64
GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku ISSN 1334-6644 GOSPODARSKA I DRUŠTVENA KRETANJA U GRADU ZAGREBU - razdoblje I.-XII. 2016. STATISTIČKI PODACI

 · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku

ISSN 1334-6644

GOSPODARSKA I DRUŠTVENA KRETANJA U GRADU ZAGREBU - razdoblje I.-XII. 2016.

STATISTIČKI PODACI

BROJ 99 Zagreb, ožujak 2017. GODINA 25.

Page 2:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

S t a ti s ti č k i p o d a c i

n a j e d n o m m j e s t u

- tromjesečna dinamika

Izdaje: GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA - O d j e l z a s t a ti s ti k u Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5, telefon: 610-1950, fax: 616-6098 e-mail: [email protected]

Pročelnica: Sanja CVJETKO JERKOVIĆ, dipl.ing.arh. Urednik: Snježana NEVISTIĆ, dipl.oec. Priredila: Željka BEŠLIĆ, struč.spec.comm. Tiskano: u 80 primjeraka.

MOLIMO KORISNIKE PUBLIKACIJE DA PRILIKOM KORIŠTENJA PODATAKA OBVEZNO NAVEDU IZVOR.

2

Page 3:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

P R E D G O V O R

U opsežnom broju statističkih publikacija koje bilježe dugi niz godina trajanja i prepoznatljivosti (po svom sadržaju i obuhvatnosti) je i tromjesečna publikacija GOSPODARSKA I DRUŠTVENA KRETANJA U GRADU ZAGREBU - STATISTIČKI PODACI, koja redovito izlazi od 1992. godine.

Podaci o Gradu Zagrebu dio su jedinstvenog statističkog sustava Republike Hrvatske, s metodologijama koje nas sve više povezuju sa statističkim podacima EUROPE i razvijenog svijeta. Za pojedina područja proširen je obuhvat što osigurava relevantnost podataka za manje područje, u našem slučaju za Grad Zagreb.

U publikaciji Gospodarska i društvena kretanja u Gradu Zagrebu prikazani su značajniji statistički podaci iz pojedinih područja djelatnosti za Grad Zagreb, a iskazani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07 i 72/07) koja je dio statističke standardizacije na europskoj i svjetskoj razini.

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Odjel za statistiku

3

Page 4:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

SADRŽAJ

Predgovor ................................................................................................................................................3

1. GOSPODARSTVO1-1. Osnovna gospodarska kretanja ...................................................................................................6

2. INDUSTRIJA2-1. Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje, realizacije i zaliha u industriji..........................7

Grafikon: Indeksi industrijske proizvodnje, realizacije i zaliha...........................................................72-2. Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje prema glavnim

industrijskim grupacijama, područjima i odjeljcima NKD-a 2007...................................................8

3. GRAĐEVINARSTVO3-1. Vrijednost izvršenih građevinskih radova i utrošenog materijala,

gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije...........................................................................93-2. Izdane građevinske dozvole........................................................................................................9

3-3. Cijene prodanih novih stanova...................................................................................................10 Grafikon: Struktura prosječne cijene prodanih novih stanova.....................................................10

3-4. Završene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova........................................................11 Grafikon: Završene zgrade prema vrsti zgrada i vrsti radova.......................................................11

4. DISTRIBUTIVNA TRGOVINA I OSTALE USLUGE4-1. Nominalni indeksi prometa u trgovini na malo prema odjeljcima NKD-a 2007.........................124-2. Nominalni indeksi prometa od trgovine na malo prema trgovačkim strukama. ........................13

Grafikon: Struktura prometa od trgovine na malo prema trgovačkim strukama.........................134-3. Indeksi prometa poslovnih subjekata prema pretežnoj djelatnosti i NKD-u 2007......................14

Grafikon: Struktura prometa poslovnih subjekata......................................................................14

5. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM5-1. Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba..........................................................................................15 Grafikon: Izvoz i uvoz Grada Zagreba i Republike Hrvatske.........................................................15

6. TURIZAM6-1. Dolasci i noćenja turista............................................................................................................166-2. Smještajni kapaciteti prema vrstama objekata.........................................................................17

Grafikon: Dolasci turista.............................................................................................................176-3. Poslovni skupovi.......................................................................................................................18

Grafikon: Struktura poslovnih skupova prema vrsti skupa..........................................................18

7. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE7-1. Cestovni prijevoz robe..............................................................................................................19 Grafikon: Cestovni prijevoz robe……………………………………………………………………………………………..197-2. Gradski prijevoz putnika...........................................................................................................20 Grafikon: Gradski prijevoz – prevezeni putnici, ukupno po tromjesečjima.................................20

4

Page 5:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

8. OBRAZOVANJE8-1. Osnovne škole – kraj školske godine .........................................................................................21 Grafikon: Učenici redovitih škola koji su završili školovanje prema vrsti škole.............................218-2. Srednje škole – kraj školske godine ...........................................................................................22

9. ZAPOSLENOST9-1. Zaposleni na području Grada Zagreba ......................................................................................239-2. Zaposleni na području Grada Zagreba prema NKD-u 2007.........................................................239-3. Zaposleni u pravnim osobama prema područjima NKD-a 2007..................................................24 Grafikon: Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007. ...................................................249-4. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema NKD-u 2007.................................259-5. Nezaposleni na području Grada Zagreba...................................................................................25

10. NEZAPOSLENOST10-1. Nezaposlene osobe ................................................................................................................26 Grafikon: Nezaposlene osobe od 2001. do 2016., stanje 31. prosinca......................................26

11. PLAĆE11-1. Prosječne plaće isplaćene za razdoblje. ..................................................................................27 Grafikon: Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće ................................................................2711-2. Indeksi nominalnih neto i bruto plaća isplaćenih za razdoblje. ................................................2711-3. Prosječne neto plaće isplaćene za razdoblja, prema NKD-u 2007 ............................................2811-4. Prosječne bruto plaće isplaćene za razdoblja, prema NKD-u 2007...........................................31

12. VITALNA STATISTIKA12-1. Vitalni događaji u Gradu prema vremenu upisa.......................................................................3412-2. Prirodno kretanje stanovništva po gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2015.........................34

13. POSLOVNI SUBJEKTI13-1. Pravne osobe prema područjima NKD-a 2007. i aktivnosti, stanje 31. prosinca 2016...............3513-2. Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti, stanje 31. prosinca 2016...........................................................................................................3513-3. Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva, stanje 31. prosinca 2016….........36

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA................................................................................................................37

PRILOG: Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007....................................................................................47

5

Page 6:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

1 - 1. OSNOVNA GOSPODARSKA KRETANJA1)

Industrija

Fizički obujam industrijske proizvodnje … … … …

Fizički obujam realizacije u industriji … … … …

Fizički obujam zaliha u industriji … … … …

Građevinarstvo

Vrijednost izvršenih radova - ukupno 101,4 94,9 100,2 102,4

Izdane građevinske dozvole 85,5 108,0 121,4 120,0

Trgovina

Nominalni promet u trgovini na malo 98,5 100,1 98,5 104,0

Robna razmjena s inozemstvom

Izvoz (EUR) 103,3 101,9 103,0 106,9

Uvoz (EUR) 100,1 95,1 104,1 102,7

Turizam

Dolasci turista - ukupno 114,2 110,4 111,4 106,9

Noćenja turista - ukupno 116,6 110,4 112,6 111,7

Prijevoz i skladištenje

Gradski prijevoz - ukupno 102,4 108,3 104,2 101,9

Plaće

Nominalne neto plaće - ukupno 100,9 100,4 103,7 102,1

Nominalne bruto plaće - ukupno 101,2 100,2 101,2 102,5

1) Vidjeti Metodološka objašnjenja

GOSPODARSTVO

I n d e k s i

I. - XII. 2015.I. - XII. 2014.

I. - XII. 2016.I. - XII. 2015.

2013.2012.

2014.2013.

6

Page 7:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

INDUSTRIJA

2 -1. INDEKSI FIZIČKOG OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, REALIZACIJE I ZALIHA U INDUSTRIJI

PROIZVODNJA - UKUPNO 100,00 92,6 92,5 94,8 94,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA (GIG-u 2009.)

AE Energija 16,62 75,6 74,9 76,0 79,5AI Intermedijarni proizvodi, osim energije 16,57 95,9 97,9 98,6 99,9BB Kapitalni proizvodi 31,87 105,4 102,8 107,1 101,9CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 1,03 98,9 91,4 98,8 100,9CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 33,91 88,3 89,4 90,7 91,8

PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.

B Rudarstvo i vađenje 0,25 85,0 89,3 98,6 93,0C Prerađivačka industrija 83,19 96,7 96,1 98,4 97,4D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i

klimatizacija 16,56 75,6 74,9 76,0 79,5

REALIZACIJA - 93,5 98,9 102,6 104,3

ZALIHE - ... ... ... ...

I n d e k s iStruktura

2008. I.-IX.2009.I.-IX.2008.

I.-VI.2009.I.-VI.2008. I.-XII.2008.

I.-XII.2009.I.-III.2009.I.-III.2008.

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

inde

ksi

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, REALIZACIJE I ZALIHA

Industrijska proizvodnja Realizacija Zalihe

7

Page 8:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

INDUSTRIJA

2 - 2. INDEKSI FIZIČKOG OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE prema GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA, PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,00 92,6 92,5 94,8 94,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA (GIG-u 2009.)

AE Energija 16,62 75,6 74,9 76,0 79,5AI Intermedijarni proizvodi, osim energije 16,57 95,9 97,9 98,6 99,9BB Kapitalni proizvodi 31,87 105,4 102,8 107,1 101,9CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 1,03 98,9 91,4 98,8 100,9CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 33,91 88,3 89,4 90,7 91,8

PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.

B RUDARSTVO I VAĐENJE 0,25 85,0 89,3 98,6 93,008 Ostalo rudarstvo i vađenje 0,06 27,5 48,9 62,3 67,109 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 0,19 102,3 102,6 108,0 99,3

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 83,19 96,7 96,1 98,4 97,410 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 11,80 95,9 98,8 98,1 98,111 Proizvodnja pića 6,28 95,1 97,8 96,4 94,313 Proizvodnja tekstila 0,29 71,7 74,7 67,5 66,914 Proizvodnja odjeće 1,18 79,2 81,6 81,7 81,215 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 0,11 132,0 60,1 56,9 63,616 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;

proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 0,00 51,6 22,1 31,5 45,617 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 3,45 101,6 101,6 103,3 106,418 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 9,63 90,6 87,1 90,8 94,819 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 0,06 79,3 78,9 81,8 84,820 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4,37 87,0 91,4 92,3 94,721 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih

pripravaka 4,06 61,1 57,8 63,0 64,922 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1,09 92,5 91,2 96,6 108,223 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1,14 90,2 98,4 99,6 96,724 Proizvodnja metala 0,02 36,6 53,5 55,4 62,925 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1,68 72,6 86,4 79,1 77,926 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2,02 73,5 80,9 84,7 89,427 Proizvodnja električne opreme 6,58 105,2 103,9 101,6 101,528 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n. 1,16 85,2 82,2 76,4 64,729 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 0,26 80,0 91,8 122,8 71,930 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2,01 152,1 117,6 108,5 92,531 Proizvodnja namještaja 0,10 303,6 293,9 330,4 307,732 Ostala prerađivačka industrija 0,85 37,2 51,7 58,2 62,733 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 25,05 111,0 106,9 112,5 107,3

D

16,56 75,6 74,9 76,0 79,535 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 16,56 75,6 74,9 76,0 79,5

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

Struktura 2008. I.-VI.2009.

