of 43 /43
FORMULARE

FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

FORMULARE

Page 2: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Formularul nr. 1

BANCA/SOCIETATE DE ASIGURARI

___________________

(denumirea)

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a acordului cadru/contractului de achizitie publica

........................................ (se va completa cu denumirea contractului)

Către: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

Adresa:.....................................

Numărul/Referinta scrisorii de garantie:…...............................…………

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru/contractului „…………….Lot......”, noi, (denumirea băncii/societatii de asigurări)) având sediul înregistrat în………(adresa băncii/societatii de asigurări), ne obligăm in mod irevocabil si neconditionat faţă de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii RutiereS.A. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA – D.R.D.P. Brasov) să plătim suma de:

RON ................

(suma in litere .............................),

la prima cerere scrisa a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă. In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov) va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ...............……………………………………...........................................................(numelecomplet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii sau a membrului asociat desemnat sa reprezinte asocierea conform acordului de asociere) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ......................................................................... ...........................................................(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii sau a membrului asociat desemnat sa reprezinte asocierea conform acordului de asociere) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Plata se va face de către noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

Prezenta scrisoare de garanţie de participare este valabilă până la data de..............data la care aceasta expira automat si in totalitate, daca până la aceasta data nu s-a primit la din partea CNAIR SA-DRDP Brasov, nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această scrisoare de garanţie devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

Page 3: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Deasemeni, daca CNAIR SA – DRDP Brasov si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei, aceasta se va realiza inainte de data expirarii.................cu acordul prealabil al băncii/societatii de asigurări.

Legea aplicabila prezentei scrisori de garantie bancara este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie bancara sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Banca __________ in ziua _______ luna _______ anul __________

(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta scrisoare)

Formularul nr. 2

Tert sustinãtor al capacitatii tehnice si/sau profesionale..........................(denumirea)

Page 4: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

ANGAJAMENT FERMprivind îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnicã si profesionalã

a ofertantului_____________________

Către: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - Directia Regionala Drumuri si Poduri BrasovAdresa: Brasov, B-dul M.Kogalniceanu nr.13, bl3 sc C

Cu privire la procedura pentru atribuirea a acordului cadru/contractul............................... noi ............. (denumirea tertului sustinãtor tehnic si profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa tertului sustinãtor tehnic si profesional), ne obligãm, în mod ferm, neconditionat si irevocabil, sã punem la dispozitia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice si profesionale necesare pentru îndeplinirea integralã si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate si contractului /acordului cadru de achizitie publicã ce urmeazã a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractantã.

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implicã alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse în propunerea financiarã.

În acest sens, ne obligãm în mod ferm, neconditionat si irevocabil, sã punem la dispozitia .......... (denumireaofertantului) resursele tehnice si/sau profesionale constand in ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integralã, reglementarã si la termen a contractului /acordului cadru de achizitie publicã.

Conform prezentului angajament, noi………………………(denumirea terţului susţinător financiar) intelegem sa anexam, in copii conforme cu originalul, documentele din care sã rezulte modul efectiv prin care vom asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Noi, ....................... (denumirea terțului sustinãtor tehnic si profesional), declarãm cã întelegem sã rãspundem, în mod neconditionat, fatã de autoritatea contractantã pentru neexecutarea oricãrei obligatii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului /acordului cadru de achizitie publicã, si pentru care ................ (denumire operatorul) a primit sustinerea tehnicã si profesionalã conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi, .................. (denumirea tertului sustinãtor tehnic si profesional), declarãm ca întelegem sã renuntãm definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atât fatã de autoritatea contractantã, cât si fatã de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, partialã sau totalã, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzãtor a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea tertului sustinãtor tehnic si profesional), declarãm cã întelegem sã rãspundem pentru prejudiciile cauzate autoritãtii contractante ca urmare a nerespectãrii obligatiilor prevãzute în angajament. Totodata, in calitate de tert sustinator, ne angajam sa raspundem in mod solidar, sub condiția neîndeplinirii de cãtre noi________________________(denumirea terţului susţinător financiar) a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Noi,.................................. (denumirea tertului sustinãtor tehnic si profesional), declarãm cã întelegem, ca in cazul în care ................. ..........(denumire ofertant) întâmpinã dificultãți pe parcursul executãrii contractului de achiziție publicã/acordului cadru, sã garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnica si profesionala acordată .............................................................. (denumireaofertantului).

