of 36 /36
TUGASAN 3: KAJIAN TINJAUAN KPT6044 KOD KURSUS : KPT 6044 NAMA KURSUS : PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB NAMA PENSYARAH : PROFESOR MADYA DR. ABD LATIF BIN HAJI GAPOR TUGASAN 3: TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER (PERISIAN KURSUS DAN INTERNET) DALAM PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM KALANGAN GURU-GURU SAINS DAN MATEMATIK DAERAH KINTA UTARA NAMA PELAJAR : MAGESWARY A/P N MUNIANDY 1

mageswary.files.wordpress.com€¦  · Web viewkod kursus:kpt 6044 . nama kursus : pembelajaran berasaskan . elektronik dan web. nama pensyarah: profesor madya dr. abd latif bin

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of mageswary.files.wordpress.com€¦  · Web viewkod kursus:kpt 6044 . nama kursus : pembelajaran...

TUGASAN 3: KAJIAN TINJAUANKPT6044

KOD KURSUS:KPT 6044

NAMA KURSUS :PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB

NAMA PENSYARAH:Profesor Madya Dr. Abd Latif bin Haji Gapor

TUGASAN 3:

TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER (PERISIAN KURSUS DAN INTERNET) DALAM PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM KALANGAN GURU-GURU SAINS DAN MATEMATIK DAERAH KINTA UTARA

NAMAPELAJAR:MAGESWARY A/P N MUNIANDY

NO.MATRIK:M20112001124

GROUP: A

JADUAL KANDUNGAN

BAB PERKARA M S

ABSTRAK 3

ABSTRACT 4

BAB 1Pengenalan

1.0 Pendahuluan5

1.1Latar Belakang Kajian6

1.2Kepentingan Kemahiran Komputer 6

dalam kalangan Guru-guru Sains

dan Matematik

1.3Persoalan Kajian7

1.4Objektif Kajian7

1.5Kepentingan Kajian7

1.6Skop dan Batasan Kajian8

BAB 2Kajian Literatur9

BAB 3Metodologi Kajian10

BAB 4Dapatan Kajian

4.1Latar belakang responden11-14

4.2Tahap Penggunaan Media

Dalam Sains dan Matematik15-16

4.3Tahap Penggunaan Media Komputer17-18

Dalam Pengajaran

4.4Kekangan Dalam Penggunaan Media19-20

Komputer Dalam Pengajaran.

BAB 5Kesimpulan dan Cadangan

5.1Kesimpulan21

5.2Cadangan Kajian22

5.3Penutup23

Bibliografi24

Soal selidik

Abstrak

Penggunaan komputer dan pelbagai perisian telah banyak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini telah memberi impak terhadap pendidikan di Malaysia. Bagi membantu guru-guru sains dan matematik melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik, pihak kementerian telah membekalkan peralatan ICT ke sekolah-sekolah termasuk CD perisian kursus. Guru-guru juga telah dihantar mengikuti kursus pendedahan penggunaan komputer termasuk penggunaan internet dalam pengajaran. Sekolah-sekolah juga telah dilengkapkan dengan kemudahan talian internet tanpa wayar bagi kemudahan guru-guru dan pelajar menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini merupakan kajian tinjauan tentang tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran sains dan matematik di kalangan guru-guru sains dan matematik daerah Kinta Utara. Fokus diberikan ke atas penggunaan perisian kursus dan internet. Respondennya terdiri daripada 18 orang guru sains dan 15 orang guru matematik daripada empat buah sekolah di daerah Kinta Utara. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan analisa dibuat dalam bentuk peratusan. Kajian bertujuan untuk melihat sejauh mana guru-guru sains dan matematik menggunakan perisian kursus yang dibekalkan dan kemudahan internet dalam pengajaran mereka. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru sains telah menyahut cabaran ini dengan baik di mana 83% daripada guru-guru selalu menggunakan perisian kursus yang dibekalkan dalam pengajaran mereka. Namun dalam kalangan guru-guru matematik ia masih dalam kategori sederhana. Hanya 62% guru-guru menggunakannya. Penggunaan internet masih berada pada tahap yang rendah iaitu 31% dikalangan guru-guru sains dan 22% di kalangan guru-guru matematik. Beberapa cadangan diberikan bagi membantu guru-guru menggunakan kedua-dua kemudahan ini dengan lebih kerap dan berkesan.

Abstract

The use of computers and various software has been widely used in teaching and learning in schools. This has an impact on education in Malaysia. To help teachers implement Science and Mathematics teaching and learning Science and Mathematics, the Ministry has provided ICT equipment to schools, including CD software courses. Teachers were sent the course exposure including the use of computers in teaching the use of internet. Schools have also been equipped with a wireless internet connection for the convenience of teachers and students using the Internet in teaching and learning. This study represents a survey about the use of media in teaching Science and Mathematics among teachers of Science and Mathematics at North Kinta district. Our focus is on the use of software and internet courses. The respondents consisted of 18 Science teachers and 15 Mathematics teachers from four schools in North Kinta district. The instrument used was a questionnaire and the analysis made in the form of percentages. The study aims to determine which teachers of Science and Mathematics courses using the supplied software and internet facilities in their teaching. The result shows Science teachers have responded well to this challenge where 83% of teachers regularly use the software supplied in the course of their teaching. But among Maths teachers, it is still in the moderate category. Only 62% of teachers use it. Internet use was still low at 31% among Science teachers and 22% among Math teachers. Some suggestions are given to help teachers use both these facilities more frequently and effectively.

BAB 1

PENGENALAN

1.0 PENDAHULUAN

Definisi teknologi pengajaran 1994 ini telah dibentuk berasaskan lima komponen. Komponen yang dimaksudkan ialah rekabentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian. Komponen ini membentuk domain bagi setiap bidang teknologi pengajaran.

Domain Penggunaan merupakan domain yang sangat penting dalam teknologi penagajaran. Ia merangkumi pengetahuan, kemahiran dan kecenderungan menggunakan proses-proses dan sumber-sumber untuk pembelajaran melalui pengaplikasian prinsip-prinsip dan teori-teori penggunaan media, difusi inovasi, implementasi dan membuat polisi.

Sistem pendidikan telah mengalami perubahan ekoran daripada perubahan taraf soasial masyarakat daripada era agrarian hinggalah ke era industri dan kini memasuki era teknologi maklumat. Dalam bidang pendidikan sistem ini dikatakan mengalami anjakan daripada teori behaviorisme ke kognitisme dan seterusnya ke konstruktivisme.

Penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Bagi mencapai wawasan dan inspirasi negara, Malaysia tidak ketinggalan dalam mengecapi arus perdana pembangunan berasaskan teknologi komputer. Dari perspektif harian, komputer bukan sahaja mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, malah berpotensi sebagai alat untuk menjayakan lagi aspek persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran.

Melalui rancangan pembestarian semua sekolah, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi akan diterap serta diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mulai tahun 2003, mata pelajaran Sains dan Matematik mulai diajar dalam Bahasa Inggeris. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) menyatakan bahawa mempelajari Sains dan Matematik dalam medium bahasa Inggeris yang dibantu oleh ICT, menyediakan peluang yang lebih besar untuk pelajar meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka.

Sebagai sebahagian daripada proses pembestarian, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melengkapkan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) berupa maklumat komputer kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Bagi menjayakan usaha itu, sejumlah peruntukan telah dikeluarkan untuk membolehkan setiap sekolah memiliki infrastruktur dan peralatan komputer yang lengkap dan boleh digunakan oleh para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menerusi RMK-9, kerajaan memperuntukkan sejumlah RM 2.3 billion bagi meningkatkan kemudahan serta kelengkapan ICT di semua sekolah seluruh negara.

