of 16 /16
CHARTOWO RATAJE ¯EGRZE MALTA www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x MARZEC 2013 R. NR 3 (216) warta poznania Weso³ych, rodzinnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych Czytelnikom i Sympatykom Gazety Ratajskiej ¿ycz¹ Wydawca i Dziennikarze GR Relikwie Jana Paw³a II na Ratajach str. 4 Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych Zdrowia, udanych spotkañ w rodzinnym gronie oraz wiosennego optymizmu ¿ycz¹ Rada Nadzorcza, Zarz¹d i Kierownictwa Osiedli Spó³dzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle M³odych” w Poznaniu Relikwie Jana Paw³a II na Ratajach Reklama

warta NR 3 · del w historii marki Rolls-Royce - Wraith. Do jego napêdu u¿yto podwójnie do³adowanego silnika V12, który dysponuje moc¹ a¿ 632 koni mechanicznych. Auto wa¿y

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of warta NR 3 · del w historii marki Rolls-Royce - Wraith. Do jego napêdu u¿yto podwójnie...

 • CHARTOWO • RATAJE • ¯EGRZE • MALTA

  www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

  MARZEC 2013 R.

  NR 3 (216)warta

  poznania

  Weso³ych, rodzinnychi spokojnych

  Œwi¹t WielkanocnychCzytelnikom i Sympatykom

  Gazety Ratajskiej¿ycz¹

  Wydawca i Dziennikarze GR

  Relikwie Jana Paw³a IIna Ratajach str. 4

  Z okazji Œwi¹t WielkanocnychZdrowia, udanych spotkañ

  w rodzinnym gronieoraz wiosennego optymizmu

  ¿ycz¹ Rada Nadzorcza, Zarz¹di Kierownictwa Osiedli

  Spó³dzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle M³odych”w Poznaniu

  Relikwie Jana Paw³a IIna Ratajach

  Rekl

  am

  a

 • 2 Marzec 2013 nr 3 (216)R

  ekl

  am

  a

 • 3Marzec 2013 nr 3 (216)

  Nie tylko na pokaz

  20-tysieczny biegacz na mecie biegów z cyklu „Biegaj z Chevrolet Szpot” szczêœliwa izaskoczona Beata Gabryel. Fot. £. Macyszyn

  s

  Reklama

  Có¿, jestem jednak zwolennikiem oma-wiania przyk³adów osi¹galnych dla naszegoKowalskiego, a nie dla szejków znad ZatokiArabskiej. Tym bardziej, ¿e jedna z bardziejurokliwych premier tegorocznej Genewy po-chodzi³a z Gliwic, z fabryki marki Opel. Ca-scada – tak nazwano kabrioleta o d³ugoœciniemal 4,7 i szerokoœci nieco ponad 1,8 me-tra bez lusterek. Wygodne 4 fotele, miêkkiotwierany dach, z karoseri¹ w dziesiêciu ko-lorach, która mo¿na ³¹czyæ z trzema barwa-mi dachu. Gama silników ? od 1,4 o mocy120 Km do 2,0 i mocy 195 KM. Kiedy w salo-nie przy ulicy Kaliskiej ? Najprawdopodobniejju¿ w kwietniu bie¿¹cego roku oczywiœcie.Cena – jak na razie – jest owiana tajemnic¹.

  Kolejna popularna nowoœæ tegorocznejGenewy, to bez w¹tpienia Skoda OctaviaKombi. Samochód z przodu wygl¹da podob-nie jak zaprezentowany na pocz¹tku rokuhatchback. Nowa Skoda Octavia Combi jesto 90 mm d³u¿sza i o 45 mm szersza od swo-jej poprzedniczki. Rozstaw osi wzrós³ a¿ o 110mm, co zaowocowa³o znacznie wiêkszymwnêtrzem.

  Nowa Octavia Combi oferuje pasa¿eromsiedz¹cym z ty³u du¿o miejsca na nogi i po-siada rekordow¹ pojemnoœæ baga¿nika, wy-nosz¹c¹ 610 litrów. Dodatkowo po z³o¿eniuoparæ tylnej kanapy przestrzeñ ³adunkowapowiêksza siê do a¿ 1 740 litrów, a licznehaczyki, siatki oraz dwustronna mata baga¿-nika zwiêkszaj¹ funkcjonalnoœæ pojazdu.

  Trzecia godna wyró¿nienia premiera Ge-newy, to w mojej ocenie Dacia MCV, modelktóry przej¹³ stylistykê z Logana, co wysz³omu w sumie na dobre. Wnêtrze jest typowedla Dacii i znane z wczeœniejszych modeli.Z³agodzono trochê kanciaste rysy poprzed-nika, ale nadal widaæ, ¿e to auto z grupy naj-bardziej przyjaznych cenowo. Z drugiej stro-ny kupuj¹c rumuñski model, wiemy, na co siêgodzimy. MCV mierzy 4,49, baga¿nik ma po-jemnoœæ 573 l, a tylna kanapa jest dzielona wuk³adzie 1/3 - 2/3.

  Dos³ownie kilka dni temu zakoñczy³ siê 83. ju¿ Miêdzynarodowy Salon Samochodowy wGenewie i tak naprawdê nie jestem zdecydowany komu przyznaæ racjê. Czy tej grupie ob-serwatorów, która twierdzi, i¿ by³ to kolejny, udany, pe³en nowoœci Salon czy te¿ drugiejgrupie, której zdaniem premiery owszem by³y, ale bardziej œwiêto face liftingu. Trochê tobyæ mo¿e przypomina odwieczny spór o to, czy najpierw by³o jajko czy kura, ale po razpierwszy od kilu lat taka dyskusja wœród obserwatorów Salonu w Genewie mia³a miejsce.Bez w¹tpienia natomiast pozostaje fakt wielu premier segmentu Premium, który to segment,jakby na przekór wszechobecnym utyskiwaniom, ma siê za rok 2012 ca³kiem, ale to ca³kiemdobrze.

  Pod mask¹ znajdujemy trzy znane ju¿ zpoprzednich modeli jednostki napêdowe .Benzynowe jednostki to 1.2 16V 75 i trzycy-lindrowa TCe 90. Ci, którzy wol¹ diesle, mog¹siê zdecydowaæ na silnik 1.5 dCi w dwóchwariantach mocy: 75 KM lub 90 KM. Model1.2 oferowany bêdzie równie¿ w odmianieLPG.

  Ca³a trójka, to samochody nie na pokaz,a do codziennego u¿ytkowania. Nawet OpelCascada to nie musi byæ tylko odkryty dach,choæ wówczas wygl¹da najciekawiej. Oczy-wiœcie salon w Genewie, to tak¿e miejsce pre-mier samochodów, które produkowane s¹albo w limitowanej serii, albo na indywidual-ne zamówienie , albo z silnikami o mocy oko³o500 KM i przyspieszeniem od 0 do 100 kmponi¿ej 5 sekund. Takie premiery rzecz jasnate¿ pokazano, a by³o to chocia¿by czterooso-bowe Maserati MC Stradale, pod mask¹ któ-rego drzemie 4,7-litrowy motor o mocy 460KM, luksusowe Maserati Quattroporte czynajmocniejszy i najbardziej dynamiczny mo-del w historii marki Rolls-Royce - Wraith. Dojego napêdu u¿yto podwójnie do³adowanegosilnika V12, który dysponuje moc¹ a¿ 632 konimechanicznych. Auto wa¿y a¿ 2 360 kg i roz-pêdza siê do „setki” w zaledwie 4,6 sekundy.Nowy model wyceniono na 245 tys. euro.Kolejna nowoœæ z najwy¿szej pó³ki to Che-vrolet Corvette Stingray jest najmocniejszymsamochodem tej marki w historii .W wersjipodstawowej generuje wed³ug wstêpnychdanych 450 KM mocy i 610 Nm maksymal-nego momentu obrotowego. Nowy model jestte¿ najszybszym modelem Corvette w dzie-jach - auto przyspiesza od 0 do 100 km/h wczasie poni¿ej czterech sekund, a w zakrê-tach osi¹ga przeci¹¿enia wynosz¹ce ponad1 g. Co wiêcej, Stingray 2014 bêdzie praw-dopodobnie najoszczêdniejszym modelemCorvette jaki kiedykolwiek powsta³, poniewa¿w cyklu pomiarowym EPA 2013 jego zapo-trzebowanie na paliwo bêdzie wynosi³o jedy-nie oko³o 9 l/100 km. Nowy silnik V8 LT1 o

  pojemnoœci 6,2 litra wyposa¿ony w wiele za-awansowanych technologii, jak bezpoœredniwtrysk paliwa, funkcjê aktywnego zarz¹dza-nia paliwem (Active Fuel Management), uk³adzmiennych faz rozrz¹du oraz zaawansowa-ny uk³ad spalania umo¿liwia wygenerowaniewy¿szej mocy przy ni¿szym zu¿yciu paliwa.Corvette Stingray 2014 w wersji coupe wej-dzie do sprzeda¿y w trzecim kwartale 2013roku.

  x x x

  Na takie chwile czeka siê czasami wielelat. Organizatorom otwartych biegów z cyklu„Biegaj z Chevrolet Szpot” zajê³o to dok³ad-nie 6 lat i 26 dni, w trakcie których rozegra-nych zosta³o dok³adnie 58 biegów. Natomiastw sobotê 23 lutego 2013 roku powitano namecie 20-tysiêcznego biegacza, a œciœlej bie-gaczkê. Zosta³a ni¹ Beata Gabryel z D¹bro-wy k/Poznania.

  Nim jednak udekorowano te wyj¹tkow¹biegaczkê medalem, statuetk¹, zestawemupominków i karnetem do Nautilusa TrainingCenter Biuro biegu przyjê³o zapisy od niemal300 uczestników, którzy mimo zimowej aury,temperatury poni¿ej O stopni Celsjusza po-stanowili spêdziæ aktywnie sobotnie przedpo-³udnie na poznañsk¹ Malt¹. Start poprzedzi-³a profesjonalna rozgrzewka i 3 minuty po 11-tej barwna kolumna wybieg³a na licz¹ca 5 450metrów trasê. Najwiêksze emocje pojawi³ysiê w chwili, gdy pewnym by³o na 100 pro-cent, i¿ za kilka minut pojawi siê na mecie20 000. uczestnik „Biegaj z Chevrolet Szpot”.Do koñca przecie¿ nie by³o wiadomym, ktoto bêdzie. Dok³adnie w 23 minuty po wbie-gniêciu na linie mety pierwszego zawodnikapojawi³a siê na niej Beata Gabryel. Jak przy-zna³a w rozmowie, nie mia³a œwiadomoœci, ¿estartuje w biegu, w którym 212 biegacz na

  mecie bêdzie szczególnie gor¹co witanym.Nie mia³a, bowiem by³ to Jej debiut w impre-zie. Pobieg³a dla siebie, ale g³ównie by zdo-byæ punkty w rankingu szkó³ dla SP w Prze-Ÿmierowie, do której uczêszcza syn.

