Click here to load reader

darzelisklevelis.eudarzelisklevelis.eu/.../2015/11/VEIKLOS-PROGRAMA-2017.docx · Web viewSausio 13-osios minėjimas, ,,Žolinčių akademijos“ prezidentės Danutės Kunčienės

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of darzelisklevelis.eudarzelisklevelis.eu/.../2015/11/VEIKLOS-PROGRAMA-2017.docx · Web viewSausio...

PATVIRTINTA

Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ direktoriaus 2017 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. VK-13

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŠAKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS

„KLEVELIS“

Įstaigos kodas 190831586 Šaulių g. 20, LT – 71117 Šakiai, tel. 8 ~ 345 60185

el. paštas [email protected]

VEIKLOS PROGRAMA

2017 m.

TURINYS

1. LOPŠELIO - DARŽELIO „KLEVELIS“ SAVITUMAS ...................................................................4

2. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO PASIEKIMAI 2016 METAIS……………………….…8

3. 2017 M. LOPŠELIO - DARŽELIO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

JIEMS ĮGYVENDINTI........................................................................................................................12 4. PRIEDAI........................ ........................................................................................................................18

1. LOPŠELIO - DARŽELIO „KLEVELIS“ SAVITUMAS

1.1. Bendra informacija.

Šakių lopšelis – darželis „Klevelis“ įsteigtas 1981 m. rugsėjo 9 d. Lopšelio - darželio steigėjas – Šakių rajono savivaldybės taryba. Šakių ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Klevelis“ – viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turinti savo antspaudą ir sąskaitą banke. Tai bendro tipo lopšelis - darželis teikiantis ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo kalbos – lietuvių. Lopšeliui - darželiui vadovauja direktorė Vilija Butikienė. Lopšelis - darželis „Klevelis“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, Įstaigos nuostatais bei įstaigos strateginiu planu ir metine veiklos programa. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga dirba 10,5 valandos (7.00-18.30 val.). Veikia 1 prailginto buvimo grupė ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams ( 7.00 – 19.00 val.)

Sukurti įstaigos simboliai: logotipas, himnas, vėliava.

Plėtojama bendruomenės informavimo sistema: informacija talpinama įstaigos internetinėje svetainėje, diegiama elektroninio dienyno sistema ,,Mūsų darželis”.

1.2. Ugdytiniai.

Lopšelį – darželį lanko įvairių socialinių sluoksnių vaikai: iš socialiai remtinų šeimų ir augantys nepalankioje socialinėje aplinkoje. Į bendrojo ugdymo turinio vaikų grupes integruojami ir specialius poreikius turintys vaikai. Daugumą sudaro vidutines pajamas, vidurinį išsilavinimą turinčių tėvų vaikai. Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičius kiekvienais metais svyruoja.

Iki 2015 gruodžio 31 d. lopšelyje-darželyje veikė 7 grupės: 2 priešmokyklinio ugdymo, 1 ankstyvojo amžiaus ir 4 ikimokyklinio ugdymo grupės. Jose buvo ugdomi 142 vaikai. Nuo 2016 sausio 1 d. veikia 8 grupės (įkurta ankstyvojo amžiaus grupė). Šiuo metu jose ugdomi 144 vaikai. Kiekviena lopšelio - darželio grupė kuria savitą gyvenimo ritmą ir jo laikosi.

Rodiklis

2016m.

Ketvirtas ketvirtis

Grupes lankančių vaikų skaičius

144

Informacija

Vaikai , augantys daugiavaikėse šeimose

( 3 ir daugiau vaikų)

28

Vaikai, kurių tėvai išsituokę

9

Vaikai, kuriuos augina vienišos mamos/tėčiai

2

Vaikai, kurie gyvena neformaliose šeimose ( ne su biologiniu vienu iš tėvų)

4

Vaikai, kurių šeimose auginamas vaikas su negalia

3

Vaikai, kurių vienas iš tėvų/ar abu turi nedarbingumo grupę dėl negalios

1

Vaikai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje

16

Vaikai, kurių tėvai abu dirba užsienyje

-

Vaikai, kurių vienas iš tėvų miręs

-

Vaikai, kuriems skirta oficiali globa

-

Vaikai, kurie globojami neoficialia globa

-

Informacija apie mažas pajamas gaunančių šeimų mokinius

Vaikai, kurie gauna nemokamą maitinimą

1

Vaikai moka 50%

32

Atleisti nuo mokesčio

4

Informacija apie pastebėtas šeimose socialines problemas

Vaikai, mažai lankantys ikimokyklinę įstaigą

(praleidžia daugiau nei 50 proc. dienų per ketvirtį)

5

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių (išvados iš PPT)

1

Vaikai, kuriems teikiama socialinio pedagogo pagalba (išvados iš PPT)

1

Vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų

32

Vaikai augantys dvikalbėse šeimose

3

Vaikai, augantys šeimose, kuriose dėl tėvystės/ socialinių įgūdžių stokos, vaikai yra neprižiūrimi

-

Socialinė situacija.

1.3. Pedagoginis personalas.

Pedagoginį mūsų institucijos personalą sudaro 20 pedagogų: iš jų 11 turinčių aukštąjį išsilavinimą, kiti – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Direktorė įgijusi II vadybinę kategoriją, direktorės pavaduotoja ugdymui įgijusi III vadybinę kategoriją. Direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui turi edukologijos magistro laipsnį.

Pedagogų ir specialistų kvalifikacinės kategorijos.

Iš viso:

Kvalifikacija

Vyr. kvalifikacija

Metodininko kvalifikacija

Eksperto kvalifikacija

19

4

13

2

-

Specialistai.

Dirba visu etatu

Dirba ne visu etatu

Nedirba

Logopedas

+

Specialusis pedagogas

+

Psichologas

-

Socialinis pedagogas

+

Sveikatos priežiūros specialistas

+

Mokytojo padėjėjas

+

Meninio ugdymo vadovė

+

1.4. Specialistų teikiamos paslaugos įstaigoje.

Įstaigos bendruomenei teikiama pagalba įstaigoje dirbančių specialistų: logopedo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo:

· Šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedė.

· Specialiųjų poreikių turintiems vaikams pagalbą teikia ir jų tėvelius konsultuoja specialioji pedagogė.

· Socialinę pedagoginę pagalbą darželio bendruomenės nariams teikia socialinė pedagogė.

· Muzikinių bei meninių žinių vaikams teikia meninio ugdymo pedagogė, kuri taip pat vykdo įvairius projektus.

· Šakių visuomenės sveikatos biuro ir lopšelio – darželio visuomenės sveikatos specialistės atsakingos už kokybišką vaikų sveikatos ugdymo organizavimą įstaigoje.

1.5. Lopšelio - darželio vaiko gerovės komisijos veikla.

Lopšelyje –darželyje veikia VGK komisija, kurios paskirtis:

• Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios

vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems

specialiųjų ugdymo (si) poreikių.

• Atlikti vaikų specialiųjų ugdymo (si) poreikių pirminį įvertinimą.

• Analizuoti vaikų ugdymo (si) poreikius, nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus,

kryptis, teikimo formą.

• Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo.

• Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) ir jei reikia siūlo vaiko specialiuosius ugdymo (si)

poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir kt.

• Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam

įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoti krizės valdymo

priemones.

• Kurti saugią ir sveiką aplinką įstaigoje sveikos gyvensenos idėjų puoselėjimui.

1.6. Ugdymo (si) proceso organizavimas.

Įstaigoje organizuojamas visuminis ugdymo (si) procesas; skatinama ugdytinių saviraiška bei etninės tautos kultūros pažinimas ir perėmimas; stiprinamas bendruomenės narių pripažinimas ir vertinimas plėtojant bendrakultūrinę kompetenciją; gerinama įstaigos aplinka; skatinamas vaikų kūrybinių galių savitumas, pasireiškiantis per kūrybą: meninį žodį, dailę, muziką, šokį, vaidybą; sudaromos tinkamos sąlygos vaiko kalbinio bendravimo atsiradimui ir vystymuisi. Įstaigoje veikias mokamas krepšinio būrelis 4-7 m. vaikams. Vyksta užsiėmimai 4-5 m. vaikams ,,Žaisdami mokomės“ (veda logopedė - specialioji pedagogė Diana Jazukevičienė).

Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos programos:

· Lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa;

· Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams);

· Tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programa: ,,Zipio draugai“ (priešmokyklinio ugdymo grupėse );

Taip pat įstaiga dalyvauja respublikinėse programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”.

1.7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Siekiant nuolatos tobulėti įstaiga bendrauja ir bendradarbiauja su „Varpo“ mokykla, Šakių rajono meno mokykla, Šakių miesto viešąja biblioteka, Zanavykų muziejumi, Jurbarko vaikų lopšeliu – darželiu „Nykštukas“, Jurbarko “Ąžuoliuko“ mokykla, Šakių lopšeliu – darželiu „Berželis“, Sintautų vaikų lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“, Gelgaudiškio darželiu „Eglutė“ ir kitais rajono darželiais, Kauno lopšeliu – darželiu „Žvangutis“, Šakių visuomenės sveikatos biuru, Šakių PPT, VŠĮ „Vaiko labui“, Šakių priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Šakių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne, Kauno nacionaline krepšinio akademija.

Įstaiga atvira tėvams, kolegoms, mokiniams, studentams. Jie visuomet laukiami grupėse, kasdieninėje vaikų veikloje, šventėse, sportinėse varžybose, konkursuose bei išvykose.

1.8. Patalpos ir kiti materialiniai ištekliai.

Lopšelio-darželio patalpos naudojamos pagal paskirtį, jos nuolat tausojamos, atnaujinamos. Veikia 8 grupės, 3 grupės su atskirais miegamaisiais. Įrengtas žaidimų kambarys. Yra aktų salė, papildomai įrengti logopedo, buhalterio, ūkvedžio, socialinio pedagogo kabinetai. Lopšelis-darželis turi 7 stacionarius ir 9 nešiojamus kompiuterius, 6 spausdintuvus, kopijavimo aparatą, faksą, muzikos sistemą, 3 multimedijos įrangas, filmavimo kamerą, fotoaparatą, plančetinį kompiuterį, laminatorių.

2. SVARBIAUSI LOPŠELIO-DARŽELIO PASIEKIMAI 2016 METAIS.

2016 m. tikslas - palankių sąlygų ugdymui (si) sudarymas ir saviraiškos poreikių

tenkinimas.

2016 m. patobulinta ugdymo turinio planavimo kompetencija, remiantis ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis (2014). Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami atsižvelgiant į Vaiko pasiekimų aprašą ir atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Didelis dėmesys skirtas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui, sudarytos palankios ir saugios sąlygos vaikų fizinei veiklai. Lavinami vaikų socialiniai gebėjimai, sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, plėtoti vaikų socialinę, kultūrinę patirtį. Plėtojama vaikų saviraiška per meninę, kūrybinę, žaidybinę veiklą. Pagerėję vaikų kalbiniai gebėjimai. Įgyvendintas smulkios motorikos lavinimo projektas. Stirprinama darželio ir šeimos sąveika, stengiamasi kuo aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo (si) procesą. Facebook socialiniame tinkle sukurtos uždaros lopšelio - darželio tėvų ir pedagogų grupės, kuriose pedagogai pateikia išsamią ir svarbią informaciją tėvams, diskutuoja, bendrauja, dalinasi ugdymo (si) proceso veiklų akimirkomis ir kt.

2.1. Įgyvendinti lopšelio – darželio ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai:

„Išgąsdinkime žiemą”, „Aš augu Lietuvoj”, „Žemės diena 2016”, ,,Lik sveikas, darželi“, „Vasaros pramogos“, „Ruduo ir aš“, „Adventas pas žvėrelius“, „Miklūs piršteliai – graži kalba“, „Sveikatos metai 2014 – 2016 m.“, „Užgavėnių šventė-projektas „Išgąsdinkim žiemą“, Žemės dienos minėjimas-projektas ,,Žemė bunda“.

2.2. Organizuoti lopšelio – darželio renginiai, parodos, akcijos:

Sausio 13-osios minėjimas, ,,Žolinčių akademijos“ prezidentės Danutės Kunčienės edukacinė veikla ,,Žolelių ir sėklelių puota“, Vasario 16-osios minėjimas, renginys „Aš augu Lietuvoj“ skirtas kovo 11-ąjai paminėti, ,,Vaikų Velykėlės“, ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių Šeimos šventės, Pasaulinės judėjimo sveikatos labui dienos paminėjimas “Sveikas ir aktyvus”, ,,Beždžioniukų diskoteka“, Atsisveikinimo su darželiu šventė, Vaikų gynimo dienai skirtos „Kūrybinės dirbtuvėlės“, Joninių šventė, Rugsėjo 1-osios šventė, saugaus eismo paskaitėlė su vaikų draugu Amsiumi (vedė Šakių miesto bendruomenės pareigūnė), rudenėlio šventė „Rudenėlio labrintais“, Rudeninė talka, ,,Tolerancijos diena“, Sveiko maisto šventė, Muzikantų dienos paminėjimas, Advento rytmetis „Žiemos pasaka“, susitikimas su vienuolėmis iš Peru, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, auklėtojų ir tėvelių Advento vakaronės, langų puošyba „Elnias Rudolfas Raudonanosis“, tėvelių ir jų vaikučių Kalėdinių žaisliukų paroda, „Susitikimas su Kalėdų seneliu“.

2.3. Grupių auklėtojų ir ugdytinių išvykos, ekskursijos:

Išvyka pėsčiomis į Šakių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (dalyviai - priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir jų auklėtojos). ,,Žiogelių”, ,,Smalsučių” ir ,,Pelėdžiukų” grupių vaikučių ir jų auklėtojų ekskursija į Šakių rajono viešąją biblioteką, Šakių Varpo mokyklos lėlių teatro „Makiukai“ inscenizaciją – premjerą „Kakė Makė ir svajonių gimtadienis“. ,, Zuikučių” , ,,Bitučių”, ,,Kodėlčiukų” grupių vaikučių ir auklėtojų išvyka į biblioteką, spektaklį “Devynetas iš Trepsės namų”. Priešmokyklinukų iškyla prie Šakių miesto ežero. Išvykos vasaros laikotarpiu į biblioteką, projekto “Vasara su knyga” atidarymo renginį, skaitymus, knygų pristatymus, knygų mainytuvių renginį. Lapkričio mėnesį ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai lankėsi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Šakių skyriaus filiale, Šakių rajono policijos komisariate, „Žiogelių“ grupės vaikučiai kartu su auklėtoja, socialine pedagoge bei meninio ugdymo pedagoge  lankėsi Šakių parapijos senelių globos namuose.

2.4. Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, akcijose, konkursuose, parodose.

