18
PLAN UPRAVLJANJA RP „PIVA“ ZA 2016.GODINU 1

 · Web viewFormirana baza podataka RP Piva April-U kontinuitetu 1.4 Efikasno i održivo upravljanje 1.4.1 Služba Regionalnog parka u saradnji sa Savjetodavnim tijelom prati rokove

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PLAN UPRAVLJANJA RP „PIVA“ ZA 2016.GODINU

Osnov za donošenje:

Na sjednici Skupštine opštine Plužine 22.04.2015.godine proglašen je Regionalni park „Piva“. Od postupka proglašenja do danas formiran je i osnovan „Regionalni park Piva“ Doo koji je formalno preuzeo upravljanje Regionalnim parkom od opštine Plužine 01.01.2016.godine. Plan upravljanja za 2016.godinu predstavlja prvu godinu rada Regionalnog parka „Piva“ Doo kao upravljača.

Plan upravljanja Regionalnim parkom „Piva“za 2016.godinu donosi se u skladu sa Odlukom o osnivanju regionalnog parka „Piva“, Planom upravljanja RP „Piva“ 2016-2021 godine i člana 65 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, br.51/08,21/09 i 40/11).

Cilj izrade jednogodišnjeg plana

Jednogodišnji plan upravljanja Regionalnim parkom jeste realizacija mjera i aktivnosti predviđenih Odlukom o osnivanju Regionalnog parka „Piva“ i Petogodišnjeg plana upravljanja RP „Piva“ 2016-2021 godine.

Jednogodišnji plan upravljanja sadrži aktivnosti koje su predviđene Petogodišnjim planom upravljanja RP „Piva“ 2016-2021 godine. U okviru jednogodišnjeg plana upravljanja navedene su aktivnosti koje je neophodno realizovati u prvoj godini funkcionisanja Parka, na uspostavljanju stanja, nadzora i kontrole na prirodnim vrijednostima Parka kao i kontroli lica koja koriste i koja će koristiti dobra Parka.

Regionalni park „Piva“ Doo kao upravljač Regionalnog parka „Piva“ uposliće stručna i kadrovski osposobljenja lica koja će moći da sprovedu Planove, programe i aktivnosti koje su definisane Zakonom i aktima Parka. Stručne službe uspostaviće monitoring biljnog i životinjskog svijeta u Parku i omogućiti njihovo mapiranje, definisanje stanja u kome se nalazi kao i aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi se izvršila zaštita i unapređenje.

Kroz rad službi zaštite markiraće se i definisati postojeći objekti, stanje flore i faune i postaviti se osnov za praćenje stanja te njegovo korigovanje, zaštita i unapređenje.

Prioritetne aktivnosti

Prema Zakonu o zaštiti prirode, regionalni park ili park prirode je:

“Prostrani prirodni ili dijelom kultivisani lokalitet kopna ili mora, odnosno kopna i mora sa ekološkim obilježjima međunarodne i nacionalne važnosti i predionim vrijednostima. U regionalnom parku zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti kojima se ugrožavaju obilježja, vrijednosti i uloga parka”.

Saglasno navedenoj definiciji primarni cilj rada Regionalnog parka „Piva“ Doo je zaštita biodiverziteta i predionih vrijednosti područja i omogućavanje povećanja prihoda lokalnog stanovništva i poboljšanja uslova života, korišćenjem ekosistemskih usluga i razvijanje višednevnih turističkih destinacija kao snažnog faktora dobrobiti lokalnog stanovništva i međusobne saradnje.

S tim u vezi u okviru Petogodišnjeg plana upravljanja RP Piva 2016-2021 godine definisani su specifični ciljevi zaštite i razvoja Parka i to:

· Uspostavljanje sistema upravljanja područjem

· Zaštita prirode

· Kulturno-istorijsko nasleđe

· Razvoj turizma

· Razvoj lokalnih zajednica

· Infrastruktura

· Edukacija i istraživanje

· Promocija

Prirodni resursi i korisnici Regionalnog parka

Regionalni park Piva se prostire na površini od 32477,9ha i raspolaže sa značajnim prirodnim resursima. Studijom o izvodljivosti za ustanovljenje zaštićenog prirodnog dobra koju je radio Zavod za zaštitu prirode iz Podgorice, zaključeno je da prostor Parka po svojim vrijednostima ispunjava uslove i za veći stepen zaštite nego što je regionalni park. O vrijednostima prirodnih potencijala govori i značajna posjeta turista na području parka posebno na rijeci Tari kroz aktivnosti raftinga, te posjete Trnovačkom, Stabanskim jezerima i Pivskom jezeru, planinskim vrhovima Bioča, Maglića i Volujaka te površi Pivske planine. Zasnivajući svoje djelatnosti na navedenim prirodnim vrijednostima na prostoru Parka egzistira niz ugostiteljskih objekata tipa etno sela, rafting kampova i restorana.

Kroz buduće djelatnosti parka i sprovođenja aktivnosti predviđenih Planovima upravljanja parka zaštitiće se biodiverzitet područja i valorizovaće se turistički potencijali u skladu sa održivim korišćenjem prirodnih resursa Regionalnog parka i potrebama zaštićenog područja.

Trenutno stanje zaštićenog prirodnog dobra

Studija o izvodljivosti za ustanovljavanje zaštićenog prirodnog dobra kroz terenski rad stručnih saradnika utvrdila je da su prirodne vrijednosti i prirodni resursi u istrazenom području „dobro očuvani i da njihove vrijednosti kvalifikuju istraživano područje ne samo za kategoriju zaštite Regionalni park već i za veći nivo zaštite posebno u zonama (i) planinskog masiva Bioč. Maglić i Volujak, (ii) kanjona Tare, (iii) ostataka kanjona Pive od HE Mratinje do njenog ušća“.

Naučno-istraživački rad

Zakon o zaštiti priode definiše uslove koji se moraju ispuniti da bi se pravno ili fizičko lice moglo baviti naučno istraživačkim radom.

Kako je Odlukom o osnivanju regionalnog parka Piva i Statutom RP „Piva“ doo osnovna djelatnost društva definisana kao održavanje biodiverziteta i geoloških i geomorfoloških vrijednosti u neizmjenjenom stanju, održavanja postojećih ekoloških procesa u neizmjenjenom stanju i održavanja raznovrstnosti genetskog fonda neophodno je i ostvarivati saradnju sa instititucijama koje sprovode naučnio-istraživački rad i monitoring.

U nedostatku podataka na osnovu kojih bi se pratilo stanje i sprovodila zaštita na prostoru sadašnjeg Parka , službe Parka će obezbjeđivati neophodna saznanja o stanju i zastupljenosti značajnih flornih vrsta, o brojnosti i stanju populacije vrsta faune i o stanju šumskih zajednica.

Na području Regionalnog parka “Piva” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 6.598 ha, odnosno 20,32 % područja, obuhvata teško pristupačnu kamenitu visokoplaninsku površ planine Bioč (jugozapadni dio) oivičenu grebenima: Krvava brda, Biočke grede, Pandurica, Plandište i Ravno pleće; područje kanjona (uključujući i vodenu površinu) rijeka Pive i Tare (prirodnom granicom) kao i odredjeno reprezentativno šumsko područje u reonu Milogora (ispod velikog Ljeljenka do sela Pod Milogora), kao i kanjonski dio Pivskog jezera (isključujući jezersku površ) u zoni parka.

Cilj uspostavljanja režima zaštite I stepena je upravljanje u cilju održavanja biodivrtziteta i geoloških i geomorfoloških vrijednosti u neizmjenjenom stanju i održavanje postojećih ekoloških procesa u neizmjenjenom stanju i održavanje raznovrsnosti genetskog fonda.

Režim zaštite II stepena, ukupne površine 9.156 ha, odnosno 28,19 % područja, obuhvata centralne površi planine Bioč, Maglić, područje sastavaka rijeka Pive i Tare, Papratište, Babino brdo, Jasena, Lijećevina, Likica do, Mačkov do, Odžica glavica, Božurev do, Katunsko polje tj. slabo naseljena područja sa potencijalom za razvoj turizma . Ovo područje obuhvata i središnji dio doline kanjona rijeke Tare od Šćepan polja do Brštanovice kao i dio šumskog područja Milogore i Mratinjskog omara i odredjena reprezentativna šumska područja u reonu Razdolje (Rainovića), Borje, Babića omar i Kosman (Slanobitne).

U okviru režima zaštite II stepena izdvajaju se posebno sljedeće lokacije: Trnovačko jezero za bližom okolinom i Veliko i Malo Stabanjsko jezero sa bližom okolinom.

Cilj uspostavljanja režima zaštite II stepena je upravljanje u cilju doživljavanja prirode sportskim aktivnostima (planinarenje, kajak, rafting, biciklizam, turno skijanje) uz aktivno očuvanje postojećih prirodnih vrijednosti.

Režim zaštite III stepena, površine 16.723,9 ha, odnosno 51,49 % podrucja, obuhvata preostali deo zašticenog podrucja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena.

Cilj uspostavljanja režima zaštite III stepena je održivo upravljanje kroz održavanje postojećeg kulturnog pejzaža održavanje kulturne baštine, razvoj turističkih sadržaja, održavanje planinskih livada i njihovih vrsta.

Program upravljanja za 2016 godinu

1. Uspostavljanje sistema upravljanja područjem.

1.1 Uspostavljanje upravljača RP Piva

- Upošljavanje neophodnog broja zaposlenih

- Stručno osposobljavanje radnika zaposlenih na poslovima zaštite parka

- Nabavka neophodne opreme za zaposlene, registracija 2 vozila dobijena od UNDP-a

Indikator: Uposlen neophodan broj ljudi, koji su prošli obuke i stekli licence za rad na poslovima zaštite prirodnih dobara. Nabavljena odgovarajuća oprema, registrovana vozila.

1.2 Planska dokumentacija

-Izrada petogodišnjeg plana upravljanja

-Izrada jednogodišnjeg plana upravljanja

Indikator: Dobijena saglasnost na Petogodišnji plan upravljanja od strane Ministarstva i usvojen Petogodišnji plan u Skupštini opštine, dobijena saglasnost na jednogodišnji plan upravljanja od Skupštine opštine.

1.3 Regionalni park ima uspostavljen sistem praćenja realizacije planova upravljanja i obezbjeđivanje transparetnosti rada

- Formirana baza podataka

Indikator: Uspostavljena baza podataka sa najmanje 500 unosa godišnje

1.4 Efikasno i održivo upravljanje

- Služba Regionalnog parka u saradnji sa Savjetodavnim tijelom prati rokove za pozive i obezbjeđuje učešće na projektima, priprema projektne ideje, izradjuje projekte u skladu sa mjerama datim u petogodišnjim planovima upravljanja, tehnički ih uskladjuje sa zahtjevanom formom i kandiduje za finansiranje kod medjunarodnih institucija

Indikator: Učestovanje u jednom projektu koji finansira EU odnosno drugi donator

2. Zaštita prirode

2.1 Praćenje stanja

-Definisiati set indikatora za praćenje opšteg stanja u Regionalnom parku (biodiverzitet, meterološki uslovi, voda, vazduh,,..)

-Godišnje pratiti stanje indikatora

Indikatori: Definisan set indikatora u prvoj godini, prati se stanje indikatora

2.2 Očuvanje i obnova

- Uspostaviti saradnju sa Upravom za šume i definisati zajedničku kontrolu u vezi: obaveza koncesionara, određivanja odjela za sječu, saglasnosti na planove sječe i izvođačke projekte za sječu; kontrole Lovišta posebne namjene i realizacije programa lovišta

- Uspostaviti sistem odgovora u slučaju incidentnih situacija

- Postignuti sporazum o zajedničkom djelovanju u incidentnim situacijama sa institucijama koje su prisutne u RP ili se graniče sa njim( NP Durmitor, NP Sutijeska, Uprava za šume, MUP, Pogranična služba)

Indikator:Zaključen sporazum o zajedničkom djelovanju

3. Razvoj turizma

3.1 Regionalni park ima funkciju centra za diverzifikaciju i unapređenje turizma

- U okviru Regionalnog parka prati se razvoj i unapredjenje turizma u Parku i na teritoriji opštine koja nije u sastavu Regionalnog parka

- Kreirati zajedničke turističke ponude u okviru Regionalnog parka i sprovoditi ih u saradnji sa lokalnim turističkim ponuđačima i Nacionalnom turističkom organizacijom

- Uspostaviti Info centre sa suvenirnicama

- Unapređenje turističke ponude sa stalnom komunikacijom i održavanjem sastanaka sa svim turističkim ponuđačima

Indikator: Unapređena turistička ponuda, povećan broj sastanaka sa turističkim ponuđačima, povećan broj turista i noćenja

3.2 Regionalni park promoviše turističku ponudu na kompletnoj teritoriji opštine Plužine

- Saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja se bave turizmom i ugostiteljstvom, muzejima, crkvama, Nacionalnom turističkom organizacijom, civilnim sektorom i drugim subjektima koji se na posredan ili neposredan način bave turizmom i ugostiteljstvom.

-Organizacija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude na gradskom i ruralnom području.

-Podstiče i organizuje aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine, obezbjeđuje smještaj i osmišljava aktivnosti tokom boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji Opštine

- Pružanje informacija turistima, registracija i praćenje turističkog prometa i sprovođenje drugih aktivnosti vezane za ocjenjivanje kvaliteta turističkog proizvoda na području Opštine Plužine

Indikator: Broj turista na teritoriji opštine Plužine

3.3 Posjetiocima je obezbjeđena sigurnost u granicama RP Piva

- Prije početka sezone obavezno održavanje sastanka sa Gorskom službom spažavanja , drugim službama, rafterima i drugim turističkim ponudjačima u cilju koordinacije aktivnosti

- Definisati period apsolutne zabrane splavarenja u vremenu visokih voda, postaviti markere za mjerenje visine vodostaja na rijeci Tari

Indikator:Smanjen broj incidentnih situacija za 20%

3.4 U zonama parka postoji efikasan sistem registracije posjetilaca pri čemu posjete ne ugrožavaju vrijednost ovih područja

- Uspostaviti efikasan sistem registracije posjetilaca u RP

- Uspostaviti saradnju sa Upravom policije i Upravom za inspekcijske poslove

- Uspostaviti integrisan sistem registracije posjetilaca uz pružanje turističke usluge na čitavoj teritoriji opštine Plužine

Indikator: Broj registrovanih turista, Godišnji izvještaj

4. Infrastruktura

4.1 Uspostavljanje putne i druge infrastrukture koja omogućava lokalnom stanovništvu i turistima kvalitetniju komunikaciju kroz prostor RP

-Asfaltiranje dijela puta Borikovača-Brštanovica

-Izgradnja ulaznih i izlazih punktova za učesnike raftinga

-Sanacija pješačkog mosta na Tari

-Krčenje vegetacije na putnim pravcima u Parku

-Uređenje prostora u Šćepan Polju ispred Vizitor Centra

4.2 Uspostavljanje infrastruktre za sve tipove turističke ponude

-Markiranje pješačkih i planinarskih staza

-Markiranje novih biciklističkih staza

-Postavljanje info tabli

-Postavljanje punktova za naplatu naknada i evidenciju posjetilaca.

