25
หหหหหหหหหหหหหหหหหหห 8 หหหหหหหหหหห หหหห (1) เเเเเเเเเ 1 เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 1 หหหหหหหหหห/หหหหหหหหหหหหห กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2 หหหหหหหหห/หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห 2.1 เเเเเเเเเ ห 5.1 ห.1/1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก ห 8.1 ห.1-3/1, ห.1-3/2, ห.1-3/3, ห.1-3/4, ห.1- 3/5, ห.1-3/6, ห.1-3/7, ห.1-3/8, ห.1-3/9 2.2 เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ - กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกก 3 หหหหหหหหหหหหหหห 3.1 เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ - กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.2 เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ (กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก) 4 หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห 4.1 เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 4.2 เเเเเเเเเเเเเเเเเเ 1) กกกกกกกกกกกกกก 2) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 84 กกกกกกกกกกก ก.1 กกกก 2 หหหหหห หหหหหหหหหหห หหหหหห 1 หหหหหหหหหหหหห หหหหหหหห 2 หหหหห หห

WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

1 สาระสำาคญ/ความคดรวบยอดการวดอณหภมเปนการวดระดบความรอนของสาร สามารถวดดวยเทอรมอ

มเตอร

2 ตวชวด/จดประสงคการเรยนร2.1 ตวชวด

ว 5.1 ม.1/1 ทดลองและอธบายอณหภมและการวดอณหภมว 8.1 ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-

3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/92.2 จดประสงคการเรยนร

- ใชเทอรมอมเตอรวดระดบความรอนของสารตางๆ ได

3 สาระการเรยนร3.1 สาระการเรยนรแกนกลาง

- การวดอณหภมเปนการวดระดบความรอนของสาร สามารถวดดวยเทอรมอมเตอร

3.2 สาระการเรยนรทองถน(พจารณาตามหลกสตรสถานศกษา)

4 สมรรถนะสำาคญของผเรยน4.1 ความสามารถในการสอสาร4.2 ความสามารถในการคด

1) ทกษะการสงเกต 2) ทกษะการตงสมมตฐาน

84วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

แผนการจดการเรยนรท 1 เครองมอวด

อณหภม 2 ชวโมง

Page 2: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

3) ทกษะการทดสอบสมมตฐาน 4) ทกษะการสรปลงความเหน4.3 ความสามารถในการใชทกษะชวต

5 คณลกษณะอนพงประสงค1. มวนย2. ใฝเรยนร3. มงมนในการทำางาน

85วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 3: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

6 กจกรรมการเรยนร

วธสอนแบบ สบเสาะหาความร (Inquiry Method : 5E) ชวโมงท 1

นกเรยนทำาแบบทดสอบกอนเรยน หนวยการเรยนรท 8

ขนท 1 กระตนความสนใจสอการเรยนร : อปกรณทใชในการทดลอง

1.ครนำานำา 3 ชนด มาวางหนาชนเรยน ดงน- อางนำาใบท 1 นำา + นำาแขง- อางนำาใบท 2 นำาอณหภมหอง- อางนำาใบท 3 นำาอน

2. ครถามนกเรยนวา นำาในอางนำาแตละใบมอณหภมเทากนหรอไม สงเกตจากอะไร

ขนท 2 สำารวจคนหาสอการเรยนร : 1.อปกรณทใชในการทดลอง 2.ใบงานท 8.1

1.ครแบงนกเรยนเปนกลม กลมละ 4 คน คละกนตามความ สามารถ คอ เกง ปานกลางคอนขางเกง ปานกลางคอนขางออน และออน

2.สมาชกแตละกลมรวมกนทำาการทดลองเพอวดอณหภมของนำาในอางนำาแตละใบ ตามขนตอนทกำาหนดในใบงานท 8.1 เรอง การวดอณหภม