Tarptautiniai eTwinning projektuose „Pasaulio lietuvis”, „Arts&Maths”, respublikiniuose pleneruose „Sniego karalystė 2016“, „Piešiu meilės juostą mamai“, respublikinėje pilietinėje akcijoje “Atmintis gyva, nes liudija”, Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų projekte „Žaliasis virusas“, Naisių vasaros respublikiniame konkurse „Vaikų Velykėlės 2016“, respublikinėje akcijoje „DAROM 2016”, „Veiksmo savaitė be patyčių 2016“, LMNŠC ir Vilniaus universiteto botanikos sodo ekologiname konkurse “Mano žalioji palangė”, ,,Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2016″, Tarptautiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse “Sveikuolių sveikuoliai” II etape (darželio komanda užėmė prizinę III-ąją vietą), Kudirkos Naumiesčio gimnazijos ikimokyklinio skyriaus “Linelis” rajoniniame renginyje „Ir aš mažas buvau“, Marijampolės apskrities piešinių, rašinių ir kompiuterinės grafikos konkurse priešgaisrine tematika, dalyvavimas projekto ,,Vasara su knyga“, kurį organizavo Šakių viešoji biblioteka, veiklose, Šakių miesto šventėse „Aš myliu Šakius – 2016“, „Rudens skrynia“, ULAC iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 2016“(patekome tarp 10 geriausių), Sveikiausios įmonės konkurse, 3-jame solidarumo bėgime, etninėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“, Šakių lopšelio darželio ,,Berželis“ rajoniniame renginyje „Judu krutu ir niekad neliūdžiu“, prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, piešinių konkurse ,,Mano gražiausia pasaka“ (tarp prizininkų darželio ,,Kodėlčiukų“ grupės ugdytinė Paulina Smirnovaitė, (3 m.), Šakių bendruomenės pareigūnės paskelbtame piešinių konkurse „Policija vaiko akimis“, iniciatyvoje ,,Gelsvieji dipsiai iš žaliojo Toyota fondo“, taip pat prisijungėme prie iniciatyvos sukurti Šakių miesto skvere šventinį eglyną.

2.5. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, dalinimasis gerąja darbo patirtimi.

Pedagogės 2016 metais pagal poreikius ir galimybes kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo seminaruose, kursuose, kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodiniuose renginiuose, skaitė metodinę literatūrą, dalinosi gerąja darbo patirtimi ne tik su savo, bet ir su rajono vaikų darželių pedagogėmis. Auklėtoja Inga Sorakienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dialeta Bedoraitienė 2016 m. gegužės mėn. dalyvavo respublikinėje metodų mugėje „Žaidimų vaivorykštė“. Auklėtoja Inga užėmė III-ąją vietą.

2.5.1 Darželyje vykę mokymai, seminarai, renginiai įstaigos pedagogams:

· VŠĮ Psichologinio konsultavimo grupės lektorių seminaras ,,Mano įstaiga - tai aš“ (sausio mėn.)

· Vilkaviškio lopšelio-darželio ,,Buratinas“ pedagogų komandos dalinimasis gerąją darbo patirtimi ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimo ir įsivertinimo srityje (sausio mėn.).

· Justės Šilingės, visuomenės sveikatos specialistės pranešimas ,,Regėjimo ir psichinės sveikatos stiprinimas juoko terapija“ (birželio mėn.).

· VŠĮ Savęs pažinimo studijos lektorių seminaras ,,Išlik darbe ramus. Manai neįmanoma?“( lapkričio mėn.)

2.5.2. Pravestos atviros ugdančiosios veiklos:

Pasitelkiant IKT pravesti 8 metodiniai pasitarimai, skirti darželio pedagogų gerosios patirties

sklaidai, lavinant ikimokyklinio amžiaus vaikų smulkiąją motoriką.

2.5.3. Skaityti pranešimai metodiniuose pasitarimuose:

· „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomojo proceso planavimas” (direktorės pavaduotoja ugdymui Eglita Plaušinienė, auklėtoja Inga Sorakienė).

· „Vaiko pasiekimų vertinimas” (direktorės pavaduotoja ugdymui Eglita Plaušinienė, auklėtoja Inga Sorakienė).

2.5.4. Darželio pedagogų ir specialistų vesti seminarai rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams:

· Seminaras (2016-02-12) „Smulkiosios motorikos įtaka ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus - vaikų kalbos vystymuisi“ (logopedė metodininkė Aldona Stanislovaitienė).

· Skaitytas pranešimas ,,Projektinė veikla 2014-2016“ (2016-02-25) konferencijoje “Profesionalus ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: patirtis, galimybės, perspektyvos”, kurią organizavo Šakių lopšelis-darželis ,,Berželis“ (direktorė Vilija Butikienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Eglita Plaušinienė).

· Lopšelio – darželio ,,Klevelis“ direktorė V. Butikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui E. Plaušinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė D. Bendoraitienė, auklėtojos I. Sorakienė, A. Duknevičienė 2016 m. birželio 2 d. organizavo praktinę konferenciją „Efektyvūs ir inovatyvūs ugdymo/si būdai, metodai, priemonės priešmokykliniame ir ikimokykliniame amžiuje“, skirtą Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Skaityti lopšelio – darželio pedagogų ir specialistų pranešimai:

· „Kūrybingo ugdymo galimybės ir metodai priešmokykliniame amžiuje“ (Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė Dialeta Bendoraitienė).

· „e-Twinning projektai kasdieninėje ugdomojoje veikloje“ (Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ auklėtoja Inga Sorakienė).

· „Smulkiosios motorikos integravimas į ugdymo(-si) procesą“ (Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ vyr. soc. pedagogė, auklėtoja Vaidutė Lazdauskienė).

· „Per žaidimą į pažinimą“ (Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ vyr. spec. pedagogė Diana Jazukiavičienė).

2.5.5. Gruodžio mėn. suorganizuotas ikimokyklinukų (penkiamečių) ir priešmokyklinukų (šešiamečių) ugdytinių tėvų susirinkimas – susitikimas su „Varpo“ mokyklos pradinių klasių mokytojomis ir darželio priešmokyklinio ugdymo auklėtojomis bei specialistais ,,Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų sąsajos“.

2.6. Straipsniai į www.ikimokyklinis.lt:

,,Kaip Šakių r. vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ vaikai žiemą gąsdino” (E.Plaušinienė), ,,Kaip vaikams suprantamai perteikti advento prasmę?”(A.Duknevičienė).

3. 2017 M. LOPŠELIO - DARŽELIO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI.

Tikslas - atsižvelgiant į vaiko poreikius, suteikti jam galimybę įgyti kuo daugiau gyvenimiškos patirties, asmenybės brandos visapusiškai ugdančioje aplinkoje.

Uždaviniai:

1. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius, ieškant naujų, efektyvių vaiko sveikatos stiprinimo būdų.

2. Patirtinio ugdymo būdais ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą, siekti gilesnio vaikų kultūrinio, pilietinio ir tradicijų suvokimo.

3. Skatinti nuo mažens bendruomeniškumo, saugumo ir atsakomybės jausmą, plėtojant bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima, socialiniais partneriais, įstaigoje ir už jos ribų.

1. Metų uždavinys

Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius, ieškant naujų, efektyvių vaiko sveikatos stiprinimo būdų.

Priemonės

Laikas,

terminai

Atsakingi vykdytojai ir partneriai

1.1. Sveikatingumo veiklos programos įgyvendinimas (priedas Nr.1).

Visus metus.

Darželio visuomenės sveikatos specialistė, pedagogės.

1.2. Prevencinės programos įgyvendinimas (priedas Nr.2).

Visus metus.

Soc. pedagogė V. Lazdauskienė, pedagogės.

1.3 Dalyvavimas

tarptautiniame projekte

,,Kubuš gamtos mylėtojų klubas”.

Visus metus.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

1.4. Programos ,,Zipio draugai” įgyvendinimas.

Visus metus.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

1.5. Pramogos lauke ,,Žiemos džiaugsmai”.

Sausis – vasaris.

Pedagogės.

1.6. Vasaris – sveikų dantukų mėnuo. Susitikimai su odontologu, pokalbiai su vaikais apie burnos higieną.

Vasaris.

Darželio visuomenės sveikatos specialistė, Šakių visuomenės sveikatos biuro specialistė, pedagogės.

1.7. ,,Vanduo-gyvybės šaltinis” pasaulinei vandens dienai paminėti.

Kovo 23 d.

Šakių r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė, darželio visuomenės sveikatos specialistė.

1.8. Dalyvavimas ,,Veiksmo savaitėje “BE PATYČIŲ 2017”.

Kovo 20-24 d.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

1.9. Visuotinė mankšta darželio bendruomenei, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti.

Balandžio 7 d.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė N. Šimanauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė D. Masteikienė.

