of 33 /33
MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR ORDIN Nr. _______din _______ 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră Având în vedere referatul de aprobare nr. …………din ……...2018 al Direcției Politici și Strategii în Silvicultură, în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ORDIN: Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 septembrie 2015, se abrogă la data de 31.12.2018.

apepaduri.gov.roapepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/Ordin.docx · Web viewOrdinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1330/2008 privind numirea Comisiei de atestare

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of apepaduri.gov.roapepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/Ordin.docx · Web viewOrdinul...

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

ORDIN

Nr. _______din _______ 2018

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

Având în vedere referatul de aprobare nr. …………din ……...2018 al Direcției Politici și Strategii în Silvicultură,

în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul

ORDIN:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 septembrie 2015, se abrogă la data de 31.12.2018.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu date de 01 ianuarie 2019.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

Ioan DENEȘ

Anexa

la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr…………………

Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare, funcționare și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, denumit în continuare regulament.

(2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare Comisie, funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR.

(3) Comisia este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră la solicitarea operatorilor economici, în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. -(1) Obținerea certificatului de atestare emis de către Comisie este obligatorie pentru operatorii economici care desfășoară activitatea de exploatare forestieră.

(2) Certificatul de atestare dă dreptul operatorilor economici care l-au obținut să desfășoare activități de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) certificat de atestare/reatestare - documentul emis în condițiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să desfășoare activitatea de exploatare forestieră;

b) atestare - obținerea certificatului de atestare în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

c) reatestare - obținerea certificatului de reatestare de către operatorul economic care anterior obținerii acestuia a fost atestat pentru activitatea de exploatare forestieră; emiterea unui alt certificat de reatestare se poate face cu maxim 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii certificatului de atestare emis anterior;

d) revizuire – înscrierea modificărilor în certificatul de atestare/reatestare emis de cãtre comisie pentru un agent economic pentru perioada de valabilitate rămasă. Înscrierea se face în funcţie de modul de îndeplinire de cãtre agentul economic a criteriilor de atestare la data revizuirii, în cazul modificării actelor de înfiinţare/funcționare sau în cazul în care condiţiile şi criteriile de atestare au suferit modificãri datoritã schimbãrii cadrului legal pe perioada de valabilitate a certificatului de atestare/reatestare.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Comisiei

Art. 4. - Pentru atestarea operatorilor economici care desfășoară activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează următoarele structuri:

a) Comisia de atestare;

b) Secretariatul Comisiei de atestare;

Art. 5. - (1) Comisia de atestare este compusă din 11 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele, care au drept de vot, iar componența acesteia este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În prima ședință de lucru membrii Comisiei își aleg, cu majoritate simplă, președintele și vicepreședintele.

(3) Comisia își desfășoară activitatea în prezența președintelui sau a vicepreședintelui și a minimum 6 membri.

(4) Persoanele nominalizate în Comisie își păstrează această calitatea de membru până la retragerea acesteia de către instituțiile sau entitățile pe care le reprezintă.

(5) Comisia de atestare este reprezentată în instanță de către consilierul juridic, membru în secretariatul comisiei, nominalizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 6. – (1) Secretariatul Comisiei este format din 7 persoane din care un consilier juridic din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, iar componența acestuia este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Documentele de atestare se depun de administratorul operatorului economic/împuternicit al acestuia la sediul central al ASFOR sau la structurile teritoriale ale ASFOR.

(3) Secretariatul Comisiei de atestate oferă clarificări la solicitarea operatorilor economici în vederea întocmirii și depunerii cererilor de atestare.

