Web view Komputer proqramlar¤±:- Microsoft Office word- Microsoft Office Excel- Microsoft Office Power

Web view Komputer proqramlar¤±:- Microsoft Office word- Microsoft Office Excel- Microsoft Office Power

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view Komputer proqramlar¤±:- Microsoft Office word- Microsoft Office Excel-...

Əhmədova Səidə

Doğum tarixi: 16.12.1996

Doğulduğu yer: Bakı Şəhəri

Milliyəti: azərbaycanlı

Ailə vəziyyəti: subay

Ünvan: Naxçıvanski küç 16

Telefon: Mob+994507724012.ev 0123742078

e-mail: sakhh1625@gmail.com

Təhsil aldığı müəssisə : Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Fakultə : Xidmət Mühəndisliyi fakultəsi, Regionşünaslıq ixtisası

İşlədiyi yer:

1.Çudo Peçka - Resepsion,Manager 2. Daniz Travel – Tour Manager 3. Nirvana Travel – Tour Manager 4. Luxury Holding – Manager,İnsurance Manager

Dillər

yazılı

şifahi

rus

əla

əla

ingilis

Orta(intermediate)

əla

türk

əla

əla

Komputer proqramları: - Microsoft Office word - Microsoft Office Excel - Microsoft Office Power Point

- Microsoft Office Outlook

?

hm

?

dova

S

?

id

?

Doğum tarixi:

16.12.1996

Doğulduğu yer:

Bakı Ş

?

h

?

ri

Milliy

?

ti:

az

?

rbaycanlı

Ail

?

v

?

ziyy

?

ti:

subay

Ünvan:

Naxçıvanski küç 16

Telefon:

Mob

+994507724012

.

ev

0123742078

e

-

mail:

sakhh1625@gmail.com

T

?

hsil aldığı mü

?

ssis

?

:

Az

?

rbaycan Turizm v

?

Menecment Universiteti

Fakult

?

:

Xidm

?

t Müh

?

ndisliyi f

akult

?

si,

Regionşünaslıq ixtisası

İşl

?

diyi yer:

1.

Çudo Peçka

-

Resepsion,Manager

2.

Daniz Travel

Tour Manager

3.

Nirvana Travel

Tour Manager

4.

Luxury Holding

Manager,

İnsurance Manager

Kompu

ter

proqramla

:

-

Microsoft Office

w

ord

-

Microsoft Office Excel

-

Microsoft Office Power Point

-

Microsoft Office Outlook

Dill

?

r

yazılı

şifahi

rus

?

la

?

la

ingilis

O

rta(

intermediate)

?

la

türk

?

la

?

la

?hm?dova S?id?

Doğum tarixi: 16.12.1996

Doğulduğu yer: Bakı Ş?h?ri

Milliy?ti: az?rbaycanlı

Ail? v?ziyy?ti: subay

Ünvan: Naxçıvanski küç 16

Telefon: Mob+994507724012.ev 0123742078

e-mail: sakhh1625@gmail.com

T?hsil aldığı mü?ssis? : Az?rbaycan Turizm v? Menecment Universiteti

Fakult? : Xidm?t Müh?ndisliyi fakult?si, Regionşünaslıq ixtisası

İşl?diyi yer:

1.Çudo Peçka - Resepsion,Manager

2. Daniz Travel – Tour Manager

3. Nirvana Travel – Tour Manager

4. Luxury Holding – Manager,İnsurance Manager

Komputer proqramları:

- Microsoft Office word

- Microsoft Office Excel

- Microsoft Office Power Point

- Microsoft Office Outlook

Dill?r yazılı şifahi

rus ?la ?la

ingilis Orta(intermediate) ?la

türk ?la ?la