Click here to load reader

Wesołych Świąt! - Rybnik · PDF file Wesołych Świąt! Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wesołych Świąt! - Rybnik · PDF file Wesołych Świąt! Drodzy Rybniczanie! Z okazji...

 • Nr 12/486 grudzień 2011

  Wesołych Świąt!

 • Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego

  Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej

  pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli

  p o c z u ć n a s t r ó j t e g o wyjątkowego czasu wieloma

  zmysłami – cieszyć się smakiem i zapachem tradycyjnych potraw, radować brzmieniem kolęd, poczuć bliskość kochanych osób oraz dostrzegać piękno otaczającej rzeczywistości. Najważniejsze jednak, by zapłonęło w nas światło narodzonego Dzieciątka Jezus, przynosząc nadzieję na spełnienie marzeń i planów w Nowym 2012 Roku.

  Z najlepszymi życzeniami

  Adam Fudali Andrzej Wojaczek Prezydent Rybnika, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika pracownicy urzędu miasta i radni i jednostek miejskich

 • Drodzy Rybniczanie, Końcówka roku przyniosła naszemu miastu bardzo dobre wiadomo-

  ści: zapadła długo oczekiwana decyzja o rozbudowie elektrowni Ryb- nik, inwestycji o ogromnym znaczeniu dla rozwoju nie tylko Rybnika, ale i regionu. Zgodnie z zapowiedziami inwestora – francuskiej firmy

  EDF – to warte blisko 2 miliardy euro zadanie, realizowane będzie przez sześć lat, pozytywnie wpływając w tym czasie na zwiększenie zatrudnienia i gospodarcze ożywienie miasta.

  Żartobliwie można dodać, że o rozwoju naszego „miasta z ikrą” świadczy też inne, niezwykle radosne wydarzenie: narodziny pierwszych chyba w historii Rybnika czworaczków. Naszym nowym, małym Ryb- niczanom – Zuzi, Grzesiowi, Bartusiowi i Michałkowi – życzę dużo zdrowia i radości, a dzielnej Mamie – Aleksandrze i dumnemu Tacie – Wojciechowi wiele siły i wytrwałości w obliczu tej cudownej rewolucji, jaka pojawiła się w ich życiu.

  Szanowni Państwo, Już za kilka dni zasiądziemy do wigilijnych stołów, udamy się na pasterkę, spotkamy z rodziną wokół

  barwnie udekorowanej choinki, wspólnie zaśpiewamy kolędy… Rybnik po raz trzeci przygotował się do tej świątecznej atmosfery w sposób wyjątkowy – nie tylko poprzez barwne świąteczne dekoracje, ale i cykl imprez, pod wspólną nazwą Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie.

  W chwili, kiedy Państwo będziecie czytać te słowa, przedświąteczne, weekendowe koncerty i atrakcje będą już za nami, wciąż jednak, bo aż do 22 grudnia, trwać będzie Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark, który na stałe wpisał się w grudniowy pejzaż naszego miasta – zachęcam więc, by w poszukiwaniu prezentów dla swoich najbliższych, zajrzeli Państwo również na świątecznie udekorowane jarmarczne stoiska – przekonany jestem, że każdy znajdzie tam coś godnego uwagi.

  Po raz kolejny też w naszym mieście pojawi się sezonowe lodowisko – usytuowane, wzorem lat ubie- głych, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, na osiedlu Nowiny. Jeśli tylko pozwoli na to pogoda, na łyżwach będzie można szusować od świąt aż do początku marca przyszłego roku. Zapraszam serdecznie, bo wiem, że amatorów tej sezonowej ślizgawki w Rybniku nie brakuje. Wierzę, że nawet jeśli zawiedzie zimowa pogoda, nie opuści nas zimowy nastrój.

  Życzę wszystkim Państwu spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wielu pomyślnych chwil w Nowym, 2012 Roku.

  Ze świątecznymi pozdrowieniami Adam Fudali Prezydent Rybnika

  Ok ła

  dk a:

  Bo żo

  na ro

  dz en

  io wa

  st aje

  nk a I

  wo ny

  i Pio

  tra D

  ud zik

  ów z

  dz iel

  ni cy

  M ek

  sy k,

  zm od

  yf iko

  wa na

  p rz

  ez n

  as zą

  re da

  kc ję

  na o

  ko lic

  zn oś

  ć n ar

  od zin

  ry bn

  ick ich

  cz wo

  ra cz

  kó w.

  Z

  dj .:

  P. Du

  - dz

  ik, o

  pr . r

  ed ak

  cja

  Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 3

  Kolejny numer „GR” ukaże się 29 stycznia 2012 r.

 • Takiej sesji nie było w mieście od lat. Wszystkie 25 uchwał począwszy od tej dotyczącej porządku obrad po ostatnią, mówiącą o odrzuceniu skargi jednego z mieszkańców, radni przyjęli jednogłośnie. Dla rybniczan bez wąt- pienia najważniejszą była uchwała podatkowa, ustalająca stawki podatków na przyszły rok.

