of 27 /27
 Wady postawy krgosupa

wady postawy kregoslupa

Embed Size (px)

Text of wady postawy kregoslupa

Page 1: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 1/27

Wady postawykrgosupa

Page 2: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 2/27

Prawidowa postawa to swobodny i

estetyczny ukad ciaa w pozycji stojcej.

Pozwala ona utrzyma równowag i

stabilno kosztem niewielkiej pracy

mini. Zapewnia dziecku funkcjonalnoi niezaleno ruchow, jak równie

oddziauje na prawidow prac

narzdów wewntrznych.

Page 3: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 3/27

Postawa prawidowa nie jest pojciem

 jednoznacznym, zaley ona od takich

czynników jak: wiek (np. postawastarcza, postawa maego dziecka), pora

dnia, posiki, zmczenie ...

Page 4: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 4/27

Oceny prawidowej postawy ciaa ± w

zalenoci o wieku ± dokonujemy wg

nastpujcych zasad:

barki nie wystaj do przodu ty gowy z plecami s w jednej linii

(mona to sprawdzi proszc dziecko

o podejcie do ciany)

wypuky brzuszek

lekkie wgbienie (lordoza) wodcinku ldwiowym krgosupa

cay tuów pochylony do przodu

lekkie zgicie bioder i kolan

do 4-5 roku ycia wystpujepaskostopie

POSTAWAMAEGO DZIECKA

Page 5: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 5/27

klatka piersiowa spaszcza si nieco, przez co

zaokrglenie barków staje si wyraniejsze

brzuch jest nieco mniej wypuky

lordoza (wgbienie w odcinku ldwiowym) jest

wyraniejsze

cay tuów pozostaje lekko pochylony do przodu

proste nóki

nieco mniejsze zgicie bioder i kolan cakowity zanik paskostopia

POSTAWA DZIECKAW WIEKU SZKOLNYM 

Page 6: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 6/27

wyprostowana postawa ciaa zmniejszenie si wystawania brzucha

zanik zgicia w biodrach i kolanach

gowa nieznacznie wysunita do przodu

brzuch jest paski, cofnity w stosunku do

klatki piersiowej wygicia krgosupa w ksztacie litery S

WIEK DORASTANIA

POSTAWA U OSOBY DOROSEJ

Page 7: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 7/27

Przyczyna ich wystpowania nie jest jednoznacznie

okrelona, niemniej jednak czynniki które wydaj si

by gównymi powodami wad postawy, to bez

wtpienia spadek aktywnoci fizycznej orazwybitnie siedzcy tryb ycia. Win za powstawanie

wad postawy obarcza si równie mao racjonalne

ywienie dzieci i modziey ubogie w skadniki

niezbdne do prawidowego rozwoju koca (tj. biaka

witaminy, makro i mikroelementy), szczególnie wane

w fazie jego silnego rozwoju i wzrostu.

WADYPOST

AWY KRGOSUP

A

Page 8: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 8/27

Wada postawy - to zaburzenia w stojcej pozycji

ciaa, które nie mieszcz si w przecitnych

fizjologicznych normach postawy ciaa. Postawawadliwa jest nieestetyczna i czsto okrela si j 

 jako "zmczon".

Najczciej spotyka si podzia wad budowy i

postawy na due zasadnicze grupy:

1) Wady wrodzone

a) koci

b) mini2) Wady nabyte

a) rozwojowe

b) nawykowe

Page 9: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 9/27

Wady nabyte mog by wywoane przebytymi

chorobami i okrelamy je terminem ± rozwojowe

lubpowstaj na skutek zaburzenia nawyku prawidowej

postawy ciaa - wady nawykowe.

Wady nabyte rozwojowe powstaj najczciej w wyniku nastpujcych

chorób:

krzywicy

grulicy

choroby Scheuermanna.

Page 10: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 10/27

Wady nabyte nawykowe upatruje si w trzechsterach czynników, do których nale:

1) czynniki rodowiskowe,

2) czynniki morfologiczne,

3) czynniki fizjologiczne.

Page 11: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 11/27

Czynniki rodowiskowe - przyczyn 

powstawania wad s: siedzcy tryb ycia

(odrabianie lekcji, czytanie, ogldanie

programów telewizyjnych, spoywanieposików), niewaciwe obuwie i ubiór,

nieodpowiednie noszenie tornistra z

ksikami, niedostosowanie awki szkolnej

do warunków fizycznych dziecka, zeowietlanie i odlego od tablicy w szkole,

ograniczanie aktywnoci ruchowej.