Art. 7. - Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:

a) examinează cererile și a documentelor prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire și adoptarea hotărârilor cu privire la îndeplinirea condițiilor de atestare;

b) aprobă cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;

c) respinge cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii și comunicarea acesteia solicitanților, prin secretariatul Comisiei;

d) dispune Secretariatului eliberarea certificatelor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;

e)dispune retragerea certificatelor de atestare/reatestare;

f)stabileşte nivelului maxim al volumului anual de lemn pe picior posibil de exploatat pentru fiecare operator economic care solicită atestarea, în funcție de documentele prezentate Comisiei;

g)dispune afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a listei operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase şi a hotărârilor Comisiei;

h)informează anual autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei.

i)oferă clarificări, la solicitare, cu privire la documentele de atestare;

Art. 8. - Atribuțiile președintelui Comisiei sunt următoarele:

a) aprobă graficele cu programarea ședințelor Comisiei, la propunerea secretariatului;

b) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei, a certificatelor de atestare/reatestare/revizuire sau, după caz, a comunicărilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare/revizuire, cu motivarea aferentă, a comunicărilor de retragere a certificatelor de atestare/reatestare;

c) formulează propuneri de înlocuire a membrilor Comisiei care nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de prezentul regulament;

d) semnează toate documentele care privesc activitatea Comisiei.

e) retrage certificatele de atestare/reatestare.

Art. 9. - (1) Vicepreședintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului și răspunde de asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților curente.

(2)Vicepreședintele Comisiei exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia.

Art. 10. – Atribuțiile secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primirea și înregistrarea documentațiilor necesare atestării/reatestării/revizuirii;

b) întocmirea graficului de ședințe, pe care îl supune spre aprobare președintelui Comisiei;

c) pregătirea ședințelor și asigurarea logisticii necesare desfășurării acestora;

d) inventarierea documentelor din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire, completarea unei fișe pentru fiecare dosar;

e) redactarea certificatelor de atestare/reatestare sau revizuire și prezentarea acestora spre semnare președintelui Comisiei, potrivit hotărârilor acesteia;

f) întocmirea comunicărilor către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare/reatestare/revizuire, cu menționarea motivelor de respingere și prezentarea acestora spre semnare președintelui Comisiei;

g) ținerea evidenței dosarelor de atestare/reatestare/revizuire într-un registru special și reactualizarea, după fiecare ședință, a listei operatorilor economici atestați/reatestați, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum și a celor respinși;

h) arhivarea dosarelor care au fost analizate de Comisie;

i) comunicarea către operatorii economici a hotărârii Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;

j) întocmirea procesului-verbal de ședință și consemnarea modului în care se desfășoară lucrările Comisiei;

k) redactarea hotărârilor Comisiei și a celorlalte documente emise de aceasta;

l) ținerea evidenței personalului de specialitate pentru fiecare operator economic;

m) transmiterea certificatului de atestare/reatestare/revizuit către operatorii economici se poate face direct sau prin intermediul structurilor teritoriale ale ASFOR.

n) operarea Registrului electronic al utilajelor forestiere și actualizarea acestuia.

Art. 11. - (1) ASFOR asigură, în condițiile legii, susținerea financiară și spațiul pentru desfășurarea activității Comisiei, în baza încasărilor din tariful de atestare/reatestare/revizuire.

(2) Tarifele de atestare/reatestare/revizuire/eliberare cazier tehnic se fundamentează de ASFOR, se aprobă prin votul majorității membrilor Comisiei în prima ședință și se modifică anual, cu indicele anual de inflaţie.

(3) Operatorii economici care solicită atestarea au obligația de a depune contravaloarea tarifului de atestare/reatestare/revizuire/eliberare cazier tehnic, în numerar, la casieria ASFOR, sau prin ordin de plată, în contul deschis pentru această activitate.

(4) Cheltuielile pentru funcționarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare/reatestare, eliberarea cazierului tehnic, indemnizația de ședință pentru persoanele nominalizate în Comisie și pentru persoanele care asigură secretariatul acesteia se suportă de către ASFOR din tarifele încasate. ASFOR va ține evidențe separate pentru încasările și cheltuielile efectuate.

