of 59 /59
Richard Webster ODCZYTYWANIE AURY Jak zobaczyæ i zinterpretowaæ promieniowanie naszego cia³a Prze³o¿y³a Irena St¹por Wydawnictw o MEDIUM

Webster Richard - Odczytywanie Aury

Embed Size (px)

Text of Webster Richard - Odczytywanie Aury

Page 1: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 1/59

Richard Webster 

ODCZYTYWANIEAURY

Jak zobaczyæi zinterpretowaæpromieniowanie

naszego cia³a

Prze³o¿y³aIrena St¹por 

Wydawnictwo MEDIUM

Page 2: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 2/59

Tytu³ orygina³u: Aura Reading for Begginers

Copyright © 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USACopyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999

Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯aden fragment niniejszej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Projekt ok³adki: Beata Kulesza-Damaziak Zdjêcie na ok³adce: Krzysztof Damaziak Redakcyjne: Janina WujkiewiczSk³ad i ³amanie: Ms Studio s.c.

tel./ fax (022) 632-73-69

Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o.05-510 Konstancin-Jeziorna,Osiedle Czarnów 172/2tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69internet: http://www.medium.com.ple-mail: [email protected]

Dzia³ handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o.90-353 £ódŸ, ul. Kiliñskiego 169 Atel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95

Ksiêgarnia wysy³kowa: „ESSE" Sp z. o.o.90-353 £ódŸ,ul. Kiliñskiego 169 Atel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95internet: http://www.dobreksiazki.pl

ISBN: 83-87863-27-0

Zeskanowane i opracowane przez: jarp

Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

Page 3: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 3/59

Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

Page 4: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 4/59

Wprowadzenie

W dzieciñstwie chodzi³em do szko³y prowadzonej przez ksiê¿y. W ka¿dy czwartek rano przed lekcjami szliœmy dokaplicy na mszê. Lubi³em muzykê, zawsze wiêc stawa³em tak, by móc obserwowaæ pana Cardera, organistê, który uczy³

równie¿ muzyki i by³ najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek mia³em.Pewnego ranka przygl¹da³em siê, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwa¿y³em piêkne barwy, które z niegoemanowa³y, unosz¹c siê ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci³, szturchn¹³em wiêc siedz¹cego obok ch³opca.

 – Popatrz, jakie piêkne kolory – powiedzia³em.Ch³opiec spojrza³, jednak niczego nie zobaczy³. Nie pamiêtam, co powiedzia³, ale powstrzyma³o mnie to przed

opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu.Od tamtej chwili widywa³em kolory wokó³ pana Cardera niemal zawsze, gdy gra³. Po prostu nabra³em pewnoœci, ¿e siê

 pojawi¹, i nie dziwi³ mnie ich brak wokó³ innych ludzi, nawet wokó³ szkolnego ksiêdza.Wiele lat póŸniej po którymœ z moich wyk³adów jeden ze s³uchaczy podszed³ do mnie i zasugerowa³, ¿e kolory mog³y

 pochodziæ z witra¿y w kaplicy. Wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne, poniewa¿ dobrze zna³em piêkne wzory, któreœwiat³o padaj¹ce przez okna w s³oneczne poranki rzuca³o na zgromadzonych uczniów. Niemniej jednak wróci³em do kaplicyi sprawdzi³em –organy ustawione by³y w taki sposób, ¿e promienie przenikaj¹ce przez witra¿e nie mog³y padaæ na organistê.

To w³aœnie wtedy zobaczy³em aurê po raz pierwszy. Mia³em szczêœcie, ¿e od razu dostrzeg³em kolory. Wiêkszoœæ ludzinajpierw zauwa¿a niemal bezbarwn¹ „otoczkê", a barwy pojawiaj¹ siê stopniowo. Poniewa¿ by³em dzieckiem, przyj¹³em aurê

 jako coœ naturalnego. Nie analizowa³em tego zjawiska, nawet nie myœla³em o nim zbyt czêsto. Czasami widywa³em aurêwokó³ nauczyciela muzyki, gdy gra³ na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi³ lekcje.

Rok czy dwa lata póŸniej pan Carder zosta³ moim wychowawc¹. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polega³ana nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksi¹¿ki w ka¿de pi¹tkowe popo³udnie. By³a to jego ulubiona lektura zdzieciñstwa. Trzyma³ te stare zniszczone kartki w rêkach z czci¹ i mi³oœci¹. Opowieœæ nas fascynowa³a i nasze zachowaniew klasie poprawia³o siê z tygodnia na tydzieñ, poniewa¿ du¿o wiêcej frajdy nam sprawia³o œledzenie najnowszych przygód

 bohaterów ksi¹¿ki ni¿ nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta³, jego aura poszerza³a siê i otacza³a go jaskrawymi kolorami.Jako nastolatek czasami dostrzega³em aurê wokó³ innych ludzi, na ogó³ wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czymœ,

co ich interesuje. Zdarza³o siê to jednak przypadkiem, nigdy nie stara³em siê jej zobaczyæ, ale te¿ nie dziwi³o mnie, ¿e j¹widzê.

Maj¹c siedemnaœcie lat, wys³ucha³em kilku wyk³adów w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedzia³em siê, ¿e temat jestdu¿o g³êbszy, ni¿ mi siê wydawa³o. Zdziwi³o mnie, ¿e wiêkszoœæ s³uchaczy bardzo ciê¿ko pracuje, by zobaczyæ coœ, co ja

widzia³em przez po³owê swojego ¿ycia, uwa¿aj¹c ten fakt za rzecz ca³kowicie naturaln¹. Chcia³em im powiedzieæ, ¿e za bardzo siê staraj¹, ¿e lepiej by zrobili, rozluŸniaj¹c siê i pozwalaj¹c, aby siê zdarzy³o to, co siê ma zdarzyæ, ale by³em zbytnieœmia³y i zamkniêty w sobie.

 Nadal uwa¿am, ¿e widzenia aury najlepiej siê uczyæ w nastroju pogodnym. Jeœli siê zabierzesz do roboty z ponur¹determinacj¹, zniknie element zabawy, a osi¹gniêcie sukcesu stanie siê prawie niemo¿liwe.

Mia³em tego niezbity dowód wiele lat temu, gdy zaczyna³em prowadziæ zajêcia z rozwoju zdolnoœci parapsychicznych.Jedna z pañ uczestnicz¹cych w spotkaniach rozpaczliwie chcia³a zobaczyæ aurê. Chocia¿ upomina³em j¹, by czerpa³a radoœæz naszych æwiczeñ, traktowa³a ka¿de z nich jak sprawê ¿ycia i œmierci. Jej frustracja ros³a, w miarê jak kolejni uczestnicywarsztatów stwierdzali, ¿e im siê uda³o, a ona ci¹gle nic nie widzia³a. Zabra³a robione w klasie notatki do domu i zostawi³a wsalonie. Pewnego wieczoru przeczyta³ je jej m¹¿. By³ po dwóch kieliszkach i stwierdzi³, ¿e mog³oby byæ zabawnie zrobiækilka æwiczeñ. Z pocz¹tku jego ¿ona nie chcia³a, poniewa¿ zawsze podkreœla³ swoj¹ niewiarê w widzenie aury. Zgodzi³a siê

 jednak, nie chc¹c mu siê sprzeciwiaæ. Ku swemu zdumieniu odkry³a, ¿e widzenie aury nie sprawia jej ¿adnej trudnoœci.Zdziwi³a siê jeszcze bardziej, gdy siê okaza³o, ¿e jej m¹¿ tak¿e nie ma z tym problemu. Mê¿a to prze¿ycie tak przerazi³o, ¿emusia³o min¹æ kilka miesiêcy, zanim da³ siê namówiæ na ponowne próby. Interesuj¹cy w tej historii jest fakt, ¿e pani ta niewidzia³a aury podczas zajêæ, gdy bardzo siê o to stara³a, natomiast w domu, chc¹c sprawiæ mê¿owi przyjemnoœæ, z³atwoœci¹ osi¹gnê³a cel.

W ksi¹¿ce tej zawar³em wszystkie æwiczenia z moich zajêæ rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jeœli bêdziesz jewykonywaæ jako element zabawy, na pewno uda ci siê zobaczyæ i zinterpretowaæ aurê.

Ludzie dostrzegali aurê od zarania dziejów. Wiele pradawnych rycin i rysunków na ska³ach przedstawia postacie zdziwnym nakryciem g³owy. Szczególnie wyraŸnie widaæ to na malowid³ach z Val Camonica w pó³nocnych W³oszech.

 Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w dawnych czasach ziemiê odwiedzili goœcie z kosmosu. To mo¿liwe, oczywiœcie, alewydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e s¹ to prymitywne przestawienia aury, szczególnie i¿ g³owy niektórych postaciotoczone s¹ rysunkami p³omieni. Pióropusze noszone przez wodzów Indian mog³yby przedstawiaæ aurê. Równie¿ kap³aniMajów nosili nakrycia g³owy zrobione z piór.

D³ugo przed nadejœciem Chrystusa g³owy œwiêtych na portretach otacza³y œwietliste lub z³ote aureole (rys. A).Mo¿na je zobaczyæ na malowid³ach pochodz¹cych z Egiptu,

Indii, Grecji i W³och. Bez w¹tpienia przedstawiaj¹ one aurê.Równie¿ w œwiêtych ksiêgach wszystkich cywilizacji

 pojawiaj¹ siê informacje o aurze. Byæ mo¿e g³owê Moj¿eszaschodz¹cego z góry Synaj otacza³a aureola –„Gdy Moj¿esz

Page 5: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 5/59

zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siêzbli¿yæ do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aurê jako „œwietlist¹ chmurê maj¹c¹ swe Ÿród³o w boskiej istocie, a wiêcsymbolizuj¹c¹ moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi³ siê w zachodnich pismach oko³o 2600 lat temu, gdy

 pitagorejczycy zaczêli je w³¹czaæ do swoich nauk.Ludzie zawsze uwa¿ali, ¿e aura jest rzeczywist¹ siedzib¹ si³y ¿ycia. Hindusi nazwali tê energiê prana, w Polinezji kahuni

okreœlali j¹ mianem mana, natomiast Paracelsus – munis. Mesmer u¿ywa³ nazwy magnetyzm zwierzêcy, Baron vonReichenbach – od , a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi nazywaj¹ j¹ si³¹ eteryczn¹.

Œredniowieczni œwiêci i mistycy potrafili dostrzec cztery ró¿ne typy aury: nimb, halo, aureolê oraz gloriê. Nimb i halootaczaj¹ g³owê, aureola – ca³e cia³o, a gloria ³¹czy trzy pozosta³e rodzaje w ca³oœæ.

Œwiêci maj¹ tak bardzo rozwiniêty nimb i halo, ¿e artyœci bez trudu dostrzegali je i malowali.Paracelsus (1493-1541), s³awny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa³ o aurze. Po ukoñczeniu studiów

 podró¿owa³ po Europie, spêdzaj¹c du¿o czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa³ równie¿ zio³olecznictwo, dentystykê iteozofiê. Zdobyt¹ wiedzê przekaza³ w swoich pismach. Paracelsus wierzy³ w istnienie si³y ¿yciowej, „która jaœnieje wewn¹trzi wokó³ ¿ywych istot jak œwietlista kula". Uwa¿a³, ¿e ma ona magiczny wp³yw, który mo¿na wykorzystaæ w leczeniu

 pacjentów. W 1541 roku zosta³ zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa¿ jego naukiuznano za zbyt daleko odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych zasad. Paracelsus zmar³ w tym samym roku w wyniku obra¿eñ, jakieodniós³, gdy s³u¿¹cy pewnego lekarza nie zgadzaj¹cego siê z jego pogl¹dami wypchn¹³ go z du¿ej wysokoœci.

Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jab³ka spadaj¹cego na ziemiê.Rozmyœlanie nad tym zjawiskiem pozwoli³o mu stworzyæ trzy podstawowe prawa mechaniki, które z kolei doprowadzi³y do

odkrycia i zdefiniowania prawa ci¹¿enia. Newton by³ bardzo utalentowanym cz³owiekiem zajmuj¹cym siê wielomadziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz³ rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry³ sk³ad bia³ego œwiat³a. Pracowa³

 jako urzêdnik pañstwowy – by³ dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa³ pojêcie pola si³y lub „fal si³y" otaczaj¹cychwszystko, co ¿yje. By³ pierwszym cz³owiekiem, który przepuœci³ bia³e œwiat³o przez dwa pryzmaty, w wyniku czegosformu³owa³ prawa o za³amaniu siê promieni i o odbiciu. Jego „fale si³y" oraz zainteresowanie kolorami i œwiat³em czyni¹zeñ pioniera badañ nad aur¹.

Franz Mesmer (1734-1815) by³ wiedeñskim lekarzem, którego zafascynowa³ magnetyzm i który u¿ywa³ magnesu wleczeniu pacjentów. Wierzy³, ¿e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa³swoj¹ ksi¹¿kê Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastêpnie zacz¹³ podró¿owaæ, by móc wszêdziedemonstrowaæ swoje odkrycia. Niestety, teatralne sk³onnoœci i ekscentrycznoœæ Mesmera zrazi³y do niego ca³y œwiatlekarski i w 1784 roku komisja, na której czele stan¹³ Benjamin Franklin, okrzyknê³a go znachorem i szarlatanem.

Kolejna znacz¹ca postaæ w historii badañ nad aur¹ to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By³to niemiecki metalurg i przemys³owiec, który rozczarowany tym, ¿e jego idee nie znajduj¹ zainteresowania u innych,

 postanowi³ bezpoœrednio przedstawiæ swoje pogl¹dy szerokiej publicznoœci za pomoc¹ serii listów na temat od imagnetyzmu. Od to nazwa, jakiej Reichenbach u¿ywa³ do okreœlenia uniwersalnej energii, z któr¹ pozostaj¹ w kontakciewra¿liwi ludzie, zw³aszcza obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi. Wierzy³, ¿e tê „odyczn¹ si³ê" (nazwa pochodzi odOdyna, jednego z g³ównych bogów norweskiej mitologii) wytwarzaj¹ magnesy, kryszta³y oraz istoty ludzkie. Wra¿liwe osobynie tylko mog¹ j¹ odczuwaæ, ale w pewnych sytuacjach równie¿ widzieæ. Stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e on sam odczuwa mi³ych³ód emanuj¹cy z czubka kryszta³u, podczas gdy jego podstawa wywo³uje nieprzyjemne wra¿enie ciep³a.

W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi³ badania na Angelice Sturman, m³odej, uzdolnionej dziewczynie.Umieœci³ j¹ w ciemnym pokoju wraz z kryszta³em, z którego czubka – wed³ug jej oœwiadczenia – wydobywa³o siê jasne,niebieskie œwiat³o. Poœwiata by³a w ci¹g³ym ruchu, a od czasu do czasu pojawia³y siê iskry. Gdy Reichenbach odwróci³kryszta³, Angelika dostrzeg³a gêsty czerwono¿ó³ty dym wydobywaj¹cy siê z jego podstawy. Badacz by³ zachwycony wynikamitestów, szczególnie gdy siê okaza³o, ¿e oprócz Angeliki tysi¹ce osób widzi kolory wydobywaj¹ce siê z jego kryszta³ów. Odkry³równie¿, ze ludzkie cia³o wytwarza podobn¹ biegunowoœæ jak kryszta³y: lew¹ stronê cia³a uwa¿a³ za biegun negatywny,

 praw¹ zaœ – za pozytywny.Baron von Reichenbach w swoich licznych artyku³ach opisywa³ doœwiadczenia, które mogli przeprowadziæ jego

czytelnicy. Wywo³a³ sensacjê w ca³ej Europie, setki tysiêcy ludzi stara³o siê zobaczyæ jego odyczn¹ si³ê. „Módl siê i samspróbuj" – powtarza³ w swoich artyku³ach.

Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni³ krok naprzód, gdy w 1908 roku odkry³ sposób, który ka¿demu umo¿liwia³widzenie aury. W ksi¹¿ce The Human Aura wyprzedzi³ swoj¹ epokê, twierdz¹c, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿na aurêsfotografowaæ. Sposób Kilnera polega³ na u¿yciu ekranu sk³adaj¹cego siê z dwóch szyb umieszczonych o 3 mm jedna oddrugiej. Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³ b³êkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umo¿liwia³ widzenie pasmaultrafioletowego, w wyniku czego ka¿dy, kto przez niego patrzy³, móg³ zobaczyæ aurê. Pierwsz¹ osob¹, na któr¹ Kilner spojrza³, stosuj¹c swój wynalazek, by³a dwudziestotrzyletnia kobieta ca³a otoczona szaroniebiesk¹ aur¹ z wyraŸnymi

 promieniami. Dr Kilner martwi³ siê reakcj¹ kolegów lekarzy wyœmiewaj¹cych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku „BritishMedical Journal" porówna³ je do „wizjonerskich zabójczych spojrzeñ" Makbeta. Tymczasem Kilner uwa¿a³, ¿e ka¿dy lekarz

 powinien postrzegaæ jego ekran jako narzêdzie diagnostyczne, poniewa¿ aura otaczaj¹ca chore czêœci cia³a cz³owieka maciemniejsz¹ barwê. Mimo nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi³ doœwiadczenia, a w 1921 roku wyda³ ksi¹¿kê

 podsumowuj¹c¹ jego prace The Human Atmosphere.

 Nastêpne powa¿ne opracowanie na temat aury pojawi³o siê dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksi¹¿kê OscaraBagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawi¹za³ do prac dr. Kilnera i wyprodukowa³ ekran zawieraj¹cy pinacynol. Mo¿na go by³o nosiæ jak okulary, co stanowi³o jego wielk¹ zaletê. Takie „gogle do odczytywania aury" czasamimo¿na nabyæ jeszcze dzisiaj.

Page 6: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 6/59

Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec, Siemion Kirlian, odkry³ przypadkiem, jak fotografowaæ aurê. Podczasleczenia metod¹ elektrowstrz¹sów w szpitalu psychiatrycznym zauwa¿y³ maleñki b³ysk œwiat³a miêdzy skór¹ pacjenta ielektrod¹. Naukowiec oparzy³ siê podczas pierwszej próby sfotografowania tego œwiat³a, ale na p³ycie fotograficznejwidoczna by³a aura, szybko wiêc zapomnia³ o bólu.

Kirlian wraz z ¿on¹ Walentyn¹ przez ponad dwadzieœcia lat pracowali w swoim maleñkim dwupokojowym mieszkankunad udoskonaleniem sposobu fotografowania aury. Poœwiêcali temu ca³y swój wolny czas. Wiadomoœæ o ich odkryciurozesz³a siê po kraju i w koñcu, w 1940 roku, Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyzna³o im stypendium. Ma³¿onkowie

 przeprowadzili wiele eksperymentów, sfotografowali miêdzy innymi dwa na pozór identycznie wygl¹daj¹ce liœcie.Jeden z nich mia³ jasn¹, migotliw¹ aurê, natomiast aura drugiego by³a ledwo widoczna. Pierwszy liœæ by³ zdrowy, drugi – 

chory.Zdjêcia Kirliana by³y zdumiewaj¹co piêkne, a gdy wieœæ o nich dotar³a na Zachód, wzbudzi³a niezwyk³e zainteresowanie

w œrodowisku ludzi zajmuj¹cych siê parapsychologi¹. Jednak podniecenie stopniowo opad³o, gdy naukowcy wykazali, ¿ezdjêcia po prostu pokazuj¹ ognie œw. Elma. Dot¹d nie wiadomo, czy jest tak rzeczywiœcie. Kirlian nie u¿ywa³ aparatufotograficznego do swoich eksperymentów. Fotografowany obiekt umieszcza³ miêdzy dwiema metalowymi p³ytami,drgaj¹cymi a¿ 200000 cykli na sekundê. Zdjêcia palców i d³oni robiono, k³ad¹c je na filmie le¿¹cym na na³adowanejmetalowej p³ycie.

W 1953 roku dr Michai³ KuŸmicz Gajkin, leningradzki chirurg, przeczyta³ artyku³ o Kirlianach. Zafascynowa³o go, ¿efotografie ma³¿onków przypomina³y praktyki chiñskich lekarzy stosuj¹cych akupunkturê, których mia³ okazjê obserwowaæ wczasie drugiej wojny œwiatowej. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skórze, w których mo¿na wyczuæ ¿yciow¹energiê. Gajkin widzia³, jak chiñscy lekarze zmieniaj¹ przep³yw energii pacjenta w tych punktach i jakie to mia³o skutki.

Przygl¹daj¹c siê zdjêciom w maleñkiej pracowni Kirlianów, zda³ sobie sprawê, ¿e miejsca, w których aura ma najwiêkszenatê¿enie, odpowiadaj¹ punktom akupunkturowym, znanym chiñskim lekarzom od tysiêcy lat. Odkrycie to pomog³o znaleŸædrobne punkty akupunkturowe. Dr Gajkin wraz z W³adys³awem Michalewskim, leningradzkim in¿ynierem, wykonalielektroniczne urz¹dzenie, za pomoc¹ którego mo¿na okreœliæ punkt akupunkturowy z dok³adnoœci¹ do jednej dziesi¹tejmilimetra.

Kirlianowie nie byli pierwszymi, którzy sfotografowali aurê. Dziewiêtnastowieczne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wykrywaniaskaz w szkle równie¿ pokazuje coœ, co mo¿e byæ aur¹, chocia¿ naukowcy twierdz¹, ¿e aparat ten fotografuje jedynie pr¹dykonwekcyjne. Cokolwiek powiemy na ten temat, dzisiaj zarówno naukowcy, jak i wszyscy zajmuj¹cy siê parapsychologi¹twierdz¹, ¿e otacza nas energia niewidzialna dla wiêkszoœci ludzi. Wspó³czeœni naukowcy potrafi¹ zobaczyæ aurê nakasetach wideo, a wtedy pisz¹ o „cienkim, pulsuj¹cym polu wokó³ ludzkiego cia³a".

Dzisiaj na targach ezoterycznych mo¿na spotkaæ osoby oferuj¹ce sfotografowanie aury. Niestety, ich aparaty niefotografuj¹ autentycznego zjawiska, lecz wytwarzaj¹ je elektronicznie. Ludzie ci na ogó³ pod³¹czaj¹ czujniki do skóry osobyfotografowanej. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora, który wytwarza

 poœwiatê wokó³ cia³a cz³owieka. Takie zdjêcie mo¿e byæ zabawne, ale nie przedstawia prawdziwej aury.Du¿o czasu up³ynê³o od chwili, gdy prymitywne ludy malowa³y aurê na œcianach grot. Dzisiaj mo¿emy zastosowaæ ró¿neurz¹dzenia, by j¹ zobaczyæ i dowieœæ jej istnienia. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce poœwiêciæ czas i energiê, byrozwin¹æ w sobie œwiadomoœæ aury i nauczyæ siê j¹ widzieæ.

Gratulujê ci, ¿e wyruszy³eœ w ekscytuj¹c¹ podró¿, która da ci du¿o zadowolenia.

Page 7: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 7/59

Rozdzia³ l

Co to jest aura?

Wed³ug s³ownika, aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne, które otacza wszystko, co ¿yje. A poniewa¿ istnieje ono wokó³ wszystkiego, równie¿ ska³a czy stó³ kuchenny maj¹ aurê. W rzeczywistoœci aura, otaczaj¹c ca³ecia³o, stanowi równie¿ czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla ca³¹ ¿yciow¹ energiê w jej nawet najmniej uchwytnych

 przejawach. Mo¿na wiêc j¹ uznaæ raczej za przed³u¿enie cia³a ni¿ za coœ, co je otacza. Nazwa pochodzi od greckiego s³owaaura oznaczaj¹cego bryzê. Energia przep³ywaj¹ca przez ni¹ odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ, tryb ¿ycia, myœli i emocje. Aurawskazuje na stan, w jakim jest nasz umys³, cia³o i dusza.

 Niektórzy twierdz¹, ¿e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne, które nie ma wiêkszego znaczenia. Inni wierz¹, ¿esk³ada siê na ni¹ iskra ¿ycia i w niej w³aœnie przebywa nasza wy¿sza œwiadomoœæ, dostarczaj¹ca energii niezbêdnej do¿ycia i dzia³ania. Jeszcze inni uwa¿aj¹, ¿e aura jest odbiciem nas samych, zachowuj¹cym dok³adny zapis naszej przesz³oœci iteraŸniejszoœci, a nawet przysz³oœci.

 Naukowcy s¹ zgodni, ¿e ka¿dy z nas ma fizyczn¹ aurê z³o¿on¹ z materii i pól energetycznych, które j¹ otaczaj¹. W stosunkudo otoczenia cz³owiek jest istot¹ ciep³¹, wszyscy mamy termiczny gradient i wynikaj¹ce z jego istnienia pr¹dy powietrza w

 pobli¿u cia³a. Nasz organizm emituje energiê podczerwon¹. Otaczaj¹ nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pola jonów.Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czêstotliwoœciwynosz¹ce a¿ sto kilocykli (kiloherców).

Jednak aura zawiera równie¿ kolor, a ten powstaje ze œwiat³a. Isaac Newton wykaza³ to pierwszy, gdy w 1666 rokuobserwowa³ promieñ s³oñca, który, przechodz¹c przez pryzmat, tworzy³ têczê. By³o to rewolucyjne odkrycie, poniewa¿ dotamtej chwili wszyscy myœleli, ¿e barwa stanowi przyrodzon¹ cechê ka¿dego przedmiotu. Jak wszyscy ludzie wyprzedzaj¹cyswój czas, Newton zosta³ wyœmiany. Nie zra¿aj¹c siê tym, wykonywa³ kolejne eksperymenty i zaobserwowa³, co siê dzieje,gdy œwiat³o przechodzi przez dwa pryzmaty. Promieñ z pierwszego pryzmatu zosta³ rozbity na têczê, która ponownie sta³asiê jednorodnym œwiat³em po przejœciu przez drugi pryzmat. To by³a odpowiedŸ na uwagi krytyków Newtona, ¿e kolor znajduje siê ju¿ w szkle pryzmatu, a promieñ s³oneczny tylko go stamt¹d wydobywa.

Isaac Newton odkry³ refrakcjê. Œwiat³o za³amuje siê w czasie przechodzenia przez pryzmat. Czerwieñ ulega mniejszemuza³amaniu ni¿ inne barwy, poniewa¿ ma najd³u¿sz¹ falê. Fiolet natomiast ma falê najkrótsz¹, podlega wiêc najsilniejszemuza³amaniu. Chocia¿ czerñ i biel nazywamy kolorami, w istocie s¹ to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoœci iœwiat³a. Sir Isaac Newton udowodni³, ¿e bia³e œwiat³o zawiera w sobie wszystkie kolory.

Goethe opisa³ to bardzo wymownie: „Barwy s¹ cierpieniem œwiat³a". Chcia³ przez to powiedzieæ, ¿e w miarê s³abniêcia

wibracji bia³ego œwiat³a staj¹ siê widoczne ró¿ne kolory.Gdy œwiat³o dociera do powierzchni jakiegoœ przedmiotu, poch³ania czêœæ barw. My widzimy tylko te kolory, którezosta³y odbite. Tak wiêc zielony liœæ wydaje siê nam zielony, poniewa¿ poch³on¹³ wszystkie inne kolory.

Ciemne kolory s¹ bardziej ch³onne ni¿ jasne. Dlatego latem mamy sk³onnoœæ do noszenia jasnych ubrañ. Mam przyjaciela, który przez ca³y rok ubiera siê wy³¹cznie na czarno. Latem bardzo siê poci, chocia¿ jego ubrania wykonane s¹ zlekkich materia³ów. Dzieje siê tak dlatego, ¿e czerñ poch³ania wszystkie kolory widma œwietlnego.

Œwiat³o przemieszcza siê w przestrzeni w postaci fal z prêdkoœci¹ oko³o 300 000 km/sek. Niektóre z tych fal maj¹ ponad160 000 km d³ugoœci, inne natomiast s¹ mikroskopijne. W œrodku znajduje siê widmo optyczne, w¹skie pasmo energii, któremo¿emy zobaczyæ.

Szybkoœæ œwiat³a okreœli³ duñski astronom, Olaf Roemer, dopiero w 1679 roku. W tamtych czasach by³o to pojêcierewolucyjne. Przedtem wierzono bowiem, ¿e œwiat³o po prostu jest i nie potrzebuje czasu, by siê przemieszczaæ.

Co ciekawe, nasza aura nie stanowi ¿adnej formy œwiat³a, jak siê na ogó³ b³êdnie s¹dzi. Œwiadczy o tym fakt, ¿echocia¿ dzisiejsze urz¹dzenia badawcze potrafi¹ wykryæ ka¿d¹ czêœæ widma œwietlnego, to jednak nie wykrywaj¹ aury.Ludzka zdolnoœæ widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. Nie nale¿y siê jednak tym martwiæ,gdy¿ umiejêtnoœæ ta jest w³aœciwa ka¿demu cz³owiekowi.

W latach szeœædziesi¹tych John Ott, wybitny badacz zjawisk œwietlnych, odkry³, ¿e oczy spe³niaj¹ dwie ró¿ne funkcje.Œwiat³o dostaj¹ce siê do oka jest przekazywane do mózgu przez nerw optyczny, co pozwala nam widzieæ. Ott zauwa¿y³równie¿, ¿e j¹dra komórek w siatkówce oka przyjmuj¹ œwiat³o i przekazuj¹ informacjê do podwzgórza. Podwzgórze – wypuk³oœæ wielkoœci niewielkiej œliwki u podstawy mózgu – zawiaduje wieloma wa¿nymi funkcjami, np. poczuciemrównowagi, poci¹giem seksualnym, wag¹ cia³a i odpornoœci¹ na stres. Kontroluje ono równie¿ gruczo³ przysadkowy, który zkolei wp³ywa na wszystkie gruczo³y dokrewne. John Ott wysun¹³ teoriê, ¿e œwiat³o musi mieæ wp³yw na wzrost i zdrowiecz³owieka na nieœwiadomym poziomie. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw¹ i okreœlaniu stanu zdrowiaodzwierciedlaj¹cego siê w aurze.

Chocia¿ œwiat³o nie tworzy aury, jest niezbêdne, by mo¿na by³o j¹ zobaczyæ. Aura rozrasta siê i rozprzestrzenia w promieniach s³oñca, a kurczy w pomieszczeniach. W ca³kowitych ciemnoœciach zmniejsza siê jeszcze bardziej, jednak nieznika zupe³nie. Mo¿na j¹ dostrzec w postaci ma³ych, cienkich, b³êkitnawych linii energii. Bêd¹c dzieckiem, lubi³em chowaæsiê pod ko³dr¹ i przysuwaæ do oczu palce, by widzieæ delikatne linie energii tañcz¹ce miêdzy nimi.

Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzegaæ aurê. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej„otoczki", któr¹ osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umia³y zobaczyæ.

Wielu ludzi widzi aurê w dzieciñstwie, a potem traci tê zdolnoœæ. To, ¿e nagle ujrza³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki,nie by³o wiêc niczym nadzwyczajnym. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy siê, ¿e jest to rzekomo niemo¿liwe, tracimy tê

Page 8: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 8/59

zdolnoœæ. Na szczêœcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodziców ma wiêksz¹ wiedzê ni¿ kilka dziesiêcioleci wstecz. Staraj¹ siêoni rozwin¹æ parapsychiczny potencja³ swoich dzieci. Mamy jednak jeszcze d³ug¹ drogê przed sob¹.  

W miarê jak twoja œwiadomoœæ aury bêdzie siê rozwijaæ, zauwa¿ysz, ¿e od czasu do czasu bêdziesz spontaniczniedostrzegaæ to zjawisko u niektórych osób. Najczêœciej bêdzie siê tak dzia³o nie bez powodu. Niespodziewanie spotkaszkogoœ, na kim ci zale¿y, i ciesz¹c siê, ¿e go spotka³eœ, nagle zobaczysz jego aurê. Mo¿e to nawet byæ swego rodzajuostrze¿eniem, jeœli jego aura jest ciemna. Wokó³ osoby, która wpad³a w z³oœæ, prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon¹

 poœwiatê. Kiedy ktoœ postêpuje szlachetnie lub jest szczodry, jego aura rozszerza siê i na krótko staje siê bardzo wyraŸna.Kiedyœ na przyjêciu prze¿y³em smutn¹ chwilê – dostrzeg³em aurê cz³owieka stoj¹cego w g³êbi pokoju. By³a s³aba i nik³a.Zrozumia³em, ¿e cz³owiek ten Ÿle siê czuje. Dwa dni póŸniej zmar³. D³ugo siê zastanawia³em, dlaczego nagle zobaczy³em

 jego aurê, podczas gdy nie dostrzeg³em jej u nikogo innego z obecnych na przyjêciu. Dzisiaj s¹dzê, ¿e sygnalizowa³a ona,i¿ cz³owiek ten gotuje siê do zmiany wcielenia.

Aura wystêpuje w ró¿nych postaciach. Na ogó³ bywa postrzegana jako pole energetyczne, które ze wszystkich stron otaczacia³o niczym ogromne jajo (rys. 1.1). W istocie wiele osób opisa³o j¹ jako „z³otawe jajo". Najczêœciej aura rozci¹ga siê na

 blisko metr we wszystkich kierunkach. Uwa¿a siê powszechnie, ¿e im pe³niejszy rozwój duchowy cz³owieka, tymwiêksza jest jego aura. Podobno Budda emanowa³ poœwiat¹ nakilka kilometrów. Wewn¹trz tego du¿ego jajka znajduj¹ siêlinie si³y i energii, promieniuj¹ce we wszystkich kierunkach iodzwierciedlaj¹ce myœli, uczucia, zdrowie i potencja³cz³owieka (rys. 1.2).

Aura sk³ada siê z pól energii, które stykaj¹ siê ze sob¹ podk¹tem prostym. Pierwsze z nich porusza siê pionowo w górê iw dó³ cia³a. Prostopadle do niego energia przep³ywa wokó³cia³a poziomo. Na koniec inne fale energii emanuj¹ zkrêgos³upa i g³owy ku zewnêtrznym

czêœciom aury. Wszystkie onekrzy¿uj¹ siê i tworz¹ gêst¹ sieæenergii magnetycznej.

Aura ma kilka warstw. Niektórzyludzie o zdolnoœciach

 parapsychicznych potrafi¹ jedostrzec (nazywa siê je cia³emsubtelnym), a wiêkszoœæ ludzi po

odpowiednim treningu dostrzega przynajmniej trzy z nich. Wed³ugtradycyjnej interpretacji, ka¿da

warstwa odpowiada innej sferze ¿ycia. Na przyk³ad psychiczna aura zarz¹dza procesemmyœlowym, a aura astralna – emocjami. Jednak w codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê na ogó³mieszanin¹ ich obu. U¿ywamy emocji, myœl¹c, i nawet jeœli naszym postêpowaniem rz¹dz¹emocje, proces myœlowy nie zanika. Mamy œwiadomoœæ, ¿e wszystko Przenika siê nawzajem i³¹czy ze sob¹, patrzymy wiêc na aurê raczej jako na ca³oœæ.

Wyj¹tek stanowi sobowtór eteryczny. Jest to niezwykle delikatna, niemal niewidoczna otoczkawokó³ cia³a mierz¹ca od 0,5 do 1,5 cm (rys. 1.3). Warstwa ta poszerzasiê w czasie snu i kurczy na jawie. Przypomina akumulator, który ³adujesiê przez noc.

Ludzie, którzy ucz¹ siê dostrzegaæ aurê, widz¹ sobowtóraeterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em fizycznym a w³aœciw¹ aur¹.

Jednak w miarê doskonalenia umiejêtnoœci postrzegania aury zdaj¹sobie sprawê, ¿e ma on szarawy odcieñ, a tak¿e nieustannie migocze,

 porusza siê i zmienia kolor. Ten ci¹g³y ruch wewn¹trz sobowtóraeterycznego tworzy bardzo zró¿nicowane, delikatne i œwietlistezabarwienie. Sobowtóra eterycznego zwiemy czasem aur¹ zdrowia,

 poniewa¿ choroba odznacza siê na niej ciemn¹ smug¹ lub zaburzeniemruchu. W najgorszym wypadku œwietlista otoczka mo¿e przypominaæciemny, nieruchomy staw. O z³ym stanie zdrowia mo¿narównie¿ wywnioskowaæ z utraty zabarwienia sobowtóra eterycznego.Prawdopodobnie dlatego czêsto mu siê przypisuje kolor szary. Cociekawe, chorobê mo¿na dostrzec, zanim zainteresowana osoba zdasobie sprawê, ¿e coœ jej dolega. Jeœli ludzie uœwiadamiaj¹ to sobie,mog¹ poczyniæ kroki maj¹ce na celu odzyskanie zdrowia i witalnoœci,

zanim zdarzy siê nieszczêœcie. Nic wiêc dziwnego, ¿e wielu duchowych uzdrowicieli zajmuje siê eterycznym sobowtórem.Jeden z moich przyjació³, który bardzo du¿o pali³, uwolni³ siê od na³ogu, gdy mu powiedziano, ¿e jego aura jest szara. Wci¹gu kilku tygodni aura odzyska³a swoj¹ poprzedni¹ jasn¹ barwê. Gdyby mój znajomy nie rzuci³ palenia, zapad³by powa¿niena zdrowiu. Jego aura wyraŸnie ostrzega³a przed gro¿¹c¹ mu chorob¹.

Page 9: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 9/59

 Nawet nasze myœli mog¹ zmieniæ wygl¹d sobowtóra eterycznego. Jeœli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myœli,dadz¹ siê one w koñcu dostrzec w tej warstwie aury. Natomiast pozytywne myœli i czyny maj¹ zbawienny wp³yw na stannaszego zdrowia i samopoczucia i tak¿e odzwierciedlaj¹ siê w naszym sobowtórze eterycznym.

Cia³o eteryczne otacza w³aœciwa aura. Niektórzy ludzie potrafi¹ dostrzec kilka odrêbnych warstw, na Wschodzieokreœlanych mianem kosha („warstwa"). Aura rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t centymetrów. Czasami dostrzegaj¹ j¹ i odczuwaj¹ludzie zupe³nie nie zainteresowani parapsychologi¹, niewiele wiedz¹cy na ten temat. Æwicz¹c, ka¿dy mo¿e nauczyæ siej¹widzieæ i czuæ. W s³onecznym œwietle aura zdaje siê powiêkszaæ, a jej wibracja siê nasila i prawdopodobnie dlategoczujemy siê bardziej pe³ni ¿ycia i energii latem ni¿ zim¹.

Aura widziana po raz pierwszy wydaje siê niemal bia³a i przypomina ob³ok. Stopniowo, w miarê rozwoju umiejêtnoœci jejwidzenia, zaczynamy dostrzegaæ kolory. Ka¿da aura ma swój podstawowy kolor, który zawiera wa¿ne informacje ocz³owieku, ukazuj¹c jego emocjonaln¹, psychiczn¹ i duchow¹ naturê.

Oprócz tego z cia³a poprzez aurê emanuj¹ ró¿nobarwne promienie. Niektórzy uwa¿aj¹ je za fale myœli – z pewnoœci¹ to,co myœlimy, ma bardzo du¿y wp³yw na otaczaj¹c¹ nas poœwiatê. St¹d niew¹tpliwie pochodz¹ takie wyra¿enia jak „czerwonyze z³oœci" czy „zielony z zazdroœci". Myœli przep³ywaj¹ i nie nale¿y ich traktowaæ jako sta³y element aury. Nikt nie bywa„czerwony ze z³oœci" ca³ymi tygodniami czy miesi¹cami. Jednak negatywne myœli i emocje mog¹ wywo³aæ sta³e zmiany waurze: wspania³e, wibruj¹ce barwy staj¹ siê matowe, odpychaj¹ce, a nawet z³e.

U niektórych ludzi wewn¹trz aury wystêpuj¹ ró¿ne figury geometryczne. Uwa¿a siê na ogó³, ¿e maj¹ one symboliczneznaczenie. Na przyk³ad ko³o symbolizuje spe³nienie i g³êbokie zadowolenie. Trójk¹t mo¿e oznaczaæ, ¿e dana osoba chroniinnych lub ktoœ chroni j¹ sam¹. Gwiazda oznacza du¿e zdolnoœci parapsychiczne.

Ponadto czasami mo¿na dostrzec strza³y, spirale, sto¿ki, krzy¿e, pó³ksiê¿yce itp. Strza³y pojawiaj¹ siê czêsto wtedy, gdy

cz³owiek pozostaje pod wp³ywem stresu, szczególnie d³ugotrwa³ego. Krzy¿e oznaczaj¹ trudnoœci w podejmowaniu decyzji ispotyka siê je g³ównie w aurze ludzi niezdecydowanych czy nieœmia³ych. Spirale, sto¿ki i pó³ksiê¿yce wskazuj¹ na ogó³ na

 powa¿ne myœli. Co ciekawe, rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonuj¹cych stymuluj¹ce umys³owo zawody, natomiast s¹widoczne u osób, które z jakiegoœ powodu czêœciej wykorzystuj¹ swój umys³ ni¿ zwykle. Wielokrotnie widzia³em je ukogoœ, kto zyskiwa³ duchow¹ œwiadomoœæ, ale stara³ siê j¹ oprzeæ na logice.

 Niektóre z tych kszta³tów odzwierciedlaj¹ pojedyncze myœli, a wtedy trwaj¹ zaledwie kilka sekund i znikaj¹. Dzieje siê tak dlatego, ¿e wiêkszoœæ z nas nie potrafi zatrzymaæ jednej myœli przez d³u¿szy czas. Jeœli kszta³ty te symbolizuj¹ ca³y naszumys³, mog¹ istnieæ miesi¹cami, latami czy nawet przez ca³e ¿ycie. Dostrzega siê je na ogó³ u intelektualistów i ludzirozwiniêtych duchowo.

 Nasza aura przez ca³y czas wspó³dzia³a z aur¹ innych. Gdy spotykamy kogoœ, kto jest nam mi³y, obie aury otwieraj¹ siê i³¹cz¹ ze sob¹ (rys. 1.4). Aura dwóch g³êboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspania³y, wibruj¹cy ob³ok (rys. 1.5).Gdy widzimy kogoœ, kogo nie lubimy, obserwujemy, jak jedna aura odpycha drug¹ (rys. 1.6). Czy zdarzy³o ci siê spotkaækogoœ, kto wyda³ ci siê antypatyczny, pozornie bez ¿adnego powodu? Twoja aura zosta³a odrzucona przez aurê tego drugiego

cz³owieka, ostrzegaj¹c ciê, byœ siê do niego nie zbli¿a³. Osoba przepe³niona wy³¹cznie negatywnymi myœlami, stopniowowszystkich od siebie odepchnie.

Pewne osoby s¹ psychicznymi wampirami, które wysysaj¹ energiê z twojej aury, by wzbogaciæ swoj¹. Czy czu³eœ siêkiedyœ „wypompowany", spêdziwszy z kimœ trochê czasu? Jest bardzo prawdopodobne, ¿e by³ to w³aœnie psychicznywampir. Tych nieszczêœników na ogó³ charakteryzuje sztywnoœæ w postawie, brak psychicznej œwiadomoœci i poczuciaw³asnej wartoœci. Œwiadomie lub nie korzystaj¹ z energii innych ludzi, pozostawiaj¹c ich z poczuciem pustki i frustracji.Jeœli ¿yjesz z psychicznym wampirem, musisz siê nauczyæ chroniæ swoj¹ aurê.

Page 10: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 10/59

Page 11: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 11/59

Rozdzia³ 2

Jak odczuæ aurê?

Wielu ludzi potrafi widzieæ aurê bez wysi³ku, jednak wiêkszoœæ musi siê uczyæ, jak rozwijaæ tê umiejêtnoœæ.Prowadz¹c zajêcia parapsychiczne, stwierdzi³em, ¿e lepiej, by ich uczestnicy najpierw nauczyli siê odczuwaæ aurê, zanimspróbuj¹ j¹ zobaczyæ.

Do tego eksperymentu potrzebna bêdzie druga osoba. Najlepiej, ¿eby to by³ ktoœ równie¿ zainteresowany rozwijaniemswoich umiejêtnoœci parapsychicznych. Wykonywanie tych æwiczeñ z kimœ, kto nie wierzy w istnienie aury, jest strat¹czasu, gdy¿ tacy ludzie szybko siê nudz¹, a ich negatywne nastawienie bêdzie oddzia³ywaæ tak¿e na ciebie. Wybierzcz³owieka o otwartym umyœle i pozytywnym nastawieniu. Uwa¿am, ¿e przyjaciele s¹ na ogó³ lepsi ni¿ cz³onkowie rodziny,którzy czêsto pragn¹ pomóc raczej z poczucia obowi¹zku ni¿ z realnej potrzeby. Niektórzy twierdz¹, ¿e ³atwiej zobaczyæ aurêkobiet ni¿ mê¿czyzn. Ja tego nie zauwa¿y³em. Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze jest wybraæ kogoœ, kogo siê lubi i kto jest zarównowra¿liwy, jak i rozs¹dny.

Wyczuwanie aury ró¿d¿k¹

Zanim spróbujesz poczuæ aurê, dobrze bêdzie o-kreœliæ jej rozmiar. PóŸniej bêdziemy wyczuwaæ aurê rêkoma, ale

najpierw zastosujemy dwa metalowe prêty zgiête pod k¹tem prostym. Ró¿d¿ki u¿ywa siê na ogó³ do poszukiwania czegoœ, coznajduje siê pod powierzchni¹ ziemi – na przyk³ad wody. Mo¿na jednak jej u¿yæ do wielu innych celów. Niektórym wydajesiê, ¿e ró¿d¿karstwo jest dziwn¹, tajemnicz¹ praktyk¹ czy wrêcz zabobonem. W rzeczywistoœci stanowi ono bardzo

 praktyczny sposób kontaktowania siê z w³asn¹ podœwiadomoœci¹. Najpierw musisz zagi¹æ dwa metalowe prêty pod k¹tem prostym (rys. 2.1), bêd¹ to zwyk³e dwa kawa³ki metalu w kszta³cie

litery „L". D³u¿sze ramiê powinno mieæ oko³o 20-30 cm, a krótsze – oko³o 15 cm. Ja swoje pierwsze prêty zrobi³emz drucianych wieszaków na ubrania.Metalowe prêty trzyma siê luŸno w rêku, kieruj¹c d³u¿szymi ramionami na wprost. Mo¿esz umieœciæ krótsze ramiona w

 plastikowych rurkach, by mog³y siê swobodnie poruszaæ w twoich d³oniach. Mnie jest równie wygodnie bez tych rurek, ale

wielu ludzi zbyt mocno trzyma prêty, a wtedy, oczywiœcie, nie mog¹ siê one swobodnie poruszaæ.

Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela, wyjdŸ na zewn¹trz i spróbuj okreœliæ, gdzie znajduj¹ siê g³ówne

cieki wodne na twojej posesji. Zrelaksuj umys³ na tyle, na ile potrafisz. Pomyœl, ¿e szukasz wody, a nastêpnie wolno obejdŸ posiad³oœæ. W pewnej chwili prêty zaczn¹ siê krzy¿owaæ, a na koniec prawdopodobnie ustawi¹ siê równolegle (rys. 2.3).Zjawisko to znamy jako reakcjê ró¿d¿ki. W pierwszej chwili mo¿e siê to wydaæ niesamowite. Tajemnica sukcesu polega na

 przezwyciê¿eniu niewiary i zrelaksowaniu siê. U niektórych ró¿d¿ka reaguje inaczej – prêty nie krzy¿uj¹ siê, lecz odwracaj¹

Page 12: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 12/59

od siebie w przeciwnych kierunkach. To nie ma znaczenia, nadal mamy do czynienia z reakcj¹ ró¿d¿ki.Gdy doœwiadczysz tego uczucia, zdo³asz je odtworzyæ, kiedy tylko zechcesz. Teraz mo¿esz ju¿ poszukaæ aury przyjaciela

za pomoc¹ ró¿d¿ki. Poproœ go, by stan¹³ w lekkim rozkroku, trzymaj¹c ramiona nieco odsuniête od tu³owia. Stañ wodleg³oœci oko³o 10 m, trzymaj¹c przed sob¹ metalowe prêty skierowane ku przodowi. Myœl o aurze przyjaciela. Posuwaj siêwolno naprzód, dopóki prêty nie zaczn¹ siê poruszaæ. Zatrzymaj siê, a nastêpnie zbli¿aj jeszcze wolniej, a¿ prêty siêskrzy¿uj¹. Oznacza to, ¿e dotkn¹³eœ zewnêtrznego brzegu aury.

Zapamiêtaj to miejsce, a potem powtórz æwiczenie od drugiej strony. Stwierdzisz, ¿e aura twojego przyjaciela rozci¹ga siêna tak¹ sam¹ odleg³oœæ z obu stron. Teraz przesuwaj siê powoli wokó³ niego i obserwuj koñce metalowych prêtów.Przekonasz siê, ¿e aura twojego przyjaciela jest doskona³ym ko³em.

Prawdopodobnie bêdziesz zaskoczony jej rozmiarami, pamiêtaj, ¿e badasz zewnêtrzny skraj aury. Gdy zaczniesz j¹ czuæ,

 bêd¹ to raczej jej wewnêtrzne warstwy, a nie zewnêtrzne. Nadszed³ czas, by poczuæ aurê przyjaciela.Wybierz tak¹ porê dnia, by nikt ci nie przeszkadza³. Warto równie¿ wy³¹czyæ telefon. W pokoju powinno byæ ciep³o,

mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ ³agodn¹ muzykê medytacyjn¹. Usi¹dŸ z zamkniêtymi oczami w wygodnym fotelu.Przywo³aj na myœl najbardziej spokojn¹ scenê, jak¹ potrafisz sobie przypomnieæ. Mo¿e to byæ cicho szumi¹cy strumieñ

lub piêkny zachód s³oñca. Nie ma znaczenia, co to bêdzie, byle tylko dawa³o ci spokój i odprê¿enie.Uœwiadom sobie swój oddech, weŸ trzy g³êbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze, a potem œwiadomie rozluŸnij

miêœnie w palcach u stóp i w samych stopach. Gdy poczujesz, ¿e s¹ ca³kowicie rozluŸnione, pomyœl o miêœniach w ³ydkachi biodrach. Stopniowo rozluŸnij je wszystkie, a¿ poczujesz siê ca³kowicie zrelaksowany.

 Nie potrzeba na to okreœlonego czasu. Na pocz¹tku mo¿e ci byæ trudno ca³kowicie siê rozluŸniæ, ale szybko nabierzeszwprawy. Ludzie, którzy opanowali autohipnozê, potrafi¹ tego dokonaæ w kilka sekund.

Powy¿sze æwiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pó³kuli mózgu, tej, która zarz¹dza niewerbaln¹, uczuciow¹,intuicyjn¹ stron¹ twojej osobowoœci, a któr¹ wykorzystujesz zawsze, gdy coœ tworzysz. Wiele osób zaczyna widzieæ aurê

spontanicznie wtedy, gdy siê poœwiêca malarstwu, ogrodnictwu, grze na instrumencie lub innej dzia³alnoœci wykorzystuj¹cej praw¹ pó³kulê mózgu.Ca³kowicie rozluŸniony, skoncentruj siê na oddychaniu. WyobraŸ sobie, jak tlen wnika do p³uc i rozchodzi siê po ca³ym

ciele. Spójrz na siebie jak na doskona³¹ istotê ludzk¹. To, ¿e masz nadwagê albo jesteœ chory, nie ma ¿adnego znaczenia. Po prostu oczami wyobraŸni zobacz siebie jako osobnika doskona³ego nie tylko pod wzglêdem fizycznym, ale tak¿e w ka¿dejinnej dziedzinie – prawdziwe dziecko wszechœwiata. B¹dŸ z siebie dumny. Pomyœl o swoich sukcesach, inteligencji ikreatywnoœci. A potem wyobraŸ sobie, jak siê zmieni twoje ¿ycie, gdy bêdziesz widzia³ aurê i umia³ j¹ odczytaæ.

Teraz przeci¹gnij siê powoli i otwórz oczy. To relaksacyjne æwiczenie ma na celu uwolnienie ciê od codziennych problemów i zmartwieñ, a jednoczeœnie œwietnie wp³ywa na twoje samopoczucie, poniewa¿ rozluŸniaj¹ siê wszystkiemiêœnie i organy twojego cia³a. Powinniœmy tego doœwiadczaæ co noc podczas snu, jednak nieczêsto mamy to szczêœcie.Czy zdarzy³o ci siê zbudziæ rano, czuj¹c zmêczenie i brak energii? Chocia¿ spa³eœ, twoje cia³o nadal by³o spiête. Poæwiczeniu relaksacyjnym powinieneœ czuæ siê pe³en ¿ycia i energii, co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze.

Jesteœ ju¿ gotowy, by czuæ aurê. Przez kilka sekund zacieraj z werw¹ rêce, a nastêpnie rozstaw je na odleg³oœæ ok. 30cm. Prawdopodobnie poczujesz energiê w œrodku d³oni i w czubkach palców (rys. 2.4).

Powoli przybli¿aj d³onie do siebie. Poczujesz lekki opór, gdy ich aura siê zetknie. Mo¿e ci byæ ³atwiej, jeœli sobiewyobrazisz, ¿e zgniatasz gumow¹ pi³eczkê. Ludzie ró¿nie to odczuwaj¹ – lekki opór, mrowienie, a nawet ciep³o lub ch³ód.

 Nadal przybli¿aj d³onie. Nagle poczujesz, ¿e opór znika, gdy aura obu d³oni siê zmiesza.Przez kilka chwil trzymaj rêce z³o¿one, a potem powoli je roz³ó¿. Poczujesz lekki ch³ód, poniewa¿ aura znowu siê

Page 13: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 13/59

rozdziela.Poæwicz przez jakiœ czas, przybli¿aj¹c i oddalaj¹c d³onie. Poczujesz opór w miarê przybli¿ania, a ch³ód w miarê

oddalania. Czujesz w³asn¹ aurê! Gdy opanujesz to æwiczenie, mo¿esz pójœæ dalej.Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktów energetycznych znanych jako czakry (zob. rozdzia³ 5., rys. 5.1). S¹ to

oœrodki nerwowe, które wch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹, psychiczn¹, emocjonaln¹ i duchow¹. Czakry to punkty, wktórych koncentruje siê bardzo du¿a energia, dziêki czemu ³atwo je wyczuæ d³oñmi.

Czakry s¹ po³o¿one wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. S¹ to:czakra podstawowa – u podstawy krêgos³upa;czakra krzy¿owa – miêdzy wzgórkiem ³onowym i pêpkiem;czakra splotu s³onecznego – na poziomie tego splotu;czakra serca – miêdzy ³opatkami na wysokoœci serca;czakra gard³a – na wysokoœci gard³a;czakra brwiowa – na czole, miêdzy brwiami;czakra korony – na czubku g³owy.Ciekawym doœwiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc¹ d³oni. Gdy je odnajdziesz, bêdziesz

zdziwiony, ¿e nigdy dot¹d nie czu³eœ energii, która z nich emanuje.W nastêpnym eksperymencie u¿yj jednej rêki do odnalezienia czakry serca. Ponownie powoli zbli¿aj d³oñ do piersi, a gdy

 poczujesz lekki opór, odsuwaj j¹, a¿ ten opór zniknie, po czym znowu przysuñ, dopóki nie poczujesz ostatecznej granicyswojej aury.

A teraz przybli¿ rêkê do swego cia³a kilka centymetrów obok czakry serca. Zwróæ uwagê, ¿e tym razem poczujesz opór 

wówczas, gdy d³oñ bêdzie bli¿ej cia³a. Jest tak dlatego, ¿e czakry emanuj¹ tak du¿¹ iloœæ energii, i¿ ³atwiej je odnaleŸæ.Gdy uda ci siê poczuæ aurê wokó³ czakry serca, spróbuj zrobiæ to samo z innymi czakrami. W miarê nabywania wprawy

stwierdzisz, ¿e aura sprawia wra¿enie niemal cia³a sta³ego i bêdziesz zdumiony, jak mog³eœ nie czuæ jej przedtem. To dobryznak, który œwiadczy o rozwijaniu siê twojej œwiadomoœci aury.

By³oby œwietnie, gdyby twój partner by³ na podobnym etapie i tak¿e potrafi³ czuæ swoj¹ aurê.Wykonamy teraz wielki skok naprzód i poczujemy aurê drugiego cz³owieka. Poproœ swego przyjaciela, by wygodnie

usiad³ na krzeœle. Stañ za nim i umieœæ d³onie w odleg³oœci 30 cm po obu stronach jego g³owy. Przybli¿aj je powoli,a¿ poczujesz lekki opór (rys. 2.5). SprawdŸ to, na zmianê przybli¿aj¹c i oddalaj¹c rêce. Twój partner tak¿e mo¿e poczuæ, ¿e dotykasz jego aury.

Kiedy ju¿ odczu³eœ aurê przyjaciela, przesuwaj rêkê w ró¿nych kierunkach, by sprawdziæ, czy potrafisz wyczuæ aurê wokó³ jego cia³a.

Po kilku æwiczeniach poproœ go, by siê wygodnie po³o¿y³ na ³ó¿ku i zamkn¹³ oczy. Twoimzadaniem bêdzie lokalizacja czakr, a partner bêdzie ciê informowa³, kiedy czuje twoj¹ d³oñ ponad

czakr¹. On tak¿e rozwija swoj¹ œwiadomoœæ aury, rozpoznaj¹c z zamkniêtymi oczami czakrê, nadktór¹ w³aœnie znajduje siê twoja rêka.Ten eksperyment dowodzi, ¿e obaj jesteœcie na dobrej drodze. W miarê nabywania wprawy twój

 przyjaciel bêdzie umia³ powiedzieæ, nad jak¹ czakr¹ trzymasz d³oñ, niemal dok³adnie w chwili, gdy têczakrê odnajdziesz.

Po kilku æwiczeniach zamieñcie siê rolami i po³ó¿ siê z zamkniêtymi oczami, gdy on bêdzie szuka³twoich czakr.

Zanim przejdziemy do widzenia aury, musimy wykonaæ jeszcze jednoæwiczenie jej odczuwania.

Jak wiesz, wszyscy mamy swoj¹ prywatn¹ przestrzeñ i nie lubimy, byludzie w ni¹ ingerowali. Ogólnie mówi¹c, im bli¿szy zwi¹zek z drugimcz³owiekiem, tym g³êbiej mo¿e on wejœæ w nasz¹ prywatn¹ przestrzeñ.Gdy ktoœ ma³o nam znany lub nie lubiany w ni¹ wchodzi, odsuwamy siê.To w³aœnie dlatego ludzie podró¿uj¹cy do ró¿nych krajów czêsto

napotykaj¹ k³opoty. Prywatna przestrzeñ osoby pochodz¹cej z DalekiegoWschodu jest na ogó³ du¿o mniejsza ni¿ przestrzeñ przeciêtnegoEuropejczyka, w zwi¹zku z tym taki cz³owiek nieustannie zmusza³by godo cofania siê. Dr Charles Tart nazywa tê prywatn¹ przestrzeñ nasz¹ aur¹

 psychologiczn¹.Dok³adnie to samo dzieje siê z aur¹. Gdy jesteœmy zmuszeni do

 bliskiego kontaktu z obcym cz³owiekiem, nasza aura odepchnie jego aurê.Dobrym przyk³adem jest zat³oczone metro, w którym ludzie stoj¹ bardzo blisko siebie, mimo ¿e siê nie znaj¹. W tej sytuacjiaura ka¿dego z nich stara siê skurczyæ i odepchn¹æ aurê stoj¹cych w pobli¿u osób. Nastêpnym razem, gdy siê znajdziesz wzat³oczonym wagonie lub windzie, sprawdŸ, czy czujesz aurê otaczaj¹cych ciê ludzi. Wystarczy byæ tego œwiadomym, nie

 potrzebujesz do tego r¹k. By³oby to nawet niewskazane w takiej sytuacji!Jeœli kogoœ lubisz, jego aura i twoja bêd¹ siê otwieraæ i mieszaæ ze sob¹.

 Nastêpuj¹cy eksperyment pozwoli ci to sprawdziæ. Poproœ przyjaciela, by stan¹³ po jednej stronie pokoju, podczas gdy ty,

roz³o¿ywszy rêce, staniesz w rozkroku po drugiej, twarz¹ do œciany. Partner zbli¿y siê do ciebie tak spokojnie, jak tylko potrafi, a ty bêdziesz musia³ okreœliæ, kiedy wszed³ do twojej aury.Pierwsza próba bêdzie najtrudniejsza, poniewa¿ ca³e twoje cia³o bêdzie œwiadome, ¿e przyjaciel siê zbli¿a, a

 podœwiadomie mo¿esz sobie wyobra¿aæ, ¿e znajduje siê bli¿ej, ni¿ jest to w istocie. Nie przejmuj siê pora¿kami. RozluŸnij

Page 14: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 14/59

siê i pomyœl o mi³ych rzeczach. Nie zwracaj uwagi na dŸwiêki, które mog¹ do ciebie dochodziæ. Ja zawsze siê koncentrujêna oddychaniu i staram siê nie dopuœciæ do siebie innych myœli. Dziêki temu, gdy kolega siê do mnie zbli¿a na odleg³oœæ,która pozwala mojej aurze zetkn¹æ siê z drug¹ aur¹, natychmiast zdajê sobie z tego sprawê.

To æwiczenie nie jest takie ³atwe, jak siê wydaje. Poniewa¿ wykonujesz je z przyjacielem, wasze aury bêd¹ siê ze sob¹mieszaæ, a ty tego nie poczujesz, jak wtedy, gdy masz do czynienia z ca³kowicie obcym cz³owiekiem. Czêsto zdarza mi siê toobserwowaæ w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Nie znaj¹cy siê ludzie osi¹gaj¹ wiêkszy sukcesni¿ bliscy przyjaciele. Jednak gdy rozdziela³em znaj¹ce siê osoby i kaza³em powtórzyæ æwiczenie z obcymi ludŸmi, odnosilitakie same sukcesy jak pozostali.

 Nie uda ci siê wykonaæ tych wszystkich testów w ci¹gu jednego wieczoru czy nawet w tydzieñ. Lepiej odbyæ kilkakrótkich sesji ni¿ jedn¹ d³ug¹. Szybciej osi¹gniesz rezultat, jeœli podejdziesz do æwiczeñ jak do zabawy. Jeœli zaczniesz jewykonywaæ z ponur¹ determinacj¹, najprawdopodobniej ci siê nie uda i zrezygnujesz niezadowolony.

Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych æwiczeñ, bêdziesz gotów do nauki widzenia aury.

Page 15: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 15/59

Rozdzia³ 3

Jak zobaczyæ aurê?

Wykonuj¹c æwiczenia z rozdzia³u drugiego, rozwiniesz swoj¹ œwiadomoœæ aury, co u³atwi ci jej zobaczenie. Mo¿e siênawet zdarzyæ, ¿e staraj¹c siej¹ wyczuæ, zaczniesz j¹ dostrzegaæ. Mimo to zalecane w tym rozdziale doœwiadczenia bêd¹ dlaciebie bardzo korzystne.

Kilku uczestników moich zajêæ potrafi³o zestroiæ siê psychicznie i okreœliæ kolor aury, tylko j¹ wyczuwaj¹c. Tofascynuj¹ce zjawisko przywodzi na myœl jasnowidzów, którzy intuicyjnie wyczuwaj¹ kolory, nie widz¹c ich. Jednak choæbyœstwierdzi³, ¿e masz tê zdolnoœæ, wykonuj zawarte w tym rozdziale æwiczenia, poniewa¿ warto widzieæ aurê w ca³ejokaza³oœci. Wielu znawców uwa¿a, ¿e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. Trudno to potwierdziæ, chocia¿ czasamiczujê, ¿e dostrzegam kolory intuicyjnie, nie za pomoc¹ oczu. Jednak ci¹gle je widzê, a nie czujê.

Usi¹dŸ wygodnie i wykonaj æwiczenia relaksacyjne. Gdy poczujesz, ¿e jesteœ wystarczaj¹co odprê¿ony, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, otwórz oczy i wykonaj pierwsze doœwiadczenie.

Œwiat³o w pokoju powinno byæ ³agodne, ale nie przyæmione. Usi¹dŸ tak, by wszelkieŸród³a ostrego œwiat³a znajdowa³y siê za twoimi plecami. Niepotrzebne ci s¹ promienieœwiec¹ce prosto w oczy.

Z³¹cz palce wskazuj¹ce i przygl¹daj siê im przez oko³o 10 sekund, a nastêpnie powoliodsuñ je. Zauwa¿ysz cienk¹, niemal niewidoczn¹ niæ energii, która siê rozci¹ga i ³¹czy palce,chocia¿ powoli siê od siebie oddalaj¹ (rys. 3.1). Gdy bêdziesz wykonywaæ to æwiczenie po raz

 pierwszy, wyda ci siê, ¿e niæ ³¹cz¹ca oba palce znika po osi¹gniêciu zaledwie centymetrad³ugoœci. W miarê nabywania wprawy zobaczysz, ¿e siê nie zmienia, choæby przestrzeñmiêdzy palcami wynosi³a 10, a nawet 12 centymetrów.

Jeœli jest ci trudno dostrzec tê liniê energii, spróbuj przyciemniæ œwiat³o, a palce umieœæ nad powierzchni¹ o jasnej barwie. Wiêkszoœci ludzi odpowiada kartka bia³ego papieru, chocia¿ niektórzy wol¹ ciemniejsze t³o, poniewa¿ postrzegaj¹ten strumieñ energii jako niemal bia³¹ niæ.

Gdy ju¿ raz dostrze¿esz tê niæ energii, bêdziesz móg³ j¹ zobaczyæ w ka¿dej chwili i okolicznoœciach.Teraz mo¿esz przeprowadziæ ten eksperyment z czterema palcami, dotykaj¹c nimi palców drugiej rêki. Odsuwaj¹c d³onie

od siebie, zaobserwujesz strumienie energii ³¹cz¹ce wszystkie palce.Jeœli twój partner wykonuje to æwiczenie równoczeœnie z tob¹, spróbuj dostrzec strumienie energii ³¹cz¹ce jego palce. To

ekscytuj¹ce zauwa¿yæ czyj¹œ aurê po raz pierwszy!

Teraz mo¿esz spróbowaæ czegoœ niezwykle ciekawego. Palcami jednej rêki dotknij palców swego przyjaciela, a potem powoli je odsuñ. Zobaczysz strumieñ czystej energii ³¹cz¹cy wasze palce. A jak s¹dzisz, co by siê zdarzy³o, gdybyœ æwiczenieto wykona³ z nie lubian¹ osob¹? Je¿eli mo¿esz, przeprowadŸ ten eksperyment z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób.

Dobrym sposobem jest wykonanie tego æwiczenia na spotkaniu towarzyskim. Najlepszy do tego celu bêdzie okr¹g³y stó³ zciemnego drewna, ale mo¿e byæ równie¿ inny. Poproœ goœci, by usiedli wokó³ niego i po³o¿yli rêce na blacie z palcamiskierowanymi ku œrodkowi. Przyciemnij œwiat³o. Gdy wszyscy siê rozluŸni¹, spróbuj dostrzec cienk¹ siatkê linii

 przecinaj¹cych siê na stole i ³¹cz¹cych palce siedz¹cych przy nim osób.Mo¿e up³yn¹æ nawet piêæ minut, zanim goœcie w ogóle coœ zobacz¹, ale wystarczy, ¿e jedna osoba dojrzy to zjawisko, by

nagle wszyscy inni tak¿e je dostrzegli. To wspania³y widok, przeplataj¹ce siê na blacie sto³u pasma energii (rys. 3.2). Pozakoñczeniu doœwiadczenia wszyscy bêd¹ zadawali pytania i chcieli przeprowadziæ z tob¹ próbê dotykania palców.

Zobaczysz, ¿e strumienie energii rozci¹gaj¹ siê du¿o dalej, gdy wykonujesz æwiczenie z pewnymi osobami. Jest tak dlatego, ¿e twoja aura obejmuje aurê lubianych przez ciebie ludzi, natomiast mo¿e zachowywaæ siê ca³kiem inaczej wstosunku do osób, których towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoœci.

Page 16: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 16/59

Teraz jesteœ gotów wyraŸniej zobaczyæ w³asn¹ aurê. Potrzebny bêdzie pokój o œcianach pomalowanych na jednolitykolor – najlepiej bia³y lub kremowy. Przygaœ œwiat³o i stañ kilka kroków od œciany, zwrócony do niej twarz¹. Wyci¹gnij

 praw¹ rêkê przed siebie i unieœ d³oñ, by palce wskazywa³y sufit (rys. 3.3). Patrz na œcianê przez palce tej rêki. Skoncentrujsiê na œcianie, nie na d³oni. Po kilku chwilach zauwa¿ysz, ¿e twoj¹ d³oñ otacza WyraŸne, szarawe, niemal pozbawionekoloru halo.

Gdy ju¿ je dostrze¿esz, skoncentruj uwagê w³aœnie na nim, nie na œcianie. Gdy bêdziesz to robi³, aura mo¿e znikn¹æ. Wtakim razie po prostu spójrz znowu na œcianê, a¿ halo ponownie siê pojawi. Kiedy zobaczysz aurê wyraŸnie, spójrz na palce.Byæ mo¿e zobaczysz, jak promieniuj¹ z nich cienkie strumyczki energii. Przyjrzyj siê uwa¿nie aurze, która otacza twoje

 palce, a zobaczysz, ¿e jest ona w ci¹g³ym ruchu. Niektórzy odczuwaj¹ rozczarowanie, widz¹c po raz pierwszy swoj¹ aurê, poniewa¿ jest ona niemal bezbarwna. Nie martw

siê, jeœli tak jest z tob¹. Kolory zaczn¹ siê pojawiaæ póŸniej, gdy przyzwyczaisz siê do widzenia aury.Zrób to samo æwiczenie z drug¹ rêk¹, a potem spróbuj przeprowadziæ test w innych warunkach. Podczas nauki

 przyciemniona lampa jest najlepsza, ale z czasem powinieneœ móc zobaczyæ aurê w ka¿dym œwietle. Spróbuj tak¿eobserwowaæ inne czêœci swojego cia³a. Gdy ju¿ zobaczysz aurê wokó³ d³oni, bêdzie ci ³atwo zobaczyæ j¹ tak¿e wokó³ ka¿dejinnej czêœci cia³a. Ubranie ogranicza i zawê¿a widzenie aury, mo¿esz wiêc siê zdecydowaæ na wykonywanie æwiczeñ nagolub niekompletnie odziany. Niestety, wiêkszoœæ ludzi nie potrafi zobaczyæ aury w lustrze, które z jakiegoœ powodu nieodbija jej doœæ dobrze. Niektórym siê to jednak udaje, mo¿e wiêc wypróbuj swoje lustro w ³azience.

Jeœli nosisz szk³a optyczne, spróbuj zobaczyæ aurê zarówno w okularach, jak i bez nich. Stwierdzi³em, ¿e wielu ludzi,którzy na co dzieñ nosz¹ okulary, ³atwiej dostrzega aurê bez nich.

Teraz ponownie przeprowadŸ doœwiadczenie wraz ze swoim partnerem. Poproœ go, by stan¹³ na tle jednokolorowej

œciany. Cofnij siê kilka kroków i patrz w jego kierunku, koncentruj¹c siê na œcianie za jego plecami (rys. 3.4). Stan idealny zbli¿ony jest do marzenia sennego, gdy masz oczy otwarte, alenaprawdê nic nie widzisz. W tym wypadku jednak rozluŸniasz siê i koncentrujesz w tymsamym czasie. Byæ mo¿e pomocne bêdzie przypomnienie sobie chwili, gdy by³eœ naprawdêzmêczony, a twoje oczy same siê zamyka³y. Oczywiœcie nie chcesz, by zamknê³y siê w³aœnieteraz, ale przywo³anie tego obrazu bêdzie pomocne, poniewa¿ twój wzrok powinien byæ ciê¿kii niemal b³êdny.

 Na pocz¹tku mo¿e siê to wydawaæ dziwne, ale nagle dostrze¿esz niewyraŸn¹ aurêotaczaj¹c¹ twojego przyjaciela. Zobaczysz j¹ za pomoc¹ widzenia obwodowego.

Prawdopodobnie zauwa¿ysz, ¿e otacza ona tylko jego g³owê i szyjê. Jest tak dlatego, ¿eubranie przys³ania aurê i czyni j¹ du¿o trudniej widoczn¹. Ponadto silna psychiczna energiaemanuj¹ca od g³owy powoduje, ¿e ³atwiej zauwa¿yæ aurê otaczaj¹c¹ w³aœnie tê czêœæ cia³a.

Postaraj siê skoncentrowaæ na zauwa¿onym zjawisku. Najprawdopodobniej na pocz¹tku

aura bêdzie znikaæ, ale nie rezygnuj, a kiedy bêdziesz j¹ mieæ w polu widzenia, przyjrzyj siê jej dok³adnie. Zobaczysz, ¿e nieustannie siê porusza. Zauwa¿ysz równie¿, ¿e gdy mrugasz,znika na chwilê.

PodejdŸ i spróbuj jej dotkn¹æ. Bêdziesz musia³ dokonaæ kilku prób, zanim uda ci siê jednoczeœnie dotkn¹æ j¹ izobaczyæ. Wiêkszoœæ ludzi stwierdza, ¿e aura znika w chwili, gdy siê do niej zbli¿aj¹. Przyczyn¹ jest zmiana ogniskowejoczu w miarê posuwania siê do przodu. W tej sytuacji wystarczy cofn¹æ siê do miejsca, w którym uprzednio sta³eœ, i zacz¹æod nowa. Aura powinna siê pojawiæ ponownie w ci¹gu kilku sekund.

Dotkniêcie aury dostarczy ci takich samych wra¿eñ jak wtedy, gdy wykonywa³eœ æwiczenia z poprzedniego rozdzia³u,ale teraz bêdziesz j¹ jeszcze widzieæ. Zwróæ uwagê, ¿e na pocz¹tku bêdzie ci siê wymykaæ spod palców, a nastêpnie pozwolici je w sobie zanurzyæ. Przypomina to trochê naciskanie balonu, z t¹ ró¿nic¹, ¿e mo¿esz przebiæ siê przez powierzchniê isiêgn¹æ do wnêtrza.

Poczuj aurê otaczaj¹c¹ ró¿ne czêœci cia³a twego partnera. Zwróæ szczególn¹ uwagê na czakry, nad którymi aura wiruje.Teraz cofnij siê tam, gdzie sta³eœ najpierw, nadal patrz¹c na aurê partnera, a nastêpnie poproœ go, by pomyœla³ o

czymœ, co go gniewa. Obserwuj, jak aura siê zmienia. Mo¿e siê nieco skurczyæ i zmieniæ kolor. Gniew objawia siê jako

 barwa brudnoczerwona.Powiedz przyjacielowi, by wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów, a potem pomyœla³ o czymœ, co go uszczêœliwia. Przyjrzyj

siê, jak jego aura siê rozszerza i rozwija.Poproœ go, by myœla³ o rzeczach obojêtnych, ani smutnych, ani weso³ych; aura wróci do normalnych rozmiarów.

 Niech na koniec twój partner pomyœli o czymœ smutnym, czymœ, co go z³oœci, uszczêœliwia lub nie wywo³uje ¿adnychemocji. Z samej obserwacji aury powinieneœ okreœliæ, o jakim prze¿yciu myœli.