1.1Latar Belakang Kajian

Dalam menghadapi arus globalisasi Sains dan Matematik merupakan dua subjek yang sangat penting untuk membentuk masyarakat yang berasaskan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya kerajaan meletakkan sasaran 60:40 pelajar mengambil aliran sains berbanding aliran sastera. Ini merupakan sasaran yang tinggi yang perlu dicapai dan menjadi cabaran kepada guru-guru sains dan matematik untuk memenuhinya.

Dalam proses pengajaran penggunaan pelbagai media adalah diutamakan untuk merangsang pemikiran pelajar, namun begitu komputer merupakan media penting yang digunakan untuk membantu guru-guru menangani cabaran dunia kini dalam memantapkan ilmu Sains dan Matematik di kalangan pelajar-pelajar.

1.2Kepentingan Kemahiran Komputer dalam kalangan Guru-guru Sains dan Matematik

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru merupakan orang yang paling hampir dengan pelajar, pakar kepada subjek yang diajar dan mengenali serta mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran, media teknologi digunakan sebagai satu wahana untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Antara contoh media teknologi yang digunakan ialah televisyen, radio, video, perisian komputer, perisian kursus, dan internet. Memandangkan adalah penting penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik, kemahiran komputer guru-guru juga menjadi aspek penting. Tanpa kemahiran mengendali dan memanipulasi sesuatu alat, betapa penting dan berguna pun peralatan tersebut tidak akan memberi kesan atau faedah. Begitu juga dengan komputer, walaupun terdapat banyak kelebihan dan kekuatan menggunakan komputer dalam pengajaran, banyak peruntukkan yang disediakan oleh kerajaan untuk peralatan ICT tetapi jika guru-guru tidak menggunakannya, segala pelaburan dan harapan hanya akan menjadi sia-sia.

1.3Persoalan Kajian

Persoalan yang perlu dijawab dalam kajian ini adalah :

1. Sejauh manakah kekerapan guru-guru menggunakan media yang tertentu dalam pengajaran mereka.

1. Apakah perkaitan kursus komputer yang telah dihadiri dengan tahap kemahiran penggunaan komputer dan internet di kalangan responden.

1. Sejauh manakah pengetahuan guru dalam menggunakan internet untuk mendapatkan bahan pengajaran.

1. Sejauh manakah pengetahuan guru dalam menggunakan perisian kursus yang dibekalkan.

1. Apakah persepsi guru terhadap peranan perisian kursus yang dibekalkan, adakah ia membantu dalam mencapai objektif pengajaran.

1. Apakah masalah yang dihadapi oleh guru-guru semasa menggunakan perisian kursus yang dibekalkan.

1. Apakah kekangan dalam menggunakan media komputer dalam pengajaran.

1.4Objektif Kajian

1. Mengenalpasti media pengajaran yang paling kerap digunakan oleh guru-guru Sains dan Matematik dalam pengajaran.

1. Mengumpul maklumat tentang tahap penggunaan komputer (internet dan perisian kursus yang dibekalkan) dalam pengajaran di kalangan guru-guru Sains dan Matematik sekolah menengah daerah Kinta Utara.

1. Mengenalpasti kekangan dalam penggunaan komputer dalam pengajaran.

1.5Kepentingan Kajian

Sejak PPSMI Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris dilaksanakan, pihak kerajaan telah memperuntukkan sejumlah wang yang begitu besar bagi melicinkan perjalanan perlaksanaan PPSMI. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah membekalkan ’laptop’, ’LCD projector’ dan CD perisian kursus kepada guru-guru Sains dan Matematik untuk membantu mereka melaksanakan PPSMI dengan berkesan. Walaupun PPSMI tidak dapat diteruskan namun kemudahan yang diberi itu telah digunakan sepenuhnya untuk faedah anak-anak didikan.

Namun, sejauh manakah guru-guru Sains dan Matematik ini telah menggunakan kemudahan yang diberi dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Oleh itu suatu kajian perlu dijalankan bagi menjawab persoalan di atas. Kajian ini merupakan suatu kajian tinjauan terhadap tahap penggunaan media komputer (internet dan perisian kursus yang dibekalkan) dalam pengajaran Sains dan Matematik dalam kalangan guru-guru Sains dan Matematik sekolah menengah dan ia juga merupakan kajian kes yang dijalankan bagi daerah Kinta Utara. Hasil kajian ini boleh menyumbang maklumat kepada pentadbir sekolah dan kepada pegawai pendidikan daerah bagi membantu pihak-pihak yang berkenaan dalam membuat perancangan dan strategi untuk melengkapkan guru-guru Sains dan Matematik dengan kemahiran-kemahiran yang perlu agar guru-guru dapat menggunakan media ini dengan lebih kerap dan efektif.

Kajian ini juga dapat membantu pihak-pihak yang berkenaan mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru Sains dan Matematik dalam melaksanakan P&P. Dan akhir sekali kajian ini diharap dapat dijadikan panduan kepada pengkaji-pengkaji lain dan individu-individu yang terbabit secara langsung dalam pembangunan guru-guru Sains dan Matematik dalam cabaran dan impak globalisasi.

1.6Skop dan Batasan Kajian

Skop kajian hanya difokuskan kepada guru-guru yang mengajar Sains dan Matematik iaitu tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) di daerah Kinta Utara sahaja. Tinjauan tidak dapat dilakukan ke atas semua guru Sains dan Matematik di sekolah-sekolah yang berkenaan kerana ramai guru terlibat dengan program sekolah daerah Kinta Utara ketika kajian dijalankan.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

Norhayati Abd Mukti (2000) dalam kajiannya ke atas 15 orang guru yang mengajar komputer dalam pendidikan mendapati bahawa faktor-faktor latar belakang guru, sikap dan keprihatinan guru memberikan makna yang besar ke atas tahap penggunaan komputer di dalam kelas. Guru yang mempunyai lebih pengetahuan menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan guru yang kurang berpengetahuan menyedari bahawa mereka memerlukan lebih kemahiran dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi di dalam kelas. Antara masalah yang dikenalpasti dalam kajian ini ialah guru tidak mempunyai cukup masa untuk menyediakan bahan pengajaran menggunakan komputer kerana dibebani dengan masa mengajar yang penuh di samping tugas-tugas lain yang dipertanggungjawabkan.

Hasil kajian Sham Ibrahim (2003) ke atas 119 orang guru sekolah menengah daerah Jelebu mendapati bahawa perisian multimedia mampu memenuhi masa pengajaran dengan efektif, membantu guru menjalankan aktiviti dalam kelas, dapat mencapai objektif yang disasarkan, mempertingkatkan minat pelajar dan boleh dijadikan bahan rujukan yang berguna kepada guru.

Dalam kajian yang dijalankan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM (2003) ke atas 206 orang pengetua, 818 orang guru bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Sains dan Matematik dan 3043 pelajar Tingkatan 1, 2 dan 4 di beberapa buah sekolah menengah seluruh negara, mendapati bahawa tahap kesediaan sekolah menengah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer masih di peringkat awal dan persepsi di kalangan guru dan pelajar sangat positif terhadap penggunaan komputer. Kemudahan infrastruktur fizikal dan teknologi harus diperkemas dan dipertingkatkan terlebih dahulu.

Melalui kajian yang telah dijalankan oleh Nazamud-din (2004) terhadap guru-guru sains di sekolah menengah bahagian Kuching/Samarahan mendapati guru-guru mempunyai tahap pengetahuan, kemahiran dan latihan sedia ada yang sederhana. Beliau juga mendapati tahap keperluan pengetahuan dan latihan adalah besar dan tahap keperluan kemahiran adalah sederhana. Jadi, suatu program latihan yang tersusun dan komprehensif perlu dilaksanakan bagi menambah pengetahuan dan kemahiran asas dan penggunaan teknologi maklumat guru-guru sains dalam perkhidmatan.