  Organizator – firma Szpot wraz z partne-rami tegorocznej edycji, a s¹ nimi Mobil,PZU S.A. , Nautilus Training Center ju¿ siêprzygotowuj¹ do powitania na mecie 25 – ty-siêcznego biegacza. Kto i kiedy bêdzie tymszczêœliwcem ? Mo¿e nim byæ ka¿dy z uczest-ników .

  58. bieg tradycyjnie oznacza³ wiele nagróddla uczestników,. Nagroda g³ówna – ufundo-wany przez firmê Szpot samochód markiChevrolet Aveo na weekend trafi³ do JanaKozaczuka. Ponadto ponad 25 osób opusz-cza³o Maltê z nagrodami w postaci plecaków,kalendarzy, poradników oraz karnetów doNautliusa.

  W Rankingu szkó³ na razie na prowadze-niu znajduje siê ubieg³oroczny zwyciêzca -Zespó³ Szkó³ Salezjañskich z Rataj.

  UWAGA ! Tegoroczne Œwiêta Wielkanoc-ne przypadaj¹ na prze³om marca i kwietnia,a zatem kolejny 59. bieg odbêdzie siê ju¿ wsobotê 23 marca. Wszystko inne pozostajebez zmian, czyli Biuro czynne od godziny 10-tej , start o 11-tej i meta nad Malt¹ przy han-garach.

  Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæpod numerem telefonu 696 429 859 lub pi-sz¹c na adres [email protected]

  ( maw )

  Klasyfikacja VII edycji Rankingu szkól, podrugim biegu

  1. Zespó³ Szkó³ Salezjañskich 115 pkt2. Szko³a Podstawowa nr 4 w Poznaniu 60 pkt3. Zespó³ Szkó³ „Lejery” w Poznaniu 50 pkt4. Gimnazjum nr 24 w Poznaniu 42 pkt

 • 4 Marzec 2013 nr 3 (216)

  gazeta ratajska

  Wydawca: PHU Rataje sp. z o.o. zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numeremKRS: 0000108436; NIP: 782-00-10-194; kapita³ zak³adowy: 50.000 z³.tel. 61 879-04-11 w. 294, tel./fax 61 879-18-02, tel. kom. 664 961-835, e-mail: [email protected] Redakcji: os. Piastowskie16, 61-148 PoznañRedaktor naczelny: Jerzy Raube, tel. 602 613-659, e-mail: [email protected]: Polskapresse sp. z o.o., ul. Malwowa 158, 60-175 Poznañ/SkórzewoNak³ad: 5.000 egzemplarzy.Reklamy przyjmujemy na adres redakcji lub telefonicznie: 61 876-01-26 lub 664 961-835. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Tekstów nie zamówio-nych nie zwracamy.Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów nades³anych do redakcji.

  www.gazetaratajska.pl

  Poœwiêcone relikwiePodczas uroczystej mszy

  œw. w koœciele pw. œw. Mate-usza Aposto³a i Ewangelistyna os. Or³a Bia³ego - ks. bp.Zdzis³aw Fortuniak poœwiêci³relikwie b³ogos³awionegoJana Paw³a II.

  Msza œw. rozpoczê³a siêprocesj¹. Proboszcz parafiipw. œw. Mateusza Aposto³a iEwangelisty – ks. kanonikPiotr Byda³ek powita³ ks. bi-skupa – Zdzis³awa Fortunia-

  ka oraz dziekana DekanatuPoznañ - Rataje ks. kanoni-ka – Henryka Szymczaka. Bi-skup wita³ obecnych na mszyœw. duszpasterzy oraz wspól-notê parafialn¹.

  W swoim kazaniu przypo-mnia³ wydarzenia zwi¹zane zpontyfikatem Jana Paw³a II iz dniem beatyfikacji. Biskupnazwa³ go Piotrem naszychczasów. Uzna³, ¿e papie¿ by³prorokiem, czcicielem bo¿e-

  Ks. biskup Zdzis³aw Fortuniak œwiêci relikwie b³ogos³a-wionego Jana Paw³a IIRelikwie b³ogos³awionego Jana Paw³a II

  go mi³osierdzia. Wspomnia³ oliœcie do Polaków, w którymJan Pawe³ II apelowa³, byprzeciwstawiali siê wszystkie-mu, co uw³acza ludzkiej god-noœci.

  Podczas mszy œw. ks. bi-skup Zdzis³aw Fortuniak po-œwiêci³ relikwie b³. Jana Paw-³a II. S¹ one II stopnia – praw-dopodobnie kawa³ek koszulinas¹czony krwi¹. Uczestnicymszy œw. czeœæ tym relikwiom

  oddali po jej zakoñczeniu.Parafia ma relikwie ju¿ od 15grudnia 2012 roku i zostan¹u niej na sta³e. Umieszczonoje w specjalnym relikwiarzu,za szyb¹ odporn¹ na czynni-ki zewnêtrzne, pod wizerun-kiem b³. Jana Paw³a II. Wize-runek b³ogos³awionego pa-pie¿a jest w Tryptyku Mi³o-sierdzia.

  Tekst i fot.Robert Wrzesiñski

  W Domu Kultury „Jagiel-lonka” odby³ siê Turniej GierPlanszowych. Organizato-rem imprezy by³ Dom Kulturyoraz Fundacja Zagrajmy.Spotkanie zorganizowane nazakoñczenie ferii zimowychpokaza³o dzieciom i rodzi-com, ¿e przy zapomnianychju¿ grach mo¿na mi³o spê-dziæ wolny czas i œwietnie siêbawiæ.

  Magiczny czas planszówekPlanszówki ucz¹ logicz-

  nego myœlenia, zdrowej rywa-lizacji, podejmowania decyzji.Przy jednym stole spotykaj¹siê ca³e pokolenia. Dziecigraj¹ nie tylko z rówieœnika-mi czy rodzicami, godnymprzeciwnikiem staj¹ siê dziad-kowie.

  Na Turnieju mo¿na by³ozagraæ w 60 gier. Najwiêk-szym zainteresowaniem cie-

  szy³y siê: „Pêdz¹ce ¯ó³wie”,„7 Smoków”, „Set”, „Z drogiœledzie, poci¹g jedzie” oraz„Skubane Kurczaki”. Przezca³y dzieñ rozgrywane by³ydwa turnieje „gry rodzinne”oraz „do pog³ówkowania”. Ogodzinie 13.00 odby³ siê tur-niej gry Dobble, która cieszysiê coraz wiêksz¹ popularno-œci¹. Opiera siê ona na jed-nej zasadzie – znajdŸ przed

  innymi graczami wspólnysymbol na swojej karcie orazkarcie le¿¹cej na œrodku sto-³u i nazwij go. Brzmi banalnie,ale czy tak jest przekonali siêzawodnicy.

  Spoœród wszys tk i chuczestników rozlosowanezosta³y nagrody w postacigier planszowych, które ufun-dowali sponsorzy spotkaniafirmy: G3 oraz Rebel.

  Paulina Stró¿yk

 • 5Marzec 2013 nr 3 (216)

  Rekl

  am

  a

 • 6 Marzec 2013 nr 3 (216)

  Wspomnienieo Pani Kazimierze

  Kazimiera Pikulik nale¿¹-ca do Ko³a nr 54 PolskiegoZwi¹zku Emerytów Renci-stów i Inwalidów oraz KlubuSeniora „Z³ota Jesieñ” na os.Powstañ Narodowych Spó³-dzielni Mieszkaniowej „Osie-dle M³odych” w Poznaniu, 13lutego mia³a obchodziæ jubi-leusz stu lat ¿ycia. Niestety,zmar³a wczeœniej. Zatem zor-ganizowano spotkanie po-œwiêcone jej pamiêci, któreodby³o siê w pi¹tek, 15 lute-go w DK „Jagiellonka”.

  Przewodnicz¹cy ko³a -Zbigniew Jenek powita³ cór-kê pani Kazimiery – Bo¿e-nê Zielonack¹ oraz m in., wi-

  Zbigniew Jenek przekazuje Bo¿enie Zielonackiej ró¿êoraz zdjêcie matki

  ceprzewodnicz¹cego RNSM „OM”, przewodnicz¹ce-go Rady Osiedla Jagielloñ-

  skiego, Oœwiecenia i Po-wstañ Narodowych - Janu-sza Kinda.

  Œpiewa chór „Bel Canto”

  Zbigniew Jenek przypo-mnia³ dzia³alnoœæ pani Kazi-miery w PZERiI. Zwróci³ uwa-gê, i¿ do tej organizacji nale-¿a³a od 15 lutego 1977 roku.Barbara Gajewska wspomi-na³a Kazimierê Pikulik jakos¹siadka. Wed³ug niej paniKazimiera by³a bardzo ko-chan¹ i lubian¹ osob¹. By³azawsze uœmiechniêta, bi³o odniej ciep³o, myœla³a o innych¿yczliwie.

  Podczas tej wspomnie-niowej uroczystoœci pamiêæzmar³ej uczci³ chór „Bel Can-to” dzia³aj¹cy w KS „Z³otaJesieñ”.

  Robert Wrzesiñski

  18 lutego w PrzedszkoluNr 119 na os. Piastowskimodby³o siê spotkanie z Pio-trem Reissem z cyklu „Ludziei ich pasje”

  Dzieci w wieku od 3 do 6lat mia³y okazjê na ¿ywo zo-baczyæ znanego sportowca.Z tej okazji ubrane by³y nasportowo, niektóre prezento-wa³y znane kluby pi³karskiepolskie jak i zagraniczne.

  Goœæ powitany zosta³gromkimi brawami, w oczachdzieci malowa³ siê podziw izaciekawienie.

  Pan Piotr Reiss przywita³siê z przedszkolakami i przy-st¹pi³ do udzielania odpowie-dzi na zdawane pytania za-równo ze strony pañ nauczy-cielek, jak i ze strony dzieci.

  Spotkaniez Piotrem Reissem

  Opowiada³ o pasji, jaka zro-dzi³a siê w nim w najm³od-szych latach, ale te¿ o pracy,która wpisana jest w ¿ycieka¿dego sportowca.

  Udziela³ informacji na te-mat klubów, w jakich gra³,opowiada³ o sposobie prze-prowadzania treningów przy-gotowuj¹cych do meczy, orehabilitacji i od¿ywianiu siêsportowców.

  Zaprezentowa³ w mi-strzowski sposób umiejêt-noœæ odbijania pi³ki g³ow¹.

