede motorer, 400–480 V
Slik kontrollerer du motorviklingene på trefasede motorer, 208–230 V
Slipehode
Slik monterer du slipehodet og motoren
Feilsøking
Funksjonstester
Slik utfører du en funksjonstest av det elektriske systemet
Slik utfører du en funksjonstest av motoren
Dette må gjøres før du bruker feilsøkingsveiledningen
Motoren starter ikke.
Tekniske data