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini merupakan kajian tinjauan di mana instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik yang terdiri daripada empat bahagian iaitu:

Bahagian A: maklumat latar belakang respondan,

Bahagian B: kekerapan penggunaan media pengajaran dalam pengajaran Sains dan Matematik

Bahagian C: tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran Sains dan Matematik

Bahagian D: kekangan dalam penggunaan media komputer dalam pengajaran Sains dan Matematik.

Soal selidik diberi kepada guru-guru melalui ketua panitia atau ketua bidang Sains dan Matematik. Data-data dikumpul dan analisa dibuat dalam bentuk peratusan. Jika peratusan melebihi 85%, ini diletakkan sangat baik, 70% hingga 84% dikatakan baik, 50% hingga 69% adalah sederhana manakala kurang dari 50% dikatakan tahap rendah.

Responden dalam kajian ini terdiri dari 33 guru Sains dan Matematik (18 guru sains dan 15 guru matematik) di daerah Kinta Utara. Empat buah sekolah telah dipilih dan sekolah-sekolah tersebut adalah :

a)SMK Wira Jaya, Ipoh – 6 guru sains dan 2 guru matematik

b)SMK Seri Ampang, Ipoh – 3 guru sains dan 3 guru matematik

c)SMK Tasek Damai, Ipoh – 6 guru sains dan 6 guru matematik

d)SMK Rapat Setia, Ipoh – 3 guru sains dan 4 guru matematik

Daripada jumlah tersebut guru lelaki adalah sebanyak 7 orang dan 26 guru perempuan.

BAB 4

DAPATAN KAJIAN

4.1Latar belakang responden

Rajah – rajah dibawah : Latar belakang responden yang membuat perbandingan dalam kategori jantina, ras, umur dan pengalaman mengajar

Guru Sains

Guru Matematik

Dari hasil kajian hanya 16.7% dari bilangan responden terdiri daripada guru-guru lelaki, selebihnya guru-guru perempuan. 94.4% guru Melayu, 5.6% guru Cina dan tiada guru India. Kebanyakan guru berumur 41 tahun ke atas iaitu 38.9% berumur 41-45 tahun dan 33.3% berumur 46 tahun ke atas dan ini bermaksud majoriti guru-guru sains di sekolah yang dikaji mempunyai pengalaman mengajar lebih dari 15 tahun.

Dari hasil kajian terdapat 26.7% daripada responden adalah guru lelaki dan 73.3% adalah guru perempuan. 53.4% berumur antara 24-35 tahun dan ini menunjukkan majoriti respondan mempunyai pengalaman mengajar kurang dari 10 tahun. Dari segi ras, 93.3% merupakan guru Melayu, 6.7% guru Cina dan tiada guru India.

Rajah 2 di atas : Latar belakang responden yang membandingkan kemahiran komputer dan internet, juga kehadiran dalam kursus komputer.

Guru Sains

Guru Matematik

Merujuk rajah 2, majoriti responden mempunyai kemahiran yang sederhana dalam penggunaan komputer dan internet iaitu 72.2% sederhana mahir menggunakan komputer dan 66.7% sederhana mahir menggunakan internet. Ini mungkin disebabkan kebanyakan guru telah diberi pendedahan tentang penggunaan komputer dan internet semasa menghadiri kursus komputer. 83.3% responden pernah mengikuti kursus komputer.

Merujuk rajah 2, 86.7% responden sederhana mahir menggunakan komputer dan 73.3% sederhana mahir menggunakan internet. Peratus yang tinggi ini juga di sebabkan kebanyakan guru iaitu 66.7% pernah mengikuti kursus komputer.

Jika dibandingkan penggunaan komputer dengan penggunaan internet, sama ada di kalangan guru-guru sains atau matematik, di dapati peratus responden yang menggunakan komputer lebih daripada peratus responden yang menggunakan internet. Ini mungkin disebabkan ada di antara responden yang tidak mempunyai talian internet di rumah.

4.2Tahap Penggunaan Media Pengajaran Dalam Pengajaran Sains dan Matematik

Buku Teks

Lembaran Kerja

Buku Kerja

OHP

Komputer(ppt,msword,excel)

Komputer(Perisian kursus)

Komputer(Internet)

Radio(Audiotape/ audio CD)

Objek Sebenar

Video(tape/DVD/VCD)

Carta

Sains

Matematik

Sains

Matematik

Berdasarkan dapatan di atas didapati media pengajaran yang berada pada tahap penggunaan yang sangat baik ialah buku teks (100%), lembaran kerja dan objek sebenar (86%), dan

Media yang berada pada tahap penggunaan yang baik ialah komputer(perisian kursus- 83% ), komputer(msword, ppt, excel-79%), carta(78%), OHP(72%) dan buku kerja(71%)

Media yang berada pada tahap penggunaan yang rendah pula ialah komputer(internet-31%), video(36%), radio(24%)

Media yang berada pada tahap penggunaan yang sangat baik ialah buku teks(95%) dan lembaran kerja(87%)

Media yang berada pada tahap penggunaan yang sederhana ialah objek sebenar(65%), komputer(perisian kursus-62%), buku kerja(60%), carta(53%) dan komputer(msword, ppt, excel-52%)

Media yang berada pada tahap penggunaan yang rendah ialah OHP(22%),komputer (internet-22%), video(20%) dan radio(7%)

Jika dilihat pada penggunaan perisian kursus, lebih ramai guru-guru sains yang menggunakannya berbanding dengan guru-guru Matematik. Ini mungkin kerana peralatan-peralatan ICT yang diperlukan untuk menggunakan perisian kursus telah dilengkapkan di dalam makmal sains. Guru-guru sains tidak perlu membawa peralatan yang banyak ke dalam kelas dan tidak perlu menempah bilik tayangan atau bilik media untuk menggunakan perisian kursus ini. Di samping itu, setiap makmal sains mempunyai pembantu makmal yang boleh membantu guru-guru memasang dan menutup kembali peralatan-peralatan yang telah digunakan. Berbanding guru-guru Matematik terpaksa menggunakan bilik tayangan atau bilik media atau terpaksa membawa peralatan seperti ”laptop, lcd, extension wire” di samping buku rekod mengajar ke dalam kelas. Jika dibandingkan penggunaan internet, tahap penggunaanya masih pada tahap yang rendah bagi kedua-dua panitia sains dan matematik.

4.3Tahap Penggunaan Media Komputer Dalam Pengajaran

i)Perisian Kursus

Sains

Matematik

Dari segi pengenalpastian perisian kursus yang sesuai, penginstalsian, ”explore” sebelum digunakan dan suka menggunakan perisian, guru-guru sains menunjukkan peratusan persetujuan yang tinggi. 94.4% guru-guru sains bersetuju perisian kursus membantu mereka mencapai objektif pengajaran.

Hanya 44.4% guru mengambil masa yang lama untuk memasang alatan dan 44.6% guru tidak boleh mengatasi masalah teknikal yang berlaku.

Di kalangan guru-guru matematik juga peratusan persetujuan agak tinggi dari segi pengenalpastian perisian kursus yang sesuai, penginstalsian dan ”explore” sebelum digunakan. Cuma dari segi penggunaan, hanya 60% guru matematik suka menggunakan perisian kursus. Walaupun begitu, 80% guru bersetuju perisian kursus membantu mereka mencapai objektif pengajaran.

66.7% guru mengambil masa yang lama bagi memasang alatan dan 60% guru tidak boleh mengatasi masalah teknikal yang berlaku

Jika dibandingkan minat kepada perisian kursus di kalangan guru-guru sains dan matematik, guru-guru sains lebih menampakkan minat menggunakannya dalam pengajaran.

ii)Internet

Sains

Matematik

Hasil dapatan menunjukkan majoriti guru-guru sains mempunyai tahap pengetahuan yang baik tentang penggunaan internet.