  Na pami¹tkê wrêczy³ksi¹¿kê – podpisan¹ przezsiebie biografiê. Rozda³wszystkim przedszkolakomzdjêcia z autografem. Spotka-nie uwieñczone zosta³owspólnym zdjêciem z ka¿d¹

  grup¹ wiekow¹.Bardzo dobrze, ¿e w

  przedszkolach, wœród naj-m³odszych rodzi siê zaintere-sowanie sportem, ¿e jest toforma propagowana przezgrono pedagogiczne i nieza-le¿nie od pory roku realizowa-na z ogromn¹ pieczo³owito-œci¹. Dzieci wzmacniaj¹ i roz-wijaj¹ swoje miêœnie æwicz¹cz wykorzystaniem sprzêtusportowego i terenowego.

  Takie spotkania s¹ dobr¹okazj¹ do œwiadomego korzy-stania przez dzieci i rodzicówz dobrodziejstw ró¿norod-nych dziedzin sportu, nie tyl-ko pi³ki.

  Katarzyna Leszczyñska-Adamczyk

 • 7Marzec 2013 nr 3 (216)

  Podsumowanie „Orkiestry”na Ratajach

  Transport nakrêtekZbierane od roku na Ratajach(ale nie tylko!) plastikowe nakrêtki dla Ziemka Dawidziaka z

  os.Stare ̄ egrze zosta³y przewiezione do magazynu pod Poznaniem. Nakrêtki zbierane s¹ wszko³ach, przedszkolach, domach kultury, sklepach i innych punktach na Ratajach. W akcjêw³¹czy³o siê ju¿ mnóstwo osób, które przynosz¹ nakrêtki do punktów zbiórki. Teraz, to couda³o siê zgromadziæ do tej pory trzeba by³o przetransportowaæ w miejsce, gdzie nastêpniezostanie zwa¿one. Za uzyskane ze skupu nakrêtek fundusze prowadzona bêdzie dalszarehabilitacja Ziemka. Ratajskim transportem zajê³a siê Spó³dzielnia Mieszkaniowa ,,OsiedleM³odych" i jej Zak³ad Budowlano-Remontowy. Tego dnia, tj.15.02, odbywa³ siê tak¿e trans-port nakrêtek gromadzonych dla Ziemka na Pi¹tkowie przez zakon sióstr. Stamt¹d do maga-zynu przewioz³a je firma "AK-Bud Kurant" . Dziêkujemy serdecznie za zorganizowanie trans-portu, a wszystkich zaanga¿owanych w akcjê informujemy, ¿e NADAL NAKRÊTKI S¥ ZBIE-RANE. Ka¿dy, kto chce utworzyæ punkt zbiórki prosimy o kontakt pod nr. Tel.693 067 091.

  Podczas Dnia Myœli Bra-terskiej przypadaj¹cego 22lutego w rocznicê urodzin na-czelnego skauta œwiata - Ro-berta Baden Powella orazjego ¿ony Olave - w Rataj-skim Domu Harcerza „Skaut” nast¹pi³o podsumowaniezbiórki pieniêdzy prowadzo-nej na Ratajach na rzeczWielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-nej Pomocy.

  Kierownik „Skauta” - Ma³-gorzata Marcinkowska przy-pomnia³a, i¿ minê³o 10 lat, odkiedy dzia³a przy Spó³dzielniMieszkaniowej „Osiedle M³o-dych” sztab WOŒP. Jego

  szefow¹ jest pe³nomocnikZarz¹du ds. Kulturalnych iSpo³eczno-Oœwiatowych SM„OM” – Wies³awa Piosik. Wtej uroczystej zbiórce udzia³wziêli: Wies³awa Piosik, pre-zes SM „OM” Tadeusz Sta-chowski (by³ instruktoremZHP), cz³onkowie 25 Poznañ-skiej Dru¿yny Harcerskiej„Rój” i 31 Gromady Zuchowej„Cwaniacy” oraz uczniówGimnazjum nr 27, którzy kwe-stowali na rzecz WOŒP.

  Na wstêpie harcerze izuchy pod kierunkiem M.Marcinkowskiej wykonalipiosenki „Zap³onê³o ju¿

  ognisko” i „Szara lilijka”.Szefowa sztabu WOŒP

  przy SM „OM” powiedzia³a,¿e po raz pierwszy kwestaodby³a siê 10 lat temu, pie-ni¹dze zbierali wtedy tylkosami harcerze, by³a mroŸnazima. Co roku zwiêksza³a siêzebrana kwota, w ci¹gu 10 latzebrano 200 tys. z³. W sumiezbiera³o przez ten czas ponad500 wolontariuszy. W. Piosikzaznaczy³a, i¿ jest to ciê¿-ka praca. Podkreœli³a, ¿egdyby nie zgoda prezesa T.Stachowskiego na dzia³a-n ie sztabu WOŒP przySpó³dzielni, trudno by³oby

  organizowaæ tak¹ akcjê.Prezes zaznaczy³, i¿ kto by

  nie wyrazi³ zgody na tak szczyt-ny cel. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿ena spó³dzielczych blokachwisz¹ flagi z okazji rocznicywyzwolenia Poznania spodokupacji hitlerowskiej. Przypo-mnia³, ¿e w tym roku zebranoprawie 50 tys. z³ (dok³adnie48.661, 97 z³). Zaznaczy³, ¿edzieje siê tak m.in. dziêki wo-lontariuszom, którym przeka-za³ uk³ony od siebie i Zarz¹duSM „OM”.

  M. Marcinkowska zwróci³a

  uwagê, ¿e w tym roku po razpierwszy zbierano pieni¹dzedwa dni – 12 i 13 stycznia. Wpierwszym dniu by³o to w Ga-lerii Malta, gdzie by³ akurat bityrekord w wios³owaniu, do cze-go te¿ przy³¹czyli siê harcerze.

  Spó³dzielnia Mieszkanio-wa „M” ufundowa³a upominki,którymi obdarowano wolonta-riuszy. Harcerze, którzy zebralinajwiêcej pieniêdzy otrzymaliksi¹¿ki harcerskie, inni ksi¹¿kihistoryczne i przyrodnicze.Pozostali byli obdarowani s³o-dyczami.

  Najwiêcej pieniêdzyuzbierali: Kinga Oparowska –3345 z³ 14 gr oraz jej brat Mi-ko³aj Oparowski – 3341 z³ – z25 Poznañskiej Dru¿yny Har-cerskiej „Rój”. Najm³odszymkwestuj¹cym by³ Szymon Kra-jewski z 31 Gromady Zucho-wej „Cwaniacy”.

  Wœród uhonorowanychznalaz³a siê tak¿e Lidia Jê-droszkowiak, która z mê¿emWaldemarem opiekowa³a siêkwestuj¹cymi dzieæmi.

  Tekst i fot.Robert Wrzesiñski

 • 8 Marzec 2013 nr 3 (216)

  Zimowe obrazki przedwioœnia na Ratajach

  Fot. Jerzy Raube

  Jak dowiadujemy siê zBiblii, na pocz¹tku by³o S³o-wo. Gdy Bóg stworzy³ Ewê,S³owo sta³o siê Cia³em. Cia-³o podoba³o siê Bogu, two-rzy³ zatem wiêcej kobiet.Wszystkie by³y piêkne i bo-skie, poniewa¿ pochodzi³yod piêknego i boskiego S³o-wa. Na czeœæ kobiet Bógustanowi³ Œwiêto 8 Marca.Zazdroœni mê¿czyŸni na-zwali je póŸniej „œwiêtemkomuszym”.

  Bóg te¿ jest mê¿czyzn¹.Zafascynowany urod¹ ko-biecego cia³a nie przywi¹zy-wa³ wagi do kobiecego rozu-mu. M¹droœæ wywodzi siê zciekawoœci, ciekawoœæ zaœprowadzi do piek³a a do nie-ba pokora i pos³uszeñstwo.Skorzysta³ z tego Szatan.Nie maj¹c dostêpu do bo-skiego cia³a kobiety, zainte-resowa³ siê jej grzesznymrozumem, dociekaj¹cym,dlaczego Bóg zabroni³ zry-waæ owoce z rajskiego drze-wa Dobrego i Z³ego.

  Z kolei starogrecki mitPrometeusza g³osi, ¿e to ówTytan ulepi³ cz³owieka z gli-ny pomieszanej z ³zami, a

  LAUDACJA STAREGO FEMINISTYNA DZIEÑ KOBIET – 8 MARCA

  duszê da³ mu z ognia niebie-skiego, którego parê iskierukrad³ z rydwanu s³oñca. Na-uczy³ ludzi korzystania zognia, sztuk ró¿nych i rze-mios³, co nie podoba³o siêZeusowi, który przeciwny by³wszystkiemu, co pochodzi³oz ziemi. Bieg³emu we wsze-lakich kunsztach Hefajstoso-wi kaza³ Zeus stworzyæ ko-bietê cudnej urody na wzórnieœmiertelnych bogiñ. Atenanauczy³a pierwsz¹ niewiastêpiêknych robót kobiecych.Afrodyta otoczy³a jej obliczewdziêkiem, a w oczy wla³aurok uwodzicielski. Hermesda³ jej skryty i pochlebczycharakter wraz z darem ku-sz¹cej wymowy. W koñcuubrano j¹ w z³oto i uwieñczo-no kwiatami. Nazwano j¹Pandor¹, bowiem by³a onadarem dla ludzi od wszyst-kich bogów i ka¿dy z nich ob-darzy³ j¹ jak¹œ szczególn¹w³aœciwoœci¹. W posaguotrzyma³a te¿ puszkê szczel-nie zamkniêt¹, której zawar-toœci nikt nie zna³ i nie powi-nien jej dociekaæ. Ale grzesz-na ciekawoœæ kobiety wziê³agórê nad rozs¹dkiem i z

  puszki Pandory wydosta³ysiê na œwiat wszystkie nie-szczêœcia, trapi¹ce dot¹dludzkoœæ.

  Tak oto kobieta sta³a siêsprawczyni¹ ró¿nych nie-szczêœæ, terenem œcieraniasiê ze sob¹ si³ Dobrego i Z³e-go, siedliskiem boskiego Sa-crum i szatañskiego Profa-num. Nast¹pi³ podzia³ kobietna pieszczotliwe przytulankii te na posy³ki. Powsta³o te¿ludowe przys³owie: gdziediabe³ nie mo¿e tam babêpoœle. Biegli w zapisach Pi-sma teologowie nie ustalilidot¹d, kto posy³a³ kobiety-wiedŸmy na p³on¹ce stosyœwiêtej inkwizycji.

  Zgubne skutki takiegoporz¹dku rzeczy odczu³ XIV-wieczny w³oski poeta Fran-cesco Petrarka. Ksiêdzembêd¹c, ujrza³ raz w koœcieleLaurê de Noves, ¿onêszlachcica z Avinionu i zapa-³a³ do niej gwa³townym uczu-ciem mi³oœci nigdy nie od-wzajemnionej. Przedmiotuczuæ Petrarki ulega³ w jegotwórczoœci licznym przeobra-¿eniom. Laura by³a dla nie-go uosobieniem piêknoœci

  duchowej, potem fizycznej,ci¹gle Ÿród³em moralnegoodrodzenia. PóŸniej pojawi-³a siê jako si³a niszcz¹ca, sie-j¹ca spustoszenie, nios¹caPetrarce zgubê i chorobêszaleñstwa. Pocz¹tkowy mito kobiecie-aniele przerodzi³siê w przekonanie o kobie-cie-fatum. Laura sta³a siêwcieleniem dobra i z³a, œwiê-toœci i grzechu, wcieleniemszatañskiego narzêdzia.Jako bohaterka mi³osnej hi-storii nabra³a w literaturzesymbolicznego znaczenia,obrazuj¹c z³o¿onoœæ kobie-cej natury.

