Click here to load reader

WARSZTATY GRUPOWE Z KOMPETENCJI - ec. · PDF fileKomunikacja interpersonalna jest to jedna z form porozumiewania się ludzi. Jest procesem wymiany wiadomości między przynajmniej

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WARSZTATY GRUPOWE Z KOMPETENCJI - ec. · PDF fileKomunikacja interpersonalna jest to jedna z...

1

Projekt finansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

WARSZTATY GRUPOWE

Z KOMPETENCJI

SPOECZNYCH I AKTYWNEGO

PORUSZANIA SI PO RYNKU

PRACY

Podrcznik dla trenera

Warszawa 2014

2

Projekt finansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

Dzie 1

Zajcia organizacyjno

integracyjno motywujce

Komunikacja

interpersonalna

Cele oglne warsztatw:

a) Integracja grupy; poznawanie siebie

b) wypracowanie wsplnych norm i zasad obowizujcych w grupie

c) uzyskanie informacji o skutecznej komunikacji midzy ludmi

(komunikacja werbalna i niewerbalna)

d) poznanie i wiczenie zasad uwanego suchania i dobrej komunikacji

e) lepsze rozumienie komunikatw przekazywanych rnymi kanaami.

3

Projekt finansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

1 POWITANIE

CZAS: 5 min

MATERIAY: brak

CEL: 1. Uwiadomienie uczestnikom grupy korzyci z udziau w warsztatach aktywizacyjnych, zapoznanie ich z ogln tematyk zaj; przedstawienie metod i form realizacji. 2. Przedstawienie tematyki zaj danego dnia, metod ich realizacji i ram organizacyjno - czasowych

METODA PRACY: Mini wykad prowadzcych

OPIS: Prowadzcy przedstawiaj si uczestnikom, przedstawiaj co bdzie przedmiotem caych warsztatw aktywizujcych, nastpnie podaj temat dnia i ramy organizacyjno czasowe.

UWAGI: Dla uatwienia mona przygotowa prezentacj lub plakat, na ktrym wyranie danego dnia bdzie rozpisany rozkad dnia (ramy czasowe i poszczeglne wiczenia). Pozwala to uczestnikom na pen orientacj oraz dotrzymywanie czasu przerw. Zakres czasowy wicze proponowanych w pierwszym dniu warsztatw przekracza ramy czasowe, wybr konkretnych pozycji zaley od prowadzcych i poziomu funkcjonowania grupy.

2 BEZLUDNA WYSPA

CZAS: 15 min

MATERIAY: Brak

CEL: 1. Nawizanie osobistego kontaktu z uczestnikami 2. Zapoznanie si z czonkami grupy, przeamanie lodw, zabawa

METODA PRACY: Burza mzgw

OPIS: Uczestnicy siadaj w krgu, prowadzcy podaje instrukcj: jedziemy na bezludn wysp i bierzemy ze sob rne przedmioty. Prowadzcy mwi: mam na imi np. Tomek i na bezludn wysp zabieram telewizor. Pniej kady z uczestnikw po kolei przedstawia si i mwi jaki przedmiot zabiera ze sob. Prowadzcy mwi czy ten przedmiot moe wzi czy nie, zaley to od tego czy uczestnik powie przedmiot na pierwsz liter swojego imienia, jeli tak, to przedmiot zabiera ze sob, jeli nie, to podaje inn nazw przedmiotu.

UWAGI: Brak

4

Projekt finansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

3 KTO TAK JAK JA LUBI

CZAS: 15 min

MATERIAY: krzesa

CEL: 1. Nawizanie osobistego kontaktu z uczestnikami 2. Zapoznanie si z czonkami grupy, przeamanie lodw, zabawa

METODA PRACY: Grupowa

OPIS: Uczestnicy siadaj na krzesach w krgu (krzese jest o jedno mniej ni uczestnikw), jeden z uczestnikw wchodzi do rodka krgu i mwi: Kto tak jak ja lubi , np. je lody. Te osoby, ktre te lubi je lody wstaj i szybko zmieniaj krzeso. Osoba, ktra zostanie bez krzesa, zostaje w krgu i wymyla rzecz, ktr lubi.