- Stavljanje u funkciju Vizitor centra u Šćepan Polju

-Stavljanje u funkciju Spomen Doma u Crkvičkom Polju uključujući i radionicu za popravku bicikala i iznajmljivanje skijaške (turno) opreme

-Obiljezavanje granica parka

-Uređenje i određivanje kamp prostora kod Trnovačkog jezera i Stabanskih jezera

-Opremanje stijene sa slobodno penjanje

-Zamjena i postavljanje klupa i vidikovaca na određenim lokacijama na teritoriji Opštine

5. Edukacija i istraživanje

5.1 Svijest lokalnih građana i posjetilaca o značaju očuvanja RP je razvijena

-Predavanja o vrijednostima RP u svakom razredu osnovne i srednje škole u Plužinama

5.2 Naučna istraživanja

-Ponuditi prirodno-matematičkom fakultetu da dio terenske prakse obavi u RP Piva kao i ostalim Univerzitetima u regionu i šire; podržati studente koji rade radove i disertacije na temu RP

-Ostvariti saradnju sa institucijama i istraživačima vezanim za NP „Durmitor“ i NP „Sutjeska“ u cilju proširenja njihovih istraživanja i na RP „Piva“.

Indikator: 70% učenika ima pozitivan stav o RP „Piva“, jedna škola u prirodi održana na prostoru Parka, uspostavljena saradnja sa jednim Univerzitetom

6. Promocija

- Pripremiti plan promocije i PR aktivnosti za 2016.godinu

-Pripremiti i odrediti vizuelni identitet Regionalnog parka

-Formitari web-sajt Regionalnog parka kao i društvene profile sa osnovnim informacijama koji mora biti dinamičnog karaktera

-Izraditi godišnji plan manifestacija

-Snimiti kratki film o Regionalnom parku u saradnji sa profesionalnim kućama

-Štampati flajere, brošure i info letke

Indikator:Broj posjeta na sajtu, broj gostovanje na radio i tv emisijama

Dinamika realizacije plana

Broj

Aktivnost

Izvršioci

Dinamika

1. Uspostavljanje sistema upravljanja područjem

1.1

Uspostavljanje upravljača RP Piva

1.1.1

Upošljavanje neophodnog broja zaposlenih

RP Piva

Jan-Mart

1.1.2

Stručno osposobljavanje radnika zaposlenih na poslovima zaštite parka

RP Piva

Mart-April

1.1.3

Nabavka neophodne opreme za zaposlene, registracija 2 vozila dobijena od UNDP-a

RP Piva

Januar-April

1.2

Planska dokumentacija

1.2.1

Izrada petogodišnjeg plana upravljanja

RP Piva

Jan-Feb

1.2.2

Izrada jednogodišnjeg plana upravljanja

RP Piva

Februar

1.3

Regionalni park ima uspostavljen sistem praćenja realizacije planova upravljanja i obezbjeđivanje transparetnosti rada

1.3.1

Formirana baza podataka

RP Piva

April-U kontinuitetu

1.4

Efikasno i održivo upravljanje

1.4.1

Služba Regionalnog parka u saradnji sa Savjetodavnim tijelom prati rokove za pozive i obezbjeđuje učešće na projektima, priprema projektne ideje, izradjuje projekte u skladu sa mjerama datim u petogodišnjim planovima upravljanja, tehnički ih uskladjuje sa zahtjevanom formom i kandiduje za finansiranje kod medjunarodnih institucija

RP Piva

April- U kontinuitetu

2. Zaštita prirode

2.2

Praćenje stanja

2.2.1

Definisiati set indikatora za praćenje opšteg stanja u regionalnom parku(biodiverzitet, meterološki uslovi, voda, vazduh…)

RP Piva

Jun

2.2.2

Godišnje pratiti stanje indikatora

RP Piva

U kontinuitetu

2.3.