Data ................................ Tert sustinator,…………………………. (semnãtura autorizatasi stampila)

Terţ susţinător tehnic Anexa 1 la Formularul nr. 2 .......................... (denumirea)

Declaraţie privind experienţă similară

Page 5: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Subsemnatul, ……………………........................ (nume şi prenume), în calitate de împuternicit al ………………….(denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la ……………………………….. (adresa terţului susţinător tehnic), Tel.:………………………, Fax:…………………….., e-mail …………………., Cod fiscal ………… …, Certificat de înmatriculare/înregistrare……………………………………………..(nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________(în conformitate cu prevederile din statutul propriu). Activităţi CAEN pentru care există autorizare…………………………….(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie). Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1 _________________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 2. _________________________________________________________

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de

finalizare a contractului.

Nr.crt.

Obiect contract

CPV Denumirea/numele

beneficiarului/clientului adresa

Calitatea*)

Preţ total

contract

Procent îndeplinit

de executant

(%)

Perioada de

derulare a

contractului**)

0 1 2 3 4 5 6 712

…..

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data ................................ Operator economic, …………………………

Nume şi prenume (semnătură autorizată)

Terţ susţinător tehnic şi profesional Anexa 2 la Formularul nr. 2.......................... (denumirea)

Page 6: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Declaraţie Subsemnatul, .......................... (nume și prenume), în calitate de împuternicit al ………………….(denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la ……………………………….. (adresa terţului susţinător tehnic), Tel.:………………………, Fax:…………………….., e-mail …………………., Cod fiscal ………… …, Certificat de înmatriculare/înregistrare……………………………………………..(nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________(în conformitate cu prevederile din statutul propriu), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în formularele anexate privind resursele tehnice care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică .............................. (se va completa cu denumirea acordului-cadru), sunt reale.

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate, referitoare la capacitățile tehnice și personalul solicitat de autoritatea contractantă sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ......(denumirea ofertantului).

Data ................................ Tert sustinator, …………………………. (semnătura autorizata si stampila) Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului 3 « Falsuri in inscrisuri » din Codul Penal.

Tert sustinator, ______________

(semnatura autorizată si stampila)

Formularul nr. 3

ACORD DE ASOCIERE

Page 7: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI Art. 1Prezentulacord se încheieîntre :S.C..................................................., cusediulîn .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la RegistrulComertuluidin ......................................... sub nr...........................,codunic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................avândfunctia de.......................................... . încalitate de asociat - LIDER DE ASOCIEREsiS.C................................................., cusediulîn .................................., str. ................................ nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la RegistrulComertuluidin ........................................ sub nr............................, codunic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având functia de.......................................... . încalitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUIArt. 2.Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre C.N.A.I.R. S.A.-D.R.D.P. BRASOV

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUIArt. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie............................................................................................................ Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru si în numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Executia întregului contract, inclusiv plata, va fi făcută exclusiv cu asociatul desemnat ca lider.

Art. 6. Partile vor rãspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile si responsabilitãtile decurgând din sau in legatura cu Contractul.

Art. 7...................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare(garanŃia de participare, garanŃia de bună execuŃie, etc) aferente obiectivului mentionai la art. 2.

Art. 8. In caz de adjudecare, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:…............................................................................................. % (in litere),…............................................................................................. % (in litere)..Art. 9. Asociatii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizãrii contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 10. Asociatii convin ca in cazul in care unul dintre membrii asocierii este supus procedurii de insolventa/ dizolvare/ administrare judiciara sau este sub controlul altei autoritati, ceilalti membri ai Asocierii vor prelua toate sarcinile si obligatiile acestuia in cadrul prezentului Contract.

Art. 11. Niciuna dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmitã cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului.

Art. 12. Eventualele litigii apărute ca urmare a derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale amiabilă.Dacă acest lucru nu este posibil se va apela la instantele judecătoresti competente din România.