  Choæ to historiaczternastowieczna, kobietynadal pozostaj¹ sublimacj¹szczególnych cech, jakimiobdarzy³a je Natura. Dopatry-waæ siê mo¿na interesowno-œci w domaganiu siê przez nieprzywilejów, tolerowania bra-ku logiki, nieoczekiwanychkaprysów – nawet dotycz¹-cych wiernoœci i zdrady. Ales¹ te¿ kobiety tworem nie-zwyk³ym, demonicznym, pro-wokuj¹cym propozycj¹ roz-koszy. S¹ istotami, którychtajemnicy lepiej nie dociekaæ,

  lepiej przyj¹æ j¹ bez zastrze-¿eñ, zaœ obecnoœæ kobiet w¿yciu nas, mê¿czyzn, odp³a-caæ wdziêcznoœci¹.

  Mê¿czyzn ekscytuj¹ ko-biety urodzone w dniu 8 mar-ca – pod celtyckim znakiemWierzby w zodiakalnym zna-ku Ryb. Wierzba-Ryba, todelikatna osobowoœæ, obda-rzona wdziêkiem i nieco ta-jemnicz¹ urod¹. CharakterRyb wyjaœnia ich zodiakalnyrysunek. Jest to niepewnoœæsamooceny, niedowartoœcio-wanie, brak akceptacji siebie,swojej osobowoœci, urody,cia³a, jego naturalnych po-

  trzeb i mo¿liwoœci. Rybce bra-kuje niekiedy zdecydowaniaprzy podejmowaniu b³ahychraczej decyzji, bo z tymi wa¿-nymi radzi sobie doskonale.Znak ten, mimo wielu zalet,ma k³opoty ze znalezieniem¿yciowej przystani. Bywa, ¿eznajduje j¹ w ma³¿eñstwie,wtedy jednak skrycie uwa¿asiê za niedocenion¹ i niero-zumian¹.Z okazji Œwiêta Kobiet najlep-sze ¿yczenia sk³adamywszystkim naszym ¿onom iPrzyjació³kom, nie zapomina-j¹c, ¿e uczucia mêskiej przy-jaŸni do kobiet bywaj¹ z na-tury moralnie podejrzane. My,mê¿czyŸni, dziêkujemy ko-bietom za ¿ywione do nas iokazywane przyjaŸnie.¯yczymy im, aby zawsze try-ska³y zdrowiem i kipia³y rado-œci¹, radowa³y nasze oczyurod¹ a serca mi³oœci¹.¯yczenia zdrowia i wytrwa³o-œci niech przyjm¹ te¿ ich mê-skie podpory, aby codzien-noœci¹, a nie wydarzeniemodœwiêtnym by³y dla nich dnipogodne i radosne, nie za ci-che i nie za g³oœne.

  Panowie - weterani i kom-batanci nie zawsze zwyciê-skich zmagañ ze z³o¿onoœci¹kobiecej natury – czapki zg³ów, puchary w d³oñ! Chyl¹cczo³a przed beneficjentkamimarcowego œwiêta spe³nijmytoast na ich czeœæ wiœniówk¹babuni i zaœpiewajmy zgod-nym chórem nasz dziarskiniegdyœ hymn bojowy:

  U¿ywaj, pókiœ m³ody, u¿y-waj póki czas,

  Nie pijaj zimnej wody, abêdziesz ¿y³ sto lat.

  Pijmy wiêc stare wino, coliczy tysi¹c lat,

  Kochajmy siê z dziew-czyn¹, co ma dwadzieœcialat...!

  ...dwadzieœcia lat......dwadzieœcia lat...

  Poznañ w marcu 2013 r.Micha³ Kolasiñski

 • 9Marzec 2013 nr 3 (216)

  „Za zdrowie Pañ!”… te s³owa znanego prze-

  boju lat 70-tych zosta³y skie-rowane do licznie zgroma-dzonej publiki w ratajskim DK„Jêdruœ”, a wyœpiewa³ je, no-tabene równie¿ mieszkaniecRataj, Lech Stawski. Znanypod pseudonimem KIS mul-tiinstrumentalista, autor tek-

  stów, kompozytor i piosen-karz wyst¹pi³ z recitalem – dlap³ci piêknej oczywiœcie - wdniu ich œwiêta, a towarzyszy³mu Wojciech Szopka. „KIS”pierwotnie stanowi³ nazwêzespo³u (skrót od pierwszychliter nazwisk jego za³o¿ycieli:Kmita, Iskra, Stawski). Zespó³

  powsta³ w 1989 roku i by³pierwszym graj¹cym w Pol-sce muzykê szeroko okre-œlan¹ jako biesiadna. Pasmosukcesów zespo³u przerwa³atragiczna œmieræ klawiszow-ca i basisty – Andrzeja Iskry.W latach 90-tych Stawski roz-pocz¹³ karierê solow¹. Kon-

  certowa³ w kraju i zagranic¹, wielokrot-nie za oceanem. Maw swym dorobku 30kaset i 15 p³yt orazwiele nagród, w tymdwie z³ote p³yty ijedn¹ platynow¹(sprzedana w1.000.000 egzem-plarzy „Bia³amewa”). Stawskijest nieodmienniekojarzony z t¹ me-

  lancholijn¹, têskn¹ ballad¹.„Bia³a mewa” odzwierciedlastylistykê kompozycji KIS-a,zami³owanie do staropolskiejbiesiady i niepowtarzalnegoklimatu spotkañ przy ognisku.Podczas recitalu w „Jêdru-siu”, oprócz autorskich hitów,artysta zaprezentowa³ kilkacoverów przebojów polskichi œwiatowych. Panie na salibawi³y siê œwietnie, a wystêpzosta³ zwieñczony wspólnym„Sto lat!” i s³odkim upomin-kiem wrêczonym przez pa-nów dla ka¿dej z kobiet, gdy¿,jak to skwitowa³ dowcipnieMiros³aw Maj, cytuj¹c JanaSztaudyngera: „obchodzimyku chwale ojczyzny jedendzieñ KOBIET, ca³y rok Mʯ-CZYZNY”.

  Julia Mazanka

  Dzieñ Kobiet, min¹³ ju¿kilka dni temu. Ale w DomuKultury „Na Skarpie” w³aœniew czwartkowy wieczór, 14marca 2013 roku mia³ miej-sce wspania³y z tej okazjikoncert. Przyby³ych, a by³ape³na sala, przywita³ kierow-nik, pan Leopold Twardow-ski, który obdarowuj¹c paniekwiatami, wywo³a³ mi³e za-skoczenie. Za oknami pano-wa³ siarczysty mróz, a bêd¹-cych na sali rozgrzewa³y pio-senki w wykonaniu cz³onkówzespo³u „WRZOSY”. Na es-tradzie – Zofia Kosmowskai Anna Kosowska, JaninaRybarczyk i Kora, TeofilEmus i Krzysztof Kokotkie-wicz, Zdzis³aw Koœcielski iHenryk Szczepaniak oraz

  Dzieñ Kobiet w DomuKultury „Na Skarpie”

  piosenki w ich wykonaniu.„Ramona”, „Gwiazda mi³o-œci”, „B³êkitne oczy”, „Sonia”,to tylko niektóre z zaprezen-towanych. Przerywnik w po-staci dowcipów opowiedzia-nych w sposób specyficznyprzez pani¹ Mariê Bartold,wywo³a³ istn¹ eksplozjêœmiechu.

  Ogromne podziêkowaniesk³adam mistrzowi piosenkioperetkowej, panu JerzemuGolfertowi, bez którego nieprze¿y³oby siê tych niezapo-mnianych chwil. Jednym s³o-wem, zespó³ „WRZOSYsprawi³ osobliwy prezentmieszkankom Rataj, nie tyl-ko osiedla Piastowskiego.Jak pods³ysza³am, panie sie-dz¹ce w rzêdach krzese³ za

  mn¹, to mieszkanki Jagiel-loñskiego, Oœwiecenia i Bo-haterów, rozkochane w wy-stêpuj¹cych solistach. Zwy-czajem sta³o siê, ¿e licznieuczestniczyli w koncerciecz³onkowie Ko³a „Piastun”.Aby tradycji sta³o siê zadoœæ,na koniec, skrzypek - panAdam Gierak, specjalnie dlapañ, wykona³ ognistego czar-dasza.

  Rozchodziliœmy siê bo-gatsi o nowe doznania. Kon-cert, który przez dwie godzi-ny pozwoli³ oddaliæ siê odzwyk³ych obowi¹zków, uzy-ska³ bardzo wysok¹ ocenês³uchaczy. I za to, równie¿dziêkujê, korzystaj¹c z za-proszenia

  Barbara Tylman

  8 marca Dom Kultury „Jagiellonka” goœci³ oko³o 90Seniorów Klubu Seniora „Z³o-ta Jesieñ „ na koncercie po-ezji œpiewanej. Wieczór zor-ganizowany z okazji przypa-daj¹cego w tym dniu ŒwiêtaKobiet uœwietni³ wystêp Gru-py „3+2”. Zespó³ tworz¹ trzydziewczyny Pola Lisowska(œpiew) Dorota Andrzejewska(œpiew i prowadzenie), Mi-riam Kazimierczak (gitara) idwóch ch³opaków Marek

  M£ODZIE¯ SENIOROMDzia³ak (pianino), Filip Nowic-ki (œpiew). Ci m³odzi ludzie,od kilku lat przygotowuj¹ pro-gram na Walentynki i DzieñKobiet dla ratajskich senio-rów. W tym roku us³yszeæmo¿na by³o znane i lubianepiosenki takich twórców jakGrzegorz Turnau, Kajah, Ma-rek Grechuta, Seweryn Kra-jewski a tak¿e recytacje wier-szy Juliana Tuwima, AdamaMickiewicza, Stanis³awa Ba-rañczaka, Wies³awa Dymne-

  go czy Agnieszki Osieckiej.M³odzi ludzie podczas

  swojego wystêpu poruszyli nie-jedn¹ duszê rozbudzaj¹c wzru-szaj¹ce wspomnienia z cza-sów m³odoœci. Mimo, i¿ spotka-nia przygotowane przez m³o-dzie¿ akademick¹ s¹ zwyklenietypowe ze wzglêdu na za-warte w nich treœci Senioromto nie przeszkadza gdy¿,szczypta melancholii i refleksjinigdy nie zaszkodzi...

