Click here to load reader

Winston. Pe urmele spargatorilor casei de bani . Pe urmele spargatorilor... · PDF fileFrauke Scheunemann Pe urmele spirg5torilor casei de bani Traducere din limba germani gi note

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Winston. Pe urmele spargatorilor casei de bani . Pe urmele spargatorilor... · PDF...

 • Frauke Scheunemann

  Pe urmele spirg5torilor casei de bani

  Traducere din limba germani gi note de Dragog Dinulescu

  i:ri- Booklet I )ffictron 2or;

 • Biftec Stroganoff, polilia

  Si uh rnotan hi.tnesit

  Starea babuqcli se inriutilegte vlzind cu ochii. E in bucltirie, nu pridideqte cu privitul pe fereastri qi scuturi

  capul atit de indignati, incit claia aceea impunitoare de pir, care alcltuieqte un soi de turn, se clatini ameninfitor de colo colo.

  - Unde-i Ana cu copil? se burzuluie$te ea de una singuri in timp ce ia oalele de pe foc qi le agaz[ ling[ chiuvetfl. Daci mai agtept mult, atunci nici mincarea nu mai e buni!

  Mdncarea nu mai e bund? Pli ar fi mare picat, fiindci ce-a gitit acolo babuqca chiar c[ miroase cum nu se poate mai imbietor, ca si nu mai spun ci trag mare nldejde si mi aleg qi eu cu ceva. Mincarea cu pricina pare afi ftcuti aproape in intregime din bucili de carne de viti din cea mai de soi - numai cnnd m[ gindesc la ea incepe s[-mi ploul-n gur[. Cici i se zice biftec Stroganoff, dar,l[sdnd la o parte un nume aga de ciudat, e gitit totuqi de babuqca, iar la gust e de,a dreptul dumnezeiesc. Adevirul e c[ babugca insiEi e o bucitireasi cu talent dumnezeiesc, iar eu unul, ca membru al familiei isteia, nu pot dec6t

  si salut faptul c[ in ultimul timp igi face atit de des de lucru prin bucitirie.

  Eu, adicl Winston Churchill, de meserie prea-distins gi prea-negru

  motan din rasa British Shorthair, cu gusturi dintre cele mai rafinate.

  De aceea e Ei recomandabil si mi se giteasci cit mai proasp[t. Asta

 • daci nu we{i si-mi stricali tot chefirl. Iar la un aga soi de gitit babuqca se pricepe ca nimeni alta. Asta-i gi motivul pentru care bitrdna doamni se bucuri de lnalta mea considerafie.

  Firegte, colegii mei umani de apartament nu sunt neapirat de aceeagi p6rere. Unul dintre ei, singurul blrbat de pe aici in afari de mine, e profesorul Werner Hagedorn. Cind se uiti babugca urit la el fiindci iar gi-a lisat clrfile impriqtiate pe unde-a apucat, atunci chiar ci profesorul ofteaz6. din adincul rlrunchilor. Am impresia ci, in astfel de momente, il apuci dorul dupd vremurile in care locuia singur, numai cu mine, in ditamai mAndrefea de apartament, gi putea si-gi lase lucrurile sd, zacd pur qi simplu pe unde avea el chef. Ei, ce linigte era tot timpul pe la noi... Ce mai, rupti din rai!

  De cind Werner gi-a luat o menajeri noui, pe Ana, situalia s-a schimbat cu desivirqire. Ana s-a mutat la noi impreuni cu fiica ei, Kira. $i, odatl cu pugtoaica asta de treisprezece ani, a prins qi casa cu adevirat via[i. La lnceput, toati chestia mi s-a plrut curati prostie, dar, incetul cu incetul, a trebuit Ei eu si recunosc c[ traiul meu de ptni atunci fusese, de fapt, unul cAt se poate de plicticos. Kira a ajuns intre timp cea mai bunl prieteni a mea gi, cot la cot, am izbutit si descilcim cazuri de detectivi adevirafi. Fiindci gi copiii, gi pi- sicile sunt niEte detectivi de primi mln[, iar cind fac pereche, sunt neintrecu{i!