Page 8: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Art. 13. Prezentul acord se completeazã în ceea ce priveste termenele si conditiile de furnizare/prestare/executie, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) si Beneficiar.Prezentul acord de asociere s-a încheiat astãzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIATsemnãtura

ASOCIAT 1semnãtura

.......................

Nota: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putând adăuga si alte clauze.

Formularul nr. 6OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT__________________________________

Page 9: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

DECLARAŢIEprivind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul Contractului: ____________________________Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

a. __________________________________b. __________________________________c. __________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces lainformațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

Page 10: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Page 11: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Formularul nr. 7OFERTANT________________________________________(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTREOFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE, A CAIETULUI DE SARCINI SI A

CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului/acordului cadru :____________________________organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Acordul contractual pentru____________________________, pe care il prezentam atasat la prezentul formular, initializat (semnate si stampilate) pe fiecare pagina.

Confirm, de asemenea, ca acceptam prevederile Caietului de sarcini, asa cum au fost acestea completate/modificate prin clarificari ulterioare publicarii Anuntului de Participare.

Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire (inclusiv anexele acestora) si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina.

De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele contractuale sus mentionate (vor fi mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz, mentiunea NU ESTE CAZUL):- ___________________________- ___________________________- ___________________________

Data ______________ Reprezentant imputernicit al Ofertantului (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; si denumirea reprezentantului imputernicit)

___________ (semnatura si stampila)

Page 12: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Formular 8OFERTANT________________________________________(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresade domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de....................,la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) laprocedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului ".........................." organizată de CompaniaNationala deAdministare a Infrastructurii Rutiere S.A- DRDP Brasov., declar pe propria raspundere, ca pe toata duratacontractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia desecuritate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului 3 « Falsuri in inscrisuri » din CodulPenal.Data ______________Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)Nume si prenume.....................................

(semnatura si stampila)

Page 13: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Formularul 9OFERTANT___________(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului/Acordului Cadru: __________________________________________

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului/acordului cadru : __________________________, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

____________________ (cifre) Lei, fara TVA, respectiv ________________________ (litere) Lei, fara TVA,

respectiv

_____________________ (cifre) Lei, cu TVA, respectiv __________________________ (litere) Lei, cu TVA.Nota: Acest Formular de Propunere Financiara include şi urmatoarele anexe:Anexa C – Centralizator valoric Lot 1 si Lot 2Anexa nr. 1: Centralizatorul cheltuielilor pe obiectivAnexa nr. 2: Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecteAnexa nr. 3: Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrariAnexa nr.4: Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale Anexa nr.5: Utilajul, echipamentul tehnologic: ………………………………. Anexa nr.6: Lista consumurilor de resurse materialeAnexa nr.7: Lista consumurilor cu mana de lucruAnexa nr.8: Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructiiAnexa nr. 9: Lista consumurilor privind transporturile- Anexa A si B -DECLARAŢIA(IILE) OFERTANTULUI;

Data _______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila) Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)_________________ (semnatura si stampila) Reprezentant legal Ofertant asociat ,,n’’

Page 14: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)_________________ (semnatura si stampila)

Anexa A la F 9

DECLARATIA(IILE) OFERTANTULUI

Se completeazã si se semneazã de catre ofertant (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii ).

Ca rãspuns la invitatia dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru contractul/acordul cadru de mai sus mentionat.

Noi, prin subsemnatul…………………………………………, in calitate de, ……………, declarãm cã:1 Am examinat și am acceptat în întregime conținutul documentației de atribuire inițiatã prin anunțul de participare

cu numãrul ____ din data de ____ / ____ / ____ Prin aceasta, noi acceptãm prevederile Documentației de Atribuire in totalitatea lor, fãrã rezerve sau restricții.

Ne oferim sã executãm, în conformitate cu condițiile din Documentația de Atribuire și cu condițiile și termenele limitã impuse, fãrã rezerve sau restricții, urmãtoarele lucrari: ......................... (se va completa cu denumirea acordului cadru / contractului- lot ........)

2 Recunoastem pe deplin si acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in mod deliberat in aceasta oferta poate conduce la excluderea din acest contract si din alte contracte finantate de Comunitatea Europeana.

