Wat is duurzaamheid in mode awearness fashion kernbegrippen

  • View
    9.716

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Duurzaamheid in modeREDEFINING FAIR FASHION

2. Awearness Fashion is eenplatform voorpromotie en presentatie van duurzaamheidinmode. De iniatiefnemers Wilma Mulder enJeannette Ooinkgeloven in de kracht vanstorytelling.Wij willen het verhaal achter eenkledingstuk transparant maken zodat deconsument, de retailer, de student, dedocent en de ontwerper vervolgens hun eigenduurzame keuzes kunnen maken. We doenditdoorhet organiseren vanfashion shows,kledingruilfeesten, guerrillastores,lezingen,talkshows en exposities maar ookdoor op onze website toegankelijkeinformatie te bieden.Awearness Fashion bestaat sinds 2009.www.awearness-fashion.nl 3. Kernbegrippenduurzaamheidin mode 4. Fairheeft alles te makenmet de arbeids-omstandigheden in dekledingindustrie:extreem langewerkdagen, gedwongenoverwerk, ontbrekendearbeidszekerheid,hongerlonen,schendingen vanvakbondsrechten,ongezond werk,uitputting, seksueleintimidatie en stress.Modemerken en winkels moeten zelfstappen zetten die eruiteindelijk toe leidendat de rechten van dearbeiders die hunkleding producerengerespecteerd worden. 5. BelevenisboxIn samenwerkingmet Schone KlerenCampagne kun jeplaatsnemen in eencabine van eenkledingarbeidsteren ervaren hoe hetis om een 23-jarigekledingarbeidster inBangladesh te zijn.Kom ook en gaachter denaaimachine zittenen maak hetfabrieksleven mee.Wereldwijd werkenzon 47 miljoenmensen in dekledingindustrie,waaronder 40miljoen vrouwen(85%). 6. Transparantweten waar jeproductenvandaankomen, wie hetgemaakt heeft,hoe hetgemaakt is enwat de relatieis tussen hetbedrijf en dediverseleveranciers. 7. Een kledingstukdoorloopt tientallenstadia voordat het in dewinkel hangt en demerken beschikken nietover de macht of demiddelen om al diestappen in n keer teveranderen. Wat ze wlkunnen, is de deur naarhet maakproces wijdopenzetten. Een goedvoorbeeld is Studio Jux,een Nederlandskledingmerk dat deconsument laatkennismaken via eennummer in de kledingmet degene die hetkledingstuk heeftgemaakt op hunwebsite. Studio Jux istevens aangesloten bijFair Wear Foundationdat zich inzet voorgoede omstandighedenin de kledingindustrie.Your Nepali Tailor is Rockstar 8. Recyclehet opnieuwtot grondstofvervaardigenvoor hetmaken vanmode. 9. Tweedehands kledinggaat als grondstofmisschien wel eensgoedkoper worden dannieuw verbouwdekatoen. Prijzen blijvenstijgen, je kunt er opwachten totdat een vatruwe olie 150 dollarkost. 10. Vintageeen chique woordvoortweedehands,wordt meestalgebruikt voorhaute couturekledingstukkenvan een aantaljaren oud, maarkan ook slaan opauthentiekekleding. 11. Momenteel weer veel tezien op de rode loper 12. Upcyclehergebruikenvanmaterialenen er ietsmet meerwaarde vanmaken. 13. KLM heeft onlangs 11.000dames in een nieuwuniform gestoken van deNederlandse ontwerperMart Visser. Dat betekentdat er zon 90.000 kiloaan oude uniformenachterbleef. Hiervan zijnhandgemaakte tassengemaakt. De oudeuniformstof vormt debasis van het ontwerp enwordt afgewerkt metaccenten vanhoogwaardig leer.Speciaal voor KLMontwierp Omar Muniedeze tas in eengelimiteerde,genummerde oplage vanslechts honderd stuks. Deoude uniformstof is ookterug te vinden in OmarMunies kofferlabels. 14. Repair is hetrepareren vanje kapottespullen b.v.gaatjes in jekleding, zodatje het niethoeft weg tegooien. 