· Web viewDezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice Versiunea 01 – MARTIE 2018 Proiect finantat

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewDezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii,...

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA

MICROREGIUNEA HOREZU

GHIDUL SOLICITANTULUI

Masura M1/2A

“Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice”

Versiunea 01 – MARTIE 2018

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala implementat de Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala. Submasura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” .

GHIDUL SOLICITANTULUI

pentru accesarea Masurii M1/2A - Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice, Versiunea 01 – Martie 2018

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020 – Axa LEADER, pentru teritoriul GAL Microregiunea Horezu şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră.

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al Planului de afaceri, al Contractului/Deiziei de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galmicroregiuneahorezu.ro

CUPRINS

CAP. 1- Definitii si abrevieri…..……………………………….……………………….pag. 4

CAP. 2 - Prevederi generale ………..…………………………………………………pag. 9

CAP. 3 - Depunerea proiectelor ………………..…………………………………..…pag. 15

CAP. 4 - Categoriile de beneficiari eligibili…………………………………………….pag. 16

CAP. 5 -Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului………………..…..pag. 18

CAP. 6 - Cheltuieli eligibile si neeligibile………………………………………….……pag. 23

CAP. 7 - Selectia proiectelor……………………………………….…………….……..pag. 24

CAP. 8 - Valoarea sprijinului nerambursabil……………………………………….….pag. 27

CAP. 9- Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare……pag. 28

CAP. 10- Contractarea fondurilor ……………………………….…………………..….pag. 33

CAP. 11 - Termenele limita si conditiile pentru depunerea cererilor de plata….…..pag. 36

CAP. 12 - Monitorizarea proiectului…………………………………………….………pag. 37

CAP. 13- Informatii utile…………………………………………………….……………pag. 38

CAP. 14 – ANEXE………………………………………………………………………..pag. 43

Capitolul 1 - Definitii si abrevieri

1.1 Definitii:

Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Activitatea agricolă – reprezintă:

a) producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și deținerea acestora în scopuri agricole;

b) menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale, pe baza criteriilor definite de statele membre în cadrul stabilit de Comisie;

c) efectuarea unei activități minime definite de către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – reprezintă instituţia publică subordonată MADR care care este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind plăţile directe şi măsurile de piaţă şi unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ) – reprezintă autoritatea naţională din subordinea MADR, competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.

Carnetul de stupină – reprezinta documentul elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi alte operaţiuni din domeniul apicol

Cedentul – reprezintă fermierul care cedează integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt fermier.

Cesionarul – reprezintă fermierul căruia i se transferă integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar sau nebancar;

Derulare proiect ‐ totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.

Măsura ‐ defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, conform legislatiei în vigoare.

Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) – reprezintă structura organizatorică la nivel judeţean a ANSVSA

Dreptul de creanţă – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare şi este dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/ locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept

Dreptul real principal – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare şi este: dreptul de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească).

Durata de execuție a proiectului aferentă Deciziei de finanţare (implementare proiect) - reprezintă perioada de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data aprobarii Deciziei de finanţare şi include termenul de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru tranşa a doua de sprijin, aferente plăţii acestei tranşe.

Exploatația agricolă (ferma) – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție (terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a exploatației agricole înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea juridică și economică a acesteia..

Fişa Măsurii/ submăsurii – reprezintă secţiunea din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii/ submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţii, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului.

Registrul agricol – reprezintă documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu datele cu privire la gospodăriile/ exploatațiile agricole individuale/ persoanele fizice autorizate/ întreprinderile individuale/ întreprinderile famiale care au terenuri în proprietate/ folosinţă şi/ sau animale.

Registrul exploataţiei – reprezintă colecţia de date în format de hârtie şi/ sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, resgistrul fiind gestionat de către ANSVSA; la exploataţiile nonprofesionale, registrul exploataţiei este reprezentat de colecţia exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei.

Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) – reprezintă colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, registrul fiind gestionat de către ANSVSA.