3 Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilã pentru o perioadã de 120 zile(sasezeci de zile) respectiv pana la data de ………………… si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4 Dacã oferta noastrã va fi acceptatã, noi ne angajãm sã asigurãm o garanție de bunã execuție de 5 % din Valoarea de Contract acceptata, asa cum este stipulat prin Documentatia de Atribuire.6 Facem aceastã cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de………………………………..* si

pentru aceastã ofertã. Noi confirmãm cã nu participam pentru același contract în nicio altã oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subantreprenor) si suntem rãspunzãtori în fața legii pentru executarea contractului. Noi confirmam cã liderul asocierii este autorizat sã mijloceascã și sã primeascã instrucțiuni pentru și în numele fiecãrui membru al asocierii.

7 Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere colectiva fata de autoritatea contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si in orice contract atribuit noua ca rezultat al acestei proceduri.

8 Vom informa imediat Autoritatea Contractantã, dacã va apãrea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau in timpul implementãrii contractului.

9 Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam in conformitate cu graficul de executie anexat, in ...............( perioada in litere si cifre) .......luni.

10 Înțelegem cã nu sunteți obligați sã acceptați oferta cu cel mai scãzut preț sau orice altã ofertã pe care o puteți primi.

11 Intelegem ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea suntem pasibili de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si suntem de acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publice

Nota: * se va completa dupa caz

Data ……………………….. Operatorul economicNumele și prenumele: ……………… (semnãtura autorizatasi stampila)

Page 15: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Anexa B la Formularul de depunere a propunerii financiare ( F 9)

Declaratia(iile) ofertantului conform art. 63 alin. (2) din din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Denumirea ofertant

Cod fiscal Adresa Telefon Fax

Ofertant/Lider

Ofertant asociat (daca este cazul)

Subcontractant/i (daca este cazul)

Tert/i sustinator/i

(daca este cazul)

Data ..................... Operatorul economic

Numele si prenumele: .............

Page 16: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Anexa C – Lot1

Anul I Anul II Anul III Total acord cadru 3 ani

Cantitati Valoare lei fara TVA Valoare lei fara TVA Cantitati Valoare lei fara TVA

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

lucrare 42,100 421,000 0.00 0.00 41,100 411,000 0 0 70,000 700,000 0 0 153,200 1,532,000 0.00 0.00

marcaje2,694.00 26,944 0.00 0.00 2,630 26,304 0 0 4,480 44,800 0 0 9,804.00 98,048 0.00 0.00

lucrare 42,100 421,000 41,100 411,000 70,000 700,000 153,200 1,532,000 0.00 0.00

marcaje2,694.00 26,944 2,630 26,304 4,480 44,800 9,804.00 98,048 0.00 0.00

0.00 0.00

Cantitati

Lot 1 SDN

Brasov si SDN Sibiu

Straturi rutiere

bituminoase foarte subtiri

2 straturi

Total Straturi rutiere bituminoase foarte

subtiri, SDN Brasov si SDN Sibiu

Total valoric

Anexa C

Loturi

Tipul lucrarii

Tipuri lucrari de executat

Pret unitarlei fara TVA/mp

Cantitati Valoare lei fara TVA

CENTRALIZATOR pentru Acord Cadru Anul I - Anul III ( 36 luni ) - STRATURI RUTIERE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI Lot 1 SDN Brasov si SDN Sibiu

Ofertant,

…………………………………. (semnatura

autorizata)

Page 17: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Anexa C -LOT 2

Anul I Anul II Anul III Total acord cadru 3 ani

Cantitati Valoare lei fara TVA Cantitati Valoare lei fara TVA Cantitati Valoare lei fara TVA

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

lucrare mp

40,714.00 407,140.00 0.00 0.00 39,440.00 394,400.00 0.00 0.00 26,123.00 261,230.00 0.00 0.00 106,277.00 1,062,770.00 0.00 0.00

marcaje mp

2,460.30 24,602.80 0.00 0.00 2,478.60 24,786.00 0.00 0.00 1,671.90 16,719.00 0.00 0.00 6,610.80 66,107.80 0.00 0.00

lucrare mp0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.0016,925.30 169,253.00 0.00 0.00 16,925.30 169,253.00 0.00 0.00

marcaje mp

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

900.60 9,006.00 0.00 0.00 900.60 9,006.00 0.00 0.00

Straturi rutiere

bituminoase foarte subtiri

2 straturi

lucrare mp

40,714.00 407,140.00 39,440.00 394,400.00 26,123.00 261,230.00 106,277.00 1,062,770.00Straturi rutiere

bituminoase foarte subtiri

un strat

lucrare mp

0.00 0.00 16,925.30 169,253.00 16,925.30 169,253.00

Total straturi

Total marcajmp 2,460.30 24,602.80 2,478.60 24,786.00 2,572.30 25,725.00 7,511.40 75,113.80

