of 88 /88
BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA, LIZITAZIO PROZEDURA IREKIAN ETA IRIZPIDE ANIZTASUNAREN BALORAZIO MODUAN ESLEITUTA, ZERBITZUETAKO ESPARRU AKORDIOARENA. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ABIERTO Y LA FORMA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA VALORACIÓN DE PLURALIDAD DE CRITERIOS I – ESPARRU AKORDIOAREN ELEMENTUAK I - ELEMENTOS DEL ACUERDO MARCO 1. ESPARRU AKORDIAOREN XEDEA 1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 1.1. Espediente honen xedea esparru akordio bat burutzea da prozedura irekiaren bidez, kontratu-motak onartuz, karatularen 1. puntuan azaldu (dagozkien CPA kodea et CPV nomenklatura karatulan agertzen dira), eta ezaugarri teknikoetan zehazten den zerbitzua eskaini ahal izateko. 1.1. Constituye el objeto del expediente la conclusión de un acuerdo marco, por procedimiento abierto, mediante la adopción de tipos contractuales, para la prestación de servicios descritos en el punto 1 de la carátula, cuya codificación CPA y, si procede, nomenclatura CPV se señalan en la carátula, y de forma detallada en el pliego de prescripciones técnicas. Plegu hauen objektu den esparru akordioaren asmoa zerbitzu emailea aukeratzea da eta bere garapenean sinatuko diren esleipen kontratu eratorriak gauzatzeko baldintza orokorrak zehaztea, eta horrela, Foru Aldundiak duen beharrari erantzun. El acuerdo marco objeto del presente pliego tiene como finalidad seleccionar la empresa que prestará los servicios y fijar las condiciones generales de ejecución de los contratos de adjudicación derivados que se vayan a suscribir en su desarrollo y con ello, satisfacer la necesidad administrativa de esta Diputación Foral. 1.2. Esparru akordioa ondoren bere garapenean kontratatuko diren zerbitzuentzako baldintza administratibo berezien agirian eta ezaugarri teknikoen agirian ezarritakoaren arabera eman beharko dira. 1.2. La celebración del acuerdo marco para la posterior contratación de los servicios se efectuará según las determinaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Esparru akordioa esleitzeko prozedura lege arau hauetan xedatutakoaren arabera izapidetzen El procedimiento para la adjudicación del Acuerdo marco se tramita conforme a lo dispuesto en 1

 · Web viewEstaldura: 2G, 3G eta 4G estaldura taulak, herrika eta lurraldeka (Gipuzkoa, EAE eta Estatua). - Gorabeheren arreta zerbitzua Deskribatuko dira telefonia sareko gorabeheren

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewEstaldura: 2G, 3G eta 4G estaldura taulak, herrika eta lurraldeka (Gipuzkoa, EAE eta...

BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA, LIZITAZIO PROZEDURA IREKIAN ETA IRIZPIDE ANIZTASUNAREN BALORAZIO MODUAN ESLEITUTA, ZERBITZUETAKO ESPARRU AKORDIOARENA.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ABIERTO Y LA FORMA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA VALORACIÓN DE PLURALIDAD DE CRITERIOS

I – ESPARRU AKORDIOAREN ELEMENTUAK

I - ELEMENTOS DEL ACUERDO MARCO

1. ESPARRU AKORDIAOREN XEDEA

1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO

1.1. Espediente honen xedea esparru akordio bat burutzea da prozedura irekiaren bidez, kontratu-motak onartuz, karatularen 1. puntuan azaldu (dagozkien CPA kodea et CPV nomenklatura karatulan agertzen dira), eta ezaugarri teknikoetan zehazten den zerbitzua eskaini ahal izateko.

1.1. Constituye el objeto del expediente la conclusión de un acuerdo marco, por procedimiento abierto, mediante la adopción de tipos contractuales, para la prestación de servicios descritos en el punto 1 de la carátula, cuya codificación CPA y, si procede, nomenclatura CPV se señalan en la carátula, y de forma detallada en el pliego de prescripciones técnicas.

Plegu hauen objektu den esparru akordioaren asmoa zerbitzu emailea aukeratzea da eta bere garapenean sinatuko diren esleipen kontratu eratorriak gauzatzeko baldintza orokorrak zehaztea, eta horrela, Foru Aldundiak duen beharrari erantzun.

El acuerdo marco objeto del presente pliego tiene como finalidad seleccionar la empresa que prestará los servicios y fijar las condiciones generales de ejecución de los contratos de adjudicación derivados que se vayan a suscribir en su desarrollo y con ello, satisfacer la necesidad administrativa de esta Diputación Foral.

1.2. Esparru akordioa ondoren bere garapenean kontratatuko diren zerbitzuentzako baldintza administratibo berezien agirian eta ezaugarri teknikoen agirian ezarritakoaren arabera eman beharko dira.

1.2. La celebración del acuerdo marco para la posterior contratación de los servicios se efectuará según las determinaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Esparru akordioa esleitzeko prozedura lege arau hauetan xedatutakoaren arabera izapidetzen da: 2011ko azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 196. artikuluan eta hurrengoetan (aurrerantzean SPKLTB), eta lege horren garapeneko arauetan.

El procedimiento para la adjudicación del Acuerdo marco se tramita conforme a lo dispuesto en los artículos 196 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP) y en las normas de desarrollo de la Ley.

1.3. Lizitatzaileek, nahi izanez gero, beren soluzio teknikoak aurkez ditzakete, baldintza agiriaren karatulako 5. puntuan azaltzen diren eskakizunak eta aurkezpen modalitateak, baita bertan finkatzen den gehieneko aldaera kopurua ere, errespetatuz.

1.3. Quienes liciten podrán aportar las soluciones técnicas que respondan a los requisitos y modalidades de presentación señalados en el punto 5 de la carátula del presente Pliego y con el número de variantes máximo especificado en dicho punto.

1.4. Kontratazio tipoak ezartzera zuzendutako esparru akordioa, bertan oinarritzen diren kontratuen esleipena egin ahal izateko beharrezko diren elementu guztiak jasoko dituen tresna bezala eratzen da eta esleipen horiek SPKLTB-eko 198 artikuluaren bitartez arautuko da .

1.4. El acuerdo marco, dirigido a la adopción de tipos contratables, se configura como instrumento en el que están establecidos todos los términos necesarios para la adjudicación de contratos basados en el mismo, rigiéndose dicha adjudicación por lo dispuesto en el artículo 198 del TRLSCP.

2. ARAUBIDEA

2. RÉGIMEN JURÍDICO

2.1. Esparru akordioak nahiz eratorritako Kontratuek izaera administratiboa izango du eta ondorengoek xedatutakoaren arabera arautuko da: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratuan jasotako arauak, azaroak 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuena (aurrerantzean SPKLTB), urriaren 30eko Herri Administrazioen Kontratuen 30/2007 Legea partzialki garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuan jasotako arauak, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamenduan indargabetuta ez dauden arauak (aurrerantzean HAKLEO), Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz Gipuzkoako Foru Aldundiko kontratazioa arautzen duen eta kasuari dagokion beste edozein xedapen eta, baita ere, noski, baldintza agiri honen eta baldintza teknikoen agirian jasotako baldintzak eta klausulak. Lege eta arau horien osagarri gisa, Administrazio Zuzenbideko arau orokorrak beteko dira eta, horiek ezean eta orduan bakarrik, Zuzenbide Pribatukoak.

2.1. El acuerdo marco y los contrato derivados tendrán naturaleza de contrato administrativo y se regirá por las normas recogidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, las normas no derogadas del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco como a nivel de la Diputación Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables, y, en todo caso, por las condiciones y cláusulas de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas. Supletoriamente regirán las normas generales del Derecho Administrativo y, sólo en su defecto, las del Derecho Privado.

2.2. Esparru akordioa eta kontratu eratorriak aplikatzeko edo interpretatzeko garaian, edo gauzatu, aldatu, bete edo deuseztatzerakoan sor litezkeen auziak Foru Aldundiko organo eskudunek ebatziko dituzte, SPKLTB-eko 210. eta 211. artikuluetan jasotzen denaren arabera, kontratistari entzunaldia eman ondoren, eta haien erabaki eta ebazpenek indar betearazlea izango dute berehala.

2.2. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicación o interpretación del acuerdo marco y de los contrato derivados, su ejecución, modificación, cumplimiento o rescisión serán resueltas por los órganos competentes de la Diputación Foral, según los artículos 210 y 211 del TRLCSP, previa audiencia a la persona o empresa contratista, siendo sus acuerdos y resoluciones inmediatamente ejecutivos.

Erabaki eta ebazpen horien aurka egiteko eskumena duen jurisdikzioa Administrazioarekiko auzietarakoa izango da.

La Jurisdicción competente para la impugnación de estos acuerdos y resoluciones será siempre la contencioso-administrativa.

Hala ere, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik, SPKLTB-k 40. artikuluan eta hurrengoetan araututako hautazko errekurtso berezia, 2010eko irailaren 28ko 24/2010 Foru Dekretuan arautzen den Kontratazio alorreko errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administratiboaren aurrean aurkez daiteke lizitazioko iragarkien eta lizitazioa arautzen duen agiriaren eta lanaren ezaugarriak ezartzen dituen agiriaren kontra, esleipen erabakiaren aurka eta esleipen prozeduran egindako tramiteko egintzen aurka, baldin eta tramite egintza horiek esleipenari buruz zuzenean edo zeharka zerbait erabakitzen badute, prozedurak aurrera jarraitu ezina badakarte, edota defendatu ezina edo eskubide edo interes legitimoentzako kalte konponezinen bat ekartzen badute. Ondorio horietarako, prozedurak aurrera jarraitu ezina dakarten tramiteko egintzatzat jotzen dira pertsona edo enpresa lizitatzaileak baztertzea erabakitzen duten Kontratazio Mahaiaren egintzak.

No obstante lo anterior, con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, es potestativa la interposición del recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 y siguientes del TRLCSP y en el Decreto Foral 24/2010, de 28 de septiembre, de creación y regulación del mencionado Tribunal, contra los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratación, el acuerdo de adjudicación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. A estos efectos, se consideran actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de contratación por los que se acuerde la exclusión de personas o empresas licitadoras.

3. PARTE HARTZEN DUTEN ERAKUNDEAK

3. ENTIDADES PARTICIPANTES

3.1. Bai esparru akordio honen bai esparru akordio horri esker egingo diren kontratuen azken hartzaileak dira 2011ko otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuko 6.2 artikuluaren arabera Foru Kontratazioen Zentralari atxikimendua eman dioten Gipuzkoako Foru Aldundia, toki entitateak eta horien menpeko entitateak eta Gipuzkoako foru sektore publikoa.

3.1. Las entidades destinatarias finales de este acuerdo marco y de los contratos que se celebren derivados del mismo son la Diputación Foral de Gipuzkoa, las entidades locales, los entes dependientes de ellas, así como las entidades del sector público foral del Territorio adheridas a la Central de Contratación Foral, según el artículo 6.2 del Decreto Foral 3/2011, de 22 de febrero.

Kontratazio prozedura honetan parte hartzen duten eta beren atxikimendua eman duten entitateak ezingo dira bereizi ez prozeduratik, ez haren emaitzatik, behin prozeduraren deialdia egiten denetik aurrera.

Las entidades que participan en este procedimiento de contratación y que se han adherido específicamente al mismo, no pueden, una vez realizada la convocatoria, desvincularse del mismo ni de su resultado.

3.2. Esparru erabakia onartzeko edo horren ondoriozko kontratua esleitzeko eskuduntza izango dute, hurrenez hurren, Foru Aldundiak Foru Kontratazioen Zentralaren laguntzarekin, eta kontratazio eskuduntzak dituen atxikitako entitateak, horrela jasota baitago aplikatu beharreko legedian.

3.2. Será órgano competente para aprobar el acuerdo marco o para adjudicar un contrato derivado de este, respectivamente, el de la Diputación Foral, con la asistencia de la Central de Contratación Foral, o el de la entidad adherida que ostente las correspondientes atribuciones de contratación, conforme a la legislación aplicable.

4. ESPARRU AKORDIOAREN ETA ERATORRITAKO KONTRATUEN AURREKONTUA ETA KREDITUA EGOTEA

4. IMPORTE Y EXISTENCIA DE CRÉDITO DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

4.1. SPKLTB-ren 88.8 artikuluak esparru akordioen balio zenbatetsiaren kalkulurako ezartzen dituen arauen arabera, esparru akordio honek irauten duen bitartean sinatutako kontratuen balio zenbatetsia karatularen 4. puntuan ezarritakoa izango da.

4.1. De conformidad con la regla establecida para el cálculo del valor estimado de los acuerdos marco en el artículo 88.8 del TRLCSP, en el punto 4 de la carátula se señala la previsión acerca del valor estimado del conjunto de contratos derivados durante todo el periodo de vigencia.

Aipatutako kopuruak gutxi gorabeherakoak eta ez lotesleak dira. Horrela, esparru akordiotik eratorritako kontratu guztien zenbatekoen adierazgarri izango da, enpresa esleipendunarentzako eskubiderik sortu gabe. Jakinerazten diren kopuruak batetik, kontratazio organoaren eskumena eta bestetik esparru akordioa erregulazio harmonizatura lotuta ote dagoen zehaztea xede dute. Beraz, beharrak hasieran uste izandakoak baino handiagoak izanik, aipatu diren kopuruak igo ahal izango dira ere.

Benetazko gastua kontratazio organoen eskaerei erantzunez, esleipendunak bere zerbitzuengatik eskainitako prezioetara mugatuko da.

Las cantidades indicadas tienen carácter orientativo y no vinculante, constituyen una estimación de lo que pueden suponer la totalidad de los contratos derivados que se celebren basados en el presente acuerdo marco y no crean derechos a la empresa adjudicataria. Las referidas cantidades se establecen a los solos efectos de fijar la competencia del órgano de contratación así como para determinar que el acuerdo marco está o no sujeto a regulación armonizada, todo ello sin perjuicio por lo tanto de que el importe señalado pueda verse incrementado por ser mayores las necesidades de los adquirentes a las inicialmente previstas.

El gasto real quedará limitado al que resulte de los precios ofertados por la adjudicataria y los servicios efectivamente requeridos por los correspondientes órganos de contratación prestados por aquélla.

4.2. Kontratuaren prezioa kontratistak bere proposamenean eskainitakoa izango da; dagokion BEZa erantsiko zaio prezio horri, bere garaian aplikagarria den tipoaren arabera. Kontratuko prestazioa betetzeko esleipendunak egin behar dituen gastu guztiak ere erantsiko dira: gastu orokorrak, finantzarioak, aseguruetakoak, tasak, fidantzak, saiakerak, garraioa eta joan-etorriak, langile teknikari eta laguntzaile guztien ordainsariak eta dietak, eta agiri honetan aurreikusitako beste guztiak. Indarrean dauden xedapenen arabera iragarkia aldizkari ofizialean edo ofizialetan argitaratzeko gastuak eta kontratua formalizatzeko gastuak ere gastuen zerrendan sartu direla ulertuko da. Agiri honen karatulako 24. puntuan agertzen da publizitate gastuengatik esleipendunari zenbat ordainduko zaion gehienez. Kontzeptu horiek ezingo dira gero aparteko kontzeptu edo kontu sail gisa aurkeztu.

4.2. El precio de los contratos que se deriven del acuerdo marco será el que resulte de la adjudicación de los mismos; a dicho precio se le añadirá el IVA correspondiente con arreglo al tipo en su momento aplicable. Comprenderá además, todos los gastos que se deban realizar para el cumplimiento de la prestación contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este pliego. Asimismo se entenderán incluidos los gastos de publicación del anuncio en el boletín o boletines oficiales, conforme a las disposiciones vigentes y formalización del contrato. El importe máximo a satisfacer por la persona o empresa adjudicataria por los gastos de publicidad se establece en el punto 24 de la carátula del presente pliego. Ninguno de estos conceptos podrá luego repercutirse como concepto o partida independiente.

4.3. Parte hartu duen entitate bakoitzeko organo eskudunari dagokio gastua baimentzea eta xedatzea, eta baita ordainketa agindua ematea ere.

4.3. La competencia para la autorización y disposición del gasto, así como para la ordenación del pago, corresponderá al órgano competente de cada entidad participante.

4.4. Kontratu eratorria lanak egiten hasi aurreko urtean sinatzen bada, esleipenak baldintza etenarazle bat izango du, hau da, lanak egiten diren ekitaldian kontratuaren betebeharrei aurre egiteko kreditu egokia eta nahikoa egotea beharrezkoa dela.

4.4. En el caso de que el contrato derivado se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

5. PREZIOEN BERRIKUSPENA

5. REVISIÓN DE PRECIOS

Prezioak berrikustea bidezkoa den edo ez esaten hasteko, baldintza agiri honen karatulako 28. puntuan idatzitakoari begiratuko zaio, SPKLTB-ko 89 artikuluak eta hurrengoak, eta gainontzeko legeriak dioena aintzat hartuta. Hasteko bidezkoa bada, puntu horretan adieraziko da zer indize edo formula polinomiko aplikatu beharko diren berrikuspenean.

Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo consignado en el punto 28 de la carátula de este Pliego, teniendo presente lo establecido en el artículo 89 y siguientes del TRLCSP y demás legislación vigente. Cuando inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán.

6. ESPARRU AKORDIOAREN ETA ERATORRITAKO KONTRATUAREN IRAUPENA

6. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

6.1. Esparru akordioaren iraupena, SPKLTB-ko 196.3. artikulua kontutan izanda ere, agiri honen karatularen 16. puntuan agertzen da.

6.1. La duración del acuerdo marco es la establecida en el punto 16 de la carátula del presente pliego, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 196.3 del TRLCSP.

6.2. Esparru akordiotik sortutako kontratuen iraupena kontratu horietan ezarritakoa izango da, esparru akordioaren epea amaituta egon edo ez. Kasu hauetan, plegu hauek eta ezaugarri teknikoen dokumentua indarrean izango dira aurreneko kontratu hark irauten duen bitartean.

6.2. Los contratos que deriven del acuerdo marco tendrán la duración estipulada en los mismos, con independencia de que el contrato marco haya expirado, extendiendo la vigencia de estos pliegos y del correspondiente pliego de prescripciones técnicas a la vigencia de aquel contrato.

6.3. Kontratuaren epea luzatzeko, karatularen 17. puntuak hala aurreikusten badu, beharrezkoa izango da ondorengo legeriak eskatzen dituen egoerak gertatzea eta eskakizunak betetzea: SPKLTB-ko 23 eta 213.2 artikuluak, Administrazioen Kontratuen Erregelamenduko 98. eta 100. artikuluak. Nolanahi ere, luzapena berariaz adostu behar da.

6.3. En el supuesto de que en el punto 17 de la carátula así se prevea, el plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos establecidos en los artículos 23 y 213.2 del TRLCSP y en los artículos 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso la prórroga deberá ser acordada de forma expresa.

6.4. Luzapenak edozein kasutan alde bien arteko adostasunez erabakiko dira.

6.4. Las prórrogas se adoptarán en todo caso por mutuo acuerdo.

II - KONTRATAZIOA

II - CONTRATACIÓN

7. ESLEITZEKO PROZEDURA ETA MODUA

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

7.1. ESPARRU AKORDIOA

7.1. ACUERDO MARCO

7.1.1. Kontratazio espediente hau baldintza agiri honen karatularen 3. puntuan adierazitako moduan tramitatuko da.

7.1.1. El presente expediente de contratación se tramitará del modo consignado en el punto 3 de la carátula de este pliego.

Esleipen prozesuan, SPKLTB-ko 197. artikuluaren arabera, lizitazio prozedura irekia erabiliko da, SPKLTB-ko 150. artikuluak aurreikusitakoaren bat, eta, horretarako, plegu hauen IV. eranskinean zehazten diren irizpideak baloratuko dira.

La conclusión del acuerdo marco se llevará a cabo por el procedimiento de licitación abierto, de acuerdo con el artículo 197 del TRLCSP, y según las previsiones del artículo 150 del TRLCSP, mediante la valoración de los criterios que figuran en el anexo IV del presente pliego.

7.1.2. Esparru akordioa enpresari batekin edo gehiagorekin sinatu ahal izango da, karatularen 26. puntuan xedatutakoari jarraituz. Aurreikuspen zehatzik ez dagoenean, esleipendun bakar bat izan daiteke.

7.1.2. El acuerdo marco podrá concluirse con uno o varios empresarios, según lo que se establezca en el punto 26 de la carátula. En defecto de previsión, la persona adjudicataria podrá ser una solamente.

Esparru akordioa burutzeko ardura Diputatuen Kontseiluarena da.

El órgano encargado de la conclusión del acuerdo marco es el Consejo de Gobierno Foral.

7.1.3. Esparru akordioa sinatzeak ez du esan nahi Administrazioak zerbitzu zehatz bat aldez aurretik eskuratzeko obligaziorik duenik. Esparru akordioaren ondoriozko lizitazio edo esleipenean zehaztuko zaio alderdi hori enpresa esleipendunari.

7.1.3. La conclusión del acuerdo marco no comporta para la Administración ningún tipo de obligación previa de adquirir servicio concreto alguno. La licitación o adjudicación derivadas del acuerdo marco determinará a la empresa adjudicataria este extremo.

7.2. ESPARRU AKORDIOTIK SORTUTAKO KONTRATUAK

7.2. CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

7.2.1. Esparru akordiotik eratortzen diren kontratuak, akordio horretan ezarritako baldintzen arabera esleituko dira, SPKLTB-ko 198.3 artikuluan jasotzen den eran. Kontratazio organoek enpresari kontsulta egin ahalko diote idatziz, eta, behar izanez gero, eskaintza osa dezan eskatu ahalko diote.

7.2.1. Los contratos derivados de un acuerdo marco, de acuerdo con el artículo 198.3 del TRLCSP, se adjudicarán con arreglo a los términos establecidos en éste. Los órganos de contratación podrán consultar por escrito a la empresa, pidiéndole, si fuera necesario, que complete su oferta.

7.2.2. Esparru akordioa hainbat enpresekin egin denean, akordio horretan oinarritutako kontratuen esleipena bertan ezarritako baldintzen arabera egingo da, alderdiei beste lizitazio baterako deialdia egin beharrik gabe.

Esparru akordioan ez badira baldintza guztiak ezarri, kontratuak esleitzeko beste lizitazio baterako deialdia egingo zaie alderdiei SPKLTB-ko 198.4. artikuluan jasotzen den prozedura jarraituz; lizitazio horretan, lehengo baldintza berak hartuko dira oinarritzat, eta zehatzago idatziko dira beharrezkoa balitz, baita esparru-akordioaren espezifikazioak xede dituzten beste batzuk ere.

7.2.2. Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varias empresas, la adjudicación de los contratos basados en él se efectuará aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación.

Cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco, la adjudicación de los contratos se efectuará convocando a las partes a una nueva licitación, en la que se tomarán como base los mismos términos, formulándolos de manera más precisa si fuera necesario, y, si ha lugar, otros a los que se refieran las especificaciones del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento recogido en el artículo 198.4 del TRLCSP.

7.2.3. Espedientean parte hartu duen entitate bakoitzari dagokio esparru akordioan oinarritutako kontratuen esleipena eta formalizazioa.

7.2.3. Corresponde a cada ente participante, la adjudicación y formalización de los contratos basados en el acuerdo marco.

8. PROPOSAMENAK AURKEZTEA ETA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK

8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

8.1. ENPRESA LIZITATZAILEAK

8.1. EMPRESAS LICITADORAS

8.1.1. Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte pertsona natural edo juridikoek, espainiar edo atzerritarrek, baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute, ez badute kontratatzeko debekurik eta beren kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala frogatzen badituzte. Azken baldintza horren ordez, behar den sailkapena eskatuko da, legez eska daitekeenean.

8.1.1. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en ninguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisitos de solvencia que serán sustituidos por la correspondiente clasificación en los casos que sea exigible.

Sozietate talde bateko nagusi diren pertsona juridikoen kasuan, taldea osatzen duten sozietateak kontuan hartu ahal izango dira kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala egiaztatzeko edota nagusi den pertsona juridikoaren sailkapena egiaztatzeko, baldin eta pertsona horrek egiaztatzen badu bere esku dauzkala kontratuak gauzatzeko beharrezkoak diren sozietate horien bitartekoak.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

8.1.2. Era berean, proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte SPKLTB-ko 59. artikulua betez aldi baterako era daitezen enpresa batasunek. Batasuna osatzen duten enpresetako bakoitzak jarduteko gaitasuna eta kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala egiaztatu beharko du ondorengo klausulek aipatzen duten dokumentazioa aurkeztuz. Halaber, agiri pribatu batean honakoak adierazi beharko dira: batasuna osatzen duten enpresen izenak eta egoerak, bakoitzak duen partaidetza, kontratua indarrean dagoen bitartean Administrazioaren aurrean guztien ordezkaritza osoa zein pertsonak edo entitatek izango duen; kontratuak lekartzakeen eskubideez baliatzeko eta betebeharrak betetzeko behar adinako ahalordeekin; eta aldi baterako enpresa batasun gisa eratzeko konpromisoa hartzen dutela. Agiri hori batasuna osatzen duten enpresetako ordezkariek sinatu beharko dute. Kontratua aldi baterako enpresa batasun bati esleitzen bazaio, orduan beharrezkoa izango da enpresa batasun hori eskritura publikoan formalizatzea.

8.1.2. Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones temporales de empresas que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP. Cada una de las empresas que componen la agrupación deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación frente a la Administración, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, y que asumen el compromiso de constituirse en UTE. El citado documento deberá estar firmado por quienes representen a cada una de las empresas componentes de la Unión. Sólo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la Unión Temporal se deberá formalizar la misma en escritura pública.

8.1.3. Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkez dezake. Gainera, proposamen bat bakarka aurkeztu duen lizitatzaileak ezingo du beste batzuekin aldi baterako elkartuta proposamenik aurkeztu edo aldi baterako elkarte bat baino gehiagotan azaldu. Lizitatzaileren batek baldintza hori betetzen ez badu, besterik gabe ez dira onartuko hark sinatutako proposamen guztiak.

8.1.3. No se podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas o figurar en más de una unión temporal si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las que hubiera suscrito.

Hala eta guztiz ere, eskaintzetan aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek proposamen bat baino gehiago aurkez dezakete, baldintza agiriaren karatulako 5. puntuan zehaztutako elementuen eta baldintzen arabera. Horrelakoetan, ohiko proposamen ekonomikoaz gainera, beste aldaeretako soluzioei dagozkien proposamenak aurkeztu behar dituzte, haietako bakoitzaren justifikazioa azalduta, eta lehen aipatutako proposamen ereduan eskatzen diren datuak ere emanda.

No obstante, cuando se admitan ofertas variantes, quienes liciten podrán presentar más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el punto 5 de la carátula del pliego. En tal caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición antes reseñado.

8.1.4. Proposamena aurkeztearekin lizitatzaileak bete-betean eta oso-osorik onartzen ditu baldintza agiri honetako eta kontratuan biltzen diren beste dokumentu guztietako klausula guztiak, salbuespenik gabe, eta erantzukizunez aitortzen du zuzenak direla aurkeztu dituen datu guztiak eta betetzen dituela lana kontratatzeko ezarrita dauden betekizun guzti-guztiak.

8.1.4. La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación del servicio.

8.2. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA ERA

8.2. PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Lizitazioan parte hartzeko, interesa duten enpresek beraien eskaintzak aurkeztu beharko dituzte, deialdiko iragarkian ezartzen den epemuga aurretik.

Para participar en la presente licitación, las empresas licitadoras deberán presentar sus ofertas, antes de finalizar el plazo establecido en el anuncio de la convocatoria.

Eskaintzak aurkeztuko dira ondorengo lizitazio elektronikoko plataformaren bitartez, www.contratacion.euskadi.eus, “lizitazio elektronikoa”, VI. eranskinean jasotzen den eran.

Las ofertas se presentarán a través de la plataforma de licitación electrónica www.contratacion.euskadi.eus “licitar electrónicamente”, conforme a lo indicado en el anexo VI de este pliego.

8.3. “1” GUTUN-AZALA: KONTRATATZEKO AHALMENA.

8.3. SOBRE “1”: CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

8.3.1. “1” gutun-azalean agiri hauek sartu behar dira:

8.3.1. En el sobre “1” se incluirán los siguientes documentos:

a) Jarduteko gaitasuna eta, hala balegokio, ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak:

a) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar y, en su caso, la representación:

Jarduteko gaitasuna egiaztatzeko agiriak:

La capacidad de obrar se acreditará mediante:

· Enpresa indibiduala bada, nortasun agiriaren edo horren baliokidea den agiriaren bitartez.

· Si la empresa fuera individual, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o documento que haga sus veces.

· Enpresa pertsona juridikoa bada, Merkataritza Erregistroan inskribatutako eraketa edo aldaketa eskrituraren bidez, aplikagarri zaion merkataritza legeriaren arabera beharrezkoa denean. Ez bada beharrezkoa, eraketa eskritura edo agiriaren, estatutuen edo eraketa egintzaren bitartez egiaztatuko da jarduteko gaitasuna, hala badagokio, bere jarduera erregulatzen duten arauak bilduko dituztenak eta dagokion Erregistro Ofizialean inskribatuta egongo direnak.

· Si la empresa fuera persona jurídica, mediante la presentación de escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en su caso, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

· Inoren izenean agertzen diren edo inoren izenean proposamenak sinatzen dituzten pertsonen aldeko ahalordea, xederako aski dena, nortasun agiriarekin edo horren baliokidearekin batera.

· Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra empresa, presentaran copia del DNI, o documento que haga sus veces, así como poder bastante al efecto.

Espainia ez den Europar Batasuneko estatu bateko enpresek nahiz gainerako enpresa atzerritarrek aurkeztu beharreko dokumentazioa, baldintza agiri hauen V. eranskinean jasotzen dena da.

En cuanto a la documentación a presentar por las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, al igual que por las demás empresas extranjeras, es la que sigue en el anexo V del presente pliego.

b) SPKLTB-ko 60. artikuluan aipatzen diren kontratatzeko debekuen eraginpean ez egotea egiaztatzen duten aitorpena. Egiaztapen hori egiteko II. eranskineko aitorpen eredua erabil daiteke, honako egoerak berariaz jasota: laneko segurtasun eta osasun gaietako arau hauste oso larriagatik ez duela zigor irmorik jaso, zerga alorreko eta gizarte segurantzako betebeharretan egunean dagoela Administrazioen Kontratuen Erregelamenduko 13 eta 14. artikuluetan eskatzen den neurrian eta moduan, eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari dagokion epigrafean.

b) Declaración acreditativa de no incurrir en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá realizarse según el modelo que figura como Anexo II, que comprenderá expresamente las circunstancias de no haber sido objeto de sanción con carácter firme por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo y hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, con el alcance y forma que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP, así como el de estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato.

Zerga alorreko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko ziurtagiriak, errekerimendua jaso eta biharamunetik hasita hamar (10) lanegunen barruan aurkeztu behar ditu eskaintza ekonomiko onuragarriena aurkeztu duen lizitatzaileak. Horri begira, aitorpen agirian (II. eranskina) lizitatzaileak aukera du berariazko baimena emateko, esleipen proposamena bere aldekoa izanez gero, Administrazio kontratatzaileak zuzenean eskuratu ditzan Gipuzkoako Foru Aldundiak lizitatzaileari buruz dituen zerga datuak. Baimen hori emanez gero, lizitatzaileak ez du aurkeztu beharko Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko zerga betebeharretan egunean egotearen ziurtagiririk.

La justificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se efectuará antes de la adjudicación, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, por la empresa licitadora que haya presentado la oferta económica más ventajosa. A tal efecto, en dicha declaración (Anexo II) figura la posibilidad de conceder autorización expresa para que, en el caso de recaer propuesta de adjudicación en su favor, la Administración contratante pueda acceder directamente a sus datos tributarios obrantes en la Diputación Foral de Gipuzkoa. En caso de conceder dicha autorización, quedará eximida de aportar la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatzeko, gauden ekitaldiari dagokion alta agiria edo azken ordainagiria aurkeztu beharko du, baita zerga horren matrikulan baja ez duela eman esanez egindako ardurapeko adierazpena ere (Administrazioen Kontratuen Erregelamenduko 15. artikulua).

La justificación de estar de alta en el IAE se acreditará mediante presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo de IAE, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto (artículo 15 RGLCAP).

Nolanahi ere, lizitatzailea indarrean dagoen legediak zehaztutako salbuespen egoeraren batean egonez gero, zergan alta emanda dagoela egiaztatu behar izateaz gain, salbuespen egoera hori egiaztatu beharko du zerga administrazio eskudunak emandako berariazko ebazpena aurkeztuz, edo, bestela, aipatu salbuespenaren arrazoia azalduz ardurapeko adierazpena egin beharko du.

Ello no obstante, en el supuesto de encontrarse quien licita en alguna de las exenciones establecidas en la legislación vigente, además de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, deberá acreditar la concesión de la exención mediante resolución expresa de la administración tributaria competente o, en su defecto, mediante declaración responsable en la que se indique la concreta causa de exención concurrente.

c) Kaudimena: lizitatzaileak kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzera behartuta daude, SPKLTB-ko 75. eta 78. artikuluen arabera, agiri hauen 9 eta 10 puntuetan jasotzen denaren arabera.

c) Solvencia: Será obligatorio acreditar la solvencia económico-financiera y técnica o profesional conforme a los artículos 75 y 78 del TRLCSP por los medios que figuran en el punto 9 y 10 del presente pliego.

Enpresariak kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta teknikoa egiazta dezake karatularen 27. puntuan zehaztutakoarekin bat datorren sailkapen hau egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztuta.

Se podrá acreditar la solvencia económica - financiera y técnica aportando el certificado que acredite la clasificación de acuerdo con lo consignado en el punto 27 de la carátula.

Enpresaria Espainiaz kanpokoa baina Europar Batasuneko estatu kide batekoa bada, nahikoa da kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, teknikoa edo profesionala egiaztatzea Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 75. eta 76. artikuluen arabera, eta izena emanda egotea kontratuak egiteko baimena duten enpresarien zerrendetan, Europar Batasuneko estatu kideek ezarriak dituztenetan, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuak 84. artikuluan ezarri bezala.

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, será suficiente que acrediten su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica, conforme a los artículos 75 y 76 del TRLCSP, así como su correspondiente inscripción en las listas oficiales de personas o empresas autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea en los términos señalados en el artículo 84 del TRLCSP.

d) Plegu honen 13.2. atalean aipatzen denari buruzko ziurtapen aitorpena.

d) Declaración responsable, en su caso, a la que se refiere el apartado 13.2 del presente pliego.

e) Azpikontratatzea uste den atalari buruzko deklarazioa. Lizitatzaileek kontratuaren zein atal azpikontratatzeko asmoa duten zehaztu behar dute eskaintzan, hala baimentzen badu karatularen 29. puntuak. Kontratuaren atal horren zenbatekoa ere adierazi behar dute (%), eta azpikontratistaren izena edo enpresaburu-profila ere eman behar dute, gaitasun profesional edo teknikoen baldintzen arabera zehaztua (SPKLTBko 227.2.a artikulua).

e) Declaración relativa a la parte del contrato que la empresa licitadora tenga previsto subcontratar. Las empresas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, si así lo permite el apartado 29 de la carátula, señalando su importe (%) y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización (artículo 227.2.a) TRLCSP).

f) 50 langile edo gehiago dituen enpresak, egiaztatu beharko du betetzen duela gutxienez % 33 edo gehiagoko desgaitasuna duten langileentzako kuota, eta horren ordez, edo horrekin batera, egiaztatu beharko du betetzen dituela neurri alternatibo batzuk 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Arautzaileak –zeinaren bidez onartzen baita desgaituen eskubideen eta haien gizarteratzearen Lege Orokorra–, eta legea garatzen duen araudiak diotenari jarraituz.

Horretarako, enpresak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, adieraziz guztira zenbat langile dituen eta horietatik zenbatek dituzten desgaitasunak. Legez aurreikusitako neurri alternatiboak betetzeko hautua egin bada, salbuespen-egoeraren deklarazioaren kopia bat eta horretarako ezarritako neurri zehatzei buruzko deklarazio bat aurkeztu beharko du.

f) Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33%, o complementaria o subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como en la correspondiente normativa de desarrollo.

A tales efectos se aportará un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas

g) Enpresa talde bateko kide izateari buruzko berariazko adierazpena, agiri honen III. eranskin gisa doan ereduari zehatz-mehatz egokituta. Talde bereko enpresak izanik (Merkataritza Kodeak 42.1 artikuluan jasotzen dituen kasuetan daudenak hartuko dira halakotzat) proposamen desberdinak aurkezten dituztenean kontratuaren esleipenean banaka parte hartzeko, taldeko enpresei Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateraturen 152. artikulua eta Administrazioen Kontratuen Erregelamenduaren 86.1 eta 86.2 artikuluak aplikatuko zaizkie.

g) Declaración expresa, sobre la circunstancia de pertenecer a un grupo de empresas que deberá ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo III al presente pliego. Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, resultará de aplicación a las empresas del grupo lo establecido en los artículos 152 del TRLCSP y 86.1 y 86.2 del RGLCAP.

h) Gutun-azal horretan sartutako agiri guztien zerrenda.

h) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.

8.4. “2” GUTUN-AZALA: AUTOMATIKOKI BALORATUKO EZ DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

8.4. SOBRE “2”: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

2. gutun-azalean sartuko da balio iritziaren bidez balioetsi beharreko irizpideei buruzko eskaintza teknikoa. Dokumentu bakarrean egongo da, PDF formatuan, eta aurkibidea izango du.

Dokumentua errazago aztertzeko, gomendatzen dugu gehienez ere 100 orrialde izatea (eranskinak barne), zenbakituta, eta atal hauek jasotzea:

- Telefonia finkoko irtenbide teknikoa

Alderdi hauek deskribatuko dira: telefonia finkoko sarea (gaitasuna, segurtasuna eta erredundantzia), eskatutako zerbitzuen prestazioak eta funtzionalitateak, sare finkoko integrazioa eta hura eta mugikorraren artekoa, lainoko irtenbidearen kasuan, bereziki.

- Telefonia mugikorra

Kontzeptu hauek balioetsiko dira:

· Proposatutako terminal mugikorren ezaugarriak.

· Estaldura: 2G, 3G eta 4G estaldura taulak, herrika eta lurraldeka (Gipuzkoa, EAE eta Estatua).

- Gorabeheren arreta zerbitzua

Deskribatuko dira telefonia sareko gorabeheren arreta zerbitzua, eta baita telefonia mugikorraren eta bezeroaren ekipamenduaren mantentze zerbitzua. Horietako bakoitzari buruz adieraziko dira: gorabeheren arreta zentroak (arreta zentroa(k), eskuragarritasuna, arretarako baliabide tekniko eta giza baliabideak), esku hartze ekipoak, ordezkoen eskuragarritasuna eta konponbideak, prozedurak, erantzuteko konpromisoak eta gorabeherak ebaztea.

- Arreta komertzialeko zerbitzua.

Deskribatuko da esparru akordiorako proposatutako arreta tekniko-komertzialeko taldea, adieraziz kide bakoitzaren lantokia, prestakuntza eta sektoreko esperientzia, eta eskaerei erantzuteko nahiz haiek kudeatzeko prozedurak.

El sobre 2 contendrá la “oferta técnica” correspondiente a los criterios a valorar mediante juicio de valor. Será un único documento PDF y contendrá índice.

Para facilitar el análisis, se recomienda que este documento tenga un máximo de 100 páginas (incluidos anexos), esté paginado y contenga los siguientes apartados:

- Solución técnica de telefonía fija

Se describirá la red de telefonía fija (capacidad, seguridad y redundancia), las prestaciones y funcionalidades de los servicios demandados, la integración de la red fija y entre ésta y la móvil especialmente en los casos de solución en la nube.

- Telefonía móvil

Se valorarán los siguientes conceptos:

· Características de los terminales móviles propuestos.

· Cobertura: se incluirán las tablas de cobertura 2G, 3G y 4G por población y territorio en Gipuzkoa, CAPV y Estado.

- Servicio de atención de incidencias

Se describirá el servicio de atención de incidencias de la red de telefonía y de mantenimiento telefonía móvil y del equipamiento del cliente. Para cada uno se indicará: centros de atención de incidencias (centro/s de atención, disponibilidad, medios técnicos y humanos de atención), equipos de intervención, disponibilidad de repuestos y soluciones, procedimientos, compromisos de respuesta y resolución de incidencias.

- Servicio de atención comercial.

Se describirá el equipo propuesto para la atención técnico-comercial del acuerdo marco, indicando para cada componente su centro de trabajo, formación y experiencia en el sector, y los procedimientos para atención y gestión de solicitudes.

8.5. “3” GUTUN-AZALA: PROPOSAMEN EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI BALORATUKO DIREN GAINERAKO IRIZPIDEAK.

8.5. SOBRE “3”: PROPOSICIÓN ECONÓMICA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

3. guntun azalean sartuko da eskaintza ekonomikoa, baldintza administratiboen agiriaren I. eranskineko ereduaren arabera.

Eskaintza ekonomikoa bi dokumentutan aurkeztuko da:

· Proposamen ekonomikoa (PDF formatua).

· Proposamen ekonomiko xehatua (XLS formatua).

Proposamen ekonomikoak bi kontzeptu jasoko ditu:

· Proposamen ekonomiko globala (1. taula).

· Deien prezioen proposamen ekonomikoa (2. taula).

El sobre 3 contendrá la proposición económica, de acuerdo al modelo indicado en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.

La proposición económica se presentará en dos documentos:

· Proposición económica (formato PDF).

· Proposición económica detallada (formato XLS).

La proposición económica contendrá dos conceptos:

· Proposición económica global (tabla 1).

· Proposición económica de precios de llamadas (tabla 2).

Jasanarazi beharreko Balio Erantsiaren Zerga (BEZ) partida independente gisa adieraziko da.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A), que deba ser repercutido, deberá indicarse como partida independiente.

8.6. Dokumentazioa aurkezteko argibideak

8.6. Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación

8.6.1. Lizitatzaileek konfidentzial izaera duen dokumentazioaren zatia adieraziko dute bere eskaintzan, honakoa Kontratazio organoak iragarri ezingo duelarik. Konfidentzialtzat jotako agirian bertan argi eta garbi adierazi beharko da izaera hori (gainean, orri-ertzean, edo beste edonola). Lizitatzaileek aurkeztutako agiri eta datuak konfidentzialtzat hartu ahal izango dira, horien berri hirugarren bati emateak enpresaren merkataritza interes legitimoen kontra egin dezakeenean, alor bereko enpresen arteko lehia leiala kaltetu dezakeenean edo Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritako debekuak urratzen dituenean. Adierazpen hori egiten ez bada, ulertuko da aurkeztutako agiri edo datu guztiak edo batzuk, ezaugarrien arabera, ez direla konfidentzialak.

8.6.1. Las empresas licitadoras podrán designar en su oferta aquella documentación que consideren confidencial, la cual no podrá ser divulgada por el Órgano de Contratación. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras partes pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración podrá considerarse, en función de sus características, que todos o alguno de los documentos o datos presentados carecen de dicho carácter confidencial.

8.6.2. 1. Gutun-Azalaren inguruan, eskaintza aurkezten duena aldi baterako enpresa batasuna bada, enpresa kide bakoitzak egiaztatu behar ditu zerbitzuen kontratista gisa obrak kontratatzeko dituen gaitasuna eta kaudimena -eta, hala badagokio, zerbitzu enpresari dagokion sailkapena–. Horrelakoetan, agiri honetan eskatzen den kaudimen/sailkapen orokorra egiaztatzeko, enpresa batasuneko kide bakoitzaren banakako sailkapenak edo, bestela, kide diren enpresen sailkapenak elkarri gehituko zaizkio. Era berean, enpresa guztietako legezko ordezkariek sinatutako agiri bat aurkeztu beharko da, non adieraziko baitira eskaintza izenpetzen duten enpresen izenak eta egoerak, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa batasun gisa eratzeko konpromisoa eta enpresa bakoitzak batasunean izango duen partaidetza; halaber, kontratuak irauten duen bitartean Administrazioaren aurrean enpresa guztien ordezkaritza osoa nork izango duen izendatu beharko dute.

8.6.2. En relación con el sobre nº 1, cuando la proposición se formule por una unión temporal de empresas, cada una de las que la componen deberá acreditar su capacidad y su solvencia –clasificación, en su caso - como empresa contratista de servicios. En tal caso, se acumularán, según proceda, bien las características acreditadas para cada integrante de la misma bien las clasificaciones individuales de quienes integran la U.T.E., a efectos de poder acreditar la solvencia/ clasificación global exigida en el presente pliego. Asimismo, deberá presentarse un documento firmado por las y los representantes legales de todas ellas en el que se indique los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas caso de resultar adjudicatarias, la participación de cada una de ellas en la misma, así como designarse la persona que durante la vigencia del contrato habrá de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la administración.

8.6.3. 1. Gutun-Azalaren inguruan, Baldin eta lizitatzailea izena emanda badago 2001eko martxoaren 13ko 24/01 Foru Dekretuaren bidez araututako Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontratuen Erregistroan edo Eusko Jaurlaritzaren 1998ko otsailaren 3ko 12/98 Dekretuaren bidez eta Ogasun eta Administrazio Publikoen sailburuaren 1998ko otsailaren 4ko Aginduaren bidez araututako Eusko Jaurlaritzaren Kontratisten Erroldan, lizitatzaile horrek nahikoa du kasuan kasuko erregistroko letradu arduradunak emandako indarrean dagoen ziurtagiriaren kopia aurkeztea, eta, hori eginez gero, ez du 8.3.1.a) atalean, eta, hala behar denean, c) atalean aipatutako agiriak aurkeztu edo egoerak egiaztatu beharrik.

8.6.3. En relación con el sobre nº 1, las empresas licitadoras inscritas en el Registro de Contratos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, regulado por Decreto Foral 24/2001, de 13 de marzo, o en el Registro de Contratistas del Gobierno Vasco, regulado por el Decreto 12/1998, de 3 de febrero, y Orden de 4 de febrero de 1998 del Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, deberán presentar únicamente copia del certificado vigente expedido por la persona responsable del Registro correspondiente de tal manera que estarán eximidas de tener que presentar y acreditar los documentos y circunstancias señalados en el apartado 8.3.1.a) y, en su caso, c).

Era berean, aipatu den dokumentazioaren ordez, aurkez daiteke ezaugarri berak dituen Ekonomia eta Ogasun Ministerioko Kontratisten Erregistro Ofizialak emandako ziurtagiria.

Asimismo, podrá sustituirse la documentación antedicha mediante la presentación de certificado en los mismos términos emitido por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía y Hacienda.

SPKLTB-ren 146.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, nortasuna eta sailkapena Lizitatzaileen eta Enpresa sailkatuen Erregistro Ofizialak emandako ziurtagiriaren bidez, edo sailkapenaren ziurtagiri komunitarioaren bidez egiaztatzen direnean, ziurtagiriarekin batera lizitatzailearen adierazpen erantzulea aurkeztu beharko da, aipatu ziurtagirian jasotzen diren datuak ez direla aldatu esaten duena.

Según establece el apartado 3 del artículo 146 del TRLCSP, cuando la acreditación de la personalidad y de la clasificación se realicen mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas, o mediante un certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.

8.6.4. Administrazioak esleipena egin aurretik edo ondoren, nahiz kontratuaren indarraldian, “1” gutunazaletan aurkeztutako agirien benetakotasuna egiaztatu ahal izango du, baita karatulan esleipenerako irizpide berezi gisa eskatutakoena ere. Enpresak aurkeztutako datuetan edo gorabeheretan faltsutasunik aurkitzen bada, kontratua baliogabea izan daiteke, kontratistari berari egozteko moduko arrazoiengatik kontratua ez betetzeagatik, eta behin betiko eratutako bermea galduko da, edo hura eratu gabe egonez gero, haren baliokideko kalte-ordaina ordainaraziko da.

8.6.4. La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre “1”, así como de los que, en su caso, se consigne en la carátula como criterios especiales de adjudicación, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la persona o empresa adjudicataria, con pérdida de la fianza definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla, si no se ha constituido.

8.6.5. 1. gutun-azaleko 8.3.1. ataleko a), b), c), e), f) eta g) paragrafoetan ezarritako dokumentazio guztiaren ordez, lizitatzaileak erantzukizunezko adierazpen bat aurkez dezake (kontrataziorako Europako dokumentu bakarra) Administrazioarekin kontratatzeko legez ezarritako baldintza guztiak betetzen dituela esango duena. Deklarazio hori baldintza agiri honen VII. eranskinean agertzen denaren arabera bete beharko da. Deklarazioa aurkezten bada, esleipendun izateko proposatua den enpresa lizitatzaileak kontratazio organoaren aurrean egiaztatu beharko du, kontratua esleitu aurretik, eskatutako dokumentu guztiak badituela eta horiek baliozkoak direla.

Nolanahi ere, kontratazio organoak, prozedura behar bezala amaituko dela bermatzeko, esleipen proposamena baino lehen edozein unetan eska diezaieke lizitatzaileei kontratua esleitzeko ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko dokumentazioa.

Administrazioarekin kontratua egiteko eskatzen diren gaitasunaren eta kaudimenaren baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko unea proposamena aurkezteko epearen amaiera izango da.

8.6.5. Toda la documentación establecida en los apartados a), b), c), e), f) y g) del apartado 8.3.1 del sobre nº1 podrá ser sustituida por la presentación del “documento europeo único de contratación”, consistente en una declaración formal responsable de la empresa licitadora indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Tal declaración deberá cumplimentarse siguiendo las indicaciones del anexo VII. En tal caso, la empresa licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que las empresas licitadoras aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicataria del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

9. KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZIEROA

9. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Egiaztatu egin behar da:

Se acreditará conforme al:

1) Urteko negozio bolumena, azkeneko hiru urte amaituen artetik negozio bolumen handieneko urteari dagokiona, baldintza administratiboen agiri honen 18. puntuan adierazitako zenbateko berdinekoa edo handiagokoa.

1) Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, por importe igual o superior al señalado en el punto 18 de la carátula del presente pliego.

Lizitatzaile edo hautagaiaren urteko negozio bolumena egiaztatzeko, urteko kontuak aurkeztu behar ditu, Merkataritza Erregistroan onartuak eta gordailutuak, enpresaria erregistro horretan izena emanda badago; bestela, izena emanda egon behar duen erregistro ofizialean gordailutuak. Merkaritzako Erregistroan izena eman gabeko enpresari indibidualen urteko bolumena egiaztatzeko, berriz, urteko inbentario eta kontuen liburuak aurkeztu behar dituzte, Merkataritzako Erregistroak legeztatuak.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

10. KAUDIMEN TEKNIKOA

10. SOLVENCIA TÉCNICA

Lizitatzaileek beren kaudimen teknikoa edo profesionala egiaztatu behar dute, agiri honen karatulako 19. paragrafoan adierazi bezala, SPKLTB-ko 78. artikuluan ezarritako bitartekoen artean hautatuta. Hauek dira artikulu horrek aipatzen dituenak:

Se acreditará conforme los medios consignados en el punto 19 de la carátula del presente pliego, seleccionados de entre los establecidos en el artículo 78 del TRLCSP, y que son:

1) Azken bost urteetan eginiko zerbitzu edo lan garrantzitsuenak, zenbatekoa, datak eta norentzat egin diren (publikoa edo pribatua) adierazita. Egindako zerbitzuak edo lanak organo eskudunak eginiko ziurtagirien bidez edo organo horrek eginiko ikus-onespenaren bidez egiaztatuko dira, hartzailea alor publikoko erakundea denean, eta hartzailea subjektu pribatua denean, berriz, horrek eginiko ziurtagiriaren bidez, eta ziurtagirik ez dagoenean, enpresariaren adierazpen baten bidez. Dena den, ziurtagiri horiek agintaritza eskudunak kontratazio organoari zuzenean jakinaraziko dizkio.

1) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Egiaztatutako horniduren eta kontratuaren xede direnen arteko korrespondentzia egiaztatzeko, kontuan hartuko da ea bien CPV kodeen bi lehen digituek bat egiten duten.

A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

11. PROPOSAMENAK IREKITZEA

11. APERTURA DE PROPOSICIONES

11.1. Aurren-aurrena, Foru Kontratazioen Zentralak “1” gutun-azaleko edukia aztertuko du, eta lizitatzaileek behar den garaian eta moduan aurkeztutako agiriak kalifikatuko ditu. Aurkeztutako dokumentazioan akats materialik atzemanez gero, interesatuei jakinaraziko die, eta gehienez ere hiru eguneko epea emango du lizitatzaileak akatsa zuzen dezan.

11.1. La Central de Contratación Foral examinará con carácter previo el contenido del sobre 1 y calificará los documentos presentados en tiempo y forma. Si observara defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará a personas o empresas interesadas y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación.

Zentralak, SPKLTB-ko 146. artikuluak aipatzen duen dokumentazioa kalifikatu ondoren, eta, dagokien kasuetan, aurkeztutako dokumentazioaren akats eta gabeziak zuzendu ondoren, Administrazioen Kontratuen Erregelamenduko 11. artikuluak xedatzen dituen hautaketa irizpideetara zein enpresa egokitzen diren erabakiko du, eta zehazki adieraziko ditu lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta baztertzearen arrazoiak.

La Central, una vez calificada la documentación a que se refiere el artículo 146 del TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, determinará las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas a que hace referencia el artículo 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

11.2. Eskatutako agiriren bat ez aurkezteak edo eskatu ez bezala aurkezteak berekin ekarriko du Zentralak behin betiko ez onartzea.

11.2. La no presentación de alguno de los documentos exigidos o su presentación en forma distinta a la requerida dará lugar a la no admisión definitiva por la Central.

11.3. Behar bezala adierazitako tokian, egunean eta orduan, jendaurreko ekitaldian irekiko ditu Foru Kontratazioen Zentralak “2” gutun-azalean dauden proposamen teknikoak; beharrezkotzat jotzen dituen txosten teknikoak eskatu ahal izango ditu, eta agiri honetan jasota dauden balorazio irizpideei jarraituz.

11.3. En el lugar, día y hora oportunamente señalados, en acto público se procederá a la apertura de las proposiciones técnicas contenidas en el sobre “2”. La Central de Contratación Foral podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios y evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen.

11.4. Azkenean, zehaztuko den leku, egun eta orduan, Foru Kontratazioen Zentralak ekitaldi publikoan balio-judizioen arabera kuantifikatzekoak diren irizpideen haztapena ezagutaraziko du eta ondoren, “3” gutun-azala irekiko da, automatikoki ebalua daitezkeen irizpideei dagokien dokumentazioa duena.

11.4. Finalmente, la Central de Contratación Foral, en el lugar, día y hora en que se convoque, en acto público dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, a lo que seguirá la apertura del sobre “3” que contiene la documentación correspondiente a los criterios evaluables automáticamente.

11.5. Ez dira onartuko proposamenak, honelako kasuetan:

11.5. No se aceptarán aquellas proposiciones que:

· Administrazioak derrigorrez jakin beharreko datuak ikustea eragozten duten kontraesanak, gabeziak, akatsak edo zirriborroak badituzte.

· Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

· Ezaugarri teknikoen agirian eta baldintza administratiboen agirian zehaztutakoa betetzen ez badute.

· No se ajusten a lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas.

· Aztertua eta onartua izan den dokumentazioarekin bat ez badatoz.

· Aquéllas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida.

· Lizitazioaren gehienezkoa gainditzen badute.

· Excedan del tipo máximo de licitación.

· Errematearen zenbatekoan akats nabarmena baldin badute.

· Comporten error manifiesto en el importe del remate.

· Baldintza agiri honen I. eranskinean ageri den proposamen eredutik asko aldentzen badira.

· Las que varíen substancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo I a este Pliego.

11.6. Dokumentazioa aztertu ondoren, Foru Kontratazioen Zentralak baldintza agiri honetan zehaztutako balorazio irizpidearen arabera puntuatuko ditu proposamen ekonomikoak.

11.6. Analizada la documentación, la Central de Contratación Foral puntuará las proposiciones económicas mediante el criterio de valoración que se recoge en el presente Pliego.

Talde berekoak diren enpresa ezberdinek egindako proposamenen balorazioa Administrazioen Kontratuen Erregelamenduko 86. artikuluak xedatutakoaren arabera egingo da. Beherapen ausartegien kasuan, SPKLTB-ren 152.artikuluan xedatutakoaren arabera egingo da.

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del RGLCAP. En cuanto a las bajas desproporcionadas se estará a lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP.

Jarraian, Kontratazio Zentralak Esparru Akordio esleitzea dagokion Organoari igorriko dizkio aurkeztutako proposamenei balorazio irizpideak ezartzearen emaitzak, ekitaldiaren akta, aurkeztutako agiriak, esleipen proposamena eta beharrezkotzat jotzen dituen oharrak.

A continuación, la Central de Contratación Foral elevará el resultado de la aplicación de los criterios de valoración a las propuestas presentadas, el Acta, la documentación aportada junto con la propuesta de adjudicación y las observaciones que estime pertinentes al Órgano de adjudicación del acuerdo marco.

12. ESLEIPENA EGIN AURREKO BETEBEHARRAK

12. OBLIGACIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN

12.1. Kontratazio organoak, idazkaritza teknikoaren bitartez, dokumentazio eskaera bidaliko dio ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari, errekerimendua egin eta biharamunetik hasita hamar laneguneko epean, aurkez ditzan, batetik, zerga –edo baimena eman kontratazio organoak zuzenean eskuratu dezan beharrezko egiaztagiria–,eta Gizarte Segurantzaren betebeharrak egunean dituela zuritzeko dagokion dokumentazioa eta, bestetik, kontratazio organoak eskatzen dion dokumentu oro, SPKLTB-ko 64. artikuluan xedatutakoaren arabera kontratua gauzatzeko hitzartu dituen bitartekoak benetan badituela egiaztatzeko. Era berean, dagokion bermea eratu beharko du. Ziurtagiri horiek guztiak bitarteko elektronikoen, informatikoen edo telematikoen bidez eman daitezke.

12.1. El órgano de contratación, a través de la Secretaría Técnica, previamente a la adjudicación, procederá a requerir a la empresa licitadora que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello) y con la Seguridad Social, de la efectiva disposición de los medios que hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64 del TRLCSP que le reclame el órgano de contratación, así como constituya la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Halaber, 8.6.5. ataleko aukera erabili ezkero, 8.3.1 ataleko a), b), c), e), f) eta g) puntuen inguruko dokumentazia aurkeztu beharko du.

Asimismo, caso de haber hecho uso de los previsto en el apartado 8.6.5., deberá aportar la documentación que se refiere en los puntos a), b), c), e, f) y g) del apartado 8.3.1.

Azkenik ere aurkeztu beharko du kontratua enkantera ateratzeko publizitate gastuak, bai Gipuzkoako Aldizkari Ofizialekoak, bai Estatuko Aldizkari Ofizialekoak, SPKLTB-ko 142. artikuluak aipatzen dituenak, ordaindu izana egiaztatzen duen agiria. Gastu hori esparru akordioa burutzen den enpresa guztien artean zatituko da.

Finalmente deberá acompañar también el documento que acredite haber abonado los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP, tanto en el Boletín Oficial de Gipuzkoa como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado. Este gasto se distribuirá entre todas las empresas con las que se concluya el acuerdo marco.

Errekerimendu hori adierazitako epean bete ezean, lizitatzaileak bere eskaintzari uko egin diola ulertuko da, eta kasu horretan hurrengo lizitatzaileari eskatuko zaio dokumentazio berbera, eskaintzen sailkapeneko ordenari jarraituz.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

12.2. Eratorritako kontratuak sinatu aurretik, kontratazio organoek, karatulako 11 puntuarekin bat, eskatu dezake kontratuaren esleipen zenbatekoaren % 5eko bermea jartzea zuzenbidean aitortutako bitartekoen bidez.

12.2. Con anterioridad a la formalización de los contratos derivados, y de acuerdo con el apartado 11 de la carátula, los órganos de contratación podrán exigir la constitución de una garantía por valor del 5% del importe de adjudicación del contrato, mediante los medios reconocidos en derecho.

Behin betiko bermea nahiz osagarria, karatularen, 11. atalean aurreikusten denaren arabera, SPKLTB-ko 96. artikuluan zehaztutako moduetako edozeinetan eratu ahal izango dira, Erregelamenduaren 55. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako baldintzak beteta.

Tanto la garantía definitiva, como la complementaria, según el apartado 11 de la carátula, podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP.

Behin betiko bermeak bere gain hartuko ditu SPKLTB-ko 100. artikuluan aipatutako kontzeptuak.

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP.

12.3. Jarritako bermeak bere gain hartu beharreko erantzukizunei aurre egin ostean, SPKLTB-eko 102 artikuluaren arabera itzuliko dira.

12.3. Las garantías constituidas, una vez liquidadas las eventuales responsabilidades con cargo a ellas, serán devueltas de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 del TRLCSP.

12.4. Ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko zaio adieraztea bere langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa eta, halaber, eskatzen den informazio guztia behin kontratua esleitu eta gero, langileei benetan aplikatuko zaizkien lan-baldintzei buruz.

12.4. La empresa licitadora que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras, así como cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

13. ESPARRU AKORDIOAREN ESLEIPENA

13. ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO

13.1. Kontratazio organoak zerbitzu prestatzaile izaera esleituko dio, Foru Kontratazioen Zentralak proposatutakoaren arabera, eskaintza onenak eskaini dituen lizitatzaileari.

13.1. El órgano de contratación deberá adjudicar la condición de prestadora de servicios a la licitadora o licitadoras que hayan presentado las ofertas que resulten más ventajosas.

Lizitazioa ezingo da esleitu gabe utzi, agiriko irizpideen arabera onargarri den eskaintza edo proposiziorik aurkeztu bada.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

13.2. Kontratuak esleitzerakoan lehentasuna izango dute kaudimen teknikoa egiaztatzeko unean Eusko Jaurlaritzako 2003ko abenduaren 23ko 329/03 Dekretuak jasotzen dituen talde behartsuetako langileak dituzten enpresa publiko nahiz pribatuek aurkeztutako proposamenek, baldin eta langile kopuru hori 100eko 2tik gorakoa bada eta aurkeztutako proposamenek eskaintza onenak berdintzen badituzte, lizitaziorako oinarri diren irizpideak kontuan hartuta.

13.2. Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores pertenecientes a colectivos desfavorecidos que se recogen en el Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, del Gobierno Vasco, superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

13.3. Esleipena arrazoitua izango da, aurkezleei eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta, aldi berean, kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

13.3. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las empresas candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

Jakinarazpenak nahikoa informazio eman behar du, dena den, baztertutako lizitatzaileak edo hautagaiak esleipen erabakiaren aurka errekurtsoa jarri ahal izateko. Zehazki honako puntu hauek azalduko dira:

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la persona o empresa licitadora excluida o candidata descartada interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

a) Baztertutako hautagaiei buruz, baztertu izanaren arrazoien azalpen laburtua.

a) En relación con las candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Esleipen prozeduratik baztertu diren lizitatzaileei dagokienez, horien eskaintza onartu ez izanaren arrazoien azalpen laburtua.

b) Con respecto de las licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) Kasu guztietan, esleipen hartzailearen izena eta hautatu den eskaintzaren ezaugarriak eta abantailak, onartutako gainerako lizitatzaileek aurkeztu dituzten eskaintzen aldean lehentasuna emateko erabakigarri izan direnak.

c) En todo caso, el nombre de la persona o empresa adjudicataria, las características y ventajas de la proposición de la adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Esleipenaren arrazoiei konfidentzialtasun salbuespena aplikatuko zaie, SPKLTB-ko 153. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Dena den, bai jakinarazpenean eta baita kontratatzailearen profilean ere, sinadura noiz egingo den zehaztuko da, SPKLTB-ko 156. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Jakinarazpena egiteko, hartzaileak jaso izana agerian utz dezakeen edozein bide erabil daiteke.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156 del TRLCSP.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por la persona destinataria.

Esparru akordioak irauten duen bitartean aukeratutako zerbitzu eskaintzaile batek izateari utzi ezkero, kontratazio organoak ordezkoa, aukeratu ez diren beste zerbitzu eskaintzaileen artean izendatu ahalko du puntuazioaren arabera. Horrela zerbitzu eskaintzaile kopuru handiena mantendu ahal izateko.

Si a lo largo de la duración del acuerdo marco alguna empresa prestadora de servicios seleccionada dejara de serlo, el órgano de contratación podrá incluir otras inicialmente no seleccionadas, atendiendo a la mayor puntuación, con el fin de recuperar el número máximo de prestadoras de servicios.

III – ESPARRU AKORDIOA SINATZEA

III - FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO

14. ESPARRU AKORDIOA SINATZEA

14. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO

14.1. Esparru akordioa sinatzen denean burutuko da.

14.1. El acuerdo marco se perfecciona con su formalización.

14.2. Administrazio publikoek egindako esparru akordioak, lizitazioko baldintzak zehatz-mehatz islatzen dituen agiri administratiboan gauzatu beharko dira; eta agiri hori nahikoa izango da edozein erregistro publikotan sartzeko. Nolanahi ere, esleipendunak eska dezake esparru akordioa eskritura publikoan jasotzea, bere gain hartuta dagozkion gastuak. Esparru akordioaren sinadura-agirian ezingo da, inolaz ere, esleipen baldintzak aldatzen dituen klausularik sartu.

14.2. Los acuerdos marco que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la persona o empresa adjudicataria podrá solicitar que el acuerdo marco se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

14.3. Esparru akordioari kontratazio gaietako errekurtso berezia jarrai ahal bazaio, SPKLTB-ko 40. artikuluan eta Kontratazio alorreko errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administratiboa sortu eta arautzen duen 2010eko irailaren 28ko 21/2010 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, kontratu hori ezingo da sinatu, harik eta enpresa lizitatzaileei eta hautagaiei hornitzaile izaeraren jakinarazpena igortzen zaienetik hamabost lanegun iragan arte.

14.3. Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40 del Texto Refundido de la LCSP y al Decreto Foral 24/2010, de 28 de septiembre, de creación y regulación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la de la condición de empresa proveedora a las empresas licitadoras y candidatas.

Esparru akordioa sinatzeko, kontratazio organoak gehienez bost eguneko epea emango dio esleipendunari, esleipendunak errekerimendua jaso eta biharamunetik hasita, baldin eta aurreko paragrafoan adierazitako epea iragan bada eta esparru akordioaren sinadura etetera behartzen duen errekurtsorik ez bada jarri. Modu berberean jokatuko da, errekurtsoa ebazteko organo eskudunak sinaduraren etenaldia altxatzen duenean.

El órgano de contratación requerirá a la persona o empresa adjudicataria para que formalice el acuerdo marco en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

14.4. Gainerako kasuetan, esparru akordioa sinatuko da, beranduenez, lizitatzaileek eta hautagaiek zerbitzuak eskaintzeko gaitasun izaeraren jakinarazpena jaso, SPKLTB-ko 151.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta biharamunetik hasita hamabost lanegunen barruan.

14.4. En los restantes casos, la formalización del acuerdo marco deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la condición de empresa prestadora de servicios a las licitadoras y candidatas en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.

14.5. Zerbitzuak eskaintzeko gaitasun izaera eman zaionari egoztekoak diren arrazoiengatik esparru akordioa ez bada epe horretan sinatzen, Administrazioak erabaki dezake behin betiko bermetik bahitzea behin-behineko bermearen zenbatekoa.

Esparru akordioa ez bada sinatu administrazioari egoztekoak diren arrazoiengatik, kontratistari kalte-ordaina emango zaio, berandutzeak sortu dizkion kalte eta galerengatik. Aldez aurretik ez bada sinatu, kontratua ezin izango da gauzatzen hasi, larrialdiko tramitazioen kasuan izan ezik.

14.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco sin su previa formalización, excepto en los casos de tramitación de emergencia.

IV – GAUZATZEA

IV - EJECUCIÓN

15. ESPARRU AKORDIOA ETA KONTRATU ERATORRIEN BETETZEA ETA BERME EPEA

15. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS Y PLAZO DE GARANTÍA

15.1 Esparru akordioa beteko da zerbitzu emailea berak eskainitako baldintzetan zerbitzuaren edukia eskaintzeko moduan bada.

15.1. El acuerdo marco se entenderá cumplido cuando la empresa prestadora de servicios esté en situación de ofertar el objeto del servicio en las condiciones por ella ofertadas.

15.2. Esparru akordioa burutu ostean berau burutu den lizitatzaileekin kontratu eratorriak tramitatuko dira, agiri honen 7.2. puntuan jasotakoarekin bat.

15.2. Celebrado el acuerdo marco se celebrarán los contratos basados en él con las personas licitadoras con las que se haya concluido el mismo, de conformidad a lo dispuesto en el apartado 7.2 del presente pliego.

Kontratu eratorriak, esparru akordio bera bezala, bere eduki propioaren arabera bete beharko dira. Horretaz gain, bai agiri honen nahiz ezaugarri teknikoen edukia eta azkenik, kontratazio organoak kontratistari eman diezazkiokeen instrukzioen arabera bete beharko dira.

Los contratos derivados, al igual que el acuerdo marco, se ejecutarán con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

Kontratu eratorrietan, ezingo da esparru akordioak duen edukian funtsezko aldaketarik jaso. Esleipendunak ezingo ditu esleipena egin izan den prezio, baldintza edota prestazio ezberdinak aplikatu; bere kasuan, hobetu ahal izango ditu.

En los contratos derivados no se podrán introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos recogidos establecidos en el acuerdo marco. La persona o empresa adjudicataria no podrá aplicar precios, condiciones o prestaciones distintas a los de la propia adjudicación. En su caso, los podrá mejorar.

15.3. Baldintza agirietan ezarritakoa betez, esparru akordiotik sortutako kontratuak betetzeak eragindako gorabeherak ebatziko dira kontratu horietan alderdi kontratatzaileen izaera dutenen artean.

15.3. Las circunstancias derivadas del cumplimiento de los contratos que derivan del acuerdo marco, ateniéndose a los presentes pliegos, se dirimirán entre quienes ostentan, en los contratos derivados, la condición de partes contratantes.

15.4. Kontratistak berak izango du egiten dituen lanen eta eskaintzen dituen zerbitzuen kalitate teknikoaren erantzukizuna, baita kontratua gauzatzerakoan egiten dituen omisioek, akatsek, metodo desegokiek edo okerreko konklusioek atxikitako administrazio kontratatzaileei edo hirugarrenei dakarzkieten ondorioena ere.

15.4. La persona o empresa contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para las administraciones contratantes o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Kontratista, zerbitzua emateko, behartua dago era egokian eta kontratuan hitzartutako epean egin ahal izateko beharrezko ekipo eta baliabide osagarriak eramatera.

La persona o empresa contratista queda obligada a aportar, para la realización del servicio o prestación, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos en el contrato.

Administrazio kontratatzaileak, halaber, desegoki irizten dion elementu oro baztertu ahal izango du; esleipendunak, bestalde, ebazpen horren aurka Administrazioari erreklamazioa aurkezteko eskubidea izango du, idatziz jakinarazten dionetik hamar eguneko epean.

La Administración contratante podrá rechazar también cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de la persona o empresa adjudicataria a reclamar frente a tal resolución ante la Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que se le haga por escrito.

Hori dela eta, esleipendunak, dituen betebeharrei aurre egiteko beharrezko langileak hartu beharko ditu. Langileri hori esleipendunaren mende egongo da bakarrik, eta esleipendunak, nagusi izaerari dagozkion eskubide eta betebeharrak izango ditu, gainera, bere mende dagoen pertsonalarekiko indarrean dauden lan arloko, segurtasuneko eta laneko osasun arloko araudia bete beharko du.

A este respecto, la persona o empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente de la persona o empresa adjudicataria, por cuanto será ésta la que tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono o patrona y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad y salud en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo.

15.5.Zerbitzuen zuzendaritza eta ikuskatzea administrazio kontratatzaileko dagokion organoari dagokio, eta beraz jarraibideak eman ahal izango ditu, beti ere, baimendu gabeko zerbitzu aldaketak ez badakartzate eta indarrean dagoen araudia eta agiri honetan ezarritakoari aurka egiten ez badiote.

15.5. La dirección e inspección de los servicios corresponde al órgano competente de la administración contratante pudiendo, el mismo, dirigir instrucciones siempre que no supongan modificaciones de la prestación no autorizadas, ni se opongan a las disposiciones en vigor ni al presente Pliego.

15.6.Kontratua gauzatzea kontratistaren arrisku eta benturan izango da.

15.6. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona o empresa contratista.

15.7. Berme epea baldintza orri hauen karatulan ezarritakoa izango da, harreraren edo adostasunaren egunetik kontatzen hasita; hori pasatakoan