Guru-guru matematik juga mempunyai tahap pengetahuan yang baik tentang internet.

Jika dibandingkan tahap pengetahuan guru-guru sains dengan guru-guru matematik, di dapati guru-guru sains lebih berpengetahuan tentang internet berbanding guru-guru matematik, namun perbezaannya tidak begitu ketara.

4.4Kekangan Dalam Penggunaan Media Komputer Dalam Pengajaran

Daripada dapatan, di dapati berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh guru-guru sains dan matematik dalam menggunakan media komputer dalam pengajaran sains dan matematik :

i)Sains

Lebih 50% guru-guru sains bersetuju bahawa :

1. Guru tidak mempunyai cukup masa untuk meneliti dan menggunakan perisian kursus kerana tugas mengajar yang banyak.(83.3%)

1. Guru tidak mempunyai cukup masa untuk melayari internet kerana dibebani dengan tugas mengajar dan lain-lain tugas yang dipertanggungjawabkan.(83.3%)

1. Guru terpaksa membawa banyak alat seperti ”laptop”, ”lcd”, buku rekod mengajar dan lain-lain ke dalam kelas.(61.1%)

1. Alatan yang telah disediakan di dalam kelas tidak berfungsi dengan baik.(61.1%)

1. Talian internet di sekolah kurang memuaskan.(50%)

(kurang dari 50% guru sains bersetuju bahawa : )

1. Tiada kakitangan terlatih untuk membantu dalam penggunaan media komputer dalam pengajaran.(38.9%)

1. Ada bilik-bilik darjah yang tidak mempunyai kelengkapan peralatan yang cukup untuk penggunaan media komputer dalam pengajaran.(27.8%)

1. Tiada talian internet di rumah.(27.8%)

1. Bilik darjah yang dilengkapi dengan skrin dan ”speaker” terletak jauh dari bilik guru.(27.8%)

1. Tiada kursus dalaman tentang penggunaan media komputer untuk guru.(16.7%)

1. Perisian kursus sukar diperolehi.(16.7%)

1. Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan media komputer.(16.7%)

Tiada masalah dari segi galakan daripada pihak pentadbir.

ii)Matematik

(lebih 50% guru matematik bersetuju bahawa :)

1. Guru tidak mempunyai cukup masa untuk meneliti atau menggunakan perisian kursus kerana tugas mengajar yang banyak.(93.3%)

1. Guru tidak mempunyai cukup masa untuk melayari internet kerana dibebani dengan tugas mengajar dan tugas-tugas lain yang dipertanggungjawabkan.(93.3%)

1. Guru terpaksa membawa banyak alat seperti ”laptop”, ”lcd”, buku rekod mengajar dan lain-lain ke dalam kelas.(80.0%)

1. Tiada kakitangan terlatih untuk membantu dalam penggunaan media komputer dalam pengajaran.(60.0%)

(kurang dari 50% guru matematik bersetuju bahawa : )

1. Ada bilik-bilik darjah yang tidak mempunyai kelengkapan peralatan yang cukup untuk penggunaan media komputer dalam pengajaran.(46.7%)

1. Alatan yang telah disediakan di dalam kelas tidak berfungsi dengan baik.(46.7%)

1. Tiada kursus dalaman tentang penggunaan media komputer untuk guru.(40.0%)

1. Talian internet di sekolah kurang memuaskan.(40.0%)

1. Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan media komputer.(40.0%)

1. Bilik darjah yang dilengkapi dengan skrin dan ”speaker” terletak jauh dari bilik guru.(33.3%)

1. Tiada talian internet di rumah.(33.3%)

1. Perisian kursus sukar diperolehi.(33.3%)

Tiada masalah dari segi galakan daripada pihak pentadbir.

BAB 5

KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1KESIMPULAN

Dari hasil tinjauan yang dibuat, kebanyakan guru sains di empat buah sekolah daerah Kinta Utara ini telahpun menggunakan kemudahan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membantu mereka melaksanakan P&P dengan berkesan. Mereka telah menggunakan perisian kursus dengan baik. Ini dibuktikan dengan tahap penggunaan perisian kursus sebanyak 83%. Ini menunjukkan guru-guru sains di daerah ini mempunyai sikap yang sangat baik terhadap penggunaan perisian kursus dalam membantu pengajaran mereka di dalam kelas. Walaupun kebanyakan guru sains adalah guru yang berumur lebih daripada 41 tahun, namun mereka tidak takut untuk menggunakan teknologi. Sikap beginilah yang sepatutnya ada pada setiap guru sains dan matematik dalam melaksanakan P&P dengan berkesan.

Jika dibandingkan dengan penggunaan perisian kursus dalam kalangan guru-guru matematik, ia agak rendah iaitu tahap penggunaannya sebanyak 62%. Ini kerana pengajaran dan pembelajaran matematik banyak dilakukan di dalam kelas atau bilik media atau bilik tayangan berbanding dengan pengajaran dan pembelajaran Sains dilakukan di dalam makmal yang memang telah dilengkapkan dengan peralatan ICT seperti ”lcd projector”, skrin dan ”speaker”. Disamping itu juga setiap makmal mempunyai pembantu makmal yang dapat membantu guru-guru sains menyediakan peralatan ICT sebelum mengajar dan mengemaskannya kembali setelah habis pengajaran. Mungkin pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan ICT dapat dijalankan dengan lebih baik andainya setiap sekolah mempunyai makmal matematik yang dapat menempatkan banyak peralatan ICT dan alat-alat bantu mengajar matematik yang lain. Guru-guru matematik tidak perlu lagi ”berebut-rebut” menempah bilik tayangan atau bilik media yang sangat terhad dalam melaksanakan pengajaran menggunakan perisian kursus yang dibekalkan.

Walau bagaimanapun, tahap penggunaan internet agak rendah dan perlu ada suatu tindakan dilakukan untuk menggalakkan guru-guru menggunakan internet dengan berkesan. Terlalu banyak maklumat yang boleh diperolehi daripada internet, namun masih ramai guru yang tidak menggunakannya. Kebanyakan guru sains dan matematik telahpun menghadiri kursus pendedahan ICT yang dianjurkan oleh kementerian seperti BPPT (Bimbingan Perguruan Profesional Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi) dan oleh Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) atau Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Dalam kursus-kursus berkenaan guru-guru didedahkan dan diberi kemahiran menggunakan internet dalam mencari maklumat atau bahan pengajaran dan guru-guru juga diberi kemahiran tentang penggunaan komputer dalam menghasilkan bahan pengajaran. Jadi, dari segi pengetahuan dan kemahiran, guru-guru telahpun ada walaupun pada tahap yang sederhana.

Masalah yang sering dikemukan oleh para guru sama ada guru-guru sains atau matematik ialah kekurangan masa sama ada untuk mencari maklumat dari internet dan menggunakannya dalam pengajaran atau membina bahan pengajaran menggunakan komputer. Kekangan dari segi masa juga menyebabkan guru-guru tidak sempat meneliti bahagian-bahagian perisian kursus yang sesuai digunakan bagi tahap pencapaian pelajar-pelajar yang tertentu.

5.2CADANGAN KAJIAN

Beberapa usaha boleh dicadangkan bagi mengatasi masalah tersebut :

1. Pihak panitia sekolah masing-masing boleh mengadakan kursus dalaman berkala bagi memberi kemahiran kepada guru-guru yang masih belum mahir menggunakan internet dalam mencari maklumat untuk bahan pengajaran, juga kepada guru-guru yang masih belum mahir menggunakan komputer untuk membina bahan pengajaran.