I.-VI.2008.I.-IX.2009.I.-IX.2008.

I n d e k s i

I.-XII.2009.I.-XII.2008.

I.-III.2009.I.-III.2008.

8

Page 9:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

3 - 1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UTROŠENOG MATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA ZA UGRADNJU, GORIVA I ENERGIJE

Vrijednost izvršenih radova - ukupno1) 6 964 477 6 978 502 5 233 134 7 144 732 102,4

Radovi ostvareni s vlastitim radnicima 4 619 486 4 637 809 3 216 338 4 472 995 96,4na zgradama 1 946 314 2 248 290 1 536 314 2 089 372 92,9na ostalim građevinama 2 673 172 2 389 519 1 680 024 2 383 623 99,8

Radovi ostvareni s podizvođačima 2 344 991 2 340 693 2 016 796 2 671 737 114,1

1 730 069 1 901 317 1 292 787 1 742 824 91,7

os im poreza na dodanu vri jednos t.

GRAĐEVINARSTVO

1) Ukl jučena je vri jednos t rada, građevinskog materi jala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energi je i drugih troškova

2014. 2015.I. - XII. 2016.I. - XII. 2015.

2016.

I. - IX. I. - XII.

Indeksi

Vrijednost utrošenog materijala, gotovih proizvoda, goriva i energije

u tisućama kuna

3 - 2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I VRIJEDNOST RADOVA prema vrsti građevine

Broj dozvolaUkupno 458 556 493 667 120,0

zgrade 385 397 367 485 122,2ostale građevine 73 159 126 182 114,5

Vrijednost radova, tis.kunaUkupno 2 070 815 1 718 076 2 195 730 2 965 810 172,6

zgrade 1 765 876 1 304 364 1 967 054 2 488 414 190,8ostale građevine 304 939 413 712 228 676 477 396 115,4

2014. 2015.I. - IX. I. - XII.

I. - XII. 2016.

Indeksi2016.

I. - XII. 2015.

9

Page 10:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

3 - 3. CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA1)

Prodani stanovi - ukupno 1 153 843 706 1 570 186,2

površina, m2 74 487 57 110 45 280 103 793 181,7prosječna površina po stanu, m2 64,6 67,7 64,1 66,1 97,6

Prosječna cijena po 1m2, kunaukupno 11 882 11 779 10 626 10 206 86,6

građevno zemljište 2 383 2 028 1 787 1 831 90,3gradnja i dobit izvođača 7 141 7 313 6 636 6 374 87,2ostali troškovi 2 358 2 438 2 203 2 001 82,1

1) Vidjeti Metodološka objašnjenja .

GRAĐEVINARSTVO

2014. 2015.

Indeksi

I. - VI. I. - XII. 2016. I. - XII. 2015.

2016.

I. - XII.

10

Page 11:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

3 - 4. ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI prema VRSTI ZGRADE I VRSTI RADOVA1)

2014.

UKUPNO 171 215 621 638 50 452 79,1

Prema vrsti zgradeStambene zgrade 136 77 625 638 50 452 79,1Nestambene zgrade 35 137 996 - - -

Prema vrsti radovaNovogradnja 144 209 254 610 47 667 78,1Dogradnja i nadogradnja 27 6 367 28 2 785 99,5Prenamjena nestambenog prostora u stambeni - - - - -

2015.

UKUPNO 367 312 967 1 798 140 704 78,3

Prema vrsti zgradeStambene zgrade 328 191 641 1 773 138 731 78,2Nestambene zgrade 39 121 326 25 1 973 78,9

Prema vrsti radovaNovogradnja 311 285 519 1 733 133 753 77,2Dogradnja i nadogradnja 56 27 448 60 6 512 108,5Prenamjena nestambenog prostora u stambeni - - 5 439 87,8

1) Cjelovit obuhvat izgradnje zgrada i s tanova na području Grada Zagreba.

GRAĐEVINARSTVO

Broj stanova

Prosječna korisna

površina, m2

Završene zgrade Završeni stanovi

Broj zgrada Površina, m2 Korisna

površina, m2

11

Page 12:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

4 - 1. NOMINALNI INDEKSI PROMETA U TRGOVINI NA MALO prema ODJELJCIMA NKD-a 2007.

UKUPNO 100,1 98,5 103,0 104,0

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 102,1 98,7 102,8 103,7

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima 94,4 101,4 101,5 102,1

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 90,5 107,6 108,7 107,6

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama 105,1 97,3 95,2 96,8

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 108,3 83,9 87,3 92,3

Ljekarne, trgovina na malo medicinskom i ortopedskom robom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

97,7 105,0 102,7 103,5

Trgovina na malo tekstilom, odjećom, obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama 98,8 102,6 109,0 110,3

Trgovina na malo audio i video opremom, željeznom robom, bojama i staklom, električnim aparatima za kućanstvo, namještajem, opremom za rasvjetu, glazbenim i video zapisima itd. u specijaliziranim prodavaonicama

122,5 120,8 98,6 101,5

Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom, telekomunikacijskom opremom, sagovima, zidnim i podnim oblogama, knjigama, novinama, papirnatom robom, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima, satovima i nakitom te ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama

89,6 107,4 114,0 113,5

Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47) 97,8 90,9 101,3 103,5

DISTRIBUTIVNA TRGOVINA I OSTALE USLUGE

2014.2013.

2015.

I n d e k s i

I.-IX. 2016.2014. I.-IX. 2015.

I.-XII. 2016.I.-XII. 2015.

12

Page 13:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

4 - 2. NOMINALNI INDEKSI PROMETA OD TRGOVINE NA MALO prema TRGOVAČKIM STRUKAMA

UKUPNO 100,0 100,0 103,0 104,0

Motorna vozila 3,4 4,2 117,6 122,6Dijelovi i pribor za motorna vozila 0,8 0,9 108,9 108,6Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama 35,3 35,1 101,4 101,9Ostale nespecijalizirane prodavaonice 6,1 4,9 105,7 104,7Ostale živežne namirnice u specijaliziranim prodavaonicama 0,8 0,9 118,9 116,8Kruh, pecivo, tjestenine i slatkiši 1,4 1,5 110,9 112,2Alkoholna i druga pića 0,4 0,4 102,6 104,6Duhanski proizvodi 3,4 3,2 91,7 93,3Motorna goriva i maziva 14,3 13,1 91,8 95,3Računala, periferne jedinice i softveri 0,7 0,9 133,6 130,5Telekomunikacijska oprema, audio i video oprema 0,8 0,9 121,0 116,9Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi 11,8 11,9 108,0 109,5Željezna roba, boje i staklo 2,6 2,6 110,9 108,1Sagovi, prostirači, zidne i podne obloge 0,1 0,2 110,8 107,7Električni aparati za kućanstvo 1,2 1,3 110,6 110,1Namještaj, oprema za rasvjetu i drugi proizvodi za kućanstvo 3,2 4,6 101,5 102,0Knjige 0,3 0,3 95,5 98,2Novine, papirnata roba i pisaći pribor 0,3 0,2 90,9 92,2Glazbeni i video zapisi 0,0 0,0 125,9 133,1Sportska oprema, pribor i oprema za ribolov i kampiranje 1,0 1,1 115,6 117,2Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 1,4 1,4 105,3 105,5Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi 4,2 4,3 104,7 105,0Kozmetički i toaletni proizvodi 3,8 3,5 98,5 100,1Cvijeće, sadnice, sjemenje, gnojivo, kućni ljubimci 0,5 0,6 116,2 112,9Rabljena roba i prodaja izvan prodavaonica 2,2 2,0 104,8 104,1

Indeksi

I.-XII.2016.I.-XII.2015.

DISTRIBUTIVNA TRGOVINA I OSTALE USLUGE

I.-IX.2016.I.-IX.2015.

Struktura prometa, %

2015. 2016.

13

Page 14:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

UKUPNO 104,2 105,1 104,2 103,3 103,6

G 45+46+47 Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

104,3 104,0 102,6 102,0 102,6

H 49+50+51+52+53

Prijevoz i skladištenja 103,3 106,0 106,3 105,4 104,2

I 55+56 Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

106,2 105,7 106,8 106,7 107,1

J58+59+60 +61+62+63

Informacije i komunikacije 103,1 105,5 104,4 103,4 102,6

L 68 Poslovanje nekretninama1) - 115,3 120,1 117,9 118,3

M69+702+71 +73+74

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 107,2 107,8 107,8 104,6 104,1

N77+78+79+80+81+812+82

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

99,9 111,0 113,0 111,5 114,2

1) Vidjeti Metodološka objašnjenja

DISTRIBUTIVNA TRGOVINA I OSTALE USLUGE

4 - 3. INDEKSI PROMETA POSLOVNIH SUBJEKATA prema pretežnoj djelatnosti i NKD-u 2007.

I.-VI.2016.I.-VI.2015.

2015.2014.

I.-III.2016.I.-III.2015.

I.-IX.2016.I.-IX.2015.

Indeksi

I.-XII.2015.I.-XII.2016.

14

Page 15:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

5 - 1. UKUPAN IZVOZ I UVOZ GRADA ZAGREBA

I Z V O Zu tisućama kuna 28 297 736 29 099 583 30 770 785 102,8 105,7u tisućama eura 3 710 121 3 822 314 4 086 103 103,0 106,9

U V O Zu tisućama kuna 70 277 714 73 014 415 74 169 710 103,9 101,6u tisućama eura 9 213 000 9 589 184 9 847 709 104,1 102,7

Saldo robne razmjeneu tisućama kuna -45 700 028 -43 914 832 -43 398 925 96,1 98,8u tisućama eura -6 042 556 -5 766 870 -5 761 606 95,4 99,9

1) Konačni podaci2) Privremeni podaci

2014.1)

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM

2015.1) 2016.2)

I n d e k s i

I. - XII. 2015.I. - XII. 2014.

I. - XII. 2016.I. - XII. 2015.

15

Page 16:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

6 - 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

UKUPNO 1 077 778 1 804 290 1 152 598 2 016 107 106,9 111,7

Domaći 218 638 375 739 232 295 395 208 106,2 105,2Inozemni 859 140 1 428 551 920 303 1 620 899 107,1 113,5

Individualno 705 832 1 211 186 784 751 1 393 785 111,2 115,1Domaći 180 659 294 705 192 519 316 315 106,6 107,3Inozemni 525 173 916 481 592 232 1 077 470 112,8 117,6

Organizirano 371 946 593 104 367 847 622 322 98,9 104,9Domaći 37 979 81 034 39 776 78 893 104,7 97,4Inozemni 333 967 512 070 328 071 543 429 98,2 106,1

Hoteli i slični smještaj 1) 785 475 1 241 028 830 234 1 335 775 105,7 107,6Hoteli 775 945 1 226 068 762 323 1 220 454 98,2 99,5

100 571 245 597 143 148 366 486 142,3 149,2

Hosteli 119 694 228 872 124 858 227 924 104,3 99,6

72 038 88 793 54 358 85 922 75,5 96,8

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvimaPrenoćišta, gostionice s pružanjem usluga smještaja, planinarski domovi, spavaći i kušet-vagoni, kampovi i prostor za kampiranje

2)

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studi-apartmani, kuće za odmor2)

3)

1) Hoteli, aparthoteli, integralni hoteli, hoteli baštine i hoteli posebnog standarda

TURIZAM

I. - XII.

2015. 2016.