  Sesja rady miasta – 30 listopada

  Jednogłośna sesja

  Swoje tradycyjne wystąpienie otwierające każdą sesję prezydent Adam Fudali rozpoczął od demograficznego newsa, związanego, rzecz jasna, z rybnickimi czworaczkami. — Pewnie już państwo wiecie, że wczoraj za jednym razem przybyło nam czworo rybniczan — mówił prezy- dent. Kolejne informacje były już bardziej tra- dycyjne i dotyczyły miejskich inwestycji. Jako że w tym dniu otwarto dla ruchu nowy odcinek miejskiej obwodnicy, łączący zachodni kraniec osiedla Nowiny z Orzepowicami, prezydent zaproponował radnym, by po zakończeniu sesji wybrali się na krótką przejażdżkę. Przy okazji poinformował radnych, że część z tych miesz- kańców, którzy ze względu na budowę nowej drogi musieli opuścić swoje domostwa, wyko- rzystując otrzymane odszkodowania buduje swe nowe domy w Orzepowicach na terenie, do którego miasto doprowadza obecnie kana- lizację, a w przyszłości zamierza doprowadzić nową drogę.

  Nawiązując do inwestycji drogowych pre- zydent Fudali zapewnił, że remonty i moder- nizacje dróg będą prowadzone tak długo, jak tylko pozwoli na to aura. Zwrócił uwagę, że drogowcy będą jednak uzależnieni od zakładów produkujących asfalt.

  Magistrat wciąż zabiega o obniżenie wydat- ków z budżetu miasta na prowadzone inwesty- cje. Na początku listopada zarząd województwa śląskiego przyznał Rybnikowi ponad 2,5 mln zł dofinansowania do projektu „Geoinforma- cyjna platforma usług elektronicznych”, który w sumie ma kosztować prawie 3 mln zł. Po- zwoli on stosownym wydziałom urzędu miasta gromadzić, przechowywać i udostępniać dane przestrzenne w wersji elektronicznej. Jak usłyszeliśmy od prezydenta, magistrat złożył też w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o 425 tys. zł dofinan- sowania do planowanej modernizacji Domu Kultury w Chwałowicach. Ma ona obejmować m.in. wymianę oświetlenia, w tym scenicznego, a także przewodów zasilających oraz rozdziel- ni energetycznej. Wszystko to ma kosztować ponad 500 tys. zł.

  Wymieniając m.in. trwającą blisko dwa lata termomodernizację Zespołu Szkół Eko- nomiczno-Usługowych, prezydent poinfor- mował o zakończonych dopiero co miejskich inwestycjach. Nadmienił też, że trwają już przygotowania do kolejnych przetargów m.in. na termomodernizację budowlanki, czyli Ze-

  społu Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A.F. Modrzewskiego.

  Zmiany w finansach Jedne z ostatnich już zmian w tego-

  rocznym budżecie miasta przedstawił jak zwykle Bogusław Paszenda, skarbnik miasta. Najważniejsze z nich to zmniejszenie planowanych dochodów, więc i wydatków mia- sta o prawie 3 mln zł. Dochody bieżące miasta zwiększono o blisko 8,7 mln zł, a dochody majątkowe zmniejszono o prawie 12 mln zł. Z kolei wydatki bieżące zwiększono o prawie 2 mln zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszono o niecałe 5 mln zł. Jak zwykle, na każdą z tych dużych kwot składają się dziesiątki mniejszych związanych z konkretnymi już wydatkami, któ- re trzeba do budżetu miasta wprowadzić bądź z niego usunąć. Tak na przykład wprowadzono do budżetu kwotę 383 tys. zł, które na mocy porozumienia z kopalnią Marcel mają pokryć koszty naprawy szkód górniczych w moderni- zowanym od dłuższego czasu Domu Kultury w Niedobczycach. Według ostatnich danych tegoroczne wydatki na tę modernizację wyniosą ponad 4,9 mln zł. Ale do budżetu wprowadza się nieraz znacznie mniejsze kwoty, np. budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwięk- szono o 18.490 zł. To pieniądze pochodzące z wpisowego, jakie opłaciły drużyny, które przystąpiły do amatorskich rozgrywek ligowych koszykówki i halowej piłki nożnej. Pieniądze te zostaną przeznaczone na opłacenie sędziów i zakup nagród dla zwycięskich drużyn.

  Skarbnik Bogusław Paszenda wyjaśnił ponadto, że o blisko 10 mln zł trzeba było zmniejszyć planowane wpływy miasta z tytu- łu dotacji z budżetu państwa na całościowy projekt modernizacji sieci dróg w mieście. Początkowo na inwestycje prowadzone w tym projekcie Rybnik miał otrzymać 24 mln zł (50 proc. kosztów inwestycji), ale gdy po rozstrzy- gnięciu kolejnych przetargów okazało się, że inwestycja ta będzie kosztować znaczniej mniej niż pierwotnie zakładano, kwota ta stopniała do 14,5 mln zł. Mimo to nadal stanowi ona połowę tzw. kosztów kwalifikowanych całe- go przedsięwzięcia. O pół miliona złotych zmniejszono też planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego do rozbudowy Rybnickiego Systemu Informacji

  Przestrzennej. Kwotę tą miasto ma otrzymać w przyszłym roku.

  Więcej niż się spodziewano wpłynie w tym roku do budżetu miasta z tytułu opłat za rejestrację samochodów i wydawanie praw jazdy, a kolejne 3,3 mln zł miasto zyskało dzięki lokowaniu wolnych środków na kontach bankowych.

  Po uchwaleniu zmian w tegorocznym bu- dżecie została przyjęta, również jednogłośnie, uchwała o zmianach w wieloletniej prognozie

Search related