Total

Cantitati

Lot 2 SDN Tg Mures,

SDN Miercurea Ciuc si SDN

Sf.Gheorghe

Straturi rutiere

bituminoase foarte subtiri

2 straturi

Straturi rutiere

bituminoase foarte subtiri

un strat

U.M.

Total Straturi rutiere bituminoase foarte

subtiri, SDN Tg Mures, SDN

Miercurea Ciuc si SDN Sf.

Gheorghe

Loturi

Tipul lucrarii

Tipuri lucrari de executat

Pret unitarlei fara

TVA/mp Valoare lei fara T VA

CENTRALIZATO R pentru Acord Cadru Anul I - Anul III ( 36 luni ) - STRATURI RUTIERE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI

Lot 2 SDN Tg Mures, SDN Miercurea Ciuc si SDN Sf.Gheorghe

Ofertant,

………………………………….

(semnatura autorizata)

Page 18: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

ANEXA 1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Cap/ subcap. Deviz

general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (nclusive

TVA)

Din care: C-M

leii lai1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului1.2.1….

1.3Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea iniţială1.3.1…

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor1.4.1…

2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului

3.5 Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul “design & build”)

4Investiţia de bază4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

5.1Organizare de şantier5.1.1….5.1.2….

6.2 Probe tehnologice şi testeTotal valoare (nclusive TVA):

Taxa pe valoarea adăugatăTotal valoare (nclusive TVA):

Ofertant,

Page 19: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

………………………………….

(semnatura autorizata)

Anexa 2

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrăriObiectul …………………..

Nr. cap./subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

lei

1 2 34.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora

4.1.1 Terasamente4.1.2 Rezistenţă4.1.3 Arhitectură4.1.4 Instalaţii

Total I4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Total IIProcurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

4.5 Dotări4.6 Active necorporale

Total III6.2 Probe tehnologice şi teste

Total IVTotal valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adăugatăTotal valoare

Page 20: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Ofertant,

…………………………………. (semnatura

autorizata)

Anexa 3

LISTA cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrăriObiectul …………….

Categoria de lucrări ……………………..- lei –

Nr. crt.

Capitolul de lucrări U.M. Cantitate

Preţul unitara) materiale

b) manoperă c) utilaj

d) transport……………….Total a) + b) +

c) + d)

MMateriale

(3x4a)

mManoperă

(3x4b)

UUtilaj (3x4c)

tTransport

(3x4d)

TTotal (3x4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Capitol de lucrare

1.1. Subcapitol1.2. Subcapitol

2Capitol de lucrare

2.1. Subcapitol2.2. Subcapitol

…… ………..

Cheltuieli directe M m u t TAlte cheltuieli directe:- CAS- şomaj- fond de risc- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:

Page 21: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Total cheltuieli directe MO mO UO tO TO

Cheltuieli indirecte = TO x% IO

Profit = (TO+ IO) x% PO

TOTAL GENERAL VO = TO

+ IO+ PO

Ofertant,

…………………………………. (semnatura

autorizata)

Page 22: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Anexa 4

LISTA cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale

Nr. crt. Denumirea U.M. Preţul unitar

- lei/U.M. -

Valoarea (exdusiv TVA)

(3x4) - lei -

Fişa tehnică ataşată

0 1 2 3 4 5Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaja)... Fişa tehnică nr. ...b)... Fişa tehnică nr. ...... Fişa tehnică nr. ...Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transporta).. Fişa tehnică nr. ...b)... Fişa tehnică nr. ...... Fişa tehnică nr. ...Dotări Fişa tehnică nr. ...Active necorporale Fişa tehnică nr. ...