Ostali smještaj 3)

Indeksi

I. - XII. 2016.I. - XII. 2015.

Prema vrstama smještajnih objekata

Prema načinu dolaska

dolasci noćenjadolasci noćenja dolasci noćenja

16

Page 17:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

6 - 2. SMJEŠTAJNI KAPACITETI PREMA VRSTAMA OBJEKATA1)

UKUPNO 192 5 045 1 307 - 15 429 851 36,6Hoteli i sl ični smještaj 4) 56 3 898 189 - 7 831 - 46,0

Hoteli 51 3 612 148 - 7 235 - 45,6

92 442 1 118 - 5 047 851 24,6Hostel i 41 588 - - 2 056 - 34,0Ostali smještaj 6) 3 117 - - 495 - 21,8

1) Posljednjeg dana u mjesecu2) Sezonska pojava3) Obuhvaćene stalne i pomoćne postelje 4)

5) Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima6) Prenoćišta, gostionice s pružanjem usluga smještaja, planinarski domovi, spavaći i kušet-vagoni, kampovi i prostor za kampiranje

Hoteli, aparthoteli, integralni hoteli, hoteli baštine i hoteli posebnog standarda

Broj kućanstava

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studi-apartmani, kuće za odmor5)

TURIZAM

Iskorištenostkapaciteta u

prosincu2016., %

Broj objekata

Broj jedinica za smještaj

apartmanisobemjesta za

kampiranje2)

Broj postelja3)

XII. 2016.

17

Page 18:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

6 - 3. POSLOVNI SKUPOVI

UKUPNO 3 997 2 950 1 047 5 925 2 975 303 262 214 035 89 227

Prema vrsti skupaPoslovni sastanak 2 216 1 706 510 3 107 1 401 105 574 82 807 22 767Kongres/konferencija 1 655 1 164 491 2 578 1 414 185 799 122 167 63 632Poticajno (insentiv) putovanje 17 9 8 35 26 2 157 1 511 646Team building 109 71 38 205 134 9 732 7 550 2 182

Prema vrstama objekata u kojima su održani skupoviHoteli i slični objekti 3 425 2 488 937 5 171 2 683 223 136 162 880 60 256Ostali objekti za održavanje poslovnih skupova1) 572 462 110 754 292 80 126 51 155 28 971

Prema stručnom organizatoru skupaPoslovni skupovi korporacija/tvrtki 2 673 1 963 710 3 980 2 017 174 224 124 055 50 169Poslovni skupovi udruga/institucija 1 324 987 337 1 945 958 129 038 89 980 39 058

Prema sudionicimaNacionalni 3 368 2 618 750 4 708 2 090 239 632 187 345 52 287Međunarodni 629 332 297 1 217 885 63 630 26 690 36 940

1) Velesa jam, kul turne ustanove, kongresni centri

više-dnevni

Ukupnojedno-dnevni

Ukupnojedno-dnevni

više-dnevni

Ukupnoviše-

dnevni

TURIZAM

Poslovni skupovi, I. - XII. 2014.

Poslovni skupovi Dani trajanja skupa Sudionici

18

Page 19:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

7 - 1. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

Prevezena roba - ukupno, u tis. t 17 108 16 247 4 200 16 406 101,0

Unutrašnji prijevoz 15 258 14 197 3 690 14 413 101,5

Međunarodni prijevoz 1 850 2 050 510 1 993 97,2

Otišlo u strane zemlje 704 472 206 624 132,2

Došlo iz stranih zemalja 758 1 038 178 910 87,7

Prijevoz u inozemstvu 388 540 126 459 85,0

Tonski kilometri - ukupno, u mil. 2 201 2 211 539 2 097 94,8

Unutrašnji prijevoz 991 951 231 874 91,9

Međunarodni prijevoz 1 210 1 260 308 1 223 97,1

Otišlo u strane zemlje 417 294 109 343 116,7

Došlo iz stranih zemalja 437 508 84 463 91,1

Prijevoz u inozemstvu 356 458 115 417 91,0

Cestovni javni prijevoz robe

Prevezena roba, u tis. t 5 147 5 543 1 469 5 608 101,2

Tonski kilometri, u mil. 1 514 1 613 393 1 573 97,5

Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe

Prevezena roba, u tis. t 11 961 10 704 2 731 10 798 100,9

Tonski kilometri, u mil. 687 598 146 524 87,6

2014.2016.

X. - XII. I. - XII.

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Indeksi

I.-XII.2016.I.-XII.2015.

2015.

19

Page 20:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

7 - 2. GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA 1)

U K U P N O 271 658 283 065 75 022 288 451 101,9

Tramvaj 185 606 193 152 51 271 197 088 102,0

Autobus 85 365 89 172 23 579 90 648 101,7

Žičara2) - - - - -

Uspinjača 687 741 172 715 96,5

1) U prevezene putnike nisu ukl jučeni korisnici us luga Hrvats kih žel jeznica.2) Od 1. srpnja 2007. ne vozi žičara.

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Prevezeni putnici, u tisućama Indeksi

2014. 2015.2016. I. - XII. 2016.

X. - XII. I. - XII. I. - XII. 2015.

20

Page 21:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

8 - 1. OSNOVNE ŠKOLE - kraj školske godine

OSNOVNE ŠKOLE - UKUPNO 139 55 164 4 926 143 56 359 5 107

Osnovne škole - redovite 126 54 569 4 663 130 55 793 4 847državne 121 54 021 4 565 124 55 200 4 742privatne 4 408 77 4 419 75vjerskih zajednica 1 140 21 2 174 30

13 595 263 13 566 260državne 13 595 263 13 566 260

POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE

16 4 214 569 21 4 242 577

Glazbene 13 3 834 482 18 3 889 491državne 8 3 589 420 13 3 663 429privatne 5 245 62 5 226 62

Baletne 3 380 87 3 353 86državne 3 380 87 3 353 86

Osnovne škole - obrazovanje odraslih 2 84 23 2 44 23

OBRAZOVANJE

Osnovne umjetničke škole - ukupno

Škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

2013./2014. 2014./2015.

UčeniciUčitelji -

nastavniciŠkole Učenici

Učitelji - nastavnici

Škole

21

Page 22:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

8 - 2. SREDNJE ŠKOLE - kraj školske godine

SREDNJE ŠKOLE - UKUPNO 110 39 981 4 432 112 39 243 4 510

Srednje škole - redovite 105 39 360 4 318 107 38 650 4 403

Gimnazije 40 15 783 1 419 41 15 481 1 447državne 23 14 037 1 078 23 13 787 1 104privatne 13 824 239 14 800 243vjerskih zajednica 4 922 102 4 894 100

Tehničke i srodne škole 37 17 018 1 765 37 16 959 1 804državne 30 16 624 1 643 30 16 613 1 681privatne 7 394 122 7 346 123

Industrijske i obrtničke škole 15 4 926 637 15 4 588 627državne 14 4 916 623 14 4 584 613privatne 1 10 14 1 4 14

Srednje umjetničke škole - ukupno 13 1 633 497 14 1 622 525glazbene 8 718 320 9 704 343

državne 5 699 300 5 687 315privatne 3 19 20 4 17 28

baletne 3 178 73 3 176 76državne 3 178 73 3 176 76

likovna umjetnost i dizajn 2 737 104 2 742 106državne 2 737 104 2 742 106

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 5 621 114 5 593 107državne 5 621 114 5 593 107

SREDNJE ŠKOLE - OBRAZOVANJE ODRASLIH

Srednje škole - obrazovanje odraslih - ukupno 11 2 191 300 12 1 970 416

Tehničke i srodne škole 11 2 191 300 12 1 970 416državne 9 2 127 268 9 1 902 370privatne 2 64 32 3 68 46

OBRAZOVANJE

2013./2014. 2014./2015.

Škole Učenici Nastavnici Škole Učenici Nastavnici

22

Page 23:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

9 - 1. ZAPOSLENI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

2011. 2012. 2013.

UKUPNO 397 365 398 890 390 469 383 967 389 888

Zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva1) 359 430 362 889 356 065 351 919 359 288

Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija2) 37 348 35 426 33 864 31 521 30 082

Poljoprivrednici3) 587 575 540 527 518

1)

2) Podatak preuzet od Državnog zavoda za statis tiku RH3) Podatak preuzet od Hrvatskog zavoda za mirovinsko os iguranje

Ukl jučen je proci jenjeni broj zapos lenih u pravnim osobama koji imaju manje od 10 zapos lenih, a za koje ni je priml jen izvješta j (procjena prema podacima godiš njih fi nancijskih statističkih izvješta ja koje prikupl ja i obrađuje FINA).

ZAPOSLENOST

2014. 2015.

Zaposleni, stanje 31. ožujka

9 - 2. ZAPOSLENI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA prema NKD-u 2007.

UKUPNO 383 967 186 826 389 888 194 630

GOSPODARSKE DJELATNOSTI 276 796 115 763 276 842 118 559

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 786 658 1 719 649B Rudarstvo i vađenje 1 433 291 1 163 281C Prerađivačka industrija 41 393 14 428 41 081 14 881D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 390 954 3 411 997E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te

djelatnosti sanacije okoliša 3 734 541 3 459 502F Građevinarstvo 23 718 2 789 21 670 2 605G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 71 338 35 778 69 636 35 582H Prijevoz i skladištenje 19 451 5 094 19 358 4 988I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 14 786 7 203 14 764 7 059J Informacije i komunikacije 22 368 8 969 22 174 8 937K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 422 12 933 20 040 13 349L Poslovanje nekretninama 4 075 2 346 3 501 1 883M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 32 326 16 059 34 044 17 602N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 17 576 7 720 20 822 9 244

IZVANGOSPODARSKE DJELATNOSTI 107 171 71 063 113 046 76 071

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 872 17 772 33 924 17 988P Obrazovanje 27 717 20 824 28 769 21 649Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 27 460 21 562 29 668 23 778R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 795 4 726 9 522 5 126S Ostale uslužne djelatnosti 8 665 5 606 10 614 7 073T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja

proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe 644 564 524 443Nerazvrstani prema djelatnostima 18 9 25 14

2015.2014.

Zaposleni, stanje 31. ožujka

ukupno žene ukupno žene

23

Page 24:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

9 - 3. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA prema PODRUČJIMA NKD-a 2007.1)

UKUPNO 351 919 171 444 359 288 179 832

GOSPODARSKE DJELATNOSTI 253 372 106 425 254 615 109 673

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 099 396 1 050 388B Rudarstvo i vađenje 1 428 290 1 158 280C Prerađivačka industrija 36 915 12 501 36 897 13 042D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 390 954 3 411 997E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša3 721 538 3 447 499

F Građevinarstvo 21 452 2 603 19 645 2 439G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 67 228 33 931 65 831 33 897H Prijevoz i skladištenje 17 363 4 996 17 294 4 898I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 10 690 5 294 10 975 5 311J Informacije i komunikacije 21 947 8 865 21 754 8 830K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 365 12 908 19 983 13 324L Poslovanje nekretninama 3 995 2 307 3 416 1 844M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 27 871 13 470 29 668 15 100N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 16 908 7 372 20 086 8 824

IZVANGOSPODARSKE DJELATNOSTI 98 547 65 019 104 673 70 159O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 369 17 540 33 445 17 766P Obrazovanje 27 604 20 784 28 630 21 597Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 25 070 19 666 27 321 21 906R Umjetnost, zabava i rekreacija 7 329 4 209 8 122 4 624S Ostale uslužne djelatnosti 5 175 2 820 7 155 4 266

1)

ZAPOSLENOST

Ukl jučen je proci jenjeni broj zapos lenih u pravnim osobama koji imaju manje od 10 zapos lenih, a za koje ni je priml jen i zvješta j (procjena prema podacima godišnjih fi nanci jskih statis tičkih izvješ ta ja koje prikupl ja i obrađuje FINA).

Zaposleni, stanje 31. ožujka

2014. 2015.

ukupno žene ukupno žene

24

Page 25:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

9 - 4. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA prema NKD-u 2007.1)

UKUPNO 31 521 15 184 30 082 14 590

GOSPODARSKE DJELATNOSTI 22 897 9 140 21 709 8 678A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 160 64 151 53B Rudarstvo i vađenje 5 1 5 1C Prerađivačka industrija 4 478 1 927 4 184 1 839D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - -E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša13 3 12 3

F Građevinarstvo 2 266 186 2 025 166G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 4 110 1 847 3 805 1 685H Prijevoz i skladištenje 2 088 98 2 064 90I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 4 096 1 909 3 789 1 748J Informacije i komunikacije 421 104 420 107K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 57 25 57 25L Poslovanje nekretninama 80 39 85 39M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 4 455 2 589 4 376 2 502N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 668 348 736 420

IZVANGOSPODARSKE DJELATNOSTI 8 624 6 044 8 373 5 912O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 503 232 479 222P Obrazovanje 113 40 139 52Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 390 1 896 2 347 1 872R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 466 517 1 400 502S Ostale uslužne djelatnosti 3 490 2 786 3 459 2 807T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja

proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe644 564 524 443

Nerazvrstani prema djelatnostima 18 9 25 14

1) Podatak preuzet od Državnog zavoda za s tatistiku RH

ZAPOSLENOST

Zaposleni, stanje 31. ožujka

2014. 2015.

ukupno žene ukupno žene

9 - 5. NEZAPOSLENI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene

UKUPNO 47 055 23 470 48 243 24 589 41 484 21 310 102,5 104,8 86,0 86,7

Stopa registrirane nezaposlenosti, %

10,8 10,9 11,2 11,6 9,6 9,9

2015.2014.

Indeksi

2014.2013.

2013. 2014.

Nezaposleni, stanje 31. ožujka

2015.

25

Page 26:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

10 - 1. NEZAPOSLENE OSOBE1)

Nezaposlene osobe - ukupno 41 135 37 463 36 008 31 311 30 896 30 307žene 21 387 19 804 18 965 17 038 17 076 16 548

Prema razini obrazovanjaBez škole i nezavršena osnovna škola 1 198 1 172 1 224 1 164 1 153 1 154Osnovna škola 6 780 6 196 6 002 5 322 4 967 4 833

Srednja škola za zanimanja u trajanju do 3 godine i škola za KV i VKV radnike 10 289 8 958 8 677 7 301 7 136 6 891

Srednja škola za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazija 13 406 12 161 11 398 9 765 9 718 9 360Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola 3 319 3 166 3 156 2 647 2 692 2 732Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 6 143 5 810 5 551 5 112 5 230 5 337

Novoprijavljene osobe radi zaposlenja 3 363 3 035 2 766 2 720 3 921 2 756Broj prijavljenih potreba za zaposlenicima 2 712 2 637 4 672 4 379 4 619 3 420

1) Podatak preuzet od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zagreb

NEZAPOSLENOST

VI.

2015.

IX.

stanje krajem mjeseca

2016.

XII.

stanje tijekom mjeseca

XII.

2014.

XII. III.

26

Page 27:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

11 - 1. PROSJEČNE PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLJEu kunama

UKUPNO 6 438 9 115 6 539 9 305 6 575 9 339

Gospodarske djelatnosti 6 295 9 003 6 406 9 217 6 451 9 267Prerađivačka industrija 6 418 9 140 6 546 9 397 6 588 9 429

Izvan gospodarske djelatnosti 6 741 9 352 6 822 9 490 6 836 9 490

2015.

bruto neto

PLAĆE

Prosječne mjesečne plaće

neto bruto neto bruto

I. - IX. I. - XII.

2016.

11 - 2. INDEKSI NOMINALNIH NETO I BRUTO PLAĆA ISPLAĆENIH ZA RAZDOBLJE

UKUPNO 6 438 9 115 6 575 9 339 102,1 102,5

Gospodarske djelatnosti 6 295 9 003 6 451 9 267 102,5 102,9

Izvan gospodarske djelatnosti 6 741 9 352 6 836 9 490 101,4 101,5

Prosječne plaće u kunama

I. - XII. 2016.

Nominalni indeksi

bruto

I. - XII. 2015. I. - XII. 2016.

neto neto netobruto bruto

I. - XII. 2015.

27

Page 28:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

11 - 3. PROSJEČNE NETO PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLJA, prema NKD-u 2007.

U K U P N O 6 438 6 539 6 575 102,1

GOSPODARSTVO 6 295 6 406 6 451 102,5

IZVAN GOSPODARSKE DJELATNOSTI 6 741 6 822 6 836 101,4

Po područjima djelatnosti

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 5 725 5 884 5 844 102,1Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 4 477 4 556 4 594 102,6Šumarstvo i sječa drva 7 382 7 739 7 567 102,5

RUDARSTVO I VAĐENJE 9 874 10 210 10 077 102,1Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 10 893 11 794 11 562 106,1Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 9 253 9 055 9 005 97,3

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 6 418 6 546 6 588 102,6Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5 652 5 698 5 741 101,6Proizvodnja pića 8 815 8 873 9 094 103,2Proizvodnja tekstila 3 976 3 973 3 994 100,5Proizvodnja odjeće 3 362 3 498 3 523 104,8Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 688 3 783 3 846 104,3

3 872 3 981 3 989 103,0Proizvodnja papira i proizvoda od papira 4 972 5 060 5 101 102,6Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 5 374 5 426 5 441 101,2Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 9 472 10 089 9 848 104,0Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5 944 6 054 6 100 102,6Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 10 597 10 937 10 722 101,2Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 4 698 4 835 4 832 102,9Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 5 308 5 513 5 526 104,1Proizvodnja metala 3 709 4 047 4 084 110,1Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 4 978 5 176 5 260 105,7Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 9 586 10 046 10 003 104,4Proizvodnja električne opreme 7 163 7 173 7 371 102,9Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n. 6 083 5 793 5 880 96,7Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 6 245 5 933 6 322 101,2Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 5 642 6 010 6 020 106,7Proizvodnja namještaja 3 792 3 889 3 916 103,3Ostala prerađivačka industrija 4 161 4 266 4 284 103,0Popravak i instaliranje strojeva i opreme 6 043 6 089 6 146 101,7

8 511 8 604 8 734 102,6Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 511 8 604 8 734 102,6

6 128 6 063 6 239 101,8Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 6 634 6 673 6 918 104,3Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 5 433 5 430 5 555 102,2Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 8 740 7 237 7 297 83,5

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

2015.I. - IX.

Prerada drva i proizvodi od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

I. - XII. 2016.I. - XII. 2015.

PLAĆE

2016.Indeksi

Prosječne mjesečne neto plaće, u kunama

I. - XII.

28

Page 29:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

11 - 3. PROSJEČNE NETO PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLJA, prema NKD-u 2007. (nastavak)

GRAĐEVINARSTVO 5 147 5 189 5 210 101,2Gradnja zgrada 4 539 4 622 4 626 101,9Gradnja građevina niskogradnje 6 225 6 268 6 301 101,2Specijalizirane građevinske djelatnosti 4 330 4 453 4 486 103,6

5 740 5 872 5 920 103,1

5 634 5 793 5 866 104,16 580 6 728 6 774 102,94 912 5 002 5 047 102,7

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 6 305 6 340 6 411 101,7Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 6 312 6 451 6 555 103,8Zračni prijevoz 9 881 8 207 8 239 83,4Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 6 670 6 751 6 815 102,2Poštanske i kurirske djelatnosti 5 223 5 238 5 251 100,5

4 067 4 185 4 206 103,4Smještaj 5 258 5 353 5 384 102,4Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 3 698 3 804 3 822 103,4

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 8 040 8 315 8 331 103,6Izdavačke djelatnosti 7 008 7 239 7 251 103,5

5 500 5 637 5 689 103,4Emitiranje programa 7 314 7 405 7 407 101,3Telekomunikacije 9 260 9 592 9 560 103,2Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 8 203 8 593 8 664 105,6Informacijske uslužne djelatnosti 6 598 6 740 6 762 102,5

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA 9 013 9 118 9 201 102,1Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 9 648 9 785 9 847 102,1

8 398 8 512 8 576 102,1Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 7 355 7 357 7 536 102,5

POSLOVANJE NEKRETNINAMA 5 866 5 927 6 007 102,4Poslovanje nekretninama 5 866 5 927 6 007 102,4

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 6 969 7 077 7 118 102,1Pravne i računovodstvene djelatnosti 5 678 5 816 5 824 102,6Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 7 606 7 711 7 789 102,4Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 6 543 6 595 6 629 101,3Znanstveno istraživanje i razvoj 8 799 8 871 8 977 102,0Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 7 724 7 929 7 900 102,3Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 5 118 5 097 5 115 99,9Veterinarske djelatnosti 4 419 4 593 4 652 105,3

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklimaTrgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

PLAĆE

2015.I. - XII. 2015.

Indeksi

I. - XII. 2016.

Prosječne mjesečne neto plaće, u kunama

2016.

I. - IX. I. - XII.

29

Page 30:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

11 - 3. PROSJEČNE NETO PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLJA, prema NKD-u 2007. (nastavak)

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI 4 103 4 177 4 219 102,8Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 5 764 5 909 5 932 102,9Djelatnosti zapošljavanja 4 486 4 557 4 586 102,2

5 717 5 837 5 870 102,7Zaštitne i istražne djelatnosti 3 511 3 512 3 530 100,5

3 646 3 694 3 757 103,0

5 647 5 560 5 657 100,2

JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 6 942 7 053 7 072 101,9Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6 942 7 053 7 072 101,9

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 7 352 7 472 7 514 102,2Pružanje usluga zajednici kao cjelini 6 810 6 917 6 924 101,7Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja 5 808 5 853 5 852 100,8

OBRAZOVANJE 6 617 6 617 6 636 100,3Obrazovanje 6 617 6 617 6 636 100,3

Predškolsko obrazovanje 5 724 5 765 5 774 100,9Osnovno obrazovanje 5 818 5 767 5 773 99,2Srednje obrazovanje 5 956 5 926 5 937 99,7Visoko obrazovanje 8 647 8 678 8 729 100,9Ostalo obrazovanje i poučavanje 4 796 4 865 4 883 101,8

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 6 993 7 091 7 083 101,3Djelatnosti zdravstvene zaštite 7 375 7 490 7 473 101,3Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 4 924 4 974 4 990 101,3Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 5 351 5 251 5 289 98,8

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 5 948 6 031 6 052 101,7Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 6 747 6 764 6 770 100,3Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 6 551 6 591 6 605 100,8Djelatnosti kockanja i klađenja 5 254 5 314 5 328 101,4Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 5 488 5 685 5 743 104,6

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI 5 624 5 771 5 808 103,3Djelatnosti članskih organizacija 6 738 6 906 6 938 103,0Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 7 097 7 341 7 395 104,2Ostale osobne uslužne djelatnosti 3 298 3 407 3 438 104,2

PLAĆE

2015.2016.

I. - IX. I. - XII. I. - XII. 2015.

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Indeksi

I. - XII. 2016.

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Prosječne mjesečne neto plaće, u kunama

30

Page 31:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

11 - 4. PROSJEČNE BRUTO PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLJA, prema NKD-u 2007.