Očuvanje i obnova

2.3.1

Uspostaviti saradnju sa Upravom za šume i definisati zajedničku kontrolu u vezi: obaveza koncesionara, određivanja odjela za sječu, saglasnosti na planove sječe i izvođačke projekte za sječu; kontrole Lovišta posebne namjene i realizacije programa lovišta

RP Piva, Uprava za šume

Mart- U kontinuitetu

2.3.2

Uspostaviti sistem odgovora u slučaju incidentnih situacija

RP Piva

Maj

2.3.3

Postignut sporazum o zajedničkom djelovanju u incidentnim situacijama sa institucijama koje su prisutne u RP ili se graniče sa njim(NP Durmitor, NP Sutijeska, Uprava za šume, MUP, Pogranična služba)

RP Piva

Maj

3. Razvoj turizma

3.1

Regionalni park ima funkciju centra za diverzifikaciju i unapređenje turizma

3.1.1

U okviru Regionalnog parka prati se razvoj i unapredjenje turizma u parku i na teritoriji opštine koja nije u sastavu regionalnog parka.

RP Piva

Mart

3.1.2

Kreirati zajedničke turističke ponude u okviru Regionalnog parka i sprovoditi ih u saradnji sa lokalnim turističkim ponuđačima i Nacionalnom turističkom organizacijom

RP Piva

Mart- U kontinuitetu

3.1.3

Uspostaviti Info centre sa suvenirnicama

RP Piva

Maj

3.1.4

Unapređenje turističke ponude sa stalnom komunikacijom i održavanjem sastanaka sa svim turističkim ponuđačima

RP Piva

U kontinuitetu

3.2

Regionalni park promoviše turističku ponudu na kompletnoj teritoriji opštine Plužine

RP Piva

3.2.1

Saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja se bave turizmom i ugostiteljstvom, muzejima, crkvama, Nacionalnom turističkom organizacijom, civilnim sektorom i drugim subjektima koji se na posredan ili neposredan način bave turizmom i ugostiteljstvom.

RP Piva

U kontinuitetu

3.2.2

Organizacija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude na gradskom i ruralnom području

RP Piva

U kontinuitetu

3.2.3

Podstiče i organizuje aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine, obezbjeđuje smještaj i osmišljava aktivnosti tokom boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji Opštine vrijednosti područja Opštine Plužine u pravcu razvoja turizma

RP Piva

U kontinuitetu

3.2.4

Pružanje informacija turistima, registracija i praćenje turističkog prometa i sprovođenje drugih aktivnosti vezane za ocjenjivanje kvaliteta turističkog proizvoda na području Opštine Plužine

RP Piva

U kontinuitetu

3.3

Posjetiocima je obezbjeđena sigurnost u granicama RP Piva

3.3.1

Prije početka sezone obavezno održavanje sastanka sa Gorskom službom spašavanja drugim službama, rafterima i drugim turističkim ponidjačima u cilju koordinacije aktivnosti

RP Piva

April

3.3.2

Definisati period apsolutne zabrane splavarenja u vremenu visokih voda, postavtit markere za mjerenje visine vodostaja na rijeci Tari

RP Piva

Mart-April

3.4

U zonama parka postoji efikasan sistem registracije posjetilaca pri čemu posjete ne ugrožavaju vrijednost ovih područja

RP Piva

3.4.1

Uspostaviti efikasan sistem registracije posjetilaca u RP, postavljanje punktova za evidenciju posjetilaca i naplatu naknada

RP Piva

Mart-April

3.4.2

Uspostaviti saradnju sa Upravom policije i Upravom za inspekcijske poslove

RP Piva

April-U kontinuitetu

3.4.3

Uspostaviti integrisan sistem registracije posjetilaca uz pružanje turističke usluge na čitavoj teritoriji opštine Plužine

RP Piva

U kontinuitetu

4. Infrastruktura

4.1

Uspostavljanje putne i druge infrastrukture koja omogućava lokalnom stanovništvu i turistima kvalitetniju komunikaciju kroz prostor RP