TOTAL

Page 23: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Anexa 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: ………………………………..(denumirea)

Nr. crt. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice

impuse prin caietul de sarcini

Furnizor (denumire,

adresa, telefon, fax)

0 1 2 3

1 Parametri tehnici şi funcţionali……………………………

2Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare………………………………

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante………………………………………..

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie5 Condiţii cu caracter tehnic

Page 24: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

ANEXA NR.6

Lista consumurilor de resurse materialeNr.crt.

Denumirea resursei materiale

U.M. Consumuri cuprinse in oferta

Pret unitar(exclusiv TVA)

- lei -

Valoare(exclusiv TVA)

- lei -(3 x 4)

Furnizor Greutate(tone)

0 1 2 3 4 5 6 71.2.3....

.................. .................. .................. ..................

......

......

......

......

__

.............

.............

.............

.............

__

.............

.............

.............

.............

__

.............

.............

.............

.............

.............

............

............

............

............

__

............

............

............

............

............TOTAL lei

Ofertant (semnatura autorizata)

NOTA: Numai pentru lucrari.

Page 25: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

ANEXA NR.7

Lista consumurilor cu mana de lucru

Nr.crt.

Denumirea meseriei Consumuri (om-ore)cu manopera directa

Tarif mediu- lei/ora -

Valoare (exclusiv TVA)- lei -(2 x 3)

Procent2

0 1 2 3 4 5123...

.................. .................. .................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. .................. .................. ..................

________

TOTAL Sm .................. .................. lei: ............ ..................

Ofertant (semnatura autorizata)

NOTA: Numai pentru lucrari.

Page 26: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

ANEXA NR.8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.crt.

Denumirea utilajului de constructii Consumuri- ore de functionare -

Tarif orar- lei/ora functionare -

Valoare (exclusiv TVA)- lei -(2 x 3)

0 1 2 3 41.2.3....

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

TOTAL SUMA .................. lei: ..................

Ofertant (semnatura autorizata)

NOTA: Numai pentru lucrari.

Page 27: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

ANEXA NR.9

Lista consumurilor privind transporturile

Nr.crt.

Tip de transport Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate

Tarif unitar- lei/to x km -

Valoare (exclusiv TVA)- lei -

tone transportate

km.Parcursi

ore defunctionare

0 1 2 3 4 5 61.

2.

3.

Transport auto (total)din care, pe categorii1.1 ...........................1.2 ............................................................Transport pe cale ferata (total)din care, pe categorii2.1 ...........................2.2 ............................................................Alte transporturi (total)

TOTAL St lei: ....................... NOTA: Numai pentru lucrari.

Page 28: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Formularul nr. 10OPERATOR ECONOMIC_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului / acordului cadru____________________________organizată de C.N.A.I.R.. S.A. prin DRDP Brasov si sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: 1. oferta;2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);3. documentele de calificare;4. raspunsurile la clarificari;5. orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului…………… S.C. _________________________ reprezentată legal prin_________________________ _________________________(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)

avand functia de_________________________ _________________________(semnatura persoanei imputernicite) (Functie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.

Page 29: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

OFERTANT UNIC/ OFERTANT ASOCIAT/ SUBCONTRACTANTUL Formular nr. 11TERT SUSTINATOR (dupa caz)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Titlul contractului: ....................................

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurã si a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele) _____________________, si anume :- nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudã sau afin pânã la gradul al doilea inclusiv ori care se aflã în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritãții contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudã sau afin pânã la gradul al doilea inclusiv ori care se aflã în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritãții contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 alin. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ...................... Operator economic, _________________

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului III “FALSURI IN INSCRISURI” din NOUL COD PENAL.