U K U P N O 9 115 9 305 9 339 102,5GOSPODARSTVO 9 003 9 217 9 267 102,9IZVAN GOSPODARSKE DJELATNOSTI 9 352 9 490 9 490 101,5

Po područjima djelatnostiPOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 8 124 8 387 8 302 102,2

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 6 283 6 368 6 418 102,1Šumarstvo i sječa drva 10 588 5 666 10 909 103,0

RUDARSTVO I VAĐENJE 15 306 15 949 15 620 102,1Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 17 150 18 892 18 326 106,9Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 14 107 13 707 13 580 96,3

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 9 140 9 397 9 429 103,2Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 694 7 780 7 827 101,7Proizvodnja pića 13 050 13 537 13 829 106,0Proizvodnja tekstila 5 001 5 037 5 050 101,0Proizvodnja odjeće 4 301 4 551 4 585 106,6Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 4 527 4 787 4 846 107,0

5 129 5 340 5 340 104,1Proizvodnja papira i proizvoda od papira 6 615 6 806 6 841 103,4Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 7 439 7 532 7 533 101,3Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 14 763 15 960 15 412 104,4Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 8 202 8 497 8 535 104,1Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 16 866 17 547 17 020 100,9Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 6 271 6 482 6 469 103,2Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 7 449 7 728 7 739 103,9Proizvodnja metala 4 877 5 399 5 442 111,6Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 6 308 6 635 6 766 107,3Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 14 446 15 299 15 120 104,7Proizvodnja električne opreme 10 520 10 509 10 844 103,1Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n. 8 604 8 126 8 263 96,0Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 8 712 8 219 8 831 101,4Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 7 910 8 566 8 550 108,1Proizvodnja namještaja 5 007 5 158 5 194 103,7Ostala prerađivačka industrija 5 524 5 719 5 742 103,9Popravak i instaliranje strojeva i opreme 8 430 8 546 8 627 102,3

11 982 12 105 12 296 102,6Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 982 12 105 12 296 102,6

8 328 8 292 8 577 103,0Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 9 243 9 330 9 732 105,3Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 7 231 7 245 7 438 102,9Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 10 893 9 539 9 768 89,7

Prerada drva i proizvodi od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

Prosječne mjesečne bruto plaće, u kunama

PLAĆE

2015.2016.

I. - IX. I. - XII.

Indeksi

I. - XII. 2016.I. - XII. 2015.

31

Page 32:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

11 - 4. PROSJEČNE BRUTO PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLJA, prema NKD-u 2007. (nastavak)

GRAĐEVINARSTVO 7 069 7 130 7 154 101,2Gradnja zgrada 6 098 6 225 6 228 102,1Gradnja građevina niskogradnje 8 783 8 837 8 880 101,1Specijalizirane građevinske djelatnosti 5 774 5 969 6 011 104,1

8 127 8 369 8 425 103,7

7 777 8 072 8 177 105,19 624 9 914 9 955 103,46 690 6 830 6 892 103,0

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 8 801 8 867 8 974 102,0Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 8 832 9 061 9 226 104,5Zračni prijevoz 14 749 11 629 11 654 79,0Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 9 298 9 459 9 552 102,7Poštanske i kurirske djelatnosti 7 153 7 189 7 198 100,6

5 304 5 463 5 482 103,4Smještaj 7 169 7 350 7 375 102,9Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 4 725 4 848 4 866 103,0

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 11 902 12 415 12 398 104,2Izdavačke djelatnosti 10 278 10 681 10 695 104,1

7 716 7 954 8 010 103,8Emitiranje programa 10 612 10 782 10 761 101,4Telekomunikacije 13 699 14 327 14 202 103,7Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 12 339 13 050 13 124 106,4Informacijske uslužne djelatnosti 9 618 9 916 9 934 103,3

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA 13 680 13 924 14 024 102,5Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 14 849 15 088 15 150 102,0

12 392 12 865 12 925 104,3Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 10 860 10 854 11 137 102,6

POSLOVANJE NEKRETNINAMA 8 350 8 450 8 574 102,7Poslovanje nekretninama 8 350 8 450 8 574 102,7

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 10 276 10 483 10 519 102,4Pravne i računovodstvene djelatnosti 8 038 8 245 8 238 102,5Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 11 666 11 848 11 936 102,3Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 9 413 9 496 9 532 101,3Znanstveno istraživanje i razvoj 13 082 13 301 13 447 102,8Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 11 971 12 396 12 270 102,5Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 152 7 122 7 132 99,7Veterinarske djelatnosti 5 837 6 145 6 223 106,6

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikalaTrgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklimaTrgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Prosječne mjesečne bruto plaće, u kunama

PLAĆE

2015.2016.

I. - IX. I. - XII. I. - XII. 2015.

Indeksi

I. - XII. 2016.

32

Page 33:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

11 - 4. PROSJEČNE BRUTO PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLJA, prema NKD-u 2007. (nastavak)

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI 5 388 5 596 5 649 104,8Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 8 243 8 534 8 548 103,7Djelatnosti zapošljavanja 6 066 6 200 6 225 102,6

8 116 8 371 8 399 103,5Zaštitne i istražne djelatnosti 4 289 4 476 4 495 104,8

4 764 4 842 4 934 103,6

8 046 7 871 8 027 99,8

JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 9 534 9 699 9 707 101,8Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 534 9 699 9 707 101,8

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 10 465 10 661 10 706 102,3Pružanje usluga zajednici kao cjelini 9 150 9 289 9 279 101,4Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja 7 958 8 083 8 068 101,4

OBRAZOVANJE 9 251 9 282 9 293 100,5Obrazovanje 9 251 9 282 9 293 100,5

Predškolsko obrazovanje 7 902 7 978 7 982 101,0Osnovno obrazovanje 7 681 7 662 7 654 99,6Srednje obrazovanje 8 246 8 225 8 232 99,8Visoko obrazovanje 12 658 12 727 12 772 100,9Ostalo obrazovanje i poučavanje 6 555 6 687 6 706 102,3

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 9 742 9 912 9 873 101,3Djelatnosti zdravstvene zaštite 10 388 10 581 10 527 101,3Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 203 6 299 6 304 101,6Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 027 6 923 6 975 99,3

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 8 322 8 484 8 503 102,2Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 9 523 9 582 9 578 100,6Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 9 107 9 192 9 201 101,0Djelatnosti kockanja i klađenja 7 310 7 444 7 446 101,9Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 7 700 8 045 8 127 105,5

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI 7 983 8 233 8 270 103,6Djelatnosti članskih organizacija 9 593 9 882 9 916 103,4Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 10 786 11 255 11 278 104,6Ostale osobne uslužne djelatnosti 4 288 4 448 4 492 104,8

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolikaUredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Prosječne mjesečne bruto plaće, u kunama

PLAĆE

2015.2016.

I. - IX. I. - XII.

Indeksi

I. - XII. 2016.I. - XII. 2015.

33

Page 34:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

12 - 1. VITALNI DOGAĐAJI U GRADU prema VREMENU UPISA (bez naknadnih upisa)

13 556 6 763 6 793 9 858 5 034 4 824 4 06713 284 6 587 6 599 9 545 4 813 4 732 3 91512 962 6 695 6 267 9 547 4 826 4 721 3 64712 832 6 661 6 171 9 602 4 939 4 663 3 60312 448 6 402 6 046 9 635 4 805 4 830 3 635

2014. 12 342 6 256 6 086 9 708 4 822 4 949 3 65211 693 5 994 5 699 10 401 5 098 5 303 3 668

2016.siječanj - ožujak 2 909 1 452 1 457 2 454 1 149 1 305 467travanj - lipanj 2 834 1 420 1 414 2 468 1 222 1 156 1 254srpanj - rujan … … … 2 404 1 160 1 244 1 125listopad - prosinac … … … 2 609 1 296 1 313 925

listopad … … … 802 383 419 422studeni … … … 881 445 436 242prosinac … … … 926 468 458 261

2011.

VITALNA STATISTIKA

2015.

Broj upisa

Rođenja

ukupno muški žene

Smrti

ukupno muški žene

2013.2012.

2010.

Vjenčanja

2009.

12 - 2. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA ZAGREBA U 2015.1)

Grad Zagreb-ukupno 8 039 8 821 -782 91,1 3 737 1 428

Donji Grad 352 624 -272 56,4 187 53Gornji Grad-Medveščak 231 457 -226 50,5 154 52Trnje 420 554 -134 75,8 218 120Maksimir 439 581 -142 75,6 186 110Pešćenica-Žitnjak 613 661 -48 92,7 273 133Novi Zagreb-istok 466 747 -281 62,4 239 113Novi Zagreb-zapad 721 577 144 125,0 316 105Trešnjevka-sjever 521 671 -150 77,6 317 105Trešnjevka-jug 664 672 -8 98,8 281 129Črnomerec 363 488 -125 74,4 178 87Gornja Dubrava 636 605 31 105,1 290 76Donja Dubrava 381 390 -9 97,7 198 51Stenjevec 604 358 246 168,7 247 90Podsused-Vrapče 458 472 -14 97,0 171 70Podsljeme 172 208 -36 82,7 91 19Sesvete 883 634 249 139,3 338 104Brezovica 115 122 -7 94,3 53 11

1) Podaci preuzeti od Državnog zavoda za statistiku Republ ike Hrvatske.

Brakovi

sklopljeni razvedeniŽivorođeni Umrli

Prirodni prirast

Vitalni indeks

(živorođeni na 100 umrlih)

34

Page 35:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

13 - 1. PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I AKTIVNOSTI1)

stanje 31. prosinca 2016.

UKUPNO 80 685 46 563 57,7A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 585 320 54,7B Rudarstvo i vađenje 59 33 55,9C Prerađivačka industrija 5 408 3 546 65,6D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 393 188 47,8E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te

djelatnosti sanacije okoliša 239 133 55,6F Građevinarstvo 6 551 3 517 53,7G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 19 366 10 685 55,2H Prijevoz i skladištenje 1 828 1 116 61,1I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 4 494 2 541 56,5J Informacije i komunikacije 4 638 3 219 69,4K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 035 512 49,5L Poslovanje nekretninama 2 312 1 401 60,6M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 12 200 8 599 70,5N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2 628 1 734 66,0O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 197 137 69,5P Obrazovanje 1 128 888 78,7Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 205 777 64,5R Umjetnost, zabava i rekreacija 4 353 1 990 45,7S Ostale uslužne djelatnosti 12 032 5 227 43,4T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja

proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - -U Izvanteritorijalne organizacije i tijela 34 - -

1) Podaci preuzeti od Državnog zavoda za statis tiku

POSLOVNI SUBJEKTI

Pravne osobe

udjel aktivnih u registriranimaregistrirani aktivni

13 - 2. POSLOVNI SUBJEKTI PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI1)

stanje 31. prosinca 2016.

PRAVNE OSOBE - ukupno 80 685 46 563 57,7Trgovačka društva - ukupno 64 581 39 867 61,7 Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću 9 394 6 682 71,1 Društva s ograničenom odgovornošću 54 084 32 460 60,0 Ostali oblici 1 103 725 65,7

Zadruge i ostali oblici - ukupno 507 98 19,3 Zadruge 506 97 19,2 Ostali oblici 1 1 100,0Ustanove, tijela, udruge, fondovi i organizacije 15 597 6 598 42,3

OBRT I SLOBODNA ZANIMANJA 14 316 … -1) Podaci preuzeti od Državnog zavoda za s tatistiku Republ ike Hrvatske

P o s l o v n i s u b j e k t i

registrirani aktivniudjel aktivnih u registriranima

35

Page 36:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

13 - 3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA1)

stanje 31. prosinca 2016.