(5) După diminuarea sumei rezultate din tarifele încasate cu obligațiile la bugetul de stat, cheltuielile efectuate cu organizarea ședinței de atestare, alte cheltuieli, un cuantum de 75% se acordă ca indemnizație de ședință persoanelor nominalizate în Comisie și în secretariatul acesteia.

(6) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc ca indemnizație de ședință 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în Comisie.

(7) Acordarea indemnizației de ședință, este condiționată de participarea la ședința de atestare.

CAPITOLUL III Documentele necesare pentru atestare

Art. 12. - (1) În vederea obținerii certificatului de atestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de atestare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 și care primește număr de înregistrare din registrul Comisiei;

b) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificat sub semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal;

c) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluția conducătorului Oficiului Naţional al Registrului Comerțului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură;

d) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului sau în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, sau în Registrul Naţional al Administratorilor de Păduri şi al Ocoalelor Silvice, certificată sub semnătură;

e) copie după documentele care dovedesc asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, angajat pe durata nedeterminată, certificată sub semnătură, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidență al operatorului economic respectiv și copie a raportului per salariat listat din REVISAL, certificată sub semnătură;

f) copie după diplomele de absolvire/licență ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, certificată sub semnătură;

g) dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră se face cu certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, care se vor depune în original; operatorul economic trebuie să facă dovada deținerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.500 m3, fotografie relevantă distinct pentru fiecare utilaj.

h) cazierul judiciar, în original, pentru administratorul/administratorii operatorului economic, din care să rezulte că nu a fost condamnat/condamnaţi pentru fapte privind încălcarea regimului silvic;

i) documentul, în copie, care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3).

(2) Personalul de specialitate angajat în cadrul operatorului economic poate fi maistru exploatări forestiere, tehnician, subinginer sau inginer în domeniul silviculturii sau a exploatărilor forestiere.

(3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul silviculturii care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul operatorului economic care solicită atestarea, nu este necesară angajarea cu contract de muncă.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) se încadrează cu contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de timp nedeterminată.

CAPITOLUL IV Documentele necesare pentru reatestare

Art. 13. - În vederea obținerii certificatului de reatestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 12 alin (1) lit. a) și lit. e)-i).

b) copie după certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, actualizat, valabil și certificat sub semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal;

Art. 14. - Prezentarea incompletă a documentației prevăzute la art. 12 respectiv art. 13 sau necompletarea acesteia până la data organizării ședinței de atestare determină respingerea cererii de atestare/reatestare a operatorului economic respectiv.

Capitolul V Documente necesare revizuirii

Art. 15 - (1) Revizuirea se solicita de către operatorul economic la schimbarea condițiilor inițiale de atestare/reatestare;

(2) Documentele necesare revizuirii sunt:

a) Cerere revizuire al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

b) Documente din care să rezulte modificarea condițiilor de atestare care impun modificarea volumului atestat;

c) Documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru revizuire;

(3) Revizuirea se face prin înscrierea, olograf, a revizuirilor/modificărilor pe verso la certificatul de atestare/reatestare emis în condiţiile prezentului regulament. Revizuirea se înscrie pentru perioada de valabilitate rămasă a certificatului de atestare/reatestare initial;

Capitolul VI Registrul electronic al utilajelor forestiere

Art. 16. – (1) În scopul creşterii gradului de transparenţă şi a facilitării controlului utilajelor care sunt utilizate de operatorii economici pentru activitatea de exploatare forestieră se înființează, începând cu 1 ianuarie 2019, Registrul electronic al utilajelor forestiere, denumit în continuare Registru, care va fi dezvoltat şi menţinut funcţional de către ASFOR.

(2) Modelul Registrului este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 17. - În vederea primei înregistrări a utilajelor cu ocazia atestării/reatestării/revizuirii operatorul economic va transmite Comisiei două fotografii color relevante, distinct, pentru fiecare utilaj(față și stânga).