1. Pihak panitia juga boleh mengadakan mengadakan suatu perjumpaan bagi meneliti perisian kursus yang dibekalkan. Guru-guru boleh dibahagikan dalam kumpulan mengikut tingkatan yang diajar dan membincangkan kaedah terbaik menggunakan perisian kursus yang dibekalkan. Jika perlu sama-sama menghasilkan suatu modul untuk digunakan bersama perisian kursus berkenaan.

1. Pihak panitia daerah boleh mewujudkan suatu pasukan pembina bahan pengajaran menggunakan komputer dan internet dan bahan yang dihasilkan dikongsi bersama. Topik diagih mengikut sekolah.

Kesimpulannya, guru-guru sains dan matematik mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran sama ada dari segi penggunaan perisian kursus atau penggunaan internet. Namun, kekangan masa yang disebabkan tugas yang begitu banyak di samping kemahiran dan pengetahuan yang terhad, maka guru tidak dapat menggunakan sepenuhnya kemudahan itu dalam pengajaran mereka.

Adalah diharapkan pihak panitia sekolah dan panitia daerah dapat memainkan peranan bagi membantu guru-guru ini menggunakan media komputer dalam pengajaran agar perlaksanaan P&P dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pihak pentadbir pula harus meneliti kelengkapan infrastruktur ICT yang ada di sekolah agar semuanya boleh berfungsi dengan baik dan berkesan.

5.3PENUTUP

Penggunaan media komputer dan internet mempunyai potensi untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi, para guru perlu dibantu bagi membolehkan mereka menggunakan teknologi ini dalam pengajaran mereka supaya guru-guru sains dan matematik ini dapat menyahut cabaran masa depan dengan lebih yakin. Perkembangan dan kemajuan teknologi perlu diikuti dengan perubahan dalam pendidikan iaitu memanfaatkan penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Walaupun penggunaan teknologi menghadapi pelbagai halangan, ini sepatutnya tidak mematahkan semangat guru untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan metematik. Harus diingat bahawa teknologi merupakan hanya alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam erti kata yang luas. Pendidikan hari ini adalah untuk kecemerlangan masa hadapan.

BIBLIOGRAFI

1.Effandi, Norazah & Sabri.(2007). Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors.

2. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kajian Kesediaan Sekolah Menengah Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantu Komputer. Kuala Lumpur : BPPDP,2003

Artikel atas talian :

http://www.apps.emoe.gov.my/.../2003%20(3)%20Kesediaan%20sekolah%20menengah%20melaksanakan%20p%20&%20p%20berba.pdf

3. Nazamud-din Alias (2004), Taksiran Keperluan Penguasaan Teknologi Maklumat Di Kalangan Guru Sains Dalam Perkhidmatan. Jurnal Penyelidikan MPBL. Jilid 5,2004

Jurnal atas talian :

www.mpbl.edu.my/inter/penyelidikan/jurnalpapers/Jurnal2004/nazam2004.pdf

4. Norhayati Abd Mukti (2000),Computer Technology In Malaysia : Teacher’s Background Characteristics, Attitudes And Concerns, EJISDC (2000) 3, 8, 1-13

Jurnal atas talian : The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries

www.ejisdc.org:8011/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/20/20

5. Norida Suhadi (2001). Tahap Penggunaan Komputer Dalam Proses Penghasilan Bahan Pengajaran.Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat. Tesis Sarjana Universiti Putra Malaysia

6.Seels, B.B. & Richey, R.C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington D.C: Association for Educational Communication and Technology.

7.Rozinah Jamaludin. (2003). Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors.

8. Sham b. Ibrahim (2003). Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru di Daerah Jelebu. Kertas Projek Sarjana Universiti Putra Malaysia

9.Titian,Keluaran Khas Kementerian Pelajaran Malaysia,.(2006). Utusan Malaysia, Selasa, 29 Ogos 2006

Atas talian : http://web.utm.my/cict/index.php?option=content&task=view&id=400&Itemid=246

TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK

958760225262227206553

10086717279833124368678

Skor Kekerapan Penggunaan

15

94.4

5.6

0

93.3

6.7

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Peratus

SainsMatematik

Taburan Sampel Kajian Mengikut Ras

Melayu

Cina

India

Taburan Sampel Kajian Mengikut Umur

11.1

5.6

11.1

38.9

33.3

26.726.7

13.3

20

13.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

24-3031-3536-4041-4546+

Umur

Peratus

Sains

Matematik

Taburan Sampel Kajian Mengikut Pengalaman

Mengajar

16.7

0

11.1

72.2

40

20

13.3

26.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1-56-1011-1515+

Tahun

Peratus

Sains

Matematik

Perbandingan Kemahiran Komputer dan Internet

di Kalangan Guru-guru Sains dan Matematik

22.2

16.7

72.2

66.7

5.6

16.7

13.313.3

86.7

73.3

0

13.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mahir komMahir internetSed Mahir KomSed Mahir

Internet

Tidak Mahir

Kom

Tidak Mahir

Inernet

Kategori Kemahiran

Peratus

Sains

Matematik

83.3

16.7

66.7

33.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Peratus

SainsMatematik

Hadir dan Tidak Hadir Kursus Komputer

Pernah HadirTida Pernah Hadir

Chart195100878660712272527962832231724203665865378

Skor Kekerapan Penggunaan
TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK

Data D SainsBAHAGIAN D : KEKANGAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTERDALAM PENGAJARANPANDUAN MENJAWAB :Sila nilaikan tahap persetujuan anda terhadap item yang dinyatakan di bawahsainsNoItemSangatSetujuTidakTidakJUMLAHPERATUSSetujuPastiSetujuSETUJU1Tidak ada kakitangan yang terlatih untukmembantu saya dalam penggunaan media7651838.9komputer2Kurangnya galakan daripada pihak pentadbiran0315180.0dalam penggunaan media komputer3Bilik-bilik darjah tidak mempunyai peralatan/51121827.8kelengkapan yang cukup untuk penggunaanmedia komputer4Guru-guru terpaksa membawa banyak alat11161861.1seperti 'laptop', 'lcd', buku rekod mengajar danlain-lain dalam kelas5Bilik darjah yang dilengkapi dengan skrin dan52111827.8speaker terletak jauh dari bilik guru6Alatan yang telah disediakan dalam kelas-kelas11251861.1tertentu tidak berfungsi dengan baik7Tiada kursus dalaman tentang penggunaan35101816.7media komputer untuk guru8Perisian kursus (CD courseware) sukar32131816.7didapati9Talian internet di sekolah kurang memuaskan9271850.010Tiada talian internet di rumah.50131827.811Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran3781816.7dalam penggunaan media komputer12Guru tidak mempunyai cukup masa untuk15211883.3meneliti dan menggunakan perisian kursuskerana tugas mengajar yang banyak.13Guru tidak mempuyai cukup masa untuk15211883.3melayari internet kerana dibebani dengantugas mengajar dan lain-lain tugas yangdipertanggungjawabkan.

