Web view 1Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. 2Ito ay noong kumalat ang balita na hinuli at

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view 1Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. 2Ito ay noong kumalat ang balita na hinuli at

GRADES 1 to 12

DAILY LESSON LOG

(Pang-araw-araw na

Tala sa Pagtuturo)

Paaralan

Baitang/Antas

Guro

Asignatura

Petsa/Oras

Hunyo 13- 17, 2016

Markahan

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

I. LAYUNIN

Matukoy ang pangngalan.

A. Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan

Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan

Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan

Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan

Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan

B. Pamantayan sa Pagaganap

Nakapagbibigay ng sariling pamagat para sa napakinggang kuwento at pagsasagawa ng roundtable na pag-uusap tungkol sa isyu o paksang napakinggan

Nakapagbibigay ng sariling pamagat para sa napakinggang kuwento at pagsasagawa ng roundtable na pag-uusap tungkol sa isyu o paksang napakinggan

Nakapagbibigay ng sariling pamagat para sa napakinggang kuwento at pagsasagawa ng roundtable na pag-uusap tungkol sa isyu o paksang napakinggan

Nakapagbibigay ng sariling pamagat para sa napakinggang kuwento at pagsasagawa ng roundtable na pag-uusap tungkol sa isyu o paksang napakinggan

Nakapagbibigay ng sariling pamagat para sa napakinggang kuwento at pagsasagawa ng roundtable na pag-uusap tungkol sa isyu o paksang napakinggan

C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan)

F5TA-0a-j-1

Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto

F5TA-0a-j-1

Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto

F5TA-0a-j-1

Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto

F5TA-0a-j-1

Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto

F5TA-0a-j-1

Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto

II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO

A. Sanggunian

1. Mga pahina sa Gabay ng Guro

2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral

3. Mga pahina sa Teksbuk

Pag-unlad sa Wika at Pagbasa 5 p.25

Hiyas sa Wika 5 p.38

F5PN-Ia-4

Pag-unlad sa Wika at Pagbasa 5 p.25

Hiyas sa Wika 5 p.38

F5PN-Ia-4

Pag-unlad sa Wika at Pagbasa 5 p.32

Hiyas sa Wika 5 p. 43 at 48 F5PU-Ia-2.B

Ugnayan Wika at Pagbasa 5 p.93

F5WG-Ia-e-2

F5PT-Ia-b-1.14

Yaman at Dunong p.5

4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource

B. Iba pang Kagamitang Panturo

III. PAMAMARAAN

A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin

Ipaayos sa mga bata ang mga salita upang makabuo ng isang kaisipan ukol sa nakalipas na aralin.

Anu-ano ang ibat-ibang uri ng pangngalan?

Mula sa takdang aralin ng mga bata pumili ng isa at ipresent ito sa unahan. Hayaan ang mga batang piliin o mgbigay ng mga pangngalan na makikita ditto.Ipatukoy kung anong uri ng pangngalan ang mga ito.

Anu-ano ang mga dapat gawin kapag susulat ng isang maikling balita?

Ano ang nakalipas na aralin?

B. Paghahabi sa layunin ng aralin

Matukoy ang dalwang uri ng pangngalan.

Nasasagot ang mga tanong sa napakinggang kwento

Nabibigyang kahulugan ang patalastas

Nabibigyang kahulugan ang patalastas

Nagagamit ng wasto ang mga pangngalan sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao,, sa mga hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid.

Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di- pamilyar sa pamamagitan ng paggamit sa pangungusap.

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin

Gabayan ang mga bata na bumuo ng maikling_______ na ginamitan ng iba’t-ibang pangngalan.

a.tula - Pangkat 1

b.awit - Pangkat 2

c.yell - Pangkat 3

Ilagay ang mga salita sa tamang hanay kung ito ay pangngalang pantangi o pambalana.(Nakasulat sa meta cards)

Sabihin: Basahin at pag-aralan ang pagbabalitaan ng magkaibigan.Pansinin ang mga salitang may salungguhit.

Sabihin: Ilagay sa angkop na hanay ang mga pangngalan na nakasulat sa metacard kung ito ba ay ngalan ng tao,bagay,hayop,pook o pangyayari.

Sabihin: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at ibigay ang kahulugan ng may salungguhit na salita.

D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1

Anong okasyon meron sa ating barangay ngayong Hunyo?

Ngayon ay iparirinig ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa “Pista sa Aming

Bayan”.