Registrul Unic de Identificare (RUI) – reprezintă un element component al Sistemului integrat de administrare şi control şi care cuprinde informaţii referitoare la:

a) identificarea agricultorilor;

b) identificarea solicitanţilor care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitanţilor care depun cereri de finanţare pentru măsurile din PNDR;

c) identificarea solicitanţilor pentru măsurile de piaţă, cota de lapte, comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe;

d) identificarea solicitanţilor pentru ajutoarele de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)-c).

Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) – reprezintă sistemul de administrare şi control al cererilor de plată ale fermierilor, gestionat de către APIA.

Valoarea producţiei standard (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii europene pentru exploatații agricole.

Vatra de stupină – reprezinta locul/ suprafaţa de teren pentru amplasarea unei stupine, în sistem staţionar, permanentă sau în sistem pastoral ori temporară. Vatra poate fi permanentă, dacă stupii sunt amplasaţi în acelaşi loc pe toată perioada anului sau cel puţin pe perioada iernării, ori temporară, atunci când stupii sunt transportaţi şi amplasaţi pe o perioadă limitată de timp în vederea valorificării unui cules.

1.2 Abrevieri:

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică,subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

MADR - DGDR AM PNDR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

GAL MH – Asociatia GAL MICROREGIUNEA HOREZU;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

SDL - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 – Asociatia GAL MICROREGIUNEA HOREZU;

CF- Cerere de finanțareSF – Studiu de fezabilitate

MJ – Memoriu justificativ

DCP – Dosarul Cererii de Plata

ANPM – Agentia Nationala pentru protectia Mediului

CAPITOLUL 2 - PREVEDERI GENERALE

2.1 Contribuţia Masurii M1/2A - Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice:

Masura M1/2A, ca urmare a optiunii comunitatilor din teritoriul GAL Microregiunea Horezu cu privire la sustinerea activitatilor agricole, isi propune îmbunătățirea performanței economice și de mediu a exploataţiilor agricole prin sustinerea investitiilor care sa contribuie la dezvoltarea si modernizarea acestora in scopul cresterii calitatii si productivitatii, reducerii costurilor de productie si diminuarii riscurilor specifice. Sprijinul acordat prin aceasta masura va contribui la imbunatatirea performantelor fermelor agricole prin cresterea competitivitatii activitatilor agricole specifice teritoriului GAL Microregiunea Horezu, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor rezultate. Masura isi propune ca inovare sprijinirea fermelor cu o dimensiune economica de minim 4000 SO in scopul dezvoltarii, eficientizarii si incadrarii lor in categoria fermelor mici si mijlocii.

Masura se incadreaza in Obiectivul de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivitatii agriculturii si contribuie la urmatoarele Obiective specifice ale masurii: Obiectivul 1. Dezvoltarea sectorului agricol si de prelucrare a produselor agricole inclusiv productie ecologica si de inalt nivel tehnologic atat pentru produse traditionale cat si pentru noi produse; Obiectivul 6. Cresterea competitivitatii si coeziunii sociale prin dezvoltarea formelor asociative sectoriale (sociale, culturale, economice, de interes local etc.)

Masura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;

Masura contribuie la Priorităţile SDL: Prioritatea 1 - Dezvoltarea activitatii economice in domenii care adauga valoare inclusiv produse locale traditionale intr-un mediu de afaceri stimulativ, stabil, deschis spre inovatie, preluare de bune practici, tehnologii moderne şi ecologice si Prioritatea 4 - Asigurarea unei gestionari durabile a resurselor naturale si a unor ecosisteme nepoluate ale microregiunii pentru calitatea vietii locuitorilor şi atractivitate pentru vizitatori

Masura corespunde obiectivelor art. 17 – Investitii in active fizice, litera a – amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al exploatatiei agricole din Reg.(UE) nr.1305/2013

Masura contribuie la Domeniul de intervenţie: 2A - Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Inovare, Mediu si Clima

2.2 Contributia publica totala a masurii

Contribuţia publică totală a masurii, este de 121.702 Euro, din care:

‐ 85 % contribuție europeană – FEADR;

-15% contribuţia națională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României.