Art. 18. - (1) Cu ocazia atestării/reatestării/revizuirii secretariatul Comisiei înregistrează în Registru următoarele date minime:

a) număr de identificare al utilajului,

b) judeţ,

c) operator economic proprietar al utilajului,

d) tip utilaj,

e) an achiziție,

f) foto color relevante, prevăzute la art. 17.

(2) Numărul de identificare al fiecărui utilaj este numărul de ordine din Registru;

(3) Fotografia utilajului, din partea stângă, şi numărul de identificare și din Registru vor fi tipărite în Situaţia utilajelor din Registru al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Certificatul de atestare/reatestare.

(4) Registrul se publică pe siteul ASFOR.

(5) Secretariatul Comisiei de atestare are obligaţia actualizării lunare a Registrului electronic al utilajelor forestiere.

Art. 19 –După emiterea certificatului de atestare/reatestare:

a) operatorul economic are obligația înscrierii numărului unic pe utilaj în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la primirea certificatului de atestare/reatestare; Numărul va fi înscris cu vopsea de către operatorul economic pe o parte fixă a cabinei în partea stângă la loc vizibil. Acolo unde nu se poate înscrie numărul pe cabina utilajului acesta va fi înscris la vedere pe caroseria utilajului. Înscrierea pe utilaj a numărului de indetificare se va face conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

b) după prima înscriere a numărului pe utilaj operatorul economic are obligaţia transmiterii către Comisie a unei fotografii relevante cu utilajul pe care este înscris numărul de identificare, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea certificatului de atestare/reatestare.

Art. 20. – (1) În cazul înstrăinării utilajului vânzătorul și cumpărătorul au obligația de a notifica în termen de 20 zile lucrătoare Comisia în vederea revizuirii certificatului de atestare/reatestare şi actualizarea Registrului. Utilajul va păstra numărul din Registru.

(2) În cazul casării utilajului operatorul economic are obligaţia de a notifica Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data casării. Secretariatul Comisiei ia măsura eliminării numărului de identificare din Registru şi comunică măsura operatorului economic. Numărul de identificare eliminat din Registru nu se mai atribuie altui utilaj.

CAPITOLUL VII Criteriile de atestare

Art. 21. - (1) Calculul capacității anuale de exploatare a masei lemnoase de către un operator economic se face în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a) încadrarea cu personal de specialitate, stabilindu-se o capacitate anuală de exploatare de:

a1)15.000 m3/an pentru un maistru, absolvent de liceu specializarea silvicultură/exploatări forestiere; tehnician în silvicultură/exploatări forestiere, subinginer silvic/exploatări forestiere;

a2) 25.000 m3/an inginer în silvicultură/exploatări forestiere;

b) deținerea de utilaje specifice realizării lucrărilor de exploatare forestieră luându-se în calcul, o capacitate anuală, astfel:

i) un tractor tip articulat - 6.000 m3;

ii) un tractor cu braț hidraulic cu graifăr – 8.000 mc;

iii) un tractor cu braț hidraulic și graifăr suplimentar pentru fixarea sarcinii– 10.000 mc;

iv) un tractor cu braț hidraulic cu graifăr și semi-remorcă – 15.000 mc;

v) o instalație cu cablu mobilă – 5.000 mc.

vi) un tractor tip universal echipat pentru exploatări forestiere cu putere de peste 50 CP - 5.000 m3;

vii) un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 20 și 35 CP - 2.500 m3;

viii un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 36 și 49 CP – 4.000 m3;

ix) alte utilaje multifuncționale - maxim 15.000 mc/an, funcţie de specificaţie.

