Click here to load reader

Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2 LAGUMANG · PDF file3 wk2 Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2 Unang Kwarter I. Lagyan ng ( ) ang patlang na katabi ng magalang na

 • View
  232

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2 LAGUMANG · PDF file3 wk2 Wikang Filipino para sa...

 • 1 wk2

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation ©

  ST. MATTHEW’S PUBLISHING CORPORATION

  First RVC Building, 92 Anonas, Cr. K-6th Streets, East Kamias, Quezon City

  Tel. Nos: 426-5611 573-2380 926-7956 Telefax No.: 426-1274

  Email: [email protected] Website: www.stmatthews.ph

  Wikang Filipino para sa Preschool

  Kinder 2

  May-Akda: Fidela M. Rivera

  Ang nilalaman ay eksklusibo para sa mga kliyente ng St. Matthew's Publishing Corporation

  LAGUMANG PAGSUBOK

 • 2 wk2

  Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2

  © St. Matthew’s Publishing Corporation Karapatang-ari 2018 ng St. Matthew’s Publishing Corporation

  Inilathala ng St. Matthew’s Publishing Corporation Gawa at limbag sa Pilipinas

  Alinmang bahagi ng nilimbag na ito ay hindi maaaring gayahin o kopyahin nang buo o bahagi, hindi maipagbibili, hindi maipalilimbag, hindi maililipat, at hindi maisasalarawan sa anumang anyo o paraannang walang pahintulot na kasulatan mula sa St. Matthew’s Publishing Corporation.

  First RVC Building, 92 Anonas Cor. K-6th Streets, East Kamias, Quezon City Tel. Nos.: (02) 426-5611 ; (02) 573-2380; (02) 926-7956 Telefax No.: (02) 426-1274 Email: [email protected] Website: www.stmatthews.ph

  ISBN: LAHAT NG KARAPATAN AY MANANATILI HANGGANG SA PATULOY NA PAGGAMIT NITO.

 • 3 wk2

  Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2

  Unang Kwarter

  I. Lagyan ng ( ) ang patlang na katabi ng magalang na pag bati o pananalitang angkop sa nakalarawan.

  _____ Paalam na po. _____ Aalis na ako.

  _____ Makikiraan nga po. _____ Tumabi kayo. Dadaan ako.

  _____ Ayoko ng sandwich mo. _____ Maraming salamat.

  _____ Pakiabot nga po ng aklat na iyon. _____ Abutin mo ang aklat.

  _____ Naku! Hindi ka kasi tumitingin. _____ Sori. Di ko sinasadya.

  _____ Oo, Lola. _____ Opo, Lola.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

 • 4 wk2

  II. Lagyan ng ( ) ang bilog kung mabuti ang gawain ng kasapi ng mag-anak; ( ) kung hindi.

  III. Itambal ng guhit ang gamit sa bahay sa silid kung saan ito nakikita.

  7. 9.

  8. 10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

 • 5 wk2

  IV. Kulayan ng gusto mong kulay ang maliit na kahon kung ang nakalarawan ay nagpapakita ng pangangalaga sa katawan. Lagyan naman ito ng ( ) kung hindi. 16. 19.

  17. 20.

  18. 21 .

  19.

  18. 21 .

 • 6 wk2

  V. Ikabit ng guhit ang bata sa angkop na lugar sa paaralan.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  Masakit ang ulo ko.

  Nagugutom ako.

  Gusto kong maglaro.

  Gusto kong magbasa.

  Gusto kong magpalit ng damit kong nabasa.

 • 7 wk2

  VI. Kulayan ang nakalarawan ng angkop nitong kulay.

  VII. Ikabit ng guhit ang larawan sa hugis nito.

  27. 31.

  28. 32.

  29. 33.

  30. 34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  tsiko

  karot

  talong

  kangkong

  hinog na mangga

 • 8 wk2

  Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2

  Ikalawang Kwarter

  I. Bilugan ang mga nakalarawang nagbibigay ng tunog. (1-5)

  II. Bilugan ang simulang titik para sa nakalarawan.

  1. a e i 6. a e i

  2. o u i 7. a e i

  3. a e i 8. o u i

  4. a u o 9. a e o

  5. a e i 10. a e i

 • 9 wk2

  III. Lagyan ng ( ) ang naiibang titik sa bawat hanay.

  a e i u o

  o e i a o

  a i i u u

  a e e u o

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  IV. Isulat sa kahon ang simulang titik para sa nakalarawan.

  21. 26.

  22. 27.

  23. 28.

  24. 29.

  25. 30.

 • 10 wk2

  V. Pagkabitin ng guhit ang larawan at ang simulang titik nito.

  31.

  36.

  32.

  37.

  33.

  38.

  34.

  39.

  35.

  40.

  Aa

  Ee

  Ii

  Oo

  Uu

  VI. Lagyan ng ( ) ang patlang kung pareho ang simulang titik ng dalawang larawan at ( ) kung hindi.

 • 11 wk2

  Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2

  Ikatlong Kwarter

  I. Bilugan ang simulang titik para sa nakalarawan.

  II. Lagyan ng ( ) ang naiibang pantig sa hanay.

  11. na nga na na 12. bi bi bi di 13. ke he he he

  1. b d g 6. m n ng

  2. h k l 7. h k l

  3. m n ng 8. ng n m

  4. d b g 9. b g d

  5. k l h 10. m n ng

 • 12 wk2

  16. du da du du 17. ngo ngu ngo ngo 18. gi gi hi gi

  III. Salungguhitan ang unang pantig para sa nakalarawan.

  19. ne me mi

  20. ku ko bu

  21. bo do du

  22. do bo bu

  24. mu nu no

  23. he hi ha

  25. go gu ho

  14. lo lo la lo 15. mu mu nu mu

 • 13 wk2

  IV. Bilugan ang huling pantig upang mabuo ang pangalan ng nakalarawan.

  26. lu la lobu

  na ha mali 27.

  no mo muda 28.

  ha la malu 29.

  bo bu doku 30.

  li lo lube 31.

  na ne nima 32.

 • 14 wk2

  V. Salungguhitan ang pangalan ng nakalarawan.

  33. baha baho beha

  diga baga daga

  dula dila dala

  labo libo lobo

  baka buka bala

  mana mani mano

  baga banga bango

  laba labi labo

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

 • 15 wk2

  Wikang Filipino para sa Preschool Kinder 2

  Ikaapat na Kwarter

  I. Isulat sa patlang ang simulang titik para sa nakalarawan. Piliin ang sagot sa kahon sa ibaba.

  p , r , s , t , w , y

  1. 6.

  2. 7.

  3. 8.

  4. 9.

  5. 10.

 • 16 wk2

  II. Bilugan ang unang pantig para sa nakalarawan.

  III. A. Pagdugtungin ng guhit ang nakalarawan sa pangalan nito.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  takong

  payong

  singsing

  bangka

  saging

  11. pi po pu 16. to po ro

  12. so su si 17. ta te ti

  13. ti to tu 18. ri re ru

  14. wa ya ye 19. ya yo yu

  15. pa po pi 20. pa pe pi

 • 17 wk2

  B.

  26. • • lababo

  27. • • garahe

  28. • • gusali

  29. • • lalaki

  30. • • pisara

  31. • • gitara

  32. • • babae

 • 18 wk2

  IV. Bilugan ang mga pangalang nagsisimula sa hiram na titik. (33-40)

  Xian

  Coco

  Oma

  Jana

  Ben

  Zeth

  Vince

  Fely

  Ken

  Pam

  Jojo

  Queena

  DadaGani