2.3 Tipul sprijinului

- Intensitatatea sprijinului va fi de 50% din cheltuielile eligibile propuse a fi realizate prin proiect. Sprijinul nerambursabil poate creste cu cate 20 puncte procentuale, dar nu mai mult de pragul de 90% din cheltuielile eligibile, pentru proiectele care prevad:

-Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare

-Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

-Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 1305);.

2.4 Sumele aplicabile si rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil nu va depasi valoarea de 20.000 euro/proiect.

2.5 Legislatia nationala

- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 885/ 1995 privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 844/ 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 522/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 156/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 918/ 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 567/ 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1050/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 580/ 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 164/ 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 550/ 2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea materialului de înmulţire viticol, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 3228/ 2002 privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională - şi postliceal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 564/ 2003 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/ sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/ 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1269/ 2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/ sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1270/ 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul nr. 769/ 2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/ sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor;

· Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/ 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul nr. 82/ 2010 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 150/ 2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 155/ 2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 59/ 2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 119/ 2011 pentru aprobarea sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile ;

· Ordinul nr. 170/ 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul MADR nr 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţa Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POP-AM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, cu modificările şi completările ulterioare

· Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;

2.6 Legislatia europeana

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European

-Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European

- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

- Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European

- Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

2.7 Aria de aplicabilitate a masurii

Teritoriu acoperit de GAL Microregiunea Horezu, respectiv orasul Horezu si comunele: Costesti, Maldaresti, Otesani, Tomsani, Vaideeni, Barabatesti, Saltioara, Pietrari si Stroesti.

CAPITOLUL 3 - DEPUNEREA PROIECTELOR

3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele

Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la sediul Asociatiei GAL MICROREGIUNEA HOREZU, str. 1 Decembrie, nr. 11, orasul Horezu, jud. Valcea, înaintea datei-limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul de luni – vineri intre orele 16.30 -20.00.

3.2 Perioada de depunere a proiectelor

Perioada de depunere a Dosarelor Cererilor de finantare se va face in intervalul cuprins intre data lansarii apelului de selectei si data limita de depunere a proiectelor conform apelului de selectie.

3.3 Alocarea pe sesiune

Suma alocata in cadrul acestei sesiuni este de 121.702 Euro.

3.4. Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a putea fi finantat este de 10 puncte pentru proiect.

3.5 Durata de executie a proiectului

Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde.

Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi stabilite prin fişa măsurii/ submăsurii.

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de platit, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot suspenda la cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente justificative, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.

Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

Beneficiarul are obligația de a menține criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora proiectul a fost aprobat pe toată durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.

CAPITOLUL 4 - CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

4.1 Beneficiari eligibili

Beneficiari direcţi: Exploataţii agricole din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici, constituite conform legislatiei nationale in vigoare;

Beneficiari indirecţi: Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; operatori economici cu activitate in domeniul procesarii produselor agroalimentare, producatori agricoli individuali din teritoriu.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin Masura M1/2A sunt:

Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);

Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);

Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.

Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

CAPITOLUL 5. CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

5.1. Condiții de eligibilitate

a) Beneficiarul trebuie să aibă sediul social, punctul de lucru si exploatatia agricola în teritoriul GAL

Se vor verifica actele juridice de înfiintare si functionare, specifice fiecărei categorii de solicitanti.

b) Beneficiarul trebuie sa se incadreze la momentul depunerii cererii de finantare in una din categoriile ferma mica/medie/de familie. Nu se finanteaza exploatatiile agricole cu dimensiunea economica < 4000 SO, calculate la data depunerii cererii de finantare.

Se verifica daca dimensiunea economica a fermei se incadreaza in una din categoriile ferma mica/medie/de familie, cu dimensiunea economica minima de 4000 SO.

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la momentul depunerii Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS4 – APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

Atenţie! În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată APIA, acesta poate depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele necesare îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică înscrieri la APIA.

Calculul S.O. se realizează pe baza coeficienţilor de producţie standard pentru vegetal/ zootehnie prevăzuţi în Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului.

