Web view Amterne i Danmark, Sundhedsstyrelsen, Sygekassernes Helsefond, £©jenforeningen V£¦rn om Synet,

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view Amterne i Danmark, Sundhedsstyrelsen, Sygekassernes Helsefond, £©jenforeningen...

Sundhedsstrukturreformen,

forebyggelse af sygdomme

og sundhedsfremme

Status for forebyggelse og sundhedsfremme i 3-amtet og

forslag til organiseringen af området i Region Sjælland.

Indholdsfortegnelse

31. Om 3-amts-forebyggelsesgruppen

31.1. Medlemmer af forebyggelsesgruppen

31.2. Kommisorium for forebyggelsesgruppen

42. Arbejdsgruppens sammenfatning

52.1. Regionens opgaver

62.2. Kommunernes opgaver

72.3. Samarbejde mellem region og kommuner

72.4. Anbefalinger fra arbejdsgruppen

83. Status for forebyggelsen i de 3 amter

83.1. Politisk organisering

93.2. Økonomi og ressourcer

113.3. Administrativ placering

123.4. Indsatsområder

143.5. Strategi og metode

164. Den nye sundhedslov og ansvaret for forebyggelsesopgaven

164.1. Kommunernes ansvar

184.2. Regionernes ansvar

204.2.1. Almen praksis

214.2.2. Sygehusene

234.3. Cases

315. Strategi-oplæg

315.1. Prioritering af indsatsområder i forbindelse med dannelse af Region Sjælland

325.2. Forholdet til kommunerne i opgavevaretagelsen

335.3. Regional ”implementerings-strategi” for forebyggelsesarbejdet i tidspunktet omkring regionens dannelse

366. Bilag

366.1. Sundhedsloven vedtaget den 16. juni 2005

596.2. Definitioner på forebyggelse og sundhedsfremme

626.3. Standarder for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på sygehus

636.4. Baggrund for den regionale varetagelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og beskrivelse af opgaverne

666.5. Oversigt over de 3 amter på forebyggelsesområdet.

686.6 Aktivitetsskemaerne generelt

686.7 Aktivitetsskema for Roskilde Amt

846.8 Aktivitetsskema for Storstrøms Amt

1006.9 Aktivitetsskema for Vestsjællands Amt

1. Om 3-amts-forebyggelsesgruppen

Som led i forberedelsen af Region Sjælland har 3-amtsfølgegruppen besluttet at nedsætte en række arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde Amter. Grupperne skal – inden for deres respektive område – udarbejde en rapport, der dels opsummerer status for området i hvert amt, og dels giver forslag til, hvordan området kan se ud i den nye region-kommune-struktur.

Inden for området ”forebyggelse af sygdom og sundhedsfremme”, er det arbejdsgruppens opgave at beskrive:

- Nuværende organisering af forebyggelsen i de 3 amter.

- Lovtekstens ord om arbejdsfordelingen mellem region og kommune.

- Aktuelle forebyggelsesaktiviteter i de 3 amter.

- Forslag til organisering og arbejdsdeling mellem kommuner og region.

1.1. Medlemmer af forebyggelsesgruppen

Storstrøms Amt

Torben Cordtz

Bernard Enk

Nina Støvring

Vestsjællands Amt

Ragnhild Lindsø

Lone Ulholm

Margit Knudsen

Roskilde Amt

Henri Goldstein

Lene Schwartz

Lars Onsberg Henriksen (formand)

Britta Ortiz (sekretariat)

1.2. Kommisorium for forebyggelsesgruppen

For hvert amt beskrives kort status for den nuværende aktivitet med patientrettet sygdomsforebyggelse på sygehuse, særlige forebyggelsesaktiviteter på almen praksisområdet og den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme. Dette inkluderer de sundhedspersonalegrupper, der indgår.

De forventede “obligatoriske” regionale opgaver i forbindelse med den patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme beskrives.

De mulige opgaver på forebyggelsesområdet, som regionen eventuelt kan varetage i henhold til samarbejdsaftaler med kommunerne, beskrives.

Der udarbejdes forslag til strategi for hvilke indsatsområder, der skal prioriteres i forbindelse med regionens dannelse (eksempelvis: bekæmpelse af tobaksrygning, bekæmpelse af alkoholisme, forebyggelse af osteoporose, forebyggelse af uønsket graviditet, forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme, forebyggelse af specifikke livsstilssygdomme, som diabetes, hjerte-kar sygdomme, hypertension m.v.).

Der udarbejdes forslag til en samlet strategi for forebyggelse og sundhedsfremme i regionen, snitfladerne og forholdet til kommunerne i opgavevaretagelsen, samt en “regional-implementerings-strategi”, der skal tage sigte på forbyggelses-arbejdet i tidspunktet omkring regionens dannelse.

Der foreslås en arbejdsgruppe bestående af 3 medlemmer fra hvert amt, formandsskab og sekretariat i Roskilde amt.