Powtórz te æwiczenia poza domem, pamiêtaj¹c, by s³oñce mieæ za plecami. Najlepiej przeprowadzaæ je wczesnymrankiem lub póŸnym popo³udniem. Zaobserwujesz, ¿e aura drugiej osoby rozszerza siê na œwie¿ym powietrzu.

Jest wiele innych metod widzenia aury. Mo¿na patrzeæ na czo³o partnera (a nie na œcianê, jak to czyniliœmy przedtem).Skoncentruj siê na tej czêœci cia³a, a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe, najpierw w lewo i prawo, potem wgórê i w dó³. Oka¿e siê, ¿e gdy obejmie ono wszystkie kierunki, ogniskowa twoich oczu lekko siê przesunie, a nad g³ow¹

 partnera pojawi siê delikatna poœwiata, która zmieni siê w aurê. W czasie pierwszej próby zniknie, gdy tylko spróbujesz siêna niej skoncentrowaæ. Powtarzaj to æwiczenie, a¿ zobaczysz aurê wyraŸnie.

Trzecia metoda jest po³¹czeniem dwóch poprzednich. Partner musi stan¹æ lub usi¹œæ na tle jedno-barwnej œciany. Stañkilka kroków dalej i patrz na jego nos. Zobacz, jak daleko nad jego g³ow¹ i w lewo od niego siêga twoje widzenie obwodowe.Zaznacz te miejsca na œcianie. Wróæ na dawne miejsce i powtórz to samo æwiczenie, tym razem bior¹c pod uwagê miejsce

 poni¿ej i w prawo. Znowu zaznacz je na œcianie. Powtórz próbê jeszcze dwa razy, by oznaczyæ miejsca poni¿ej oraz na lewo

Page 17: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 17/59

i prawo od nosa twego partnera. Zacznij, patrz¹c na znak, który zrobi³eœ nad jego g³ow¹ i na prawo od niego. Po kilkusekundach szybko spójrz na znak znajduj¹cy siê na lewo i poni¿ej. Patrz na niego przez kilka sekund, a potem przenieœwzrok na znak poni¿ej i na prawo. Na koniec przyjrzyj siê znakowi powy¿ej i na prawo. Po kilku sekundach przygl¹dania siê

 pozwól, by twoje widzenie obwodowe stopniowo siê rozszerzy³o, tak byœ móg³ obj¹æ wzrokiem pozosta³e trzy pozycje, awtedy pojawi siê aura twego partnera. Tak jak przy innych metodach, bêdziesz musia³ wykonaæ to æwiczenie wiele razy,zanim zdo³asz siê skoncentrowaæ bezpoœrednio na aurze.

 Nadszed³ czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesów. PójdŸ z przyjacielem do supermarketu lub innego równieruchliwego miejsca. IdŸ kilka kroków za nim i sprawdŸ, czy zobaczysz jego aurê w tym utrudniaj¹cym skupienie otoczeniu.

 Nie b¹dŸ rozczarowany, jeœli ci siê nie uda. Ruchliwy supermarket ró¿ni siê zasadniczo od zatopionego w pó³mroku,spokojnego pokoju. Zamieñcie siê rolami i niech twój partner sprawdzi, czy mo¿e zobaczyæ twoj¹ aurê.

Poszukaj równie¿ aury innych obecnych tam ludzi. Nie musisz siê na nikogo gapiæ, by tego dokonaæ. Po prostuskoncentruj wzrok kilka centymetrów w bok od nich i spróbuj dostrzec ich aurê za pomoc¹ widzenia obwodowego. £atwiej ci

 bêdzie z ludŸmi stoj¹cymi na jasnym tle. Na ogó³ najwyraŸniejsza bêdzie aura wokó³ ich g³ów. Jednak latem, gdy wszyscy s¹sk¹po odziani, zobaczysz aurê wokó³ wiêkszej czêœci cia³a. To nies³ychane wra¿enie nagle dostrzec aurê wokó³ wszystkichludzi. Na to jednak potrzeba trochê czasu. Na szczêœcie æwiczyæ mo¿esz wszêdzie.

Page 18: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 18/59

Rozdzia³ 4

Barwy aury

Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. Nawet ludzie, którzy nic o nich nie wiedz¹, instynktownie wyczuwaj¹, ¿e barwy ciep³e wywo³uj¹ podniecenie i uczucia pozytywne, a ch³odne rozluŸniaj¹, tworz¹c atmosferê spokoju i wyciszenia. Nawet ma³e dzieci potrafi¹ przypisaæ ró¿nym uczuciom odpowiednie kolory. Na ogó³ wi¹¿¹ czerwieñ z gniewem, agresj¹ i

 podnieceniem, a zieleñ ze spokojem i samotnoœci¹. W 1978 roku przeprowadzono interesuj¹cy eksperyment: poproszonodzieci o kolorowanie rysunku w trakcie ogl¹dania weso³ych i smutnych zdjêæ. Patrz¹c na sceny radosne, dzieci Wybiera³y

 pomarañczowy, ¿ó³ty, zielony oraz niebieski, ogl¹daj¹c sceny smutne siêga³y po br¹zowy, czarny i czerwony. Kiedy zacznieszwyraŸnie widzieæ kolory w aurze innych ludzi, bêdziesz móg³ bez k³opotu okreœliæ ich stan emocjonalny.

 Nawiasem mówi¹c, dzieci bardzo dobrze widz¹ aurê. Elaine Murray w ksi¹¿ce A  Layman's Guide to New Age and Spiritaal Terms opowiada o swoich prze¿yciach z czasów, gdy w Ontario uczy³a jedenasto- i dwunastoletnie dzieci.Chocia¿ sama wtedy jeszcze nie widzia³a aury, odkry³a, ¿e 75 procent jej uczniów dostrzega³o j¹, i to w pe³nej gamie barw.

Ca³y czas stosujemy kolory, by wyraziæ swoje uczucia. „Zrobi³o mi siê czerwono przed oczyma", mówimy, gdy jesteœmywœciekli. „Pozielenia³ z zazdroœci". „Postrzega œwiat w czarnych barwach". Te powszechnie u¿ywane sformu³owaniamusia³y powstaæ w czasach, gdy ludzie widzieli, ¿e tak w³aœnie emocje odzwierciedlaj¹ siê w aurze.

W 1932 roku Robert Gerard, amerykañski naukowiec, przeprowadzi³ seriê eksperymentów z wiêŸniami. Odkry³, ¿ed³u¿sze oddzia³ywanie czerwonego œwiat³a ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi, natomiast niebieskie – uspokaja.

 Niedawno Alexander Schauss stwierdzi³, ¿e agresywnoœæ wiêŸniów maleje pod wp³ywem naœwietlania œwiat³emró¿owym, ¿e pomalowane na ten kolor cele wp³ywaj¹ koj¹co na ich mieszkañców i eliminuj¹ napady gniewu. MarynarkaStanów Zjednoczonych natychmiast zaczê³a malowaæ swoje areszty na ró¿owo. Dzisiaj setki instytucji w ca³ym krajuumieszczaj¹ swoich agresywnych wspó³towarzyszy w ró¿owych pomieszczeniach, by siê uspokoili. Jack Widerey, doradca wsprawach kolorów, przeprowadzi³ inny eksperyment, gdy go poproszono o urz¹dzenie wnêtrz dwóch policyjnych sal

 przes³uchañ. Jedn¹ z nich pomalowa³ delikatn¹ zieleni¹ i be¿em, drug¹ zaœ – ostrym czerwonym i intensywnie zielonym.Policja u¿ywa³a pierwszego pomieszczenia do przes³uchiwania ofiar przestêpstw oraz ich rodzin, a drugiego –do

 przes³uchiwania podejrzanych. Okaza³o siê, ¿e ci drudzy du¿o wiêcej mówili, przebywaj¹c w drugiej sali, co u³atwia³ospisywanie zeznañ.

Kolor ca³y czas na nas dzia³a, bez wzglêdu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawê, czy nie. W sieci restauracji szybkiejobs³ugi œwietnie wiedz¹, ¿e pomarañczowy pobudza apetyt, a czerwony powoduje, ¿e czas zdaje siê szybciej p³yn¹æ. Tak wiêcdziêki po³¹czeniu tych barw klienci bêd¹ kupowali wiêcej i jedli szybciej, zwalniaj¹c miejsce dla nastêpnych chêtnych.

Gdy nauczysz siê dostrzegaæ mglist¹ otoczkê, któr¹ tworzy aura, bêdzie tylko kwesti¹ czasu, kiedy zaczniesz widzieækolory. Dla niektórych bêd¹ to minuty, ale wiêkszoœæ ludzi potrzebuje dni czy tygodni, zanim pojawi¹ siê barwy. Nie trzebatraciæ cierpliwoœci. Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e ci, którzy nie dostrzegaj¹ ich szybko, popadaj¹ we frustracjê, co

 przeszkadza im w czynieniu postêpów. Niech to trwa tyle czasu, ile jest konieczne. B¹dŸ pewny, ¿e w odpowiedniej chwilizobaczysz kolory.

 Na pocz¹tku kolory wystêpuj¹ w postaci s³abego zabarwienia. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a, ¿e w miarê rozwoju ichœwiadomoœci barw, szaroœæ przechodzi w b³êkit, przedstawiaj¹cy prawdopodobnie aurê zdrowia, która zaczyna siêformowaæ tu¿ po narodzinach.

Stopniowo pojawi¹ siê inne kolory. Na pocz¹tku bêd¹ bardzo blade, jakby sprane. Niektórzy zastanawiaj¹ siê nawet, czynaprawdê je widz¹, czy te¿ WyobraŸnia ich zwodzi.

Z czasem jeden kolor w aurze bêdzie dominowaæ, przybieraj¹c na sile zarówno pod wzglêdem intensywnoœci, jak irozmiaru. Nazywamy go kolorem podstawowym. Jest on bardzo wa¿ny, poniewa¿ informuje, co dana osoba powinna robiæ zeswoim ¿yciem, przy czym niekoniecznie wskazuje, czy postêpuje ona s³usznie, chocia¿ jest oczywiste, ¿e aura cz³owiekaspe³nionego bêdzie wspania³a, w przeciwieñstwie do aury tego, kto nie wie, co ze sob¹ pocz¹æ.

W miarê jak bêdziesz nabywa³ wprawy, jakoœæ tej barwy wiele ci powie o cz³owieku, na którego w³aœnie patrzysz. Wsytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowaæ du¿o miejsca, odznaczaæ siê intensywnoœci¹ i œwietlistoœci¹.Aura ludzi nieuczciwych kurczy siê, a barwy s¹ przy gaszone.

Kilka lat temu wyg³osi³em seriê wyk³adów dla wiêŸniów. Zafascynowa³ mnie fakt, ¿e chocia¿ wielu z nich mia³o ciemn¹aurê, aura kilku z nich by³a uderzaj¹co piêkna. Ludzie ci usiedli ko³o siebie, a póŸniej dowiedzia³em siê, ¿e maj¹ zamiar siêrehabilitowaæ. Stra¿nicy byli zaskoczeni, ¿e potrafi³em wskazaæ na tê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród innych grupê.

Aura wiêkszoœci ludzi nie jest oczywiœcie ani bogata, ani przygaszona. Staraj¹ siê oni przejœæ przez ¿ycie najlepiej, jak  potrafi¹, nie wysilaj¹c siê zanadto. Im czêœciej bêdziesz obserwowaæ aurê, tym lepiej zdasz sobie sprawê, jaki potencja³marnujemy. Na szczêœcie niektórzy w pewnym momencie orientuj¹ siê, ¿e staæ ich na wiêcej, i zmieniaj¹ swój sposób ¿ycia,a wtedy aura wyraŸnie to odzwierciedla.

Ka¿dy kolor ma swoje znaczenie.

Znaczenie kolorów podstawowych

Kolory podstawowe odpowiadaj¹ têczy. Wkrótce siê przekonasz, ¿e ka¿dy z nas ma tak¹ têczê w swojej aurze. Jednak mo¿e siê tam równie¿ znaleŸæ  barwa, której w têczy nie ma.

Page 19: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 19/59

CzerwonyPotencja³: przywództwoTo bardzo mocny kolor. Daje on cz³owiekowi silne ego i chêæ osi¹gania sukcesów. W dzieciñstwie czêsto bywa t³umiony,

szczególnie jeœli od dziecka wymaga siê, by spe³nia³o wymagania rodziny. W konsekwencji aura mo¿e czasami wydawaæ siêzduszona i matowa. po osi¹gniêciu wieku doros³ego, gdy cz³owiek potrafi stan¹æ na w³asnych nogach, jego aura siê rozwija,wskazuj¹c, ¿e jej w³aœciciel mo¿e teraz robiæ to, co powinien.

Ludzie, których kolorem podstawowym jest czerwieñ, czêsto zajmuj¹ odpowiedzialne, przywódcze stanowiska, poniewa¿ maj¹ konieczn¹ si³ê, energiê i charyzmê, by kierowaæ innymi. Emanuje z nich równie¿ ciep³o i tkliwoœæ.Czerwieñ mo¿e równie¿ wskazywaæ na odwagê.

Wadami ludzi obdarzonych czerwieni¹ s¹ nerwowoœæ i egocentryzm.

PomarañczowyPotencja³: harmonia i wspó³pracaPomarañczowy to ciep³a barwa, która wystêpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym

wyczuciem, taktem, ludzi, z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt. Ka¿dy dobrze siê czuje w ich towarzystwie, a oni sami czêsto bywaj¹ zmuszani do uspokajania „wzburzonych fal". S¹ to osoby myœl¹ce, praktyczne, kompetentne, stoj¹ce obiema nogamina ziemi.

Wadami takich osób s¹ lenistwo i postawa obojêtnoœci.

 ¯ó³tyPotencja³: kreatywnoœæ, b³yskotliwoœæ

Ludzi, których kolorem podstawowym jest ¿ó³ty, charakteryzuje entuzjastyczne podejœcie do ¿ycia, pobudliwoœæ izmiennoœæ. Szybko myœl¹ i lubi¹ bawiæ innych, ale tak¿e podoba im siê, ¿e inni ich bawi¹. S¹ towarzyscy i uwielbiaj¹ d³ugierozmowy na ka¿dy temat. Chêtnie siê ucz¹, ale czêsto powierzchownie interesuj¹ siê wieloma tematami, zamiast powa¿niezaj¹æ siê jednym.

 Negatywne cechy „¿ó³tych" to nieœmia³oœæ i sk³onnoœæ do k³amstwa.

ZielonyPotencja³: uzdrawianieZieleñ to spokojna barwa, a ludzie, których jest kolorem podstawowym, lubi¹ spokój i bywaj¹ urodzonymi uzdrowicielami.

S¹ chêtni do wspó³pracy, godni zaufania i szczodrzy. Mog¹ siê wydawaæ pogodni i ma³o wymagaj¹cy, ale potrafi¹ byæ uparci, jeœli uwa¿aj¹ to za konieczne. Chc¹c zmusiæ tak¹ osobê do zmiany zdania, musisz sprawiæ, by pomys³ wyszed³ od niej.

Brak elastycznoœci i sztywnoœæ pogl¹dów to wady osób, u których zieleñ dominuje w aurze.

Niebieski

Potencja³: ró¿norodnoœæ Niebieski to wspania³a barwa. Ludzie nim obdarzeni s¹ urodzonymi, pozytywnie myœl¹cymi entuzjastami, dziêki czemuich obszerna aura pulsuje ¿yciem. Tak jak wszyscy, miewaj¹ lepsze i gorsze chwile, ale zawsze z pozorn¹ ³atwoœci¹ udaje siêim wykaraskaæ z opresji. Ludzie, w których aurze dominuje b³êkit, do koñca maj¹ m³ode serce. S¹ szczerzy, uczciwi i na ogó³mówi¹ dok³adnie to, co maj¹ na myœli.

Ich wad¹ jest niemo¿noœæ dokoñczenia zaczêtych prac. Na ogó³ lepiej im idzie zaczynanie ró¿nych spraw – czêsto zwielkim entuzjazmem – ni¿ ich finalizowanie.

IndygoPotencja³: odpowiedzialnoœæ za innychCzasami trudno okreœliæ ten kolor jako podstawowy, poniewa¿ mo¿e wydawaæ siê niemal fioletowy. A poniewa¿ indygo

 jest ciep³y, uzdrawiaj¹cy i wspomagaj¹cy, ludzie maj¹cy go w swojej aurze prêdzej czy póŸniej zajmuj¹ siê pomoc¹ bliŸnim.Lubi¹ wspieraæ innych, a najszczêœliwsi s¹ w otoczeniu tych, których kochaj¹. Osoby obdarzone barw¹ indygo jako kolorem

 podstawowym nie potrafi¹ odmówiæ, i to jest ich wad¹, poniewa¿ ³atwo je wykorzystaæ.

FioletowyPotencja³: postêp duchowy i intelektualnyTo nie przypadek, ¿e biskupi nosz¹ fioletowe szaty. Ludzie, w których aurze dominuje ta barwa, przez ca³e ¿ycie rozwijaj¹

siê duchowo. Intensywnoœæ koloru podstawowego mo¿e wskazywaæ na etap osi¹gniêty W tym rozwoju. Wiele osóbobdarzonych fioletem próbuje wyprzeæ siê tego oblicza swojej natury. Takie postêpowanie nie daje im jednak szczêœcia,zawsze bêd¹ œwiadomi, ¿e nie czyni¹ w ¿yciu tego, co powinni. Kiedy zaczynaj¹ siê uczyæ, pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê im¹droœæ, równie¿ ich aura zaczyna siê powiêkszaæ i silniej pulsowaæ.

Wad¹ „fioletowych" jest pewna wynios³oœæ, która zra¿a innych.

SrebrnyPotencja³: idealizmSrebrny jako kolor podstawowy zdarza siê niezwykle rzadko, chocia¿ stanowi czêsty sk³adnik aury wœród innych barw.

Ludzi nim obdarzonych przepe³niaj¹ wznios³e idee, niestety, wiêkszoœæ z nich jest ca³kowicie niepraktyczna. Brakuje im

motywacji, staj¹ siê raczej marzycielami, ni¿ ludŸmi czynu. Kiedy jednak odnajd¹ motywacjê i uznaj¹ jakiœ pomys³ za wartrealizacji, przyjemnie na nich patrzeæ.

Page 20: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 20/59

Z³otyPotencja³: bezgranicznyTo najpotê¿niejszy kolor, jaki mo¿na mieæ w aurze jako barwê podstawow¹. Daje on ludziom zdolnoœæ radzenia sobie ze

sprawami na wielk¹ skalê i osi¹gania niemal ka¿dego celu, na jakim skupi¹ myœl. Osoby obdarzone z³otym cechuje charyzma,zami³owanie do ciê¿kiej pracy, cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ wytyczania sobie celów. Najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ na ogó³ w

 póŸnym wieku. Nic dziwnego, ¿e aureole na obrazach przedstawiaj¹cych œwiêtych i innych uduchowionych ludzi s¹ na ogó³z³ote, wskazuj¹c na ich nieograniczone mo¿liwoœci.

Ró¿owyPotencja³: sukces finansowy i materialnyTa delikatnie wygl¹daj¹ca barwa czêsto pojawia siê jako kolor podstawowy u zdecydowanych, upartych ludzi, którzy

wysoko mierz¹ i d¹¿¹ do celu z niezachwian¹ determinacj¹. Nikogo wiêc nie zaskakuje, ¿e mo¿na ich spotkaæ naodpowiedzialnych stanowiskach. Jednak w g³êbi duszy pozostaj¹ skromnymi i bezpretensjonalnymi ludŸmi lubi¹cymispokojne ¿ycie. S¹ to osoby kochaj¹ce, ³agodne i mi³e, a najlepiej czuj¹ siê wœród bliskich.

Br¹zowyPotencja³: humanitaryzmBr¹zowy czêsto ma jesienny odcieñ, a jego niemal rdzawe zabarwienie mo¿e byæ niezwykle atrakcyjne. Ludzie, którzy

maj¹ br¹z jako kolor podstawowy, s¹ opiekuñczymi, wra¿liwymi na innych filantropami. Maj¹ miêkkie serce i szczodre d³onie,w wyniku czego na ogó³ musz¹ siê uczyæ odmawiaæ, poniewa¿ bliŸni czêsto siê im narzucaj¹.

Bia³yPotencja³: oœwiecenie i inspiracjaBia³y symbolizuje czystoœæ i rzadko wystêpuje jako kolor podstawowy. Poniewa¿ wszystkie barwy wywodz¹ siê od bieli,

w³aœciwie jest to inna nazwa dla œwiat³a. Ludzie, w których aurze kolor ten dominuje, Usuwaj¹ siê w cieñ, s¹ skromni iœwi¹tobliwi. Czêsto zdaj¹ siê zupe³nie nie mieæ ego , bardziej przejmuj¹c siê pomyœlnoœci¹ innych ni¿ swoj¹. Charakteryzujeich g³êboka intuicja i m¹droœæ.

Gdy przyzwyczaisz siê do kolorów podstawowych, stopniowo zdasz sobie sprawê z istnienia innych barw, które zdaj¹ siê przenikaæ na zewn¹trz poprzez kolor podstawowy, jak barwne serpentyny. Wskazuj¹ one, co dany cz³owiek lubi robiæ. Naogó³ jeden lub dwa odcienie bêd¹ przewa¿aæ, ale s¹ ludzie obdarzeni ca³¹ têcz¹.

 Najszczêœliwsi s¹ ci, u których barwy wspó³graj¹. Niektóre zestawienia kolorów mog¹ siê wydawaæ niezwyk³e, ale w praktyce bardzo dobrze siê sprawdzaj¹. Na przyk³ad ktoœ obdarzony czerwieni¹ jako kolorem podstawowym (niezale¿noœæ i przywództwo) mo¿e mieæ w swojej aurze pomarañczowe b³yski (takt, dyplomacja, ³agodnoœæ). Nadal bêdzie to osoba ozdolnoœciach przywódczych, ale bêd¹ siê one wyra¿aæ w ³agodny sposób. Taki cz³owiek bêdzie osi¹ga³ wyniki, nierozkazuj¹c innym, lecz zachêcaj¹c ich do wspó³pracy.

Podobnie ktoœ o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym bia³ymi promieniami mo¿e odegraæ rolê przywódcz¹ w jakiejœ akcji humanitarnej. Jednak osoba taka bêdzie mieæ trudnoœci, jeœli zechce wykorzystywaæ swoje zdolnoœciwy³¹cznie w biznesie. Do szczêœcia i poczucia spe³nienia potrzebna jej bêdzie równowaga tych dwóch energii, chocia¿ na

 pozór s¹ one ze sob¹ sprzeczne. Najprawdopodobniej omawiany typ cz³owieka zacznie ¿ycie, stosuj¹c czerwieñ, a ignoruj¹c biel. W pewniej jednak chwili zda sobie sprawê, ¿e walczy sam ze sob¹, zmieni swój tryb ¿ycia i pod¹¿y swoj¹ prawdziw¹drog¹.

Tutaj w³aœnie umiejêtnoœæ odczytywania aury mo¿e siê okazaæ niezwykle praktyczna. Ktoœ, kto zobaczy czerwieñ i biel u danej osoby, bêdzie móg³ jej doradziæ, którêdy iœæ. Prawdopodobnie w g³êbi duszy cz³owiek taki jest œwiadom tego,co powinien robiæ, ale bêdzie przeciwko temu zaciekle walczy³. Tymczasem jego rozwój, spe³nienie i osobiste szczêœcie

 bardzo siê wzmocni¹, gdy zacznie dzia³aæ zgodnie z barwami swojej aury.

Kolory promieniuj¹ceCzerwony

Ludzie, u których poprzez aurê promieniuje czerwieñ, lubi¹ byæ na kierowniczym stanowisku. Uwielbiaj¹ zwi¹zan¹ z tymodpowiedzialnoœæ i bawi ich podejmowanie decyzji. D¹¿¹ do w³adzy i finansowych korzyœci, które taka sytuacja ze sob¹niesie.

PomarañczowyCi, przez których aurê przeb³yskuje pomarañczowy, lubi¹ spêdzaæ czas z przyjació³mi i rodzin¹. Od urodzenia cechuje ich

intuicja, s¹ opiekuñczy i troskliwi.

 ¯ó³tyLudzi, przez których aurê przebiegaj¹ ¿ó³te promienie, fascynuj¹ nowe idee. Lubi¹ wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ na ró¿ne

sposoby, na przyk³ad œpiewaj¹c, tañcz¹c, pisz¹c, maluj¹c, a szczególnie mówi¹c.

ZielonyZielone promienie przeszywaj¹ aurê ludzi, którzy lubi¹ wyzwania i okazje, by wzi¹æ siê za bary ze sob¹. S¹ gotowi

 pracowaæ bez wytchnienia, dopóki nie osi¹gn¹ swoich celów. Spoœród nich wywodz¹ siê urodzeni uzdrowiciele.

Page 21: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 21/59

NiebieskiLudzie z niebieskimi przeb³yskami w aurze potrzebuj¹ swobody i ró¿norodnoœci. Nienawidz¹, gdy siê ich ogranicza w

 jakikolwiek sposób. Najmniej wskazanym dla nich zajêciem by³aby praca na etacie. Lubi¹ podró¿owaæ, zwiedzaæ nowemiejsca, spotykaæ nowych ludzi.

IndygoOsoby, u których aura zawiera promienie tego koloru, lubi¹ pomagaæ innym, szczególnie zaœ swoim bliskim. Cieszy ich

rozwi¹zywanie k³opotów rodzinnych, i to w³aœnie do nich ka¿dy cz³onek rodziny zwraca siê w razie problemów.Fiolet

Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywaj¹cymi aurê spêdzaj¹ czas na nauce i pog³êbianiu wiedzy orazm¹droœci. Czêsto anga¿uj¹ siê w sprawy duchowe lub metafizyczne, poniewa¿ lubi¹ odnajdywaæ prawdê ukryt¹ w otaczaj¹cymich œwiecie.

SrebrnyOsoby, których aura zawiera srebrne b³yski, miewaj¹ œwietne pomys³y. To, czy s¹ one praktyczne, nie ma dla nich

znaczenia, wa¿ne s¹ same idee. Ludzie ci mog¹ ca³kowicie siê zatraciæ w swoich wyobra¿eniach, a najlepiej siê czuj¹ wew³asnym œwiecie, gdzie wszystko jest doskona³e.

Z³otyZ³ote promienie przenikaj¹ce aurê oznaczaj¹ cz³owieka, który nie boi siê wielkich przedsiêwziêæ. Wychodzi naprzeciw

wyzwaniom zmuszaj¹cym do zmierzenia siê z samym sob¹ i prowadz¹cym na drogi z dala od utartych szlaków.

Ró¿owyLudzie o ró¿owych promieniach wystrzelaj¹cych z aury lubi¹ marzyæ o finansowym sukcesie. Jeœli naucz¹ siê

równowa¿yæ ró¿ z kolorem podstawowym, mog¹ osi¹gn¹æ zadziwiaj¹ce sukcesy.

Bia³yBia³e promienie w aurze maj¹ ludzie odznaczaj¹cy siê idealistycznym, pacyfistycznym podejœciem do ¿ycia. Czêsto

wspieraj¹ sprawy, w które wierz¹, i zabiegaj¹ o lepszy œwiat dla przysz³ych pokoleñ.

Aura sk³ada siê z kilku warstw, znanych jako cia³a eteryczne ró¿ni¹ce siê czasem barw¹. W praktyce wiêkszoœæ jasnowidzów widzi aurê jako eteryczn¹ p³aszczyznê, otoczon¹ jedn¹ warstw¹, wewn¹trz której znajduj¹ siê ró¿ne kolory.Jednak w miarê nabierania wprawy mo¿esz zacz¹æ dostrzegaæ poszczególne warstwy, których jest siedem:

1. fizyczna p³aszczyzna eteryczna,

2. p³aszczyzna astralna,3. ni¿sza p³aszczyzna psychiczna,4. wy¿sza p³aszczyzna psychiczna,5. p³aszczyzna duchowa,6. p³aszczyzna intuicyjna,7. p³aszczyzna absolutna.Wszystkie one s¹ powi¹zane z czakrami, o których bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale.

Jak sobie radziæ z trudnoœciami?

 Niektórzy potrafi¹ widzieæ kolory wewn¹trz aury bez ¿adnych problemów, innym jednak przychodzi to z wielk¹trudnoœci¹. Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajêciach dostrzeg³a mglist¹ otoczkê niemal natychmiast, ale mimod³ugiej praktyki, nie potrafi³a zobaczyæ kolorów. Bardzo j¹ to denerwowa³o, ¿e cz³onkom grupy, którzy z pocz¹tku mielik³opoty z dostrze¿eniem aury, widzenie kolorów nie sprawia³o ¿adnego k³opotu.

 Na szczêœcie uda³o mi siê nauczyæ tê pani¹, jak siê pos³ugiwaæ ró¿d¿k¹ w poszukiwaniu kolorów. Gdy ju¿ wiedzia³a, jakiej barwy szuka, okaza³o siê, ¿e jej œwiadomoœæ kolorów wzros³a niemal z dnia na dzieñ. Patrz¹c na to z perspektywy,wiem, ¿e u podstaw jej trudnoœci leg³ niepokój. Poniewa¿ jako pierwsza w grupie zobaczy³a aurê, spodziewa³a siê, ¿erównie¿ pierwsza dostrze¿e kolory. Rozczarowa³a siê, ¿e inni je widz¹, i za bardzo siê stara³a.

Jak ju¿ wspomnia³em, nale¿y po prostu siê rozluŸniæ i pozwoliæ, by kolory siê stopniowo pokazywa³y. Ró¿nimy siêmiêdzy sob¹ –jedni widz¹ barwy od samego pocz¹tku, inni spêdzaj¹ tygodnie czy nawet miesi¹ce, pracuj¹c nad t¹umiejêtnoœci¹.

Pomóc mo¿e bardziej uwa¿ne traktowanie ró¿nych kolorów. Przyjrzyj siê ubraniom, które nosisz, i zastanów, dlaczego s¹akurat tej barwy. Spróbuj nosiæ inne kolory i zobacz, jak siê bêdziesz czu³. Twoja œwiadomoœæ koloru bardzo wzroœnie i³atwiej ci bêdzie go dostrzec w aurze.

Kilka lat temu jedna z moich znajomych mia³a wyg³osiæ wyk³ad i obawia³a siê, czy podo³a zadaniu. Ci¹gle o tym mówi³a,w koñcu wiêc jej poradzi³em, by w³o¿y³a na siebie coœ czerwonego, co doda jej wiary w siebie. Mia³em na myœli na przyk³ad

 bluzkê, ale ona kupi³a sobie czerwony kostium i buty, po czym wyg³osi³a wspania³y wyk³ad. To doœwiadczenie wzmocni³o

 jej œwiadomoœæ koloru, dzisiaj z przyjemnoœci¹ wk³ada ubrania o ¿ywych barwach. Dawniej ubiera³a siê przewa¿nie naszaro lub be¿owo.Zwróæ uwagê, jakie kolory nosz¹ inni ludzie. Zastanów siê, czy i jak¹ korzyœæ czerpi¹ z wybranych przez siebie barw.Le¿¹c w ³ó¿ku, tu¿ przed zaœniêciem wyobra¿aj sobie przyjemne sceny, staraj¹c siê zobaczyæ je jak najwyraŸniej. Mo¿e

Page 22: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 22/59

to byæ na przyk³ad twoja ulubiona pla¿a. Zobacz  piasek i poczuj jego dotyk pod stopami, pow¹chaj s³one powietrze, przyjrzyjsiê kolorom wydm, morza i nieba.

Kilka lat temu spêdzi³em mi³o czas w drewnianym domku wœród lasów. Jeœli pragnê w wyobraŸni wywo³aæ przyjemnyobraz, przypominam sobie widok rozci¹gaj¹cy siê z wejœciowych drzwi domku – ca³e kilometry sosnowego lasu, a za nim

 pokryte œniegiem szczyty gór. Nietrudno pamiêtaæ, jakie to by³o spokojne i rozluŸniaj¹ce. Czujê tak¿e zapach sosen ich³odn¹ bryzê, jednak najwyraŸniej widzê wspania³e kolory, które mnie wtedy otacza³y.

Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomog³o w rozwijaniu œwiadomoœci barwy.Proszê ich, by coœ narysowali, nie zwracaj¹c zbytnio uwagi, jakie kolory dobieraj¹. Gdy skoñcz¹, patrz¹ na rysunek iodtwarzaj¹ swoje uczucia w chwili, gdy powstawa³. Jeœli odczuwali smutek, samotnoœæ lub przygnêbienie, niezmienniewybierali czerñ lub br¹z, natomiast w chwilach szczêœcia stosowali wszystkie radosne barwy têczy.

Takie rysowanie to doskona³y sposób na uwolnienie siê od nie chcianych, negatywnych uczuæ. Bardzo siêrównie¿ przydaje w rozwoju postrzegania aury, poniewa¿ anga¿uje praw¹ pó³kulê mózgu, niezbêdn¹ w procesie widzenia tegozjawiska.

 Na koniec mo¿e okazaæ siê pomocne wdychanie kolorów. W tym celu nale¿y zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie, ¿e siêwdycha czerwone powietrze, które rozchodzi siê po ca³ym ciele. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ trzy, cztery razy, a potem

 przejœæ do barwy pomarañczowej i stopniowo przez ca³¹ têczê. Zwróæ uwagê, jak siê czujesz, wdychaj¹c powietrze o ró¿nychkolorach. To æwiczenie mo¿e byæ bardzo przydatne w nauce znaczenia ka¿dej z barw, poniewa¿ fizycznie odczuwaszoddzia³ywanie ka¿dej z nich.

Stosowanie ró¿d¿ki w poszukiwaniu kolorów

Potrzebne ci bêd¹ do tego dwa zgiête prêty, których u¿ywa³eœ do odszukiwania zewnêtrznych granic aury. Obecnoœæosoby, której aurê chcesz zobaczyæ, nie jest konieczna, chocia¿ mo¿e byæ pomocna.

Zacznij , trzymaj¹c prêty tak, by ich d³u¿sze koñce by³y skierowane do przodu. Poproœ je o pozytywn¹ odpowiedŸ. Mnie pomaga g³oœne wyra¿enie tej proœby. – Jaki ruch oznacza „tak"? – pytam. Gdy o mnie chodzi, prêty kieruj¹ siê do œrodka,a¿ znajd¹ siê jeden nad drugim, u ciebie mog¹ odwracaæ siê na zewn¹trz. Jeden z moich znajomych wie, ¿e odpowiedŸ jest

 pozytywna, gdy prêty zbli¿aj¹ siê do siebie, ale zatrzymuj¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni. Ruchy wykonywane przez prêty nie maj¹ znaczenia, jeœli tylko wiesz, ¿e oznaczaj¹ pozytywn¹ odpowiedŸ.

Za³ó¿my, ¿e sprawdzasz kolory cz³owieka o imieniu Bili. Zaczynasz, trzymaj¹c prêty przed sob¹, i zadajesz pytanie: – Czykolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony?

Jeœli nie ma odpowiedzi, pytasz: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomarañczowy?I tak dalej, a¿ otrzymasz potwierdzenie. Ja sprawdzam wszystkie kolory, nawet gdy ju¿ otrzymam pozytywn¹ reakcjê na

 pierwsze pytanie. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi.Kiedy znasz ju¿ kolor podstawowy, mo¿esz zapytaæ prêty o kolory promieniuj¹ce. Pamiêtaj jednak, ¿e tutaj mo¿esz

otrzymaæ wiêcej odpowiedzi pozytywnych. WyobraŸmy sobie, ¿e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi ifioletowymi promieniami. Teraz ju¿ wiemy, jakich barw szukamy, wiêc bêdzie nam ³atwiej je znaleŸæ.

W praktyce wiêkszoœæ ludzi musi wykonaæ to æwiczenie tylko kilka razy. Potem ich œwiadomoœæ koloru rozwija siê wwystarczaj¹cym stopniu, by mogli widzieæ ca³¹ aurê bez pomocy ró¿d¿ki.

Okreœlanie kolorów za pomoc¹ numerologii

Inn¹ metod¹ odnajdywania kolorów aury jest zastosowanie numerologii. Ka¿da liczba odpowiada jednej barwie.1 – czerwony2 – pomarañczowy3 – ¿ó³ty4 – zielony5 – niebieski

6 – indygo7 – fiolet8 – ró¿owy9 – br¹zowy

11 – srebrny22 – z³oty

Kolor podstawowy okreœla liczba drogi ¿ycia danego cz³owieka. Jest to najwa¿niejsza liczba w pitagorejskiejnumerologii, poniewa¿ przedstawia cel ¿ycia. Pamiêtasz zapewne, ¿e kolor podstawowy wskazuje, co cz³owiek powinienrobiæ w ¿yciu. Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwi¹zany z drog¹ ¿ycia s¹ na ogól – choæ nie zawsze – takie same.

Liczbê drogi ¿ycia obliczamy, dodaj¹c poszczególne elementy pe³nej daty urodzenia danej osoby. Za³ó¿my, ¿e chcemyokreœliæ barwê kogoœ, kto siê urodzi³ 28 kwietnia 1980 roku. Dodajemy te liczby:

4 (miesi¹c)28 (dzieñ)

1980 (rok)

2012Sumê (2012) traktujemy jako seriê cyfr, które dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5.Liczba drogi ¿ycia tej osoby to 5, a poniewa¿ 5 odpowiada niebieskiemu, prawdopodobnie wiêc jej kolorem podstawowym

Page 23: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 23/59

 bêdzie ta w³aœnie barwa.Oto inny przyk³ad. Tym razem chodzi o m³od¹ kobietê urodzon¹ 12 marca 1975 roku:

3 (miesi¹c)12 (dzieñ)

1975 (rok)1990

Dodajemy poszczególne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19, 1 + 9 = 10 i w koñcu: l + O = l. Liczb¹ drogi ¿ycia tej m³odej osoby jest l, a jej kolorem podstawowym – czerwieñ.

S¹ dwa wyj¹tki, gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. S¹ to liczby 11 i 22, znane w numerologii jako liczbymistrzowskie. Nie redukuje siê ich do 2 i 4, poniewa¿ ludzie, którzy je maj¹, zostali obdarzeni wiêkszym potencja³emni¿ reszta œmiertelników.

 Nale¿y pamiêtaæ, by cyfry sumowaæ wed³ug opisanego przeze mnie sposobu, tak aby nie zgubiæ ¿adnych liczbmistrzowskich. Moja dobra znajoma urodzi³a siê 29 lutego 1944 roku. Jeœli wyliczymy jej liczbê drogi ¿ycia wed³ug podanejmetody, otrzymujemy 22:

2 (miesi¹c)29 (dzieñ)

1944 (rok)1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22

Gdybyœmy po prostu dodali kolejne cyfry, stracilibyœmy liczbê mistrzowsk¹: 2 (miesi¹c) + 2 + 9 (dzieñ) + 1+9 + 4 +4 (rok) = 31, a nastêpnie 3 + 1= 4

Dlatego w³aœnie nale¿y dodawaæ miesi¹c, dzieñ i rok, tworz¹c z nich sumê, a nie wszystkie cyfry w ci¹gu, by osi¹gn¹æ jeden numer.

Zapewne zauwa¿y³eœ, ¿e w numerologii mamy zaledwie jedenaœcie ró¿nych barw do wyboru. Z tego powodu metoda nie jest doskona³a. Na ogó³ kolor podstawowy aury i przypisany liczbie œcie¿ki ¿ycia s¹ takie same, chocia¿ mog¹ siê ró¿niæ.

Ktoœ mo¿e mieæ liczbê œcie¿ki ¿ycia 7, któr¹ odzwierciedla fiolet, a jego aura mo¿e byæ bia³a. W istocie mo¿e mieæ jak¹kolwiek inn¹ barwê jako kolor podstawowy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e liczba œcie¿ki ¿ycia przedstawia cel ¿ycia danegocz³owieka.

Kolor okreœlony przez œcie¿kê ¿ycia z pewnoœci¹ pojawi siê w aurze, ale niekoniecznie jako podstawowy, poniewa¿ mówi, jak cz³owiek powinien ¿yæ. W praktyce obie te barwy bêd¹ wspó³gra³y, chocia¿ bêd¹ ró¿ne.

Liczba œcie¿ki ¿ycia okreœla podstawowy kolor aury cz³owieka z dok³adnoœci¹ do 95 procent. Na szczêœcie pozosta³eliczby w numerologii z ogromn¹ precyzj¹ pozwalaj¹ okreœliæ kolory promieniuj¹ce.

Liczby te pochodz¹ od imienia i nazwiska, których dany cz³owiek u¿ywa. Mo¿e to byæ skomplikowane, gdy¿ czêsto jednaosoba nazywa siê ró¿nie. Bill Smith dla swoich rodziców mo¿e byæ Williamem. Przyjaciele wo³aj¹ na niego Bili, w pracy

wystêpuje jako W. J. (bo na drugie ma James), w banku znaj¹ go jako Williama Jamesa Smitha, a on sam czeki podpisuje jakoW. J. Smith. W dzieciñstwie zwano go Billy-boy. Natomiast ¿ona mówi do niego „Misiaczku". ¯eby by³o trudniej: zosta³adoptowany, gdy mia³ trzy miesi¹ce. Przy narodzinach nazywa³ siê William James Callaghan, a nazwisko Smith przybra³dopiero po adopcji. Której wersji u¿ywaæ?

W praktyce u¿ywa siê tej, która najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. Na ogó³ jest to imiê, pod jakim znaj¹go przyjaciele. Tak wiêc w tym wypadku wybierzemy Bill Smith.

Post¹pimy inaczej ni¿ w tradycyjnej numerologii, w której u¿ywa siê oficjalnego imienia i nazwiska.Litery sk³adaj¹ce siê na imiê Billa zamienimy na cyfry, stosuj¹c poni¿szy wzór:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Imiê i nazwisko Billa Smitha da nam nastêpuj¹c¹ sumê:BILL SMITH

2933 14928, a wiêc 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41, czyli 4+1=55 to liczba wyrazu zewnêtrznego Billa i przedstawiaj¹ca jego naturalne zdolnoœci. Widaæ, ¿e jest to cz³owiek 

wszechstronny.Wiemy, ¿e 5 odpowiada barwie niebieskiej, a wiêc takie bêd¹ promienie przebijaj¹ce siê przez podstawowy kolor w aurze

Billa.Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ liczb¹ w numerologii jest liczba potrzeb duszy. Otrzymuje siê j¹ przez dodanie samog³osek w

imieniu i nazwisku. Bill ma je tylko dwie (po jednym „I" w ka¿dym z nich).Dodajemy cyfrê odpowiadaj¹c¹ literze „I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. Liczba potrzeb duszy Billa to 9, który odpowiada barwie

 br¹zowej. Bili w swojej aurze bêdzie mia³ równie¿ br¹zowe przeb³yski. Niestety istnieje wyj¹tek w zasadach okreœlania liczby potrzeb duszy. Literê „Y" na ogó³ klasyfikuje siê jako samog³oskê,

 poniewa¿ funkcjonuje jako taka (np. w imieniu „Lynda"), lub w ogóle siê jej nie wymawia (np. w imieniu Kay). Jednak jeœli

siê j¹ wymawia (jak w „Yolande"), nale¿y j¹ sklasyfikowaæ jako spó³g³oskê.

Page 24: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 24/59

Zdobywamy œwiadomoœæ koloru

Istniej¹ dwa po¿yteczne æwiczenia, które mog¹ pomóc w osi¹gniêciu œwiadomoœci koloru. Pierwsze z nich stanowiczêœæ æwiczeñ relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem, jako pomoc przy zaœniêciu.

Têczowa medytacja

Usi¹dŸ wygodnie lub po³ó¿ siê, a nastêpnie zamknij oczy. WeŸ kilka g³êbokich oddechów, koncentruj¹c siê na procesieoddychania. Wydychaj¹c powietrze, powtarzaj: „Jestem spokojny i rozluŸniony". Gdy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸniony,wyobraŸ sobie doskona³¹ têczê.

W swojej wyobraŸni przejdŸ ni¹, a¿ wejdziesz w czerwieñ. Zobacz, jak ta barwa otacza ciê ca³ego, jak siê w niejzanurzasz. Poczuj, jak przenika w twoje cia³o i o¿ywia ka¿d¹ jego komórkê, ka¿dy organ. Mo¿e to byæ tak, jakby czerwieñ

 by³a rzek¹ energii, która do Ciebie podp³ywa, op³ywa ciê i przep³ywa przez ciebie, wspieraj¹c twój rozwój.Gdy poczujesz siê ca³kowicie zabarwiony na czerwono, przesuñ siê w g³¹b têczy i zanurz w kolorze pomarañczowym.

Smakuj spokój i poczucie spe³nienia, które ciê przepe³niaj¹, gdy sobie wyobra¿asz, ¿e pomarañczowa energia ca³kowicie ciêotacza.

IdŸ dalej, ku piêknej, stymuluj¹cej ¿ó³ci. Chocia¿ pobudzi ciê umys³owo, poczujesz tak¿e, ¿e na twoje nerwy oddzia³ujekoj¹co.

Gdy sk¹pa³eœ siê w ¿ó³tej energii, przejdŸ w zieleñ. Zwróæ uwagê, jaka jest uspokajaj¹ca i koj¹ca. Wszelkie stresy inapiêcia po prostu znikn¹, a ty poczujesz siê œwie¿o i swobodnie pod wp³ywem tej uzdrawiaj¹cej energii.

Z zieleni przejdŸ do barwy niebieskiej. Przez chwilê, gdy bêdziesz siê zag³êbia³ w b³êkit, otoczy ciê turkus. Odczujesznieprzepart¹ chêæ, by posuwaæ siê naprzód, by zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem. Dawno ju¿ nie czu³eœ siê tak zdrowy i pe³enentuzjazmu!

Zosta³ ci tylko jeden krok, by wst¹piæ w barwê indygo – g³êbok¹, intensywn¹, rozœwietlaj¹c¹. Poczuj jej uzdrawiaj¹c¹,³agodz¹c¹, krzepi¹c¹ energiê. Czas, który spêdzisz zanurzony w b³êkicie oraz indygo, da ci bardzo wiele.

 Na koniec przejdŸ w pasmo fioletowe, które gwa³townie zwiêkszy twoj¹ œwiadomoœæ i zrozumienie ¿ycia. Poczuj, jak twój umys³ otwiera siê na intuicjê i inspiracjê.

Gdy skoñczysz, przez kilka minut nie otwieraj oczu. Poczujesz siê odœwie¿ony i pe³en si³ ¿yciowych. Æwiczenie to znaszego punktu widzenia jest bardzo korzystne g³ównie dlatego, ¿e zwiêksza twoj¹ œwiadomoœæ koloru. Wyobra¿aj¹c sobie,¿e otacza ciê ka¿da z kolejnych barw, zyskasz lepsze zrozumienie ich znaczenia. Przypadn¹ ci w udziale wszystkie korzyœci

 p³yn¹ce z medytacji oraz poszerzona œwiadomoœæ kolorów têczy.

Aura poszczególnych barw

Innym doskona³ym sposobem na uzyskanie œwiadomoœci koloru jest dostrzeganie aury otaczaj¹cej poszczególne barwy,któr¹ du¿o ³atwiej zobaczyæ ni¿ aurê ludzk¹.W czasie moich zajêæ opakowujê dzieciêce klocki w ró¿nobarwny celofan, ka¿dy klocek w inny kolor. Stawiam ka¿dy z

nich na stole i pozwalam s³uchaczom siê mu przyjrzeæ. Zaczynam od niebieskiego, a potem stawiam czerwony, poniewa¿ naj³atwiej zobaczyæ aurê wokó³ tych kolorów. Najlepiej usi¹œæ co najmniej metr od klocka. Moim s³uchaczomradzê, by wzrok koncentrowali na œcianie, nieco z boku klocka, przy czym proszê, by siê zrelaksowali. Na ogó³ w ci¹guzaledwie kilku sekund ka¿dy dostrzega otoczkê innego koloru ni¿ barwa, na któr¹ patrzy: ¿ó³t¹ wokó³ klocka niebieskiego izielon¹ wokó³ czerwonego. S¹ to tak zwane kolory uzupe³niaj¹ce.

Kiedy moi uczniowie je zobacz¹, szybko zastêpujê klocki innymi, i ponownie ka¿dy dostrzega aurê wokó³ nich.Mo¿na to æwiczenie przeprowadziæ, u¿ywaj¹c kartek ró¿nokolorowego papieru.Moim celem by³o pokazanie uczniom, ¿e aura otacza wszystko, a oni jedynie musz¹ siê rozluŸniæ i pamiêtaæ o jej

istnieniu, by j¹ zobaczyæ. Æwiczenie to jest równie¿ doskona³e dla ludzi, którzy maj¹ trudnoœci w dostrzeganiu kolorówwewn¹trz aury.

Zarówno ró¿d¿karstwo, jak i numerologia bêd¹ ci pomoc¹ na pocz¹tku. W miarê rozwoju twojej œwiadomoœci koloru bêdziesz ich potrzebowa³ coraz rzadziej.

 Nie ufaj zbytnio tym sztuczkom. Mog¹ byæ bardzo po¿yteczne, wskazuj¹c ci, jakich barw szukaæ, ale jednoczeœniespowolni¹ postêpy. Æwicz widzenie kolorów, b¹dŸ cierpliwy i czekaj na rezultaty.

Do dzisiaj przeprowadzono niewiele badañ naukowych na temat kolorów aury i ich znaczenia. Te nieliczne, którychdokonano, wskazuj¹, ¿e kolory aury „s¹ znacz¹cymi wskazówkami w kwestii cech osobowoœci".

Page 25: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 25/59

Rozdzia³ 5

Czakry

Czakry to siedem oœrodków mocy umiejscowionych wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym (rys. 5.1). Wed³ug hinduskiej jogi, prana, czyli si³a ¿ycia, op³ywa nasze cia³o przez sieæ maleñkich kanalików zwanych nadis. Uwa¿a siê, ¿e w ludzkimciele znajduje siê ich 72 000. Czakry znajduj¹ siê na g³ównym nadi ( sushumna), który biegnie wzd³u¿ krêgos³upa. S¹ toobracaj¹ce siê kó³ka subtelnej energii, która poch³ania energiê wy¿sz¹ i zmienia j¹ w formê daj¹c¹ siê wykorzystaæ w ciele. NaWschodzie czêsto przedstawia siê je jako kwiaty lotosu – ko³o u³o¿one z p³atków.

 Nasze cia³o zawiera strumienie zarówno pozytywnej, jak i negatywnej energii, pochodz¹cej bezpoœrednio z naszegooddechu. Prawa strona cia³a magazynuje energiê pozytywn¹, lewa – negatywn¹. Te dwa rodzaje energii maj¹ wp³yw nakierunek, w którym obracaj¹ siê czakry. Ka¿da z nich obraca siê w przeciwnym kierunku ni¿ czakra po³o¿ona wy¿ej i ni¿ej.

Poczu³eœ ogromn¹ energiê promieniuj¹c¹ z tych czakr, gdy dotyka³eœ aury, masz wiêc wyobra¿enie o ich mocy.Ka¿da z czakr ma swoj¹ nazwê i kolor, który tworzy spiralê wychodz¹c¹ ze œrodka i który odpowiada barwie têczy.

Znaczy to, ¿e nasza, aura zawiera w sobie przynajmniej jakiœ niewielki procent ka¿dego koloru têczy.Czakry s¹ znane na Wschodzie od tysiêcy lat, ale zachodni naukowcy do niedawna nic o nich nie wiedzieli. W latach

siedemdziesi¹tych dr Jiroshi Motoyama prowadzi³ badania maj¹ce na celu udowodniæ istnienie czakr lub temu zaprzeczyæ.Wyniki by³y pozytywne, a ich opis znalaz³ siê w ksi¹¿ce Science and the Evolutian of Consciousness: Chakras, Ki and Psi.Dr Motoyama przeprowadza³ testy wewn¹trz specjalnie zaprojektowanej, wyk³adanej o³owiem kabiny. Chcia³ sprawdziæ, czy

mo¿na zmierzyæ przep³yw biopr¹dów z czakr. Umieœci³ruchom¹ miedzian¹ elektrodê w pobli¿u czakry, by zmierzyæ

 jej pole bioelektryczne. Gdy dr Motoyama Wykonywa³ badania na ludziach, którzy twierdzili, ¿e otworzylikonkretne czakry, okazywa³o siê, i¿ amplituda iczêstotliwoœæ pola wokó³ czakry by³y znacznie Wiêksze ni¿u innych osób.

Dr Motoyama odkry³ równie¿, ¿e niektórzy potrafi¹œwiadomie przesy³aæ energiê poprzez swoje czakry, bywytwarzaæ zaburzenia pola elektrycznego. Inaczej ni¿ wieleinnych eksperymentów psychicznych, ten ostatni daje siê

 powtórzyæ i bywa³ wykonywany wielokrotnie wlaboratoriach uniwersyteckich.Dr Valerie Hunt z UCLA przeprowadzi³a inne

interesuj¹ce doœwiadczenie. Chcia³a okreœliæ leczniczeskutki techniki znanej jako rolfing. U¿ywa³a elektrod EMG,które na ogó³ stosuje siê do pomiaru si³y miêœni. Odkry³a,¿e wartoœci wykazane w pobli¿u czakr s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w

 pozosta³ych czêœciach cia³a. Nastêpnego zdumiewaj¹cego odkrycia dokonano dziêki

Rosalyn Bruyere, osobie o du¿ych zdolnoœciach parapsychicznych. Dr Hunt bada³a czakry elektronicznie, natomiast Rosalyn Bruyere obserwowa³a zmiany w aurze ludziuczestnicz¹cych w eksperymencie. Okaza³o siê, ¿e uwagi na temat zmian zabarwienia wewn¹trz aury pokrywa³y siê dok³adniez wynikami badañ elektrodami EMG. Za ka¿dym razem, gdy Rosalyn Bruyere widzia³a na przyk³ad czerwieñ w aurze,specyficzny obraz fal pojawia³ siê na urz¹dzeniach rejestruj¹cych. Podobnie dzia³o siê w odniesieniu do innych kolorów.

Czwórka

Cztery dolne czakry przedstawia siê czêsto jako kwadrat. Wibruj¹ one wolniej ni¿ trzy czakry górne i maj¹ solidn¹ wiêŸ zziemi¹. Ka¿da z nich odnosi siê do jednego z czterech ¿ywio³ów: ognia, ziemi, powietrza i wody.

Czakra podstawowa(Muladhara)kolor: czerwieñ¿ywio³: ziemiazmys³: powonienied¹¿enia: kontakt fizycznywyzwanie: myœl, zanim zaczniesz dzia³aækluczowe s³owo: fizycznoœæCzakra podstawowa znajduje siê u podstawy krêgos³upa i daje poczucie bezpieczeñstwa i otuchê. W sanskrycie s³owo

muladhara oznacza „wsparcie". W istocie, czakra podstawowa dodaje nam si³ witalnych i wi¹¿e mocno z ziemi¹. Dziêki niejtryskamy zdrowiem i energi¹, a na poziomie emocjonalnym daje nam ona odwagê i wytrwa³oœæ. Czakra podstawowa

Page 26: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 26/59

zarz¹dza równie¿ naszym powonieniem oraz takimi czêœciami naszego cia³a, jak zêby, koœci i paznokcie. Odgrywarównie¿ podstawow¹ rolê w naszym przetrwaniu, poniewa¿ kontroluje nasze reakcje ucieczki lub walki. Kiedy nie jestodpowiednio pobudzona, stajemy siê nerwowi i niepewni. W rezultacie wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ strach. Jeœliczakra podstawowa jest zbyt pobudzona, stajemy siê apodyktyczni, egocentryczni i uzale¿niamy siê od pieniêdzy oraz seksu.

Czakra krzy¿owa(Svadisthana)

kolor: pomarañczowy¿ywio³: wodazmys³: smak d¹¿enia: szacunek i akceptacjawyzwanie: kochaj ludzi i s³u¿ ims³owo kluczowe: spo³ecznyCzakra krzy¿owa znajduje siê na poziomie koœci krzy¿owej, w ma³ym zag³êbieniu na plecach, oko³o piêciu centymetrów

 poni¿ej pêpka. Poniewa¿ odnosi siê ona do wody, zarz¹dza gospodark¹ p³ynami w naszym organizmie. Svadisthana znaczy„dom ¿yciowej si³y". Czakra ta reprezentuje seksualnoœæ, kreatywnoœæ i równowagê emocjonaln¹, pobudza w nasoptymizm i nadziejê, a ponadto wp³ywa na nasz zmys³ smaku. Czakra krzy¿owa tych, którzy ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty zinnymi, pozostaje w równowadze, co daje im giêtkoœæ konieczn¹ do bezkonfliktowego i skutecznego wspó³dzia³ania z

 bliŸnimi. Jeœli ta czakra nie dzia³a poprawnie, mo¿emy cierpieæ na takie dolegliwoœci, jak artretyzm. Chorobywywo³ywane s¹ przez negatywne emocje, na przyk³ad gniew, frustracjê czy urazê, które pojawiaj¹ siê, gdy czakra krzy¿owa

nie jest doœæ pobudzona. Kiedy jest nadmiernie pobudzona, próbujemy manipulowaæ innymi, stajemy siê agresywni iotwarcie sobie pob³a¿amy.

Czakra splotu s³onecznego(Manipuraka)kolor: ¿ó³ty¿ywio³: ogieñzmys³: wzrok d¹¿enie: zrozumieæwyzwanie: skutecznie porozumiewaæ siê z bliskimis³owo kluczowe: intelektS³owo manipuraka znaczy „klejnot w pêpku". Czakra splotu s³onecznego daje nam ciep³o, wiarê w siebie i szczêœcie.

Zarz¹dza ona dwiema dziedzinami: wch³anianiem po¿ywienia, przyczyniaj¹c siê do dobrego trawienia i samopoczucia, orazoczami. Nic w tym dziwnego, gdy sobie przypomnisz, o ile wszystko lepiej wygl¹da, kiedy jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni.

Czakra ta ma równie¿ zwi¹zek z wra¿liwoœci¹. Na poziomie emocjonalnym tworzy ona optymizm, kreatywnoœæ, poczuciew³asnej godnoœci i pewnoœæ siebie. Jeœli cz³owiek ma negatywn¹ postawê, wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ gniew iwrogoœæ.

 Nadmiernie pobudzona czakra splotu s³onecznego czyni z nas pracoholików, pe³nych pretensji perfekcjonistów, natomiastgdy brak jej bodŸców – brakuje nam pewnoœci siebie, stajemy siê zagubieni i nabieramy przekonania, ¿e na nic w naszym¿yciu nie mamy wp³ywu.

Czakra sercowa( Anahatha)kolor: zieleñ¿ywio³: powietrzezmys³: dotyk d¹¿enie: kochaæ i byæ kochanymwyzwanie: nabierz pewnoœci siebie

s³owo kluczowe: emocjeCzakra sercowa znajduje siê poœrodku klatki piersiowej, na jednej linii z sercem. Ma zwi¹zek z mi³oœci¹, harmoni¹,wspó³czuj¹cym zrozumieniem i zmys³em dotyku. Na Dalekim Wschodzie czakrê serca nazywa siê czêsto domem duszy. Anahatha znaczy „niepokonany". Na poziomie emocjonalnym czakra ta ma  wp³yw na wspó³czucie, akceptacjê siebie samego iszacunek dla siebie oraz bliŸnich. Ludzie ci pozostaj¹ w kontakcie ze swymi emocjami, dbaj¹c o siebie i o innych.

 Na pewno znasz osoby, których czakra serca nie jest doœæ pobudzona. Maj¹ oni sk³onnoœæ do nadwra¿liwoœci, s¹ zbytwspó³czuj¹cy i odczuwaj¹ nieustann¹ potrzebê dawania. U¿alaj¹ siê te¿ nad sob¹ i wszystkiego siê boj¹. Wiêkszoœæ ludzi

 pozostaj¹cych na czyimœ utrzymaniu ma nie doœæ pobudzon¹ czakrê serca. Kiedy jest ona nadmiernie pobudzona, stajemysiê zaborczy, wymagaj¹cy, mamy zmienne nastroje i wszystko musimy mieæ pod kontrol¹.

Trójca

Trzy górne czakry znane s¹ jako trójca lub triada. Pulsuj¹ na wy¿szym poziomie ni¿ cztery ni¿sze czakry. Maj¹ zwi¹zek zkwadratur¹ astrologii: znaki kardynalne (Baran, Rak, Waga i Kozioro¿ec) s¹ otwarte, energiczne i pe³ne wyrazu, znaki sta³e

(Byk, Lew, Skorpion i Wodnik) s¹ sztywne, uparte i zawziête, natomiast znaki zmienne (BliŸniêta, Panna, Strzelec i Ryby)³atwo siê przystosowuj¹ do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci.

Page 27: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 27/59

Czakra gard³owa(Visshudha)kolor: b³êkitkwadratura: sta³yzmys³: dŸwiêk d¹¿enie: wewnêtrzny spokójwyzwanie: ryzykujs³owo kluczowe: pojêciaCzakra ta znajduje siê na poziomie krtani. Visshudha znaczy „czysta". Czakra gard³owa stanowi najwa¿niejszy element,

gdy chodzi o przekazywanie myœli 2 czakry brwiowej do czterech ni¿szych czakr. Jest to czakra porozumiewania siê iwyra¿ania swojego „ja". Na poziomie emocjonalnym wzmacnia ona idealizm, mi³oœæ i zrozumienie. Bêd¹c w równowadze,czakra gard³owa daje zadowolenie, spokój ducha, dobre wyczucie czasu oraz siln¹ wiarê. Kiedy jednak zostaje nadmiernie

 pobudzona, stajemy siê aroganccy, dogmatyczni, sarkastyczni i lekcewa¿¹cy, niedostateczne pobudzenie natomiast sprawia, ¿e jesteœmy s³abi, nieszczerzy i niegodni zaufania.

Czakra brwiowa( Ajna)kolor: indygokwadratura: zmiennyd¹¿enie: osi¹gniêcie harmonii z wszechœwiatem

wyzwanie: realizacja marzeñs³owo kluczowe: intuicjaCzakra brwiowa znajduje siê na czole, miêdzy brwiami. W sanskrycie jej nazwa znaczy „rozkaz". Zarz¹dza ona umys³em i

 jest oœrodkiem kieruj¹cym innymi czakrami. Nic nigdy nie powsta³o, jeœli ktoœ tego nie wymyœli³. To jest w³aœnie funkcjaczakry brwiowej. Niestety, wiêkszoœæ z nas w ogóle nie kontroluje swoich wzorców myœlowych albo czyni to wnieznacznym stopniu. Na poziomie emocjonalnym czakra ta zwiêksza nasze zrozumienie œwiata, sprawiaj¹c, ¿e stajemy siêœwiadomi naszej duchowej natury.

Wszelkie objawy intuicji pochodz¹ od czakry brwiowej, nawet tak ma³o znacz¹ce przyk³ady, jak wyczuwanie nastrojów iuczuæ innych ludzi. Czy zdarzy³o ci siê spêdziæ trochê czasu z cz³owiekiem pe³nym negatywnej energii i poczuæ ogromnewyczerpanie? Wp³ynê³a na ciebie negatywna energia tej osoby, nawet jeœli g³oœno wypowiada³a tylko pozytywne lubneutralne zdania. Inni ludzie maj¹ wp³yw na podœwiadomoœæ ka¿dego z nas.

Kiedy czakra brwiowa zostanie nadto pobudzona, stajemy siê dumni, autorytarni, dogmatyczni i manipulujemy innymi.Adolf Hitler musia³ mieæ tê czakrê zbyt pobudzon¹. Natomiast gdy jest ona pobudzona niedostatecznie, brak namasertywnoœci, jesteœmy nieœmia³ymi nieudacznikami.

Czakra korony(Sahasrara)kolor: fioletkwadratura: kardynalnyd¹¿enie: zrozumienie wszechœwiatawyzwanie: powiêkszaæ wiedzê i m¹droœæs³owo kluczowe: duchowoœæCzakra korony, która kontroluje najsilniejsze drgania energii w organizmie, usytuowana jest na samym czubku g³owy.

Artyœci, maluj¹c portret osoby szczególnie uduchowionej, czêsto przedstawiaj¹ tê czakrê w postaci aureoli. Tonsura mnichówto sposób na ods³oniêcie tego miejsca. Sanskryckie s³owo sahasrara znaczy „tysi¹c", a symbolem czakry korony jest kwiatlotosu o tysi¹cu p³atków.

Czakra ta utrzymuje w równowadze i harmonii wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê naszej natury. Zarz¹dzarównie¿ poziomem mistycznym, duchowym; tym, na którym zdajemy sobie sprawê, ¿e wszystko, co ¿yje, jest ze sob¹

 powi¹zane. Porzucenie pojêcia indywidualnoœci i zostanie czêœci¹ wszechœwiata w ten w³aœnie sposób jest niezwykletrudne. Tymczasem, czyni¹c to, stajemy siê ca³oœci¹, nasza ciemniejsza strona natury zostaje zapomniana, a my mo¿emy ¿yænaprawdê.

Kiedy czakra korony jest zbyt pobudzona, stajemy siê sfrustrowani, destruktywni i przygnêbieni. Powszechne s¹ wtedysilne migreny. Gdy czakra ta nie zosta³a dostatecznie pobudzona, zamykamy siê w sobie, stajemy siê niekomunikatywni i

 brak nam radoœci ¿ycia.

Kiedy zaczniesz dostrzegaæ czakry, zdasz sobie sprawê z ró¿nic w ich rozmiarze i intensywnoœci. Czakra gard³owa jednego cz³owieka mo¿e byæ du¿a, pulsuj¹ca ¿yciem i szybka, podczas gdy czakra drugiego bêdzie ma³a, przygaszona i powolna. Znaczy to, ¿e pierwsza osoba u¿ywa swojej czakry gard³owej w sposób pozytywny, natomiast druga niewykorzystuje jej potencja³u.

 Na szczêœcie, za zgod¹ samego zainteresowanego bêdziesz móg³ poprawiæ stan sennej czakry gard³owej i skutecznie

zrównowa¿yæ jego energiê. Nazywamy to równowa¿eniem aury.

Page 28: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 28/59

Równowa¿enie aury

W rozdziale drugim nauczyliœmy siê, jak u¿ywaæ ró¿d¿ki (czy raczej zagiêtych prêtów), by odnaleŸæ aurê. Teraz pos³u¿ymy siê wahade³kiem.

Wahade³ko to po prostu ciê¿arek przywi¹zany do nitki, sznurka czy ³añcuszka. Niemal ka¿dy przedmiot mo¿e spe³niaæ têfunkcjê, jednak lepiej, gdy wa¿y przynajmniej kilka dekagramów.

W sklepach mo¿na dostaæ gotowe wahade³ka, ale jeœli

zdecydujesz siê na zakup jednego z nich, sprawdŸ kilka,zanim podejmiesz decyzjê. Zobaczysz, ¿e niektórewahade³ka reaguj¹ ³atwiej ni¿ inne. Mo¿esz równie¿ nabyæwahade³ko do badania aury (zwane czasami wahade³kiemspektralnym) we wszystkich kolorach têczy, zaopatrzone wma³y wskaŸnik, który mo¿na przesuwaæ w górê i w dó³, byokreœliæ, jakiego koloru szukasz. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e s¹one pomocne, ja sam u¿ywam takiego, chocia¿ zwyk³ewahad³o pozwala osi¹gn¹æ takie same wyniki (rys. 5.2).

WeŸ sznurek wahade³ka w palce (kciuk i palecwskazuj¹cy) i zawieœ je nad rysunkiem 5.3. Zapytaj, którykierunek odpowiada s³owu „tak". B¹dŸ cierpliwy, po chwiliwahade³ko zacznie siê poruszaæ. Mo¿e siê? ko³ysaæ w górê

i w dó³ lub na boki albo zakreœlaæ ko³a, zgodnie lubniezgodnie z ruchemwskazówek zegara.Kiedy zorientujesz siê, który ruch oznacza „tak", zatrzymaj wahade³ko na chwilê nad œrodkiem rysunku, a nastêpnie

zapytaj, który kierunek odpowiada s³owu „nie". Urz¹dzenie zacznie  siê po chwili poruszaæ i uzyskasz tê informacjê.Warto od czasu do czasu sprawdzaæ funkcjonowanie

wahade³ka. Wielu ludzi stwierdza, ¿e raz okreœlone ruchyna „tak" i na „nie" nie ulegaj¹ zmianie. Ale mo¿e siê zdarzyæinaczej. Dlatego zadawanie wahade³ku tego pytania jestdobrym pomys³em.

Teraz mo¿emy zrównowa¿yæ aurê naszego znajomego za pomoc¹ wahade³ka.

Poproœ go, by siê po³o¿y³ wygodnie na plecach. Ja swoimznajomym dajê poduszeczkê, na której mog¹ oprzeæ g³owê.

Jeœli masz wahade³ko do mierzenia aury, nastawwskaŸnik na kolor czerwony. Jeœli u¿ywasz klasycznegowahade³ka, powiedz sobie: „Szukam czakry podstawowej".

Zawieœ wahade³ko ponad podstaw¹ krêgos³upa (mniej wiêcej na wysokoœci narz¹dów p³ciowych). Zapytaj wahade³ko:„Czy czakra mojego znajomego jest w dobrym zdrowiu?".

Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna, nie trzeba robiæ nic Wiêcej i mo¿na przejœæ do sprawdzania czakry krzy¿owej. (Jeœliu¿ywasz wahade³ka do wykrywania aury, nie zapomnij przestawiæ wskaŸnika na kolor pomarañczowy).

Gdy jednak wahade³ko da ci odpowiedŸ negatywn¹, wskazuj¹c, ¿e czakra podstawowa nie jest w dobrym zdrowiu, musiszszukaæ dalej. Ja najpierw sprawdzam ka¿d¹ czakrê, a dopiero potem staram siê usun¹æ zaburzenia (rys. 5.4).

Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu czakr pytam mojego wahade³ka, która spoœród nich jest najbardziej negatywna.Robiê to, pytaj¹c o ka¿d¹ po kolei: „Czy czakra podstawowa jest najbardziej negatywna?", „Czy czakra krzy¿owa jestnajbardziej negatywna?" itd., dopóki nie otrzymam potwierdzaj¹cej odpowiedzi.

 Na tym etapie musimy zadaæ wahade³ku jeszcze dwa pytania. Znowu unieœ wahade³ko

nad rysunkiem 5.3. i zapytaj: „Który kierunek wskazuje energiê negatywn¹?" oraz „Którykierunek wskazuje energiê pozytywn¹?". Nape³nij szklankê wod¹ i zanurz w niej palce tej rêki, w której nie trzymasz wahade³ka.Umieœæ wahade³ko ponad najbardziej negatywna czakra i poproœ je, by wydoby³o z

niej ca³¹ negatywna energiê. Wahade³ko zacznie siê poruszaæ w kierunku oznaczaj¹cymnegacjê. W istocie negatywna energia

wêdruje w górê, przez twoj¹ rêkê, klatkê piersiow¹, a potem w dó³ drug¹ rêk¹ do wody.Gdy tylko wahade³ko przestanie siê poruszaæ w tym kierunku, wyjmij palce ze szklanki.

Umyj d³oñ pod bie¿¹c¹ wod¹ i powtórz to æwiczenie z pozosta³ymi czakrami, w którychznalaz³eœ negatywn¹ energiê.

Podczas seansu dobrze jest porozmawiaæ ze znajomym o tym, co siê dzieje, i zapytaæ goo przyczyny zmagazynowania negatywnej energii. Nie ka¿dy bêdzie chcia³ ci siê zwierzaæ imusisz to uszanowaæ. Jednak nawet w takiej sytuacji wymieniani czynniki, które mog¹le¿eæ u jej podstaw, i sugerujê sposób postêpowania, maj¹c nadziejê, ¿e dana osoba z moich rad skorzysta. Oczywiœcie, jeœlichcesz zajmowaæ siê równowa¿eniem aury, musisz byæ troskliwy, wra¿liwy, ³agodny i pe³en wyrozumia³oœci.

Czasami ludzie nie wiedz¹, dlaczego gromadz¹ w sobie negatywn¹ energiê. Prawdopodobnie dlatego, ¿e ukryli swoje problemy bardzo g³êboko i nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z ich istnienia.

Page 29: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 29/59

 Niedawno równowa¿y³em aurê pewnego zamo¿nego biznesmena. Uwa¿a³ siebie za cz³owieka niezwykle pozytywnego inie chcia³ wierzyæ, ¿e ma w sobie jak¹kolwiek negatywn¹ energiê. Jednak w czasie równowa¿enia aury wyzna³, ¿e wdzieciñstwie nigdy nie p³aka³, bo ojciec powiedzia³ mu, i¿ ch³opcy nie p³acz¹. Ta potrzeba nieokazywania i kontrolowaniaemocji by³a ukryta g³êboko w jego czakrach. Kiedy skoñczy³em, p³aka³ niemal przez dwadzieœcia minut. By³emzaniepokojony, ale uspokoi³ mnie, mówi¹c, ¿e to ³zy szczêœcia. Wychodz¹c ode mnie, wygl¹da³ przynajmniej o piêtnaœcie latm³odziej.

Kiedy usuniesz negatywn¹ energiê, jeszcze raz sprawdŸ czakry, by mieæ pewnoœæ, ¿e wahade³ko pokazuje twierdz¹c¹odpowiedŸ nad ka¿d¹ z nich. Czasami siê zdarza, ¿e nie uda siê usun¹æ ca³ej negatywnej energii. Zadanie nie zostanieukoñczone, dopóki wszystkie czakry nie dadz¹ pozytywnej odpowiedzi.

Zanim skoñczysz, nastaw wskaŸnik na zieleñ i przesuñ wahade³kiem nad ca³ym cia³em w kierunku wskazuj¹cym pozytywn¹ energiê. Jeœli u¿ywasz zwyk³ego wahade³ka, wyobraŸ sobie, ¿e wysy³a ono zielon¹, uzdrawiaj¹c¹ energiê, byo¿ywiæ i zregenerowaæ si³y twojego znajomego.

 Na koniec poproœ go, by wyla³ wodê ze szklanki do umywalki, równoczeœnie dziêkuj¹c za uwolnienie go od negatywnejenergii.

Po zabiegu równowa¿enia aury twój przyjaciel powinien czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. Ludzie twierdz¹ czêsto, ¿e od latnie czuli siê tak dobrze. Ja równie¿ w nagrodê czujê siê o¿ywiony i zregenerowany. Wiele osób, nawet te, które w czasierównowa¿enia aury niechêtnie rozmawia³y o przyczynach gromadzenia negatywnej energii, po zabiegu otwiera swoje serce iumys³.

Kryszta³y

Z ka¿d¹ czakr¹ zwi¹zany jest jeden kryszta³. Mo¿na go nosiæ, by wspomóc osi¹ganie równowagi. Wyboru nale¿y jednak dokonywaæ ostro¿nie. Kryszta³y szybko poch³aniaj¹ energiê. Jeœli wiêc myœlisz negatywnie, kryszta³ wch³onie tê energiê, byoddaæ j¹ tobie póŸniej. Kryszta³y poch³aniaj¹ równie¿ uczucia innych ludzi. Jeœli wiêc spêdzasz wiêkszoœæ czasu z ludŸmiagresywnymi, nieszczêœliwymi lub przygnêbionymi, twój kamieñ poch³onie te uczucia i póŸniej ci je przeka¿e.

Z drugiej strony, jeœli spêdzisz du¿o czasu z ludŸmi pe³nymi entuzjazmu, otwartymi i szczêœliwymi, kryszta³równie¿ wch³onie ich energiê i potem ci j¹ zwróci.