Toate exploataţiile agricole pentru care în calculul S.O. se ține cont și de stupi, trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, constând în plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

c) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Se vor verifica actele juridice de înfiintare si functionare, specifice fiecărei categorii de solicitanti

d) Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin masura

e) Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;

Se verifica Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca în urma primirii Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va prezenta dovada cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare

f) Investiţia realizată demonstrează utilitate şi crează plus valoare;

Se va analiza daca in SF/MJ solicitantul argumenteaza utilitate a proiectui si prin investitia propusa a fi realizata se creaza plus valoare atat pentru exploatatia solicitantului cat si pentru comunitate

g) În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, SF/MJ va

prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform

normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării

proiectului).

- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, în vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd (în conformitate cu Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului), este necesar ca fiecare beneficiar care îşi va propune acțiuni în sectorul zootehnic, să-și calculeze și să-și prevadă capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd - fila „Producție gunoi”.

În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN” (Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului).

Excepţie de la calculul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, sunt beneficiarii care fac dovada încheierii unui contract cu Primăria Comunei care dispune de o platformă comunală de gunoi de grajd/ un agent economic care dispune de platforme autorizate de gestionare a gunoiului de grajd.

În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face în sistem:

-individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/ prevadă platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu mențiunea că nu sunt acceptate ca și platforme individuale grămezile de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezile de compost pe folii de plastic

și/ sau

- comunal – platforme comunale.

În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a atașa la Cererea de finanțare:

- Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei

sau

- Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.

În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul pe care se construiește platform, acesta trebuie să prezinte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare:

-dacă solicitantul are deja terenul pe care se va construi/ există platforma: la Cererea de finanțare se va prezenta copia documentului care să certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță asupra construcției

-dacă solicitantul prevede în Planul de afaceri ca și acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, procurarea terenului pe care va construi platforma: la a doua tranșă de plată se va prezenta copia documentului care să certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/ dreptul de creanță asupra terenului și copia Autorizației de construire (doar în cazul în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obţinerii acesteia).

Atentie - Pentru sectorul pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.

Se va verifica in planul de afaceri daca:

In cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul naţional.

În acest caz, se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului). Aceasta se aplică doar în cazul acțiunilor de plantare.

În cazul proiectelor din sectorul pomicol se aplică „nota de favorabilitate potențată”, iar în cazul plantațiilor afini „nota de favorabilitate potențată pH și precipitații” prevăzută în Anexa nr.6 indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează) sau nu sisteme de irigații.

În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate potenţată ≥2.

În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată <2 pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni5, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2.

Informațiile privind obținerea studiului necesar recalculării notelor de favorabilitate pe amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au o notă de favorabilitate potențată <2 se regăsesc pe pagina web a Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești – Mărăcineni la următoarea adresa web: http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf.

Beneficiarii nu sunt eligibili in urmatoarele situatii:

Nu sunt eligibili beneficiarii care au in derulare proiecte finantate in cadrul uneia dintre

masurile 4.1, 4.1a, 6.1, 6.3 aferente PNDR 2014 – 2020 sau se afla in insolvenţă sau

incapacitate de plată.

5.2 Tipuri de actiuni eligibile:

Prin această măsură se vor finanţa investiţiile care sa contribuie la rezolvarea problemelor din agricultura locala identificate cu prilejul acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL, cum ar fi:

- Construirea/modernizarea si dotarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei;

- Achiziţionarea de utilaje, echipamente, instalatii agricole pentru modernizarea fermelor vegetale/zootehnice;

- Investitii pentru infiintare/reconversie/ inlocuire a culturilor de pomi si arbusti fructiferi;

- Investitii pentru achizitia echipamentelor necesare activitatii de stocare, sortare, ambalare primara si etichetare a produselor;

- Investitii in vederea comercializarii produselor agricole ale fermei;

- Modernizarea exploataţiilor apicole (exceptie fac tipurile de investitii finantate prin PNA).

5.3 Tipuri de actiuni/cheltuieli neeligibile:

Atenţie! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin măsura M1/2A nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

· Achiziţia de clădiri si terenuri;

· Construcția și modernizarea locuinței;

· Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;

· Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii);

· Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;

· Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;

· Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;

· Cheltuielile finanțate prin PNS

Atenție!