  Ma³gorzata Andrzejewska

 • 10 Marzec 2013 nr 3 (216)

  Samo miasto Poznañ zo-sta³o podzielone na 11 sek-torów, w tym 4 sektory to te-reny czterech najwiêkszych wnaszym mieœcie spó³dzielnimieszkaniowych m.in. w³a-œnie SM ,,Osiedle M³odych”.Zwi¹zek deklaruje, ¿e podzia³na sektory pozwoli na za-pewnienie konkurencyjnoœcina rynku us³ug i umo¿liwiszerszy udzia³ firm zajmuj¹-cych siê odbieraniem odpa-dów komunalnych, a tak¿ezoptymalizuje ceny za gospo-darowanie odpadami komu-nalnymi oraz zapewni spraw-ne i skuteczne funkcjonowa-nie systemu. Jeœli tak fak-tycznie bêdzie, powinno mieæto -wed³ug przedstawicielispó³dzielni -wp³yw na cenê.Od pocz¹tku dyskusji na te-mat ustawy œmieciowej za-biegaliœmy m.in. u V-ce Pre-zydenta Miasta p. Miros³awaKruszyñskiego o stworzeniena terenie naszej spó³dziel-ni jednego sektora. Ca³y czaspodkreœlamy bowiem, ¿e wa-runki odbioru œmieci z osiedlimieszkaniowych s¹ zdecydo-wanie ³atwiejsze i szybszeni¿ z terenów œródmieœcia czyz domów jednorodzinnych.Mamy na wszystkich osie-dlach kontenery ustawione waltanach œmietnikowych, a

  SM ,,Osiedle M³odych” protestuje

  Jaka bêdzie stawka za œmieci?Starania m.in. Spó³dzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle M³odych” w Poznaniu o zastosowa-

  nie korzystniejszych dla mieszkañców rozwi¹zañ podczas realizowania ustawy o utrzyma-niu czystoœci i porz¹dku w gminach powoli przynosz¹ efekty. Pierwsz¹ istotn¹ kwesti¹ jestdecyzja Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznañskiej o po-dziale obszaru zwi¹zku na 23 sektory.

  tak¿e kontenery do surowcówwtórnych. Oczekujemy, ¿e od1 lipca kiedy wywozem odpa-dów zajmie siê wszêdziegmina nadal bêdzie tak czy-sto, a œmieci nie bêd¹ ,,wy-lewa³y siê” z kontenerów-mówi Tadeusz Stachowski-Prezes SM ,,Osiedle M³o-dych”.

  Na swym posiedzeniu wdniu 12.03.br. Zwi¹zek Miê-dzygminny zadecydowa³ owprowadzeniu nowych sta-wek za odbiór i wywóz œmie-ci. Uchwalone stawki to 12 z³od mieszkañca za œmieci po-segregowane i 20 z³ odmieszkañca za nieposegre-gowane. Jak zapowiedzianokwoty te mog¹ siê jednakzmieniæ w zale¿noœci od wy-ników przetargu na wybórfirm wywozowych. Nowestawki maj¹ obowi¹zywaæ od1 lipca. Uchwalone przez ZMGOAP stawki nadal jednak s¹dla mieszkañców SM ,,Osie-dle M³odych” zbyt wysokie.Obecnie w przeliczeniu najednego mieszkañca wy-nosz¹ od 6,5 do 9,5 z³.

  Jak uchwali³ Zwi¹zekstawka 12 z³ miesiêcznie mabyæ degresywna, oznacza to,¿e w gospodarstwach domo-wych licz¹cych do trzechcz³onków ka¿da osoba p³aci

  100 proc. stawki podstawo-wej, w gospodarstwie 4-oso-bowym stawka dla ka¿degocz³onka wyniesie 95 proc., w5-osobowym – 90 proc., w 6-osobowym – 85 proc., 7-oso-bowym – 80 proc. itd. W go-spodarstwach 13-osobowychi liczniejszych stawka dla ka¿-dej osoby wyniesie 50 proc.W³aœciciele zobowi¹zani s¹z³o¿yæ do 3 czerwca br. de-klaracje o wysokoœci op³atyza gospodarowanie odpada-mi komunalnymi. Wzór dekla-racji zatwierdzi³o Zgromadze-nie i bêd¹ one dostêpne wurzêdach gmin oraz na stro-nie internetowej Zwi¹zku.Wnoszone przez mieszkañ-ców op³aty zgodnie z ustaw¹o utrzymaniu czystoœci i po-rz¹dku bêd¹ przeznaczanena pokrycie kosztów odbiera-nia, transportu, odzysku iunieszkodliwiania odpadówkomunalnych, budowê iutrzymanie punktów selek-tywnego ich zbierania orazobs³ugê administracyjn¹ sys-temu.

  Spó³dzielnie mieszkanio-we podkreœlaj¹ w imieniumieszkañców, ¿e lokatoromtrudno poj¹æ dlaczego nowestawki maj¹ byæ wy¿sze odponoszonych dotychczas.Wypracowane dotychczas na

  osiedlach dobre systemy se-gregowania, znacznie obni-¿aj¹ koszty i powinny zostaæutrzymane. Spó³dzielnie licz¹wiêc, ¿e mo¿liwe bêdzie ob-ni¿enie zaproponowanychprzez Zwi¹zek stawki 12 z³.Dlatego te¿ mi.in. SM ,,Osie-dle M³odych” przygotowa³aprotest przeciwko ,,ustawieœmieciowej” . Obecnie protestjest roznoszony przez gospo-darzy domów do wszystkichmieszkañ i trwa zbieraniepodpisów. Taka akcja odby-wa siê na terenie wiêkszoœci

  spó³dzielni mieszkaniowychw Poznaniu i okolicach. Pod-pisy pod protestem zostan¹przes³ane do Marsza³ek Sej-mu RP -Ewy Kopacz i Urzê-du Miasta Poznania.

  Pewnym jest ju¿ , ¿e op³a-ty bêd¹ naliczane od osoby.Spó³dzielnie nie maj¹ jednakmo¿liwoœci ustalenia ile osóbfaktycznie mieszka w spó³-dzielczych zasobach. Spó³-dzielnia mo¿e jedynie zebraædeklaracje, które wype³ni¹mieszkañcy. Nie mamy jed-nak mo¿liwoœæ zweryfikowa-

  Nowe altany œmietnikowe budowane s¹ przez Spó³dzielnie na ratajskich osiedlach odkilku lat. Kontenery na bie¿¹co s¹ opró¿niane przez firmy zajmuj¹ce siê wywozem odpa-dów. W altanach i wokó³ niech jest czysto. Jak bêdzie od 1 lipca, kiedy to umowy na wywózbêd¹ zawarte miêdzy gmin¹, a firm¹ wywo¿¹c¹?

  nia ich. Jeœli mieszkañcypodadz¹ uczciwie ile osóbmieszka, to bêdzie dobrze,ale jeœli ktoœ wynajmujemieszkanie kilku studentom,a poda , ¿e np. mieszkaj¹ 2osoby, bierze na siebie odpo-wiedzialnoœæ, o której zosta-nie pouczony we wzorze de-klaracji. Zwi¹zek zapowiada,¿e liczbê osób bêdzie weryfi-kowa³ zu¿yciem wody w da-nym mieszkaniu. Czy to jed-nak bêdzie do koñca miaro-dajne? -zastanawia siêT.Stachowski. ira

  Fot.J.Raube

  Od 1 lipca programy in-formacyjne stacji telewizyj-nych i radiowych zdominu-je sprawa œmieci. Byæmo¿e „przebijemy” Neapol.Akurat we W³oszech jednomiasto wysunê³o siê naczo³o w „tym temacie”, aleu nas mo¿e ten problemrozwin¹æ siê w wielu regio-nach, miastach, gminach.

  Ustawa przygotowanaz du¿¹ nonszalancj¹ mawejœæ w ¿ycie w³aœnie 1 lip-ca br. W³adza postanowi³anas „o¿eniæ” z bublemprawnym tak na próbê.„Jak siê uda to dobrze, jaknie to najwy¿ej poprawi-my.” Dodajmy od siebie:przy kompetencji tej w³a-dzy mo¿emy siê spodzie-waæ efektów. Takich, ¿e wsytuacji zamieszania wokó³œmieci zap³acimy wszyscy.Tylko w naszym regionietworzy siê nowy twór (wzasadzie ju¿ siê powo³a³),który ma koordynowaæ od-biór œmieci z poszczegól-nych gmin. Ten „oddzia³specjalny” ma kosztowaæ

  Nie zap³acimy za ustawê ze œmietnikanas, podatników, circa 30 mi-lionów z³otych. Kolejny suk-ces w walce na polu bezro-bocia. Swoi otrzymaj¹ intrat-ne stanowiska... Przy okazjiugraj¹ tez monopolistycznefirmy-molochy wywo¿¹ce„œmieci”. Mniejsze podmiotysmall biznesu œmieciowegopójd¹ z torbami. Bêd¹ zwol-nienia, wyprzeda¿e sprzêtu,takie szanse maj¹ ludzie wtym kraju.

  Nic dziwnego, ¿e cz³on-kowie oraz mieszkañcy spó³-dzielni mieszkaniowych wPoznaniu, w tym Spó³dzielniMieszkaniowej „Osiedle M³o-dych” protestuj¹ przeciwkonowym zasadom dotycz¹-cym gospodarowania odpa-dami komunalnymi, tzn. wy-wozu œmieci, które maj¹ za-cz¹æ obowi¹zywaæ od 1 lip-ca.

  Miasto Poznañ, które wpowy¿szym zakresie dzia³aw ramach Zwi¹zku Miêdzyg-minnego, jeszcze nie podjê-³o stosownych uchwa³. Jed-nak¿e z informacji pocho-dz¹cych od Miasta Poznañ,

  wynika ¿e powy¿sza op³ata,w przeliczeniu na jednegomieszkañca Spó³dzielni,mo¿e byæ nawet dwukrotniewy¿sza ni¿ obecnie ! Tak ra-dykalna podwy¿ka op³at, na-szym zdaniem, nie znajduje¿adnego uzasadnienia.Przecie¿ na dzieñ dzisiejszywywóz œmieci na naszychosiedlach jest dobrze zorga-nizowany. Dlaczego za tak¹sam¹ us³ugê, a mo¿e naweti gorszej jakoœci, mamy za-p³aciæ dwa razy tyle ? Od 1lipca br. ani my, ani Spó³-dzielnia, nie bêdziemy mieli¿adnego wp³ywu na wyso-koœæ op³at, jak i na sposóbwykonywania obowi¹zkówprzez przedsiêbiorców od-bieraj¹cych odpady komu-nalne. Spó³dzielnia, jako po-œrednik, bêdzie zbiera³a odswych cz³onków op³atê œmie-ciow¹, a za nieuczciwychmieszkañców, którzy jej niezap³ac¹, bêd¹ p³aciæ pozo-stali.