  Ce-are babugca de-a face cu toate astea? Pii e foarte simplu - ea e bunica Kirei, veniti din Rusia gi care, de ceva weme, locuiegte la noi. La drept vorbind, avusese de gind si stea in viziti doar cAteva zile. Mai apoi ins6, gi-a dat seama ci ajutorul ei in privinfa educafiei copilei gi, in general, in gospodiria noastri este indispensabil. Aqa c5 a r[mas, pur gi simplu, cu noi.

  In privinla asta, Ana e insi chiar gi mai pu{in incintati decitWerner.

  6

 • N-are niciun chef s[ locuiascl impreuni cu maici-sa. Nu prea pricep

  eu de ce, dar aga e la oameni: cind se fac mari, se vede de departe ci nu le mai face cAtuqi de pufin plicere s[ stea cu pirinfii. Ce-i drept, de

  cele mai multe ori qi noi, pisicile, trebuie si ne pirisim familiile, 9i asta

  inc[ de mici. Dar,la urma urmelor, zi-/udacdaq fi avut ceva impotrivi

  daci maicl-mea ar fi tors qi ea prin cas[, pe la Werner. Chiar dac[, spre

  deosebire de babuqca, nici vorbl si se priceapi la gitit.

  Cu pagi hotlrAgi, babugca trece pe lingl mine, strebetand holul. O avea cumva de gAnd si iasi pe strad[, s[ le caute pe Ana 9i pe Kira?

  Ei bine, nu, s-a dus doar si ia telefonul de pe comoda de lingl uga de Ia intrare. Bate cu nidejde in tastele aparatului, dupi care il duce la

  ureche.

  - Gde jd ti? Pacemu ne padhodis k telefonu? Iar dacl se-apucl babugca si se rifoiasci pe ruseqte, atunci chiar

  ca-i vine si tune gi si fulgere. De obicei, igi di silinla si vorbeascl in

  germand. Pe mine nu m[ deranieazi' insi cituqi de pufin, fiindci 9i eu Etiu rusa la perfec[ie, aga c[ imi dau seama ci bltrAna bodogineqte

  fiindci Ana nu rispunde la telefon. De unde gtiu eu ruseqte? Mda,

  asta chiar c6-i o poveste lungl, dar aqa, pe scurt fie spus, chestia e ci odati, cind pe Kira gi pe mine ne-a prins o furtunl qi ne-a lovit

  trisnetul, am ajuns si facem schimb de trupuri. Si nu-fi vini si crezi,

  nu? $i totuqi, lsta e adevirul. Slav[ Domnului c[, dupi ceva timp, am

  putut si ne preschimblm la loc. Aga se face cil m-am ales cu ceva

  iscusin{e de-ale oamenilor, pe care le-am plstrat. De-atunci gtiu nu

  numai ruseqte, ci gi s[ citesc qi si scriu.

  Babuqca se intoarce sPre mine.

  - Hai, mArrrtan, zice ea, cu un potop de ,,r"-uri. Daci Ana gi Kira vin prea tdrzit, noi o si minc[m. $i-o s[ capefi 9i tu ceva din Stroganoff ista. C6-i foarrrte gustos!

 • Torc incintat. O minunlfie de plan, nu altceva! Iar daci alea doui n-o sI se-arate pini la prdnz, o si mi aleg cu lnci gi mai mult! De obicei, de la babugca nu capit decit o buclfici. De data asta insi, pare hotiriti s[-mi umple castronelul cu o porlie cumsecade. Taman pe placul meu!

  Babugca pornegte din nou spre bucitirie, cu mine pe urmele ei. Odati ajunsi acolo, imi agazl castronelul pe masi, apuci un polonic zdravin gi...

  $i chiar atunci aud descuindu-se uqa apartamentului. Iar Ana gi Kira iEi fac intrarea in casi! Babugca las[ de indati polonicul deoparte gi o intinde spre hol. Oh, nu! Nu cumva asta inseamni ci nu mi aleg cu niciun pic de Stroganoff? De ce au trebuit si apari tocmai acum? Pini acum au pierdut wemea cine gtie pe unde qi tocmai acum li s-a nlzirit si se intoarci, exact la momentul nepotrivit. Curatl obriznicie!