Demarcare PNA cu masura M1/2A: Solicitanții care au accesat sprijin prin Programul Național Apicol aprobat, pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa măsura GAL Microregiunea Horezu M1/2A pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin PNA (adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar), iar lista de cheltuieli decontată prin PNA va deveni neeligibilă în proiectul depus pe M1/2A. Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează M pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:

Cheltuieli eligibile

a) Cheltuieli eligibile generale - prevazute in Cap. 8.1 din P.N.D.R

b) Cheltuieli eligibile specifice cum ar fi:

· Construirea/modernizarea/dotarea spaţiilor zootehnice;

· Construirea/modernizarea/dotarea de centre de colectare si comercializare a laptelui;

· Construirea de spaţii de depozitare, ambalare, sortare pentru legume/fructe;

· Investitii in infiintarea/reconversia plantatiilor de pomi/arbusti fructiferi;

· Infiinţare/modernizare de sere/solarii, inclusiv achizitia de echipamente de irigare si incalzire a acestora;

· Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile utilizate exclusive pentru consumul propriu al fermei;

· Achizitionare de echipamente/mijloace de protectie la intemperii a culturilor agricole.

NB! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

CAPITOLUL 7 – SELECTIA PROIECTELOR

Criteriile de selecție respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală, tinand cont si de nevoile identificate la nivel local .

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie. Scorarea unui proiect depus pe masura M1/2A se va realiza in baza urmatoarelor criterii de selectie:

1. Solicitantul va justifica utilitatea/necesitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din localitate sau din localitatile membre GAL (analiza/justificare piata, imbunatatire/optimizare proces productie actual, adaptabilitate/coerenta la cerintele si exigentele pietei, diversificare activitati/produse)

2. Apartenenta beneficiarului la o forma asociativa din domeniul de activitate propus de proiect, constituita in baza legislatiei nationale in vigoare. –

3. Nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole GAL Microregiunea Horezu

4. Proiectul prevede investitii pentru producerea si utilizarea pentru consumul propriu al fermei a energiei din surse regenerabile

5. Riscul proiectului (cunoastere/control si monitorizare/sistem de asigurare)

6. Coerenta activitatilor propuse cu planul de actiuni preconizat:

- Gradul de necesitate al activitatilor

- Gradul de corelare al activitatilor cu planul de actiuni

- Succesiunea adecvata a activitatilor

7. Sustenabilitatea proiectului: financiara si tehnica

8. Detalierea cheltuielilor si necesitatea lor:

- Gradul de realism al bugetului

- Planificare financiara corelata cu planul de actiuni

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos-menţionate, iar sistemul de punctare este precizat in continuarea tabelului:

Nr crt

Criterii de selectie

Punctaj

1.

Justificarea utilitatii/necesitatii proiectului

10

2.

Apartenenta beneficiarului la o forma asociativa din domeniul de activitate propus

10

3.

Nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole GAL Microregiunea Horezu

Max. 20

3.1

Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară

20

3.2

Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/ sau liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară

15

3.3

Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

sau

recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.

10

3.4

Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/ instruire/ specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională.

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin

5

4.

Proiectul prevede investitii pentru producerea si utilizarea pentru consumul propriu al fermei a energiei din surse regenerabile

10

5

Riscul proiectului (cunoastere/control si monitorizare/sistem de asigurare)

Max. 10

5.1

Identificarea riscurilor proiectului si a solutiilor pentru contracararea lor

5

5.2

Monitorizarea interna si controlul implementarii

5

6

Coerenta activitatilor propuse cu planul de actiuni preconizat

Max. 15

6.1

Gradul de necesitate al activitatilor

5

6.2

Gradul de corelare al activitatilor cu planul de actiuni

5

6.3

Succesiunea adecvata a activitatilor

5

7

Sustenabilitatea proiectului: financiara si tehnica

15

8

Detalierea cheltuielilor si necesitatea lor:

Max. 10

8.1

Gradul de realism al bugetului

5

8.2

Planificare financiara corelata cu planul de actiuni

5

1 - Pentru Criteriul de selectie nr. 1, se va verifica daca in SF/MJ este demonstrata necesitatea proiectului. Acordarea punctajului se va realiza in functie de gradul de necesitate apreciat corespunzator datelor furnizate in documentele depuse corelat cu informatiile publice disponibile referitoare la tipul de investitie propus.