Data D MatBAHAGIAN D : KEKANGAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTERDALAM PENGAJARANPANDUAN MENJAWAB :Sila nilaikan tahap persetujuan anda terhadap item yang dinyatakan di bawahMATEMATIKNoItemSangatSetujuTidakTidakPeratusSetujuPastiSetujuJumlahSetuju1Tidak ada kakitangan yang terlatih untukmembantu saya dalam penggunaan media9151560.0komputer2Kurangnya galakan daripada pihak pentadbiran0312150.0dalam penggunaan media komputer3Bilik-bilik darjah tidak mempunyai peralatan/7081546.7kelengkapan yang cukup untuk penggunaanmedia komputer4Guru-guru terpaksa membawa banyak alat12121580.0seperti 'laptop', 'lcd', buku rekod mengajar danlain-lain dalam kelas5Bilik darjah yang dilengkapi dengan skrin dan50101533.3speaker terletak jauh dari bilik guru6Alatan yang telah disediakan dalam kelas-kelas7081546.7tertentu tidak berfungsi dengan baik7Tiada kursus dalaman tentang penggunaan6181540.0media komputer untuk guru8Perisian kursus (CD courseware) sukar5641533.3didapati9Talian internet di sekolah kurang memuaskan6451540.010Tiada talian internet di rumah.5281533.311Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran6361540.0dalam penggunaan media komputer12Guru tidak mempunyai cukup masa untuk14101593.3meneliti dan menggunakan perisian kursuskerana tugas mengajar yang banyak.13Guru tidak mempuyai cukup masa untuk14101593.3melayari internet kerana dibebani dengantugas mengajar dan lain-lain tugas yangdipertanggungjawabkan.

Data C SainsBAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER DALAMPENGAJARAN ANDAPANDUAN MENJAWAB :Sila nilaikan tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran anda.Secara ikhlas tanda ( / ) pada ruangan pilihan anda berdasarkan persetujuananda terhadap item yang dinyatakanSAINSNoItemperatusTidakperatusSetujuSetujux setuju1Saya menggunakan komputer untuk membina1583.3316.7bahan mengajar sendiri2Saya berpengetahuan dalam melayari internet1688.9211.1untuk mendapatkan maklumat3Saya melayari laman web pendidikan seperti1583.3316.7Portal Pendidikan,Cikgu.net,MySchoolnet danlain-lain laman web untuk mencari bahanSetuju83.3dalam pengajaran sayaTidak setuju16.74Saya berpengetahuan dalam memuat turun1477.8422.2(download) bahan yang diperlukan dari internet5Saya berpengetahuan dalam menyalin (copy)1583.3316.7maklumat yang diperolehi dari internet ke dalamMS Word/ Powerpoint/ Excel6Saya tahu tentang perlunya pengenalpastian1810000perisian kursus (courseware) yang sesuaidigunakan dalam pengajaran sayaPenggunaan internet untuk dapatkan maklumat88.97Saya tahu tentang penginstalasian (install) perisian1583.3316.7Penggunaan laman web pendidikan mencari bahan mengajar83.3kursus yang hendak digunakan.Tahu muat turun bahan dari internet77.88Sebelum menggunakan perisian kursus, saya1810000Copy-paste' bahan dari internet ke MsWord/ppt/excel83.3meneliti (explore) terlebih dahulu kesesuaian isikandungan dan persembahan perisian kursusPengenalpastian perisian yang sesuai100tersebut dalam mencapai objektif pengajaranInstall' perisian83.39Perisian kursus yang dibekalkan oleh KPM dapat1794.415.6"Explore" perisian100membantu saya mencapai objektif pengajaranPerisian bantu capai objektif94.4saya.Suka menggunakan perisian94.410Saya suka menggunakan perisian kursus yang1794.415.6Ambil masa lama untuk pasang alatan44.4dibekalkan dalam pengajaran saya.Boleh atasi masalah teknikal55.611Saya mengambil masa yang lama untuk844.41055.6memasang alatan teknologi yang diperlukandalam pengajaran12Saya berpengetahuan dalam mengatasi1055.6844.4masalah teknikal yang berlaku apabilamenggunakan komputer dan lcd

Data C Sains

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM MEMBINA BAHAN MENGAJAR

Data C Mat

Peratus
PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN GURU-GURU SAINS

Data B Sains

Peratus
PENGGUNAAN PERISIAN KURSUS DI KALANGAN GURU-GURU SAINS

Data B MatBAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER DALAMPENGAJARAN ANDAPANDUAN MENJAWAB :Sila nilaikan tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran anda.Secara ikhlas tanda ( / ) pada ruangan pilihan anda berdasarkan persetujuananda terhadap item yang dinyatakanMATEMATIKNoItemperatusTidakperatusSetujuSetujux setuju1Saya menggunakan komputer untuk membina960640bahan mengajar sendiriSetuju60%2Saya berpengetahuan dalam melayari internet1280320Tidak setuju40%untuk mendapatkan maklumat3Saya melayari laman web pendidikan seperti1066.7533.3Portal Pendidikan,Cikgu.net,MySchoolnet danlain-lain laman web untuk mencari bahandalam pengajaran saya4Saya berpengetahuan dalam memuat turun1173.3426.7(download) bahan yang diperlukan dari internet5Saya berpengetahuan dalam menyalin (copy)1386.7213.3maklumat yang diperolehi dari internet ke dalamMS Word/ Powerpoint/ Excel6Saya tahu tentang perlunya pengenalpastian1493.316.7perisian kursus (courseware) yang sesuaidigunakan dalam pengajaran saya7Saya tahu tentang penginstalasian (install) perisian1493.316.7kursus yang hendak digunakan.8Sebelum menggunakan perisian kursus, saya1510000meneliti (explore) terlebih dahulu kesesuaian isikandungan dan persembahan perisian kursustersebut dalam mencapai objektif pengajaran9Perisian kursus yang dibekalkan oleh KPM dapat1280320membantu saya mencapai objektif pengajaranPenggunaan internet untuk dapatkan maklumat80saya.Penggunaan laman web pendidikan mencari bahan mengajar66.710Saya suka menggunakan perisian kursus yang960640Tahu muat turun bahan dari internet73.3dibekalkan dalam pengajaran saya.Copy-paste' bahan dari internet ke MsWord/ppt/excel86.711Saya mengambil masa yang lama untuk1066.7533.3memasang alatan teknologi yang diperlukanPengenalpastian perisian yang sesuai93.3dalam pengajaranInstall' perisian93.312Saya berpengetahuan dalam mengatasi640960"Explore" perisian100masalah teknikal yang berlaku apabilaPerisian bantu capai objektif80menggunakan komputer dan lcdSuka menggunakan perisian60Ambil masa lama untuk pasang alatan66.7Boleh atasi masalah teknikal40SainsMatematikTahu layari internet untuk dapat maklumat88.980Penggunaan laman web pendidikan mencari bahan mengajar83.366.7Tahu muat turun bahan dari internet77.873.3Copy-paste' bahan dari internet ke MsWord/ppt/excel83.386.7SainsMatematikPengenalpastian perisian yang sesuai10093.3Install' perisian83.393.3"Explore" perisian100100Perisian bantu capai objektif94.480Suka menggunakan perisian94.460Ambil masa lama untuk pasang alatan44.466.7Boleh atasi masalah teknikal55.640

Data B Mat

MENGGUNAKAN KOMPUTER MEMBINA BAHAN MENGAJAR DI KALANGAN GURU MATEMATIK

Data A Sains

Peratus
PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN GURU-GURU MATEMATIK
80%
66.7%
73.3%
86.7%

Sheet1

Peratus
PENGGUNAAN PERISIAN KURSUS DI KALANGAN GURU-GURU MATEMATIK

Data A Mat

Sains
Matematik
Peratus
Penggunaan Internet Di Kalangan Guru-guru Sains dan Matematik

Soal selidik A

Sains
Matematik
Peratus
Penggunaan Perisian Kursus Di Kalangan Guru-guru Sains dan Matematik