UWAGI: brak

4 KONTRAKT

CZAS: 30 min

MATERIAY: Duy arkusz papieru, mazaki, tama do przymocowania karty na cian

CEL: Ustalenie zasad panujcych na warsztatach

METODA PRACY: Dyskusja w grupie

OPIS: Prowadzcy prosi grup o sugestie dotyczce zasad panujcych w grupie podczas warsztatw i zapisuje kad z nich na tablicy. Wane, aby w kontrakcie znalazy si takie zasady, ktre: - zwiksz poczucie bezpieczestwa w grupie (np. nie oceniamy si, nie wymiewamy, zachowujemy dyskrecj, itp.) - dadz moliwo indywidualnego wpywu na to, co si dzieje w grupie (np. Kady ma prawo wyrazi wasne zdanie) - zapewni dobrowoln aktywno (Nie zmuszamy nikogo do wypowiedzi, Mam prawo odmwi udziau w jakim wiczeniu) - okrel dogodne warunki do wsplnej pracy (Zaczynamy punktualnie, Mwimy po kolei, Nie przerywamy sobie, Wyczamy telefony komrkowe). Prowadzcy pyta grup, czy satysfakcjonuje j taki zbir zasad, na potwierdzenie kada osoba podpisuje si pod Kontraktem. Nastpnie wyjania zasady kontrowersyjne i ustala, czy powinny znale si na licie. Informuje grup, e lista wywieszana bdzie na pocztku kadego spotkania gwoli przypomnienia.

UWAGI: Im wicej zasad zostanie zaproponowanych przez uczestnikw, a mniej przez prowadzcego, tym lepiej. Prowadzcy nie powinien osdza propozycji, tylko po prostu je zapisywa

5

Projekt finansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

5 CZYJA TO WIZYTWKA?

CZAS: 20 min

MATERIAY: kartki papieru, kartoniki (wzorce wizytwek) kolorowe flamastry, szpilki lub agrafki.

CEL: 1. Wzajemne poznanie uczestnikw, 2. Przeamanie pierwszych lodw, 3. Znoszenie barier midzy ludmi

METODA PRACY: praca indywidualna, wypowiedzi na forum

OPIS: Kady uczestnik ma kartk papieru, dugopis, flamastry, szpilki lub agrafki. Jego zadaniem jest stworzenie wasnej wizytwki, ktra zawiera nastpujce informacje: ulubiony sposb spdzania wolnego czasu, ulubiony kolor, ulubiona potrawa, ulubione miejsce. Proponuj, aby prowadzcy te wzi udzia w takiej autoprezentacji. Nastpnie prowadzcy zbiera kartki, miesza i rozdaje losowo. Uczestnicy sprawdzaj, czy nie dostali swojej kartki. Ta cz zabawy polega na tym, eby jak najszybciej odszuka osob, ktra przygotowaa dan wizytwk. Nastpnie uczestnicy prezentuj, kady na forum, informacje zamieszczone w wizytwce. Na zakoczenie krtkie podsumowanie: czy trudno byo stworzy tak wizytwk? Co byo atwe, a co trudne?.

UWAGI: 1. Warto jest przygotowa prezentacj lub plakat przedstawiajcy schemat wizytwki, aby uczestnicy na bieco mogli samodzielnie kontrolowa na jakim etapie wykonania zadania s. 2. Innym wariantem tego wiczenia jest prezentacja w parach. Po przygotowaniu przez wszystkich uczestnikw wizytwek i ich wsplnym odnalezieniu, mona podzieli grup na 2 osobowe zespoy, poprosi, aby wymienili si wizytwkami a nastpnie zastanowili si/ porozmawiali z partnerem o jego wizytwce i zaprezentowali koleg/koleank grupie. Tym sposobem doskonalimy umiejtno twrczego mylenia, suchania, analizowania wnioskowania.