2 – Pentru Criteriul de selectie nr. 2 se va verifica daca solicitantul face dovada ca este membru al unei forme asociative din domeniul sau de activitate

3 – Pentru Criteriul de selectie nr. 3, se vor verifica documentele privind calificarea solicitantului.

4 - Pentru criteriul de selectie nr. 4 se vor verifica investitiile propuse prin proiect

5 – Pentru criteriul de selectie nr. 5 se verifica in SF/MJ, daca:

· Sunt prezentate analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc ce pot afecta investiţia, analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

· Prezentarea modalitatilor de monitorizare interna si controlul implementarii proiectului

6 - Pentru Criteriul de selectie nr. 6 se va verifica in SF modalitatea de corelare a activitatilor propuse cu planul de actiuni preconizat respectiv:

· Coerenta activitatilor propuse pentru realizarea actiunilor proiectului

· Corelarea activitatilor cu planul de actiuni

· Esalonarea activitatilor din punct de vedere al alocarii de timp si resurse

7 - Pentru Criteriul de selectie nr. 7 se va verifica in SF/MJ daca sunt prezentate informatii cu privire la :

- impactul social şi cultural, egalitatea de şanse, estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz

- sustenabilitatea financiară

8 - Pentru criteriul de selectie nr. 8 se va verifica in Cererea de finantare si SF/MJ:

- Gradul de realism al bugetului (detaliere si justificare cheltuieli si costuri estimative ale investiţiei, repartizare corecta a cheltuielilor in liniile bugetare;

- Corelarea graficului orientativ de realizare a investitiei cu planificarea financiara (plan de activitati, grafic de rambursare, flux de numerar)

Pentru aceasta masura pragul minim este de 10 puncte.

Criteriul de departajare in cazul depunerii mai multor proiecte care realizeaza punctaj identic va fi valoarea cea mai mica a ajutorului financiar nerambursabil solicitat. Astfel in cazul in care doua sau mai multe proiecte intrunesc un punctaj identic va avea prioritate la finantare proiectul prin care se solicita cel mai mic AFN.

Nota: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL se regaseste in Anexa 5 la prezentul ghid.

CAPITOLUL 8 – VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Pentru aceasta masura a fost stabilita o valoare totala a sprijinului in valoare de 121.702 Euro .

Intensitatatea sprijinului va fi de 50% din cheltuielile eligibile propuse a fi realizate prin proiect.

Sprijinul nerambursabil poate creste cu cate 20 puncte procentuale, dar nu mai mult de pragul de 90% din cheltuielile eligibile, pentru proiectele care prevad:

-Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare

-Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

-Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 1305);

Sprijinul public nerambursabil nu va depasi valoarea de 20.000 Euro/proiect..

CAPITOLUL 9 – COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE

In vederea implementarii acestei masuri, GAL lanseaza apeluri de selectie pentru primirea de cereri de finantare de la solicitanti. Apelurile de selectie sunt valabile minim 30 zile calendaristice. Solicitantii care indeplinesc conditiile de eligibilitate conform specificatiilor din acest ghid pot depune proiecte in perioada de valabilitate a apelului de selectie.

Cu minim sapte zile calendaristice inainte de lansarea apelului de selectie, GAL MICROREGIUNEA HOREZU va publica pe pagina web proprie, documentele de programare necesare implementarii acestei masuri: Ghidul Solicitantului insotit de Anexele necesare. GAL va elabora un calendar estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparentei, calendarul estimativ va fi postat pe pagina web a GAL.

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate:

• pe site-ul propriu (varianta detaliată);

• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după caz.

Dosarul Cererii de finanţare conţine:

· Cererea de finanţare (Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului)

· Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ (Anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului)

· Alte documente justificative.

îndosariate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Formularul Cererii de Finanțare poate fi accesat pe pagina de internet a GAL Microregiunea Horezu – www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Documentele solicitate conform cerintelor vor fi atasate Cererii de Finanțare si fac parte integrantă din aceasta, toate acestea constituind dosarul Cererii de Finantare (proiectul).

