wegiel_75_2_2011.pdf pdf

 • View
  265

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of wegiel_75_2_2011.pdf pdf

 • Zwizek Pracodawcw

  Porozumienie Producentw

  Wgla Brunatnego

  z siedzib w Bogatyni

  59-916 Bogatynia 3

  tel. 75 77 35 262

  www.ppwb.org.pl

  Porozumienie Producentw

  Wgla Brunatnego

 • 1

  nr 2 (75) 2011 r.Biuletyn Informacyjny

  Porozumienia Producentw Wgla Brunatnego

  WgielBrunatny

 • 2 Wgiel Brunatny 2 (75) 2011 r.

  Wgiel Brunatny

  Spis treciVII Midzynarodowy Kongres

  Grnictwa Wgla Brunatnego

  O przyszoci brunatnej energii ................................... 4

  Posiedzenie Komitetu Wykonawczego

  i Zgromadzenia Oglnego EURACOAL ....................... 10

  Fundusz badawczy wgla i stali ................................. 11

  Optymalizacja rozwiza technicznych

  przenonikw tamowych w Kopalni Bechatw ...... 13

  Wraca woda, a z ni ycie ......................................... 19

  10-te urodziny RAMB ................................................ 25

  Naukowo-techniczny wyjazd czonkw SITG ............. 27

  Grniczy fl esz ............................................................ 32

  Rada Redakcyjna:

  Redaguje Zesp:

  Adres Redakcji:

  Foto:

  Wydawca:

  Wgiel BrunatnyBiuletyn Informacyjny Porozumienia Producentw Wgla Brunatnego

  Przewodniczcy Stanisaw uk

  Czonkowie: Jacek Kaczorowski

  Sawomir Mazurek

  Dariusz Orlikowski

  Sekretarz Zbigniew Holinka

  Henryk Izydorczyk - Redaktor Naczelny KWB Turw

  Dorota Maachowska - KWB Adamw SA

  Anna Wona - KWB Bechatw

  Ewa Galantkiewicz - KWB Konin SA

  PPWB / PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

  Oddzia Kopalnia Wgla Brunatnego Turw

  59-916 Bogatynia 3

  tel. 75 77 35 522, fax: 75 77 35 060

  e-mail: info@kwbturow.com.pl

  KWB Adamw SA Wojciech Telega

  KWB Bechatw Ireneusz Staszczyk, Anna Jaboska

  KWB Konin SA Piotr Ordan

  KWB Turw Marek Zajc

  Zwizek Pracodawcw

  Porozumienie Producentw Wgla Brunatnego

  z siedzib w Bogatyni

  59-916 Bogatynia 3

  tel. 75 77 35 262

  Opracowanie graficzne, skad i druk:

  aem studio Paul Huppert

  31-234 Krakw, ul. Doynkowa 172

  tel. 12 399 42 00, www.aem.pl

  Nakad: 1.200 egz.

  ISSN-1232-8782

  Od Redakcji:

  Wszystkie artykuy autorskie zawarte w biuletynie Wgiel Brunatny publikowane s w celach informacyjnych. Redakcja nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za bdy w da-nych lub nieaktualne informacje w tych artykuach. Redakcja zastrzega sobie moliwo dokonywania zmian w artykuach, w szczeglnoci takich jak: dodawanie tytuw i pod-tytuw, skrtw, adiustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i jzykowych.

 • 3

  Wgiel Brunatny

  BRUNATNE bogactwo POLSKI

  Wgiel brunatny jest naszym BOGACTWEM. A dlaczego? Poniewa w Polsce znajduj si jedne z najwikszych na wiecie z wgla brunatnego. Obecnie funkcjonujce kopalnie w Bechatowie, Bogatyni, Koninie i Turku to olbrzy-mie wyrobiska, z ktrych wydobywa si miliony ton tego energetycznego surowca, z ktrego produkowana jest tania energia elektryczna w pobliskich elektrowniach konwencjonalnych. W Polsce udokumentowane s zoa zawierajce 14 miliardw ton wgla brunatnego i zoa. Nie mona nie wykorzysta tych zasobw dla dobra caego spoeczestwa. Zgadzaj si z tym nawet przeciwnicy z komitetu spoecznego STOP odkrywce!, cho prbuj rnymi sposobami przeciwstawi si wydobyciu tego surowca z najwikszego polskiego zoa w okolicach Legnicy.