6 JAK DOJ DO ULICY POGODY DUCHA

CZAS: 35 min.

MATERIAY: kartki papieru, mazaki, duy arkusz brystolu,

CEL: wiczenie to informuje prowadzcego o oczekiwaniach i potrzebach uczestnikw szkolenia. Sugeruje jakie wiczenia powinny zosta zrealizowane, aby te potrzeby i oczekiwania mogy zosta zaspokojone.

METODA PRACY: Praca indywidualna, nastpnie dyskusja w grupie

OPIS: wiczenie to dotyczy problemu odpowiedzialnoci za samego siebie i wspodpowiedzialnoci za prowadzenie warsztatw.

6

Projekt finansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

I cz

Prowadzcy prosi uczestnikw, aby przypomnieli sobie rne sytuacje ze swojego ycia, problemy, z ktrymi si stykaj. Nastpnie kady z uczestnikw dzieli kartk na p pionow lini, po jednej stronie pisze: co mog zmieni - co zaley ode mnie, po drugiej stronie linii pisze: czego nie mona zmieni - co nie zaley ode mnie. Uczestnicy wpisuj (lub rysuj) swoje przykady po jednej i drugiej stronie kartki i opisuj wg polecenia. Nastpnie wsplnie omawiane s przykady na forum grupy.

Na koniec tej czci wiczenia prowadzcy rozmawia z uczestnikami o tym, e w yciu wicej pogody ducha znajd ci ludzie, ktrzy umiej rozrni to, co naley zaakceptowa, bo nie mona tego zmieni, i maj odwag zmienia, to co mog zmieni. Droga do ulicy Pogody Ducha jest jednak trudna i trzeba stale jej szuka.

II cz Uczestnicy warsztatw dostaj kartki i mazaki. Przez kilka minut zastanawiaj si i prbuj odpowiedzie sobie na pytanie, co chc osign i do czego doj podczas szkolenia. Nastpnie zapisuj na kartkach w formie dokoczenia zdania: To byo dobre szkolenie poniewa: -.. -.. -.., itd. (w przypadku osb, ktre maj problem z zapisaniem moe pomc prowadzcy bd osoba, ktra wczeniej skoczya). Kolejnym etapem jest odczytanie przez kadego uczestnika swoich zda i zapisywanie ich przez prowadzcego na wsplnej planszy. Bdzie moliwo porwnania czy potrzeby grupy s jednorodne czy niejednorodne. Podsumowujc wiczenie prowadzcy moe zada uczestnikom szkolenia pytania, np.:

Jaki masz wpyw na realizacj tych potrzeb, w jaki sposb moesz sam na to wpyn?

Co Ci daje osigniecie danego celu (tu naley wskaza na konkretn potrzeb)?

Co naley zrobi, aby dany punkt zosta zrealizowany?

UWAGI: wiczenie to oprcz funkcji diagnostycznej dla prowadzcego spenia jednoczenie funkcj motywacyjn dla uczestnikw. Naley tylko zachca ich do szerokich wypowiedzi, nastpnie podsumowywa, podkrelajc jak wana jest ich aktywno.

7 UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

CZAS: 10 min.

MATERIAY: Brak

CEL: Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczcej umiejtnoci interpersonalnych

METODA PRACY: Mini wykad trenera

OPIS:

7

Projekt finansowany ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

Trener przedstawia podstawowe pojcia: - definicja umiejtnoci interpersonalnych; - jakie s umiejtnoci interpersonalne

UWAGI: Umiejtnoci interpersonalne to inaczej umiejtnoci spoeczne, umiejtnoci komunikacyjne, umiejtnoci interakcyjne, umiejtnoci relacyjne, kompetencje spoeczne, ktre wykorzystujemy w relacjach z innymi ludmi w celu: osignicia oczekiwanej skutecznoci (podejcie zwizane z potrzeb wadzy i statusu) inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludmi (podejcie zwizane z potrzeb aprobaty i akceptacji) Kluczowe umiejtnoci interpersonalne, to umiejtnoci:

Search related