  Dlatego te¿ wnosimy ipostulujemy - pod czym myte¿ siê podpisujemy - do

  ustawy o utrzymaniu czy-stoœci i porz¹dku w gmi-nach wprowadziæ zapis,który wy³¹czy spó³dzielniemieszkaniowe spod no-wych zasad gospodarowa-nia odpadami komunalnymioraz umo¿liwi wywóz œmie-ci na dotychczasowych,du¿o tañszych, warunkach!

  P.S.Spó³dzielcy maj¹ jesz-

  cze mo¿liwoœæ wyra¿eniaswojego g³osu. Gospo-darz¹ na swoim du¿ym te-renie i nawet mog¹ byæ kon-kurencj¹ dla niejednej gmi-ny. Rz¹dz¹cy wpadli na po-mys³ rozbicia ruchu spó³-dzielczego. Proponuj¹ for-mu³ê wspólnotow¹, czylitak¹ która bêdzie skazanaca³kowicie na poddanie siêrz¹dz¹cym – na ka¿dymszczeblu. Bo co taki przy-s³owiowy Kowalski z po-znañskim Zieliñskim mo¿e?Najwy¿ej pokrzyczeæ przedsob¹...

  Jerzy Raube

  Cz³onkinie Klubu Seniora„Jubilatki” dzia³aj¹cego przyDomu Kultury „Jubilat”, maj¹-cego siedzibê w Klubie „5” naos. Tysi¹clecia Spó³dzielniMieszkaniowej „Osiedle M³o-dych” w Poznaniu, w sympa-tycznej atmosferze obchodzi-³y walentynki. Seniorki powi-ta³a prowadz¹ca „Jubilatki” -instruktorka Inga Borowska.Zaznaczy³a, i¿ na stole s¹ wa-

  Walentynki„Jubilatek”

  lentynkowe s³odycze. Wœródnich nie zabrak³o pierników wkszta³cie serca.

  Pani Inga przygotowa³awiersze o mi³oœci AdamaAsnyka, które panie z przy-jemnoœci¹ recytowa³y. Potemwys³ucha³y muzyki o tematy-ce biesiadnej i mi³osnej.

  Tekst i fot.Robert Wrzesiñski

  Altana œmietnikowa na os. Oœwiecenia

 • 11Marzec 2013 nr 3 (216)

  8 kwietnia 2013r. wSpó³dzielni Mieszkaniowej„Osiedle M³odych” w Po-znaniu odbêd¹ siê wyborydo Rad Osiedli na kaden-cjê 2013-2016.

  O mo¿liwoœci startu wwyborach, mieszkañcy zo-stali poinformowani po-przez og³oszenia w klat-kach schodowych i na stro-nie www.osiedlemlo-dych.pl .

  Od 1 do 8 marca przyj-mowane by³y w osiedlo-wych komisjach wybor-czych zg³oszenia kandy-datów. Kandydat do RadyOsiedla musia³ zebraæpodpisy 25 cz³onków Spó³-dzielni i z³o¿yæ dokumentyw Kierownictwie Osiedla,gdzie mieœci siê OsiedlowaKomisja Wyborcza.Do 29.03. wywieszone zo-stan¹ na klatkach schodo-wych obwieszczenia okandydatach z danego

  WYBORY DO RAD OSIEDLI na kadencjê 2013-2016okrêgu wyborczego.

  W SM ,,Osiedle M³odych”dzia³a 9 Rad Osiedli. Ka¿deKierownictwo Osiedla posia-da w³asn¹ Radê. Iloœæ cz³on-ków Rady to od 8 na naj-mniejszym osiedlu Pomet do19 na osiedlu Bohaterów IIWojny Œwiatowej, Rzeczypo-spolitej, Armii Krajowej.Cz³onkowie Rady Osiedlawybierani s¹ w jednomanda-towych osiedlowych okrê-gach wyborczych. Okrêgiwyborcze obejmuj¹ cz³onkówSpó³dzielni zamieszka³ych wtych okrêgach i objêtych dzia-³alnoœci¹ danej Rady. Z ka¿-dego okrêgu wyborczegocz³onkowie zamieszkali wtych okrêgach wybieraj¹ 1cz³onka Rady Osiedla, z wy-j¹tkiem osiedla Pomet, w któ-rym wybiera siê po 4 cz³on-ków Rady z ka¿dego okrêguwyborczego oraz z wyj¹tkiemosiedla Tysi¹clecia, w którymwybiera siê po 2 cz³onków

  Rady z ka¿dego okrêgu.Na swoich kandydatów

  mo¿na bêdzie zag³osowaæ 8kwietnia br.(poniedzia³ek) wsiedzibie lokalu wyborczego(miejsce lokalu wyborczegozostanie podane na obwiesz-czeniu o kandydatach) w go-dzinach od 12.00 do 20.00. Owynikach wyborów mieszkañ-cy zostan¹ powiadomieni wkomunikacie, który bêdziewywieszony w siedzibie Kie-rownictwa Osiedla. Czynne ibierne prawo wyborcze przy-s³uguje jedynie cz³onkomspó³dzielni. Zachêcamy cz³on-ków naszej Spó³dzielni dowziêcia udzia³u w wyborach izag³osowania na konkretn¹osobê, która reprezentowaæbêdzie mieszkañców w Ra-dzie. Chcia³bym podkreœliæ, ¿efunkcjonowanie Rad Osiedli wdanej Spó³dzielni jest dobro-wolne. Niektóre Spó³dzielniew kraju z nich zrezygnowa³y,niestety miêdzy innymi dlate-

  go, ¿e nie by³o chêtnych dodzia³ania. My uwa¿amy, ¿ejest to potrzebny organ, ma-j¹cy realny wp³yw na funk-cjonowanie Osiedli. Cz³on-kowie Rad Osiedli uchwa-laj¹ miêdzy innymi planygospodarcze osiedli orazkontroluj¹ ich realizacjê.Uchwalaj¹ tak¿e, zatwier-dzane nastêpnie przezRadê Nadzorcz¹, wysoko-œci op³at na pokrycie kosz-tów na eksploatacjê i utrzy-manie nieruchomoœci.Rady opiniuj¹ tak¿e zago-spodarowanie terenów nacele ogólno- spó³dzielcze,czy w sprawach przezna-czenia lokali u¿ytkowych.Do Rady mo¿na siê zg³osiæw³aœciwie z ka¿d¹ spraw¹dotycz¹c¹ funkcjonowaniaosiedla, która nurtujemieszkañców-mówi Tade-usz Stachowski-Prezes SM,,Osiedle M³odych”.

  ira

  Czy warto baæ siê strzy-kawki? Na czym polega ba-danie EKG? Do czego s³u¿ystetoskop?

  Odpowiedzi na te pytaniaposzukiwali aktorzy z Teatru„Baj Pomorski”, który goœci³

  na deskach „Ma³ej Sceny”Domu Kultury „Orle Gniazdo”w dn. 2.03.2013r. Spektakl pt.„Przypadki Doktora Boniface-go Tr¹bki” zorganizowanyzosta³ w ramach cyklu „So-botnie Bajdurki - czyli familij-ne spotkania z teatrem”. Jestto najnowsza propozycja

  BAJDURZENIE NA MA£EJ SCENIEDomu Kultury „Orle Gniazdo”,skierowana g³ównie do naj-m³odszych.

  Zabawne perypetie dok-tora i jego nietypowych pa-cjentów przyci¹gnê³y ca³erzesze ma³ych widzów wraz

  z opiekunami i sprawi³y, ¿eprzez salê niejednokrotnieprzewija³y siê salwy œmiechu.Co mo¿e byæ zabawnego wwizycie w gabinecie lekar-skim? Na pozór nic, chyba ¿ew recepcji zasiada sowa agabinet zabiegowy prowa-dzony jest przez dwa rozbry-

  kane chomiki. Trzeba przy-znaæ, ¿e zamys³ autorki spek-taklu – Anny Rumianek, by³niezwykle trafiony. Jak bo-wiem najlepiej oswoiæ dziec-ko z wizyt¹ u lekarza jeœli nieprzez ukazanie mu zabawne-go przebiegu takiej wizyty?

  Siêgniêcie po elementygroteski, której przyk³ademmo¿e byæ gigantyczny termo-metr wk³adany w ma³ego je-¿yka sprawi³y, ¿e spektaklpozbawiony by³ monotonii.

  Co wa¿ne przedstawieniunie brak tak¿e walorów edu-kacyjnych. Odwiedzaj¹c po-szczególne gabinety lekar-skie, dzieci mia³y okazjê zo-baczyæ na czym polegaj¹ ró¿-norodne badania oraz jakiminarzêdziami pos³uguj¹ siêokreœleni specjaliœci.

  Dodatkowym atutemprzedstawienia by³a muzykawykonywana na ¿ywo przezKrzysztofa Zarembê – kie-rownika muzycznego Teatru„Baj Pomorski”. Tak¿e samiaktorzy wykazali siê umiejêt-noœciami zarówno wokalny-

  mi, jak te¿ gry na instrumen-tach. To g³ównie ich popisysprawi³y, ¿e widzowie opusz-czali salê z piosenk¹ „W po-czekalni Cichosza” naustach.

  Scenografia, choæprosta w swojej formie, tak¿erobi³a wra¿enie. Ca³a prze-strzeñ oparta by³a o kartono-we dekoracje, zdobione nie-zwykle precyzyjnymi rysun-kami, przypominaj¹cymi nie-co komiksow¹ kreskê. Prostaforma prze³amana zosta³azastosowaniem ca³ej gamyró¿norodnych technik sce-nicznych. Raz na scenie po-jawiali siê aktorzy, innym ra-zem akcja rozgrywa³a siê zaparawanem. Najwiêcej emo-cji wzbudzi³y jednak momen-ty, w których aktorzy wycho-dzili z kukie³kami zza parawa-nu, ods³aniaj¹c w ten sposóbprzed widzem techniki anima-cji.

  Pomimo prawie godzin-nego spotkania z DoktoremBonifacym Tr¹bk¹, najm³od-si widzowie potrafili wytrwaæ

  w skupieniu. Cisza panuj¹cana sali wzbudzi³a zaskocze-nie zarówno wœród organiza-torów, jak te¿ u samych akto-rów, przyzwyczajonych, jaksami podkreœlali, do rozbry-kanej i trudnej do okie³znaniadzieciêcej publicznoœci.

  Nagromadzon¹ energiênajm³odsi mogli roz³adowaæpodczas zabawy na „teatral-nym” placu zabaw. Maluchymog³y poszaleæ w tunelu lubnamiocie, pobawiæ siê zabaw-

  kami, jak równie¿ oddaæ siêtwórczoœci artystycznej, rysu-j¹c lub lepi¹c z plasteliny.