Operator economic,

______________

(semnatura autorizată si stampila)

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contracte, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică sunt din partea Autoritatii Contractante sunt:

Director General Regional Ing. Adriana Alexandrina Nicula; Director Economic Ec. – Ec.Nicoleta Tatiana Dinu - Zaharia ; Director Adj. Exploatare ing.Liliana Horga; Sef Departament Mentenanta: ing. Daniel Anton; Departament Juridic –Cons Jur Maria Veres – sef department ,Serviciu Contencios Cons.Jur. Sanda Anghel-sef serviciu; cons.jur. Adriana Gridean; cons.jur. Andreea Lorena Balint; cons.jur.Liliana Birla – Comartiment analiza si avizare Departament Achizitii Ing. Mihaela Vaduva –sef departament, Compartiment Contracte ec Badescu Victor Emanuel- sef compartiment Serviciul Achizitii Ing. Daniel Mihailescu Marin- sef serviciu cu preluare de atributii; ec. Corina Daniela Costache ; ec.Nicoleta-Liliana Farcas-Draghici, Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare Cons Jur Claudiu Stefan Mirea- sef birou, ec. Corina Adriana Andreica, ing. Sanziana Andreea Donisa ec; Serviciul Mentenanta si Plan - ing. Bozesan Marcela Ioana- Sef Serviciu, ing. Popa Bogdan, ing. Muraru Nicoleta Cezarina; Serviciul Finanaciar, Salarizare: ec. Hajnalka Paunas-sef serviciu, ec. Anisoara Culea, ec. Melinda Orban, Comartiment CFP ec. Laura Hriscu, ec. Georgeta Tifrea

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in care ofertantul declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte a executarii contractului si/sau declara ca

Page 30: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

are tert sutinator, va fi completata si de catre fiecare subcontractor/subcontractori, tert sustinator si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic (al fiecarui asociat/subcontractant/tert sustinator).

Formular nr. 12

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

CĂTRE: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA , (C.N.A.I.R. S.A.), prin DRDP Brasov cu sediul în Brasov, B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc.1 , Et. VI, 500090, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumită în continuare „Achizitor”).

Denumirea Contractului/Acordului Cadru: _________________

Am fost informati că (numele, adresa si datele de identificare fiscala ale Prestatorul/Executantul/Furnizorul, conform contract), (denumită în continuare „Principal”) este Prestatorul/Executantul/Furnizorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie.

La cererea Principalului, noi _________ (numele şi adresa băncii / societatii de asigurari), ne angajăm prin prezenta în mod neconditionat şi irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin DRDP Brasov, in calitate de Achizitor, orice sumă sau sume care nu depăsesc în total valoarea de („Valoarea garantată”, adică: suma in litere), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaratiei dumneavoastră scrise care să mentioneze următoarele:

a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contractul, şib) Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată şi declaratie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi anume (...numele şi adresa băncii / societatii de asigurare), la data sau înaintea datei de (“data de expirare”), moment în care această garanţie va expira.

Am fost informati că, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – DRDP Brasov, in calitate de Achizitor poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună executie dacă nu au fost indeplinite toate obligatiile contractuale, potrivit prevederilor contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile a cererii şi a declaratiei dumneavoastră scrise, mentionând faptul că nu au fost indeplinite toate obligatiile contractuale din motive imputabile Principalului şi că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.

Aceasta garantie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.Competenţa să solutioneze orice dispută izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecătoresti din România.

Data ______________________ Numele Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _________________________

[semnatura si ştampila organismului care furnizează garanţia]

Page 31: FORMULARE · Web viewIn cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P.Brasov)

Formular nr.13

OPERATOR ECONOMIC_____________________(denumirea/numele)

DECLARATIA PRIVIND CONSTITUIREAGARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

Denumirea Contractului de achiziţie/Acordului-cadru ................................................... (se va completa cu denumirea contractului de achizitie pentru care se depune oferta)Subsemnatul(a)................................................................................................................................(nume/prenume) ................................................ (date de identificare), reprezentant legal al.............................................................................................................................................................

(denumirea / numele ofertantului),in calitate de ofertant la procedura pentru incheierea contractului de achiziţie publicã/acordului cadru, declar pe proprie raspundere ca in conditiile in care oferta depusa va fi declarata castigatoare, voi constitui garantia de buna executie in cuantum de ______% din valoarea din pretul maxim al contractului de achiziţie/ fiecarui contract subsecvent fara TVA,

emisa in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari- da □ nu □sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - da □ nu □

Se va bifa cu ,,Da” varianta acceptata de ofertant.

Operator economic

Data completării,..................................................

(semnătura reprezentantului legal si stampila)