Dobrze jest nosiæ swój kryszta³ pod ubraniem, bezpoœrednio na skórze, dziêki czemu bêdzie ukryty przed negatywn¹energi¹ innych. Z tego samego powodu niektórzy wol¹ nosiæ kamieñ na szyi ukryty w ma³ym woreczku. Ten sposób jest

 jednak mniej skuteczny ni¿ w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹.Kryszta³ nale¿y czyœciæ regularnie, szczególnie wtedy, gdy na³adowa³ siê negatywn¹ energi¹. P³ucz go przez minutê w

zimnej, bie¿¹cej wodzie, pamiêtaj¹c, by jego czubek by³ skierowany ku do³owi. Nic dziwnego, ¿e kryszta³y odnosz¹ce siê do czakr wybiera siê na ogól w zale¿noœci od koloru. Tak wiêc czerwony

kryszta³ nosi siê, by wspomóc czakrê podstawow¹, a pomarañczowy – czakrê krzy¿ow¹. Wiele osób nosi czyste kryszta³ykwarcu w celu wspomo¿enia wszystkich czakr, jako ¿e przejrzysty kryszta³ wi¹¿e siê ze œwiat³em, które tworzy wszystkiekolory. Przejrzysty kryszta³ kwarcu mo¿e wiec poœrednio u-zdrowiæ cia³o, dostarczaj¹c takiej barwy, jaka bêdzie konieczna.

Czakra podstawowaCzerwony granat (najlepiej go nosiæ poni¿ej pasa, poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ bóle i zawroty g³owy).Czarny obsydian (jako uziemienie). Przydymiony kwarc (dobry na psychiczne, emocjonalne i fizyczne blokady).

Czakra krzy¿owaTygrysie oko (daje si³ê, wytrwa³oœæ i odwagê). Karneol (wzmaga mêskoœæ i zmniejsza napiêcie).

Czakra splotu s³onecznegoCytryn (wzmaga koncentracjê i zmniejsza sk³onnoœæ do zamartwiania siê).

Malachit (zielony kamieñ, który zmniejsza urazy emocjonalne i wywo³uje radoœæ).Czakra sercowa

 Zielony jaspis (daje mi³oœæ, ciep³o i m¹droœæ). Ró¿owy kwarc (pomaga pokochaæ samego siebie). Zielony awanturyn (kamieñ marzycieli – daje niezale¿noœæ i œwietne pomys³y).

Czakra gard³owaSodalit (pomaga w wyra¿aniu samego siebie). A¿uryt (przyspiesza duchowe przebudzenie).

Czakra brwiowa Lapis lazuli (wspiera duchowoœæ – stosowaæ ostro¿nie, u niektórych osób mo¿e wywo³ywaæ zawroty g³owy). Fluoryt (wzmacnia organizm po emocjonalnych urazach).

Czakra korony Ametyst (silny obroñca). Purpurowy fluoryt  (regeneruje organizm i daje duchow¹ œwiadomoœæ).Sugilit (daje poczucie sensu).

Page 30: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 30/59

 Przezroczysty kwarc (zawiera ca³¹ têczê i wspomaga wszystkie czakry).

Page 31: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 31/59

Rozdzia³ 6

Interpretacja barw

Teraz prawdopodobnie ju¿ dostrzegasz wiele ró¿nych kolorów wewn¹trz aury innych ludzi. To fascynuj¹ce, aleumiejêtnoœæ ta jest zupe³nie nieprzydatna, jeœli nie potrafisz tych barw zinterpretowaæ. Najbardziej widoczny jest kolor podstawowy, poniewa¿ dominuje w aurze. Ludzie czêsto mi siê zwierzaj¹, ¿e nie s¹ z

niego zadowoleni. Byæ mo¿e wyobra¿aj¹ sobie, ¿e maj¹ piêkn¹, uduchowion¹, fioletow¹ aurê, i s¹ rozczarowani, gdy siêokazuje, ¿e jest to pospolita czerwieñ. Martwi¹ siê tym zupe³nie niepotrzebnie. Myœl¹ o tradycyjnym znaczeniu barw,zapominaj¹c o innych aspektach.

Oto znaczenie kolorów zgodne z tradycj¹:CZERWONY: zmys³owoœæ, si³y ¿ywotne, agresja.POMARAÑCZOWY: emocje, zdrowie. ¯Ó£TY: kreatywnoœæ, intelekt.ZIELONY: uzdrawianie, umi³owanie przyrody.NIEBIESKI: nauczanie, podró¿e, poszukiwanie m¹droœci.INDYGO: troska, dba³oœæ o innych, humanitaryzm.FIOLET: duchowoœæ, intuicja, nauczanie, jasnowidztwo.

RÓ¯OWY: materializm, stawianie sobie celów, ciê¿ka praca.BR¥ZOWY: humanitaryzm, poœwiêcenie.BIA£Y: duchowoœæ, czystoœæ, bezinteresownoœæ.SREBRNY: intuicja, idealizm, marzycielstwo, wizjonerstwo.Z£OTY: nieograniczony potencja³.Spotka³em osoby obdarzone ka¿dym z wymienionych kolorów podstawowych. Czêsto ¿yj¹ one zgodnie z uznanym

wzorcem danej barwy. Mog¹ jednak równie dobrze postêpowaæ niemal ca³kiem odwrotnie.Bywaj¹ na przyk³ad ludzie biznesu z ka¿dym z podstawowych kolorów. To samo dotyczy nauczycieli, lekarzy, prawników,

hydraulików, urzêdników i przedstawicieli ka¿dego innego zawodu. Równie¿ wœród bezrobotnych, czy nawet w wiêzieniu, pojawi¹ siê wszystkie kolory.

Dlaczego? Mo¿na by siê spodziewaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony z³otym kolorem podstawowym bêdzie robi³ coœnaprawdê wartoœciowego w ¿yciu, a ka¿dy, kto ma fiolet lub biel jako barwê podstawow¹, bêdzie duchowowyemancypowany.

W rzeczywistoœci ludzie s¹ istotami z³o¿onymi i nie mo¿na ich klasyfikowaæ w tak prosty sposób.Jeœli spytasz osoby o pomarañczowym kolorze podstawowym, czy miewaj¹ silne emocje, ich odpowiedŸ bêdzieniejednoznaczna. Niektórzy zdecydowanie przytakn¹, inni zaprzecz¹, jakoby odgrywa³y one jak¹kolwiek rolê w ich ¿yciu. Bezwzglêdu na odpowiedŸ, ty bêdziesz wiedzia³, ¿e na pewnym etapie ¿ycia dana osoba bêdzie mieæ w sobie potencja³, który

 pozwoli jej dobrze wykorzystaæ drzemi¹ce w niej emocje.Kiedyœ martwi³a mnie liczba osób obdarzonych srebrnym i z³otym kolorem podstawowym, które zupe³nie nie robi³y w

¿yciu nic sensownego. Przecie¿ – myœla³em – powinny odnosiæ du¿o wiêcej sukcesów ni¿ reszta ludzi. Jednak powiedzenie,¿e nie mo¿na kogoœ poznaæ, dopóki nie zjad³o siê z nim beczki soli, jest prawdziwe. Czêsto przed tymi ludŸmi otwieraj¹ siêniezliczone mo¿liwoœci, oni jednak z ró¿nych powodów nie potrafi¹ z nich skorzystaæ.

 Najbardziej powszechnym tego powodem jest strach. Strach przed pora¿k¹. Strach przed sukcesem. Wielu z nich ³atwiej jest przepuszczaæ okazje i wieœæ przeciêtne ¿ycie. Bêd¹ mieli bolesn¹ œwiadomoœæ, ¿e nie postêpuj¹ tak, jak mogliby lub powinni, ale strach bêdzie ich powstrzymywa³.

Kolor podstawowy tylko wskazuje, co dany cz³owiek powinien uczyniæ ze swoim ¿yciem, a on mo¿e postêpowaæ zupe³nieinaczej z najró¿niejszych powodów.

Przez krótki czas zajmowa³em siê sprzeda¿¹ maszyn drukarskich. Trudno by by³o znaleŸæ cz³owieka o mniejszychuzdolnieniach technicznych ni¿ ja, ale odnosi³em sukcesy w tym zawodzie i lubi³em go. Ilekroæ potencjalny kupiec zadawa³mi techniczne pytanie, musia³em poszukiwaæ odpowiedzi, poniewa¿ mój umys³ jest zupe³nie niepraktyczny. Moim

 podstawowym kolorem jest niebieski. Ktokolwiek by spojrza³ na moj¹ aurê, kiedy kontaktowa³em siê z drukarniami, dziwi³bysiê, dlaczego wykonujê tê pracê. Wiedzia³em, ¿e nie to powinienem robiæ, ale mia³em ma³e dzieci i p³aci³em wysoki czynsz,a zajêcie by³o bardzo dobrze p³atne. Pracowa³em w tym zawodzie z konkretnego powodu.

Mia³em szczêœcie, ¿e sprzedawa³em maszyny drukarskie tylko przez krótki czas. Niektórzy ludzie spêdzaj¹ ca³e ¿ycie,wykonuj¹c nieodpowiednie dla siebie prace, których bardzo nie lubi¹.

 Nie muszê mówiæ, ¿e odzwierciedla siê to w ich niewielkiej aurze, o przygaszonych kolorach. Ludzie ci ¿yj¹ tylko po³owicznie.

Porównaj to z cz³owiekiem kochaj¹cym swój zawód. Co rano zaczyna dzieñ podekscytowany i pe³en radoœci. Za³ó¿my, ¿ema szczêœliwe ¿ycie rodzinne, daj¹ce poczucie spe³nienia, ¿e kocha i jest kochany. Jego aura bêdzie du¿a, kolory jasne, pe³neenergii i ¿ycia.

Mo¿esz znaæ dwie osoby o tej samej barwie podstawowej, ale tylko jedna z nich ¿yje pe³ni¹ ¿ycia, podczas gdy drugawegetuje. Ktoœ obcy, patrz¹c na ich aurê, od razu zgadnie, kto jest cz³owiekiem spe³nionym, a kto nie.

Page 32: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 32/59

Aury nastroju

W zasadzie kolor podstawowy pozostaje niezmienny przez ca³e ¿ycie, ale mog¹ go chwilowo zastêpowaæ inne barwy, wzale¿noœci od nastroju.

WyobraŸ sobie, ¿e masz mi³y dzieñ w pracy. Po kilku godzinach ktoœ nagle wchodzi do biura i nies³usznie ciê oskar¿a ocoœ, czego nie zrobi³eœ, po czym wypada z pokoju, nie daj¹c ci szansy na odpowiedŸ. Czy odbi³oby siê to na twoichemocjach? Jest bardzo prawdopodobne, ¿e pomarañczowy zdominowa³by twój zwyk³y kolor podstawowy, odzwierciedlaj¹c

twoje podenerwowanie.Gdy bêdziesz rozmyœla³ o tym niesprawiedliwym oskar¿eniu, mo¿e ciê zacz¹æ ogarniaæ gniew. Pomarañczowy zblednie i

zacznie siê mieszaæ z czerwonym. po chwili z³oœæ ci przejdzie i powróci twój naturalny kolor podstawowy. Tymczasemktoœ, kto spojrza³by po raz pierwszy na twoj¹ aurê w tej w³aœnie chwili, by³by przekonany, ¿e jest nim pomarañczowy lubczerwony.

Aura odzwierciedla nasze nastroje przez ca³y dzieñ. Jeœli spokojnie odpoczywasz, aura bêdzie zawiera³a du¿o zieleni.Jeœli koncentrujesz siê na rozwi¹zywaniu problemu w pracy, bêdzie j¹ przepe³niaæ barwa ¿ó³ta, szczególnie wokó³ g³owy.

Jakoœæ barw wskazuje na nasz rzeczywisty nastrój. Sportowiec w czasie pobijania œwiatowego rekordu bêdzie mia³ waurze du¿o czerwieni. Ale ta czerwieñ bêdzie ¿ywa, b³yszcz¹ca i czysta. Porównaj to z kimœ, kto jest bardzo zagniewany izaraz siê bêdzie k³óci³ – jego czerwieñ bêdzie brudna, ciemna, jakby b³otnista, odzwierciedlaj¹c uczucie gniewu iwœciek³oœci.

Mo¿esz æwiczyæ odczytywanie takich reakcji z twoim partnerem, prosz¹c, by sobie wyobra¿a³ ró¿ne nastroje. Nie zdo³aon oczywiœcie dok³adnie oddaæ mrocznej aury kogoœ opêtanego chciwoœci¹, ¿¹dz¹ lub zawiœci¹, ale to doœwiadczenie

 pozwoli ci dostrzec, jakie zmiany dokonuj¹ siê wewn¹trz aury, gdy w grê wchodz¹ emocje.Szukaj okazji do obserwacji aury innych ludzi w ró¿nych okolicznoœciach. Przyjrzyj siê pianiœcie ca³kowicie poch³oniêtemu muzyk¹. Obserwuj lekkoatletê przygotowuj¹cego siê do zawodów. Popatrz na m³odych ludzi siedz¹cych wklasie przed egzaminem. Ja szczególnie lubiê przygl¹daæ siê chórowi, który œpiewa swoj¹ ulubion¹ pieœñ. Aura

 poszczególnych osób zdaje siê zlewaæ nad g³owami w jednoœæ i wznosi siê ku niebiosom jak jedna piêkna, bia³a kolumnaczystej energii.

Jakiœ czas temu by³em na du¿ej wystawie. Na pocz¹tku dnia ka¿dy zwiedzaj¹cy by³ œwie¿y i podekscytowany. W miarêup³ywu czasu widzia³em coraz wiêcej osób o zmêczonej aurze, a pod koniec dnia wszyscy wygl¹dali na sfrustrowanych izagubionych. Stopniowo ludzie odczuwali coraz wiêksze zdenerwowanie, poniewa¿ mieli za ma³o czasu, by wszystkoobejrzeæ, a na wystawie by³o t³oczno. W rezultacie pod wieczór widzia³em coraz czêœciej aurê nastroju, a nie tê w³aœciw¹. Zciekawoœci¹ obserwowa³em, jak w t³umie narasta frustracja.

Podobne zjawisko mo¿esz spotkaæ w czasie gier sportowych, szczególnie gdy miejscowa dru¿yna przegrywa.Ka¿da myœl wp³ywa na aurê. Proste marzenia na jawie maj¹ niewielkie znaczenie, ale powa¿ne, konstruktywne myœlenie

mo¿na bardzo ³atwo w niej odczytaæ. Myœli maj¹ wiêksz¹ moc, ni¿ siê nam czasem wydaje. Te negatywne gromadz¹ siêniepostrze¿enie i po pewnym czasie wywo³uj¹ chorobê w fizycznym ciele cz³owieka. Proces ten mo¿na dostrzec w aurze, gdytylko siê rozpocznie. Wszystkim nam przechodzi przez g³owê piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t tysiêcy myœli dziennie iwiêkszoœæ z nas nie ma pojêcia, ile z nich jest pozytywnych, a ile negatywnych. Niestety, wiêkszoœæ z nas czêœciej mamyœli negatywne.

Dlatego tak wa¿ne s¹ afirmacje, czyli pozytywne myœli, które specjalnie umieszcza siê w umyœle. Umys³ nie ma pojêcia,czy dana myœl jest przypadkowa, czy œwiadomie wprowadzona, lecz pos³uguje siê tym, co otrzymuje. Dobrze jest od razu

 przestawiaæ negatywne myœli na pozytywne, gdy tylko zdasz sobie sprawê, co siê dzieje.Umys³ nie wie, ani nic go to nie obchodzi, czy afirmacja jest prawdziwa, czy nie. Jeœli na przyk³ad masz k³opoty

finansowe, na pewno czêsto myœlisz negatywnie o swojej sytuacji. Prawdopodobnie czêœciej myœlisz o biedzieni¿ zamo¿noœci. Gdybyœ mówi³ sobie: „Tworzê dobrobyt", za ka¿dym razem, gdy siê przy³apiesz na negatywnej myœli o

 pieni¹dzach, twój umys³ zacz¹³by funkcjonowaæ bardziej pozytywnie, a twoja sytuacja finansowa z czasem by siê polepszy³a.Zmiana w twoich finansach zajê³aby trochê czasu, natomiast w aurze odzwierciedli³aby siê od razu.

Znaczenie kolorów Nastroje przychodz¹ i odchodz¹, a ich barwy nie zawsze ³atwo zinterpretowaæ, szczególnie wtedy, gdy wiele kolorów

miesza siê wewn¹trz aury. Doskona³ym przyk³adem jest aura, w której brudna czerwieñ ³¹czy siê z czerni¹. Obecnoœæ tejostatniej nigdy nie jest dobrym znakiem, a jej kombinacja z czerwieni¹ oznacza okrucieñstwo, nienawiœæ i z³o. Kiedy ludziewpadaj¹ w furiê i „robi im siê przed oczami czerwono", W istocie widz¹ brudn¹ czerwieñ wymieszan¹ z du¿¹ iloœci¹ czerni. Tênegatywn¹ energiê mo¿na czasem dostrzec dos³ownie jako ogieñ wokó³ g³owy cz³owieka. Najczêœciej po takim ataku gniewuwystêpuje silna migrena.

Czerwieñ sama w sobie, gdy jest kolorem nastroju oznacza po prostu ¿ywotnoœæ oraz otwartoœæ i pozytywne, dobreuczucia. Mo¿e tak¿e okreœlaæ poziom energii seksualnej.

Pomarañczowy wskazuje na uczucia i emocje. Jeœli barwa jest jasna i przyjemna dla oka, oznacza ambicjê, pozytywne podejœcie do œwiata i wspó³czuj¹c¹ postawê wobec ludzi. Brudny pomarañczowy charakteryzuje egoizm i dumê.

 ¯ó³ty wystêpuje jako barwa nastroju zawsze wtedy, gdy cz³owiek koncentruje siê, wykorzystuj¹c swój intelekt. Czytanie, pisanie czy jakiekolwiek inne dzia³anie uruchamiaj¹ce lew¹ pó³kulê mózgu tworz¹ zale¿ne od nastroju ¿ó³te zabarwienie aury.

 Nauczyciele w szkole byliby szczêœliwi, gdyby widzieli tê barwê w aurze uczniów! ¯ó³ty pojawia siê i znika, oddaj¹c rytmzmian w naszym myœleniu.

Zieleñ jako kolor nastroju wskazuje na to, ¿e energia siê wyczerpa³a i cz³owiek powinien siê dobrze wyspaæ. Jeœli ca³a

Page 33: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 33/59

aura jest nas¹czona t¹ barw¹, obojêtniejemy i odsuwamy siê od innych. Jest to stan przejœciowy, któremu zaradzi odpowiedniodpoczynek. Bardzo ciemna zieleñ oznacza oszustwo i nieuczciwoœæ.

Kiedy zieleñ i b³êkit pojawiaj¹ siê w aurze nastroju razem, znacz¹ wspó³czuj¹ce zrozumienie i intuicyjn¹ œwiadomoœæ.B³êkit jako kolor nastroju wskazuje na wewnêtrzn¹ spójnoœæ, wra¿liwoœæ, pozytywne myœlenie i chêæ rozwoju.

Ciemnoniebieski natomiast oznacza duchowoœæ i natchnienie.Indygo jako barwa nastroju oznacza duchow¹ œwiadomoœæ. Osoba, u której siê pojawia, kwestionuje istniej¹cy stan

rzeczy i pog³êbia swoj¹ wiarê lub pogl¹dy filozoficzne.Fioletowy okreœla kogoœ, kto ufa swojej wierze i rozwija sw¹ duchowoœæ. Nic dziwnego, ¿e biskupi nosz¹ fioletowe

suknie, które wskazuj¹ na ich duchowe powo³anie. Barwa ta na ogó³ pojawia siê na obrze¿ach aury nastroju, rzadko zajmujeca³y jej obszar.

Szary jako kolor nastroju podkreœla znu¿enie i przygnêbienie. Oznacza chwilowy brak wyobraŸni i konwencjonalne,nieciekawe czy wrêcz nacechowane znudzeniem podejœcie do œwiata. Równie¿ stres mo¿e spowodowaæ pojawienie siê tegokoloru.

Ró¿owy pokazuje, ¿e cz³owiek jest czu³y, dobry i ³agodny.Srebrny i z³oty rzadko wystêpuj¹ w charakterze kolorów nastroju. Kiedy ju¿ siê pojawi¹, znacz¹, ¿e dana osoba ma

natchnione lub intuicyjne myœli, nad którymi powinna siê zastanowiæ, zanim je wprowadzi w czyn. Barwy te mog¹ tak¿eznaczyæ, ¿e cz³owiek prze¿y³ chwilê olœnienia.

Bia³y pojawia siê jako kolor nastroju w chwilach przeczuæ intuicyjnych. Osoba obdarzona zdolnoœciami parapsychicznymi w chwili jasnowidzenia bêdzie mia³a du¿o bia³ego w swojej aurze.

Br¹zowy w aurze nastroju oznacza kogoœ, kto chce panowaæ nad sytuacj¹, ma jednak trudnoœci, poniewa¿ jego

nastawienie jest zbyt negatywne. Niewielkie obszary zabarwione na br¹zowo okreœlaj¹ osobê mocno st¹paj¹c¹ po ziemi, niecosztywn¹ w pogl¹dach, o zamkniêtych horyzontach myœlowych, która nie ma zamiaru uczyæ siê niczego nowego. Tacy ludziemog¹ byæ bardzo nudni dla innych, poniewa¿ interesuj¹ siê tylko sob¹ i pragn¹ rozmawiaæ jedynie na ciekawe dla nichtematy.

Czarny zawsze jest bardzo negatywny, szczególnie wtedy, gdy wchodzi w sk³ad aury nastroju. Na ogó³ wystêpujezmieszany z inn¹ barw¹ i naturê negatywnych cech okreœla w³aœnie ona. Na przyk³ad czerwieñ i czerñ oznaczaj¹nienawiœæ, okrucieñstwo i wrogoœæ. Czarny z ¿ó³tym wskazuj¹ na z³e myœli, natomiast z zielonym – na zawiœæ, sk¹pstwoi zdradê.

Trudno jest podaæ dok³adne znaczenie wszystkich barw, jakie mo¿na dostrzec w aurze, poniewa¿ ka¿dy wyra¿a siebie winny sposób. U jednego cz³owieka zach³annoœæ mo¿e siê objawiaæ zupe³nie inaczej ni¿ u drugiego. Ponadto istnieje niemalnieskoñczona ró¿norodnoœæ odcieni ka¿dego koloru. Najlepszym sposobem nauki jest obserwacja aury u jak najwiêkszejliczby osób w najró¿niejszych sytuacjach.

Page 34: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 34/59

Rozdzia³ 7

Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze

Aura zdrowego cz³owieka promienieje ¿yciem, zdrowiem i witalnoœci¹. Og³asza œwiatu, ¿e ma on zdrowe umys³, cia³o iduszê. Jeœli któraœ z tych sfer niedomaga, aura to poka¿e.Z³y stan zdrowia, który nie jest wynikiem wypadku, na ogó³ ma swe Ÿród³o w ca³ych latach negatywnego myœlenia, co

uzewnêtrznia siê w aurze na d³ugo przed pojawieniem siê fizycznych objawów. Psychiczne i emocjonalne czynnikinieustannie wp³ywaj¹ na aurê, tworz¹c zdrowie lub chorobê, w zale¿noœci od tego, jak cz³owiek ¿yje.

Potencjaln¹ chorobê mo¿na dostrzec, zwracaj¹c uwagê na rozmiar aury, jej kszta³t, wygl¹d ogólny, strukturê i kolor. Ka¿dyz tych elementów mo¿e zostaæ zaburzony przez chorobê. Zaburzenia te czêsto pokazuj¹ siê w aurze du¿o wczeœniej, zanimdana osoba uœwiadomi sobie istnienie problemu. Na fotografiach liœci wykonanych przez Kirliana widaæ odbarwienia w

 bardzo wczesnym stadium zaka¿enia wirusem, zanim mo¿na je wytropiæ w jakikolwiek inny sposób.Ludzie cierpi¹cy od d³u¿szego czasu na choroby chroniczne czêsto maj¹ aurê szarobr¹zow¹. Kolor podstawowy i promienie

 praktycznie znikaj¹, pojawiaj¹c siê znowu, gdy cz³owiek wraca do zdrowia. Tê sam¹ barwê mo¿na zauwa¿yæ, szczególniewokó³ g³owy, podczas ataku migreny. Aura staje siê wtedy nieprzejrzysta i przybiera odcieñ ciemnoszary.

 Narkotyki wp³ywaj¹ na aurê na wiele sposobów, modyfikuj¹c subtelne wibracje i powoduj¹c, ¿e wygl¹da ona niezdrowo.D³ugotrwa³e nadu¿ywanie pewnych substancji mo¿e wywo³aæ nieodwracalne zmiany w aurze, wskazuj¹ce na szkody

 poczynione w organizmie.Uszkodzenia miêœni objawiaj¹ siê „dziurami" w aurze, które znikaj¹ po powrocie do zdrowia.Wiêkszoœæ zaburzeñ stanu zdrowia ukazuje siê w postaci plamistego obszaru w ciele eterycznym, który mo¿e siê

zmieniæ w strefy brzydkiego br¹zowego lub czarnego koloru, jeœli choroba trwa przez d³u¿szy czas. Równoczeœnie promienie energii przenikaj¹ce aurê staj¹ siê mniej widoczne.

 Nic dziwnego, ¿e cia³o eteryczne zmienia siê w ten sposób – jedna z jego funkcji polega na przekazywaniu, pobieraniu i przechowywaniu ró¿nych postaci energii, która nas otacza. Jeœli ta energia siê wyczerpie, zaczyna siê choroba. Cia³oeteryczne czasami bywa nazywane aur¹ zdrowia.

Ból ujawnia siê w aurze na wiele sposobów. Wzd³u¿ dotkniêtej strefy, na ogól w ciele eterycznym, pojawia siê g³êbokiczarny cieñ. Zanim cz³owiek poczuje siê Ÿle,

cieñ ten przybiera postaæ szarej plamy. Jeœli na przyk³ad ktoœ ma zapaœæ na p³uca, pojawi siê ona w aurze nawysokoœci klatki piersiowej. Gdy choroba siê rozwinie, szaroœæ bêdzie siê pog³êbiaæ, a¿ w koñcu zmieni siê w czerñ.

Ból objawia siê ma³¹ aur¹, która niemal zapad³a siê w siebie. Oznacza to brak energii u cierpi¹cego. Intensywnoœæ tej

reakcji wskazuje na stopieñ nasilenia bólu. Aura osoby miewaj¹cej migreny bêdzie siê zapada³a w siebie na krótko tu¿ przedatakiem i w czasie jego trwania, wracaj¹c do swych normalnych rozmiarów, gdy g³owa przestanie boleæ, natomiast auracz³owieka cierpi¹cego nieustannie bêdzie zawsze ma³a, a barwy bêd¹ przy gaszone. Miejsce wywo³uj¹ce ból bêdzie oznaczoneczarn¹  barw¹.

Znam pewn¹ pani¹, która od dwudziestu lat odczuwa nieustanny ból w ustach, g³ównie pod jêzykiem. Lekarze nie potrafi¹ jej pomóc. Kobieta ta jest uczulona na œrodki przeciwbólowe, ulgê odczuwa tylko wtedy, gdy stosuje autohipnozê. Jej auramigocze, jakby energia ci¹gle nap³ywa³a i odp³ywa³a. W istocie to w³aœnie ból nap³ywa falami, a jej aura odzwierciedla tenstan rzeczy. Czarny cieñ w jej aurze na wysokoœci ust wygl¹da niemal jak kawa³ek wêgla.

Aurê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do uzdrawiania. Uwa¿am, ¿e czyni to wiêkszoœæ duchowych uzdrowicieli i bioenergoterapeutów.

W naszych d³oniach znajduj¹ siê du¿e oœrodki energii, podobne do czakr, które mog¹ stanowiæ Ÿród³o si³y iuzdrawiaj¹cej mocy dla ludzi bêd¹cych w potrzebie. W pewnym sensie uzdrowiciele przekazuj¹ swoim pacjentom energiêmagnetyczn¹. Fotografia Kirliana pokaza³a zmiany w zabarwieniu i wygl¹dzie ogólnym aury uzdrowiciela, gdy wykonywa³swój zawód. Pewien amerykañski badacz doniós³, ¿e aura duchowej uzdrowicielki Ethel de Loach zmienia³a siê, gdyzaczyna³a ona wykorzystywaæ swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc. B³êkitne promienie œwiat³a otaczaj¹ce jej d³onie przeistacza³y siê w

 jaskrawopomarañczowy blask.Uzdrawianie przez przesy³anie modlitwy tak¿e wykorzystuje aurê. £¹cz¹c myœl z uczuciem i emocjami, modl¹cy siê

cz³owiek mo¿e przesy³aæ wibracje bezpoœrednio ze swojej aury do aury osoby, za któr¹ siê modli.Jack Wellman w swojej ksi¹¿ce Priest and the Paranormal opisuje, ¿e nie zawsze musi dotkn¹æ rêk¹ cz³owieka, którego

uzdrawia, poniewa¿ potrafi „musn¹æ" aurê rêkoma podczas modlitwy. Stwierdza, ¿e aura jest „elastyczna lub g¹bczasta".Twierdzi on równie¿, ¿e aura ludzi, których uzdrawia, czêsto siê powiêksza pod koniec kuracji. Wellmanowi nie zawsze siêudaje zobaczyæ aurê, ale zawsze potrafi j¹ wyczuæ podczas uzdrawiania.

Wielu uzdrowicieli pracuje w podobny sposób, wysy³aj¹c lecz¹ce myœli bezpoœrednio do aury swoich pacjentów. Staraj¹siê oni równie¿ wytworzyæ konkretn¹ barwê w swojej aurze, aby przes³aæ j¹ potem do chorego. Dzia³anie to nale¿y do sfery

 psychicznej i duchowej .W 1915 roku swami Panchadasi wydal ksi¹¿kê The Human Aura. Daje w niej przyk³ad takiego w³aœnie sposobu

uzdrawiania. „Pacjenta z rozstrojem nerwowym mo¿na leczyæ, zanurzaj¹c go psychicznie w fiolecie lub w aurycznej barwie

lawendy, natomiast cz³owiekowi zmêczonemu doda wigoru strumieñ ostrej czerwieni, po nim jaskrawa, g³êboka ¿ó³æ, anastêpnie sta³y strumieñ ciep³ego koloru pomarañczy". Na koniec nale¿y wizualizowaæ Wielkie Bia³e Œwiat³o. „Pacjentznajdzie siê w natchnionym, podnios³ym i oœwieconym stanie umys³u i ducha, z wielk¹ dla siebie korzyœci¹. Skorzysta natym równie¿ uzdrowiciel, którego o¿ywi energia kosmiczna".

Page 35: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 35/59

Czêsto pacjentom zaleca siê równie¿ oddychanie kolorem. Wyobra¿aj¹ sobie oni barwê, której im brak albo której nie maj¹doœæ du¿o, a nastêpnie g³êboko j¹ wdychaj¹. Najlepiej to robiæ na œwie¿ym powietrzu w pe³nym s³oñcu. Cierpi¹cym naanemiê na przyk³ad zaleca siê wyobra¿enie sobie czerwieni podczas æwiczeñ z kolorami.

Oddychanie kolorem najlepiej zacz¹æ od rozluŸnienia siê i wykonania kilku g³êbokich wdechów. Zamknij oczy, anastêpnie wdychaj wybrany kolor. WyobraŸ sobie miejsce, które chcesz uzdrowiæ, i zobacz, jak wraca do zdrowia. Wydychajwolno, koncentruj¹c siê na tej myœli. Powtórz æwiczenie dwa, trzy razy. Wykonuj je kilka razy dziennie, dopóki nieosi¹gniesz zamierzonych rezultatów.

Ró¿okrzy¿owcy stosuj¹ metodê leczenia kolorem, któr¹ znam z w³asnego doœwiadczenia i za któr¹ mogê rêczyæ. Gdyktoœ ma k³opoty emocjonalne, po prostu wyobraŸ sobie, ¿e otacza go ochronna warstwa koloru ró¿owego, i wyœlij do niegoto wyobra¿enie z mi³oœci¹. Postêpuj tak samo z cz³owiekiem wyczerpanym fizycznie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e warstwa ochronna

 powinna byæ jaskrawopomarañczowa. Jedna z moich znajomych Popad³a w g³êbok¹ depresjê, gdy jej partner nagle odniejodszed³. Przez wiele tygodni wyobra¿a³em j¹ sobie otoczon¹ ró¿ow¹ aur¹ i patrzy³em, jak zaczyna wychodziæ z depresji i ¿yæna nowo.

Jak dzia³a leczenie kolorami? Jak wiemy, nad ka¿d¹ czêœci¹ cia³a kontrolê sprawuje inny kolor. Ka¿dy z nich ma innewibracje. Jeœli jakaœ czêœæ cia³a niedomaga, dodanie odpowiedniej barwy, która drga w taki sam sposób, jak chory organ,mo¿e wspomóc kuracjê.

Uzdrawianie kolorem stosuje barwy têczy w celu odzyskania równowagi i harmonii w aurze. Od niepamiêtnych czasów wleczeniu u¿ywano œwiat³a s³onecznego, czyli bia³ego. Terapeuta u¿ywa jednoczeœnie œwiat³a i barwy, by dostarczyæ koloru,którego w aurze brakuje, lub koloru uzupe³niaj¹cego, jeœli ktoœ cierpi na nadmiar jednej barwy. Oto zestaw kolorówuzupe³niaj¹cych:

Czerwony – b³êkitny  pomarañczowy – fioletowy

¿ó³ty – fioletowyzielony – magenta

  b³êkitny – czerwonyindygo – pomarañczowy

fioletowy – ¿ó³tyZieleñ z natury jest kolorem uzdrawiaj¹cym, który daje poczucie spokoju, ukojenia i odpoczynku, ale równoczeœnie

wzmaga witalnoœæ i wzmacnia system nerwowy. Uwa¿a siê go za najbardziej koj¹cy dla ludzkiego oka. W rezultacie tejw³aœnie barwy u¿ywa siê najczêœciej w uzdrawianiu kolorem. Jednak wszystkie inne kolory te¿ maj¹ swoje zastosowanie.

Po¿ywienie i napoje

Barwy, których brakuje lub jest zbyt ma³o w aurze, mo¿na uzupe³niæ, spo¿ywaj¹c pokarmy o odpowiednim kolorze. Nawschodzie kucharz stara siê zestawiæ kolory czterech pierwszych czakr, komponuj¹c w ten sposób posi³ek przyjemny dla okai lekkostrawny.

W sk³ad czerwonego po¿ywienia wchodzi miêso, buraki, papryka, winogrona i wszystkie owoce o czerwonej skórce.W sk³ad pomarañczowego po¿ywienia wchodz¹ pomarañcze, marchewka, dynia, kukurydza i morele. ¯ó³te jest mas³o, ¿ó³tka jajek, grejpfruty, melony i owoce oraz warzywa o ¿ó³tej skórce.W sk³ad zielonego po¿ywienia wchodz¹ wszystkie zielone warzywa i owoce.Do niebieskiej ¿ywnoœci nale¿¹ jagody i œliwki (niebieski w naturalny sposób hamuje apetyt).Barwy indygo s¹ winogrona, œliwki, jagody i purpurowe broku³y.Fioletowe natomiast – ober¿yna, winogrona, czarne jagody oraz purpurowe broku³y.Mo¿na równie¿ „na³adowaæ" wodê wybranym kolorem. W tym celu do szklanego naczynia o po¿¹danym kolorze nalej

wody i pozostaw przez cztery godziny na parapecie lub w innym miejscu, gdzie bêdzie wystawiona na dzia³anie œwiat³a.Przechowywana w lodówce, bêdzie dobra przez dwa tygodnie. Jeœli nie masz szklanki odpowiedniego koloru, umieœækartkê kolorowego papieru miêdzy szklank¹ a Ÿród³em œwiat³a. Na³adowan¹ wodê mo¿na stosowaæ wewnêtrznie i

zewnêtrznie.

Muzyka

Muzyka mo¿e oddzia³ywaæ bardzo koj¹co na aurê. Najlepiej w tym celu s³uchaæ wolnych i ³agodnych melodii, idealne s¹utwory barokowe i medytacyjne. Aura reaguje na ten typ muzyki i powiêksza siê w miarê dop³ywu energii. G³oœne,nieharmonijne utwory maj¹ przeciwny wp³yw.

Ka¿da nuta ma zwi¹zek z odrêbnym kolorem i równie¿ oddzia³uje na aurê. Paracelsus, s³awny szesnastowieczny okultysta, praktykowa³ uzdrawianie muzyk¹ i na niektóre dolegliwoœci przepisywa³ konkretne kompozycje. Uwa¿a³ on, ¿e cia³o jestzbudowane z dwóch substancji – widzialnej – i niewidzialnej i ¿e mo¿na wyleczyæ chorych, wprowadzaj¹c ponownierównowagê miêdzy nimi.

Kolory

Ka¿dy kolor ma konkretn¹ rolê do odegrania w uzdrawianiu barwami. Mo¿na go stosowaæ na wiele sposobów, pocz¹wszyod wizualizacji, poprzez promienie œwiat³a czy napój, na kamieniach pó³szlachetnych skoñczywszy.

Page 36: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 36/59

CzerwieñCzerwieñ stymuluje i pobudza. Nie nale¿y jej nigdy u¿ywaæ bez innych barw, na ogó³ wiêc ³¹czy siê j¹ z b³êkitem lub

zieleni¹. Czerwieñ stymuluje wydzielanie adrenaliny, kr¹¿enie krwi i pomaga odzyskaæ utracon¹ witalnoœæ. Badanialaboratoryjne wykaza³y, ¿e nasycone czerwone œwiat³o podnosi o 50 procent silê ludzkich miêœni w porównaniu z jakimœspokojniejszym kolorem.