Gruppen er siden starten blevet udvidet med repræsentanter fra det psykiatriske område med en repræsentant fra hvert amt.

2. Arbejdsgruppens sammenfatning

Sammenfattende notat fra 3-amts-arbejdsgruppen på forebyggelsesområdet.

Sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme er i dag amtslige opgaver. Det gælder for såvel raske borgere som patienter. I forhold til den patientrettede forebyggelse handler det både om forebyggelsestiltag, der skal hindre tilbagefald af sygdomme samt om at forhindre, at der opstår komplikationer til den kroniske lidelse, man måske har. Det drejer sig især om at forebygge lungesygdomme (kronisk bronkitis, rygerlunger og lungekræft), hjerte-karsygdomme forårsaget af åreforkalkning samt diabetes. Selve indsatsen er hovedsagelig rettet mod tobak, kost og motion.

I dag er det organiseret således, at

· amternes folkesundhedscentre/enheder/afdelinger for forebyggelse og sundhedsfremme tager sig af den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme samt i nogle steder af den patientrettede forebyggelse samt uddannelse af personale.

· forebyggelse på de forebyggende somatiske sygehuse omhandler den ”brede” forebyggelsesindsats i forhold til patienter. Det vil sige tilbud om f.eks. om rygestop for operationspatienter, forebyggelsessamtaler o.lign.

· de kliniske afdelinger tager sig af den patientrettede forebyggelse, rehabilitering og genoptræning i forhold til patienter med KOL, diabetes mellitus, hjerte-karsygdomme og astma.

· jordemødrene tager sig af forebyggelse i forhold til gravide.

· psykiatrien tager sig af forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til patienter og deres pårørende. Det handler både om forebyggelse i forhold til forskellige risikofaktorer så som tobak, alkohol, kost og motion, men også i forhold til specifikke områder i forhold til patienternes grundlidelse.

· almen praksis tager sig af forebyggelse i forhold til deres patienter.

Med den kommende sundhedslov er der lagt op til en styrkelse af den forebyggende indsats, og hovedansvaret herfor bliver tillagt kommunerne. Kommunerne skal opbygge organisationer, som – i samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger – skal kunne tilbyde forebyggelsesaktiviteter for borgere og patienter.

Med sundhedsloven fasttømres princippet om lavest effektive omsorgs/behandlingsniveau, at sundhedstilbud skal være at finde så tæt på borgeren som muligt, og at der skal skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet.

Grundtanken er, at disse mål bedst nås ved at kommunerne tildeles det fulde ansvar for den sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse, hvilket udtrykkes ved:

· Kommunerne overtager størstedelen af ansvaret for forebyggelse, undtagen når patienten er indlagt på sygehuset.

· Regionerne skal integrere forebyggelse i patientbehandlingen under indlæggelse.

Den overordnede opgavefordeling medfører efter arbejdsgruppens opfattelse, at kommunerne – udover at varetage den borgerrettede forebyggelse – også får til opgave at oprette tilbud, som sygehuse og praktiserende læger kan henvise til, og som ideelt set kan forebygge og reducere behovet for sygehusydelser, og at regionernes opgave på området består i rådgivning, samarbejde, kvalitetsudvikling og sundhedsplanlægning med mindre andet er aftalt i forhold til samarbejdsaftalerne med kommunerne.

2.1. Regionens opgaver

Regionernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal ifølge loven indbefatte:

· Forebyggende helbredsundersøgelser hos jordemoder i forbindelse med graviditet og fødsel.

· Brystundersøgelse (mammografi) hvert andet år til kvinder, som er mellem 50 og 69 år (sundhedsministeren bestemmer, hvornår denne bestemmelse skal træde i kræft).

· Alkoholmisbrugsbehandling på sygehus og hos egen læge.

· Yde faglig bistand og rådgivning til kommunerne i forhold til stofmisbrug, og efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen skal regionsrådet stille behandlingspladser til rådighed i forhold til behandling af stofmisbrug.

· Den patientrettede forebyggelse, som finder sted under indlæggelse. Dette omfatter konceptet om de forebyggende sygehuse og videreudvikling af forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet i almen praksis.

· Opgaver i relation til kommunerne som f.eks. overvågning af sundhedstilstanden, specialiseret rådgivning og kvalitetsudvikling.

· Det forebyggende og sundhedsfremmende element i sundhedsplanlægningen.

2.2. Kommunernes opgaver

Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal indbefatte:

· Sundhedstjenestens (sundhedsplejens) tilbud til børnefamilier om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, både i spæd- og småbarnsalderen samt til skolebørn.

· Tandpleje for børn og unge op til 18 år.

· Tilbud om forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år.

· Tilbud om forebyggelse efter udskrivning fra sygehus, til patienter i ambulant behandling på sygehusene og hos praktiserende læge eller forud for en planlagt operation