  Niestety wszystko, co do-bre, szybko siê koñczy. Czasspêdzony z Teatrem i weso³¹zabaw¹ min¹³ niezwykleszybko. Pozostaje nam tylkoju¿ teraz zaprosiæ na kolejnyspektakl z cyklu „SobotnieBajdurki, czyli familijne spo-tkania z teatrem”, który odbê-dzie siê 13 kwietnia 2013r.

  Katarzyna £ukowska

  W Gimnazjum nr 23 ju¿po raz czwarty goœciliœmystudentów wspó³pracuj¹-cych z organizacj¹ AIESEC.

  Tym razem odwiedzilinas Frans Ariestama Dhar-sana z Indonezji oraz Jer-ry-Lynn Goveder z NowejZelandii. Nasi goœcie wspie-rali nauczycieli jêzyka an-gielskiego podczas wybra-nych lekcji. Przedstawiali

  ZIMOWA EDYCJA SPOTKAÑ Z KULTUR¥ INNYCH NARODÓW

  uczniom prezentacje i cieka-wostki na temat swoich kra-jów oraz odpowiadali na do-ciekliwe pytania naszychgimnazjalistów.

  Uczniowie G23 z entu-zjazmem podchodzili do za-jêæ z przedstawicielami tychkrajów. Du¿o radoœci i wspa-nia³ej atmosfery podczaszajêæ wprowadzi³a naukagry na indonezyjskim instru-

  mencie Angklung, czy æwi-czenie tradycyjnego, bojo-wego tañca Maorysów z No-wej Zelandii - Haka.

  Uczestnicy zajêæ chêtniei aktywnie uczestniczyli wlekcjach, a przy tym „szlifo-wali” jêzyk angielski i zwro-ty w dialekcie indonezyj-skim.

  BarbaraMaciejewska-N’sir

 • 12 Marzec 2013 nr 3 (216)

  Plan remontów w 2013 r.

  Klub Seniora „Rodzina”wzi¹³ udzia³ w niecodziennymwydarzeniu kulturalnym jakiemia³o miejsce w kinie „Rial-to”, w Poznaniu.

  Seniorzy mieli oka-zjê spotkaæ siê z twórcami filmu pt. „Tajemnica Wester-platte” - re¿yserem Paw³emChochlewem, z odtwórc¹ rolikapitana D¹browskiego – Ro-bertem ¯o³êdziewskim orazmiêdzynarodowej s³awy kom-pozytorem Janem Kaczmar-kiem – zdobywc¹ filmowego„Oskara”.

  To niezwyk³e spotkanierozpoczê³o siê seansem fil-mowym, a zakoñczy³o gor¹c¹

  SPOTKANIE SENIORÓW Z TWÓRCAMI FILMU„TAJEMNICA WESTERPLATTE”

  dyskusj¹, wymian¹ wra¿eñ ipogl¹dów na temat treœci,faktów i postaw g³ównych bo-haterów.

  Seniorzy podziêkowalire¿yserowi za „ucz³owiecze-nie” wyidealizowanej przezhistoriê osoby majora Henry-ka Sucharskiego i pogratulo-wali mu odwagi przedstawie-nia go w bardziej ludzkiej, tar-ganej emocjami i za³amaniemnerwowym, postaci. Rozu-miej¹c przy tym jego s³aboœæw obliczu tak ekstremalnychwydarzeñ.

  Podzielili siê swoj¹ ob-szern¹ wiedz¹ na temat IIwojny œwiatowej, ale ciekawi

  te¿ byli z jakimi trudnoœciamiaktorskimi musia³ zmierzyæsiê odtwórca roli kapitana D¹-browskiego i co inspiruje pod-czas pracy twórczej kompo-zytora – rodowitego Pozna-niaka – J. Kaczmarka?

  Wszyscy trzej goœcie wy-kazali siê pokor¹ i skrom-noœci¹ odpowiadaj¹c na ka¿-de zadane pytanie.

  Spotkanie to dostarczy³o,zarówno twórcom i widzom,wielu wzruszeñ, a otwartoœæartystów odwa¿y³a seniorówdo zbli¿enia siê i zrobieniasobie z nimi pami¹tkowejfotografii.

  Agnieszka Marcinkowska

  Os.Rusa: 11,12,13-malowanie korytarzy parteru i holi (budynki nr 11,12,13)-odnowienie oznakowania dróg i parkingów-remont instalacji odgromowej: Os.Rusa 13-wymiana zabezpieczeñ przedlicznikowych (budynki nr11,12,13)-wymiana wentylatorów dachowych 6 szt. (budynki nr11,12,13)-remont rozdzielaczy c.o.(budynki: 11,12,13)-wymiana pionu p-po¿. - Os.Rusa 11-domofony: wymiana klawiatur + kontrolery dostêpu w 3budynkach Os.Rusa1-10-remont rynien dachowych 3 segmentów-malowanie klatek schodowych i holi-odnowienie oznakowania dróg i parkingów-remont wew.lnii zasilaj¹cej od z³¹cza do tablicy g³ównej-wymiana zabezpieczeñ przedlicznikowych-remont instalacji odgromowej 3 segmentów-wymiana 10 drzwi piwnic na ognioodporne-wymiana 13 szt.drzwi wejœciowych na stalowe-monta¿ systemu adapterm (systemu oszczêdzania energii) -wymiana podzielników c.o. na elektroniczne (pracezosta³y ju¿ wykonane)-remont rozdzielaczy c.o.-domofony: wymiana klawiatur + kontrolery dostêpu-odnowienie nawierzchni miejsc postojowych –os.Rusa 1Os.Rusa: 121-138 -remont rynien dachowych 1,5 segmentów-remont loggii (etap 1, wymiana balustrad)-odnowienie oznakowania dróg i parkingów-remont wew.lini zasilaj¹cej od z³¹cza do tablicy g³ównej-wymiana zabezpieczeñ przedlicznikowych-remont instalacji odgromowej 6 segmentów-wymiana 18 drzwi piwnic na ognioodporne-remont rozdzielaczy c.o.-domofony:wymiana klawiatur + kontrolery dostêpuOs.Rusa 15-22, 43-48, 49-52-docieplanie szachtów technicznych-malowanie korytarzy piwnicznych-malowanie klatek schodowych-odnowienie oznakowania dróg i parkingów-remont instalacji odgromowej-wymiana zabezpieczeñ przedlicznikowych-remont rozdzielaczy c.o.-monta¿ systemu adapterm (systemu oszczêdzania energii)-wymiana podzielników c.o. na elekroniczne-wymiana zaworów podpionowych Os.Rusa 15-22-domofony: wymiana klawiatur + kontrolery dostêpu-wymiana wodomierzy na elektroniczne-budowa podjazdów do wejœæ Os.Rusa 15 i 16Os. Rusa 23-30, 31-34,35-42-docieplanie szachtów technicznych-malowanie klatek schodowych-malowanie posadzek piwnicznych

  - Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewaniaw budynku na os.Czecha 77.- Wymiana okien na klatkach schodowych, pralniach ,suszarniach oraz w piwnicach w budynkach na os. Czecha80-89, 90-96, 97-108.- U³o¿enie chodnika z kostki pozbrukowej przy budynku naos.Czecha 80-89, os.Lecha 21-30, 31-36.- Malowanie klatek schodowych na os. Lecha 122-129, 90-97, os.Czecha 90-96.- Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytemradiowym w budynkach na os.Lecha 15-20 i 122-129.- Remont balkonów na os. Lecha 42 (wymiana posadzekwraz izolacj¹)- Wymiana zaworów cw. zw. oraz cyrkulacji pod pionami wbudynkach na os. Lecha 15-20 i os. Czecha 90-96. (pracew budynku 90-96 s¹ ju¿ wykonane)-Likwidacja odwadniaczy gazowych w budynkach naos.Czecha 19-25, 77, 78, 79. ( prace ju¿ wykonane )-Wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku naos.Lecha 122-129. (prace ju¿ wykonane )-Wymiana zaworów gazowych pod pionami w budynku naos.Lecha 39-Remont chodnika przy budynku na os.Lecha 39 i 40-Naprawa schodów przy pawilonie na os.Lecha 121 ( przedwejœciem do sklepu spo¿ywczego TAD )-Wymiana naœwietla na patio pawilonu us³ugowo-handlowe-go na os.Lecha 43(Orle Gniazdo).

  Os. Rusa -odnowienie oznakowania dróg i parkingów-remont instalacji odgromowej-wymiana zabezpieczeñ przedlicznikowych-remont rozdzielaczy c.o.-monta¿ systemu adapterm (systemu oszczêdzania energii)-wymiana podzielników c.o. na elekroniczne-wymiana wodomierzy na elektroniczne-modernizacja obecnych i budowa nowych miejsc postojowychOs.Rusa 62-71,72-75, 76-85-remont loggii (etap 1, wymiana balustrad)-docieplanie szachtów technicznych-malowanie klatek schodowych-odnowienie oznakowania dróg i parkingów-wymiana zabezpieczeñ przedlicznikowychinstalacja c.o. remont rozdzielaczy c.o.domofony: wymiana klawiatur + kontrolery dostêpuOs.Rusa: 86-95, 96-100, 101-114, 115-119 -remont loggii (etap 1, wymiana balustrad)-docieplanie szachtów technicznych-malowanie klatek schodowych-odnowienie oznakowania dróg i parkingów-wymiana zabezpieczeñ przedlicznikowych-domofony: wymiana klawiatur + kontrolery dostêpuWe wszystkich nieruchomoœciach wymieniane bêd¹ oknaw mieszkaniach zgodnie z ocen¹ techniczn¹.Ponadto na os.Rusa zaplanowana jest budowa nowegoplacu zabaw przy budynkach 11-12 i uzupe³nienie urz¹dzeñna placu zabaw po³o¿onym w rejonie os.Rusa 7-10

  Os. Lecha i os. Czecha

  Os.Jagielloñskie:-wymiana nawierzchni uliczki za budynkiem nr 7-8-wymiana nawierzchni chodnika przy budynkach 99-105,106-112-po³o¿enie drugiej warstwy papy termozgrzewalnej, budyn-ki: 56-61, 67-73, 94-98, 99-105, 106-112,113-119-wymiana wewnêtrznych linii zasilania, budynki:15-16, 17-18, 19-20, 31-34,74-80, 81-87,-malowanie klatek schodowych, w budynkach j.w. pozakoñczeniu prac elektrycznych -docieplenia szczytów, budynki: 3-4, 5-6, 21, 94-uzupe³nienie urz¹dzeñ na placu zabaw przy budynku 122-127 i ogrodzenie piaskownicyOs.Oœwiecenia:-wymiana nawierzchni chodników przy budynkach 104-112,65-69-docieplenia szczytów, budynki: 53-56, 65-69,112-wymiana dŸwigu, Oœwiecenia nr 62 i nr 99Os. Powstañ Narodowych:-wymiana nawierzchni alei za deska nr 31-37-wymiana wewnêtrznych linii zasilania, budynki: 22-28,39-43-malowanie klatek schodowych, w budynkach j.w. pozakoñczeniu prac elektrycznych

  Na wszystkich wy¿ej wymienionych trzech osiedlachkontynuowane bêdzie obni¿anie krawê¿ników przy przej-œciach dla pieszych a tak¿e modernizowana zieleñ.Na ww osiedlach bêdzie siê tak¿e odbywa³a dalsza wymia-na stolarki okiennej po ocenie stanu technicznego okien.