  Powszechnie wiadomo, e grnictwo wgla brunatnego i elektroenergetyka oparta na tym paliwie odgrywaj znaczc rol w krajowym bilansie paliwowo-energetycznym, a udokumentowane zasoby z i potencja wydobywczy grnictwa wgla brunatnego gwarantuj bezpieczestwo energetyczne kraju. Wgiel brunatny, to przecie rdo energii o najniszych kosztach jej wytworzenia spord paliw kopalnych. Uruchomienie eksploatacji wgla w udoku-mentowanych zoach zapewni Polsce energi elektryczn na dugie lata. Za wydobyciem wgla brunatnego i jego rozwojem przemawia wiele argumentw:

  - znaczne zasoby udokumentowanych oraz perspektywicznych z wgla brunatnego,

  - bezporednie powizanie technologiczne kopalni z elektrowniami, co zmniejsza wydatnie koszty transportu w-gla i umoliwia wykorzystanie ubocznych produktw spalania do wypeniania i rekultywacji wyrobisk poeksplo-atacyjnych,

  - nowoczesne, niezawodne i wydajne technologie wydobycia wgla, w duej czci produkcji polskiej,

  - nowoczesne techniki przygotowania i kierowania produkcj grnicz (systemy komputerowego wspomagania i kierowania produkcj),

  - wysoki poziom bezpieczestwa pracy, ktrym cechuje si eksploatacja odkrywkowa,

  - w miar moliwoci minimalizowanie ujemnych wpyww eksploatacji na rodowisko, a w przypadku ich wyst-pienia skuteczne i efektywne ich naprawianie (wzorowa rekultywacja),

  - dobrze rozwinite, o renomie midzynarodowej, zaplecze naukowe, projektowe i przemysowe,

  - wysoko wykwalifi kowane i dowiadczone kadry prowadzce eksploatacj w czynnych obecnie kopalniach.

  Grnictwo wgla brunatnego w Polsce pomimo rnorodnych przeszkd i ogranicze naley do tych przemysw, ktre cechuje dua stabilno produkcyjna i ekonomiczna. Jednak dla utrzymania wynikw tego grnictwa, a take dla stworzenia sprzyjajcych warunkw dla jego rozwoju, niezbdne jest podjcie natychmiastowych dziaa, przede wszystkich spoecznych i legislacyjnych. Potrzebne s decyzje politykw, a kady rok zwoki oddala polskie spoe-czestwo od taniej energii elektrycznej i przyblia do kryzysu energetycznego. Energia bdzie droe i naley szybko poszuka sposobu by t tendencj odwrci.

  Redakcja WB

 • 4 Wgiel Brunatny 2 (75) 2011 r.

  Porozumienie Producentw Wgla Brunatnego

  Rola i miejsce wgla brunatnego w wiatowej energetyce XXI wieku pod takim hasem obradowali w Bechatowie od 11 do 13 kwietnia 2011 roku uczestnicy VII Midzyna-rodowego Kongresu Grnictwa Wgla Brunatnego. Honorowy patronat nad kongresem obj wicepremier Waldemar Pawlak, minister gospodarki.

  Okoo 320 wybitnych specjalistw brany grniczo-energe-tycznej z renomowanych orodkw naukowych i przemysowych caego wiata m.in. z Polski, Hiszpanii, Belgii, Ukrainy, Serbii, Nie-miec, Bugarii, Czech, Australii, Holandii, Finlandii i Austrii uczest-niczyo w kongresie.