4.1.1

Asfaltiranje dijela puta Borikovača-Brštanovica

SO Pluzine

Mart-Maj

4.1.2

Izgradnja ulaznih i izlazih punktova za učesnike raftinga

SO Pluzine

Mart-Maj

4.1.3

Sanacija i održavanje pješačkog mosta na Tari

RP Piva

April

4.1.4

Krčenje vegetacije na putnim pravcima u parku

RP Piva

Mart-April

4.2

Uspostavljanje infrastruktre za sve tipove turističke ponude

RP Piva

4.2.1

Markiranje pješačkih i planinarskih staza

RP Piva Planinarski savez

April-Jun

4.2.2

Markiranje biciklističkih staza

RP Piva,

Maj-Jul

4.2.3

Postavljanje info tabli

RP Piva

Maj

4.2.4

Obiljezavanje granica parka

RP Piva

April

4.2.5

Uređenje kamp prostora kod Trnovačkog jezera i Stabnjskih jezera

RP Piva

Maj-Jun

4.2.6

Opremanje stijene sa slobodno penjanje

RP Piva

Jun

4.2.7

Uređenje prostora u Šćepan Polju ispred Vizitor Centra

SO Pluzine

April

4.2.8

Organizovati i uspostaviti funkcionisanje Spomen Doma u Crkvičkom Polju

RP PIva

Maj

4.2.9

Zamjena i postavljanje klupa i vidikovaca na određenim lokacijama na teritoriji Opštine

RP Piva

U kontinuitetu

5. Edukacija i istraživanje

5.1

Svijest lokalnih građana i posjetilaca o značaju očuvanja RP je razvijena

5.1.1

Organizovati predavanja o vrijednostima RP u svakom razredu osnovne i srednje škole u Plužinama

RP Piva, NVO

U kontinuitetu

5.2.

Naučna istraživanja

5.2.1

Ponuditi prirodno-matematičkom fakultetu da dio terenske prakse obavi u RP Piva kao i sa ostalim Univerzitetima u regionu i šire; podržati studente koji rade radove i disertacije na temu RP

RP Piva

Maj-u kontinuitetu

5.2.4

Ostvariti saradnju sa institucijama i istraživančima vezanim za NP Durmitor i NP Sutjeska u cilju proširenja njihovih istraživanja i na RP Piva.

RP Piva

U kontinuitetu

6. Promocija

6.1

Pripremiti i odrediti vizuelni identitet Regionalnog parka

RP Piva

Jan-Mart

6.2

Pripremiti plan promocije i PR aktivnosti za 2016.godinu

RP Piva

April

6.3

Formitari web-sajt regionalnog parka kao i društvene profile sa osnovnim informacijama koji mora biti dinamičnog karaktera

RP Piva i UNDP

Januar-Mart

6.4

Snimiti kratki film o Regionalnom parku u saradnji sa profesionalnim kućama

RP Piva i Medijska kuća

Februar-Novembar

6.5

Štampati flajere, brošure i info letke

RP Piva

U kontinuitetu

6.6

Izrada plana godišnjih manifestacija

RP Piva

Februar

Finansijska sredstva za sprovođenje plana

S obzirom da je „Regionalni park Piva“ Doo formiran krajem 2015godine, a da je formalno počeo sa radom 2016 godine, ne postoje osnovi za planiranje potencijalnih prihoda i rashoda.

Kod procjene potencijalnih rashoda parka za sprovođenje Plana upravljanja za 2016.godinu ulaze sledeći elementi:

-Troškovi ljudskih resursa

-Ostali troškovi

-Programski troškovi

Izradom sistematizacije radnih mjesta utvrdiće se potreban broj zaposleni u službi i u vezi sa tim će se formirati bruto plate i ostali troškovi zaposlenih.(zimnica, dnevnice, isl)

Preostali troškovi koje obuhvataju ostale troškove i programskei troškovei biće planirani u okviru finansijskih sredstava kojima će Park raspolagati, uz maksimalnu racionalizaciju troškova i domaćinskog poslovanja.