Soal selidik BBAHAGIAN B : TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAMPENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIKPANDUAN MENJAWAB :Sila tandakan kekerapan anda menggunakan media pengajaran berikutdalam pengajaran anda.SainsJumlah guru : 18NoItemSelaluKadangJarangSekaliTidakJumlahJumlahPeratusKadangjarangSekalaPernahSkor1Buku teks18000018721002Lembaran Kerja1151101862863Buku kerja852031851714OHP835111852725Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)6101101857796Komputer (Perisian Kursus)980011860837Komputer (Internet)124471822318Radio (Audiotape/Audio CD)212211181724Buku teks909Video (Videotape/DVD/VCD)41238182636Lembaran Kerja8010Objek sebenar atau model98100186286Buku kerja6911Carta76500185678OHP70Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)75Komputer (Perisian Kursus)78Komputer (Internet)40Radio (Audiotape/Audio CD)35Video (Videotape/DVD/VCD)44Objek sebenar atau model80Carta747290Buku teks951006780Lembaran Kerja87865169Buku kerja60712870OHP22724675Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)52795278Komputer (Perisian Kursus)62832840Komputer (Internet)22311935Radio (Audiotape/Audio CD)7242744Video (Videotape/DVD/VCD)20365480Objek sebenar atau model65864774Carta5378

Soal selidik B

Skor Kekerapan Penggunaan
TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK

Soal selidik CBAHAGIAN B : TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAMPENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIKPANDUAN MENJAWAB :Sila tandakan kekerapan anda menggunakan media pengajaran berikutdalam pengajaran anda.(Matematik)Jumlah guru : 15NoItemSelaluKadangJarangSekaliTidakJumlahJumlahPeratusKadangjarangSekalaPernahSkor1Buku teks1400101557952Lembaran Kerja950101552873Buku kerja361411536604OHP003751513225Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)334231531526Komputer (Perisian Kursus)524311537627Komputer (Internet)023191513228Radio (Audiotape/Audio CD)00041115479Video (Videotape/DVD/VCD)2004915122010Objek sebenar atau model2823015396511Carta07431153253SainsMatematikBuku teks72Buku teks72Lembaran Kerja67Lembaran Kerja67Buku kerja51Buku kerja51OHP28OHP28Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)46Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)46Komputer (Perisian Kursus)52Komputer (Perisian Kursus)52Komputer (Internet)28Komputer (Internet)28Radio (Audiotape/Audio CD)19Radio (Audiotape/Audio CD)19Video (Videotape/DVD/VCD)27Video (Videotape/DVD/VCD)27Objek sebenar atau model54Objek sebenar atau model54Carta47Carta47

Buku Teks
Lembaran Kerja
Buku Kerja
OHP
Komputer(ppt,msword,excel)
Komputer(Perisian kursus)
Komputer(Internet)
Radio(Audiotape/ audio CD)
Objek Sebenar
Video(tape/DVD/VCD)
Carta
Sains
Matematik
Buku teks
Lembaran Kerja
Buku kerja
OHP
Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)
Komputer (Perisian Kursus)
Komputer (Internet)
Radio (Audiotape/Audio CD)
Video (Videotape/DVD/VCD)
Objek sebenar atau model
Carta
Media Pengajaran
Skor Kekerapan Penggunaan
TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN SAINS

Soal selidik C

Buku teks
Lembaran Kerja
Buku kerja
OHP
Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)
Komputer (Perisian Kursus)
Komputer (Internet)
Radio (Audiotape/Audio CD)
Video (Videotape/DVD/VCD)
Objek sebenar atau model
Carta
Media Pengajaran
Skor Kekerapan Penggunaan
TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN MATEMATIK

Soal selidik DDATA SAMPEL GURU SAINSSMK Abu BakarSMK Bukit CerminSMK Seberang TemerlohSMK Paya PulaiJumlahPeratusPanitiaGuru Sains636318100.0100.0Lelaki1002316.716.7GenderPerempuan53611583.383.3Melayu53631794.494.4RasCina100015.65.6Lelaki16.7India000000.00.0Perempuan88.3Lain-lain000000.00.024 - 300101211.111.131 - 35000115.65.6Melayu94.4Umur36 - 401001211.111.1Cina5.641 - 452140738.938.9India046 +3120633.333.3Pengalaman1 - 50102316.716.724 - 3011.1Mengajar6 - 10000000.00.031 - 355.611 - 151001211.111.136 - 4011.115+52601372.272.241 - 4538.9KemahiranTidak Mahir001015.65.646 +33.3KomputerSederhana Mahir63311372.272.2KomputerInternetMahir0022422.222.21 - 516.7Tidak Mahir5.616.7KemahiranTidak Mahir0120316.716.76 - 100Sederhana Mahir72.266.7InternetSederhana Mahir62311266.766.711 - 1511.1Mahir22.216.7Mahir0012316.716.715+72.2Ikuti KursusPernah43531583.383.3Pernah83.3KomputerTidak Pernah2010316.716.7Tidak Pernah16.7

Soal selidik D

Taburan Sampel Kajian (Guru Sains)Mengikut Gender
Ras
Peratus
TABURAN SAMPEL KAJIAN (SAINS) MENGIKUT RAS
TABURAN SAMPEL KAJIAN (SAINS) MENGIKUT UMUR
Tahun
Peratus
TABURAN SAMPEL KAJIAN (SAINS) MENGIKUT PENGALAMAN MENGAJAR
Komputer
Internet
Peratus
PERBANDINGAN TAHAP KEMAHIRAN KOMPUTER DAN INTERNET SAMPEL KAJIAN (SAINS)
Pernah
Tidak Pernah
Peratus
TABURAN SAMPEL KAJIAN (SAINS) MENGIKUT KURSUS KOMPUTER YANG DIHADIRI
Pernah, 83.3%
Tidak Pernah, 16.7%
Peratus Sampel Kajian (Sains) Yang Pernah dan Tidak Pernah Mengikuti Kursus Komputer

SainsMatematikMelayu94.493.3Cina5.66.7India00SainsMatematik24-3011.126.731-355.626.736-4011.113.341-4538.92046+33.313.3SainsMatematik1-516.7406-1002011-1511.113.315+72.226.7SainsMatematikPernah Hadir83.366.7Tida Pernah Hadir16.733.3SainsMatematikMahir Kom22.213.3Sed Mahir Kom72.286.7Tidak Mahir Kom5.60Mahir Int16.713.3Sed Mahir Int66.773.3Tidak Mahir Int16.713.3SainsMatematikMahir kom22.213.3Mahir internet16.713.3Sed Mahir Kom72.286.7Sed Mahir Internet66.773.3Tidak Mahir Kom5.60Tidak Mahir Inernet16.713.3

Melayu
Cina
India
Peratus
Taburan Sampel Kajian Mengikut Ras
Sains
Matematik
Umur
Peratus
Taburan Sampel Kajian Mengikut Umur
Sains
Matematik
Tahun
Peratus
Taburan Sampel Kajian Mengikut Pengalaman Mengajar
Pernah Hadir
Tida Pernah Hadir
Peratus
Hadir dan Tidak Hadir Kursus Komputer
Sains
Matematik
Kategori Kemahiran
Peratus
Perbandingan Kemahiran Komputer dan Internet di Kalangan Guru-guru Sains dan Matematik

DATA SAMPEL GURU MATEMATIKSMK Abu BakarSMK Bukit CerminSMK Seberang TemerlohSMK Paya PulaiJumlahPeratusPanitiaGuru Matematik236415100.0Lelaki0022426.7GenderPepempuan23421173.3Melayu13641493.3RasCina100016.7India000000.0Lain-lain000000.024 - 300301426.731 - 350031426.7Umur36 - 400002213.341 - 451020320.046 +1010213.3Pengalaman1 - 50321640.0Mengajar6 - 100012320.011 - 150011213.315+2020426.7KemahiranTidak Mahir000000.0KomputerSederhana Mahir13631386.7Mahir1001213.3KemahiranTidak Mahir0110213.3InternetSederhana Mahir12531173.3Mahir1001213.3Ikuti KursusPernah12521066.7KomputerTidak Pernah1112533.3Lelaki26.724 - 3026.71 - 5 tahun40Pepempuan73.331 - 3526.76 - 10 tahun2036 - 4013.311 - 15 tahun13.3Melayu93.341 - 452015 tahun keatas26.7Cina6.746 +13.3India0Tidak Mahir0%Tidak Mahir13.3%Sederhana Mahir86.70%Sederhana Mahir73.3%Mahir13.30%Mahir13.3%komputerinternetTidak Mahir0%13.3%Pernah66.7%Sederhana Mahir86.70%73.3%Tidak Pernah33.3%Mahir13.30%13.3%SainsMatematikLelaki16.726.7Perempuan88.373.3