15. Het concept Repair Caf isin 2009 bedacht door deAmsterdamsejournalist/publicistMartine Postma en Petervan Vliet, sustainabilityaccelerator in Groningen.Zij kwamen op het ideeom in het hele landlaagdrempeligeontmoetingsplaatsen in terichten, waarbuurtbewoners hun eigenkapotte spullen kunnen(laten) repareren, onderdeskundige begeleiding enin een ontspannen sfeer. 16. Hergebruikniet teverwarren metrecycling, ishet opnieuwgebruiken vanmaterialen,nadat ze alsafval zijnafgedankt. 17. Onder het mottoRecycle, Repair,Re-use maakt hetNederlandsejeansmerk Kings ofIndigo nieuwecollecties vanitems die klantenna gebruik weerinleveren. Klantenkunnen bovendiengratis eenreparatiesetjeaanvragenwaarmee zekapotte jeans eenlanger levengunnen zodat erpas tot recyclingwordt overgegaanals een kledingstukecht afgedragen is. 18. Re-styleMet simpeleaccessoiresbestaandekledingveranderen toteen hip mode-item, hierdoordoe je langermet je kleding. 19. Het is in om je kledingte re-stylen.Genspireerd door dedeze trend zijn Annasitaen Charo B begonnenmet The Sewing Room,een eigenwijsontwerpers collectief eneen mobiel naaiatelierwaar ter plekke wordtgecustomized totorigineel maar vooralook draagbaar design. 20. SwapWaarom iets nieuwskopen als je kastvolhangt met mooiekleding waarmee jeeen ander blij maakt?Doe het op eenkledingruilfeest. 21. Kleding ruilen iseen hippe enmilieubewustemodetrend 22. Refurbishhet verkopen vaningeleverdetweedehandsitems in de eigenwinkels of eenpop-up store tenbehoeve van eengoed doel. 23. Journaliste LynseyDubbeldsignaleertdeze trend in haarboek Mode voormorgen. Incidentelecampagnes vindenplaats bij bijvoorbeeldbij Didi en ClaudiaStrter. Claudia Strterorganiseerde in 2012een actie, waarbijklanten werdenopgeroepen om oudeitems van het merkterug te brengen naarde winkel. Deingeleverde stukkenwerden verkocht ineen tijdelijke vintagestore in deAmsterdamse vestigingvan Claudia Strter.De opbrengst van ruim 16.000 euro gaf hetbedrijf aan Dress forSuccess, eenvrijwilligersorganisatiedie werkzoekendenhelpt aan eenrepresentatieve outfitvoor een sollicitatie. 24. Cradle 2 CradleDe kern van het Cradleto Cradle principeligtinhet concept afval isvoedsel.Alle gebruiktematerialen zouden nahun leven in het eneproduct, nuttig kunnenworden ingezet in eenander product. Hierbijzou geenkwaliteitsverlies mogenzijn en allerestproducten moetenhergebruikt kunnenworden ofmilieuneutraalzijn.Deze kringloop isdan compleet.... enafval is voedsel. 25. Returnity is de eerstestof gebaseerd op hetCradle-to-Cradle design.Returnity is eenpolyester (PET) stof uit detechnische cyclus van hetCradle-to-Cradle designen de stof is ontwikkelddoor de Oostenrijksefirma Backhausen InteriorTextiles in samenwerkingmet het EnvironmentalProtection andEncouragement Agency,afgekort het EPEAinstituut. Het doel waseen 100% recyclebare stofte ontwikkelen dievoldoet aan alle eisen dieCradle-to-Cradle stelt aanmateriaalgebruik,energieverbruik,diversiteit en socialresponsability. De stofwordt ingezet voorkleding door hetNederlandse bedrijf DutchSpirit. 26. SustainableInnovation ditzijninnovatiesvanuittechnisch,economisch ensociaalperspectief,zodat desamenlevingduurzaam gaatconsumerenenproduceren. 