Grad Zagreb 46 563 199 39 436 97 310 6 521

Republika Hrvatska 144 522 1 140 112 464 1 049 1 004 28 865

Ukupno Grad Zagreb 100,0 0,4 84,7 0,2 0,7 14,0Ukupno Republika Hrvatska 100,0 0,8 77,8 0,7 0,7 20,0

1) Podaci preuzeti od Državnog zavoda za statis tiku Republ ike Hrvats ke

udjel, %

POSLOVNI SUBJEKTI

Ukupnodržavno

Oblici vlasništva

privatno zadružno mješovitonema

vlasništva

36

Page 37:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

INDUSTRIJA

Izvor podataka Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje dobiveni su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (Obrazac IND-1/KPS/M) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.).

Obuhvat

Istraživanjem IND-1/KPS/M za 2010. obuhvaćene su pravne osobe i njihovi dijelovi, odnosno sva industrijska poduzeća i fizičke osobe (obrtnici) s 20 i više zaposlenih, razvrstani prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) u područjima B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, ali i one pravne osobe i obrtnici koji se bave sekundarno industrijskim djelatnostima.Za prikupljanje podataka na obrascu IND-1/KPS/M u 2010. primjenjuju se Statistički standardi koji su objavljeni u NN, br. 11/09. Koncepti i definicije koje se primjenjuju za istraživanje usklađeni su a EU-ovim klasifikacijama NACE 2 i CPA.

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje objavljuju se na razini pet Glavnih industrijskih grupacija (GIG). Za izračunavanje agregiranih indeksa od siječnja 2009. primjenjuju se nove definicije za agregate GIG-a, radi usklađivanja sa statističkim standardima EU-a, s oznakom GIG 2009.

Definicije

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje lančani su indeksi gotovih industrijskih proizvoda definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIPUM 2009.

Gotovom proizvodnjom podrazumijeva se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao određeni stupanj izrade ili dorade i naveden je pod posebnom šifrom i nazivom u NIPUM-u 2009.

GRAĐEVINARSTVO

Građevinski radovi

Izvor podataka

Podaci o građevinskoj djelatnosti prikupljeni su izvještajnom metodom putem obrazaca Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) i Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva prikuplja se za poslovne subjekte (pravne osobe i obrtnike) ili njihove dijelove, s 20 i više zaposlenih, koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NN, br. 58/07.) u Registru poslovnih subjekata odnosno Obrtnom registru, razvrstani u područje F Građevinarstvo.

Razvrstavanje građevina i radova izvršeno je prema Klasifikaciji vrsta građevina (KGV) koja je usklađena s klasifikacijom koju propisuje Eurostat.

Podaci o vrijednosti građevinskih radova iskazani su prema sjedištu poslovnog subjekta, a podaci o stambenoj gradnji odnose se na nove stanove izgrađene na području Grada Zagreba, završene u izvještajnom razdoblju bez obzira kad su započeti. Nezavršeni stanovi odnose se na stanje krajem izvještajnog razdoblja.

Definicije

Vrijednost građevinskih radova uključuje sve izvršene radove bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu a iskazana je u tekućim cijenama. U vrijednost izvršenih radova nisu uključeni troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta, stručnog nadzora te porez na dodanu vrijednost.

Izdane građevinske dozvole

Izvor podataka

Podaci o izdanim građevinskim dozvolama dobiveni su putem obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

37

Page 38:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od nadležnih upravnih tijela za upravne poslove graditeljstva grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13.). Nisu obuhvaćene građevinske dozvole za već izgrađene građevine radi njihove legalizacije.

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.), koja je usklađena s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije.

Cijene prodanih stanova

Izvor podataka

Izvor podataka cijena prodanih novih stanova su redovita statistička istraživanja – Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (obrazac GRAĐ-41).

Obuhvat

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe koje su ujedno i nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima odnosno koje se bave prodajom stanova, bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom razdoblju. Ugovori se smatraju realiziranim ako je kupac u roku (koji je odredio prodavalac) stan uplatio u cijelosti ili barem dio cijene stana. Izvještajne jedinice su građevinska poduzeća koja grade i prodaju stanove, a koja su prema NKD-u 2007. razvrstane u područje F građevinarstvo.

Nisu obuhvaćene pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećeg stambenog fonda tj. starih stanova, kao ni cijene stanova na kojima se izvode samo grubi građevinski radovi (Rohbau).

Cijene 1m2 stana sadrži: cijenu građevinsko zemljišta, troškove gradnje i dobit izvođača radova i ostale troškove.

Završene zgrade i stanovi

Izvor podataka

Podaci o završenim zgradama i stanovima prikupljaju se putem Godišnjeg izvještaja o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10) kojeg ispunjavaju popisivači (djelatnici Gradskog ureda nadležnog za poslove građevinarstva) na temelju obilaska terena i utvrđivanja stanja o tome koje su zgrade i stanovi završeni. Osnova za obilazak terena je adresar pripremljen na temelju podataka o izdanim odobrenjima za građenje.

Obuhvat

Godišnjim izvještajem o završenim zgradama i stanovima obuhvaćaju se sve završene nove zgrade, dograđeni dijelovi na postojećim zgradama ako je dograđena nova stambena jedinica (stan) ili novi poslovni prostor i prenamjene nestambenog prostora u stan.

Istraživanjem nisu obuhvaćeni objekti bespravne izgradnje, kao ni legalizirana izgradnja objekata.

Do 2002. godine podaci o ukupnom broju završenih zgrada i stanova prikupljani su iz dva izvora:- podataka o gradnji u režiji individualnih vlasnika na temelju dokumentacije nadležnih tijela graditeljstva u županijama, putem obrasca GRAĐ-11a, - dokumentacije izvođača radova (pravnih osoba) s 5 i više zaposlenih putem obrasca GRAĐ-11.

Zbog potrebe i obveze da se ovo područje metodološki uskladi s odgovarajućom metodologijom EUROSTAT-a te nemogućnosti kontrole obuhvata iz različitih izvora podataka, uvedeno je novo istraživanje, kojim se svi podaci o završenim zgradama i stanovima prate iz jednog izvora primjenom istih metodologija.

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom za koje se obavljaju građevinski radovi, napravljene su od građevinskih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, izgrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su za stanovanje, obavljanje neke djelatnosti, čuvanje robe, opreme, za različite proizvodne i uslužne djelatnosti. U ovom istraživanju zgradama se smatraju i nadstrešnice.

Stambene zgrade su građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

38

Page 39:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Nestambene zgrade su građevine koje nemaju stambene površine ili je stambena površina manja od 50% ukupne korisne površine zgrade.

Površina zgrade (bruto površina zgrada, m²) je zbroj površina svih etaža u zgradi uključujući i debljinu vanjskih zidova. U bruto površinu zgrade ne uključuju se balkoni, terase tj. dijelovi zgrade koji nisu natkriveni.

Zapremina zgrade (bruto zapremnina, m³) je zbroj zapremnina svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove

Korisna površina (m²) stana je podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Novogradnja je izgradnja nove građevine na mjestu gdje prije nije bilo građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Dogradnja i nadogradnja jesu građevinski radovi kojim se dobivaju nove uporabne cjeline uz ili na postojećim građevinama, kao npr. Potpuno novi stan ili poslovni prostor.

Prenamjena nestambenog prostora u nove stanove jesu građevinski radovi kojima se postojeći prostor u zgradi (npr. tavanski ili podrumski prostor koji dotada nije bio uređen za stanovanje, garaže, prostor u kojem se obavljala neka proizvodna ili uslužna djelatnost) prenamijenjuje u jedan ili više stanova.

Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, kupaonica, zahod) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima svoj zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

DISTRIBUTIVNA TRGOVINA I OSTALE USLUGE

Trgovina na malo.

Izvor podataka

Izvor podataka u trgovini na malo je redovito statističko istraživanje - Mjesečni izvještaj trgovine na malo (obrazac TRG-1), koje se provodi od početka 1998. godine.

Metodologija istraživanja temelji se na Uredbi o kratkoročnim statistikama EU-a br. 1165/98. (Dodatak C), 1158/05., 1503/06. i 1893/06.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem su obuhvaćeni poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.). Obuhvaćeni su i izabrani poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti koji ostvaruju znatniji promet u trgovini na malo, samo za taj promet.

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Okvir za izbor uzorka su aktivni poslovni subjekti ili njihovi dijelovi registrirani u području G NKD-a 2007. u Statističkome poslovnom registru (SPR) Državnog zavoda za statistiku.

Poslovni subjekti razvrstani su prema pretežnoj djelatnosti na temelju Nacionalne klasifikacije djelatnosti - NKD-2007. (NN br. 58/07. i 123/08.) i prema veličini na razrede od 1 do 7.

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta je broj zaposlenih.

Poslovni subjekti veličine 1 su oni s 0 – 4 zaposlenih, veličine 2 s 5 – 9 zaposlenih, veličine 3 s 10 – 19 zaposlenih, veličine 4 s 20 – 49 zaposlenih, veličine 5 s 50 – 99 zaposlenih, veličine 6 sa 100 – 249 zaposlenih i veličine 7 s 250 i više zaposlenih. Za poslovne subjekte kojima je pretežna djelatnost izvan trgovine uzima se broj zaposlenih u trgovačkim djelatnostima.

Uzorkom su obuhvaćeni poslovni subjekti s 10 i više zaposlenih te slučajnim uzorkom izabrani poslovni subjekti koji imaju manje od 10 zaposlenih.

Definicije

Trgovina na malo je prodaja robe krajnjem potrošaču za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu.

Promet u trgovini na malo, je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom mjeseca, bez obzira na to jesu li naplaćene ili ne, s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Trgovačke struke predstavljaju stvarni pretežni asortiman prodaje u trgovini na malo gdje su proizvodi koji se prodaju razvrstani također na osnovi NKD- 2007.

39

Page 40:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Nominalni indeksi prikazuju kretanje prometa u tekućim cijenama.

40

Page 41:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Distributivna trgovina i ostale usluge

Izvor podataka

Podaci Distributivne trgovine i ostale usluge rezultat su statističkog istraživanja Tromjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga (obrazac USL-1). U podatke su uključeni i podaci za djelatnost trgovine na malo (odjeljak G 47) koji su dobiveni mjesečnim izvještajem trgovine na malo (obrazac TRG-1).

Istraživanje se provodi od prvog tromjesečja 2011. godine, a zamjenjuje dotadašnja istraživanja koja su obuhvaćala samo dio uslužnih djelatnosti: Tromjesečni izvještaj distributivne trgovine (TRG-2), Tromjesečni izvještaj ugostiteljstva za pravne osobe (UG-11) i Tromjesečni izvještaj ugostiteljstva za obrtnike (UG-11/OBRT).

Metodologija za tromjesečno istraživanje Tromjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga (USL-1) temelji se na Uredbi o kratkoročnim statistikama EU-a br. 1165/98 (Dodatak D) te njezinim izmjenama i dopunama i potpuno je usklađena s konceptima i definicijama iz te uredbe.

Svrha istraživanja je mjerenje dinamike kretanja prometa u uslužnim djelatnostima.

Obuhvat i usporedivost

Od prvog tromjesečja 2014. podaci se prikupljaju kombiniranom metodom: izvještajnom metodom (putem obrasca USL-1) i administrativnog izvora podataka.