Perempuan73.3%
Ras
Peratus
Taburan Sampel Kajian (Guru Matematik) Mengikut Ras
24 - 30 tahun
31 - 35 tahun
36 - 40 tahun
41 - 45 tahun
46 tahun ke atas
Taburan Sampel Kajian (Matematik) Mengikut Umur
Taburan Sampel Kajian (Matematik) Mengikut Pengalaman Mengajar
Kemahiran Komputer
Peratus
Taburan Sampel Kajian (Matematik) Mengikut Kemahiran Komputer
Kemahiran Internet
Peratus
Taburan Sampel Kajian (Matematik) Mengikut Kemahiran Internet
Peratus Sampel Kajian (Matematik) Yang Pernah dan Tidak Pernah Mengikuti Kursus Komputer
komputer
internet
Peratus
PERBANDINGAN KEMAHIRAN KOMPUTER DAN INTERNET SAMPEL KAJIAN (MATEMATIK)
Lelaki
Perempuan
Mata Pelajaran
Peratus
Taburan Sampel Kajian Mengikut Gender
16.7%
26.7%
88.3%
73.3%

BAHAGIAN A : MAKLUMAT LATAR BELAKANGPANDUAN MENJAWAB : Sila tandakan ( / ) pada ruang yang telah disediakanARAHAN : Sila pilih SATU jawapan sahaja1. Sekolah tempat anda bertugasSMK Abu Bakar TemerlohSMK Bukit Cermin, TemerlohSMK Seberang TemerlohSMK Paya Pulai, Temerloh2. Guru panitia3. GenderSainsLelakiMatematikPerempuan4. Ras5. UmurMelayu24 - 30 tahunCina31 - 35 tahunIndia36 - 40 tahunLain-lain41 - 45 tahun46 tahun ke atas6. Tingkatan yang diajar7. Pengalaman mengajarTingkatan 1-31 - 5 tahunTingkatan 4-56 - 10 tahun11 - 15 tahunlebih dari 15 tahun8. Kemahiran menggunakan komputer10. Kemahiran menggunakan internetTidak mahirTidak MahirSederhana MahirSederhana MahirMahirMahir9. Kursus Komputer (Bppt atau lain-lain)Pernah mengikutiTidak Pernah mengikuti

BAHAGIAN B : TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAMPENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIKPANDUAN MENJAWAB :Sila tandakan kekerapan anda menggunakan media pengajaran berikutdalam pengajaran anda.NoItemSelaluKadangJarangSekaliTidakKadangjarangSekalaPernah1Buku teks2Lembaran Kerja3Buku kerja4OHP5Komputer(Powerpoint/MS Word/Excel)6Komputer (Perisian Kursus)7Komputer (Internet)8Radio (Audiotape/Audio CD)9Video (Videotape/DVD/VCD)10Objek sebenar atau model11Carta

BAHAGIAN C : TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER DALAMPENGAJARAN ANDAPANDUAN MENJAWAB :Sila nilaikan tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran anda.Secara ikhlas tanda ( / ) pada ruangan pilihan anda berdasarkan persetujuananda terhadap item yang dinyatakanNoItemSangatSetujuTidakSgt TidakSetujuSetujuSetuju1Saya menggunakan komputer untuk membinabahan mengajar sendiri2Saya berpengetahuan dalam melayari internetuntuk mendapatkan maklumat3Saya melayari laman web pendidikan sepertiPortal Pendidikan,Cikgu.net,MySchoolnet danlain-lain laman web untuk mencari bahandalam pengajaran saya4Saya berpengetahuan dalam memuat turun(download) bahan yang diperlukan dari internet5Saya berpengetahuan dalam menyalin (copy)maklumat yang diperolehi dari internet ke dalamMS Word/ Powerpoint/ Excel6Saya tahu tentang perlunya pengenalpastianperisian kursus (courseware) yang sesuaidigunakan dalam pengajaran saya7Saya tahu tentang penginstalasian (install) perisiankursus yang hendak digunakan.8Sebelum menggunakan perisian kursus, sayameneliti (explore) terlebih dahulu kesesuaian isikandungan dan persembahan perisian kursustersebut dalam mencapai objektif pengajaran9Perisian kursus yang dibekalkan oleh KPM dapatmembantu saya mencapai objektif pengajaransaya.10Saya suka menggunakan perisian kursus yangdibekalkan dalam pengajaran saya.11Saya mengambil masa yang lama untukmemasang alatan teknologi yang diperlukandalam pengajaran12Saya berpengetahuan dalam mengatasimasalah teknikal yang berlaku apabilamenggunakan komputer dan lcd

BAHAGIAN D : KEKANGAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTERDALAM PENGAJARANPANDUAN MENJAWAB :Sila nilaikan tahap persetujuan anda terhadap item yang dinyatakan di bawahNoItemSangatSetujuTidakTidakSgt TidakSetujuPastiSetujuSetuju1Tidak ada kakitangan yang terlatih untukmembantu saya dalam penggunaan mediakomputer2Kurangnya galakan daripada pihak pentadbirandalam penggunaan media komputer3Bilik-bilik darjah tidak mempunyai peralatan/kelengkapan yang cukup untuk penggunaanmedia komputer4Guru-guru terpaksa membawa banyak alatseperti 'laptop', 'lcd', buku rekod mengajar danlain-lain dalam kelas5Bilik darjah yang dilengkapi dengan skrin danspeaker terletak jauh dari bilik guru6Alatan yang telah disediakan dalam kelas-kelastertentu tidak berfungsi dengan baik7Tiada kursus dalaman tentang penggunaanmedia komputer untuk guru8Perisian kursus (CD courseware) sukardidapati9Talian internet di sekolah kurang memuaskan10Tiada talian internet di rumah.11Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahirandalam penggunaan media komputer12Guru tidak mempunyai cukup masa untukmeneliti dan menggunakan perisian kursuskerana tugas mengajar yang banyak.13Guru tidak mempuyai cukup masa untukmelayari internet kerana dibebani dengantugas mengajar dan lain-lain tugas yangdipertanggungjawabkan.

Penggunaan Perisian Kursus Di Kalangan Guru-guru Sains dan Matematik

100

83.3

100

94.494.4

44.4

55.6

93.393.3

100

80

60

66.7

40

0

20

40

60

80

100

120

Pengenalpastian perisian yang sesuai

Install' perisian

"Explore" perisian

Perisian bantu capai objektif

Suka menggunakan perisian

Ambil masa lama untuk pasang alatan

Boleh atasi masalah teknikal

Peratus

Sains

Matematik

Penggunaan Internet Di Kalangan Guru-guru Sains dan Matematik

88.9

83.3

77.8

83.3

80

66.7

73.3

86.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tahu layari internet

untuk dapat

maklumat

Penggunaan laman

web pendidikan

mencari bahan

mengajar

Tahu muat turun

bahan dari internet

Copy-paste' bahan

dari internet ke

MsWord/ppt/excel

Peratus

Sains

Matematik

Taburan Sampel Kajian Mengikut Gender

26.7%

16.7%

73.3%

88.3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sains Matematik

Mata Pelajaran

Peratus

Lelaki

Perempuan