of 35 /35
(ชชชชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชช 24 ชชช) (ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช ชชช ชชชชช 24 ชชช) ชชชชชช......................... ..(ชชชชชชชช 22 ชชช) ชชช............................ .....(ชชชชชชชช 22 ชชช)

 · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล...

Page 1:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

(ชอโครงการภาษาไทย ตวอกษร 24 หนา)(ชอโครงการภาษาองกฤษ ตวอกษร 24

หนา)

นางสาว...........................(ตวอกษร 22 หนา)

นาย.................................(ตวอกษร 22 หนา)

(ตวอกษร 18 หนา)โครงการนเปนสวนหนงของวชาโครงการ รหสวชา

2201-5001

Page 2:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ(กรณ ปวช.)คณะ(หรอแผนก).................

สาขา...........................(ของผทำาโครงการ)วทยาลยเทคนคชลบร

ปการศกษา 255... (ปทจบการศกษา)ใบรบรองโครงการ(ขนาด 18 หนา)

วทยาลยเทคนคชลบร

เรอง .............................................(ภาษาไทย)...............

.............................................(ภาษาองกฤษ)..........

โดย นางสาว...................................รหส............................นาย.........................................รหส............................

ไดรบอน มต ใหน บเป นสวนหน งของวชา โครงการ ร ห ส ว ช า 2201-5001 ห ล ก ส ต ร ป ร ะ ก า ศ น ย บ ต รวชาชพ(กรณ ปวช.) หรอ ประกาศนยบตรวชาชพช นสง(กรณ ปวส.) คณะ(หรอแผนก)…………………….. สาขา.....................(ของผทำาโครงการ)

Page 3:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

………….….……...............ครผสอน ..………..…..…...…….หวหนาแผนกวชา( ชอครผสอน ) ( ชอหวหนาแผนก

วชา )วนท (วนทโครงการเสรจ) เดอน (เดอนทโครงการเสรจ)

พ.ศ. (ปทโครงการเสรจ)

…………………………………………….รองผอำานวยการฝายวชาการ

(นายชลวฒน ศรวาจา)

…………………………………………….ผอำานวยการ(นายไชยนนท แสงเมฆา)

(ชอโครงการภาษาไทย ตวอกษร 16)(ชอโครงการภาษาองกฤษ ตวอกษร 16)

Page 4:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

นางสาว...........................(ตวอกษร 16)นาย.................................(ตวอกษร 16)

(ตวอกษร 16)โครงการนเปนสวนหนงของวชาโครงการ รหสวชา 2201-5001

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ(กรณ ปวช.)คณะ(หรอแผนก)................. สาขา...........................(ของผ

ทำาโครงการ)วทยาลยเทคนคชลบร

ปการศกษา 255... (ปทจบการศกษา)ชอผจดทำา : ชอผจดทำาคนท1, ชอผจดทำาคนท2, ชอผจดทำาคนท3ชอเรอง : ……………………………………สาขาวชา : ……………………………………คณะวชา : ……………………………………ทปรกษา : ชออาจารยทปรกษาคนท1, ชออาจารยทปรกษาคนท2ปการศกษา : (ปทจบการศกษา)

Page 5:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

บทคดยอ

โครงการเรอง……………………………มจดมงหมายเพอ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การเขยนบทคดยอจะตองกลาวถงหวขอตอไปน* ชอโครงการ* วตถประสงค* สวนประกอบของโครงการ ตามลกษณะของบลอกไดอะแกรม* รปแบบของการทดลอง* ผลการทดลอง และสรปผลการทดลองเขยนเปนยอหนาเดยวกน โดยความยาวไมเกน 1/2 หนากระดาษ(อาจเขยนบทท 1 กอน แลวนำามาใสบทคดยอทหลงกได)

Page 6:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

กตตกรรมประกาศ

คำาขอบคณผใหความชวยเหลอตาง ๆ …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. (กลาวขอบคณผใหการสนบสนนโครงการ ทงบคคลภายนอก วทยากร ผใหความร และครอาจารยผสอน อาจจะกลาวถงตำาแหนงหนาทการงานของบคคลนนๆ ดวยกไดตวอยาง

ในการทำาโครงการครงนบรรลวตถประสงคสำาเรจลลวงไดดวยความกรณาและชวยเหลอเปนอยางดยงจากอาจารยทปรกษา อาจารย........................ ทกรณาเสยสละเวลาใหคำาแนะนำา ตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใส ผศกษารสกซาบซงในความกรณาของอาจารยและขอขอบคณเปนอยางสงไว ณ ทนดวย

ขอขอบคณอาจารย............................ ผเชยวชาญ(หรอวทยากรทใหความร) สำาหรบคำาแนะนำาและกำาลงใจเมอเกดปญหาในการทำาโครงการและขอขอบคณอาจารยสาขา............................ ทกทานทอบรมสงสอนใหคำาแนะนำามาโดยตลอด

ขอขอบพระคณบดามารดาทสนบสนนในการศกษาและกำาลงใจและขอขอบคณเปนอยางยงสำาหรบผเขยนเอกสารคนควา ตำารา หนงสอ ททำาใหเขาใจการทำาโครงการแจมชดขน

คณคาและประโยชนอนพงมจากการศกษาโครงการน ผจดทำาขอมอบเปนเครองบชาพระคณบดามารดา ผใหชวต ผมพระคณ ตลอดจนอาจารยและทกคนทมสวนสรางพนฐานการศกษาใหแกผจดทำา)

Page 7:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

(Enter ลงมา 2 ครง)ชอผจดทำาคนท1ชอผจดทำาคนท2

(กรณมผจดทำาหลายคน อาจจะใช ผจดทำา แทนกได“ ” )

สารบญ

เรอง หนาบทคดยอ คกตตกรรมประกาศ

งสารบญตาราง

ชสารบญรป ซบทท 1 บทนำา

1*****1.1**ความเปนมาของโครงการ

1*****1.2**วตถประสงคของโครงการ

2*****1.3**ขอบเขตของโครงการ

2

Page 8:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

*****1.4**ประโยชนทไดรบจากโครงการ 2

*****1.5**นยามศพท 2

*****1.6**วธการดำาเนนการ 2

*****1.7**แผนการดำาเนนการ 2

บทท 2 เอกสารและงานวจยทเกยวของ 3

*****2.1** (ใสเรยงเอกสารทเกยวของทงหมดลงไปตามลำาดบ) 3

*****2.2**.................................................

บทท 3 วธการดำาเนนงานโครงการ (หรอวธการดำาเนนการวจย)20

*****3.1**(ใสเรยงขนตอนการดำาเนนงานทงแตเรมตนจนเสรจสนโครงการ) 21*****3.2**................................

22*****3.3**................................

23*****3.4**................................

30*****3.5**................................

35*****3.6**................................

36*****3.7**................................

37

Page 9:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

*****3.8**................................40

*****3.9**................................41

*****3.10**................................42

สารบญ (ตอ)

เรอง หนาบทท 4 ผลการทดลอง (หรอผลการดำาเนนงาน)

16*****4.1**(ใสเรยงการทดสอบเครองมอ หรอการทดลอง หรอการประเมนผลทเกยวของ) 47*****4.2**ผลจากการทดสอบ (หรอทดลอง หรอประเมนผล)

48*****4.3**การนำาไปใชงาน

49บทท 5 สรปผลและขอเสนอแนะ

50*****5.1**สรปผลการทดลอง

50*****5.2**ปญหาและอปสรรคในการทดลอง

51*****5.3**ขอเสนอแนะและแนวทางในการพฒนา

52บรรณานกรม

53

Page 10:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

ภาคผนวก ก.55

*****-**ชดคำาสงการทำางานของโปรแกรมควบคมหนยนตดดฝน56

(เชน รปภาพเครองมอ หรอสวนประกอบ ผงการออกแบบ ผงวงจร รายละเอยดอปกรณ การวางแผนงาน แบบสอบถาม แบบประเมน เปนตน โดยใหแตละรายการเปน ภาคผนวกเรยงตามอกษรภาษาไทย เชน ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. ....ภาคผนวก ฮ. เปนตน)ประวตผจดทำา

65

สารบญตาราง

ตารางท หนา

ตารางท*2-1**ตารางขนตอนการ............. 9

Page 11:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

ตารางท*2-2**ตารางของ.........................10

ตารางท*2-3**ตารางขนตอน...................11

ตารางท*2-4**ตารางของ......................................11

ตารางท*2-5**ตารางของ.....................................12

ตารางท*2-6**ตารางของ....................................13

ตวอยางการเคาะวรรคโดยการใชดอกจนทรตารางท*2-6**ตารางของ....................................

13

การอางองตาราง* หากตารางอยบททเทาใด ใหใสเลขของบทนนลงไปตามดวยเลขลำาดบตารางในบทนนๆ เชน

ตารางเปรยบเทยบคณภาพ อยบทท 2 เปนตารางแรกใหขนตนวา ตารางท“ (วรรค 1 ตวอกษร)2-1(วรรค 2 ตวอกษร)ตามดวยชอของตารางนนๆ”

ตารางเปรยบเทยบการดำาเนนการ อยบทท 3 เปนตารางแรกใหขนตนวา ตารางท“ (วรรค 1 ตวอกษร)3-1(วรรค 2 ตวอกษร)ตามดวยชอของตารางนนๆ”

สามารถดตวอยางไดจากบทตอไป

Page 12:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

สารบญภาพ

ภาพท หนา

รปท*2-1**ภาพขนตอน……………………… 9รปท*2-2**ภาพของ………………………….. 10รปท*2-3**การเขยน ……………………….. 25รปท*3-1**เปด……………………………….. 25รปท*3-2**เลอกการ…………………………. 26รปท*3-3**ทำาการ…………………………….. 26รปท*3-4**กดหยดจะได……………………….

26รปท*4-1**ไฟล……………………….. 27รปท*4-2**การทำา…………………… 27

Page 13:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

รปท*4-3**ตวอยาง.................................

29รปท*4-4**ตวอยาง................................. 31รปท*5-1**ตวอยาง................................. 35รปท*ก-1**การตดตง ................................. 41

ตวอยางการเคาะวรรคโดยการใชดอกจนทรรปท*ก-1**การตดตง ................................. 41

การอางองรป* หากรปอยบททเทาใด ใหใสเลขของบทนนลงไปตามดวยเลขลำาดบรปในบทนนๆ เชน

รปการทำางานของเครองจกร อยบทท 2 เปนรปแรกใหขนตนวา รปท“ (วรรค 1 ตวอกษร)2-1(วรรค 2 ตวอกษร)ตามดวยชอของตารางนนๆ”

รปเปรยบเทยบการดำาเนนการ อยบทท 3 เปนรปแรกใหขนตนวา รปท“ (วรรค 1 ตวอกษร)3-1(วรรค 2 ตวอกษร)ตามดวยชอของตารางนนๆ”

สามารถดตวอยางไดจากบทตอไป

บทท 1

Page 14:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

บทนำา

1.1**ทมาและความสำาคญ*****(ยอหนาท 1 กลาวถงความเปนมาของเรองทตนทำาโครงการ เชน *****ในปจจบนการพฒนาเครองกำาจดขยะเพอลดมลพษมหลากหลายรปแบบ เชน เครองบบอดความดนสง เครองคดแยกขยะ เตาเผาขยะ เปนตน)*****(ยอหนาท 3 กลาวถงปญหาหรออปสรรคทเกดขนจากยอหนาท 1 เชน *****ซงในปจจบนการพฒนาเครองมอจำากดขยะยงไมทนตอจำานวนขยะทมากขนในแตละวนได อกครงยงมความผดพลาด มอนตรายสงตอผปฏบตงาน และยงสรางมลพษมากยงขนตามมา ซงทำาใหเกดปญหาสงแวดลอม ในชมชน สงคม รวมไปถงโลกใบน)*****(ยอหนาท 3 กลาวถงโครงการทตนทำา โดยตอบจดมงหมายเพออะไร ผลทไดมอะไรบาง นำาเนอหาการเรยนจากวชาอะไรบาง หรอศกษาเร องอะไรบาง หรอตอบปญหาและอปสรรคจากยอหนาท 2 กได เชน *****โดยการศกษาโครงการจำากดขยะพลงชวภาพน เพอกำาจดขยะจำานวนมากในจงหวดจนทบรในแตละวน เพอลดปรมาณขยะทเกดขน อกทงเปนการไมใชสารเคมทมผลกระทบกบผปฏบตงานและดนบรเวณททงขยะมลฝอย โดยการนำาไสเดอนดนทมอยแลวในทองถน มาสลายขยะ เพอใหเกดปยชวภาพราคาถก นำาไปใชในการเกษตรทองถนตอไป โดยไดนำาวชาวทยาศาสตร วชาเชอม วชากอสราง ฯลฯ ศกษาเพมเตมเรองของไสเดอนดน ประเภทของขยะ ฯลฯ เปนตน)**ถาเปนไปได รวม 3 ยอหนาไดประมาณ ครงหนา ถง 1 หนา A4)

1.2**วตถประสงคของโครงการ (กลาวถงสงทไดจากโครงการน)*****1.2.1**เพอลดปญหาขยะและมลพษทางดนในจงหวดจนทบร*****1.2.2 ๕เพอศกษาการยอยสลายขยะมลฝอยดวยไสเดอนดน*****1.2.3**เพอ.............

1.3**ขอบเขตของโครงการ (ระบขอบเขตของงานทตองการทำา ใชเครองมอและอปกรณอะไรบาง)

Page 15:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

*****1.3.1**อตราการยอยสลายขยะในพนท 10 ไร ตอ อตราไสเดอนดน 100 กโลกรม*****1.3.2**....................****

Page 16:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

*****1.3.3**....................

1.4**ประโยชนทไดรบจากโครงการ (ไดอะไรจากโครงการครงนบาง)*****1.4.1**ลดปญหาขยะและมลพษทางดนในจงหวดจนทบร*****1.4.2**มความรการยอยสลายขยะมลฝอยดวยไสเดอนดน*****1.4.3**...........................(สวนมากจำานวนขอจะเทากบวตถประสงค)

1.5**นยามศพท (สวนมากจะนยามศพทจากชอเรองโครงการ เพอใหเขาใจเรองททำามากยงขน)*****ชวภาพ หมายถง .................................*****ขยะ หมายถง ......................................

1.6**วธการดำาเนนการ (ขนตอนการดำาเนนการตงแตตนจนเสรจสนโครงการวาทำาอะไรบาง)*****1.6.1**ศกษาความเปนไปได *****1.6.2**ขอมลการใชสงมชวตสลายขยะมลฝอย ดำาเนนการ เกบรวบรวมขอมล*****1.6.3**ทดสอบและประเมนผล*****1.6.4**แกไข ปรบปรง (สามารถมมากกวา 4 ขอ ใสขอมลขนตอนตามจรง)

1.7**แผนการดำาเนนการระยะเวลาการดำาเนนการ (สปดาห)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. ศกษาความเปนไปได2. เกบรวบรวมขอมล3. ทดสอบและประเมนผล4. แกไข ปรบปรง

Page 17:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

*การเขยนขอลงในแผนการดำาเนนการจะนำาจากขอ 1.6 มาใสเรยงลำาดบลงไป*การขดเสนลงในแผนการดำาเนนการ ควรขดเสนตามความเปนจรง และใหครบถวนทง 18 สปดาห

บทท 2เอกสารและงานวจยทเกยวของ

*****ในการดำาเนนโครงการ....... (ชอโครงการ)......น ผจดทำาไดศกษาคนควาเอกสารและงานวจยทเก ยวของ เพอใหสามารถจดท ำาโครงการไดอยางมประสทธภาพและเปนไปไดดวยด โดยทำาการศกษาคนควาเอกสารและทฤษฏทเกยวของดงหวขอตอไปน( 1 Enter)2.1**ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 (หวขอใหตวหนาเสมอ)*****ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมก บคอมไพเลอรส ำาหรบแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไร กตองกลาวถงภาษานน รวมทง วธการทไดมาซงคอมไพเลอรตวนน และการใชอปกรณอะไร บนทกโปรแกรมลงในตวชพไมโครคอนโทรลเลอร(ระหวางหวขอใหญ ให 1 Enter เสมอ)2.2**อลตราโซนคเซนเตอร*****2.2.1**หวขอยอย**********2.2.1.1**หวขอยอย**********2.2.1.2**หวขอยอย*****2.2.2**หวขอยอย

Page 18:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

(ระหวางหวขอใหญ ให 1 Enter เสมอ)2.3**…………………

กลาวถงทฤษฎทเกยวของทนำามาใชในการทำาโครงการ และตองครบถวน ตวอยางเชน เรองหนยนตดดฝนอตโนมต ในเนองานใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร 89C52 ใชสเตปปงมอเตอรเปนตวขบเคลอน ใชอลตราโซนกเปนตวตรวจจบปองกนการชน* ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมกบคอมไพเลอรสำาหรบแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไรกตองกลาวถงภาษานน รวมทงวธการทไดมาซงคอมไพเลอรตวนน และการใชอปกรณอะไร บนทกโปรแกรมลงในตวชพ ไมโครคอนโทรลเลอร* สเตปป งมอเตอรพรอมทงการบงคบ* คลนอลตราโซนก พรอมทงวธการกำาเนดคลน และวธการตรวจจบ

Page 19:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

เทาทตรวจพบนกศกษามกจะลอกหนงสอตำารา หรอบทท 2 ของกลมอนมา ซงเปนเรองทไรมารยาททางวชาการ ใหนกศกษาเรยบเรยงใหกระชบ แลวอางองเอกสารทนำาขอมลมานนในบรรณานกรม

ตวอยางการใสรปในรปเลมโครงการ

(1 Enter กอนใสรป และรปควรจดกลางเสมอ)

(1 Enter ใตรป)รปท*2.1**การออกแบบฐานขอมล Order และ Product

(1 Enter กอนขนเนอหาหรอรปตอไป)

**ไมควรใส 2 รปคกน**

ตวอยางการใสตารางในรปเลมโครงการ

(1 Enter กอนใสตาราง และตารางควรจดกลางเสมอ)เหนดวย ไมเหนดวย เฉยๆ หมายเหต

ชาย 35 50 5 -หญง 10 87 3 -

(1 Enter ใตตาราง)ตารางท*2.1**ความคดเหนเรองการสบบหรในสถานศกษา

(1 Enter กอนขนเนอหาหรอตารางตอไป)

Page 20:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

บทท 3วธการดำาเนนงานโครงการ

*****ขนตอนการดำาเนนการในการ...............(ชอโครงการ)............. ซงผศกษาไดลำาดบขนตอนการดำาเนนการไว ดงน( 1 Enter)3.1**ศกษาและรวบรวมขอมลทเกยวของกบโครงการ*****ในการศกษาเอกสารทเกยวของกบโครงการเปนการศกษาและทำาความเขาใจถงวธการทำา.............................................................เพอใหสามารถจดทำาโครงการไดอยางสำาเรจลลวง(ระหวางหวขอใหญ ให 1 Enter เสมอ)3.2**บลอกไดอะแกรมของหนยนตทกภาค*****พรอมทงอธบายการทำางานของแตละภาคอยางละเอยด (ระหวางหวขอใหญ ให 1 Enter เสมอ)3.3**การออกแบบแตละบลอกและวงจรแตละภาค*****………………………………

3.4**ผงงานในการทำางานของระบบ*****……………………………….

3.5**รปแบบวงจรและการคำานวณทมาของอปกรณ*****……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.6**แหลงจายไฟของระบบและการปองกนการลดวงจร*****………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 21:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

3.7**การออกแบบชดคำาสง (ไดแก โฟลชารจแสดงขนตอนของโปรแกรมการทำางาน)*****……………………………………………………………………………………………………………………………………

ตวอยางการใสรปในรปเลมโครงการ

(1 Enter กอนใสรป และรปควรจดกลางเสมอ)

(1 Enter ใตรป)รปท*3.1**การออกแบบฐานขอมล Order และ Product

(1 Enter กอนขนเนอหาหรอรปตอไป)**ไมควรใส 2 รปคกน**

ตวอยางการใสตารางในรปเลมโครงการ

(1 Enter กอนใสตาราง และตารางควรจดกลางเสมอ)เหนดวย ไมเหนดวย เฉยๆ หมายเหต

ชาย 35 50 5 -หญง 10 87 3 -

(1 Enter ใตตาราง)ตารางท*3.1**ความคดเหนเรองการสบบหรในสถานศกษา

(1 Enter กอนขนเนอหาหรอตารางตอไป)

Page 22:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

บทท 4ผลการดำาเนนงาน

*****ผลการดำาเนนการในการ.............(ชอโครงการ)............... ซงผศกษาไดดำาเนนการเสรจสนเปนโครงการตามวตถประสงค ซงมผลการดำาเนนการดงน

4.1**การทดสอบหนยนต*****-**วธการ/ขนตอนทดสอบ

4.2**ผลการจากการทดสอบหนยนต*****-**ผลการวเคราะหขอมลทเปนตวเลขหรอคาสถตทคำานวณไดนยมนำาเสนอในรปตารางและแผนภมกราฟประกอบ*****-**การแปลความหมายขอมลจากตาราง

4.3**การนำาไปใชงาน

ใหกลาวถงวธการทดลอง วาทำาอยางไรใหมภาพประกอบตามวธการททดลองนน ผลทไดเปนอยางไร ลกษณะของสญญาณทจำาเปนบางจด เมอใหทำางานซำา ๆ ตงแต 20 ครงขนไป มอตราในการทำางานทประสบความสำาเรจกครง หากมขอผดพลาดและทำาการแกไขแลว ผลเปนอยางไร ตารางบนทกผลการทดลอง กราฟรปคลนทแสดงถงประสทธภาพของโครงการ

Page 23:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

บทท 5สรปผลและขอเสนอแนะ

5.1 สรปผลการทดลอง*****-**สวนนจะสรปเกยวกบวตถประสงคของโครงการ วธดำาเนนโครงการไดแก เครองมอทใชในการรวบรวมขอมล การวเคราะหขอมลและผลการทดลอง

5.2 ปญหาและอปสรรคในการทดลอง สอดคลองหรอขดแยงในทางทฤษฎอยางไร*****-**สวนนจะเปนการอภปรายผล วาทำาไมผลการทดลองจงเปนเชนน สอดคลองหรอขดแยงในทางทฤษฎอยางไร ปญหาและอปสรรคในการทดลอง(ปญหาทางเทคนค)

5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพฒนา*****-**สงทคาดวาเปนไปได เพอใหสามารถพฒนาตอไป ไดอยางสมเหตสมผล