Page 12: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 12/27

Czynniki morfologiczne - czsto przyczyn wad postawy jest zaburzenie napicia mini,

tzw. dystonia miniowa, powstaa na skutek;

choroby, przemczenia. Jedne grupy

miniowe ulegaj nadmiernemu napiciu iskróceniu, a inne rozcigniciu i osabieniu,

np.; powstawanie pleców okrgych -

rozcignicie wizade krgosupa i wywoanie

nieprawidowych warunków ksztatowania siposzczególnych krgów (krgi klinowe dajce

w efekcie plecy okrge).

Page 13: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 13/27

Czynniki fizjologiczne - istot zaburze

 jest tutaj nawyk nieprawidowej postawy.

Podstaw tego rodzaju wady czsto s 

zaburzenia czucia gbokiego,krótkowzroczno, osabienie suchu.

Page 14: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 14/27

Niemay wpyw na postaw ciaa

ma stan psychiczny czowieka.

Dziecko upoledzone umysowo,przelknite, zasadniczo przybiera

z postaw.

Wszelkiego rodzaju niedopatrzenia i

zaniedbania w stwarzaniu

odpowiednich warunków rozwoju

mog spowodowa utrwalanie sizych nawyków i doprowadzi do

znieksztacenia w budowie i

postawie ciaa.

Page 15: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 15/27

Do najczstszych wad postawy krgosupa nale:

plecy okrge,

plecy wklse,

plecy paskie,

boczne skrzywienie krgosupa -skolioza.

Do drobnych odchyle (bdów) mona zaliczy:

niewielkiego stopnia odstawanie opatek,

asymetri barków, asymetri eber i klatki piersiowej.

Page 16: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 16/27

Plecy okrge - charakteryzuj si nadmiernym wygiciem

krgosupa ku tyowi i zmniejszonym przodopochyleniem miednicy.

Przy maej brodzie cay tuów nachylony jest do przodu, a

równowag mona zachowa poprzez cofnicie caej miednicy ku

tyowi.

Zmiany zachodzce w przypadku pleców okrgych zale od

stopnia wygicia krgosupa i okresu rozwoju wady. Wizada

rozpite midzy wyrostkami kolczystymi krgosupa s 

rozcignite, natomiast na trzonach krgowych skrócone. Trzonykrgowe oraz chrzstki midzykrgowe s od przodu spaszczone,

a od tyu wysze. Minie prostownika grzbietu s osabione, co

powoduje wysunicie do przodu gowy i barku. Minie klatki

piersiowej i brzucha s skrócone. Wynikiem tych zmian jest

szybsze mczenie si oraz zmniejszany zakres ruchów krgosupa

i w stawach barkowych.

Skone ustawienie eber oraz spaszczenie górnej czci klatki

piersiowej zmniejszaj zakres ruchów oddechowych i znacznie

upoledzaj oddychanie. Zmiany te niekorzystnie wpywaj na

ukad krenia.

Page 17: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 17/27

W ksztatowaniu nawyku prawidowej postawy naley

uwiadomi dziecku, co jest prawidowe, a co wadliwe w jegopostawie. Mona to robi poprzez porównanie z jakim wzorcem

(fotografia, kolega, rysunek) lub korzystajc z lustra.

Stopniowo dziecko koryguje swoj postaw, a wic cofa gow,

ciga opatki oraz barki w ty i w dó, tak by znalazy si one na

 jednakowym poziomie, a klatka piersiowa uwypuklia si. Przy

plecach okrgych naley wzmocni w pozycji zblienia

przyczepów (tj. skorygowanej) minie karku (z cofniciem

gowy), misie prostownik grzbietu odcinka piersiowego oraz

minie cigajce opatki, natomiast rozcign naley miniepiersiowe oraz zbate przednie.

Page 18: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 18/27

Plecy wklse - to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny

ldwiowej. Charakterystyczne dla tej wady jest znaczne wygicie lordozy

ldwiowej, zaakcentowane przodopochylenie miednicy, brzuch wypity.

Przykurczone s nadmiernie minie; biodrowo-ldwiowy, prostownikgrzbietu odcinka ldwiowego i towarzyszce, a rozcignite i osabione

minie brzucha (zwaszcza prosty) i poladkowe.

Przy kadej nieprawidowej postawie dziecka naley korygowa

poszczególne elementy ukadu; nóg, miednicy, brzucha, odcinka

ldwiowego krgosupa, a nastpnie piersiowego i gowy. W

pocztkowym okresie naley dokonywa tych korekcji lokalnych w

pozycji lecej tyem, póniej w pozycji siedzcej przy cianie, a

nastpnie stojcej równie przy cianie.