Izvještajnom metodom obuhvaćeni su svi veliki i srednje veliki poslovni subjekti iz svih uslužnih djelatnosti, dok su mali poslovni subjekti iz djelatnosti ugostiteljstva izabrani metodom slučajnog uzorka. Pretežna djelatnost određena je za svaki poslovni subjekt u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Od prvog tromjesečja 2016. objavljuju se i tri nove uslužne djelatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom: L 68 Poslovanje nekretninama, N 77 Djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i N 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika. Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta je broj zaposlenih.

Poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) obuhvaćeni istraživanjem, razvrstani su prema veličina na: veličina 1 od 0 – 4 zaposlenih, veličina 2 od 5 – 9, veličina 3 od 10 – 19, veličina 4 od 20 – 49, veličina 5 od 50 – 99, veličina 6 od 100 – 249 i veličina 7 od 250 i više zaposlenih.

Administrativni izvor podataka (datoteke prijava poreza na dodanu vrijednost Porezne uprave) upotrebljava se za male jedinice iz svih uslužnih djelatnosti osim ugostiteljstva.

Definicije

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom tromjesečja bez obzira na to jesu li naplaćene ili ne. Iz prometa je isključen porez na dodanu vrijednost.

Poslovni subjekti iskazuju ukupan promet koji ostvare od glavne i od sporednih djelatnosti koje obavljaju.

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM

Izvor podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene sa zemljama članicama EU-a je Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice su svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmijene sa zemljama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenog za izvještajnu godinu.

Za područje robne razmjene s trećim zemljama, odnosno zemljama nečlanicama EU-a izvor podataka su Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku preuzima od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova te ih statistički obrađuje kao jedinstveni podatak o robnoj razmjeni i objavljuje poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata.

Obuhvat i usporedivost

Robna razmjena s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje, odnosno uvozi u zemlju, kao i izvoz i uvoz po osnovi unutrašnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Vrijednost izvoza i uvoza iskazuje se u kunama i eurima. Iznosi iz stranih valuta preračunavaju se u kune primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec, a primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

41

Page 42:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

42

Page 43:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

TURIZAM

Izvor podataka

Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima i noćenjima turista (obrazac TU-11) i sustavom eVisitor (službeni središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista).

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/05.) sustav eVisitor službeno je središnji sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. Siječnja 2016.

Iz tog razloga od 2016. turističke zajednice nisu više izvještajne jedinice o broju dolazaka i noćenju turista za

kućanstva, obrte i poduzeća čiji su smještajni objekti prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj (NN, br. 88/07., 49/08., 5/08., 58/08., 75/08., 45/09., 44/11., 118/11. i 33/14.) razvrstani u sobe za iznajmljivanje, apartmane, studio-apartmane i kuće za odmor i kampove u kućanstvima. Podatke o mjesečnom turističkom prometu te smještajnim kapacitetima za te vrste smještajnih objekata preuzima se iz sustava eVisitor i dalje se statistički obrađuje.

Za sve ostale vrste smještajnih objekata podaci se i dalje prikupljaju putem obrasca TU-11.

Obuhvat

Mjesečnim istraživanjem o dolascima i noćenjima turista (obrazac TU-11) obuhvaćeni su svi poslovni subjekti(poduzeća/trgovačka društva, ustanove, udruge i njihovi dijelovi), obrtnici, fizičke osobe te kućanstva koja obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima za kraći boravak.

Razvrstavanje smještajnih objekata izvršeno je prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 88/07., 05/08., 49/08., 58/08., 75/08., 45/09., 44/11., 118/11., 33/14., 92/14. i 49/15.), a smještajni objekti su: hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, difuzni hoteli, pansioni, kampovi, prostori za kampiranje izvan prostora kampova, sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor, prenoćišta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, učenički ili studentski domovi (kada su u njima smješteni turisti), kućanstva, te spavaći i kušet-vagoni.

Objekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 stalnih postelja te usluge smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu koje iznajmljuje vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno.

Podaci iz ovog priopćenja smatraju se privremenim dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu.

Definicije

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija ili skupova.

Turist je registriran u svakom mjestu i objektu gdje boravi pa u slučaju promjene mjesta ili objekta dolazi do njegovog ponovnog iskazivanja, a time do dvostrukosti u podacima. Zbog toga statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Domaći turist je svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekom drugom mjestu Republike Hrvatske izvan mjesta svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj turista.

Inozemni turist je svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj turista.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana, mjesta za kampiranje i broj ukupnih postelja. Primjenom Uredbe br.692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, kapacitet smještajnih objekata iskazuje se iz mjeseca u godini kada je bio najveći.

Stalne postelje su postelje koje su redovito raspoložive za iznajmljivanje gostima.

Iskorištenost postelja dobiva se dijeljenjem broja noćenja s brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podaci su izraženi u postotku.

43

Page 44:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Poslovni skupovi

Izvor podataka

Podaci o poslovnim skupovima prikupljeni su redovitim mjesečnim istraživanjem putem Izvještaja o poslovnom skupu (obrazac TU-23).

Obuhvat

Istraživanjem su obuhvaćeni svi poslovni subjekti (ugostiteljski objekti, sveučilišta, kongresne dvorane, velesajam, kulturne ustanove) u kojima se održavaju poslovni skupovi, poticajna (insentiv) putovanja i programi team buildinga. Obuhvaćeni su svi održani poslovni skupovi s 10 i više sudionika.

Obuhvat u ovom istraživanju nije potpun, s obzirom da sve izvještajne jedinice još nisu uspostavile evidenciju praćenja poslovnih skupova.

Definicije

Stručni organizatori poslovnih skupova su domaće i strane korporacije/tvrtke kojima je cilj ostvarivanje dobiti (trgovačka društva – dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, javno trgovačko društvo, komanditno društvo) te neprofitne udruge/institucije (međunarodne vladine organizacije (npr. UN, EU, Efta, OECD, NATO), međunarodne nevladine organizacije, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sveučilišta, znanstvene institucije, politička tijela, centri za istraživanja, akademije, strukovne udruge, sportske udruge te ostale domaće i strane neprofitne udruge/institucije).

Kongresi/konferencije su poslovni skupovi na kojima sudionici iz različitih područja na određenome mjestu raspravljaju o određenoj temi. Mogu se održavati redovito (polugodišnje, godišnje ili višegodišnje) ili ad hoc (održe se samo jedanput i ne ponavljaju se više). Kongresi, u većini slučajeva, traju nekoliko dana i sadrže nekoliko simultanih sekcija. Konferencije su obično ograničenog trajanja i imaju specifične ciljeve i zadatke.

Poslovni sastanci su poslovno orijentirani skupovi na kojima sudionici predstavljaju istu kompaniju, korporacijsku grupu, joint-venture ili odnos klijenta/osiguravatelja s orijentacijom prema poboljšanju ili ostvarenju poslovanja u različitim uvjetima.

Poticajna (insentiv) putovanja su instrumenti marketinga kojima je cilj stimulacija uposlenika pojedine korporacije i unapređenje poslovanja korporacije. Poticajna (insentiv) putovanja su nagradna stimulirajuća putovanja za najbolje zaposlenike pojedine korporacije.

Program team buildinga (motivacijski program i izgradnja timova) su posebna vrsta poticajnih putovanja, istodobno aktivnih odmora, koji se organiziraju za zaposlene u pojedinim tvrtkama i ustanovama radi poticanja kolektivnog duha, vježbanja koordinacije i drugih poticaja.

Nacionalni poslovni skup je svaki poslovni skup u kojemu su 80% sudionika i više državljani Republike Hrvatske.

Međunarodni poslovni skup je poslovni skup u kojemu su 20% sudionika i više strani državljani.

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Izvor podataka

Podaci o cestovnom prijevozu robe prikupljeni su statističkim istraživanjem o cestovnom prijevozu robe putem Tromjesečnog izvještaja o cestovnom prijevozu robe (obrazac PA/T-11).

Podaci o gradskom prijevozu putnika dobiveni su neposredno od pravne osobe koja se bavi gradskim prijevozom putnika (tramvajem i autobusom).

Obuhvat i usporedivost

Za cestovni prijevoz robe obuhvaćeni su poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom robe, a izabrani su metodom uzorka prema nosivosti vozila. Statističke jedinice promatranja su cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3500 kg registrirana u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta utovar u našoj zemlji i mjesta istovara u inozemstvu i obratno, te je prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici, a zemlja utovar i istovar je strana zemlja.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika (tramvajem i autobusom).

44

Page 45:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Tonski kilometar je mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednog kilometra.ZAPOSLENOST

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima, rezultat su redovitog Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i isplaćenoj plaći prikupljeni izvještajem (obrazac RAD–1G) koje pravne osobe ispunjavaju na temelju evidencija o zaposlenima i plaći. Broj zaposlenih iskazan je sa stanjem 31. ožujka u godini.

Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju podataka matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci su preuzeti od Državnog zavoda za statistiku.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima dobiveni su od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Od 2009. statistički podaci o zaposlenima i plaći obrađuju se i iskazuju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2008. (NN, br. 58/07 i 72/07).

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima obuhvaćeni su poslovni subjekti (pravne osobe) svih oblika vlasništva i svih oblika organiziranosti. Obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

U podatke su uključene procjene broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10 zaposlenih, a nisu dostavili izvještaj. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni poljoprivrednici. Od 2004. godine u podatke su uključeni i zaposleni u ministarstvima obrane i unutrašnjih poslova.

Definicije

Zaposleni su osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem na određeno ili neodređeno vrijeme, nezavisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe. U zaposlene su uključeni pripravnici (vježbenici), osobe na porodnom dopustu, bolovanju i osobe koje su iz bilo kojeg razloga odsutne s posla, do prekida radnog odnosa. U zaposlene se ubrajaju i osobe koje rade u vlastitom trgovačkom društvu, poduzeću, obrtu ili slobodnoj profesiji. Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije osoba je koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost. Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji osoba je koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

NEZAPOSLENOST

Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja je prijavljena u Zavodu za zapošljavanje kao tražitelj posla, redovito se prijavljuje, a nije u radnom odnosu, nije vlasnik ili većinski suvlasnik više od 51% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi, ne obavlja samostalno profesionalnu i gospodarsku djelatnost, nije većinski vlasnik ili suvlasnik više od 51% udjela u poljoprivrednom gospodarstvu, nije redoviti učenik ili student i nije umirovljenik.

Potrebe za djelatnicima predstavljaju broj traženih osoba za ispražnjena i novootvorena radna mjesta što ih poslodavci prijavljuju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područnom uredu Zagreb tijekom izvještajnog mjeseca.

Podaci o nezaposlenim osobama preuzeti su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zagreb.

PLAĆE

Izvor podataka

Podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih, dobiveni su na temelju obrade podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD).

Obrazac JOPPD dostavljaju isplatitelji svih vrsta dohotka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

NAPOMENA:

Zbog procesa modernizacije sustava prikupljanja podataka od siječnja 2016. u primjeni je novi način prikupljanja i obrade podataka o neto i bruto plaći zaposlenih, preuzimanjem podataka iz obrasca JOPPD, a prestalo je prikupljanje dosadašnjeg načina prikupljanja putem papirnatih statističkih obrazaca RAD-1, Mjesečni izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći.