27. Material Sense is eennetwerk voormateriaal innovatieen zet zich alsonafhankelijkplatform in voormateriaalgeorinteerdeproductontwikkeling.Ze adviseertbedrijven bij dezoektocht naarnieuwe en duurzametoepassingen vanmaterialen. MaterialSense verbindt actiefontwerpers,onderzoekers enindustrie en draagtkennis en inspiratieover door middel vaneducatie, projecten,workshops en deinternationaalreizendetentoonstelling re-materialize thefuture. 28. BIO-BASED(ipv aardolie alsgrondstof) is eenbelangrijke pijlervoor eenduurzametextieltoekomst.De vraag naarhernieuwbaregrondstoffenneemt alsmaartoe en ookmodebedrijvenproberen opallerlei maniereninnovatieve,sterke stoffen tesourcen voor hunontwerpen. 29. Suzanne Lee (London)ontwikkelt uit groenethee, suiker endiverse micro-organismes. Onderinvloed van warmtekomt eengistingsproces op gangwaarbij de bacterin,gevoed door desuikers, fijne dradenvan cellulose vormen.De draden klevensamen tot eenvelletje bovenop hetmengsel. Na twee totdrie weken is dit dikgenoeg om teoogsten. Hetmateriaal kan nat opeen mal gemodelleerdworden of in drogestaat verwerktworden tot eenkledingstuk. . Dekleding die ontstaatwordt geverfd metnatuurlijkematerialen zoalsindigo en rode biet. 30. Smartdoorweefselkweekis demogelijkheidontstaan omlos van eenlevendorganisme,huid oflichaamsdelente kweken. 31. Kweekleer, een lerenjas die in eenbiologischlaboratoriumonafhankelijk van eenlevend wezen groeit. 32. 3Deen object crerendoor laag voor laageen product op tebouwen. Doordat jeveel minder materiaalover de wereld aanhet verslepen bentb.v. wanneer je thuis3D print, heeft ditgrotemilieuvoordelen.Zeker wanneer hetmogelijk is om metbioplastics te printenzou de bijdrage van3D printen aan hetmilieu wel eens heelaanzienlijk kunnenworden. Ook creerje producten opmaat, geenmassaproductie meer. 33. De collectie Escapismvan Iris van Herpen, isontworpen met eendigitaalbewerkingsprogramma engemaakt met eenlasermachine. Het heeftgeleid tot haute couturedie op de catwalk isverschenen. Baanbrekendis ook de ready to wearbikini van Shapeways, eenNederlands bedrijf! Hetdesign van de bikini laatzien hoe mooi hetresultaat van een 3D printkan zijn. Tevens laat dezebikini, geprint uit nylon,zien dat het mogelijk isom iets in 3D te printendat zacht is en perfectaansluit op het lichaam.Deze is gewoon te koop! 34. Wearabletechnologyis gemaakt vanmaterialen diezichzelf na eenbeschadigingherstellen,reageren opverwarming/afkoeling,stroomopwekken,verkleuren opbasis vanveranderendepH-waarde. 35. Door deontwikkelingen in dewetenschap wordt ersteeds meer mogelijkvoor de ontwerpersvan de toepassingenvan morgen. 36. Catalytic Clothingis kleding die delucht om ons heenzuivert terwijl weze dragen. Zulkekleding is helemaalniet zo futuristischals je zou denken.Binnen twee jaarlopen we ermisschien wel inrond, denkenEngelsewetenschappers enhun modeontwerpendecollegas. 37. De luchtzuiverende kledingkrijgt zijn werking door hette wassen in wasmiddelwaaraan een speciaalmiddeltje is toegevoegd.Dit additief bestaat uitnanodeeltjesvan titaniumoxide die zichtijdens het wassen heelsterk hechten aan vezels inde kleding.De nanodeeltjes reagerenzodra er daglicht op valtmet stikstofoxiden in debuitenlucht waarbij destikstofoxidengeneutraliseerd worden.Wat er overblijft in je trui ofbroek zijn de geur- enkleurloze geneutraliseerdestikstofoxiden. Dezedeeltjes zijn niet langerschadelijk en vindenvanzelf hun weg uit jekleren zodra je ze in dewasmachine gooit.Luchtzui