Pomarañczowy

Pomarañczowy to kolor stymuluj¹cy, dodaj¹cy wigoru, poprawia on samopoczucie i wywo³uje zadowolenie, a jednoczeœnie wzmacnia trzustkê, œledzionê oraz p³uca, dlatego te¿ pomaga przy zapaleniu oskrzeli, astmie oraz zimowychgrypach i przeziêbieniach.

 ¯ó³tyTo barwa weso³a, pobudzaj¹ca psychikê i zmniejszaj¹ca depresjê. Przede wszystkim oddzia³uje na system nerwowy, ale

równie¿ tonizuje miêœnie i wzmaga si³y witalne. Mo¿na j¹ stosowaæ w razie zaparæ , wzdêæ, niestrawnoœci i ko³atania serca – nale¿y jednak u¿ywaæ jej z umiarem, poniewa¿ jej nadmiar mo¿e wywo³aæ biegunkê. ¯ó³ty pomaga równie¿ w przekazywaniu energii do wszystkich czakr.

ZieleñZielony, kolor harmonii i uzdrawiania, jest naturalnym czynnikiem tonizuj¹cym, zmniejszaj¹cym oddzia³ywanie napiêcia

oraz stymuluj¹cym przysadkê. Delikatne, zielone œwiat³o mo¿e z³agodziæ bóle g³owy. Zielony zawsze uwa¿ano za barwê p³odnoœci.

B³êkitB³êkit ma w³aœciwoœci aseptyczne i œci¹gaj¹ce. Ta spokojna barwa nadaje siê do ³agodzenia wszelkich stanów zapalnych

i gor¹czkowych ze wzglêdu na jej ch³odz¹ce w³aœciwoœci. Poniewa¿ rz¹dzi czakr¹ gard³ow¹, jest bardzo skutecznymœrodkiem przeciw przeziêbieniom, bólom gard³a oraz wolu. Mo¿na go równie¿ stosowaæ przy skaleczeniach, otarciach,oparzeniach i reumatyzmie.

IndygoIndygo ma w³aœciwoœci ch³odz¹ce i oddzia³uje na poziomie fizycznym, emocjonalnym oraz duchowym. Zmniejsza

równie¿ krwawienia. Czêsto stosuje siê ten kolor przy k³opotach z uszami, oczami i nosem.

FioletOddzia³uje na najwy¿szym poziomie, jest bardzo pomocny przy ³agodzeniu napiêcia. Œwietnie leczy bezsennoœæ,

 problemy z oczami i zaburzenia psychiczne.Oprócz stosowania kolorów pacjent musi zachowaæ pozytywn¹ postawê. Jak wiadomo, nastrój ujawnia siê w aurze, a

 pozytywne myœli i uczucia maj¹ korzystny wp³yw na nasze zdrowie. Myœli i uczucia negatywne s¹ szkodliwe.

Ochrona aury

Jeœli czujesz, ¿e twoja energia auryczna siê wyczerpuje, nale¿y zastosowaæ prosty sposób. Powody takiego wyczerpaniamog¹ byæ ró¿ne – stres, przepracowanie, z³y stan zdrowia lub wp³yw innego cz³owieka, który tê energiê przechwytuje.Zawsze, gdy potrzebna jest ochrona aury, zrób dwa kó³ka z kciuków i palców wskazuj¹cych, tak by palce siê przeplata³y

(rys. 7.1). WyobraŸ sobie, ¿e otacza ciê i chroni czyste, bia³e œwiat³o. W krótkimczasie poczujesz przyp³yw si³ witalnych. Lepiej leczyæ przyczynê ni¿ skutek, ale czasaminie ma wyboru. Jeœli to twój partner lub szef s¹ powodem wyczerpywania siê energii,musisz stosowaæ tê formê ochrony codziennie, byæ mo¿e nawet kilka razy dziennie.

Mo¿esz unikn¹æ szkodliwego stresu, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e oplata ciê piêkna têcza,wij¹ca siê wokó³ twego cia³a od stóp do g³owy, ¿e odpêdzi ona ka¿dy stres, doda ci energiii uczyni ciê bardziej towarzyskim i popularnym.

Mo¿esz równie¿ wyobraziæ sobie, ¿e otacza ciê czyste, bia³e œwiat³o, znane jako auraochronna. Bez wzglêdu na to, z jakim stresem czy napiêciem masz do czynienia, bia³eœwiat³o odsunie je od ciebie, daj¹c ci spokój. Bia³e œwiat³o jest swego rodzaju duchow¹„zbroj¹", której mo¿esz u¿yæ zawsze, gdy potrzebujesz psychicznej ochrony.

Oczywiœcie lepiej zapobiegaæ, ni¿ leczyæ. Jeœli we w³asnej aurze dostrzegasz jakiekolwiek wskazówki dotycz¹ce swojego zdrowia, musisz przedsiêwzi¹æ krokikonieczne do rozwi¹zania problemu. Czuwaj, aby w twoim ¿yciu nie brakowa³o mi³oœci.Istniej¹ dowody na to, ¿e starsi, samotnie ¿yj¹cy ludzie, opiekuj¹cy siê jakimœ zwierzêciem i obdarzaj¹cy je mi³oœci¹, ¿yj¹d³u¿ej ni¿ ci, którzy takiej bliskiej istoty nie maj¹. Zwracaj uwagê na swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. Unikaj szkodliwego stresu.Œpij wystarczaj¹co du¿o i od czasu do czasu bierz urlop. Baw siê. Czêsto ludzie doroœli bior¹ ¿ycie zbyt serio. Zrób czasamicoœ ekstrawaganckiego czy zwariowanego, tak po prostu, dla rozrywki.

Jeœli bêdziesz dbaæ o swoje cia³o, ono zadba o ciebie, co wyraŸnie odzwierciedli siê w twojej aurze.

Page 37: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 37/59

Rozdzia³ 8.

Samodoskonalenie siê a twoja aura

Trzeba mieæ nadziejê, ¿e wszyscy siê rozwijamy w czasie naszej drogi przez ¿ycie w tym konkretnym wcieleniu.Wiêkszoœæ z nas czyni to jednak w sposób doœæ przypadkowy. U wielu ludzi motywacja do nauki znika w chwiliopuszczenia szko³y. Podobnie jest z fizyczn¹ tê¿yzn¹. Ci, którzy w m³odoœci byli mistrzami w ró¿nych sportach, czêsto staj¹siê leniwymi kibicami, obserwuj¹cymi wyczyny innych sportowców, zapominaj¹cymi o w³asnym zdrowiu. Od czasu do czasuzdarza siê, ¿e taki kibic zaczyna znowu æwiczyæ i wraca do formy. Absolwenci uczelni czasami dokszta³caj¹ siê poukoñczeniu studiów, niestety, nie zdarza siê to czêsto.

Wszystko to jest oczywiste i ludzie na ogó³ wiedz¹, ¿e powinni robiæ coœ, co stymulowa³oby ich intelektualnie i fizycznie.W innych dziedzinach naszego ¿ycia dotarcie do potrzeby rozwoju nie jest takie ³atwe. Mo¿emy mieæ mgliste uczucie, ¿e niedajemy z siebie Wszystkiego lub ¿e nie robimy w ¿yciu tego, co powinniœmy, ale wiêkszoœæ z nas stara siê nie zwracaæuwagi na ten lekki niepokój w g³êbi naszych umys³ów.

 Na szczêœcie, patrz¹c na w³asn¹ aurê, mo¿na stosunkowo ³atwo okreœliæ, co powinniœmy robiæ i dok¹d pod¹¿aæ. Najpierw przyjrzyjmy siê kolorowi podstawowemu. Pulsuje ¿yciem czy te¿ jest blady i ledwo widoczny? Czy promieniuje

ku œwiatu z optymizmem i entuzjazmem? A mo¿e siê cofa, bo my sami kryjemy siê przed ¿yciem?Takie doœwiadczenie mo¿e byæ oczyszczaj¹ce. Kiedyœ, gdy moje dzieci by³y jeszcze ma³e, pracowa³em na trzech etatach,

 by zwi¹zaæ koniec z koñcem. Oznacza³o to, ¿e bardzo ma³o czasu spêdza³em w domu z rodzin¹, lecz za to p³aci³em rachunki,a w banku mieliœmy trochê grosza na czarn¹ godzinê.

Pewnego wieczoru zauwa¿y³em, ¿e aura wokó³ mojego kolegi z pracy jest niezwykle blada. Kiedy mu o tymwspomnia³em, powiedzia³, ¿e czuje siê wyczerpany i nie wie, jak d³ugo zdo³a jeszcze dodatkowo pracowaæ. Poniewa¿ sam

 by³em bardzo zmêczony tego wieczoru, od razu spojrza³em na w³asn¹ aurê i z przera¿eniem zauwa¿y³em jej szarawy odcieñ imniejszy o po³owê zasiêg. Moja aura mówi³a mi, ¿e przesadzam i ¿e nadszed³ czas na zmiany w moim ¿yciu.

Ogl¹danie swojej aury nie stanowi³o dla mnie trudnoœci, ale nie robi³em tego c³o chwili, gdy by³o niemal za póŸno.Jestem pewien, ¿e gdybym nadal pracowa³ na trzech etatach, moje zdrowie by na tym ucierpia³o. Nie muszê chyba mówiæ, ¿eod tamtej pory regularnie sprawdzam wygl¹d swojej aury.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zabarwienie swojego koloru podstawowego. Nasze emocje nieustannie wp³ywaj¹ nanasz¹ aurê. Byæ mo¿e to nie ma wiêkszego znaczenia, jeœli czasami twój kolor podstawowy nabierze brudnozielonegoodcienia, gdy zazdroœcisz komuœ sukcesu. Musisz jednak siê nauczyæ panowaæ nad tymi destrukcyjnymi emocjami, jeœlioka¿e siê, ¿e zieleñ zawiœci zabarwi³a twoj¹ aurê na sta³e.

CzerwonyMaj¹c czerwieñ za kolor podstawowy, powinieneœ byæ ambitnym, zdeterminowanym, otwartym optymist¹. Jeœli czujesz

siê bierny, apatyczny i introwertyczny, nie robisz tego, co powinieneœ. (Pamiêtaj, ¿e kolor podstawowy wskazuje, co nale¿yuczyniæ ze swoim ¿yciem). Powodów mo¿e byæ wiele. Byæ mo¿e po prostu wypali³eœ siê, nie daj¹c sobie doœæ czasu nawypoczynek i relaks. A mo¿e wykonujesz pracê, która jest dla ciebie niewskazana lub nie sprawia ci przyjemnoœci.Równie¿ twoje zwi¹zki z innymi ludŸmi mog¹ szwankowaæ. Jeœli trudno ci rozwi¹zaæ ten problem, wykorzystaj wahade³kodo odszukania przyczyny. Zadawaj pytania, na które odpowiedŸ brzmi „tak" lub „nie". „Czy jestem zadowolony z pracy?",„Czy moje ma³¿eñstwo siê rozwija?" Odpowiedzi mog¹ ciê zaskoczyæ. Pytaj, dopóki nie odkryjesz, gdzie le¿y Ÿród³o twoichk³opotów.

Jeœli czerwieñ twojego podstawowego koloru nie jest taka, jak byæ powinna, masz kilka mo¿liwoœci, by jej przywróciænormalny, ¿ywy odcieñ. Spróbuj siê wiêcej ruszaæ. Zacznij chodziæ na spacery. Bêdziesz mia³ czas na przemyœlenia, a

 jednoczeœnie bêdziesz æwiczyæ cia³o. Taka przechadzka powinna trwaæ przynajmniej dwadzieœcia minut, a najlepiej, ¿eby by³a dwa razy d³u¿sza.

Zacznij uprawiaæ jakiœ sport oparty na rywalizacji. Czerwieñ j¹ uwielbia. Pamiêtaj tylko, ¿e nie zawsze najwa¿niejsze jestzwyciêstwo. Maj¹c czerwony jako kolor podstawowy, z natury jesteœ zwyciêzc¹. Jeœli zbyt ci zale¿y, by zawsze byæ na

 pierwszym miejscu, mo¿e powinieneœ wybraæ jakiœ sport bez rywalizacji. Twoim celem jest poprawa sprawnoœci fizycznej,a nie zdobywanie z³otych medali. Jeœli jednak twoim ¿yciowym celem jest wystêp na olimpiadzie, zapomnij o moich radach i

 przejdŸ do nastêpnego paragrafu.Stawiaj sobie ambitne cele. Czerwieñ to kolor ludzi ambitnych, którzy odnosz¹ sukcesy. Wybierz coœ naprawdê

wartoœciowego, co wymusi na tobie rozwój, z czego bêdziesz dumny. W chwili osi¹gniêcia sukcesu i zdobycia szacunku uinnych osób twój kolor podstawowy poszerzy siê i bêdzie promienia³.

Zadawaj siê z ludŸmi myœl¹cymi pozytywnie, odnosz¹cymi sukcesy, takimi, którzy bêd¹ ciê stymulowaæ i zachêcaæ dodzia³ania. Unikaj negatywnie nastawionych osób o w¹skich horyzontach, usi³uj¹cych ci przeszkodziæ w realizowaniuzamierzeñ.

PomarañczowyWyposa¿ony w pomarañczowy jako kolor podstawowy, powinieneœ byæ cz³owiekiem ³atwym w kontaktach, chêtnym do

wspó³pracy, mi³ym i troskliwym. Jeœli czujesz siê niepewny, sfrustrowany lub niezdolny do wyra¿enia siebie w taki sposób,w jaki byœ pragn¹³, masz wiele mo¿liwoœci o¿ywienia i powiêkszenia swojej aury.

Musisz czuæ, ¿e to, co robisz, jest konstruktywne i po¿yteczne. Rozejrzyj siê i zobacz, czym móg³byœ siê zaj¹æ. Pewna

Page 38: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 38/59

moja znajoma wziê³a na siebie odpowiedzialnoœæ czuwania nad dobrym zaopatrzeniem biura, w którym pracowa³a.Przedtem jej koledzy ci¹gle narzekali, ¿e brakuje d³ugopisów, wk³adów do drukarki laserowej, pinezek itp. Nikt nie zauwa¿a³

 jej wysi³ku, nikt te¿ jej nie dziêkowa³, ale ona czerpa³a spokojn¹ satysfakcjê z faktu, ¿e robi coœ po¿ytecznego.Musisz zaakceptowaæ siebie takim, jaki jesteœ, i czerpaæ przyjemnoœæ oraz zadowolenie z troskliwej opieki nad innymi.

 Najwiêksz¹ satysfakcjê da ci poczucie emocjonalnego spe³nienia. Powinieneœ siê otaczaæ podobnymi do ciebie ludŸmi – troskliwymi, obdarzonymi siln¹ intuicj¹ filantropami.

Byæ mo¿e jesteœ nadwra¿liwy i sprawiasz wra¿enie nieœmia³ego i niepewnego. Jeœli tak, musisz siê nauczyæwykorzystywaæ swoj¹ wra¿liwoœæ w dzia³aniach charytatywnych i rozwijaæ talent w pracy na rzecz innych. W miarê jak 

 bêdziesz kierowa³ swoj¹ wra¿liwoœæ ku tym w³aœnie dziedzinom, twoja pewnoœæ siebie i zadowolenie z ¿ycia bêd¹ ros³y.

 ¯ó³tyMaj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy, powinieneœ mieæ ³atwoœæ kontaktów z innymi i zdolnoœæ wyra¿ania siebie,

najlepiej twórczo. Twoja weso³oœæ i urok osobisty powinny ogrzewaæ serca ludzi. Jeœli tak nie jest, wiele mo¿esz zrobiæ, by poprawiæ ten stan rzeczy.

Pracuj nad wyra¿aniem samego siebie wobec innych. Twoja elokwencja mo¿e pomóc ludziom, poniewa¿ masz dar  jasnoœci myœlenia i syntezy. Powinieneœ wykorzystywaæ swój g³os. Praca w pojedynkê nie jest dla ciebie. Du¿o lepiejczu³byœ siê jako nauczyciel, handlowiec, konsultant, doradca czy ktoœ, kto w pracy u¿ywa g³osu.

Z pozoru radosny, w g³êbi duszy prawdopodobnie kryjesz nadmiern¹ wra¿liwoœæ. Postaraj siê wyrobiæ sobie grubsz¹skórê i korzystaj ze swego poczucia humoru, by odeprzeæ ka¿dy atak.

Wystrzegaj siê lekkomyœlnego, niedba³ego podejœcia do ¿ycia. Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy, porywasz siê na tak 

wiele spraw, ¿e ludziom czêsto trudno za tob¹ nad¹¿yæ. Uwa¿aj¹ ciê na ogó³ za dyletanta i nie traktuj¹ twoich pomys³ów powa¿nie. Jeœli masz trudnoœci w tej w³aœnie dziedzinie, mo¿esz je przezwyciê¿yæ, stawiaj¹c sobie intelektualniestymuluj¹cy, pobudzaj¹cy do kreatywnoœci cel, który do koñca zrealizujesz.

Jesteœ inteligentny i dobrze z tego korzystasz, mimo to miewasz wra¿enie, ¿e nie robisz w ¿yciu tyle, ile móg³byœ.Wybierz sobie jakiœ temat i postaraj siê zostaæ prawdziwym znawc¹ w tej dziedzinie. Wiele lat temu s³ysza³em pewnegomówcê, który twierdzi³, ¿e jeœli co wieczór poœwiêcisz jedn¹ godzinê na zg³êbianie danego problemu, w ci¹gu rokuzostaniesz ekspertem. Wybierz temat odpowiedni dla swoich uzdolnieñ i poznaj go jak najdok³adniej.

ZieleñJeœli twoim kolorem podstawowym jest zielony, powinieneœ byæ troskliwym, ¿yczliwym filantropem.

 Najprawdopodobniej nale¿ysz do osób, które potrafi¹ wspó³czuæ i którym sprawia radoœæ pomaganie innym. Powinieneœrównie¿ byæ stanowczy, sumienny i odpowiedzialny. Jeœli jest inaczej, twoja aura to odzwierciedli.

Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d, poszukuj¹c okazji do pomocy innym. Nie musi to byæ wielka rzecz, wystarczy, ¿e chorejs¹siadce zrobisz zakupy. Mo¿e to byæ równie¿ dzia³anie na znacznie wiêksz¹ skalê, na przyk³ad zarz¹dzanie organizacj¹

filantropijn¹ lub naprawienie czegoœ, co uwa¿asz za z³e w swojej spo³ecznoœci.Mo¿e czujesz siê jak schwytany w pu³apkê i spêtany, co bywa niezwykle frustruj¹ce, poniewa¿ wszêdzie, gdzie siêobrócisz, napotykasz wy³¹cznie ograniczenia. Przyjrzyj siê sobie, sprawdŸ, czy nie jesteœ zbyt uparty i ma³o elastyczny.Prawdopodobnie potrzebujesz trochê rozrywki i odpoczynku. PogódŸ siê z faktem, ¿e ka¿dy z nas jest w jakiœ sposóbograniczany, i spróbuj dzia³aæ w granicach tych ograniczeñ.

Program samorozwoju, który proponuje nowe wyzwania i poszerza pole manewru, powinien ci pomóc.Jeœli czujesz siê znudzony, powinieneœ przebywaæ w towarzystwie troskliwych i wspó³czuj¹cych ludzi, którzy otworz¹

twój umys³ na nowe mo¿liwoœci.Potrafisz pracowaæ ciê¿ko i d³ugo, by osi¹gn¹æ swoje cele. Cechuje ciê wielka wytrwa³oœæ i determinacja. Wykorzystaj te

atuty i dokonaj czegoœ wartoœciowego.

B³êkitMaj¹c b³êkit jako kolor podstawowy, powinieneœ byæ œmia³y, pe³en entuzjazmu i twórczy. Powinna ciê

równie¿ cechowaæ bogata wyobraŸnia i jasnoœæ postrzegania œwiata. Powinieneœ siê czuæ wiecznie m³ody i dostrzegaæ

mo¿liwoœci na ka¿dym kroku. Potrzebne ci s¹ bodŸce intelektualne i spotkania z ludŸmi reprezentuj¹cymi najró¿niejszekultury. Niektórzy ludzie obdarzeni b³êkitem nie potrafi¹ siê zrelaksowaæ, musz¹ siê wiêc nauczyæ poœwiêcaæ czas na odprê¿enie

i odzyskiwanie si³. Jeœli tobie trudno odpoczywaæ, mo¿e siê to odbiæ na twoim stanie emocjonalnym. Na ogó³ ludziew³aœciwie wykorzystuj¹ b³êkitny kolor podstawowy. Jednak niektórzy maj¹ tendencjê do dzia³ania w zbyt wielu ró¿nychdziedzinach, rozpraszaj¹c swoj¹ energiê. Tacy ludzie powinni nauczyæ siê koncentrowaæ na wybranych sprawach idoprowadzaæ je do koñca, zanim siêgn¹ po nowe zadania.

Byæ mo¿e jesteœ niecierpliwy i niespokojny, co utrudnia dokoñczenie zaczêtej pracy przed rozpoczêciem nowej.Jeœli uwa¿asz, ¿e twój rozwój jest chaotyczny lub ¿e sobie zbytnio pob³a¿asz, obejrzyj siê wstecz i zobacz, ile osi¹gn¹³eœ

dziêki tym cudownym zdolnoœciom, które ci zosta³y dane. Wykorzystuj¹c je m¹drze, masz mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiele wka¿dej dziedzinie, która ciê interesuje.

IndygoLudzie obdarzeni indygo jako kolorem podstawowym s¹ na ogó³ odpowiedzialni i niezale¿ni. Przyci¹gaj¹ innych, którzy

wyczuwaj¹ ich dobre strony.Jeœli nie okazujesz pozytywnych cech indygo – swojego koloru podstawowego, bêdziesz siê musia³ nauczyæ ufaæ

ludziom i dzia³aæ w zgodzie ze swoimi uczuciami, co pomo¿e ci pozostawaæ w harmonii zarówno ze sob¹ samym, jak i zinnymi.

Page 39: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 39/59

Ludzie, którzy maj¹ indygo jako kolor podstawowy, powinni poœwiêcaæ nieco czasu na rozrywkê i relaks, poniewa¿ potrafi¹ siê zaanga¿owaæ w pomoc innym tak bardzo, ¿e nie zauwa¿aj¹, kiedy trzeba skoñczyæ i odpocz¹æ.

Mo¿e siê okazaæ, ¿e jesteœ zbyt krytyczny wobec siebie i innych i ¿e oczekujesz doskona³oœci. W takiej sytuacji musiszsiê nauczyæ relaksowaæ i zdaæ sobie sprawê, ¿e nie za wszystko odpowiadasz. Pozb¹dŸ siê mniej wa¿nych spraw, a czas,który w ten sposób zyskasz, przeznacz na jakieœ twórcze dzia³anie i spotkania z przyjació³mi oraz bliskimi.

Fiolet

Ludzie, których kolorem podstawowym jest fiolet, s¹ wra¿liwi i uduchowieni, wyczuleni na potrzeby innych, którym pomagaj¹ w spokojny, pe³en rezerwy sposób. Cechuje ich du¿a intuicja. W trudnych chwilach wspiera ich silna wiara.Polegaj¹ na sobie i czêsto nie potrafi¹ prosiæ o pomoc.

Jeœli nie odzwierciedlasz pozytywnych cech fioletu, twoja s³aba i blada aura bêdzie przywieraæ blisko cia³a. Naszczêœcie przywrócenie jej do pe³nej formy nie jest trudne.

Jeœli uwa¿asz, ¿e inni nie zwracaj¹ uwagi na twoje uczucia, postaraj siê wyra¿aæ jaœniej. Wielu osobom, których kolorem podstawowym jest fiolet, trudno jest wyraziæ, co czuj¹.

 Niektórzy s¹ zbyt zamkniêci w sobie i maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. Jeœli tak jest z tob¹, pamiêtaj, jak wielemasz do zaoferowania. Kiedy nie próbujesz porozumiewaæ siê z innymi, pozbawiasz ich – i siebie – tego, co w tobie drzemie.

Czasami jest ci trudno wspó³pracowaæ z ludŸmi, poniewa¿ wszystko robisz po swojemu i nie chcesz wypróbowaæ innychmo¿liwoœci. Twój punkt widzenia mo¿e byæ dobry dla ciebie, ale nieodpowiedni dla kogoœ innego. Pamiêtaj o potrzebachinnych ludzi i stañ siê bardziej elastyczny.

Srebrny

Ludzie obdarzeni srebrnym kolorem podstawowym s¹ szacownymi, uczciwymi, godnymi zaufania natchnionymiidealistami z wielk¹ intuicj¹. Wierz¹ w siebie i zawsze wydobywaj¹ z innych to, co najlepsze.

Jeœli nie wykazujesz pozytywnych cech swojej barwy podstawowej, twoja aura bêdzie blada, szara i bez ¿ycia. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d na wiele sposobów.

Uœwiadom sobie swoje zalety i przymioty. Rozwijaj poczucie w³asnej wartoœci. Zawierz intuicji. Byæ mo¿e bêdzieszmusia³ siê trochê bardziej postaraæ. Przepe³niaj¹ ciê wielkie idee, lecz czasami trudno ci je zrealizowaæ. Nie zarzucajwielkich marzeñ, ale stawiaj sobie konstruktywne cele, przygotowuj plan dzia³ania, a na koniec – spe³niaj je. Gdy bêdziesztak postêpowaæ, jakoœæ twojej aury poprawi siê w zdumiewaj¹cy sposób.

Mo¿esz cierpieæ na napiêcie nerwowe, co spowoduje, ¿e innym bêdzie trudno do ciebie dotrzeæ. Naucz siê relaksowaæ,stosuj¹c medytacjê, jogê lub autohipnozê – bêdzie to dla ciebie korzystne.

Z³otyJeœli masz z³oty jako kolor podstawowy, powinieneœ byæ odpowiedzialnym idealist¹, cz³owiekiem niezwykle

uzdolnionym i osi¹gaj¹cym sukcesy. Cechuj¹ ciê wielkie idea³y, stawiasz sobie wymagaj¹ce cele i d¹¿ysz do nich. Jesteœ

urodzonym liderem, który wp³ywa na innych swoj¹ charyzm¹ i energi¹.Wœród ludzi obdarzonych z³otym rzadko siê zdarza. ktoœ negatywny. Jeœli jednak twoje marzenia leg³y w gruzach,

 przez jakiœ czas bêdziesz potrzebowaæ ukrycia, aby w spokoju odzyskaæ energiê i przygotowaæ siê do ponownego dzia³ania.Potrafisz byæ swoim najgorszym wrogiem, gdy sprawy nie uk³adaj¹ siê po twojej myœli. Wymagasz od siebie du¿o wiêcejni¿ od innych i bywasz dla siebie bardzo twardy. Przyznaj, ¿e ka¿dy pope³nia b³êdy, nawet ty, i ¿e nasze pomy³ki nie maj¹znaczenia, jeœli siê na nich uczymy. Przeznacz na odpoczynek tyle czasu, ile bêdzie trzeba, a nastêpnie przygotuj nowy plan,

 by znowu siêgn¹æ do gwiazd.

Ró¿owyMaj¹c ró¿owy jako kolor podstawowy, powinieneœ byæ czu³y, kochaj¹cy i troskliwy. Jednak wbrew tej zewnêtrznej

³agodnoœci jesteœ gotów broniæ swoich przekonañ i potrafisz jasno przedstawiaæ swój punkt widzenia. Najszczêœliwszy jesteœ wtedy, gdy mo¿esz byæ sob¹ i masz czas, by kochaæ swoich bliskich i dbaæ o nich.

Jeœli nie ma w tobie pozytywnych cech charakteryzuj¹cych twój kolor podstawowy, bêdzie on wygl¹da³ blado i bezwyrazu.

Maj¹c poczucie zale¿noœci od innych, poczyñ kroki, które zapewni¹ ci niezale¿noœæ. Zajmij siê nowym hobby lubzainteresuj now¹ dziedzin¹. WyjdŸ poza swoj¹ granicê bezpieczeñstwa i zrób to, o czym zawsze marzy³eœ. Przyjaciele irodzina bêd¹ byæ mo¿e zdziwieni, ale wespr¹ ciê w twoich staraniach, gdy powiesz im dok³adnie, o co ci chodzi.

Jeœli czujesz siê przygnieciony ciê¿arem obowi¹zków, a ludzie próbuj¹ z³o¿yæ na twoich barkach wszystkie swoje problemy, potraktuj to jako dobr¹ okazjê, by nauczyæ siê przekazywaæ zadania innym. Jest to równie¿ œwietny moment, byopanowaæ sztukê mówienia „nie". A przecie¿ masz trudnoœci z odmawianiem innym. Przyznaj, ¿e ty tak¿e masz potrzeby,które trzeba zaspokoiæ.

 Niektórzy ludzie obdarzeni ró¿owym s¹ nieœmiali, nie potrafi¹ tak¿e podejmowaæ ryzyka. Jeœli jesteœ w³aœnie taki, bêdziesz musia³ wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci i nauczyæ siê swobodnie wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ.

Br¹zowyJeœli twoim kolorem podstawowym jest br¹zowy, jesteœ mi³y, troskliwy, pe³en entuzjazmu i spokojnej determinacji.

 Najbardziej ci odpowiada pomaganie innym, ale czynisz to czêsto w dyskretny, niemal obojêtny sposób, poniewa¿ musiszczuæ siê emocjonalnie niezale¿ny.

Wiêkszoœæ osób obdarzonych br¹zowym to szczêœliwi ludzie o pozytywnym nastawieniu. Ty jednak, gdy ci siê zdaje, ¿einni s¹ ciebie zbyt pewni, miewasz negatywne podejœcie do œwiata. Kiedy tak siê dzieje, postaraj siê odrobinê odseparowaæod ludzi i znaleŸæ czas na to, by zrobiæ coœ dla siebie.

Page 40: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 40/59

Byæ mo¿e czasami nie doceniasz swoich zdolnoœci, uwa¿aj¹c, ¿e inni s¹ lepsi. Postaraj siê wtedy pog³êbiæ zaufanie dosiebie i poczucie w³asnej wartoœci. Kurs przemawiania lub asertywnoœci mog¹ ci w tym pomóc.

£atwo ciê zraniæ, gdy¿ jesteœ wra¿liwy i pe³en troskliwoœci, a ludzie czêsto próbuj¹ ciê wykorzystaæ. Musisz siê nauczyæ bezinteresownoœci, tak by fakt dawania nie budzi³ od razu myœli o rewan¿u. To bardzo trudna lekcja, ale p³yn¹ z niejnies³ychane korzyœci.

Bia³y

Osoba obdarzona bia³ym kolorem podstawowym jest nieskalanym indywidualist¹ o twórczych uzdolnieniach, który potrzebuje czasu na pog³êbianie wiedzy i m¹droœci.

Jeœli nie charakteryzuj¹ ciê pozytywne cechy twojego koloru podstawowego, twoj¹ aurê pokryj¹ plamy, tak ¿e bêdziewygl¹daæ niemal jak dziurawa. Skurczy siê równie¿ i przylgnie do twojego cia³a.

Kiedy czujesz siê samotny, wyjdŸ z domu i nawi¹zuj nowe znajomoœci. Ale po to, by siê zaprzyjaŸniæ, samemu najpierwtrzeba byæ przyjacielem. Nie musisz rezygnowaæ ze swojego indywidualizmu. Mo¿esz podzieliæ czas tak, by zachowaæniezbêdne chwile samotnoœci i spokoju.

 Niektórzy ludzie obdarzeni biel¹ jako kolorem podstawowym s¹ egocentrykami myœl¹cymi wy³¹cznie o zaspokajaniuw³asnych potrzeb. Nic wiêc dziwnego, ¿e czuj¹ siê odtr¹ceni i samotni. Powinni zdaæ sobie sprawê z potrzeb innych inauczyæ siê im pomagaæ.

Prawdopodobnie musisz siê nauczyæ, jak konstruktywnie wykorzystywaæ czas. Lubisz nowe idee i pomys³y i pragniesznad nimi pracowaæ, Uproœæ swój styl ¿ycia, jeœli potrafisz, a bêdziesz mia³ doœæ swobody, by poznaæ i rozwin¹æ te idee.

Czakry Nie³atwo jest dostrzec czakry we w³asnej aurze. Bêdziesz móg³ to zrobiæ, jeœli masz szczêœcie i potrafisz wyraŸnie

zobaczyæ aurê w lustrze. Wiêkszoœæ z nas musi okreœlaæ stan swoich czakr w inny sposób, dla wielu najlepsz¹ metod¹ jestich wyczuwanie. Mo¿na równie¿ poprosiæ przyjaciela, by przyjrza³ siê naszej aurze i coœ nam doradzi³.

Pos³ugiwanie siê wahade³kiem

Usi¹dŸ spokojnie i pytaj wahade³ko o ka¿d¹ czakrê po kolei. Zacznij od czakry podstawowej i posuwaj siê w górê doczakry koronnej.

„Czy moja czakra podstawowa jest w dobrym zdrowiu?" – brzmi pierwsze pytanie, które nale¿y zadaæ. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna, mo¿esz kontynuowaæ zadawanie pytañ dotycz¹ce samorozwoju. W przeciwnym razie mo¿esz zapytaæ, corobiæ, by czakra odzyska³a zdrowie. Za³ó¿my, ¿e wahade³ko da³o nam negatywn¹ odpowiedŸ na pierwsze pytanie.

„Czy moja czakra jest zbyt pobudzona?" – zapytasz. OdpowiedŸ twierdz¹ca wymaga podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu

zmniejszenie tej nadpobudliwoœci. Negatywna odpowiedŸ na to pytanie poci¹ga za sob¹ nastêpne pytanie: „Czy czakra jest za ma³o pobudzona?". I znowu pozytywna odpowiedŸ zmusi ciê do prób naprawienia sytuacji.

Pytaj w ten sposób o wszystkie czakry. Kiedy skoñczysz, bêdziesz móg³ zrobiæ to, co trzeba, by przywróciæ swoimczakrom równowagê.

Metoda medytacyjna

Inna metoda polega na medytacji. Usi¹dŸ wygodnie w spokojnym miejscu, gdzie nikt ci nie bêdzie przeszkadza³. Ja czêstomedytujê pod moim drzewem wyroczni¹. Jest to drzewo, które ciê przyci¹ga i zostajecie przyjació³mi. Siedzenie pod nimwp³ywa o¿ywiaj¹ce zarówno na cia³o, jak i na duszê. Ty sam nie wybierasz sobie drzewa wyroczni – to ono ciebie znajduje.Do twoich obowi¹zków nale¿y dbanie o ziemiê wokó³ niego, ono natomiast doda ci otuchy i udzieli wsparcia.

Bêd¹c w mieszkaniu, wybieram wygodny fotel i wy³¹czam telefon na czas medytacji.Po relaksacji progresywnej wyobra¿am sobie po kolei ka¿d¹ z moich czakr, czuj¹c j¹ w swoim ciele. Zadajê wtedy te same

 pytania, które zadajê wahade³ku, a mój organizm na nie odpowiada. Metoda ta ma tê przewagê nad wahade³kiem, ¿e mo¿naw myœlach wys³aæ przes³anie do ka¿dej czakry, prosz¹c, by przyspieszy³a i nabra³a ¿ycia lub – przeciwnie – by zwolni³a iwróci³a znowu do równowagi.

Metoda muzyczna

Muzyka dziêki swemu harmonijnemu brzmieniu i melodiom mo¿e nas ukoiæ i zregenerowaæ. Odpowiedni typ muzyki jest krzepi¹cy, dodaje nam energii i witalnoœci, zwiêkszaj¹c radoœæ ¿ycia. Oczywiœcie nieodpowiednie utwory mog¹ namzrobiæ krzywdê, wype³niæ nas gniewem i wœciek³oœci¹. Hal A. Lingerman w swojej ksi¹¿ce The Healing Energies of Musicnapisa³, ¿e destrukcyjna muzyka mo¿e „wp³yn¹æ na ca³¹ aurê, spowodowaæ, ¿e bêdziesz siê czu³ psychicznie rozbity,

 przera¿ony, wojowniczy, osamotniony, spiêty i pozbawiony celu". Muzyki zawsze u¿ywano do pobudzania ludzi. WyobraŸsobie tylko, jak¹ moc musia³y mieæ bêbny – i nadal maj¹ – dla Indian.

Muzyka, która dzia³a koj¹co na mnie, wcale nie musi byæ tak odbierana przez ciebie. Utwory inspiruj¹ce mog¹ wzmocniæduszê i dodaæ jej wigoru. Nigdy nie zapomnê chwili, gdy wyszed³em na ulicê po us³yszeniu po raz pierwszy Dziewi¹tejSymfonii Beethovena. Ta muzyka mnie zainspirowa³a, doda³a mi otuchy, poczu³em harmoniê z nieskoñczonoœci¹. Muzykamo¿e równie¿ byæ bardzo przydatna przy odzyskiwaniu równowagi czakr.

 Nastêpnym razem, gdy bêdziesz s³uchaæ muzyki, zrelaksuj siê, zamknij oczy i zastanów siê, gdzie w twoim ciele

Page 41: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 41/59

rozbrzmiewaj¹ jej dŸwiêki. Prawdopodobnie bêdzie to jedna z twoich czakr. Oznacza to, ¿e na tê w³aœnie czakrê muzykaoddzia³uje, przywracaj¹c twojemu organizmowi harmoniê i równowagê.

 Na ogó³ ró¿ne instrumenty w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na ró¿ne czêœci twojego cia³a.Fizyczne cia³o odczuwa oddzia³ywanie instrumentów blaszanych i perkusji.Cia³o emocjonalne reaguje na dête instrumenty drewniane oraz smyczkowe.Cia³o psychiczne pobudzaj¹ smyczki, natomiast cia³o duchowe – harfy, organy oraz dzwonki wietrzne.Dr John Diamond w ksi¹¿ce Your Body Doesn't Lie pisze: „Otoczeni odpowiednimi dŸwiêkami, wszyscy mo¿emy

odzyskaæ wigor, energiê i równowagê". Twierdzi on równie¿, ¿e muzyka mo¿e pomóc „w zapobieganiu chorobomwywo³ywanym brakiem równowagi w organizmie".

Muzyka zalecana dla czakry podstawowejCzakra ta czêsto bywa zbyt pobudzona. W po³¹czeniu z czerwieni¹ prowadzi to nierzadko do dominacji, agresji,

zaborczoœci oraz innych ekstremalnych zachowañ. Czasami mo¿e wywo³ywaæ namiêtnoœci i wielkie emocje, a tak¿ezmiennoœæ nastrojów.

Wszystkie te skrajne uczucia mo¿na wyciszyæ i odzyskaæ równowagê, stosuj¹c medytacjê, d³ugie spacery na wsi lub nad brzegiem morza oraz s³uchaj¹c ³agodnej muzyki. Odpowiednimi utworami s¹:  Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha,Canon in D Johanna Pachelbela, Cztery pory roku Antonia Vivaldiego, Koncert podwójny na flet i harfê C-dur WolfgangaAmadeusza Mozarta oraz Suita z czasów Holberga Edwarda Griega.

Jeœli czakra podstawowa jest nie doœæ pobudzona, objawi siê to sennym, apatycznym podejœciem do ¿ycia. Cz³owiek  bêdzie bierny, wszystko bêdzie mu siê wydawa³o zbyt du¿ym wysi³kiem i zupe³nie nie bêdzie siê interesowa³ seksem czy

rozrywk¹.To oczywiste, ¿e w tym przypadku potrzebna jest dawka energii. Mo¿na to osi¹gn¹æ, zachêcaj¹c dan¹ osobê, by za¿ywa³awiêcej ruchu lub mi³o spêdza³a czas z pogodnymi przyjació³mi. Istnieje te¿ mnóstwo utworów muzycznych, których mo¿nas³uchaæ. Odpowiednia bêdzie niemal ca³a muzyka skomponowana dla orkiestr z³o¿onych z instrumentów blaszanych, aszczególnie g³oœne, radosne utwory. Oprócz tego: Pomp and Circumstance March No. 1 Sir Edwarda Elgara, Marsz tryumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego, The Stars and Stripes Forever Johna Philippa Sousy, Marsz s³owiañski PiotraCzajkowskiego, Marsz wojskowy Franza Schuberta, Marsz turecki z Ruin ateñskich Ludwika van Beethovena oraz Marsz  Radetzkiego Jana Straussa, ojca.

Muzyka zalecana dla czakry krzy¿owejCzakra krzy¿owa wp³ywa na równowagê cz³owieka, poniewa¿ le¿y miêdzy czerwieni¹ (tym, co fizyczne) i ¿ó³ci¹ (tym, co

 psychiczne). W zwi¹zku z tym nadmierne pobudzenie odbije siê na obu cechach – zarówno na czerwieni, jak i ¿ó³ci. Mo¿e siêto objawiaæ jako gniew, lekkomyœlnoœæ, nies³uszna lub z³oœliwa krytyka oraz ca³kowity brak odpowiedzialnoœci.

Czakra wróci do równowagi, jeœli poœwiêci siê trochê czasu na przemyœlenie swoich spraw. D³uga k¹piel w ciep³ej

wodzie mo¿e dokonaæ cudów. Do odpowiednich utworów nale¿¹:  Koncert C-dur na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha,uwertura do Rozamundy Franza Schuberta, koncert na harfê Georga Friedricha Haendla i muzyka Johna Dowlanda.Jeœli czakra krzy¿owa jest nie doœæ pobudzona, cz³owiek jest nieœmia³y, lêkliwy i niezdecydowany. WyobraŸnia

 podsuwa mu obrazy pe³ne lêku i trudnoœci.Mo¿na przywróciæ równowagê czakrze, wzmacniaj¹c zaufanie do siebie i swoj¹ niezale¿noœæ. Nale¿y podejmowaæ nowe

wyzwania, a rozpoczête zadania doprowadzaæ do koñca. Odpowiednie utwory to: uwertura Egmont Ludwika vanBeethovena, uwertura do Lohengrina Ryszarda Wagnera, koncert fortepianowy nr 1 Johannesa Brahmsa, ostatnia czêœæ symfonii nr 3 (na organy) Kamila Saint-Saensa oraz ostatnia czêœæ Pi¹tej symfonii Piotra Czajkowskiego.

Muzyka zalecana dla czakry splotu s³onecznegoCzakra splotu s³onecznego ma zwi¹zek z umys³em i systemem nerwowym. Kiedy jest nadmiernie pobudzona, wystêpuj¹

trudnoœci z dokoñczeniem zaczêtych prac, marnowanie energii oraz sk³onnoœæ do powierzchownego podejœcia do ¿ycia. Pookresach szybkich postêpów nast¹pi¹ chwile otêpienia i skrajnej niekonsekwencji. ¯ycie w wyobraŸni zdaje siê lepsze odrzeczywistoœci, powstaj¹ skomplikowane marzenia, które nigdy siê nie spe³ni¹.

Jeœli chcemy odzyskaæ równowagê nadmiernie pobudzonej czakry splotu s³onecznego, musimy nauczyæ siê najpierwmyœleæ, a dopiero potem wyra¿aæ swoje opinie i pamiêtaæ o uczciwoœci zarówno w myœlach, jak i w czynach. Doodpowiednich utworów nale¿¹: muzyka do baletu Appalachian Spring Aarona Coplanda, koncerty na obój AntoniaVivaldiego, Wieczorna. gwiazda z Tannhausera Ryszarda Wagnera oraz Œwiat³o ksiê¿yca Claude'a Debussy'ego.

Jeœli czakrze splotu s³onecznego brakuje energii, dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ osoba bêdzie sk³onnym do marudzenia,krytykowania i plotek egoistycznym oszustem. Ponadto bêdzie siê anga¿owaæ w lekkomyœlne, powierzchowne dzia³ania. Tenegatywne cechy mo¿na wyeliminowaæ. Trzeba siê tylko nauczyæ dzieliæ radoœci¹ i entuzjazmem z innymi. Nie jest to³atwe, poniewa¿ zak³ada ca³kowit¹ zmianê spojrzenia na œwiat. Korzystne bêd¹ okresy analizowania w³asnej duszy, w czasiektórych mo¿na przemyœleæ dawne wzorce zachowañ i zastanowiæ siê, jakie pope³ni³o siê b³êdy. Odpowiednia muzyka to:Muzyka na wodzie Georga Friedricha Haendla, koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa, koncert na troje skrzypiec iorkiestrê Georga Philipa Telemanna oraz koncerty brandenburskie Jana Sebastiana Bacha.

Muzyka zalecana dla czakry sercowejCzakra serca odnosi siê do uzdrawiania, do natury, równowagi i poczucia sensu. Gdy jest nadmiernie pobudzona, powstaj¹

trudnoœci w akceptowaniu zmian, pojawia siê wielka potrzeba poczucia bezpieczeñstwa, co mo¿e sprawiaæ k³opoty wobliczu wszystkiego, co nowe lub inne. Znam cz³owieka, który nie chce jeœæ niczego oprócz kurczaka. W dzieciñstwie jegomatka pozwala³a mu zjadaæ to, na co mia³ ochotê, a on teraz – po czterdziestce – nie chce spróbowaæ niczego nowego.Ludzie, których czakra sercowa jest bardzo pobudzona, staj¹ siê uparci i sztywni w swoich przekonaniach.

Page 42: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 42/59

By przywróciæ równowagê czakry, ludzie ci powinni poszerzyæ swoje horyzonty i zdaæ sobie sprawê, ¿e inny ni¿ ich punkt widzenia mo¿e byæ równie dobry, a czasem nawet lepszy. Jeœli im siê to uda, bêd¹ lepiej pomagaæ innym, a samiosi¹gn¹ szczêœcie i satysfakcjê. Do zalecanych utworów muzycznych nale¿¹: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego,uwertura do Romea i Julii Piotra Czajkowskiego, Pinie rzymskie Ottorino Respighiego, suita Peer Gynt Edwarda Griega, Finlandia Jana Sibeliusa i szósta symfonia F-dur , zwana Pastoraln¹ , Ludwika van Beethovena.

Kiedy twoja czakra serca jest zbyt ma³o pobudzona, bêdziesz obawia³ siê dzia³ania, a wszystkim bêdziesz zazdroœci³sukcesów, co mo¿e w tobie wywo³aæ ma³ostkowoœæ, czy nawet okrucieñstwo. W celu odzyskania równowagi powinieneœspotykaæ siê z ludŸmi o pozytywnym nastawieniu i spêdzaæ czas w spokojnym otoczeniu. Gdy nauczysz siê odpowiedniego

 podejœcia do nie dokoñczonych spraw i zapomnisz o przesz³oœci, polepszy siê ka¿dy aspekt twojego ¿ycia. Odpowiednieutwory muzyczne to: drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa, Koncert warszawski Ryszarda Addinsella,Tokkata i fuga D-dur oraz Jesu, Meine Freude Jana Sebastiana Bacha, uwertura Lekka kawaleria Franza von Suppego orazkoncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega.

Muzyka zalecana dla czakry gard³owejCzakra gard³owa ma zwi¹zek z myœleniem; jest z natury ciekawa, ekspansywna, chce wszystko wiedzieæ,rozwijaæ siê i iœæ naprzód. W wyniku jej nadmiernego pobudzenia cz³owiek staje siê niecierpliwy i nieodpowiedzialny.

Ogarnia go potrzeba nieustannego poszukiwania przyjemnoœci i nowych bodŸców. Chc¹c przywróciæ swojej czakrzerównowagê, nale¿y m¹drze wykorzystywaæ czas i myœleæ, zanim siê coœ zrobi. Polecane utwory to: oratorium Les Beatitudes Cesara Francka, Polonez Es-dar Fryderyka Chopina, koncert skrzypcowy Maxa Brucha, koncert fortepianowyEdwarda Griega oraz koncert wiolonczelowy Antonina Dvofaka.

Zbyt ma³o pobudzona czakra gard³owa wywo³uje apatiê, lenistwo i pob³a¿anie sobie. W celu przywrócenia jej równowaginale¿y podejmowaæ wartoœciowe zajêcia, które zdaj¹ siê ekscytuj¹ce i ró¿ne od pozosta³ych. Odpowiednia muzyka to: pi¹tykoncert fortepianowy Es-dur Ludwika van Beethovena, The Joy of Life Symphony Alfreda Hilla, trzeci koncert fortepianowyJózefa Haydna, koncert organowy Francisa Poulenca, Panis Angelicus Cesara Francka, marsze Jana Filipa Sousy oraz Die Flederniaus Overtwe Jana Straussa.

Muzyka zalecana dla czakry brwiowejCzakra brwiowa odnosi siê do duchowego zrozumienia, mi³oœci i dzia³añ dobroczynnych. Wspiera poznanie samego

siebie i intuicjê, ³¹cz¹c w jednoœæ sferê fizyczn¹ i duchow¹ naszej natury. Ceni sobie piêkno, a kiedy jest nadmiernie pobudzona, sprawia, ¿e stajesz siê wœcibskim intrygantem tworz¹cym chaos zamiast harmonii, niezdolnym pomóc sobie iinnym. Równowagê mo¿esz odzyskaæ, przebywaj¹c w samotnoœci w estetycznym otoczeniu, relaksuj¹c siê i czyni¹c plany na

 przysz³oœæ. Prawdopodobnie bêdziesz musia³ siê nauczyæ kontrolowaæ stres i napiêcie. Do odpowiednich utworów nale¿¹:uwertura do Rozamundy Franka Schuberta, koncert na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha, szósta symfonia Ludwika vanBe-ethovena, koncert C-dur na flet i harfê Wolfganga Amadeusza Mozarta, Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha oraz

koncert na harfê Georga Friedricha Haendla.Jeœli czakrze brwiowej brakuje energii, prawdopodobnie bêdziesz mia³ tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia, nie bêdzieszte¿ chcia³ braæ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci. Bêdziesz mia³ problemy z pamiêci¹, staniesz siê niedba³y,nietolerancyjny, nadmiernie wymagaj¹cy, nieprzychylny i butny. Aby odzyskaæ równowagê, musisz spêdzaæ czas na

 beztroskiej zabawie z ludŸmi, których kochasz. Musisz zapomnieæ o przesz³oœci, dawnych ranach i urazach i zacz¹æ ¿yæteraŸniejszoœci¹. Musisz te¿ zyskaæ poczucie, ¿e jesteœ potrzebny. Odpowiednia muzyka to: Trumpet Voluntary JeremiaszaClarke'a,  A Lincoln Portrait Aarona Coplanda, Finlandia Jana Sibeliusa, Pope Marcellas Mass Giovanniego Palesstriny,trzecia symfonia Kamila Saint-Saensa oraz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga.

Muzyka zalecana dla czakry koronyCzakra korony reprezentuje nasz¹ wy¿sz¹ naturê i aspiracje. Zwi¹zana jest z duchowoœci¹, intuicj¹ oraz d¹¿eniem do

 poznania i zrozumienia ukrytych prawd. Na ogó³ czakra korony nie bywa nazbyt pobudzona. Jeœli jednak tak siê zdarzy, cz³owiek ¿yje w wyimaginowanym

œwiecie marzeñ, niezdolny do oddzielenia ich od rzeczywistoœci. Ta ucieczka w krainê fantazji czêsto sprawia, ¿e trudno siê

kontaktowaæ z innymi, których w istocie potêpia siê za ich brak doskona³oœci. W celu przywrócenia czakrze równowaginale¿y siê tej równowagi nauczyæ. Trzeba spêdziæ nieco czasu w samotnoœci na duchowych i metafizycznych rozwa¿aniach,ale tak¿e spotykaæ siê z ludŸmi na bardziej towarzyskiej stopie. Odpowiednie utwory muzyczne: druga symfonia GustawaMahlera,  Pasja wg œw. Mateusza Jana Sebastiana Bacha, Florida Suitê Fredericka Deliusa, symfonia d-moll Cesara Francka, pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina, Oda do œw. Cecylii Georga Fredericha Haendla oraz Rapsodiahiszpañska Maurycego Ravela.

Jeœli twoja czakra korony jest zbyt ma³o pobudzona, jesteœ cz³owiekiem zamkniêtym w sobie, wynios³ym, dumnym iaroganckim. Odstraszasz ludzi protekcjonaln¹ min¹ i wywy¿szaniem siê. Aby odzyskaæ równowagê, musisz oddawaæ siêzabawie z czystej przyjemnoœci, kontaktowaæ siê z innymi na ich poziomie i nie oczekiwaædoskona³oœci od nikogo. Odpowiednie utwory to: Keltic Sonata Edwarda MacDowella, symfonia C-dur Georges'a Bizeta, koncert gitarowy Hektora Villii-Lobosa oraz pi¹ta symfonia Ludwika van Be-ethovena.

Rozwój magnetycznyZdolnoœci jasnowidzenia s¹ na Wschodzie pobudzane za pomoc¹ namagnesowanej sztabki. Nie mo¿e

Page 43: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 43/59

to byæ namagnesowana podkowa. Zawieœ magnes i usi¹dŸ pod nim na pó³ godziny (rys. 8.1). Bêdziesz musia³ sprawdziæ,który biegun magnesu tworzy u ciebie efekt poszerzania siê œwiadomoœci. Jeœli usi¹dziesz pod z³ym biegunem, szybkoodczujesz niewygodê i pogorszenie samopoczucia.

Kiedy ju¿ to ustalisz, dojdziesz do wniosku, ¿e seanse pod magnesem s¹ po¿yteczne i korzystne. Mnie ³atwiej jestwykonywaæ progresywne æwiczenia relaksacyjne, kiedy siedzê pod magnesem. Pomaga mi to odpowiednio siê rozluŸniæ izestroiæ z w³asnym wnêtrzem.

Ludzie odbieraj¹ wra¿enia zwi¹zane z magnesem w ró¿ny sposób: niektórzy czuj¹, jakby czubek ich g³owy drga³ irozszerza³ siê, inni widz¹ ró¿ne barwy i b³yski œwiat³a. Na pocz¹tku mo¿esz odczuwaæ zawroty g³owy.

Wytrwaj jednak, a twoja intuicja stopniowo siê rozwinie.

Wpisz w swoj¹ aurê to, co zechcesz

W 1975 roku dr Joe Siatê przeprowadza³ doœwiadczenie w Athens State College w Atenach, w stanie Georgia.Poproszono jednego z uczniów, by spróbowa³ dokonaæ aktu jasnowidzenia, wysy³aj¹c energiê aury kilka tygodni naprzód.M³ody cz³owiek mia³ przeczucie, ¿e lawina zasypie budynki i ludzi. Wywar³o to na nim tak silne wra¿enie, ¿e jego koledzy wklasie dostrzegli zmianê w aurze ch³opca. Kilka tygodni póŸniej przeczucie spe³ni³o siê – w Szwajcarii z gór zesz³a lawina.

Mo¿esz zrobiæ to samo ze swoj¹ aur¹. Mo¿esz zajrzeæ w przysz³oœæ i zobaczyæ, co siê zdarzy za kilka tygodni lubmiesiêcy, albo postawiæ sobie cele i zapisaæ je w aurze.

 Najpierw usi¹dŸ w miejscu, w którym najlepiej siê relaksujesz. Zamknij oczy i ¿egluj przez swoje ¿ycie odnajwczeœniejszych wspomnieñ do dziœ. Zobaczysz, ¿e przy niektórych wspomnieniach zatrzymasz siê d³u¿ej, inne przemkn¹

 bardzo szybko.Gdy dotrzesz do teraŸniejszoœci, zatrzymaj siê na chwilê i zastanów, w jaki sposób prze¿ycia, które sobie w³aœnie przypomnia³eœ, ukszta³towa³y ciê takim, jaki dziœ jesteœ.

Prawdopodobnie w przysz³oœci chcia³byœ byæ innym cz³owiekiem, ni¿ jesteœ teraz. Pomyœl, co chcia³byœ zmieniæ.Chcia³byœ mieæ wiêcej pieniêdzy? Bardziej zadowalaj¹ce ma³¿eñstwo? Wiêcej wolnego czasu? Awans w pracy?

 Nie ma znaczenia, czego pragniesz. B¹dŸ tylko pewny, ¿e chcesz tego naprawdê. To oczywiste, ¿e wszyscy chcielibyœmymieæ trochê wiêcej pieniêdzy, ale czy jesteœmy gotowi d³u¿ej pracowaæ, by je zdobyæ? Jeœli nie jesteœ gotów ponieœækosztów swojego marzenia, zapomnij o nim i wybierz coœ innego.

Maj¹c dok³adnie wytyczony cel (lub cele), wyobra¿aj sobie swoje ¿ycie w przysz³oœci. Jaki bêdziesz za dwanaœciemiesiêcy? A za piêæ lat? WyobraŸ sobie siebie tak wyraŸnie, jak tylko potrafisz – szczêœliwego, zadowolonego poosi¹gniêciu wytyczonych celów.

Kiedy wyraŸnie zobaczysz ten obraz w swoim umyœle, mo¿esz go zapisaæ w aurze. Za³ó¿my, ¿e twoim celem jest zakupnowego domu w ci¹gu roku. WyobraŸ sobie, ¿e dok³adnie za dwanaœcie miesiêcy otwierasz drzwi wejœciowe do swojegonowego domu i wchodzisz do œrodka. Zobacz to tak wyraŸnie, jak tylko potrafisz. W umyœle musisz wytworzyæ obraz tegodomu, abyœ umia³ go rozpoznaæ, gdy na niego trafisz.

 Niech twoje wyobra¿enie bêdzie tak ¿ywe, ¿e bêdziesz móg³ je dotkn¹æ, zobaczyæ i poczuæ. Wyobra¿aj sobie ten dom cowieczór, zanim pójdziesz spaæ. Zapisuj¹c swoje pragnienia w aurze, przyci¹gasz do siebie si³y wszechœwiata, dziêki którym

 bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel.

Nastaw swoj¹ aurê na sukces

Ka¿dy z nas ma praktycznie nieograniczony potencja³ i mo¿e osi¹gn¹æ wszystko, czego pragnie, wystarczy tylko wytyczyæsobie cel, ciê¿ko pracowaæ i ponieœæ konieczne koszty.

Spójrz na swoj¹ aurê i zobacz, które dziedziny trzeba polepszyæ. Byæ mo¿e chcesz przestaæ paliæ albo pragniesz zmieniæsposób od¿ywiania siê.

Twoja aura powie ci, nad jakimi sferami musisz popracowaæ. Czasem mo¿esz byæ zdziwiony jej sugesti¹. Mnie siêwydawa³o, ¿e œwietnie sobie radzê, pracuj¹c na trzech etatach, dopóki aura mi nie powiedzia³a, ¿e tak nie jest.

Zmiana sposobu myœlenia spowoduje modyfikacjê wygl¹du twojej aury. Ludzie myœl¹cy pozytywnie s¹ z naturyoptymistyczni i maj¹ du¿¹, b³yszcz¹c¹, ekspansywn¹ aurê. Ich myœli daj¹ im zdrowie, motywacjê i chêæ do dzia³ania. Jeœlitwoja aura jest blada i skurczona, przez pó³ godziny dziennie czytaj ksi¹¿ki motywacyjne i poradniki, a nastêpnie obserwuj,

 jak aura bêdzie stopniowo odzwierciedlaæ zmianê w twoim nastawieniu.To, co mnie najbardziej zdumia³o, gdy zacz¹³em czytaæ aurê innych ludzi, to fakt, ¿e postrzega³em ich ¿ycie jako du¿o

 bardziej pozytywne i interesuj¹ce ni¿ oni sami. Ma to zwi¹zek z opini¹ o sobie samym. Ludzie, którzy siebie nie ceni¹,wykorzystuj¹ tylko u³amek swojego potencja³u. Znajduje siê on w ich aurze, widzi go ka¿dy, kto potrafi j¹ zobaczyæ, ale onisami tego nie dostrzegaj¹, skutecznie blokuj¹c ten potencja³. Jeœli masz k³opoty w tej dziedzinie, zacznij uczêszczaæ na kursrozwijania mi³oœci w³asnej. Nigdy nie jest za póŸno na zmianê opinii o sobie i urzeczywistnianie swoich marzeñ.

Wytycz sobie jakieœ wartoœciowe cele. Czy wiesz, ¿e ogromna wiêkszoœæ ludzi dryfuje przez ¿ycie bez celu, wk³adaj¹cwiêcej wysi³ku w zaplanowanie wakacji ni¿ tego, co chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu?

Stawianie sobie celów po raz pierwszy w ¿yciu nie jest ³atwe. Ale wysi³ek op³aci siê wielokrotnie. Bêdziesz mia³ do czegod¹¿yæ oraz zdobêdziesz poczucie sensu i celu. A twoja aura wszystko to odzwierciedli, rozprzestrzeniaj¹c siê i piêkniej¹c.

Page 44: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 44/59

Rozdzia³ 9

Odczytywanie aury

Gdy zaczniesz dostrzegaæ aurê, twoja popularnoœæ wzroœnie, a ludzie bêd¹ prosili, byœ czyta³ j¹ dla nich. Jeœlizdecydujesz siê na to, powinieneœ postêpowaæ ³agodnie, mi³o i z uwag¹. Oczywiœcie mo¿na odczytywaæ aurê dla zabawy,ale pamiêtaj, ¿e nawet wtedy ludzie bêd¹ bardzo uwa¿nie s³uchaæ ka¿dego wypowiedzianego przez ciebie s³owa.

Bez wzglêdu na to, jak gruboskórny lub sceptyczny ktoœ mo¿e siê wydawaæ, na pewno zapamiêta – czasem co do joty – oczym mu mówi³eœ, czytaj¹c jego aurê. Dlatego powinieneœ bardzo starannie dobieraæ s³owa. Zawsze podkreœlaj pozytywnesprawy i podsuwaj ludziom tematy do przemyœleñ lub zadania do wykonania.

Szczególnie uwa¿aj przy problemach zdrowotnych, które mo¿esz dostrzec. Powinieneœ unikaæ konkretnych porad w tychkwestiach, chyba ¿e jesteœ lekarzem. Ja, widz¹c potencjalne k³opoty zdrowotne, zawsze sugerujê mojemu klientowi, aby siê

 przebada³ u specjalisty. Jeœli czyjaœ aura sprawia wra¿enie zmêczonej lub zestresowanej, doradzam wakacje lub naukêtechnik relaksacyjnych. Nie przysz³oby mi natomiast do g³owy mówiæ, jak leczyæ na przyk³ad zapalenie nerek, poniewa¿ nie

 jestem lekarzem.Mogê pomóc ludziom w doprowadzeniu ich. aury do równowagi, w odzyskaniu poczucia w³asnej godnoœci, sugeruj¹c, jak 

kierowaæ swoim ¿yciem i karier¹ zawodow¹. Mogê im udzieliæ wskazówek, jak sobie radziæ z potencjalnie niebezpiecznymiemocjami, negatywnymi myœlami, lenistwem czy odk³adaniem spraw na póŸniej, nie mogê jednak spowodowaæ, by

 postêpowali zgodnie z moimi radami. Nie udzielam rad nie proszony. Nigdy bym na przyk³ad nie podszed³ do zupe³nie obcej osoby, by powiedzieæ coœ na

temat jej aury. Jeœli jednak ktoœ mnie o to poprosi, zrobiê to najlepiej, jak potrafiê.Mówi¹c, rysujê aurê, o ile to tylko mo¿liwe. U¿ywam w tym celu bloku rysunkowego i kolorowych o³ówków dobrej

 jakoœci. Nie oddaje to ró¿nych odcieni i struktury ka¿dego koloru, ale przekazuje osobie zainteresowanej pewne wyobra¿enie jej aury. Rysunek stanowi tak¿e namacalny efekt moich dzia³añ, który mo¿na zabraæ ze sob¹ i zachowaæ.

U¿ywa³em równie¿ flamastrów, ale uwa¿am, ¿e ich barwy s¹ zbyt jaskrawe i nie nadaj¹ siê do oddania czegoœ tak wspania³ego jak aura. Kredkom daleko do doskona³oœci, ale i tak s¹ najlepsze z istniej¹cych mo¿liwoœci. Nie jestem artyst¹,lecz wiele moich portretów aury zosta³o oprawionych w ramy i zawis³o na poczesnym miejscu w domach na ca³ym œwiecie.Jedna z moich uczennic ma talent malarski i portrety aury wykonuje pastelami. S¹ to prawdziwe dzie³a sztuki, a stosowana

 przez ni¹ technika pozwala na niezwykle dok³adne oddanie barw aury. Mnie jednak portrety wykonane pastelami nie udawa³ysiê, powróci³em wiêc do kredek.

Ludzie czêsto s¹ spiêci i zdenerwowani, gdy ktoœ przygl¹da im siê badawczo przez d³u¿szy czas. Kiedy mówiê i

 jednoczeœnie rysujê, nie patrzê na swego klienta bez przerwy, co pozwala mu siê zrelaksowaæ, a wtedy jego aura pokazujesiê w ca³ej krasie. Rysowanie przynosi równie¿ tak¹ korzyœæ.Wiêkszoœæ z moich seansów odczytywania aury mo¿na by okreœliæ jako analizê charakteru, po której nastêpuj¹ sugestie

dotycz¹ce przysz³oœci. Poni¿ej znajduj¹ siê dwa przyk³ady czytania aury, które wykonujê. Pierwsze, krótkie, „dla zabawy" idrugie, powa¿niejsze i pog³êbione.

Za³ó¿my, ¿e dokonujê krótkiego odczytu dla dwudziestopiêcioletniego mê¿czyzny. WyobraŸmy sobie, ¿e jego œredniejwielkoœci aura ma b³êkit jako kolor podstawowy oraz fioletowe promienie. Rozmawiaj¹c z nim, wokó³ jego g³owy zauwa¿amdu¿o ¿ó³tej barwy, co oznacza, ¿e miody cz³owiek powa¿nie siê zastanawia nad tym, co mówiê.

Mój odczyt aury brzmia³by w przybli¿eniu tak:„Masz w swojej aurze bardzo du¿o b³êkitu, co oznacza, ¿e zawsze bêdziesz m³ody duchem. Wiele rzeczy budzi twój

entuzjazm, ale czasami trudno ci zakoñczyæ to, co zacz¹³eœ. Wygl¹da na to, ¿e czasami masz k³opoty, poniewa¿ mówiszdok³adnie to, co myœlisz. Teraz trochê bardziej na to uwa¿asz. Mimo to ludzie na ogó³ wiedz¹, na czym stoj¹, bêd¹c z tob¹ wkontakcie, i to jest dobre. Jesteœ z gruntu uczciw¹ osob¹.

 Najlepiej czu³byœ siê, pracuj¹c w dziedzinie, która oferuje wielkie mo¿liwoœci i ró¿norodnoœæ. Nie s¹dzê, ¿ekiedykolwiek polubisz, by ktoœ ci mówi³, co masz robiæ. Jeœli pojawi siê odpowiednia okazja do podjêcia samodzielnej

 pracy, powinieneœ j¹ dok³adnie rozwa¿yæ. W przysz³oœci albo bêdziesz zajmowa³ wysokie stanowisko, albo pracowa³ naswoim. Zawsze mierz wysoko. Oczywiœcie osi¹gniesz swój cel, mierz¹c nisko, ale uda ci siê to równie¿, jeœli umieœcisz

 poprzeczkê naprawdê wysoko. W przesz³oœci czêsto nie docenia³eœ siebie. Miej wielkie, œmia³e marzenia i wprowadzaj je wczyn.

W szkole prawdopodobnie nazywano ciê marzycielem, co wtedy by³o nagan¹. A ty nadal jesteœ marzycielem i zawsze nim bêdziesz. Powinieneœ uwa¿aæ to za niezwykle pozytywn¹ cechê. W koñcu nigdy do niczego by nie dosz³o, gdyby ktoœnajpierw sobie tego nie wymarzy³. Na tym polega twój urok i dziêki temu zawsze bêdziesz m³ody. Wcale bym siê nie zdziwi³,gdybyœ w dniu swojej œmierci przedsiêwzi¹³ coœ nowego!

Przez twoj¹ aurê przebijaj¹ silne czerwone promienie. Oznacza to, ¿e masz du¿e poczucie odpowiedzialnoœci. Daj¹ ci onerównie¿ ambicjê, pragnienie w³adzy i sukcesów finansowych, c³o których taka odpowiedzialnoœæ mo¿e prowadziæ.

Co ciekawe, masz równie¿ silne fioletowe linie w swojej aurze. Oznacza to, ¿e lubisz szukaæ ukrytych prawd. Rzadko bierzesz œwiat takim, jaki siê wydaje, poniewa¿ sam chcesz go zrozumieæ. Fiolet to barwa duchowa, widzê, ¿e z up³ywem

czasu stopniowo budujesz siln¹ wiarê lub filozofie.Twoje najwiêksze sukcesy bêd¹ mia³y zwi¹zek z innymi ludŸmi, ale potrzebujesz równie¿ samotnoœci, by rozwijaæ swoj¹

wiedzê i m¹droœæ. Widzê, ¿e bêdziesz siê uczyæ przez ca³e ¿ycie. W pewnym sensie twoja edukacja zaczê³a siê dopierowtedy, gdy skoñczy³eœ szko³ê. Masz doskona³y, pojêtny umys³ i starannie oceniasz wszystko, co ciê interesuje".

Page 45: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 45/59

Wszystkie te informacje s¹ zawarte w kolorze podstawowym aury tego m³odego cz³owieka i w dwóch barwach promieni.Oczywiœcie, gdyby to by³ rzeczywisty cz³owiek, potrafi³bym o nim powiedzieæ du¿o wiêcej. Móg³bym omówiæ strukturê

 jego aury, jakoœæ kolorów, kszta³t myœli, jego nastrój w chwili odczytywania aury, jego si³y ¿yciowe i poziom energii. Jak zauwa¿y³eœ, nie wspomnia³em o czakrach. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w d³u¿szym czytaniu aury, jednak przy szybkim

 portrecie na ogó³ je pomijam.A oto przyk³ad bardziej pog³êbionej analizy aury pewnej czterdziestoletniej kobiety. By³a to bardzo zadbana pani,

elegancko ubrana, ale mia³a najsmutniejsz¹ twarz, jak¹ kiedykolwiek zdarzy³o mi siê widzieæ. Przywita³em siê z ni¹ izachêci³em, aby wygodnie usiad³a. Przez minutê lub dwie próbowa³em z ni¹ porozmawiaæ o niczym, by mog³a siêzrelaksowaæ. Nie mia³a jednak ochoty na rozmowê i kaza³a mi „przejœæ do rzeczy".

 – Oczywiœcie – opar³em. Wzi¹³em swój blok i zacz¹³em rysowaæ jej aurê. – Pani aura nie jest tak du¿a, jak powinna byæ –zacz¹³em. – Bez w¹tpienia wyczerpa³a pani swoj¹ energiê. Potrzebny jest

 pani wypoczynek. Urlop dobrze by pani zrobi³. – Przytaknê³a, ale nic nie powiedzia³a. – Kolorem podstawowym pani aury jest piêkny, delikatny ró¿. Nie ma pani na sobie dziœ nic ró¿owego, ale gdyby tak by³o,

ludzie zwracaliby pani uwagê, jak bardzo pani do twarzy w tej barwie. To wspania³y kolor, który mówi, ¿e jest pani mi³¹,kochaj¹c¹ osob¹. Patrzy³a na mnie bacznie przez kilka chwil, gdy koncentrowa³em siê na rysowaniu koloru podstawowego.Obliza³a wargi, jakby chcia³a coœ powiedzieæ, ale zmieni³a zdanie.

 – Odnosi pani równie¿ sukcesy w biznesie, byæ mo¿e na kierowniczym stanowisku. Myœlê jednak, ¿e praca we w³asnejfirmie by³aby dla pani bardziej odpowiednia, poniewa¿ jest pani ambitna, zdecydowana i umotywowana.

 – Chce pan powiedzieæ uparta – zaœmia³a siê. – W pewnym sensie – przytakn¹³em. – Jest pani jednak gotowa rozwa¿yæ ró¿ne punkty widzenia, chocia¿ po podjêciu

decyzji nic nie potrafi jej zmieniæ. Wydaje mi siê, ¿e ta cecha jest dobra w biznesie, ale w innych dziedzinach ¿ycia mo¿e przysporzyæ pani k³opotów.

 – Jestem tyranem – powiedzia³a po prostu. – To mo¿e byæ zalet¹ w pe³nym rywalizacji œwiecie biznesu. – Westchnê³a g³êboko, a ja dostrzeg³em œlady

 pomarañczowego w jej aurze. – Stara siê pani zapanowaæ nad swoimi emocjami – ci¹gn¹³em. – To siê nie udaje na d³u¿sz¹metê, bo nasze emocje zawsze zwyciê¿aj¹ logikê.

Przerwa³em i spojrza³em na kolory promieni w jej aurze. By³y ¿ó³te i zielone. – Ma pani wspania³y, logiczny umys³ – mówi³em, rysuj¹c ¿ó³te linie. – Myœli pani szybko, niemal ka¿dego pani przeœcignie.

 – Próbowano mnie dogoniæ – przyzna³a – ale na ogó³ to ja wygrywam. – Najlepiej siê pani czuje, ucz¹c siê. Nieustaj¹co potrzebuje pani nowych bodŸców intelektualnych. Na przyk³ad pani

 partner musia³by dorównywaæ pani pod wzglêdem umys³owym. W istocie, ka¿dy zwi¹zek musia³by siê zacz¹æ na poziomieintelektualnym, i jeœli ktoœ nie zda³by tego egzaminu, straci³aby pani ca³kowicie zainteresowanie dla tej osoby. Niemniej

 jednak pani umys³ jest tak szybki i bystry, ¿e na pewno zdarzy³o siê pani powiedzieæ coœ, czego pani potem ¿a³owa³a. Jestem

tego pewien. – Czy nie zdarza siê to wszystkim? – Owszem, ale pani potrafi zraniæ s³owami, nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy.Jej aura przez chwilê zabarwi³a siê na pomarañczowo. – Niech pani da upust swoim emocjom – powiedzia³em. – Dusi je

 pani w sobie wystarczaj¹co d³ugo.£zy nap³ynê³y jej do oczu, zaciska³a i otwiera³a piêœci. Oczekiwa³em wybuchu p³aczu, jednak bardzo nad sob¹ panowa³a i

 pomarañczowy stopniowo znikn¹³. – Kiedy siê pani nauczy³a tak relaksowaæ? – zapyta³em.Uœmiechnê³a siê blado. – Kiedyœ bardzo siê stresowa³am, dopóki nie posz³am na kurs medytacji transcendentalnej. Sk¹d

 pan o tym wie? – Widaæ to by³o w pani aurze. – Od³o¿y³em ¿ó³t¹ kredkê i wzi¹³em zielon¹. – Zanim zmieniê kolor, muszê pani

 powiedzieæ, ¿e jakieœ twórcze hobby przysporzy³oby pani ogromnie du¿o przyjemnoœci. Na przyk³ad pisanie lub œpiewda³yby pani wielk¹ satysfakcjê.

Przytaknê³a. – Kiedyœ to robi³am.

 – W pani aurze jest równie¿ du¿o zieleni. To ciekawe, w g³êbi duszy jest pani kochaj¹c¹ osob¹, by³aby pani dobr¹uzdrowicielk¹. Prawdopodobnie lubi¹ pani¹ roœliny i zwierzêta, podobnie zreszt¹ jak ludzie.

 – Zwierzêta du¿o bardziej ni¿ ludzie – wyda³a z siebie chrapliwy, pe³en pogardy dla siebie samej œmiech. – Zielony dobrze harmonizuje z ró¿owym, pani kolorem podstawowym. Lubi pani wyzwania i lubi siê pani wyró¿niaæ.

Jest pani gotowa pracowaæ d³ugo ciê¿ko, by osi¹gn¹æ to, czego pani pragnie. – Zawsze sobie stawia³am cele. Nie powiem, ¿eby mi siê to przys³u¿y³o.Potrz¹sn¹³em g³ow¹. – Wrêcz przeciwnie. Tylko ¿e pani stawia sobie cele w pracy, zapominaj¹c o innych dziedzinach

¿ycia, takich jak ma³¿eñstwo i rodzina. Pomarañczowy znowu siê pojawi³ na kilka sekund, po czym znik³ w mgnieniu oka. – Ta medytacja transcendentalna bardzo pani pomog³a! Poruszy³a siê zaniepokojona. – Nie chcia³abym z panem mieæ doczynienia. Za du¿o pan wie. Odwróci³em rysunek, by mog³a zobaczyæ, co zrobi³em. –Teraz dorysujê do niego czakry. Ma

 pani siedem œrodków energii w swoim ciele, które maj¹ œcis³y zwi¹zek z pani emocjami i uczuciami w odniesieniu doró¿nych dziedzin ¿ycia. – Wskaza³em jej, gdzie siê one znajduj¹, i poprosi³em, by wsta³a na chwilê. Wydawa³a siêskrêpowana, gdy przygl¹da³em siê jej czakrom, z ulg¹ znowu usiad³a.

Szybko narysowa³em ka¿d¹ z czakr. – Omówiê je po kolei, ale jak pani zobaczy, s¹ ze sob¹ powi¹zane, a pani ma kilka blokad, które hamuj¹ pani¹ w rozwoju. – Czy to siê sta³o teraz? – Prawdopodobnie dzia³o siê to stopniowo. Wydaje mi siê jednak, ¿e dosz³a pani do punktu zwrotnego, a to, w któr¹

Page 46: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 46/59

stronê siê pani skieruje, zale¿y ca³kowicie od pani. – Nie wiem, w któr¹ stronê siê skierowaæ. – Byæ mo¿e moje uwagi bêd¹ dla pani wskazówk¹. Po pierwsze, pani czakra podstawowa jest zablokowana. Zarz¹dza ona

 poczuciem bezpieczeñstwa i pewnoœci¹ siebie. W sanskrycie s³owo, które j¹ okreœla, znaczy „wsparcie". Czakra podstawowa pomaga twardo staæ na ziemi. Gdy jest zablokowana, jak u pani, mo¿e pani odczuwaæ lêki, nerwowoœæ lub zagro¿enie.

 – Zagro¿enie, owszem. Lêki, byæ mo¿e, ale nerwowoœæ? Nie. – Ta czakra sprawuje w³adzê nad naszymi odruchami obronnymi, tak wiêc w jednej chwili mo¿e pani mieæ chêæ

uciekaæ, w drugiej jest pani gotowa walczyæ.Powoli pochyli³a g³owê, przytakuj¹c. – To dok³adny opis.

 – Pani czakra krzy¿owa równie¿ jest zablokowana. Kiedy obie te czakry s¹ zablokowane, wskazuje to czêsto na problemyseksualne. Oznacza to równie¿, ¿e daje pani wyraz uczuciom urazy i gniewu.

 – Chcia³abym je wyraziæ, ale siê powstrzymujê. – Nie mo¿e pani tego robiæ d³u¿ej. Proszê spojrzeæ, jak to pani szkodzi! Musi pani znaleŸæ sposób na ujawnienie swoich

uczuæ. – Wiele lat temu jeŸdzi³am na opustosza³¹ pla¿ê i krzycza³am, wrzeszcza³am do utraty g³osu. – Czy lepiej siê pani polem czu³a?Zaœmia³a siê tym razem mi³ym, naturalnym œmiechem. – Czu³am siê wspaniale, dopóki siê nie odwróci³am i nie

zobaczy³am, ¿e mój m¹¿ siedzi za mn¹ na piasku! – Mo¿e powinna pani wróciæ na tê pla¿ê. A mo¿e po prostu powinna pani zorganizowaæ spokojn¹ kolacjê we dwoje, by

móc pomówiæ o tym, co pani¹ drêczy.

 – Dlaczego s¹dzi pan, ¿e przyczyn¹ jest mój m¹¿? – To oczywiste, ¿e nie jest ni¹ pani praca. Ale problem ma zwi¹zek z pani emocjami na bardzo g³êbokim, niemal

 pierwotnym poziomie. Domyœlam siê, ¿e pani m¹¿ nie mówi tego, co myœli, lub nie rozmawia z pani¹ o powa¿nychsprawach.

 – To drañ! – Byæ mo¿e, ale pani wci¹¿ go kocha. Pochyli³a siê. – Czy tak twierdzi moja aura? – Trochê wyprzedzam sprawy, ale pani czakra sercowa jest w ca³kowitej równowadze, co oznacza, ¿e mimo wszystko

nadal mo¿e pani kochaæ. Oznacza to tak¿e, ¿e i on pani¹ kocha. Musia³bym jednak zobaczyæ jego aurê, by dok³adnie oceniæsytuacjê.

 – Jim mnie kocha? – W jej g³osie dŸwiêcza³o zdziwienie. Wyci¹gnê³a rêkê i dotknê³a mojego kolana. –Naprawdê pan tak myœli?

 – Nie myœlê, ale czujê i widzê to w pani aurze. Pani mo¿e tak¿e ofiarowaæ du¿o mi³oœci.Po raz pierwszy odprê¿y³a siê i wygl¹da³a o wiele m³odziej.

 – Wrócê teraz do pani czakry splotu s³onecznego. Jest nadmiernie pobudzona. Sta³a siê pani perfekcjonistk¹ i pracoholiczk¹. Prawdopodobnie bardzo du¿o pani wymaga od innych.Obliza³a wargi i przytaknê³a. – To mogê zmieniæ.

 – Jak ju¿ mówi³em, pani czakra sercowa jest w równowadze. Oznacza to, ¿e mo¿e pani pomagaæ innym. Okazuj¹cwspó³czucie i mi³oœæ, potrafi pani wspieraæ ludzi w ich rozwoju i daæ im nadziejê oraz si³ê.

 – Powinnam tak postêpowaæ ze swoj¹ rodzin¹. – Ci¹gle jeszcze pani mo¿e. Nigdy nie jest za póŸno, a pani bliscy wiedz¹, ¿e pani ich kocha. Nie mo¿na ukryæ blasku,

 jaki emanuje z pani czakry sercowej.  – Dziêkujê. – Teraz przejdziemy do trzech górnych czakr, znanych jako „trójca". Pani czakra gard³owa jest nieco zbyt pobudzona.

Potrafi pani wspaniale wyra¿aæ sam¹ siebie, ale teraz jest pani prawdopodobnie dogmatyczna, sarkastyczna i zgorzknia³a.Kiedy siê pani tego pozbêdzie, kontakty z ludŸmi znowu bêd¹ doskona³e. Pani czakra brwiowa jest w równowadze. Trochê todziwne, poniewa¿ ma ona zwi¹zek z myœleniem, a pani w tej chwili jest nieco zagubiona. Ta czakra mówi, ¿e w przypadku

 jakiegokolwiek problemu znajdzie pani rozwi¹zanie, korzystaj¹c ze swego doskona³ego umys³u. W zasadzie pozostaje pani w

kontakcie z nieskoñczonoœci¹ i w miarê up³ywu czasu coraz bardziej bêdzie pani œwiadoma swojej duchowej natury. Ma pani czarn¹ plamê w swoim ciele eterycznym, obok prawego kolana. Znajduje siê tam od d³u¿szego czasu. Czy uszkodzi³asobie pani kiedyœ nogê?

 – Z³ama³am j¹ jako nastolatka, graj¹c w hokeja. Czasami rwie mnie w tym miejscu. – Poza tym w kwestii zdrowia pani aura wygl¹da dobrze, oprócz tego napiêcia, w jakim pani teraz pozostaje. Przyda³by siê

im urlop, szczególnie gdyby pani pojecha³a w jakieœ nie znane miejsca, gdzie mog³aby pani spojrzeæ z dystansem na swoje problemy. Musi pani oceniæ swoje sprawy z zewn¹trz. To doda³oby pani si³ i witalnoœci.

Przytaknê³a. – Nie mówi¹c o entuzjazmie. Mam zamiar to zrobiæ. Dziêkujê. – W pani aurze znajduje siê spora liczba kszta³tów myœlowych. Najbardziej wyraŸne maj¹ formê ksi¹¿ek. Ewidentnie

 pragnie siê pani uczyæ. – Chcê znowu studiowaæ. – Wspaniale. To w³aœnie znacz¹ te ksi¹¿ki. Widzê równie¿ linê zawi¹zan¹ na du¿y wêze³. Oznacza to, ¿e wiêksza czêœæ

 pani ¿ycia jest pogr¹¿ona w chaosie i musi pani ten wêze³ rozwi¹zaæ. Myœlê, ¿e oboje wiemy, jakiej dziedziny to dotyczy.

Kiwnê³a g³ow¹ w zamyœleniu. – Mniej pracy, wiêcej rozrywki, czy nie tak? – To oczywiœcie zale¿y od pani, ale wydaje mi siê, ¿e potrzebuje pani wiêcej równowagi w ¿yciu. To oczywiste, ¿e kocha pani swoj¹ pracê i dobrze j¹ pani wykonuje, proszê wiêc siê jej trzymaæ. Ale by³oby dobrze, gdyby znalaz³a pani trochêmiejsca dla innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. Jeœli bêdzie pani mog³a wzi¹æ urlop, znajdzie pani czas, by o tym wszystkim

Page 47: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 47/59

 pomyœleæ. Na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e pani aura jest zachwycaj¹ca. Zosta³a pani obdarowana wiêkszymizdolnoœciami i potencja³em ni¿ wiêkszoœæ z nas i potrafi z nich pani korzystaæ. Niech pani pamiêta, by otoczyæ siêwyj¹tkowymi ludŸmi. Widzê du¿e sukcesy i szczêœcie w pani przysz³oœci.

Moje d³u¿sze czytanie aury mo¿e zaj¹æ nawet godzinê, w zale¿noœci od tego, co widzê. Odczytuj¹cy aurê jest w pewnymsensie doradc¹. Niew¹tpliwie ukoñczenie odpowiednich kursów by³oby ci bardzo pomocne, jeœli pragniesz profesjonalniezaj¹æ siê analiz¹ aury.

Opisana kobieta nie by³a zbyt komunikatywna. Na ogó³ czytanie aury zamienia siê w rozmowê. Lubiê, gdy ludziekomentuj¹ to, co mówiê, i zadaj¹ pytania. Gdy to robi¹, mogê przygl¹daæ siê ró¿nym czêœciom aury, by znaleŸæ odpowiedŸ.Myœlê, ¿e taki seans jest bardziej pomocny, ni¿ gdy ktoœ spokojnie siedzi i tylko s³ucha. Czasami ludzie chc¹ ciê sprawdziæ inie daj¹ ¿adnych wskazówek, ale to dlatego, ¿e na ogó³ nie wiedz¹, czy mog¹ zadawaæ pytania. Dlatego na pocz¹tku zawszemówiê moim klientom, ¿e mog¹ pytaæ o wszystko, co ich interesuje. A kiedy to czyni¹, masz mo¿noœæ dostarczyæ im takichinformacji, które bêd¹ dla nich po¿yteczne.

Odczytywanie aury jest bardzo osobistym doœwiadczeniem zarówno dla tego, który czyta, jak i jego klienta. Ludzie niemog¹ nic ukryæ przed tob¹. Nawet jeœli k³ami¹ bardzo przekonuj¹co, zdo³asz zobaczyæ prawdê w ich aurze. Wiele osóbodczuwa potrzebê k³amstwa, by dodaæ sobie znaczenia. Rzadko podwa¿am to, co mówi¹, chocia¿ aura wskazuje na coœzupe³nie innego. Nie zapominam jednak o ich mijaniu siê z prawd¹, udzielaj¹c im rad.

Czytanie aury mo¿e dawaæ du¿o zadowolenia, szczególnie gdy widzisz, jak ludzie rozwijaj¹ siê w wyniku twoich rad.Zacznij od bardzo krótkich seansów. Poproœ przyjació³ i znajomych, by ciê informowali o dok³adnoœci twoich uwag. Bez

trudu znajdziesz chêtnych, z którymi bêdziesz móg³ æwiczyæ. Gdy ludzie us³ysz¹, ¿e czytasz aurê. sami bêd¹ siê do Ciebiezg³aszaæ. W miarê nauki, gdy bêdziesz coraz lepszy w tym, co robisz, przed³u¿aj swoje seanse. Odczytywanie aury, którewykonuje siê „dla rozrywki", trwa oko³o piêciu minut i jest raczej powierzchowne. Natomiast pe³ny odczyt czêsto zajmujenawet godzinê.

Czytanie aury mo¿e byæ bardzo wyczerpuj¹ce emocjonalnie. Musisz siê uwolniæ od wszystkich negatywnych myœli iemocji, przejêtych przypadkiem od ludzi, których aurê odczytujesz. Mnie po d³ugim seansie pomaga zamkniêcie oczu i kilkag³êbokich oddechów. Wydychaj¹c powietrze, mówiê sobie „zrelaksuj siê i zapomnij". Na koniec wyobra¿am sobie, ¿e otaczamnie ochronna aura. Postêpuj¹c w ten sposób, potrafiê czytaæ aurê przez ca³y dzieñ i pod wieczór nadal czuæ siê œwie¿y i

 pe³en energii.Taka ochrona samego siebie to wa¿na sprawa, jesteœ to winien sobie i innym. Czasami ludzie bêd¹ ci opowiadaæ

niezwykle tragiczne i smutne historie. Ich negatywne nastawienie i gorycz mog¹ mieæ na ciebie wp³yw, przygnêbiaj¹c ciê i pozbawiaj¹c energii. Powinieneœ utrzymaæ pozytywne spojrzenie na œwiat i zachowywaæ dobre zdrowie, by w miarê swoichmo¿liwoœci pomagaæ ka¿demu, kto ciê o to poprosi.

Musisz siê równie¿ nauczyæ, jak byæ zaanga¿owanym i troskliwym, a jednoczeœnie zachowaæ pewien dystans. Têumiejêtnoœæ musz¹ opanowaæ równie¿ lekarze i pielêgniarki. Nie wolno ci anga¿owaæ siê uczuciowo w problemy twoichklientów. Chc¹c odnosiæ sukcesy w czytaniu aury, musisz byæ wspó³czuj¹cym cz³owiekiem, nie mo¿esz jednak przyjmowaæk³opotów innych ludzi za swoje. Twoim obowi¹zkiem jest pomagaæ ludziom najlepiej, jak potrafisz, ale równie¿ dbaæ osiebie.

Jeœli bêdziesz tak postêpowaæ, uda ci siê wesprzeæ wiele osób. To cudowne uczucie wiedzieæ, ¿e ludzie przychodz¹ dociebie, czasami po latach, by powiedzieæ, jak bardzo im pomog³eœ. Odczytywanie aury mo¿e byæ bardzo wdziêcznymzajêciem.

Page 48: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 48/59

Wnioski

W miarê pog³êbiania siê twojej wiedzy o aurze, twoje ¿ycie siê zmieni. Pog³êbisz zainteresowanie kolorami, zacznieszdostrzegaæ wiêcej piêkna wokó³ siebie i bêdziesz siê zastanawiaæ, jak mog³eœ siê dot¹d bez tego obejœæ. Badanie aury jestfascynuj¹cym zajêciem, które poszerzy twoje horyzonty i pozwoli ci pomagaæ zarówno innym, jak i sobie.

Pamiêtaj, ¿e istnieje wiele b³êdnych pogl¹dów na temat aury. Czasami bêdziesz Ÿle rozumiany. Niektórzy ludzie uwa¿aj¹aurê za halucynacje. Inni s¹dz¹, ¿e to dzie³o szatana. Oczywiœcie s¹ i tacy, którzy widz¹ w niej rêkê Boga. Spotkasz osoby,którym siê bêdzie wydawaæ, ¿e postrzegasz aurê przez ca³y czas i wokó³ ka¿dego. Niektórzy bêd¹ twierdzili, ¿e umiejêtnoœæta daje ci niezas³u¿on¹ przewagê nad innymi.

B¹dŸ wyrozumia³y dla ludzi, którzy bêd¹ kpiæ z twojej zdolnoœci widzenia i interpretowania aury. Z czasem, jeœli nie wtym wcieleniu to w nastêpnym, odkryj¹ prawdê o tym zjawisku.

Oby twoje ¿ycie by³o przepe³nione wszystkimi barwami têczy.

Page 49: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 49/59

Aneks A

Znaczenie kolorów

W aurze cz³owieka mo¿na odnaleŸæ ogromn¹ liczbê barw. Ta ró¿norodnoœæ na pierwszy rzut oka mo¿e ci siê wydawaæzniechêcaj¹ca, ale w miarê zdobywania doœwiadczenia interpretacja kolorów oka¿e siê du¿o ³atwiejsza, ni¿ siê spodziewa³eœ. Na szczêœcie przez ostatnich kilka tysiêcy lat wielu ludzi bada³o aurê i zosta³o ustalone, co ka¿dy z kolorów oznacza.

£atwo jest na przyk³ad stwierdziæ, ¿e brudna, ciemna czerwieñ wskazuje na z³y humor i zmys³owoœæ, ale ju¿ interpretacja jasnego kasztanu czy spranego ró¿u nie bêdzie taka prosta.

Poni¿sza lista ma s³u¿yæ wy³¹cznie jako przewodnik. Powsta³a w wyniku moich w³asnych spostrze¿eñ i spostrze¿eñmoich uczniów. Kiedy zobaczysz jak¹œ niezwyk³¹ barwê, zaufaj swojej intuicji i w³asnemu rozumowi, zanim sprawdzisz jejznaczenie w tym spisie. Mo¿e siê okazaæ, ¿e bêdziesz mia³ inne zdanie na temat podstawowych znaczeñ, które w nimzawar³em. Jeœli tak, przyjrzyj siê jeszcze raz analizowanej barwie i sprawdŸ, czy jej opis siê zgadza z podanym przeze mnie.W razie w¹tpliwoœci ufaj swojej intuicji.

Mia³em w¹tpliwoœci co do zasadnoœci za³¹czania tego wykazu, poniewa¿ lepiej by by³o, abyœ sam odkry³ znaczenie tych barw przez obserwacjê i zadawanie pytañ. Jednak w czasie zajêæ okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ ludzi chcia³aby mieæ jakieœ potwierdzenie swoich odkryæ. Dlatego traktuj mój wykaz jako przewodnik i przestañ go u¿ywaæ, gdy dobrze poznaszznaczenie poszczególnych barw.

 Na ogó³ jasne, piêkne kolory s¹ dobrym znakiem, a brudne – niezmiennie negatywnym.Wiêkszoœæ wymienionych tutaj kolorów wystêpuje jako kszta³ty myœlowe, które pojawiaj¹ siê na chwilê i znikaj¹. Jeœli

zwi¹zana jest z nimi jakaœ emocja, pozostan¹ nieco d³u¿ej. Z czasem zorientujesz siê, które barwy stanowi¹ czêœæ sta³ejaury, a które tylko odzwierciedlaj¹ zmienne nastroje i uczucia otaczaj¹cych ciê ludzi.

CZERWIEÑ: energiaKrwista czerwieñ: mœciwoœæ i zazdroœæ.Jaskrawa czerwieñ: si³a i umiejêtnoœæ przekonywania.Jasna czerwieñ: przyjazny charakter i æwiczenia fizyczne.Karmazynowy: seksualnoœæ i niskie namiêtnoœci.Ciemna czerwieñ, prawie czarna: egoizm i zach³annoœæ.G³êboka czerwieñ: namiêtnoœæ.Brudna czerwieñ: zmys³owoœæ i rozpusta.Matowa czerwieñ: egoizm.Ostra czerwieñ: poirytowanie i niepokój.Lekka czerwieñ: nerwowoœæ.Magenta: weso³oœæ.Czerwieñ ró¿y: czysta, altruistyczna mi³oœæ.Ró¿owy: radoœæ i szczêœcie.Szkar³at: nie kontrolowane emocje.Prawdziwa czerwieñ: ambicja i odwaga.

POMARAÑCZOWY: emocjeJaskrawopomarañczowy: silne emocje.Jasnopomarañczowy: towarzyskoœæ i otwartoœæ.Ciemnopomarañczowy: pob³a¿liwoœæ wobec siebie, brak kontroli nad emocjami.Matowy pomarañczowy: podatnoœæ na irytacjê.

Czerwonawopomarañczowy: pragnienie zrobienia wra¿enia na innych.Prawdziwie pomarañczowy: dobra organizacja i kompetencje.

 ¯Ó£TY: intelektJaskrawo¿ó³ty: du¿a inteligencja.Matowy ¿ó³ty: lenistwo i niepraktycznoœæ.Cytrynowy: jasnoœæ myœlenia.Musztardowy: przebieg³oœæ i nieuczciwoœæ.Blado¿ó³ty: rozwaga.Œwietlisty ¿ó³ty: logika i duchowe aspiracje. ¯ó³tozielony: niewielka inteligencja.Prawdziwy ¿ó³ty: towarzyskoœæ, komunikatywnoœæ i troskliwoœæ.

ZIELONY: uzdrawianie i równowagaJaskrawozielony: dobre zdrowie i witalnoœæ.

Ciemnozielony: zazdroœæ.Brudna zieleñ: zawiœæ, nieuczciwoœæ i oszustwo.Szmaragdowy: empatia.

Page 50: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 50/59

Trawiasty: umiejêtnoœæ przystosowania siê.Szarozielony: depresja i rozczarowanie.Jasnozielony: sympatia, zrozumienie i umiejêtnoœæ wybaczania.B³otnista zieleñ: zawiœæ.Prawdziwa zieleñ: humanitaryzm i ³agodnoœæ serca.

B£ÊKIT: ró¿norodnoœæ

Jaskrawoniebieski: niezale¿noœæ i lojalnoœæ.Ciemnoniebieski: m¹droœæ.Matowy b³êkit: poczucie ograniczenia.Jasnoniebieski: oddanie i wielkie idea³y.Liliowoniebieski: idealizm.Bladoniebieski: niedojrza³oœæ.G³êboki b³êkit: duchowoœæ.Prawdziwy b³êkit: wyobraŸnia i percepcja.

INDYGO: odpowiedzialnoœæJaskrawy indygo: troska o innych.Ciemny indygo: œwiadomoœæ duchowa.Matowy indygo: rozczarowanie.Œwietlisty indygo: pogoda ducha.

Prawdziwy indygo: niezale¿noœæ i odpowiedzialnoœæ.

FIOLET: duchowoœæAmetyst: przebudzenie duchowe.Liliowy: humanitaryzm.Œwietlisty fiolet: wiara, intuicja i œwiadomoœæ.Purpura: duma i umi³owanie przepychu.Prawdziwy fiolet: intuicja i duchowoœæ.

CZERÑ: z³oœliwoœæSzarawa czerñ: wrogoœæ i okrucieñstwo.Czysta czerñ w ciele eterycznym: k³opoty zdrowotne. Mo¿e równie¿ oznaczaæ ból, nienawiœæ i przewrotnoœæ, gdy

wystêpuje w innym miejscu.Sprana czerñ: tajemniczoœæ i pesymizm.

Prawdziwa czerñ: silny charakter i upór.BR¥Z: materializm

Brudny br¹z: sk¹pstwo.B³otnisty br¹z: egoizm.Czysty br¹z: ambicja i materializm.Czerwonawy br¹z: zach³annoœæ.Prawdziwy br¹z: rozs¹dek i ciê¿ka praca.

Z£OTY: m¹droœæCzysty z³oty: du¿a inteligencja i umiejêtnoœæ przekazywania wiedzy.Œwietlisty z³oty: pozytywny stosunek do œwiata i wspieranie innych. ¯ó³toz³oty: zadowolenie i dobre samopoczucie.Prawdziwy z³oty: idealizm i wiernoœæ zasadom.

SZARY: konwencjonalnoœæJasnoszary: egoizm i brak wyobraŸni.Matowy szary: znudzenie, lêk i melancholia.Zielonkawoszary: negatywne myœli.Szary wokó³ g³owy: ból g³owy.Szarawy br¹z: z³e zdrowie.Szare plamy w ciele eterycznym: pocz¹tek choroby.O³owiany: zw¹tpienie w siebie.Lekkoszary: k³opoty ze zdrowiem i brak energii.Prawdziwy szary: stres i zmêczenie.

RÓ¯OWY: mi³oœæ.Jasnoró¿owy: wspó³czucie.Koraloworó¿owy: niepewnoœæ i niedojrza³oœæ.

Czysty ró¿owy: czu³oœæ i oddanie.Ró¿owy jak ró¿a: radoœæ i optymizm.£ososiowy: humanitaryzm i uniwersalna mi³oœæ.

Page 51: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 51/59

Sprany ró¿owy: zale¿noœæ.Prawdziwy ró¿owy: afekt, mi³oœæ i sympatia.

SREBRNY: idealizmB³yszcz¹cy srebrny: romantyczny i godny zaufania.Matowy srebrny: idealistyczny marzyciel.Prawdziwy srebrny: szacowny i uczciwy.

BIA£Y: czystoœæKremowy: humanitaryzm i idealizm.Œwietlisty bia³y: perfekcja i duchowa œwiadomoœæ.Prawdziwy bia³y: perfekcjonista.

Page 52: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 52/59

Aneks B

S³owa kluczowe czakr 

Czakra podstawowaCechy pozytywneaktywnyambitny

 pewny siebiezdecydowanyseksualnyspontaniczny

Cechy negatywnew³adczyegoistycznyegocentryczny

upartyzmys³owyimpulsywny

Czakra krzy¿owa

Cechy pozytywneelastycznyambitnychêtny do wspó³pracydyplomata

 przyjaznyuczciwy

goœcinnyCechy negatywneapatycznyobojêtnyegoistycznymanipulantnieœmia³y

 powierzchowny przewra¿liwionyCzakra splotu s³onecznego

Cechy pozytywneanalitycznyuroczytwórczyelokwentnyentuzjastycznygiêtkiinspiruj¹cy 

Cechy negatywnekrytyczny

 powierzchownydyletantlekkomyœlnyo zmiennych nastrojach

k³ótliwytrywialny

Page 53: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 53/59

Czakra sercowa

Cechy pozytywnewspó³czuj¹cywiernyszczodry

wspieraj¹cyo otwartym sercuwytrwa³y

 powa¿nyszczery

Cechy negatywneegoistycznyniepewny siebieograniczonyw³adczynieufnysfrustrowanysztywny

uparty

Czakra gard³owa

Cechy pozytywneelastycznyentuzjastycznyidealistalojalnyspokojny

 postêpowy

Cechy negatywnekapryœnyniezdecydowanyniecierpliwyautorytarnyniesforny

 pob³a¿aj¹cy

Czakra brwiowa

Cechy pozytywneesteta

 przyjaznyszczodrynatchniony

intuicyjnykochaj¹cyrozumiej¹cy

Cechy negatywnewymagaj¹cylêkliwykrytycznyniezorganizowanyzapominalskimarudnywœcibski

Czakra koronyCechy pozytywneuroczy

Page 54: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 54/59

twórczyintuicyjnylogicznymistycznyspokojnyzrównowa¿ony

 przekszta³caj¹cy

Cechy negatywneintrowertyk negatywnyintrospektywnykrytycznyfantastaegocentryk izoluj¹cy siênietolerancyjny

Page 55: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 55/59

S³owniczek

Aura – niewidzialne pole energetyczne, które otacza ka¿d¹ ¿yw¹ istotê. Nie tylko otacza jej cia³o, ale tak¿e stanowi czêœæka¿dej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie ¿yciowe. Dlatego powinna byæ traktowana raczej jako

 przed³u¿enie cia³a, a nie coœ, co je otacza. Aura ma ró¿ne rozmiary i zabarwienie, w zale¿noœci od samopoczucia i rozwojuduchowego cz³owieka.Aura fizyczna – sk³ada siê z materii oraz pól energetycznych, które otaczaj¹ cia³o. Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ciepli w

 porównaniu z otoczeniem, wszyscy mamy termiczne gradienty, które wytwarzaj¹ pr¹dy powietrza w pobli¿u naszego cia³a. Nasze organizmy nieustannie emanuj¹ energiê podczerwon¹. Otacza nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pole jonów.Cz³owiek jest Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o niskiej czêstotliwoœci (fale radiowe do 100 kHZ).

Aura nastroju – kolor podstawowy przy zmianach nastroju bywa chwilowo zastêpowany przez inne barwy. Aura nastrojuoddaje nasz stan emocjonalny. Jeœli na przyk³ad mia³eœ mi³y dzieñ, a ktoœ nagle ciê zwymyœla³, twoja aura natychmiastzareaguje na zmianê twojego stanu emocjonalnego. Kolor, który by siê wtedy pojawi³, by³by du¿o lepiej widoczny ni¿ zwyk³ekolory twojej aury, dopóki nie wyzwoli³byœ siê od tych emocji.

Aura zdrowia – patrz sobowtór eteryczny.Cia³a subtelne – aura sk³ada siê z wielu warstw znanych jako cia³a subtelne. Wiêkszoœæ ludzi, którzy potrafi¹ widzieæ

aurê, dostrzega przynajmniej trzy z nich. Istniej¹ jednak osoby, które mog¹ widzieæ wszystkie siedem warstw. S¹ to:1. Fizyczna p³aszczyzna eteryczna.2. P³aszczyzna astralna.3. Ni¿sza p³aszczyzna psychiczna.4. Wy¿sza p³aszczyzna psychiczna.5. P³aszczyzna duchowa.6. P³aszczyzna intuicyjna.7. P³aszczyzna absolutu.Cia³o astralne – zwane czasami astralnym sobowtórem lub cia³em emocjonalnym, ca³kowicie otacza cia³o fizyczne, a

sk³ada siê z materii eterycznej. Wed³ug joginów dusza mieszka w ciele astralnym.Cia³o emocjonalne – patrz cia³o astralne.Cia³o eteryczne – powiela cia³o fizyczne. Uwa¿a siê na ogó³, ¿e to w³aœnie ono dostarcza cia³u fizycznemu energii oraz

œwiadomoœci. Cia³o eteryczne mo¿e siê przemieszczaæ w przestrzeni, po oddzieleniu na krótki czas od cia³a fizycznego.Koœció³ nazywa to bilokacj¹, a najs³ynniejszy tego przypadek mia³ miejsce w Limoge we Francji w 1226 roku. Œw. Antoni zPadwy odprawia³ mszê, gdy nagle przypomnia³ sobie, ¿e powinien wyg³aszaæ kazanie w zupe³nie innym miejscu. Ukl¹k³ i

naci¹gn¹³ kaptur na g³owê, a zgromadzenie czeka³o. W tej samej chwili zakonnicy widzieli go, jak czyta³ Bibliê na drugimkoñcu miasta.Czakry – oœrodki energii umieszczone wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. Czakry poch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê

fizyczn¹, psychiczn¹, emocjonaln¹ i duchow¹. W tych w³aœnie miejscach energia jest du¿o wiêksza ni¿ w innych.Istnieje siedem czakr:• podstawowa, u podstawy krêgos³upa;• krzy¿owa, poœrodku odcinka miêdzy koœci¹ ³onow¹ i pêpkiem;• splotu s³onecznego, na poziomie tego splotu;• sercowa, miêdzy ³opatkami na poziomie serca;• gard³owa, na wysokoœci gard³a;• brwiowa, na wysokoœci czo³a, tu¿ nad brwiami;• korony, na czubku g³owy.Fotografie Kirliana – system fotografowania pól energetycznych wokó³ istot ¿ywych, odkryty przypadkiem przez

Siemiona i Walentynê Kirlianów w latach trzydziestych.Halo – w sztuce sakralnej œwiêtych przedstawia siê czêsto ze œwietlistym lub z³otym ko³em wokó³ g³owy. S¹ to

czêœciowe obrazy aury – halo, znane d³ugo przed narodzinami Chrystusa.Kolor podstawowy – barwa t³a aury. To w³aœnie j¹ pierwsz¹ dostrzegaj¹ ludzie ucz¹cy siê widzieæ aurê. Kolor 

 podstawowy wyjawia, co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. Osoby spe³nione maj¹ szeroki, ¿ywy kolor podstawowy, w przeciwieñstwie do ma³ego, bladego koloru podstawowego ludzi, którzy nie maj¹ pojêcia, dok¹d zd¹¿aj¹.

Kolory promieniuj¹ce – barwy, które promieniuj¹ z cia³a przez aurê na zewn¹trz.Kszta³ty myœlowe – nasze myœli przejœciowo widoczne wewn¹trz aury, szczególnie jeœli wi¹¿¹ siê z nimi jakieœ

emocje.Oddychanie kolorem – æwiczenie, które wprowadza kolory têczy do cia³a.Ró¿d¿karstwo – metoda odnajdywania rzeczy, najczêœciej ukrytych pod powierzchni¹ ziemi. Poszukiwanie wody jest

dobrym tego przyk³adem. Jednak mo¿na je stosowaæ do innych celów, na przyk³ad do badania aury cz³owieka.Sobowtór eteryczny – niezwykle delikatna, niemal niewidoczna otoczka rozci¹gaj¹ca siê na centymetr wokó³ cia³a, która

rozszerza siê w ci¹gu snu i kurczy za dnia. Kiedy ludzie rozwijaj¹ zdolnoœæ widzenia aury, na ogó³ dostrzegaj¹ sobowtóra

eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em i w³aœciw¹ aur¹. Jednak w miarê rozwoju swych zdolnoœci staj¹ siê œwiadomi, ¿esobowtór eteryczny ma szarawy odcieñ, który tworzy szeroki wachlarz najró¿niejszych, niemal œwietlistych, nieustanniezmieniaj¹cych siê kolorów. Sobowtór eteryczny jest znany jako aura zdrowia, poniewa¿ choroby objawiaj¹ siê w nim w postaciciemnych plam lub przerwy w ruchu aury. Niedomagania zdrowotne mog¹ wystêpowaæ równie¿ jako utrata zabarwienia w

Page 56: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 56/59

sobowtórze eterycznym.Trójca – górne trzy czakry. Drgaj¹ one na wy¿szym poziomie ni¿ cztery dolne czakry.Wahade³ko do mierzenia aury – zawiera siedem kolorów têczy oraz ma³y oznacznik, który wskazuje na kolor, nad

 jakim osoba u¿ywaj¹ca wahade³ka w³aœnie pracuje. Powszechnie u¿ywane przez terapeutów lecz¹cych kolorem i uzdrowicieliczakr.

Wampir psychiczny – cz³owiek, który wysysa energiê auryczn¹ innych ludzi w celu wzmocnienia swojej aury. Mo¿e torobiæ œwiadomie lub nie.

Warstwy aury – patrz cia³a subtelne.

Page 57: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 57/59

O autorze

Pochodz¹cy z Nowej Zelandii Richard Webster przemierza œwiat, wyg³aszaj¹c wyk³ady i prowadz¹c warsztaty zwi¹zane zludzk¹ psychik¹. Napisa³ tak¿e: Feng Shui for Beginners, Revealing Hands, Omens, Oghams and Oracles oraz Dowsing for 

 Beginners.

Kontakt z autorem

Jeœli chcia³byœ napisaæ do autora lub otrzymaæ wiêcej informacji na temat tej ksi¹¿ki, mo¿esz wys³aæ list pod adresemwydawnictwa Llewellyn Worldwide. Zarówno autor, jak i wydawca chcieliby siê dowiedzieæ, czy ksi¹¿ka ci siê podoba³a i czyci pomog³a. Llewellyn Worldwide nie mo¿e zagwarantowaæ, ¿e autor odpowie na ka¿dy przys³any list, ale zapewnia, ¿eka¿dy zostanie mu przekazany. Prosimy pisaæ pod adres:

Richard Webster c/o Llewellyn Worldwide PublicationsPO Box 64383, Dept. K360-3St. Paul, MN 55164 USA

Page 58: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 58/59

Spis treœci

Wprowadzenie 6 Rozdzia³ l

Co to jest aura? 17 Rozdzia³ 2  Jak odczuæ aurê? 32Rozdzia³ 3  Jak zobaczyæ aurê? 44Rozdzia³ 4  Barwy aury 53Rozdzia³ 5Czakry 78Rozdzia³ 6  Interpretacja barw 95Rozdzia³ 7Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze 105Rozdzia³ 8Samodoskonalenie siê a twoja aura 117  Rozdzia³ 9Odczytywanie aury 145Wnioski 160Aneks A  Znaczenie kolorów 161Aneks BS³owa kluczowe czakr 167 S³owniczek  170

Page 59: Webster Richard - Odczytywanie Aury

8/7/2019 Webster Richard - Odczytywanie Aury

http://slidepdf.com/reader/full/webster-richard-odczytywanie-aury 59/59

O ksi¹¿ce

Aura – œwietlista otoczka wibruj¹ca wokó³ cia³a ka¿dego cz³owieka – mo¿e dostarczyæ wielu informacji na jego temat.Analizuj¹c wygl¹d i barwy aury, mo¿emy poznaæ jego ogóln¹ postawê ¿yciow¹, charakter, chwilowy nastrój, pragnienia,

aktualny stan zdrowia itp.Zanim jednak zaczniemy interpretowaæ uzyskane informacje, musimy siê nauczyæ widzenia aury. W tym celu autor niniejszego podrêcznika opracowa³ skuteczne æwiczenia rozwijaj¹ce tê umiejêtnoœæ. S¹ one ³atwe do wykonania i poparte

 przyk³adami z ¿ycia codziennego. Przy okazji ich omawiania dowiadujemy siê tak¿e o równowa¿eniu i ochronie aury, oczakrach, kryszta³ach, uzdrawianiu duchowym i œwiadomej zmianie aury, tak by pomog³a nam osi¹gn¹æ wytyczone cele i

 poprawiæ stan zdrowia.