CAPITOLUL VIII Procedura de atestare/reatestare/revizuire

Art. 22. - (1) Procedura de atestare/reatestare se desfășoară în următoarele etape:

a) etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării ședinței Comisiei, a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării/revizuirii, completarea și însușirea unei fișe cu documentele din fiecare dosar, precum și întocmirea propunerii către Comisie de analizare a dosarelor;

b) etapa a II-a - analiza de către Comisie a dosarelor înregistrate și prezentate de secretariat pentru operatorii economici care solicită atestarea/reatestarea/revizuire;

c) etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea/reatestarea/revizuirea operatorilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la decizia de respingere;

d) etapa a IV-a - emiterea și eliberarea certificatelor de atestare/reatestare/revizuire;

e) etapa a V-a – publicarea şi actualizarea listei operatorilor economici care dețin un certificat de atestare/reatestare şi a hotărârilor Comisiei pe site-ului web al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe siteul ASFOR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data organizării ședinței de atestare, prin grija secretariatului Comisiei.

(2) Ședința de analiză a dosarelor se desfășoară în lipsa reprezentanților operatorilor economici.

(3) Şedinţele de atestare au loc lunar, în una din ultimele şapte zile lucrătoare.

Art. 23. - (1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de ședință și se semnează de către toți membrii prezenți.

(2) Procesele-verbale și alte date necesare privind operatorii economici se înregistrează în Registrul Comisiei.

(3) Procesele-verbale de ședință, registrul prevăzut la alin. (2) și documentațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 alin. (1) se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data emiterii certificatelor de atestare emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.

Art. 24. - (1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe siteul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.

(2) Certificatele de atestare/reatestare se ridică de reprezentanții operatorilor economici sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceștia de la sediul ASFOR din Bucureşti sau de la structurile teritoriale ale ASFOR. Comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare/revizuire se transmit operatorilor economici prin poștă cu confirmare de primire.

(3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare operatorii economici nemulțumiți pot depune contestație în termen de 5 zile de la data comunicării, la sediul ASFOR din Bucureşti.

(4) Contestația se soluționează, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, de către o comisie de contestaţie numită prin hotărârea președintelui Comisiei, formată din 3 membri nominalizaţi din cadrul secretariatului Comisiei. Preşedintele comisiei de contestaţie este consilierul juridic nominalizat din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Rezultatul analizei contestației este pus în aplicare de către Comisie.

Art. 25. - (1) Certificatele de atestare/reatestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) au valabilitate până la emiterea unui nou certificat de atestare/reatestare dar nu mai mult de 24 luni de la data emiterii, cu obligația operatorului economic de a solicita reatestarea sau revizuirea la schimbarea condițiilor pentru care a fost atestat inițial; emiterea unui alt certificat de reatestare se poate face cu maxim 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii certificatului de atestare emis anterior.

(3) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an și se ștampilează cu ștampila Comisiei.

(4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare/reatestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunțului privind pierderea/distrugerea/furtul certificatului de atestare/reatestare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(5) În cazurile în care condiţiile şi criteriile de atestare au suferit modificãri dupã atestare, agentul economic are obligaţia sã solicite revizuire în termen de 20 zile lucrãtoare de la schimbarea condiţiilor iniţiale.

Art. 26. - (1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situații:

a) desființarea operatorului economic;

b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a certificatului de atestare;

c) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) cuprinde informații false sau neconforme cu documentul original;

d) dacă operatorul economic nu și-a îndeplinit obligația privind revizuirea ca urmare a schimbării condițiilor în baza cărora a fost atestat inițial;

e) dacă operatorul economic nu a depus orice document clarificator prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor care au stat la baza atestării/reatestării/revizuirii, în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii, în scris, a solicitării Comisiei.

(2) Personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, ai Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și ai unităților acesteia, conducătorii structurilor de rang superior, precum și șefii ocoalelor silvice de regim au obligația să informeze Comisia cu privire la situațiile prevăzute la alin. (1), în termen de 20 zile de la data constatării.

(3) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1).

(4) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociați aceleași persoane care au avut calitatea de administratori/asociați la operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e).

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 27. - Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data expirării sau, după caz, a retragerii acestora în condițiile prezentului regulament.

Art. 28. – (1) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, să semneze și să ștampileze, la data autorizării partizii, volumul autorizat și volumul autorizat cumulat, în situația prevăzută în anexa nr. 2 la Certificatul de atestare/reatestare.