ขนท 3 อธบายความรสอการเรยนร : ใบงานท 8.1 คำาถามกระตนความคด

86วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

(ชวโมงท

Page 4: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

1.สมาชกแตละกลมนำาผลการทดลองมาอธบายวา เพราะเหตใดเมอนกเรยนใชมอสมผสกบนำาในอางนำา มอทงสองขางจงรสกรอนและเยนไมเหมอนกน แลวบนทกผลการทดลองลงในใบงานท 8.1

2.นกเรยนตอบคำาถามกระตนความคด

การวดอณหภมของสารจากการสมผสโดยผวหนง ของเรา มความนาเชอถอไดมากนอยเพยงใด อธบายเหตผล(พจารณาตามคำาตอบของนกเรยน โดยใหอยใน ดลยพนจของครผสอน)

87วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 5: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ชวโมงท 2

ขนท 4 ขยายความเขาใจสอ/แหลงการเรยนร : 1.หนงสอเรยน วทยาศาสตร ม.1 เลม 22.บทเรยนคอมพวเตอร3.ใบงานท 8.14.หองสมด5.แหลงขอมลสารสนเทศ

1.สมาชกแตละกลมสงตวแทนนำาเสนอผลการทดลองในใบงาน ท 8.1 หนาชนเรยน เพอเปรยบเทยบกบสมาชกกลมอน

2.ครอธบายเพมเตมใหนกเรยนฟงวา ความรสกรอนหรอเยนจากการสมผสโดยผวหนงของเรานนเชอถอไมไดเสมอไป นกวทยาศาสตรจงคดประดษฐเครองมอทใชวดอณหภม เรยกวา เทอรมอมเตอร

3. สมาชกแตละกลมรวมกนศกษาความรเรอง เครองมอวดอณหภม จากหนงสอเรยนหรอบทเรยนคอมพวเตอร Smart L.O. LMS Lite

4. ครใหสมาชกแตละกลมสบคนวธการใชเทอรมอมเตอร แตละชนดตามทไดศกษามา จากหองสมดหรอแหลงขอมลสารสนเทศ แลวบนทกความรทไดลงในแบบบนทกการอาน

ขนท 5 ตรวจสอบผลสอการเรยนร : เทอรมอมเตอร คำาถามกระตนความคด

1.สมาชกแตละกลมสาธตวธการใชเทอรมอมเตอรแตละชนด ใหครดเพอตรวจสอบ

เทอรมอมเตอรปรอทและเทอรมอมเตอรแอลกอฮอล มความแตกตาง

88วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

(ชวโมงท

Page 6: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ผล2.นกเรยนตอบคำาถามกระตนความคด

กนอยางไร(พจารณาตามคำาตอบของนกเรยน โดยใหอยใน ดลยพนจของครผสอน)

89วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 7: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

7 การวดและประเมนผลวธการ เครองมอ เกณฑ

ตรวจแบบทดสอบกอนเรยน หนวยการเรยนรท 8

แบบทดสอบกอนเรยน หนวยการเรยนรท 8

(ประเมนตามสภาพจรง)

ตรวจใบงานท 8.1 ใบงานท 8.1 รอยละ 60 ผานเกณฑ

ตรวจแบบบนทกการอาน แบบบนทกการอานระดบคณภาพ 2 ผานเกณฑ

ประเมนการนำาเสนอผลงานแบบประเมนการนำาเสนอผลงาน

ระดบคณภาพ 2 ผานเกณฑ

สงเกตพฤตกรรมการทำางานกลมแบบสงเกตพฤตกรรมการทำางานกลม

ระดบคณภาพ 2 ผานเกณฑ

สงเกตความมวนย ใฝเรยนร และมงมนในการทำางาน

แบบประเมนคณลกษณะอนพงประสงค

ระดบคณภาพ 2 ผานเกณฑ

8 สอ/แหลงการเรยนร8.1 สอการเรยนร

1) หนงสอเรยน วทยาศาสตร ม.1 เลม 22) บทเรยนคอมพวเตอร Smart L.O. LMS Lite วทยาศาสตร ม.1

บรษท เพลยเอเบล จำากด3) เทอรมอมเตอร4) อปกรณทใชในการทดลอง5) ใบงานท 8.1 เรอง การวดอณหภม