  Opr.Ira

  Os. Jagielloñskie,os. Oœwiecenia,os. Powstañ Narodowych

  Fot. Jerzy Raube

 • 13Marzec 2013 nr 3 (216)

  Rekl

  am

  a

 • 14 Marzec 2013 nr 3 (216)

  Poznawaliœmy Rataje noc¹...

  Rataje znów goœci³y biega-czy na orientacjê. Na osiedluArmii Krajowej odby³a siê ostat-nia edycja biegów na orienta-cjê pod has³em: „Poznaj Po-znañ Noc¹”. Nad przebiegiemzawodów czuwali cz³onkowieWojskowego Klubu Sportowe-go Grunwald Poznañ, którzy

  przy wspó³pracy z Poznañsk¹Akademi¹ Wychowania Fi-zycznego postanowili stworzyæmo¿liwoœæ zaznajomienia siê zt¹ dyscyplin¹ sportu szerszejgrupie ludzi.

  G³ównym przes³aniem jestpopularyzacja biegów naorientacjê poœród mieszkañ-ców Poznania, a przy okazjiumo¿liwienie rywalizacji za-wodnikom, którzy na co dzieñtrenuj¹ tê dyscyplinê sportu.Wœród popularyzatorów jestRobert Banach, wielokrotny

  medalista najwiêkszych im-prez na œwiecie, cz³onek WKSGrunwald. - Tym bardziej cie-szy nas, ¿e z etapu na etapzg³asza siê coraz wiêcej osób.Przychodz¹ uczniowie szkó³podstawowych i seniorzy. Jakwidaæ na bieganie nigdy niejest za póŸno - dodaje.

  Zawody polegaj¹ na jaknajszybszym dotarciu domety zaliczaj¹c po drodzewskazane na mapie punktykontrolne. Poniewa¿ „PoznajPoznañ Noc¹” odbywa siê po

  zmroku, wa¿ne jest, aby przy-gotowaæ odpowiedni¹ latar-kê. Zazwyczaj biegi na orien-tacjê s¹ przeprowadzane wlasach i parkach. Tym razembiegacze kr¹¿yli po osiedlu,aby wzbudziæ zainteresowa-nie wœród mieszkañców.

  Po godzinie 20 organiza-torzy podsumowali cykl i za-prosili na kolejny, który wy-startuje ju¿ w kwietniu. CyklPPN, czyli piêæ biegów naorientacjê z edycji na edycjê

  cieszy³ siê coraz wiêksz¹ po-pularnoœci¹. Organizatorzybyli mocno zaanga¿owani, coprze³o¿y³o siê na dobra orga-nizacjê ca³ego cyklu. Maj¹pomys³y i wiedz¹ co chc¹poprawiæ w przysz³oœci. Wnowym cyklu zmieni siê dzieñi pora rozgrywania biegów.Odbywaæ siê bêd¹ w sobotyw godzinach po³udniowych.

  Red.fot. Jan Zabel

  i Janusz Gliszczyñski

  ….z okazji 68. RocznicyZakoñczenia Walk o Po-znañ w Domu Kultury „Jê-druœ” zgromadzi³ 78 zawod-ników.

  Organizatorem by³aSpó³dzielnia Mieszkaniowa„Osiedle M³odych” w Po-znaniu - Dom Kultury „Jê-druœ” oraz Ognisko TKKF„Piast” przy wspó³pracyWydzia³u Sportu UrzêduMiasta Poznania. G³ównym

  XXXVIII Turniej Tenisa Sto³owego...sêdzi¹ Turnieju by³ JerzyKiedrowicz, wspomaga³ago Sylwia Obst. Opiekê me-dyczn¹ sprawowa³a Rena-ta Urbaniak.

  Najm³odszym zawodni-kiem by³ 7-letni DominikObst. Otrzyma³ pami¹t-kow¹ tabliczkê i upominekufundowany przez Be-atê Pawlik-Nawrock¹ (cór-kê wieloletniego uczestnikaTurniejów, Henryka Pawli-

  ka). Najstarszym uczestni-kiem okaza³ siê Marian Pi-szora (76 lat), któremu wrê-czono statuetkê. Opróczmieszkañców Poznania iokolic w rywalizacji wzi¹³udzia³ pochodz¹cy z ChinLiu Dian Meng, zajmuj¹cdrugie miejsce w swej ka-tegorii wiekowej.

  Puchar GRAND PRIXzdoby³ Tadeusz Matusiakpokonuj¹c Miros³awa

  Piechnika. W imieniu orga-nizatorów puchar, medale,statuetki i nagrody zwyciêz-com Turnieju wrêczali: pre-zes Zarz¹du SM „OsiedleM³odych” w Poznaniu – Ta-deusz Stachowski, prze-wodnicz¹cy Rady Nadzor-czej SM „OM” – W³odzi-mierz Pluta, wiceprezesOgniska TKKF „Piast”- Jó-zef Miecznik oraz przedsta-wicielka Komisji KulturyRady Osiedla – DanutaGaca.

  I Grupa do 16 lat: 1.Grzegorz Lipiecki, 2. Pa-we³ Mielcarzewicz, 3. Da-niel Grzonka. II Grupa 17 – 30 lat: 1. Pawe³ Kierejczuk,2. Adam Krzymiñski, 3.Marcin Rutkowski. III Gru-pa 31 - 45 lat: 1. Miros³awPiechnik, 2. Piotr Sko³uda,3. Artur Król. IV Grupa 46 -55 lat: 1. Jacek Kotlarski, 2.Liu Dian Meng, 3. PiotrRaptis. V Grupa 56 lat i po-wy¿ej: 1. Tadeusz Matusiak– zwyciêzca OPEN, 2. Ro-man Jankowski, 3. JerzyKiedrowicz.

  W kategorii kobiet zwy-ciê¿y³a Benigma Konatkow-ska, 2. Sonia Lee, 3. LuizaNurek.

  Tekst i fot.Robert Wrzesiñski Od lewej: Tadeusz Matusiak – zwyciêzca OPEN, Liu Dian

  Meng z Chin

 • 15Marzec 2013 nr 3 (216)

  Z renty do¿ywotniej mog¹ korzy-staæ osoby po 65 roku ¿ycia, którezdecyduj¹ siê na podpisanie umowyz Funduszem Hipotecznym. Dziêkiniej senior co miesi¹c otrzymuje pie-ni¹dze, które znacznie zwiêkszaj¹jego domowy bud¿et. Formalnie se-nior przekazuje prawo do swojegomieszkania w umowie funduszowihipotecznemu. W praktyce jednakdo¿ywotnio korzysta z mieszkaniajak dotychczas, a jednoczeœnie mamo¿liwoœæ uzyskiwania dodatko-wych przychodów z wynajmu miesz-kania lub jego czêœci.

  „Jeden z naszych Klientów pod-sumowa³ rentê do¿ywotni¹ Fundu-szu Hipotecznego Familia – „¿yjeszjak dotychczas tylko lepiej”. Okreœle-nie lepiej dotyczy wielu aspektów po-cz¹wszy od sytuacji finansowej, popoczucie bezpieczeñstwa, zyskanienowego ¿ycia towarzyskiego czyprzyniesienie zwyk³ej ulgi w codzien-nych obowi¹zkach.” – mówi Katarzy-

  Emerycie, renta do¿ywotniapoprawi twoj¹ sytuacjê finansow¹!

  Dziêki dodatkowym pieni¹dzom osoby starsze mog¹ zupe³nie odmieniæ swoje ¿ycie na emeryturze. Przyk³adowoœrednia renta do¿ywotnia wyp³acana przez Fundusz Hipoteczny Familia wynosi ok. 1000 z³otych. Dziêki tej kwocie,emerytów staæ na leczenie, sp³atê zad³u¿enia, rozrywki i podró¿e.

  na Brzeska Miksa, Prezes FunduszuHipotecznego Familia.

  Du¿e korzyœci i jasne zasadyZ oferty Funduszu Hipoteczne-

  go Familia mog¹ skorzystaæ senio-rzy, którzy ukoñczyli 65 rok ¿ycia, bê-d¹cy w³aœcicielami mieszkania(domu, dzia³ki). O rentê ubiegaæ siêmo¿e osoba samotna, jak i ma³¿eñ-stwo, rodzeñstwo lub partnerzy pro-wadz¹cy wspólnie gospodarstwo do-mowe. Co miesiêczna wyp³ata pie-niêdzy mo¿e równie¿ obj¹æ jednora-zowy wiêkszy zastrzyk gotówki. Wy-p³aty te, przeznaczane s¹ z regu³yna sp³aty zad³u¿enia, wyjazdy, czypoprawê stanu zdrowia.

  Podpisanie umowy nie wi¹¿e siêz ¿adnymi wydatki po stronie senio-ra. Fundusz Hipoteczny Familia po-nosi koszty jej zawarcia, podatku odnieruchomoœci, op³at z tytu³u u¿ytko-wania wieczystego oraz ubezpiecze-nia. Umowy stosowane przez Fun-dusz Hipoteczny Familia zabezpie-

  czaj¹ interesy klienta. Znajduj¹ siêw nich zapisy zapewniaj¹ce osobomstarszym prawo do zamieszkania wlokalu i gwarantuj¹ce otrzymanierenty do¿ywotniej.

  Wsparcie w codziennym ¿yciuFundusz Hipoteczny Familia za-

  pewnia swoim klientom równie¿ „Pa-kiet Opiekuñczy” obejmuj¹cy bez-p³atne us³ugi ubezpieczeniowe i as-sistance, w sk³ad którego wchodz¹:ubezpieczenie od utraty lub znisz-czenia mienia, pomoc interwencyj-na w przypadku awarii AGD, RTV,PC, pomoc medyczna w nag³ychprzypadkach, pomoc motoryzacyjnaoraz darmowe porady prawne. Do-datkowo osoby, które potrzebuj¹ sta-³ej pomocy specjalistów w codzien-nym ¿yciu, np. w sprz¹taniu i goto-waniu mog¹ skorzystaæ z us³ugi Fa-milia Opieka. Wiêcej mo¿na siê do-wiedzieæ bezpoœrednio u OpiekunaKlienta pod nr 801 801 841 lub nastronie www.FamiliaSA.pl

  Fundusz Hipoteczny FAMILIA Spó³ka Akcyjnaul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawatel.: 22 831 95 10, fax: 22 831 95 10

  I N F O L I N I A : 8 0 1 8 0 1 8 4 1

  Rekl

  am

  a

 • 16 Czerwiec 2012 nr 6 (207)R

  ekl

  am

  a