ใหนำาผลการทดลองไปปรกษาอาจารยทปรกษา วาเปนทพอใจ หรอตรงกบขอบเขตของงานแลวหรอยง แลวใหแกไขตามท อาจารยปรกษาแนะนำา จนอาจารยทปรกษาอนญาตใหนดนำาเสนอแลวจงสรปผลการทดลองวาไดผลอยางไร มปญหาอปสรรคอะไร หากมใครสนใจจะทำาตอจะเสนอแนะใหผทำาตอพฒนา หรอแกไขอะไร อยางไร

Page 24:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

บรรณานกรม

ภาษาไทยหนงสอ() ชอผแตง . ชอหนงสอ . พมพครงท . จงหวด; สำานกพมพ . ป พ.ศ. ทพมพ.ตวอยาง(1)ธนท ชยยทธ . วงจรอเลกทรอนกสพนฐาน . พมพครงท 3. กรงเทพมหานคร; อกษรเจรญ********ทศน.2545.(2)ปรชา ชนะสงคราม และ สมพล ศรสะอาน . มอเตอรกระแสตรงพนฐาน . กรงเทพมหานคร :********ซเอดยเคชน . 2545.-เวน 8 ตวอกษร-เมอเขยนในบรรทดเดยวไมพอ เมอขนบรรทดใหมใหยอหนาเขาไป 8 ตวอกษร

วารสาร() ชอผแตง . "ชอเรอง" . ชอวารสาร . ฉบบท ; หนาท .ตวอยาง(3)ยน ภสวรรณ. "การใชคอมพวเตอรชวยในการเรยนการสอน". วารสารไมโครคอมพวเตอร.********ฉบบท 126 กมภาพนธ 2545 ; 120-129.หมายเหต ใหเรยงลำาดบชอผแตงตามลำาดบตวอกษรภาษาไทยและใสหมายเลขกำากบแตละรายการไวหนา โดยเขยนไวในเครองหมาย ()

หนงสอพมพ

Page 25:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

() ชอ-นามสกลผเขยน. (ปทพมพ, เดอน วน). ชอบทความ. ชอหนงสอพมพ, เลขหนาแรก-หนาสดทาย.

วทยานพนธ () ชอ-นามสกลผเขยน. (ปทพมพ). ชอวทยานพนธ. เมองทพมพ: สถานศกษา.

รายงานการประชม () ชอ-นามสกลผเขยน. (ปทพมพ). ชอเอกสารรวมเรองทไดจากรายงานการประชม. วนเดอนปทจด. สถานทจด. สำานกพมพ. เลขหนา.ภาษาองกฤษใชรปแบบเดยวกบภาษาไทย และเรยงลำาดบผแตงตามอกษรภาษาองกฤษ เชน(4)Heinich, Robert and Russal, Jame D. Instructional Media : the New Technologies of********Instruction. New York: John Wiley&Sons Inc.,1982.

เวปไซทถามการอางองขอมลจากเวบไซต ใหอางองเปนชอเวบไซตทอางถงขอมลอย และเรยงลำาดบตามอกษรภาษาองกฤษ()ชอ นามสกลผเผยแพร– . (ปทอางอง เดอน วน). ชอเรอง. จำานวนหนา. แหลงทมา URL : http://.

Page 26:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

ภาคผนวก ก

ชดคำาสงหรอโปรแกรมทใชควบคมการทำางาน

Page 27:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด
Page 28:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

ชดคำาสงหรอโปรแกรมทใชควบคมการทำางาน

นำาเอกสารการดำาเนนงานตางๆ เชน ผงการออกแบบ, ผงการทำางาน รปการปฏบตประกอบชนงาน, Data Sheet, รายการอปกรณ โดยใสลงไปเรอง

ละ ภาคผนวก เชน

ภาคผนวก ก

ผงการออกแบบ

ภาคผนวก ข

ผงการทำางานของโปรแกรมหรอเครองมอ

ภาคผนวก ค

Data Sheet

ประวตผจดทำาโครงการ

Page 29:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

ประวตสวนตวชอ ...................................................ชอโครงการ ...................................................สาขาวชา ...................................................เกดวนท ...................................................ทอย ………………………….

การศกษา*****-**ป พ.ศ. 25.... ป ว ช . แผนก............................สาขา........................*****-**ป พ.ศ. 2552 ป ว ส . แผนก............................สาขา............................*****-**........................................................*****-**........................................................

(1 คน/ 1 หนา)

Page 30:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

เทคนคการยอหนา

ซงการจดรปแบบเอกสารจะบงคบไววา ใหยอหนา 1 เซนตเมตรหรอ 4 ตวอกษรเทานน

ตามปกตยอหนาจะใชการกด Tab ท คยบอรด ซงจะทำาใหการใช ชดขอบ“ ” แลว เกดการยอหนาไมตรงแนวกนในแตละยอหนาไดรวมไปถงขอความจะกระจายไมเทากนดวย ให เปลยน ไปใชดงขนตอนตอไปน

1. ใชดอกจนทรแทนการ Tab เชน (อาจจะ 4 ตวหรอ 5 กไดซงจะได 1 เซนตเมตรพอดทนท)

*****1.1**การรวบรวมขอมล**********1.1.1**การวเคราะหขอมล

2. จากนนใหลากเมาสคลมดอกจนทรทงหมด แลวใส สตวอกษร ให“ ”เปนสขาว (ทำาใหเวลา

ปรนเอกสารออกมา ดอกจนทรสขาว จะไมปรากฏใหเหน) เชน

*****1.1**การรวบรวมขอมล**********1.1.1**การวเคราะหขอมล

การทำาวธดงกลาวทำาใหเอกสารโครงการจำานวนหลายหนาจดไดอยางรวดเรวขนและสวยงาม

Page 31:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

เทคนคการใสเลขหนา

ในกรณทหนาเอกสารมจำานวนมาก หากใสเลขหนาพรอมกบการจดเอกสาร อาจจะทำาใหงานยงยากมากขน เลขหนาเกดการไมตรงกน เลขหนาสลบกน ใหทำาขนตอนดงน

1. ใหจดเรยงเอกสารตามปกต โดยไมตองใสเลขหนาใดๆ เลย ทกหนา2. เมอจดเรยงตรวจสอบความเรยบรอยแลว ใหปรนเอกสารออกมาไดเลย

โดยไมตองใสเลขหนาใดๆ เลย จนครบทกหนาเตรยมไว3. เปดโปรแกรม Microsoft Word ใหสรางเอกสารเปลา ขนใหม จากนนให

ใสเลขหนาลงไป โดยใหเลขหนาอยดานบนขวา หางจากขอบดานละ 0.5 นว โดยไมมขอความใดๆ ในเอกสารเลย มเฉพาะเลขหนาเทานน

4. ใหนำาเอกสารทปรนเตรยมไวในขอ 2 ใสเครองปรนอกครง โดยการสงพมพจากเอกสารในขอ 3 ทมแตเลขหนา หนาใดทมเลขหนา ใหสงพมพหนานนๆ หนาใดไมมเลขหนา ไมตองสงพมพ

หนาทไมมเลขหนามดงน- ใบรบรองโครงการ- ปกใน- บทคดยอ- กตตกรรมประกาศ- สารบญ สารบญตาราง สารบญรป- หนาเอกสารทขนตนวา บทท 1 (บทท 1 เรมนบหนาท 1) บทท 2

บทท 3 บทท 4 บทท 5 - ใบคน ภาคผนวก ก, ข, ค, ง ...

หนาทใช วงเลบแลวตวอกษรไทย ขอบลาง จดกลาง ตวอยาง (ค) มดงน- บทคดยอ (เรมตนหนาท ค)

Page 32:  · Web view*****1.1.1**การว เคราะห ข อม ล จากนั้นให้ลากเมาส์คลุมดอกจันทร์ทั้งหมด

- กตตกรรมประกาศ (ง)- สารบญ (จ), (ช), ...