(2) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, la data reprimirii partizii, volumul exploatat și volumul exploatat cumulat, în situația prevăzută în anexa nr. 2 la Certificatul de atestare/reatestare.

(3) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să verifice în momentul predării partizii spre exploatare existența dotării cu utilajele specifice conform Certificatului de atestare/reatestare.

Art. 29. - (1) Constatarea neîndeplinirii condițiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul regulament și a obligațiilor ce revin operatorilor economici se face de către: personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, emitenții autorizațiilor de exploatare, personal silvic desemnat de către ASFOR care vor comunica această situație Comisiei.

(2) Unitățile și subunitățile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, structurile de rang superior și ocoalele silvice de regim au obligația să informeze Comisia cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de către operatori economici atestați pentru lucrări de exploatări forestiere.

(3) Operatorii economici sunt obligați să solicite emitenților autorizațiilor de exploatare completarea situației prevăzute în anexa nr. 2 la Certificatul de atestare/reatestare.

(4) Exploatarea unui volum mai mare decât volumul aprobat prin certificatul de atestare atrage suspendarea de către Comisie a acestuia, pentru o perioadă de la o lună la 12 luni de la data constatării, în funcție de volumul exploatat suplimentar, comparativ cu cel aprobat.

Art. 30. - (1)Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj existenţa dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării operatorului economic şi ori de câte ori se impune verificarea.

(2)Transmiterea situaţiei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei, în termen de 20 zile lucrătoare de la data organizării şedinţei de atestare.

(3) În situaţia în care dotările specifice şi încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării operatorilor economici, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica această situaţie Comisiei, care ia măsura retragerii a certificatului de atestare/reatestare.

Art. 31. - Începând cu 1 ianuarie 2019 emiterea certificatelor de atestare se face cu luarea în calcul la stabilirea capacității de atestare doar pentru utilajele forestiere înregistrate în Registrul electronic al utilajelor forestiere.

Art. 32.- Asociaţiile profesionale din domeniul forestier pot desfăşura activităţi de consultanţă, publicitate şi promovare a activităţii de explotare forestieră, pentru a creşte gradul de conştientizare că această activitate se desfăşoară în mod responsabil, etic şi la cel mai înalt standard, pentru a asigura transparenţa modului de funcţionare a Comisiei şi a uşura accesul operatorilor economici la obţinerea certificatului de atestare.

Art. 33. - Începând cu 1 ianuarie 2021 este interzisă autorizarea la exploatare a partizilor către operatori economici care dețin utilaje neînscrise în Registrul electronic al utilajelor forestiere.

Art. 34. - Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa

nr. 1 la Regulament

Componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru

activitatea de exploatare forestieră

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

3.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

4.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

5.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

6.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

7.

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

8.

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

9.

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

10.

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

11.

Asociaţia Administratorilor de Păduri din România - AAP

Anexa

nr. 2 la Regulament

Componenţa secretariatului Comisiei de atestare a operatorilor economici

pentru activitatea de exploatare forestieră

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

3.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

4.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

5.

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

6.

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

7.

Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

I.

Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

ce funcţionează în cadrul Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR

II.

C E R E R E

eliberarea certificatului de atestare pentru execuţia de lucrări de exploatare forestieră

Forma de organizare[footnoteRef:1] …………………………. [1: Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCA, OS) / companie naţională / societate naţională / regie autonomă / ocol silvic/ persoană fizică autorizată / întreprindere individuală / întreprindere familială / fundaţie / instituţii / autorităţi înfiinţate prin hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliilor locale, etc. ]

III.

Nr. intrare

………

Data:

………

IV.

Către,

Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

1. Subsemnat (ul/a)……………………………………… domiciliat în ………………....................

str. ………………………………………...............................nr. ……… bloc …… scara …… etaj ….. ap.……judeţ/sector............................................................................. telefon …….......................……….. fax ………..................…….. act identitate……… seria ……… nr. ……........................ eliberat de …………………………la data ……………….. CNP ……….....................………………reprezentant legal, conform ………..…………….. având funcţia de ………………………………………......

2. pentru operatorul economic……………………………………………………………………

având nr. de ordine în registrul comerţului ……………….... nr. de ordine în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ………………….. nr. autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent ……………………. cod unic de înregistrare ………..............

cu sediul în: localitatea………………………….. str. ……………………………….............................. nr. …… bloc …… scara ……. etaj ……. ap. …… judeţ/sector …………………................. cod poştal ………………. telefon ……………………….....……fax………………........e-mail……………………………………având în obiectul de activitate silvicultură sau exploatare forestieră, conform[footnoteRef:2]………………………………................ [2: Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că operatorul economic are în obiectul de activitate silvicultură(CAEN 0210) sau exploatare forestieră(CAEN 0220), funcţie de forma juridică de organizare (ex. actul constitutiv, actul de înfiinţare, autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, statutul, regulamentul de organizare şi funcţionare, etc.)]

3. în temeiul Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, solicit:

Atestare

pentru volumul__________________

Reatestare

pentru volumul__________________

Revizuire[footnoteRef:3] [3: În cazul revizuirii se poate modifica capacitatea de exploatare solicitată la revizuire în plus sau în minus în funcţie de criteriile de atestare îndeplinite la momentul analizei, sau se pot opera înscrisuri cu privire la persoana juridică.]

pentru volumul__________________

Emitere duplicat al certificatului de atestare

Seria_____nr_________din__________

Emitere anexă la certificatul de atestare

Seria_____nr_________din__________

Anexa

nr. 3 la Regulament

V. SITUAŢIA privind asigurarea cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

Nr.

crt.

Nume prenume

Funcţie

Pregătirea de specialitate

Numărul şi seria diplomei de absolvire/licenţă/adeverinţă a personalului de specialitate

1

2

4

…4

VI. SITUAŢIA privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră

Nr.

crt.

Tip utilaj

Anul achiziţiei

Număr registrul electronic[footnoteRef:4] [4: Pentru utilajele care au fost înscrise în Registrul electronic al utilajelor forestiere. Nu se va completa pentru utilajele care nu au număr din Registru.]

Putere

CP

1

2

3

4

…4

VII. CALCULUL capacitatii anuale de exploatare forestiera[footnoteRef:5] [5: Capacitatea anuală totală reprezintă volumul cel mai mic rezultat din compararea capacităţii anuale totale privind asigurarea cu utilaje şi a capacităţii anuale totale privind asigurarea cu personal de specialitate.]

Nr.

crt.

Categorie utilaj

Buc.

Capacitate

utilaje

Categorie Personal

de specialitate

Număr

Capacitate personal

1

2

3

4

5

TOTAL CAPACITATE

VIII. Documentele ce se ataşează prezentei cereri

Nr. crt.

Denumirea actului

X[footnoteRef:6] [6: Se bifează cu X pentru documentele depuse conform solicitărilor din Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră]

1

Cerere (în original)

2

Act constitutiv/Statut (copie)

3

Rezoluţie/încheiere/hotărâre privind înregistrarea operatorului economic(copie)

4

Certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau în registrul asociațiilor și fundațiilor(copie)

5

Certificat constatator actualizat emis de oficiul comerţului(copie)

6

Documente privind asigurarea personalului de specialitate (copie)

7

Certificat fiscal privind luarea în evidenţă a utilajelor emis de către uat.(în original)

8

Documente privind dotarea cu utilaje specifice.

9

Cazierul judiciar al administratorului/administratorilor(original)

10

Cazier tehnic exploatare (copie)

11

Certificat atestare pentru execuţia lucrărilor de exploatare forestieră(original)

12

Alte documente, dacă este cazul

IX. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii că documentele anexate sunt conforme, iar cele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, ce funcţionează în cadrul Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul obținerii certificatului de atestare/reatestare sau a revizuirii acestuia, în condițiile legii.

Completarea datelor de către semnatar pe acest formular, constituie consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.

Data ……………………… Semnătura ……………………. L.S.

Anexa

nr. 4 la Regulament

Registrul electronic al utilajelor forestiere

Număr de identificare al utilajului

Judeţ

Operator economic proprietar al utilajului

Tip utilaj

An achiziție

Foto

faţă

Foto

stânga

Observaţii

1

...

Anexa

nr. 5 la Regulament

Model de înscriere pe utilaj a numărului de indetificare

(00000)

Încrierea se va face cu font de minim 20 cm;

Anexa

nr. 5 la Regulament

CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ CARE RĂSPUNDE DE SILVICULTURĂ

(denumirea)

COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ

ce funcţionează în cadrul

ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA-ASFOR

CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

Seria ........../Nr. ........../................ (anul)

În urma desfăşurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. _____________ pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră emite prezentul

CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

Operatorul economic .................... (denumirea şi forma juridică), cu sediul în .................... (localitatea, judeţul, strada numărul etc.) înregistrat la oficiul registrului comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la nr. ...........

SE ATESTĂ/REATESTĂ

pentru o capacitate anuală de exploatare a lemnului în volum brut de ............. m3 pe picior.

Prezentul certificat este însoţit de anexa nr. 1, care conţine ............. file.

Prezentul certificat este însoţit de anexa nr. 2, care conţine ............. file.

Prezentul certificat este valabil până la data de ...................... .

Dosar nr. ............

Preşedintele Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră,

..........................

L.S./S.S.

Verso

A. Menţiuni cu ocazia revizuirii capacităţii de atestare

Nr. crt.

Data revizuirii

Capacitatea de exploatare stabilită la revizuire[m3 masă lemnoasă/an]

Semnătura preşedintelui comisiei

0

1

2

3

B. Menţiuni cu ocazia modificării datelor de identificare a operatorului economic

Nr. crt.

Data revizuirii

Alte menţiuni

Semnătura preşedintelui comisiei

0

1

2

3

Anexa

nr. 1 la Certificatul de atestare

Situaţia utilajelor din Registru

Nr. crt.

Număr din registrul electronic

Tip utilaj

Foto utilaj

0

1

2

3

1

00000

Tractor tip universal

2

00000

Tractor tip universal

3

00000

Tractor tip universal

4

00000

Tractor tip universal

Anexa

nr. 2 la Certificatul de atestare

SITUAŢIA*) volumului de lemn pe picior exploatat

Operatorul economic ....................

Certificat de atestare: seria ........ nr. .......... din ................

Nr. crt.

Anul/

APV SUMAL

Contractul

**)

nr. ......

din ..........

Volumul autorizat (mc)

Viza ocolului silvic

Total

Ras.

Fag

Qv.

Alte specii

Volum

autorizat

cumulat

***)

Volum exploatat

(mc)

****)

Volum

exploatat cumulat ****)

Emitentul autorizaţiei de exploatare

Semnătura şi ştampila

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*) Însoţeşte certificatul de atestare a operatorilor economici și se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.

**) În coloana 2, la emiterea autorizației de exploatare, se va menţiona tipul contractului şi se va nota după cum urmează:

- (A) Contract de achiziţie masă lemnoasă pe picior;

- (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.

***) Se completează la emiterea autorizației de exploatare și rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru perioada de valabilitate a certificatului de atestare şi nu poate avea un volum mai mare decât volumul cumulat aferent celor doi ani de valabilitate a certificatului de atestare.

****) Se completează la data reprimirii parchetului. Volumul din coloana 10 rezultă prin cumulul volumului exploatat pentru fiecare an de valabilitate a certificatului de atestare şi nu poate avea o valoare mai mare decât capacitatea anuală pentru care a fost emis certificatul de atestare.