Click here to load reader

· Web view Makukuha natin ang kalahati (1/4) ng pangkat ng mga bagay sa pamamagitan ng paghahati sa laman ng set sa apat na pantay na parte. G. Paglalapat: Namitas ng 16 na atis si

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view Makukuha natin ang kalahati (1/4) ng pangkat ng mga bagay sa pamamagitan ng...

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Pinagsanib na Aralin sa EsP at Musika

Ikatlong Markahan

Ika-apat na Linggo

(Unang Araw)

I. Layunin:

· Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid para sa mabuting kalusugan.

II. Paksang Aralin: Pagkalinga sa Kapaligiran

Aralin 16 : Bahay Kubo

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 16

Edukasyon sa Pagpapakatao

Teaching Guide ____

ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. ____

Kagamitan: larawan , tsart ng tula

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:

Bakit dinarayo ng mga dalaga’t binata ang batis ng Laguna?

2. Pagganyak:

Awit: Bahay Kubo

Anu-ano ang mga gulay na nabanggit sa awit na bahay kubo?

Alin-aling gulay ang paborito mong kainin?

3. Paglalahad:

Iparinig/Ipabasa ang tula:

Bahay Kubo

Ang bahay na kubo

Na ligid ng bakod

May tanim sa harap

May tanim sa likod

Palaging malinis

Palaging maayos.

May mga bulaklak

May gulay at talbos

Sa katawang hapo

Ay pawang pampalusog

Tanging kayamanan

Ng taong masinop.

B. Pagtalakay:

Tungkol saan ang tula?

Ano ang makikita sa harap at likod ng bahay kubo?

Paano inilarawan ang bahay kubo?

Bakit itinuturing na kayamanan ng taong masinop ang bahay kubo?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat:

Paano mapapanatili na malinis at maayos ang ating paligid?

Paano natin mapangangalagaan ang ating tahanan kahit ito’y maliit lamang?

Tandaan:

Dapat pangalagaan ang ating kapaligiran.

Maging malaki o maliit man ang ating tahanan

dapat natin panatilihing maayos at malinis ito.

2. Paglalapat:

Iguhit ang bahay kubo ayon sa paglalarawan dito sa tula.

IV. Pagtataya:

Sagutin: Tama o mali

___1. Tamnan ang bakanteng bahagi ng bakuran ng mga halaman.

___2. Dadami lang ang mga lamok kung may mga halaman sa paligid.

___3. Maayos at malinis tingnan ang bakurang may mga halaman.

___4. Mapagkikitaan din ang mga prutas at gulay na tanim.

___5. Maituturing na kayamanan ng taong mahirap ang kanyang mga pananim.

V. Kasunduan

Isaulo ang tula. Humanda sa isahang pagbigkas sa harap ng klase.

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Pinagsanib na Aralin sa EsP at Musika

Ikatlong Markahan

Ika-apat na Linggo

(Ikalawang Araw)

I. Layunin:

· Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid para sa mabuting kalusugan.

II. Paksang Aralin: Pagkalinga sa Kapaligiran

Aralin 17 : Bakit Nawala ang mga Isda

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 16

Edukasyon sa Pagpapakatao

Teaching Guide ____

ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. ____

Kagamitan: larawan , tsart ng kwento

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:

Muling ipabigkas ang tulang Bahay Kubo nang pangkatan sa mga bata.

Ano ang naramdam ninyo habang binibigkas ang tula?

2. Pagganyak:

Anong isda ang paborito mo? Bakit?

Naalala pa ba ninyo ang kwentong “Sagip-Ilog”?

3. Paglalahad:

Iparinig/Ipabasa ang kwento:

“Bakit Nawala ang mga Isda”

B.Pagtalakay:

Tungkol saan ang kwento?

Bakit nawala ang mga isda?

Anu-ano pang mga gawain ng tao ang nagpapadumi sa mga ilog at sapa?

Paano kaya natin maiiwasan ang mga gawaing nabanggit?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat:

Paano mapapanatili na malinis at maayos ang ating paligid?

Paano natin mapangangalagaan ang mga yamang-tubig ng bansa?

Tandaan:

Dapat pangalagaan ang ating kapaligiran.

Pangalagaan ang ating mga yaman-tubig sa bansa. Huwag silang tapunan ng mga kalat at basura.

2. Paglalapat:

Pangkatang Gawain- Ipasadula ang piling bahagi sa kwento.

IV. Pagtataya:

Lagyan ng √ ang mga gawaing nagsasabi kung bakit nawala ang mga isda sa ilog. X ang hindi.

__1. Pagtatapon ng basura sa ilog.

__2. Pamimingwit ng mga isda.

__3. Paggamit ng mga lason o kemikal sa pangingisda.

__4. Paliligo ng mga bata sa ilog.

__5. Pamamangka sa ilog.

V. Kasunduan

Gumupit ng mga yamang-tubig na nakukuha sa mga ilog. Idikit sa inyong notbuk.

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Pinagsanib na Aralin sa EsP at Musika

Ikatlong Markahan

Ika-apat na Linggo

(Ikatlong Araw)

I. Layunin:

· Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid para sa mabuting kalusugan.

II. Paksang Aralin: Pagkalinga sa Kapaligiran

Aralin 18: Dahil sa Kapirasong Papel

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 16

Edukasyon sa Pagpapakatao

Teaching Guide ____

ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. ____

Alab ng Wikang Filipino 1 pah. 149-151

Kagamitan: larawan, tsart ng kwento

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:

Lagyan ng √ ang mga gawaing nagsasabi kung bakit nawala ang mga isda sa ilog. X ang hindi.

__1. Pagtatapon ng basura sa ilog.

__2. Pamimingwit ng mga isda.

__3. Paggamit ng mga lason o kemikal sa pangingisda.

__4. Paliligo ng mga bata sa ilog.

__5. Pamamangka sa ilog.

2. Pagganyak:

Nakapasyal na ba kayo sa Maynila?

Saan kayo nakasakay?

Nasiyahan ba kayo sa inyong pamamasyal? Bakit?

3. Paglalahad:

Iparinig/Ipabasa ang kwento:

“Dahil sa Kapirasong Papel”

B. Pagtalakay:

Saan bumili ng kendi si Mang Armando?

Ano ang nakita ni John ng umandar ang mga sasakyan?

Bakit nagalit ang ate ni John sa kanya?

Ano ang sinabi ng tatay ni John sa kanya tungkol sa ginawa niya?

Ikaw, paano ka makakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat:

Paano mapapanatili na malinis at maayos ang ating paligid?

Tandaan:

Dapat pangalagaan ang ating kapaligiran.

Iwasang magtapon ng kalat kung saan-saan.

2. Paglalapat:

Lutasin:

Nakasakay sa bus si Fidel. Nagutom siya at kumain ng tinapay. Inihagis niya sa bintana ang pinagbalatan nito. Tama ba ang ginawa niya?

Bakit?

IV. Pagtataya:

Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong upang panatilihing malinis, maayos at maganda ang iyong paaralan? magbigay ng tatlong paraan.

1.

2.

3.

V. Kasunduan

Buuin ang tugma.

Tandaan mo ang basurang itinapon at ikinalat mo ay _______________din sa iyo.

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Pinagsanib na Aralin sa EsP at Musika

Ikatlong Markahan

Ika-apat na Linggo

( Ika-apat na Araw)

I. Layunin:

· Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng palig

Search related