Prihodi Regionalnog parka (definisani Zakonom o zaštiti prirode članom 64 i članom 68):

-Iz Budžeta opštine

-Naknade za korišćenje zaštićenog dobra

-Prihoda ostvarenih korišćenjem imovine dobijene na korišćenje

-Prihoda ostvarenih korišćenjem novostečene imovine

-Donacija

-Drugih izvora u skladu sa Zakonom

Budžetom opštine Plužine predviđena su sredstva za finansiranje dijela aktivnosti i rashoda „RP Piva“ Doo dok će preostali iznos neophodan za funkcionisanje društva obezbjeđivati „RP Piva“ Doo kroz sopstvene djelatnosti i djelatnosti naplaćivanja naknada za korišćenje zaštićenog dobra.

Pregled plana prihoda i rashoda „Regionalnog parka Piva“ Doo:

Prihodi:

1.

Budžet opštine Plužine

70.000,00

2.

Naknade od ulaznica

25000,00

3.

Naknade od raftinga

60000,00

4.

Naknade za korišćenje čamaca i korišćenja čamaca na motorni pogon

6000,00

5.

Naknade za postavljanja šatora, noćenja u Crkvičkom Polju, izdavanje bicikala i kajaka

5000,00

6.

Naknade od sakupljanja ljekobilja i ribolova

250,00

7.

Naknada od boravišne takse

5000,00

8.

Prodaja suvenira

3750,00

9.

Prihodi od projekata od donacija

10000,00

185000,00

Rashodi:

1.

Troškovi ljudskih resursa

110000,00

2.

Ostali troškovi

28700,00

3.

Programski troškovi

44400,00

183100,00

Ostali troškovi:

1.

Troškovi osiguranja lica i imovine

2000,00

2.

Troškovi provizije i platnog prometa

500,00

3.

Troškovi el.energije

4000,00

4.

Troškovi komunalnih usluga

1200,00

5.

Troškovi goriva

5000,00

6.

Troškovi fiksnog telefona i interneta

800,00

7.

Troškovi mobilnih telefona

2000,00

8.

Troškovi održavanja vozila

4000,00

9.

Troškovi kancelarijskog materijala i sitnog inventara

500,00

10.

Troškovi sredstava higijene

100,00

11.

Troškovi nabavke i održavanja fiskalnih kasa i softvera za računovodstvo

2500,00

12.

Troškovi total TV-a

200,00

13.

Troškovi reprezentacije

1000,00

14.

Troškovi bežičnog interneta za Šćepan Polje i Crkvičko Polje za 5 mjeseci

500,00

15.

Troškovi registracije vozila

1000,00

16.

Tekuće održavanje objekata i opreme

1500,00

17.

Konsultantske usluge, projekti, studije

1000,00

18.

Ostali troškovi

900,00

28700,00

Programski troškovi:

1.

Stručno osposobljavanje radnika zaposlenih u Službi zaštite parka

1600,00

2.

Nabavka opreme za zaposlene

3000,00

3.

Nabavka softvera za bazu podataka

1000,00

4.

Nabavka suvenira za suvenirnice

3000,00

5.

Organizacija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija

10000,00

6.

Nabavka i postavljanje markera za mjerenje visine vodostaja na rijeci Tari

300,00

7.

Uspostvljanje punktova za registraciju i naplatu ulaznica za posjetioce u RP

1500,00

8.

Sanacija pješačkog mosta na Tari

1000,00

9.

Krčenje vegetacije na putevima u parku

2000,00

10.

Zamjena i postavljanje klupa i vidikovaca na određenim lokacijama na teritoriji Opštine

2500,00

11.

Markiranje pješačkih i planinarskih staza

7000,00

12.

Markiranje biciklističkih staza

500,00

13.

Postavljanje info tabli

2000,00

14.

Obiljezavanje granica parka

2500,00

15.

Uređenje kamp prostora kod Trnovačkog jezera, Stabanskih jezera i Crkvičkog Polja

500,00

16

Opremanje stijene sa slobodno penjanje

1000,00

17

Priprema i određivanje vizuelnog identiteta Regionalnog parka

500,00

18.

Snimanje kratkog filma o Regionalnom parku

2500,00

19.

Štampanje flajera, brošura i info letaka

2000,00

44400,00

12