8.2 แหลงการเรยนร1) หองสมด2) แหลงขอมลสารสนเทศ

-http://www.thaigoodview.com/node/41778

90วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 8: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ใบงานท8.1 การวดอณหภม

คำาชแจง ใหนกเรยนทำาการทดลองตามขนตอนทกำาหนด แลวบนทกผลการทดลอง

อปกรณ วธการทดลอง ภาพประกอบการทดลอง

นำาอณหภมหอง นำาแขง นำาอน อางนำา

1. ใชอางนำา 3 ใบ วางเรยงกน - ใบท 1 เตมนำาผสมนำาแขง - ใบท 2 ใชนำาอณหภมหอง - ใบท 3 เตมนำาอนประมาณ 50 องศาเซลเซยส

1. นำา + นำาแขง 2. นำาอณหภมหอง 3. นำาอน

2. จมมอขวาลงในอางนำาใบท 1 และจมมอซายลงในอางนำาใบท 3 พรอมกน แชไวสกคร (ประมาณ 1 นาท)

นำา + นำาแขง นำาอณหภมหอง อน

3. ยกมอทง 2 ขางขนจากอางนำา แลวจมมอ ทง 2 ขางลงในอางนำาใบท 2 พรอมกน

นำา + นำาแขง นำาอณหภมหอง อน

4. สงเกตผลการทดลองเปรยบเทยบอณหภมทรสกได

91วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 9: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

92วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 10: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ตารางบนทกผลการทดลอง

ครงท

จมมอลงในภาชนะ มอขางทจม ความรสก

1 ใบท 1 (นำาผสมนำาแขง)

ใบท 3 (นำาอน)

2 ใบท 2 (นำาอณหภมหอง)

สรปผลการทดลอง

93วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 11: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ใบงานท8.1 การวดอณหภม

คำาชแจง ใหนกเรยนทำาการทดลองตามขนตอนทกำาหนด แลวบนทกผลการทดลอง

อปกรณ วธการทดลอง ภาพประกอบการทดลอง

นำาอณหภมหอง นำาแขง นำาอน อางนำา

1. ใชอางนำา 3 ใบ วางเรยงกน - ใบท 1 เตมนำาผสมนำาแขง - ใบท 2 ใชนำาอณหภมหอง - ใบท 3 เตมนำาอนประมาณ 50 องศาเซลเซยส

1. นำา + นำาแขง 2. นำาอณหภมหอง 3. นำาอน

2. จมมอขวาลงในอางนำาใบท 1 และจมมอซายลงในอางนำาใบท 3 พรอมกน แชไวสกคร (ประมาณ 1 นาท)

นำา + นำาแขง นำาอณหภมหอง อน

3. ยกมอทง 2 ขางขนจากอางนำา แลวจมมอ ทง 2 ขางลงในอางนำาใบท 2 พรอมกน

นำา + นำาแขง นำาอณหภมหอง อน

4. สงเกตผลการทดลองเปรยบเทยบอณหภมทรสกได

94วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 12: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

95วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 13: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ตารางบนทกผลการทดลอง

ครงท

จมมอลงในภาชนะ มอขางทจม ความรสก

1 ใบท 1 (นำาผสมนำาแขง) ขวา เยน

ใบท 3 (นำาอน) ซาย อน

2 ใบท 2 (นำาอณหภมหอง) ขวา อน

ซาย เยน

สรปผลการทดลอง มอขวาจะรสกเยนและชาขณะแชอยในนำาเยน เพราะมอคายพลงงานความรอนสนำา

เยน และเมอนำามอมาแชนำา อณหภมหองจะรสกรอน เพราะความรอนจากนำาอณหภมหองถายโอนมายงมอ มอซายจะรสกอบอนหรอรอนขณะแชอยในนำาอน เพราะมอดดพลงงานความรอน

จากนำาอน และเมอนำามอมาแชนำา อณหภมหองจะรสกเยน เพราะความรอนจากมอถายโอนไปยงนำาอณหภมหอง

96วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 14: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

แบบบนทกการอานชอหนงสอ ชอผแตง นามปากกา

สำานกพมพ สถานทพมพ ปทพมพ จำานวนหนา ราคา บาท อานวนท เดอน พ.ศ. เวลา

1. สาระสำาคญของเรอง 2. วเคราะหขอคด/ประโยชนทไดจากเรองทอาน 3. สงทสามารถนำาไปประยกตใชในชวตประจำาวน 4. ขอเสนอแนะของคร

ลงชอ นกเรยน ลงชอ ผปกครอง( ) ( )

ลงชอ ครผสอน( )

เกณฑการใหคะแนนผลงานมความสมบรณชดเจน ให 4 คะแนนผลงานมขอบกพรองเปนสวนใหญ ให 2 คะแนน

97วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 15: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ผลงานมขอบกพรองเพยงเลกนอย ให 3 คะแนน ผลงานมขอบกพรองมาก ให 1 คะแนน

98วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 16: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

แบบประเมน การนำาเสนอผลงาน

คำาชแจง : ให ผสอน ประเมนการนำาเสนอผลงานของนกเรยนตามรายการทกำาหนด แลวขด ลงในชองทตรงกบระดบคะแนน

ลำาดบท

รายการประเมนระดบคะแนน

4 3 2 11 เนอหาละเอยดชดเจน2 ความถกตองของเนอหา3 ภาษาทใชเขาใจงาย4 ประโยชนทไดจากการนำาเสนอ5 วธการนำาเสนอผลงาน

รวม

ลงชอ...........................................

......... ผประเมน ................ /................ /..

..............

99วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 17: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

เกณฑการใหคะแนนผลงานหรอพฤตกรรมสมบรณชดเจน ให4คะแนนผลงานหรอพฤตกรรมมขอบกพรองบางสวนให 3 คะแนนผลงานหรอพฤตกรรมมขอบกพรองเปนสวน

ใหญ ให 2 คะแนนผลงานหรอพฤตกรรมมขอบกพรองมาก ให1คะแนน

100วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

เกณฑการตดสนคณภาพชวงคะแนน ระดบคณภาพ18 - 20 ดมาก14 - 17 ด10 - 13 พอใช

ตำากวา 10 ปรบปรง

Page 18: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

แบบสงเกตพฤตกรรม การทำางานกลม

คำาชแจง : ให ผสอน สงเกตพฤตกรรมของนกเรยนในระหวางเรยนและนอกเวลาเรยน แลวขด ลงในชองทตรงกบระดบคะแนน

ลำาดบ ท

ชอ-สกลของผรบการ

ประเมน

การแสดง

ความคดเหน

การยอมรบ ฟงคน

อน

การทำางาน

ตามทไดรบ มอบหมาย

ความมนำาใจ

การมสวนรวมในการ

ปรบปรง ผลงาน

กลม

รวม20

คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชอ...........................................

......... ผประเมน ................ /................ /..

..............

101วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 19: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

เกณฑการใหคะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมอยางสมำาเสมอ ให4 คะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมบอยครง ให 3คะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมบางครง ให 2คะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมนอยครง ให 1คะแนน

102วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

เกณฑการตดสนคณภาพชวงคะแนน ระดบคณภาพ18 - 20 ดมาก14 - 17 ด10 - 13 พอใช

ตำากวา 10 ปรบปรง

Page 20: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

แบบประเมน คณลกษณะอนพงประสงค คำาชแจง : ให ผสอน สงเกตพฤตกรรมของ

นกเรยนในระหวางเรยนและนอกเวลาเรยน แลวขด ลงในชองทตรงกบระดบคะแนน

คณลกษณะอนพงประสงค

ดานรายการประเมน

ระดบคะแนน4 3 2 1

1.รกชาต ศาสน

กษตรย

1.1 ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และอธบายความหมายของ เพลงชาต