1.10. Judėjimo savaitė.

Gegužė .

Auklėtoja D. Masteikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė N. Šimanauskienė, Šakių r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė, pedagogės.

1.11. Projekto ,,Vasaros pramogos” rengimas ir įgyvendinimas.

Birželis-rugpjūtis.

Darželio visuomenės sveikatos specialistė, pedagogės, direktorės pavaduotoja ugdymui.

1.12. ,,Diena be automobilio”.

Rugsėjo 22 d.

Šakių r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė, pedagogės.

1.13. Rudens projektas ,,Ruduo ir aš” rengimas ir veiklų įgyvendinimas.

Spalis.

Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės.

1. 14. Sveiko maisto šventė (Europos sveikos mitybos dienos paminėjimas).

Lapkričio 8 d.

Šakių r. Sav. Visuomenės sveikatos biuro specialistė, pedagogės.

1.15. Dalyvavimas iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis 2017”.

Lapkritis.

Šakių r. Sav. Visuomenės sveikatos biuro specialistė, pedagogės.

1.16. Tolerancijos dienos minėjimas.

Lapkritis.

Soc. Pedagogė V. Lazdauskienė.

1.17. Dalyvavimas mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai”.

Lapkritis –gruodis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės, Šakių r. Sav. Visuomenės sveikatos biuro specialistė.

1.18. Dalyvavimas sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo skatinimo rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, projektuose, konkursuose.

Visus metus.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pedagogės, visuomenės sveikatos specialistės.

1.19. Piešinių parodos sveikatos tema.

Visus metus.

Pedagogės, visuomenės sveikatos specialistės.

1.20 . Dalyvavimas ,,Sveikiausia įmonė 2017”.

Per metus.

Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

1.21. Programų „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose” įgyvendinimas.

Visus metus.

Direktorė, visuomenės sveikatos specialistė, Šakių r. Sav. Visuomenės sveikatos biuro specialistė.

1.22. Adaptacinio laikotarpio problemos, priežastys ir jų sprendimo būdai.

Rugsėjis-gruodis.

Darželio visuomenės sveikatos specialistė, pedagogės.

1.23. Netradicinių ugdomųjų veiklų, susijusių su emocinės vaiko sveikatos puoselėjimu, organizavimas.

Visus metus.

Socialinė pedagogė, pedagogės.

1.24. Tėvų, pedagogų, konsultavimas ir švietimas sveikatos ugdymo klausimais (pokalbiai, tėvų susirinkimai, pranešimai, lankstinukai, stendinė medžiaga ir kt.)

Visus metus.

Šakių r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė, darželio visuomenės sveikatos specialistė, soc. pedagogė .

1.2.5. Darželio darbuotojų sveikatingumo programos rengimas ir įgyvendinimas.

Per metus.

Darželio tarybos pirmininkė, Šakių r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė, darželio visuomenės sveikatos specialistė.

2. Metų uždavinys

Patirtinio ugdymo būdais ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą, siekti gilesnio vaikų kultūrinio, pilietinio ir tradicijų suvokimo.

Priemonės

Laikas,

terminai

Atsakingi vykdytojai ir

partneriai

2.1 Dalyvavimas Lietuvos priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų (5–6 m.)  interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekte „Kaip surasti Lietuvą 2017?“

Sausis – vasaris.

Auklėtoja Inga Sorakienė, Kauno lopšelis-darželis ,,Žvangutis”.

2.1.1. Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija...”

Sausio 13 d.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, soc. Pedagogė.

2.1.2.,,Mažųjų zanavykų ragaučius”.

Vasario 14 d.

Auklėtoja Skirma Virbylienė.

2.1.3.Išvykos ir ekskursijos, į žymias Šakių miesto vietas.

Sausis – vasaris.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

2.1.4. Įvairių darbelių kūrimas, piešinių piešimas Lietuvai, darželio langų, laiptinių, rūbinių puošyba ,,geltona, žalia, raudona“ akcentais.

Vasaris.

Pedagogės.

2.1.5. Interaktyvus vasario 16-osios paminėjimas.

Vasario 15 d.

Auklėtoja Inga Sorakienė, Kauno lopšelis-darželis ,,Žvangutis”.

2.1.6. Projekto veiklų, įamžintų nuotraukose, koliažo kūrimas, refleksija.

Vasario 20 d.

Auklėtoja Inga Sorakienė.

2.2. Dalyvavimas Lietuvos

vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“ rajoniniame ture.

Kovo 7 d.

Auklėtojos Inga Sorakienė, Nida Šimanauskienė, Valė Gylienė.

2.3.Kovo 11-osios minėjimas grupėse. Dlyvaimas pilietinėje akcijoje ,,Gyavasis tautos žiedas”.

Kovo 10 d.

Soc. pedagogė, pedagogės.

2.4. Užgavėnės-Kaziuko mugė.

Kovo 3 d.

Organizacinė grupė.

2.5. Žemės diena.

Kovo 20 d.

Soc. pedagogė, auklėtoja Inga Sorakienė, pedagogės.

2.6. Rajoninio renginio ,,Mes - mažieji patriotai” organizavimas.

Balandžio 5 d.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, renginio organizacinė grupė.

2.7. Kalbos mėnuo.

Balandis.

Logopedė – spec. pedagogė A. Stanislovaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

2.8.Vaikų Velykėlės (dalyvavimas Naisių vasaros projekte).

Balandis.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtojos Rima Martinkevičienė, Daiva Masteikienė, Rasa Leščevičienė, Inga Sorakienė.

2.9. Priešmokyklinukų išleistuvės ,,Darželi, lik sveikas”.

Gegužė.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

2.10. Tarptautinės Vaikų gynimo dienos minėjimas.

Birželis.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtojos Rima Martinkevičienė, Rasa Merkšaitienė, Skirma Virbylienė, Rasa Leščevičienė.

2.11. Joninių šventė.

Birželis.

Birželio mėn. dirbančios pedagogės.

2.12. Dalyvavimas Šakių miesto šventėje ,,Aš myliu Šakius 2017”.

Birželis-liepa.

Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, darželio Tarybos pirmininkė.

2.13. Rugsėjo 1-oji mokslo ir žinių šventinis rytmetis.

Rugsėjis.

Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės.

2.14. Rudenėlio šventė.

Spalis.

Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės.

2.15. Dalyvavimas Šakių miesto rudens šventėje.

Spalis.

Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės.

2.16. Tėvelių, vaikučių ir auklėtojų vakaronės.

Lapkritis-gruodis.

Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės.

2.17. Projekto ,,Kalėdų belaukiant” rengimas ir įgyvendinimas.

Gruodis.

Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės.

2.18. Dalyvavimas etnininės kultūros, pilietinio ugdymo rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, projektuose, konkursuose, parodose ir kt.

Visus metus.

Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės.

3. Metų uždavinys

Skatinti nuo mažens bendruomeniškumo, saugumo ir atsakomybės jausmą, plėtojant bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima, socialiniais partneriais, įstaigoje ir už jos ribų.

Priemonės

Laikas

Atsakingi vykdytojai ir

partneriai.

3.1. Dalyvavimas projekte ,,Žaisdami mokomės”.

Sausis-gegužė.

Logopedė - spec. pedagogė Diana Jazukevičienė, pedagogės (išskyrus ankstyvojo amž. vaikų auklėtojas).

3.2. Projekto „Aš – bendruomenės narys“ rengimas, veiklos organizavimas bei įgyvendinimas.

2017-2018 m.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, soc. pedagogė.

3.3. Akcija ,,Darom 2017”

Kovas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

3.4.Dalyvavimas ekologiniuose projektuose ,,Žalioji palangė”, ,,Žaliasis virusas”.

Kovas- balandis.

Pedagogės.

3.5. Saugaus eismo diena.

Balandžio 4 d.