Fiecare exemplar al dosarului Cererii de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta semnătura si stampila solicitantului (dupa caz).

Se va utiliza Cererea de Finanțare disponibila pe site‐ul GAL la momentul lansării apelului de selecție. Cererea de Finanţare va fi redactata pe calculator, în limba română și va fi însoțită de documentele solicitate. Este necesar sa se respecte formatele standard ale Cererii de Finantare, respectiv continutul acestora. Trebuie completate anexele referitoare la „Indicatori de monitorizare” si „Factori de risc” care fac parte integranta din CF.

ATENTIE!

Modificarea modelului Cererii de finantare de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare.

Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

· Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

· Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aparține solicitantului.

Solicitantul depune CF si anexele în trei exemplare pe suport de hârtie (original si doua copii) şi trei exemplare în copie electronică (prin scanare) la sediul GAL MICROREGIUNEA HOREZU, str. 1 Decembrie, nr. 11, orasul Horezu, jud. Valcea, in interiorul limitei de depunere a proiectelor.

Dosarul cererii de finantare va contine cererea de finantare insotita de anexele tehnice si administrative conform listei documentelor prezentate in prezentul Ghid, legate intr-un singur dosar astfel incat sa nu permita detasarea si/sau inlocuirea acestora.

Pentru documentele originale care raman in posesia solicitantului, copiile acestora depuse in dosarul CF trebuie sa contina mentiunea „conform cu originalul”. In vederea incheierii contractului de finantare, solicitantii declarati eligibili vor trebui sa prezinte obligatoriu, documentele specifice precizate in cadrul CF in original in vederea verificarii conformitatii.

Renunţarea la Cererea de Finanțare

Renuntarea la Cererea de Finantare se poate efectua de către reprezentantul legal al aplicantului, în orice moment al verificărilor la GAL, prin întreruperea procesului evaluării. În acest caz, reprezentantul legal al solicitantului va înainta la GAL o cerere de renuntare la Cererea de Finantare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta. Solicitarea de renuntare va fi înregistrată la GAL în Registrul de înregistrare intrări/ieşiri a documentelor. GAL va dispune întreruperea verificării Cererii de Finantare pentru care s-a solicitat renunţarea la finantare. În situatia în care solicitantul a renuntat la CF nu mai poate depune în calitate de solicitant sau partener o nouă CF pentru respectivul apel de selectie.

Un exemplar al Cererii de Finanțare este necesar să rămână la GAL, pentru verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții - DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale contestații, etc).

1. Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare

1.1 Verificarea eligibilităţii

Verificarea Dosarului cererii de finantare si a anexelor acesteia se realizeaza pe baza Fisei de Evaluare Generala a proiectului. Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;

- verificarea criteriilor de eligibilitate ale investiției;

- verificarea bugetului indicativ al proiectului;

ATENTIE! În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută prin Ghid, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

Pe parcursul verificarii eligibilitatii tehnice si financiare a dosarului cererii de finantare pot fi solicitate clarificari si informatii suplimentare.

1.2 Verificarea pe teren

Verificarea pe teren se poate realiza de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare, respectiv:

- GAL

- CRFIR/OJFIR

- AFIR nivel central ‐ pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în etapa verificării administrative prin comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.

1.3 Verificarea criteriilor de selecție

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare În urma verificărilor privind evaluarea generala a proiectului, pot exista urmatoarele situaţii:

- proiectul este eligibil si selectat;

- proiectul este eligibil şi neselectat;

- proiectul este neeligibil; -

- proiectul este neconform ‐ sunt acele proiecte al căror punctaj rezultat în urma evaluării GAL este mai mic decât pragul minim stabilit in prezentul ghid.

1.4 Selecţia proiectelor

Alocarea financiară publică aferentă perioadei de depunere, criteriile de selecţie, punctajele de selecţie, criteriile de departajare şi pragul minim sunt stabilite prin prezentul Ghid al Solicitantului. În Anunţul de Lansare al apelului de selectie sunt prezentate: alocarea, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim de selectie si alte informații generale. La depunerea proiectului, solicitantul completează în Cererea de Finanţare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare). Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul minim corespunzator sesiunii respective se va întocmi un raport de selecție.

In contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă pentru sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport de Selectie Intermediar în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile și cele retrase, valoarea acestora, denumirea solicitantului, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Acest raport se publică pe site-ul GAL iar solicitanții sunt notificati cu privire la eligibilitatea/neeligibilitatea proiectului. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile. Acest raport se publică pe site-ul GAL iar solicitanții sunt notificati cu privire la rezultatul selectiei. În cazul în care un proiect este declarat neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele obținute pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, Notificarea de selecție va menționa punctajul pentru fiecare criteriu. Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de Selectie Final se convoacă Comitetul de Selecție al GAL.

Comitetul de selecție al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție Final. Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți minim 50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. Solicitanții au dreptul de a contesta atat neeligibilitatea cat si selectia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea si/sau selectia proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea si/sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește un Raport de contestații. Termenul de analizare al contestatiei este de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor. Dupa solutionarea contestatiilor se procedeaza la publicarea Raportului de Selectie Final. Raportul de Selecție Final aprobat de Comitetul de Selectie al GAL se publică pe pagina web GAL, iar solicitanții sunt notificati cu privire la selectia finala. Suma rămasă la finalul unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere.

ATENTIE! Retragerea cererii de finanțare se poate efectua prin transmiterea formularului de retragere de către solicitant/ reprezentant legal. Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei Cereri de Finanțare!

Beneficiarii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției, din momentul primirii notificarii privind eligibilitatea /neeligibilitatea cererii de finantare depuse.

ATENTIE! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor.

Evaluarea criteriilor de selecție și stabilirea punctajului

Verificarea criteriilor de selecție si a punctajelor se va face de către membrii Comitetului de selectie constituit la nivelul GAL. După finalizarea evaluarii generale a proiectului, la nivelul GAL se va întocmi și aproba Raportul de Selectie Intermediar, care va include: proiectele eligibile selectate, proiectele eligibile necesectate, neeligibile, neconforme și proiectele retrase, după caz.

Depunerea și soluționarea contestațiilor

Pentru depunerea contestațiilor, solicitanţii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data postării Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL: www.galmicroregiuneahorezu.ro. Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Microregiunea Horezu sau se transmit prin poștă/curierat la adresa Judet Valcea, oras Horezu, str.1 Decembrie, nr. 11, cod postal 245800, cu confirmare de primire. La depunere, contestaţiile vor primi un număr de înregistrare. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea si/sau selectia proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea si/sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestaţiile depuse vor fi analizate de alte persoane decat cele implicate in procesul initial de evaluare. Termenul de analizare al contestatiei este de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor.

După analizarea contestațiilor depuse, Comisia de Contestații întocmește Raportul de contestatii. În baza Raportului de contestații și a Raportului de Selectie Intermediar, se va intocmi Raportul de Selectie Final care va fi aprobat de Comitetul de Selectie al GAL.

CAPITOLUL 10. CONTRACTAREA FONDURILOR

Contractarea cererii de finantare se va realiza la nivelul CRFIR, iar toate etapele ulterioare acesteia, se vor derula conform procedurilor elaborate de catre AFIR (www.afir.info). Toate informațiile privind contractarea, implementarea și plata proiectelor sunt detaliate în manualul de procedură pentru implementare, manualele de procedură privind achizițiile, manualul de procedură pentru autorizarea plăților, elaborate de către AFIR .

Cererile de Finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR in termen de maxim 15 zile calendaristice de la intocmirea Raportului de selectie.

Experții SLIN-OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de Finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei 1 a prezentului Ghid și transmit Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:

- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;

- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.

Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL sau solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Submăsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul Cererii de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării conformității.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul/Deciziei de Finanțare și anexele acestuia.

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren, experții CRFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare, care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.

Toate Contractele/Deciziile de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 .

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectiva.

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR are obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie, în format electronic (CD).

Pentru incheierea contractului/deciziei de finantare solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele