Web view Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind finan¨â€area,

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind...

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA

MICROREGIUNEA HOREZU

GHIDUL SOLICITANTULUI

Masura M8/6B

“Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu”

Versiunea 01 – Iulie 2017

3

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala implementat de Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala. Submasura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” .

GHIDUL SOLICITANTULUI

pentru accesarea Masurii M8/6B - Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020 – Axa LEADER, pentru teritoriul GAL Microregiunea Horezu şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră.

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galmicroregiuneahorezu.ro

CUPRINS

CAP. 1- Definitii si abrevieri…..……………………………….…………………...….…..pag.

CAP. 2- Prevederi generale ………..………………………………………………..….….pag.

CAP. 3- Depunerea proiectelor ………………..………………………………….….…...pag.

CAP. 4- Categoriile de beneficiari eligibili……………………………………………….pag.

CAP. 5 -Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului…………………....pag.

CAP. 6- Cheltuieli eligibile si neeligibile……………………………………………..…..pag.

CAP. 7 - Selectia proiectelor……………………………………….………………………pag.

CAP. 8- Valoarea sprijinului nerambursabil………………………………………….…pag.

CAP. 9- Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare……pag

CAP. 10- Contractarea fondurilor ……………………………….………………………...pag.

CAP. 11- Avansurile…………………………………………………………………..……..pag.

CAP. 12- Achizitiile………………………………………………………………..…..….….pag.

.

CAP. 13- Termenele limita si conditiile pentru depunerea cererilor de plata a avansului si a celor aferente transelor de plata …………………….…….pag.

CAP. 14- Monitorizarea proiectului…………………………………………….…………. pag.

CAP. 15- Informatii utile…………………………………………………….………………pag.

ANEXE

Capitolul 1 - Definitii si abrevieri

1.1 Definitii:

Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei;

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

Derulare proiect ‐ totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate;

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale;

Master plan judeţean/zonal ‐ document de politici publice care stabileşte strategia de furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico‐edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr‐un judeţ/zonă;

Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor;

Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea p