of 13 /13
1 Institutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för klinisk fysiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp Kursansvarig: Anna Wiik / Helene Fischer Tentamen Den friska människans anatomi och fysiologi, 12 hp (1SJ000) Moment 1: Anatomi och fysiologi, 5hp för campus och distans Visat giltig leg ……………… Kod……………………………………………(fyll i koden överst på alla papper) Antal VG………Antal G………Antal U………. Betyg……… Studenten river av och behåller…………………………………………………………………………. KOD:_______________

pingpong.ki.se · Web viewInstitutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för klinisk fysiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp Kursansvarig: Anna Wiik / Helene Fischer Tentamen

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of pingpong.ki.se · Web viewInstitutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för klinisk fysiologi...

1

Institutionen för laboratoriemedicin

Avdelningen för klinisk fysiologi

Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Kursansvarig: Anna Wiik / Helene Fischer

Tentamen

Den friska människans anatomi och fysiologi, 12 hp (1SJ000)

Moment 1: Anatomi och fysiologi, 5hp

för campus och distans

Visat giltig leg ………………

Kod……………………………………………(fyll i koden överst på alla papper)

Antal VG………Antal G………Antal U……….

Betyg………

Studenten river av och behåller………………………………………………………………………….

KOD:_______________

Kodade resultat publiceras senast xxx på pingpong. Uthämtning på Studentexpeditionen ANA 8, plan 8 mån 8.30-11.30, ons 12.30-16.00, fre 8.30-11.30. Viktigt att du har din kod!

Kod:

1.

1 A. Den eller de delar av nervsystemet som vi kan styra med vår vilja kallas:

(Marker endast det/de alternativ som är korrekta)

O Autonoma nervsystemet

O Somatiska nervsystemet

O Parasympatiska nervsystemet

O Sympatiska nervsystemet

1B. En reflexbåge utgörs av fem delar. I vilken ordning aktiveras de? Sätt händelserna i rätt ordning genom att sätta en siffra på strecket framför händelsen

___Samordnande reflexcentrum

___Muskel- eller körtelcell

___Sinnescell

___Motorisk nervcell

___Sensorisk nervcell

1C. Kryssa för om påståendet är Sant eller Falskt

Påstående

Sant

Falskt

Alla nerver i perifera nervsystemet är myeliniserade

Ökad aktivitet i sympatiska nervsystemet ökar hjärtfrekvensen

Ökad aktivitet i parasympatiska nervsystemet minskar tarmarnas rörelse (peristaltiken)

När nervcellen depolarisera blir membranpotentialen mindre negativt

Från att sensorisk information når sensoriska barken sker 2 synaptiska omkopplingar

Impulsledningen sker fortare i ett myeliniserat axon än i ett omyeliniserat

1D. Vilken del av hjärnan styr andning, blodtryck och puls?

(Markera endast det alternativ som är korrekt)

O Lillhjärnan

O Frontalloben

O Hjärnstammen

O Hypofysen

Kod:

1E. Tilldela varje del av storhjärnans cortex en funktion genom att ange rätt bokstav framför respektive del av hjärnan

___Pannloben

___Hjässloben

___Tinningloben

___Nackloben

A=Syn, B=Hörsel, C=Sensorik, D=Sträckreflex, E=Motorik

1F. Beskriv noggrant en nervcell

a) genom att rita och ange namn på nervcellens delar

b) genom att beskriva egenskaper som behövs för att cellen ska kunna ta emot, leda och skicka vidare en nervsignal

Kod:

2.

2A. Vad kallas sinnescellerna i både snäckan och balansorganet? (Markera endast det alternativ som är korrekt)

· Tappar

· Nociseptorer

· Stavar

· Hårceller

2B. Para ihop genom att dra sträck emellan struktur och funktion.

 

PupillFokusering, finjusterar ljusets brytning

Lins Här finns sinnescellerna

Cornea (hornhinnan)Reglerar ljusinsläppet

Retina (näthinnan)Står för största delen av ljuset brytning

2C. Vad kallas hörselnerven? (Markera endast det alternativ som är korrekt)

· N. vagus (X)

· N. opicus (II)

· N. olfacotrius (I)

· N. facialis (VII)

· N. vestibucochlearis (VIII)

 

Kod:

3.

3A. Kryssa för om påståendet är Sant eller Falskt

Påstående

Sant

Falskt

Blodtrycket ökar vid konstriktion (ihopdragning) av perifera kärl

Hjärtminutvolymen ökar av adrenalin

Slagvolymen minskar då venösa återflödet ökar

Atrium kontraherar strax efter kammarsystole

En patient med blodgrupp 0 kan ge blod till alla blodgrupper (enligt AB0-systemet)

Det första hjärtljudet beror på stängning av AV-klaffarna (tricuspidalis och mitralis)

3B. I retledningssystemet ingår fyra delar. I vilken ordning aktiveras de? Sätt händelserna i rätt ordning genom att sätta en siffra på strecket framför händelsen.

___AV-knutan

___Purkinjefibrer

___His-bunt

___Sinusknutan

3C. Var finns baroreceptorer (stäckkänsliga sinnesceller)? (Markera endast de alternativ som är korrekta)

· Hypothalamus

· A. carotis communis

1

A

· A. radialis

· V. cava

· Aorta

3D. Ange hur hjärtkontraktionen relaterar till en EKG-kurva genom att ringa in topparna på EKG-kurvan som motsvarar 1 respektive A. (Pilarna visar att det sker en depolarisering).

Kod:

3E. Du är ute på en lång joggingtur och börjar fundera på hjärtminutvolymen. Vad menas med hjärtminutvolymen?

Hjärtminutvolymen bestäms av hjärtfrekvens och slagvolym. Beskriv ingående vilka mekanismer som gör att dessa förändras när du joggar. I ditt resonemang bör följande begrepp finnas med: sympatiska nervsystemet, adrenalin, slutdiastolisk volym (EDV), slutsystolisk volym (ESV), venöst återflöde, kontraktilitet.

Kod:

4.

4A. Vilka muskler används vid inandning i vila (flera svar är möjliga, markera endast de alternativ som är korrekta)

· Intercostalmuskler

· Rectus femoris

· Diafragma

· M. termporalis

· Rectus abdominus

4B. Vilken av dessa lungvolymer är störst?

· Tidalvolymen

· Inspiratorisk reservvolym

· Expiratorisk reservvolym

· Vitalkapacitet

· Residualvolym

4C. I vilken ordning inträffar följande händelser vid en inandning? Sätt händelserna i rätt ordning genom att sätta en siffra på strecket framför händelsen

___Luft flödar in i lungorna

___Diafragman kontraheras

___Brösthålans volym ökar

___Alveolär-trycket minskar

4D. När du börjar springa från att ha suttit still, så förändras i normalfallet följande: (flera svar är möjliga, markera endast de rätta svaren)

· Residualvolymen

· Tidalvolymen

· Andningsfrekvens

· Dead space

4E. Vilket av följande påstående är korrekt

· Dynamisk spirometri mäter lungvolymer

· Dynamisk spirometri mäter luftflöden

· Dynamisk spirometri mäter syreupptaget

Kod:

4F. När vi andas sker ett gasutbyte i lungorna. Redogör för detta gasutbyte mellan alveol och lungkapillär. Vilka gaser utbytes, hur passerar gaserna det respiratoriska membranet och vilka faktorer styr gasutbytet? Förklara även hur syre och koldioxid transporteras i blodet.