  Obradom towarzyszyo 5 sesji referatowych, podczas kt-rych wygoszono kilkadziesit referatw obejmujcych tematyk m.in. wgla brunatnego jako alternatywy wobec innych nonikw energii w wiatowej energetyce w biecym stuleciu, technologii wychwytywania i magazynowania CO

  2, rekultywacji i rewitalizacji obszarw pogrniczych, a take docelowego poziomu emisji CO2 w procesie energetycznego wykorzystania wgla brunatnego i funkcjonowanie Systemu Handlu Emisjami. Z okazji konferencji przygotowano wydawnictwo kongresowe, w ktrym znalazy si publikacje naukowe zwizane z bran grnicz.

  Bezpieczestwo energetyczneDuo miejsca w dyskusjach zaja sprawa bezpie-

  czestwa energetycznego Polski i roli jak w tej kwe-s i odgrywa wgiel brunatny. Zarwno w Polsce, jak i na wiecie wgiel brunatny zajmuje istotne miejsce w rozwoju gospodarki podkrela Dyrektor Kopalni Kazimierz Kozio. - W naszym kraju od lat peni rol paliwa strategicznego i zapewnia bezpieczestwo energetyczne. Dlatego wane jest, by rozmawia o grnictwie, o jego przyszoci; grnictwo cay czas powinno by przemysem nowoczesnym, rentownym oraz bezpiecznym.

  Energia problemem globalnymPrzewodniczcy Parlamentu Europejskiego, profesor Jerzy Bu-

  zek, w wystpieniu przesanym do uczestnikw kongresu, zwrci uwag, e dziki wydobyciu wgla brunatnego powstaje w Polsce 1/3 energii elektrycznej. - Jestemy sidmym globalnym produ-centem wgla brunatnego na wiecie. Wraz z zasobami wgla kamiennego daje nam to ogromn energetyczn niezaleno. Dlatego tak istotna jest midzy innymi ustawowa ochrona przy-szociowych z wgla przed zabudow niezwizan z energety-

  VII Midzynarodowy Kongres Grnictwa Wgla Brunatnego

  O przyszoci brunatnej energiik. Wiem, e to nieatwy problem dla naszych obywateli, z ktrymi trzeba rozmawia na ten temat. Podobnie, jak o niskoemisyjnych sposobach wykorzystywania wgla. Ostatnie wydarzenia w Japo-nii przyspiesz zapewne europejski powrt do paliw kopalnych w nowej formule. Szans s technologie CCS, a wic wyapywanie i magazynowanie dwutlenku wgla. Rozumiej to zarzdzajcy Elektrowni Bechatw, ktr odwiedziem w listopadzie ubiegego roku. Przy wsparciu unijnym realizuje jeden z omiu europejskich pilotaowych programw CCS doda. Profesor Buzek zaznaczy, e przyszo wgla brunatnego w Europie zaley midzy innymi od sukcesu takich inwestycji. Gratulujc organizatorom kolejnego pitego w Bechatowie tak pres owego kongresu podkreli, e jego problematyka jest wana nie tylko dla mieszkacw regio-nu, czy Polski. Podkreli jego istot dla Europy i wiata, dodajc, e problem energii jest dzisiaj problemem globalnym.

  Eksploatacja nowych zWicepremier Waldemar Pawlak wraz z Podsekretarz Sta-

  nu w Ministerstwie Gospodarki Joann Strzelec obodzisk w przesanym licie zapewnili, e mimo wyranego spadku udziau wgla w europejskim bilansie energetycznym ze wzgldu na mi-dzynarodowe zobowizania w szczeglnoci zwizane z pakie-tem klimatycznym wgiel brunatny w dalszym cigu pozostanie kluczowym paliwem dla krajowego sektora energetycznego, stabi-lizujc bezpieczestwo energetyczne Polski i tym samym pozytyw-nie wpywajc na bezpieczestwo energetyczne Unii Europejskiej. Przyjta Polityka energetyczna Polski do 2030 roku odpowiada

  Telewystpienie przewodniczcego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.

 • 5

  Porozumienie Producentw Wgla Brunatnego

  na najwaniejsze wyzwania stojce przed polsk energetyk za-rwno w perspektywie krtkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Jednym z jej gwnych celw jest racjonalne i efek-tywne gospodarowanie zoami wgla, znajdujcymi si na tery-torium Polski. Polska posiada znaczne zasoby wgla, ktre bd nadal peni rol