1.2 ปฏบตตนตามสทธและหนาทของนกเรยน

1.3 ใหความรวมมอ รวมใจ ในการทำางานกบสมาชกในชนเรยน

1.4 เขารวมกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยนและชมชน

1.5 เขารวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนา

1.6 เขารวมกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยน และชมชนจดขน

2.ซอสตย สจรต

2.1 ใหขอมลทถกตอง และเปนจรง

2.2 ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะทำาความผด

103วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 21: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ทำาตามสญญาทตนใหไวกบเพอน พอแมหรอผปกครอง และคร

2.3 ปฏบตตอผอนดวยความซอตรง

3.มวนย รบผดชอบ

3.1 ปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน มความตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจำาวน

4. ใฝเรยนร 4.1 แสวงหาขอมลจากแหลงการเรยนรตางๆ

4.2 มการจดบนทกความรอยางเปนระบบ

4.3 สรปความรไดอยางมเหตผล

5.อยอยางพอเพยง

5.1 ใชทรพยสนของตนเอง เชน สงของ เครองใช ฯลฯ อยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด และใชเวลาอยางเหมาะสม

5.2 ใชทรพยากรของสวนรวมอยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด

5.3 ปฏบตตนและตดสนใจดวยความรอบคอบ มเหตผล

5.4 ไมเอาเปรยบผอน และไมทำาใหผอนเดอดรอน พรอมใหอภยเมอผอนกระทำาผดพลาด

คณลกษณะอนพงประสงค

รายการประเมน ระดบคะแนน4 3 2 1

104วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 22: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ดาน5.5 วางแผน

การเรยน การทำางานและการใชชวตประจำาวนบนพนฐานของความร ขอมล ขาวสาร

5.6 รเทาทนการเปลยนแปลงทางสงคม และสภาพแวดลอม ยอมรบและปรบตว อยรวมกบผอนไดอยางมความสข

6.มงมนในการทำางาน

6.1 มความตงใจและพยายามในการทำางานทไดรบมอบหมาย

6.2 มความอดทนและไมทอแทตออปสรรคเพอใหงานสำาเรจ

7.รกความเปนไทย

7.1 มจตสำานกในการอนรกษวฒนธรรมและภมปญญาไทย

7.2 เหนคณคาและปฏบตตนตามวฒนธรรมไทย

8.มจตสาธารณะ

8.1 รจกชวยพอแม ผปกครอง และครทำางาน

8.2 อาสาทำางาน ชวยคด ชวยทำา และแบงปนสงของใหผอน

8.3 รจกดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยน โรงเรยน ชมชน

8.4 เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน

105วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

Page 23: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

แบบบนทกหลงแผนการสอน

ลงชอ...........................................

......... ผประเมน ................ /................ /..

..............

เกณฑการใหคะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมอยางสมำาเสมอ ให 4 คะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมบอยครงให3 คะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมบางครง ให2 คะแนนปฏบตหรอแสดงพฤตกรรมนอยครงให1 คะแนน

ดานความร ดานสมรรถนะสำาคญของผเรยน ดานคณลกษณะอนพงประสงค ดานอนๆ (พฤตกรรมเดน หรอพฤตกรรมทมปญหาของนกเรยนเปนรายบคคล (ถ

าม))

106วทยาศาสตร ม.1 เลม 2

เกณฑการตดสนคณภาพชวงคะแนน ระดบคณภาพ191 - 108 ดมาก

73 - 90 ด54 - 72 พอใช

ตำากวา 54 ปรบปรง

Page 24: WordPress.com · Web view1 สาระสำค ญ/ความค ดรวบยอด การว ดอ ณหภ ม เป นการว ดระด บความร

หนวยการเรยนรท 8 พลงงานความรอน (1)เรองท 1 เครองมอวดอณหภม

ปญหา/อปสรรค แนวทางการแกไข

ความเหนของผบรหารสถานศกษาหรอผทไดรบมอบหมายขอเสนอแนะ

ลงชอ (

)ตำาแหนง

107วทยาศาสตร ม.1 เลม 2