Basahin ang patalastas at sagutin ang mga tanong ukol dito.

Makinig sa isang maikling balita na aking babasahin.

Sabihin: Ngayon ay tatalakayin natin ang wastong paggamit ng pangngalan sa pagtalakay sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari.

Sabihin: Ngayon ay pag-aaralan natin ang pagbibigay ng kahulugan sa mga pamilyar at di-pamilyar na salita sa pamamgitan ng paggamit ng pangungusap.

E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2

Ipasagot ang mga tanong ukol sa napakinggang kwento.

Talakayin ang patalastas na ipinakita sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong.

Ipasagot sa mga bata ang mga tanong ukol sa balitang kanilang narinig.

Sabihin: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap

Talakayin ang mga pangngalan na ginamit sa bawat pangungusap

Si Dr. Ramos ay nagpapakadalubhasa sa Amerika.

Masipag tumahol ang aming aso.

Ang bayanihan ay isang magandang kaugaliang Pilipino.

Maalat ang tubig sa dagat.

Nanganganib na pumutok ang bulkang Mayon.

Pag-usapan kung ano ang paraan malaman ang kahulugan ng isang pamilyar at di-pamilyar na salita.

F. Paglinang sa Kabihasan

(Tungo sa Formative Assessment)

Pansinin ang mga pangngalang ginamit sa kwento.Sabihin kung anong uri ang mga pangngalan na ginamit.

Sabihin: Pag-usapan ninyo ng katabi mo kung anu-anong shampoo na ang inyong nagamit.

Ipasagot sa mga bata ang mga tanong ukol sa balitang kanilang narinig.

Ang bawat grupo ay magkakaroon ng talakayan gamit ang ibat-ibang pangngalan.

Pangakt I- tao

Pangkat 2- bagay

Pangkat 3- hayop

Pangkat 4- lugar

Pangkat 5- pangyayari

Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang nawawalang letra ng salitang kahulugan nito.

G. Paglalaapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay

Salungguhitan ang mga pantanging ngalan at ikahon ang mga pambalana.

Nasa loob ng kahon ang mga pangngalan. Piliin ang angkop na pangngalang bubuo sa bawat pangungusap

Gawin ang Gawain sa Isulat mo.

Punan ang patlang ng wastong pangngalang.

Ipagawa sa mga bata ang Gawain sa Sulatin Mo

H. Paglalahat ng Arallin

Tandaan may dalawang uri ang pangngalan,ito ay ang pangngalang pantangi at pangngalang pambalana.

Ano ang uri ng pangngalan kung ito ay tumutukoy sa tanging ngalan ng tao, bagay, pook, at pangyayari? Kung ito ay tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao, bagay hayop at lugar?

Itanong: Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng balita?

Nagagamit natin ang pangngalan matalakay ang mga bagay ukol sa ating sarili, , tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari.

Malalaman natin ang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng paggamit nito sa pangungusap.

I. Pagtataya ng Aralin

Ibigay ang pambalanang ngalan ng mga sumusunod na pantanging ngalan.

Acer

Laguna Doctor’s Hospital

Sun Star

Dr. Renato G. Cruz

Pilot

Ibigay ang kahulugan ng patalastas

Sumulat ng isang maikling balita gamitan ng mga pangngalang pantangi at pambalana.

Sumulat ng isang maikling talata gamit ang iba’t-ibang pangngalan.Pumili ng paksa sa mga sumusunod:

Paboritong artista

Alagang hayop

Prutas

Lugar na napuntahan na

Isang pangyayari sa iyong buhay

Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng paggamit nito sa pangungusap

Nasabi

Tugon

Materyales

Timpi

Pangkat

J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation

Sabihin kung ang mga sumusunod na pangngalan ay pantangi o pambalana

Sumulat ng iyong sariling patalastas tungkol sa isang sakit. Gumamit ng mga pangngalang pantangi at pambalana.

Gumupit ng isang maikling balita idikit ito sa inyong kuwaderno at sa ilalim nito ay ibigay ang inyong opinion o reaksyon.

Sumulat ng isang talata na tumatalakay sa iyong sarili.

Magbigay ng 5 halimbawa ng di-pamilyar na salita ibigay ang kahulugan nito sa pamamagitan ng paggamit nito sa pangungusap. Isulat sa kwaderno.

IV. Mga Tala

V. Pagninilay

A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya

B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation

C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin

D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation

E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?

F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor?

G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa

Recommended

View more >