Soc. pedagogė, Šakių policijos bendruomenės pareigūnė.

3.6. Susitikimas su rašytoju Virgiu Šidlausku. ,,Barzdų paradas”.

Kovo 24 d.

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, auklėtojos V. Lazdauskienė, I. Sorakienė.

3.7. Susitikimas su poete Z. Gaižauskaite.

Balandis-gegužė.

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, auklėtoja Rasa Merkšaitienė, pedagogės.

3.8. Šeimos šventės.

Gegužė.

Pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

3.9. Grupių projektai apie profesijas ,,Kur tėveliai dirba”.

Visus metus .

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės.

3.10. Solidarumo bėgimas.

Spalis.

Soc. pedagogė.

3.11. Rudeninė talka.

Spalis – lapkritis.

Direktorė, darželio Tarybos pirmininkė.

3.12. Tarptautinės muzikos dienos paminėjimas.

Spalio 1 d.

Pavaduotoja ugdymui, meninio ugdymo pedagogė.

3.13. Muzikantų dienos minėjimas.

Lapkričio 22 d.

Pavaduotoja ugdymui, meninio ugdymo pedagogė.

3.14. Bendradarbiavimas su Šakių rajono komisariato

bendruomenės pareigūne, organizuojant prevencines veiklas ikimokyklinio amžiaus vaikams (ekskursiją į policijos komisariatą, piešinių konkursai, susitikimas su vaikų draugu šuneliu Amsiumi ir kt.).

Per metus.

Soc. pedagogė.

3.15.Respublikinis kūrybinis konkursas ,,Mano atšvaitas”, skirtas Atšvaito dienai paminėti.

Lapkritis.

Soc. pedagogė.

3.16. Pyragų diena.

Lapkritis.

Soc. pedagogė.

3.17. Senelių aplankymas Šakių parapijos senelių globos namuose.

Gruodis.

Soc. pedagogė.

3.18. Vaikų ir pedagogų dalyvavimas respublikos, rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų organizuojamuose įvairaus pobūdžio renginiuose, projektuose, seninaruose, piešinių konkurssuose ir kt.

Visus metus.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pedagogės.

3.19. Darbo su šeima organizavimas:

· grupių tėvų susirinkimai;

· tėvų dalyvavimas įvairiuose renginiuose ir ugdomojoje veikloje;

· tėvų ir vaikų darbų parodos;

· tėvų pagalba darželio interjero atnaujinimui.

Visus metus.

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, pedagogės.

3.20. Bendradarbiavimas su partneriais ir ieškojimas naujų.

Nuolat

Direktorė, pavaduotoja ugdymui.

3.21. Pedagogo nuolatinis profesinio meistriškumo, kompetencijų tobulinimas.

Nuolat

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, pedagogės.

PRIEDAI

Priedas Nr.1

ŠAKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „KLEVELIS“

MOKSLO METAMS

SVEIKATINGUMO VEIKLOS PLANAS

Tikslas -padėti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones susijusias su vaikų sveikatą formuojančiais faktoriais:

· racionalus dienos režimas;

· pilnavertė mityba;

· vaiko fizinis, higieninis ugdymas, laikantis higienos reikalavimų.

Uždaviniai:

- užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką darželyje, stiprinant ugdytinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius pakenkti sveikatai;

- formuoti teisingą ugdytinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

- saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą;

- tenkinti pagrindinius vaiko poreikius - saugumo, aktyvumo .

Eil. Nr.

Veikla

Vykdymo data

Vykdytojai

Vaikų sveikatos stiprinimas ir apsauga

1

Tinkamų sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymas, vaikų sveikatai užtikrinti (švara grupių patalpose, salėje, aikštelėse, maisto sandėliavimo ir gaminimo patalpose)

Nuolat

Auklėtojos padėjėja,

Valytoja,

virtuvės darbuotojai,

sandėlininkė

2

Virtuvėje griežtai laikytis ir siekti gatavos bei žalios produkcijos laikymo reikalavimų

Nuolat

Virtuvės darbuotojai

3

Užtikrinti produktų realizacijos terminus, produktų kokybę

Nuolat

Sandėlininkė

Visuomenės sveikatos specialistė

4

Aptarti vaikų sergamumo ir traumų priežastis

Kas ketvirtį

Slaugytoja

Pedagogai,

5

Konsultuotis su pediatrais ir kitais specialistais

Pagal poreikį

Visuomenės sveikatos specialistė

Fizinio aktyvumo ir higieninių įgūdžių ugdymas

6

Užtikrinti fizinį aktyvumą salėje ir lauke (sistemingai organizuoti mankštą, kūno kultūros valandėles, pasivaikščiojimus gryname ore)

Pagal dienos režimą

Pedagogai,

Visuomenės sveikatos specialistė

7

Racionalus režimas

Nuolat

Tėvai,

pedagogai

8

Sudaryti tinkamas sąlygas vaikų adaptacijai

Mokslo metų pradžioje

Pedagogai,

Visuomenės sveikatos specialistė

9

Plauti rankas (pagal rankų plovimo instrukciją) prieš valgį, po tualeto, išsipūtus nosį, grįžus iš lauko, po žaidimų. Asmens higienos daiktais: rankšluosčiais, šepetėliais, šukomis – turi naudotis tik vienas vaikas.

Nuolat

Pedagogai

Visuomenės sveikatos specialistė Auklėtojos padėjėja

10

Supažindinti su žmogaus kūno dalimis (akys, nosis, ausys, dantys) ir jų funkcijomis. Suteikti reikiamos informacijos apie priežiūrą ir saugumą.

Pagal poreikį

Pedagogai

Visuomenės sveikatos specialistė

Mityba

11

Išaiškinti vaikams, kokia maisto nauda, koks maistas padeda būti sveikiems. Norint išvengti susirgimų svarbu valgyti įvairų maistą, nevalgyti riebaus maisto, valgyti daug daržovių, vaisių , grūdinių produktų, saikingai vartoti cukrų ir druską.

Nuolat

Pedagogai

Visuomenės sveikatos specialistė Auklėtojos padėjėja

12

Mokyti kultūringo elgesio prie stalo.

Nuolat

Pedagogai

Auklėtojos padėjėja

Emocinė bei psichinė sveikata

13

Kurti emociškai palankią aplinką, kuri tenkintų pagrindinius vaiko poreikius – žaisti, judėti, ugdytų gebėjimus, plėstų akiratį, būtų svarbi gerai emocinei savijautai.

Nuolat

Pedagogai

Auklėtojos padėjėja

14

Kalbėti apie žmogaus pagrindines emocijas (laimė, nuostaba, baimė, liūdesys, pasibjaurėjimas, pyktis.

Pagal poreikį

Pedagogai

Auklėtojos padėjėja

15

Ugdyti emocijų valdymo, savireguliacijos ir kt. įgūdžius. Mokyti vaikus jausmus apibūdinančių žodžių (jausmų kortelės)

Nuolat

Pedagogai

Auklėtojos padėjėja

Parengė visuomenės sveikatos specialistė Aldona Stanislovaitienė.

Priedas Nr.2

ŠAKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „KLEVELIS“

PREVENCINĖS VEIKLOS PPROGRAMA

MOKSLO METAMS

Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

TIKSLAS - ugdyti asmenį, motyvuotą aktyviai, sveikai, saugiai, atsakingai gyventi, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

UŽDAVINIAI:

1. Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam,  išvengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.

2. Ugdyti gebėjimus suprasti savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis su vaistais, buitinėmis cheminėmis medžiagomis, vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir alkoholinių gėrimų vartojimu.

3. Skatinti nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, laikytis saugos buityje, vengti kenksmingų medžiagų ir rizikingo elgesio.

I. KADA VYKDYTI PREVENCIJOS PROGRAMĄ?

Pateiktas temas rekomenduojama nagrinėti ir plėtoti tuo atveju, kai jas natūraliai inicijuoja, aktualizuoja vaikų elgsena ar jų keliami klausimai. Patogus būdas numatyti Prevencijos programos temą ir veiklą yra konkrečios savaitės planas (galima planuoti ir dienai, atsižvelgiant į tai, kas vyksta grupėje ar nutinka kažkuriam grupės vaikui). Prevencijos programos temos gali būti pateikiamos ir kita, nei nurodyta programoje, seka. Svarbu paisyti, kad vaikams būtų aktualu, reikalinga ir suprantamai pateikta. Prevencinę temą rekomenduotina plėtoti tol, kol ji aktyviai aptariama tarp vaikų, kol vaikai dėmesingai klausosi pedagogo ar kito specialisto. Rekomenduotina prie tų pačių temų sugrįžti po tam tikro laiko, kai vaikai vėl parodys domėjimąsi viena ar kita tema ar problema.

II. PER KOKIĄ VEIKLĄ IR KAIP VYKDYTI PREVENCIJOS PROGRAMĄ?

Prevencijos vykdymui gali būti tinkama bet kuri vaikų inspiruota, savaiminė ar pedagogo inicijuota veikla. Bet kuria Prevencijos programoje pateikta tema galima pradėti kalbėtis susėdus prie pietų stalo, žaidžiant, klausantis muzikos, vaidinant, vartant knygeles, pasivaikščiojimo metu ir kt. Rekomenduojamas natūralus suaugusiojo pokalbis, diskusija, paaiškinimas, iliustravimas pavyzdžiu, situacijų modeliavimas ir kt. Kai kuriais atvejais (ypač kai alkoholiu, tabaku ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis piktnaudžiaujama vaiko šeimoje ar kitoje jam artimoje aplinkoje, kai tai susiję su smurtu), atskirų temų aptarimas ir pagalba vaikui turi būti individuali, t.y. taikoma tik konkrečiam vaikui. Tam turi būti skiriamas specialus laikas, o problemas auklėtojui ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui rekomenduojama spręsti kartu (ar konsultuojantis) su kompetentingais specialistais (vaikų psichologu, vaikų psichiatru, socialiniu pedagogu). Privalu paisyti vaiko amžiaus. Veikla ir informacijos pateikimo būdai, kurie tinkami 3 metų amžiaus vaikams, negali būti taikomi 6 metų amžiaus vaikams, ir atvirkščiai. Pageidautina, kad aktualios temos, ypač tuomet, kai dirbama su jaunesnio amžiaus vaikais (iki 5-6 metų), būtų aptariamos ne tik su vaikais, bet ir su jų šeimos nariais.

III. KUR VYKDYTI PREVENCIJOS PROGRAMĄ?

Prevencinė veikla gali vykti bet kurioje švietimo įstaigos patalpoje, teritorijoje ar už jos ribų. Tai gali būti ikimokyklinė ar priešmokyklinė grupė, medicinos kabinetas, sporto salė, ambulatorija, maisto prekių, buitinių medžiagų parduotuvė ir kt. Svarbu, kad Prevencijos programą įgyvendinantis asmuo tikslingai parinktų, kada ir kokią temą nagrinėjant naudingiau būti grupėje, o kada kitose patalpose. Kur kas svarbiau nei programos vykdymo vieta, skatinanti domėjimąsi negatyviais reiškiniais, yra tikslingai sukurta aplinka ir priemonės, žadinančios vaikų smalsumą, domėjimąsi sveikos gyvensenos, saugios, tinkamos elgsenos klausimais. Tačiau įrengti grupės aplinką, kurioje būtų tokių priemonių gausa, – sudėtinga. Todėl ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje rekomenduotina išeiti iš grupės, pasinaudoti kitomis švietimo įstaigos patalpomis, artimiausiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, o ne sėdint grupėje pildyti pratybų sąsiuvinius ar naudoti kitas pasyviai vaikų veiklai skirtas priemones. Kai prevencinė veikla vykdoma ne švietimo įstaigoje, ikimokyklinės grupės auklėtojas ar priešmokyklinės grupės pedagogas planavimui skirtame dienyne nurodo laiką ir vietą, kur bus aptariama konkreti Prevencijos programos tema.

IV. PREVENCINĖS PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS

Eil nr.

Veiklos turinys

Nuorodos

Laikotarpis

1.

Saugumas kelyje.

Saugus elgesys gatvėje, pėsčiųjų perėjoje, su dviračiu, nakties metu, saugos diržai ir pan.

Rugsėjis – gruodis

2.

Vaistų vartojimo taisyklės.

Vaistų laikymo, vartojimo saugos taisyklės.

3.

Tolerancija.

Pagarba ir supratimas kitokiam.

4.

Saugumas su ugnimi (dujos, elektra).

Saugūs veiksmai, kad nesukelti gaisro, elgesys gaisro metu, pagalbos kvietimas.

5.

Saugus elgesys žiemą.

Saugus elgesys slidžiame šaligatvyje, ant prie gatvės esančių kalnų, prie ir ant užšalusių vandens telkinių, veiksmai apsisaugoti nuo šalčio bei tinkami poelgiai sušalus. Atsargūs žaidimai su sniegu, ledu, varvekliais.

Sausis - gegužė

6.

Žalingi įpročiai (alkoholis).

Kenksmingumas savo ir kito sveikatai, raidai.

7.

Žalingi įpročiai (tabakas).

Kenksmingumas savo ir kito sveikatai, raidai.

8.

Be patyčių

Patyčių rūšys, teisės ir pareigos.

9.

Saugus elgesys su nepažystamais žmonėmis

Telefoniniai sukčiai, vagys, pakeleivingos mašinos ir pan. Bendradarbiavimas su policijos pareigūnais.

10.

Saugumas buityje (su cheminėmis medžiagomis).

Atsargumo veiksmai su buityje esančiomis cheminėmis priemonėmis, jų ženklinimo reikšmė. (skalbimo milteliai, indų ploviklis, kremai, šampūnai, dantų pasta, muilas, dažai, degalai ir pan.

Birželis - rugpjūtis

11.

Elgesys su nepažįstamais gyvūnais.

Kaip elgtis su nepažįstamu gyvūnu, elgesys gyvūnui užpuolus.

12.

Saugus elgesys prie vandens.

Maudynės, žaidimai ir bendras elgesys prie vandens telkinių.

13.

Atsisakymo įgūdžiai

( netinkamam pasiūlymui).

Vykdant kiekvieną temą būtina aiškinti vaikams, kaip svarbu atsisakyti kitų asmenų negatyviems pasiūlymams.

Nuolat vykdant prevencinę veiklą

V. PROGRAMOS RENGĖJAI

Prevencinės programos veiklos planą parengė socialinė pedagogė Vaidutė Lazdauskienė.

Priedas Nr.3

ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

2017 M. VEIKLOS PLANAS

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, tęsti saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą įstaigoje bei formuoti kūrybingą, tolerantišką, savarankišką bendruomenės ir visuomenės narį, tenkinant individualius ugdytinių gebėjimus ir poreikius bei užtikrinant specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.

Uždaviniai:

· Organizuoti pagalbą vaikui, pedagogui, vaiko atstovams pagal įstatymą.

· Saugios ir sveikos aplinkos kūrimo tęstinumas.

· Taikyti įvairią veiklą turiningo, sveiko, saugaus gyvenimo nuostatų ugdymui ir ugdymuisi (si).

· Vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenei taikant įvairias veiklos formas ir būdus: lankstinukai, paskaitos, individualūs pokalbiai, straipsniai, konsultacijos ir kt.

· Tobulinti specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikų visapusišką poreikių tenkinimą, bendradarbiaujant su tėvais, su socialiniais partneriais, gerinti vaikų emocinę savijautą, savikontrolę, teikiant pagalbą netradiciniais būdais (pvz.; meno terapijos užsiėmimai).

· Rūpintis vaiko socialine gerove, švietimo pagalba.

· Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo klausimais.

· Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi.

· Analizuoti vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemas.

· Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoti krizės valdymo priemones.

Priemonių planas

EIL. NR.

VEIKLOS KRYPTYS, PRIEMONĖS

LAIKAS

ATSAKINGI

1.

ORGANIZACINIS DARBAS IR POSĖDŽIAI

1.1.

Vaiko gerovės komisijos veiklos programos 2017 m. rengimas.

Sausis-Vasaris.

VGK pirmininko pavaduotoja.

1.2.

Vaiko gerovės komisijos posėdžių vedimas.

Pagal poreikį.

VGK pirmininkas.

1.3.

Parengti VGK veiklos ataskaitą.

Gruodis.

VGK nariai.

2.

SPECIALŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TENKINIMAS

2.1.

Vaikų, turinčių ugdymo(-si) sunkumų įvertinimas bei jų siuntimas į įstaigos VGK arba PPT.

Metų eigoje.

VGK nariai, auklėtojos, specialistai.

2.2.

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų sąrašo sudarymas ir aprobavimas VGK.

Rugsėjis.

Logopedas-spec. pedagogas.

2.3.

Specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių sąrašų tikslinimas.

Pagal poreikį.

Logopedas-spec. pedagogas.

2.4.

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių ugdytinių sąrašo sudarymas ir tvirtinimas.

Rugsėjis.

Logopedas-spec. pedagogas.

2.5.

Tėvų supažindinimas su specialiosios pagalbos teikimu ugdytiniams lopšelyje – darželyje ir pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje.

Rugsėjis - gruodis

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Logopedas – spec. pedagogas, VGK nariai.

2.6.

Logopedinių individualių, po grupinių ir grupinių programų parengimas, teikimas tvirtinti įstaigos vadovui.

Rugsėjis, pagal poreikį

Logopedas-spec. pedagogas.

3.

BENDRADARBIAVIMAS SU PEDAGOGAIS, TĖVAIS, SPECIALISTAIS

3.1.

Išklausyti ir analizuoti pedagogų informaciją apie vaikus turinčius kalbėjimo ir kalbos bei kitus raidos sutrikimus.

Pagal poreikį.

VGK nariai.

3.2.

Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais šalinant kalbėjimo ir kalbos bei kitus sutrikimus.

Metų eigoje (nuolat).

Logopedas-spec. pedagogas, VGK nariai, auklėtojos.

3.3.

Bendrauti su Šakių savivaldybės PPT.

Visus metus.

VGK nariai, specialistai.

3.4.

Paskaita priešmokyklinukų tėvams „Mano vaikas - pirmokas“.

Gegužė.

Spec. pedagogė.

3.5.

Praktiniai užsiėmimai tėvams (tema ir grupė derinama pagal tėvų ir auklėtojų poreikį).

Pagal poreikį.

Spec. pedagogė.

4.

TIRIAMOJI – ANALITINĖ VEIKLA

4.1.

Tėvų lūkesčių, poreikių anketinė apklausa.

Metų eigoje.

VGK nariai, grupių pedagogai.

4.2.

Pedagogų anketinės apklausos, siekiant išsiaiškinti, su kokiais sunkumais ir problemomis susiduriama, organizuojant ugdymo (si) procesą.

5.

METODINIS DARBAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

5.1.

Informacija tėvams grupių tėvų susirinkimuose apie lopšelyje – darželyje teikiamą pagalbą, vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais.

Visus metus.

Grupių pedagogai.

5.2.

Pedagogų patarimai, straipsniai, kita informacija lopšelio – darželio grupių stenduose.

Visus metus.

Grupių pedagogai.

5.3.

Dalintis gerąja darbo patirtimi ugdant specialiųjų poreikių ir kalbos sutrikimų turinčius vaikus su įstaigos pedagogais.

Pagal poreikį.

Logopedas-spec. pedagogas.

5.4.

Švietėjiška veikla bendruomenei:

lankstinukai, paskaitos, individualūs pokalbiai, straipsniai, patarimai prevencinio darbo klausimais bendruomenės susirinkimų metu, internetinėje svetainėje.

Metų eigoje.

VGK nariai.

5.5.

Rengti prevencijos ir socializacijos projektus ir inicijuoti jų vykdymą įstaigoje

Metų eigoje.

VGK nariai.

5.6.

Seminaras darželio pedagogams "Regimojo suvokimo ir dėmesio lavinimo svarba ikimokykliniame/priešmokykliniame amžiuje".

Lapkritis.

Spec. pedagogė.

6.

PREVENCINĖ IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO VEIKLA

6.1.

Pažintis su LR švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais reglamentuojančiais prevencinį darbą.

Metų eigoje.

VGK nariai.

6.2.

Įstaigos visuomenės sveikatos specialistės konsultacijos pedagogams.

Pagal poreikį.

Visuomenės sveikatos specialistė

6.3.

Sveikatingumo dienų organizavimas.

Metų eigoje.

Visuomenės sveikatos specialistė, auklėtojos.

6.4.

Respublikinis piešinių konkursas ,,Mano atšvaitas“.

Lapkričio mėn.

Soc. pedagogė.

6.4.

Adaptacinio laikotarpio problemos, priežastys ir jų sprendimo būdai.

Rugsėjis-Gruodis, pagal priekį.

VGK nariai, auklėtojos, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

6.5.

Emocinio intelekto ugdymas(-is) suaugusiems ir vaikams.

Visus metus

Soc. Pedagogė

6.6.

Priešmokyklinio ugdymo grupių dalyvavimas tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“.

Visus metus.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

6.7.

Veiksmo savaitės akcija ,,Be patyčių“.

Kovas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

6.8.

Kalbos mėnuo.

Balandis

Logopedė spec. pedagogė A. Stanislovaitienė.

6.9.

Projekto ,,Žaisdami mokomės“ vykdymas.

Spalio – gegužės mėn.

2, 3, 4, 5, 6, 7 grupių auklėtojos, logopedė – spec. pedagogė D. Jazukevičienė.

6.9.

Dalyvavimas miesto organizuojamuose prevenciniuose renginiuose, akcijose, projektuose ir kt.

Visus metus.

VGK nariai.

6.10.

Akcija - tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.

Pagal renginių planą.

VGK nariai, auklėtojos.

7.

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

7.1.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant prevencinį darbą įstaigoje (policijos komisariatas, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Šakių visuomenės sveikatos centras, IĮ Vaidos Jankauskienės odontologinis kabinetas ir kt.) vykdant įvairią prevencinę veiklą:

edukacinės išvykos, rytmečiai, popietės, piešinių parodos, filmų, skirtų prevencinėmis temomis peržiūra.

Visus metus.

VGK nariai.

7.2.

Bendradarbiavimas su seniūnija, policija bei Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojais dėl vaikų iš socialinės rizikos šeimų saugumo užtikrinimo.

Pagal poreikį.

VGK nariai.

8.

VEIKLA BENDRUOMENĖJE KRIZIŲ PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

8.1.

Ekstremalių krizinių situacijų sprendimas.

Esant reikalui.

VGK nariai.

8.2.

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą.

Pagal poreikį.

VGK pirmininkas ir nariai.

8.3.

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę įstaigos bendruomenę/ žiniasklaidą, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą.

Esant reikalui.

VGK pirmininkas ir nariai.

Planą parengė VGK pirmininkės pavaduotoja Inga Sorakienė

Priedas Nr.4

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA

Eil.

Nr.

Priemonės

Data

Vykdytojai

Atsiskaitymo forma

1.

Pedagoginio ir techninio personalo darbo organizavimas užtikrinant vaikų saugumą ir sveikatą.

2017-09

2017-12

Direktorė

Mokytojų tarybos posėdis.

2.

Renginių organizavimas.

Pagal numatytą

renginių planą.

Direktorė, pavaduotoja ugdymui.

Metodiniame pasitarime

ir asmeniškai su

pedagogu.

3.

Projektų vykdymas.

Pagal numatytą

veiklų planą.

Direktorė, pavaduotoja ugdymui.

Metodiniame pasitarime

ir asmeniškai su

pedagogu.

4.

Vaikų užimtumas lauke.

2017 m. birželio – rugpjūčio mėn.

Direktorės pavaduotoja ugdymui.

Metodiniame pasitarime

ir asmeniškai su

pedagogu.

5.

Grupių stendai.

2017 m.

Direktorės pavaduotoja ugdymui.

Metodiniame pasitarime

ir asmeniškai su

pedagogu.

Dokumentacijos pildymas:

-dienynų, el. dienyno priežiūra;

- grupių metiniai, savaitiniai planai, veiklų planavimas;

- vaikų pasiekimų ir pažangos aplankų rengimas, tvarkymas.

-įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos taikymas.

-specialistų veiklos palnų įgyvendinimas.

2017- 01,05,09,12

2017-01,05,09,12 mėn.

2017 m. 09,12,05 mėn.

2017-09, 12

2017- 09, 12

Direktorės pavaduotoja ugdymui.

Metodiniame pasitarime

ir asmeniškai su

pedagogu.

6.

Vaikų lankomumas, pateisinamų dokumentų pateikimas dėl neatvykimo į darželį, sergamumo analizė.

2017-01

2017-05

2017-09

2017-12

Direktorė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė.

Asmeniškai su pedagogu.

Mokytojų tarybos posėdis.

7.

Maitinimo organizavimas

2017-02

2017-05

2017-09

2015-12

Direktorė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Asmeniškai su pedagogu.

Mokytojų tarybos posėdis.

8.

Dienos ritmo laikymasis.

2017-03

2017-09

Direktorė, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Mokytojų tarybos posėdis.

9.

Vaikų priėmimas:

a) pedagogo ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas;

b) informacijos perteikimas (informaciniai stendai, įstaigos interneto svetainė).

2017

Direktorė, pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų tarybos posėdis.

10.

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

2017-08

Direktorė, pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų tarybos posėdis.

11.

Ugdomųjų veiklų, stebėjimas.

Pagal planą, esant poreikiui.

Direktorė, pavaduotoja ugdymui.

Asmeniškai su pedagogu,

metodinis pasitarimas.

12.

Vaikų sveikatos stovis.

2017 - 01

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Asmeniškai su pedagogu. Mokytojų tarybos posėdis.

13.

Vaikų adaptacija.

2017- 09

2017-12

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Asmeniškai su pedagogu.

Mokytojų tarybos posėdis.

14.

Higieninių reikalavimų laikymasis.

2017-03

2017-09

2017-12

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Asmeniškai su pedagogu.

Mokytojų tarybos posėdis.

15.

Prevencinės programos taikymas.

Nuolat.

Socialinė pedagogė.

Asmeniškai su pedagogu.

Mokytojų tarybos posėdis.

16.

Sveikatingumo plano įgyvendinimo priežiūra.

Nuolat.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Asmeniškai su pedagogu.

Mokytojų tarybos posėdis.

17.

Pedagogų savianalizės.

2017 -09

Dirkorė, pavaduotoja ugdymui.

Asmeniškai su pedagogu.

Mokytojų tarybos posėdis.

18.

Strateginių tikslų ir prioritetų 2017-2019 m. numatymas. Strateginio plano kūrimas.

2017

01-05

Dirkorė, pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų tarybos posėdis.

Priedas Nr. 5

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI , SUSIRINKIMAI.

METODINIAI PASITARIMAI

1.

Tema

Turinys

Atsakingi

Terminas

1.

Kalbos ugdymas.

Pranešimas

,,Vaiko kalbos ugdymą skatinantys veiksniai“.

Logopedė – spec. pedagogė A. Stanislovaitienė.

2017 m. Balandis

2.

Vaikų elgesys.

Pranešimas

,,Netinkamas vaikų elgesys. Pagalba vaikui ir pedagogui”.

Socialinė pedagogė V. Lazdauskienė, pavaduotoja ugdymui E. Plaušinienė.

2017 m. Gegužė

3.

Saugi ir sveika gyvensena.

Metodiniai pasitarimai sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo tematika. Bendradarbiavimas su Šakių visuomenės sveikatos biuru (bendri renginiai, sveikos gyvensenos valandėlių organizavimas).

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui, visuomenės sveikatos specialistės.

Metų bėgyje, esant poreikiui.

4.

Rajoninio renginio organizavimas darželyje.

Rajoninio renginio ,,Mes-mažieji patriotai“ organizavimo aptarimas, darbų pasiskirstymas.

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui, visos pedagogės.

2017 m. Kovas.

5.

Fizinis lavinimas.

Įvairių priemonių panaudojimo galimybės kūno kultūros užsiėmimuose.

Priešmokyklinio udymo pedagogė N. Šimanauskienė.

207 m. rugsėji omėn.

6.

Įstaigos įsivertinimas.

Pasirengimas „giluminiam“ auditui ir jo vykdymas

Audito rezultatai.

Darbo grupė

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui, visos pedagogės.

2017 m.09-12 mėn.

2017 m. gruodžio mėn.

7.

Refleksija.

Refleksija po renginių.

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui, visos pedagogės.

Per metus.

8.

Seminarų medžiaga

Dalyvautų seminarų medžiagos perteikimas įstaigos pedagogėms.

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui, visos pedagogės.

Nuolat.

9.

Pasidalinimas gerąja darbo patirtimi.

Pasitarimai, pokalbiai, trumpi pranešimai rūpimomis temomis, esant reikalui ir poreikiui.

Visos įstaigos pedagogės.

Esant poreikiui.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

Eil. Nr.

Turinys

Vykdytojai

Terminas

1.

1.1. Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu svarstymas.

1.2. Pedagogų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketų formos aptarimas.

1.3. Projekto „Vasaros pramogos“ vykdymo aptarimas, pasiskirstymas darbais.

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui,

įstaigos pedagogės.

2017 m. gegužės mėn.

2.

2.1. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

2.2.Projekto „Vasaros pramogos“ rezultatų aptarimas.

2.2. Grupių projektinės veiklos organizavimas įstaigoje.

2.3. Pedagogų savianlizės anketų aptarimas.

2.4. Grupių komplektavimas 2016-2017 m.m.

2.5.Grupių sąrašų patvirtinimas.

2.6.Įstaigos vidaus audito vykdymo plano aptarimas.

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, įstaigos pedagogės.

2017 m. rugsėjo mėn.

3.

3.1.Finansiniai ištekliai ir jų

tikslingas panaudojimas 2017 m.

3.2.Veiklos programos už 2017 m. įgyvendinimo ataskaita.

3.3. Uždavinių ir prioritetų iškėlimas 2018 m.

3.4.VAK darbo grupės ataskaita.

3.5. Vaiko gerovės komisijos ataskaita.

3.6. Projekto ,, Aš - bendruomenės narys“ rezultatų aptarimas.

Direktorė, pavaduotoja ugdymui, įstaigos pedagogės.

2017 m. gruodžio mėn.

METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI

Eil. Nr.

Turinys

Vykdytojai

Terminas

1.

1.1. 2016 metų ugdymo/si refleksija

1.2. 2017 metų veiklos gairės.

Direktorės pavaduotoja ugdymui.

2017-01

2.

2.1. Projektinė veikla darželyje.

Direktorės pavaduotoja ugdymui.

2017-09

3.

3.1. 2017 metų ugdymo/si refleksija

3.2. 2018 metų veiklos gairės.

Direktorės pavaduotoja ugdymui.

2017-12

PRITARTA

Šakių lopšelio-darželio ,,Klevelis” Tarybos

2017 m. Kovo 17 d.

Protokolas Nr. 3

____________________________________________

Vaikų skaičius

Vaikų skaičius

20132014201520162017139145154157144

4