  - Buni, buni! Inchipuie-{i, polilia a trecut azipe la noi, pe la gcoall! zbiaril Kira, dind nlvali in apartament gi aruncAndu-gi ghiozdanul pe jos.

  Imediat, bunica face ochii mari. Babugca nu-l vede cu ochi buni pe cel care nu-gi pune imediat

  lucrurile la locul lor qi nici nu lncape vorb[ ci ghiozdanul n-are ce si caute pe jos, in hol, ci in camera copilului.

  Firegte, Kira nici nu se sinchisegte de indignarea bunici-sii gi-gi vede mai departe, agitati, de povestea ei:

  - La iia de la Sophie Schollt s-a dat o spargere ast[-noapte! Hofii au luat pur qi simplu seiful cu totul! Au intrat in biroul directorului

  ISophia Magdalena Scholl (1921-1943), eroini a rezistenfei impotriva nafional-socialismului german, arestati, condamnatd la moarte gi executati pentru rispindirea de manifeste antihitleriste in incinta Universititii din Miinchen.

  8

 • qi-au smuls din perete dulapul blindat. $i pe urmi pe-aici {i-e drumul, cu bani cu tot. Incredibil, nu?

  Miorlau! Pii asta chiar cd suni palpitant gi, pentru o clipi scurtl de tot, uit pini gi de foamea care-mi di ghes. $coala Sophie Scholl se aflI chiar lingi Gimnaziul Wilhelmin, unde merge Kira. Numai ci, in timp ce Gimnaziul Wilhelmin, cu fapda albi gi turnulelele lui, aratl ca un castel, clidirea gcolii Sophie Scholl - degi impun[toare - are doar o faladl din cirimidl falsi, roqie la culoare. in citeva rAnduri chiar m-am pomenit aEteptind in fala ei, gi asta fiindc{ cele doui gcoli

  fin citeva ore qi activitili gcolare in comun. La drept vorbind, ziu ci-mivine greu si-mi inchipui cum de-au fost in stare nigte spirgitori si scoati ditamai casa de bani dintr-o cl[dire care-i ca o fortireafi, uriagi Ei de necucerit.

  Babugca, dimpotrivi, nu se-arati deloc impresionatl de poveqtile

  Kirei:

  - Hai, mergi gi-agazi in bucitirie. Ci se riceqte mincare! - Buni, tu chiar n-ai inleles deloc ce [i-am povestit adineaori? Au

  intrat sp[rgitorii in gcoali! Dimitra Kovalenko pufnegte dispre[uitor gi scuturi din cap.

  - Da, da, zice babugca pe ruseqte. Asta am priceput-o eu. Ce nu pricep e ce-i cu voi aga de tirziu! C[ doar n-o avea nevoie polilia de ajutorul tiu, m[i copile!

  Inainte sI apuce Kira si spuni ceva, ii rispunde Ana, care, intre timp, ajunsese gi ea in hol.

  - Nu, mamugca, nu de ajutorul ei, ci de-al meu! Kira n-a ficut decAt s[ stea dupi mine.

  - Nu mai spune! Aju[i tu poli$e? - Chiar aqa. Polilia le-a luat declarafii astizi laprinztuturor celor

  care au o cheie de la intrarea in gcoala Sophie Scholl. Ci doar

 • infractorii lgtia trebuie si fi intrat cumva in gcoali, de-au ajuns tocmai

  in biroul directorului.

  - $i tu ai cheie? -Yezicd gtii? Cd doar in fiecare joi dupi-amiazl dirijez orchestra

  comuni a claselor mici in aula celor de la Scholl. Aqa ci vezi bine c[ am nevoie de-o cheie pentru ca la sfArqit si pot lncuia in urma mea.

  Aqa-i! |oia, Ana vine intotdeauna tirziu acasi. Aga se face c[, intre timp, a ajuns mai mult profesoari de muzic| decit menajeri. Lucru

  cu care se indeletnicise gi in Rusia, {ara din care, cu cinci ani in urmi, cu Kira de mini, a venit incoace. Acolo - mai exact, in oraqul Omsk - le preda copiilor pianul gi muzica vocali. Iar de cind Kira, impreunl cu mine qi prietenii mei din trupa de pisici din curte, a reugit sl-l bage la inchisoare pe fostul p

Search related