45

Page 46:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Dosadašnjim načinom prikupljanja o plaćama i broju zaposlenih u pravnim osobama bilo je obuhvaćeno 70% zaposlenih. Preuzimanjem podataka iz obrasca JOPPD koji sadrži informacije o svakoj isplaćenoj plaći na temelju radnog odnosa (puni obuhvat) osim unapređenja načina rada, smanjenja troškova, omogućen je i izračun novih pokazatelja koje zbog dosadašnjeg načina prikupljanja nije bilo moguće izračunati.

Važno je istaknuti da je promjena metodologije prikupljanja i obrade podataka rezultirala prekidom serija podataka plaća, a objavljeni podaci u ovoj publikaciji nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

Također, promjena načina odnosno proširenje na puni obuhvat rezultiralo je smanjenjem prosječnih plaća. Rezultati su očekivani s obzirom da se pri odabiru uzorka, koji je činilo 70% obuhvata zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-2007., posebna pozornost posvećivala opterećenju izvještajnih jedinica i to posebno onih s malim brojem zaposlenih, koje se nisu uključivale u uzorak osim ako to nije bilo neophodno.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva na području Grada Zagreba koji imaju zasnovan radni odnos, bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Ako je u obračunskom razdoblju zaposleni imao manje od 80 plaćenih sati rada, njegove isplate nisu uključene u obradu .

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove po osnovi radnog odnosa, naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost zbog stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Nominalni indeksi neto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj plaći po zaposlenom iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućem za prethodni mjesec što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba, te se i prosjek plaće po zaposlenome odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

OBRAZOVANJE

Izvor podataka

Podaci o školama, učenicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama prikupljaju se godišnjim izvještajima koje dostavljaju osnovne i srednje škole na početku i na kraju svake školske godine.

Obuhvat i usporedivost

Izvještaje podnose redovite osnovne i srednje škole, osnovne i srednje škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju, osnovne umjetničke škole te ustanove za obrazovanje odraslih.

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su sve škole na području Grada Zagreba, a podaci su usporedivi s podacima prethodnih godina.

Prikazan je broj nastavnika koji predaju u određenoj vrsti škole. S obzirom na to da nastavnik može predavati u više vrsta škola, npr. u gimnaziji, u tehničkoj, obrtničkoj i dr., iskazani broj nastavnika ne daje broj fizičkih osoba (nastavnika) zaposlenih u srednjim školama.

Definicije

Školom se smatra skupina učenika koja prima nastavu određene vrste i stupnja prema istovrsnom nastavnom planu i programu bez obzira na to nalazi li se ta skupina učenika pod posrednim ili neposrednim rukovodstvom jedne uprave ili ima zajedničku upravu s drugim školskim jedinicama različite vrste i stupnja obrazovanja. Svaka teritorijalno odvojena jedinica (razredni odjel) iste vrste smatra se također školom (školskom jedinicom).

Osnovno obrazovanje traje osam godina, obvezno je za svu djecu od 6 do 15 godina, s ciljem stjecanja općeg znanja, koje se ostvaruje prema jedinstvenom nastavnom planu i programu.

Osnovno obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se u zasebnim ustanovama odgoja i

46

Page 47:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

obrazovanja i osnovnim školama u zasebnim odgojno-obrazovnim grupama ili razrednim odjelima, a provodi se prema programima prilagođenim njihovim posebnim potrebama.

Osnovne umjetničke škole pripremaju djecu za nastavak školovanja u srednjim glazbenim i baletnim školama, a učenici tih škola obvezno osnovno školovanje stječu paralelno u redovitim osnovnim školama.

Obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito obrazovanje nisu stekle odgovarajuće osnovno obrazovanje provodi se u osnovnim školama ili drugim ustanovama (otvorena i pučka sveučilišta) pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Srednje obrazovanje, nakon završetka osnovnog školovanja, traje od 1 do 5 godine, nije obvezno, a omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada ili za nastavak školovanja i organizirano je kao redovito i posebno obrazovanje. Redovito obrazovanje uključuje srednje obrazovanje s redovitim obrazovnim programom, a posebno obrazovanje uključuje obrazovanje odraslih.

Obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju organizirano je uz primjenu individualnog pristupa u zasebnim razrednim odjelima ili u zasebnim ustanovama odgoja i obrazovanja.

Obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama, koje u dobi za redovito obrazovanje nisu stekle odgovarajuće srednje obrazovanje, a provodi se u srednjim školama ili drugim ustanovama pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

VITALNA STATISTIKA

Izvor podataka

Podaci vitalne statistike temelje se na sustavnom prikupljanju informacija vezanih za evidencije vitalnih događaja, a odnose se na rođene, umrle i sklopljene brakove upisane u državnim maticama rođenih, umrlih i vjenčanih.

Podaci o rođenim prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1), podaci o umrlima na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2), a podaci o sklopljenim brakovima na Statističkom izvještaju o sklopljenom braku (obrazac DEM-3).

Izvor podataka o razvedenim i poništenim brakovima jesu registri i spisi općinskih sudova nadležnih za razvod braka, a prikupljaju se na Statističkom izvještaju o razvedenom braku (obrazac RB-1).

Obuhvat i usporedivost

Podaci vitalne statistike prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom ukupnog stanovništva prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat, ESA I SNA). Prema toj definiciji, podaci o broju živorođene djece i o umrlim osobama obrađuju se od 1998., a sklopljenim i razvedenim brakovima od 2000., otkad se na obrascu RB-1 uz razvedene prikupljaju i podaci o poništenim brakovima.

U ovoj publikaciji podaci vitalne statistike objavljeni su:- prema vremenu upisa vitalnog događaja bez obzira na prebivalište majke (za rođene), prebivalište umrle

osobe, za vjenčane prebivalište ženika.- prema prebivalištu u trenutku vitalnog događaja uključujući odsutnost odnosno prisutnost godinu i više.

Definicije

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija. Ovdje nisu uključeni mrtvorođeni.

Prirodni je prirast razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Sklopljeni brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

Razvedeni brak je pravomoćnom presudom nadležnog suda raskinuta bračna zajednica.

47

Page 48:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

POSLOVNI SUBJEKTI (PRAVNE OSOBE)

Temeljem Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN br. 98/94), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NN br. 58/07 i 72/07) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NN br. 80/07) Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata, koji obuhvaća poslovne subjekte i njihove dijelove.

Upisom u Registar svakom se poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu poslovnog subjekta određuje se četveroznamenkasti redni broj uz matični broj. Svim poslovnim subjektima i njihovim dijelovima dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe zasnovane na temelju zakona u skladu s kojima obavljaju dopuštene djelatnosti te tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Registrirane pravne osobe su jedinice upisane u Registar poslovnih subjekata Državnoga zavoda za statistiku, a odnose se na trgovačka društva, poduzeća, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravni subjektivitet prema prije važećim zakonima, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Aktivne pravne osobe su jedinice upisane u Registar poslovnih subjekata navedene u prethodnoj definiciji za koje je status aktivnosti određen prema podacima Registra poreznih obveznika i Registra godišnjih financijskih izvještaja Fine.

Fizičke osobe su jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, a odnose se na obrt i raznovrsne oblike slobodnih zanimanja. Podaci o ovim jedinicama dani su prema evidencijama aktivnih osiguranika mirovinskoga osiguranja.

Pravno ustrojbeni oblik je obilježje jedinica Registra određeno zakonom na temelju kojega je jedinica osnovana (dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i sl., prema Zakonu o trgovačkim društvima).

NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI 2007. - NKD 2007.

U prilogu publikacije je Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. dezagregirana do razine odjeljka (dvoznamenkasta brojka) do kojeg su nivoa i objavljeni podaci u publikaciji.

Cjelovita Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. objavljena je u Narodnim novinama br. 58/07. i 72/07.

Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07), prestaje primjena Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (NN br. 13/03) osim za statističke potrebe za koje se primjenjuje do 31. prosinca 2008. godine.

Podaci u ovoj publikaciji iskazani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

48

Page 49:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

PRILOG

NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

49

Page 50:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Područje Odjeljak Skupina Naziv

50

Page 51:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima02 Šumarstvo i sječa drva03 Ribarstvo

B RUDARSTVO I VAĐENJE05 Vađenje ugljena i lignita06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina07 Vađenje metalnih ruda08 Ostalo rudarstvo i vađenje09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda11 Proizvodnja pića12 Proizvodnja duhanskih proizvoda13 Proizvodnja tekstila14 Proizvodnja odjeće15 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i

remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna16 Prerada drva i proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda24 Proizvodnja metala25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda27 Proizvodnja električne opreme28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.29 Proizvodna motornih vozila, prikolica i poluprikolica30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava31 Proizvodnja namještaja32 Ostala prerađivačka industrija33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

D OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom37 Uklanjanje otpadnih voda38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

F GRAĐEVINARSTVO41 Gradnja zgrada42 Gradnja građevina niskogradnje43 Specijalizirane građevinske djelatnosti

51

Page 52:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Područje Odjeljak Skupina Naziv

G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport50 Vodeni prijevoz51 Zračni prijevoz52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu53 Poštanske i kurirske djelatnosti

I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE55 Smještaj56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

J INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE58 Izdavačke djelatnosti59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja

zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa60 Emitiranje programa61 Telekomunikacije62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima63 Informacijske uslužne djelatnosti

K FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog

osiguranja66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

L POSLOVANJE NEKRETNINAMA68 Poslovanje nekretninama

M STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI69 Pravne i računovodstvene djelatnosti70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza72 Znanstveno istraživanje i razvoj73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti75 Veterinarske djelatnosti

N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)78 Djelatnosti zapošljavanja79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske

usluge te djelatnosti povezane s njima80 Zaštitne i istražne djelatnosti81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i

održavanja krajolika82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne

djelatnosti

O JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

52

Page 53:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

Područje Odjeljak Skupina Naziv

P OBRAZOVANJE85 Obrazovanje

85.1 Predškolsko obrazovanje85.2 Osnovno obrazovanje85.3 Srednje obrazovanje85.4 Visoko obrazovanje85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Q DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI86 Djelatnosti zdravstvene zaštite87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

R UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti92 Djelatnosti kockanja i klađenja93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

S OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI94 Djelatnosti članskih organizacija95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo96 Ostale osobne uslužne djelatnosti

T DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE

97 Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu98 Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite

usluge za vlastite potrebe

U DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA99 Djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija i tijela

53

Page 54:  · Web viewObjekti za smještaj u kućanstvima i seljačkim kućanstvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15.) su objekti u kojima iznajmljivač vlasnik pruža

KRATICE

d.n. = drugdje nespomenutoEUR = euroGIG = Glavne industrijske grupacijem2 = kvadratni metarmil. = milijunNKD = Nacionalna klasifikacija djelatnostiNKVG = Nacionalna klasifikacija vrsta građevinašk. g. = školska godinatis. = tisućatis. t. = tisuća tona

ZNAKOVI

- = nema pojave… = ne raspolaže se podatkom1) = oznaka za napomenu ispod tabele% = postotak

Priprema podataka izvršena uz suradnju:

Karmen FAJDETIĆ

Tomislav JAVOR, inž. poljoprivrede

Snježana NEVISTIĆ, dipl.oec.

Dubravka PENAVA

Ivica PONGRAC, viši statističar

Ljiljana PONGRAC, viši statističar

Vanjski suradnici:

Državni zavod za statistiku

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

FINA, Centar za registre

Zagrebački holding, Podružnica “ZET″

Prijepis i informatička obrada

Željka BEŠLIĆ, struč.spec.comm.

54