Page 19: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 19/27

Plecy paskie - charakteryzuj si spaszczeniem obu

krzywizn kifozy piersiowej i lordozy ldwiowej. Wad

t spotyka si najczciej u dzieci wtych, z ogólnie

sabym uminieniem. U dzieci z paskimi plecami i

sabym uminieniem naley stosowa wiczeniaogólno wzmacniajce. Nie naley unika pozycji

lordozujcych i kifotyzujcych.

Page 20: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 20/27

Skolioza -boczne skrzywienie krgosupa charakteryzuje si odchyleniem

osi anatomicznej od osi mechanicznej w trzech paszczyznach; czoowej,

strzakowej i poprzecznej. Jest to schorzenie ogólnoustrojowe powodujce

wiele zmian wtórnych w ukadach narzdu ruchu, oddychania, krenia.

Przyjto nastpujce kryteria podziau skolioz:

a) lokalizacj skrzywienia - piersiowe, ldwiowe, szyjne

b) liczb uków - jednoukowe, wieloukowec) pierwotno skrzywienia - pierwotne i wtórne

d) stopie mechanicznego wyrównania skrzywienia - wyrównane i nie

wyrównane

e) stopie anatomicznego czynno-biernego wyrównania si skrzywienia

f) stopie zaawansowania procesu patologicznego - funkcjonalne i

strukturalne

g) okres ujawniania si skrzywienia i przyczyn powstawania - wrodzone,

rozwojowe, idiopatyczne.

Page 21: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 21/27

Leczenie skoliozy jest bardzo trudne. Ogólnym

celem leczenia jest usunicie lub zmniejszenie

skrzywienia, a jeli jest to nieosigalne, to

przynajmniej zatrzymanie postpu skrzywienia iutrzymanie osignitych wyników.

Boczne skrzywienia krgosupa Io,IIo,IIIo.

Page 22: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 22/27

70% ludnoci zawodowo czynnej pracuje obecnie

w pozycji siedzcej. Zjawisko to dotyczy wicwikszoci z nas.Pracujc w pozycji siedzcej spdzamy w niejstatystycznie okoo 10 lat siedzc non - stop!

60 - 80% sporód nas, osób pracujcych, szuka

pomocy lekarskiej z powodu bólu dolnej czcikrgosupa. Bóle te wystpuj najczciej upracowników sfery zarzdzania, wykonujcychpozornie najlejsza - bo siedzc - prac.W rankingu grup pracowników najbardziejnaraonych na dolegliwoci miniowo-szkieletowepracownicy biurowi wyprzedzaj nawet dokerów.

Bóle krgosupa s przyczyn 20% absencjichorobowych i stanowi drug, najwaniejszprzyczyn po przezibieniach.

50% wczeniejszych emerytur spowodowanych jest przez patologiczne zmiany krgosupa.

CIEKAWOSTKA

Page 23: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 23/27

Najistotniejsze Przyczyny kopotówzdrowotnych ludzi pracujcych na

siedzco?

Siedzc przyjmujemy nienaturaln pozycjnaszego ciaa - tym samym zmuszamy naszkrgosup do nienaturalnego uoenia,

krgosup czowieka siedzcego jest nadmiernieobciony - tym bardziej, im bardziejniedostosowane do naszych rzeczywistych potrzeb jest krzeso na którym siedzimy,minie czowieka siedzcego s nadmiernienapite - w poczeniu z brakiem ruchu podczas

siedzenia stanowi to przyczyn ich skurczy,wadliwie skonstruowane lub nieodpowiedniodobrane do dugoci czasu pracy, jej specyfiki atake do wymiarów uytkownika krzeso, moezmusza do przyjcia nieprawidowej pozycji ciaa

podczas siedzenia bez moliwoci jej zmiany.

Page 24: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 24/27

PRZECIWDZIAAJ!Dobierz optymalne dla siebie krzeso, dostosowanedo dugoci i rodzaju wykonywanej przez Ciebiepracy.Nie zapomnij, e wszyscy rónimy si rozmiarami -

Twoje krzeso powinno by dostosowane do Twoichrozmiarów.Zanim jednak rozpoczniesz na nim prac - pamitaj,aby wyregulowa proporcje Twojego krzesa - tylkowówczas bdzie Ci si w nim siedziao wygodnie izdrowo.Doó wszelkich stara, aby codziennie znale czasna choby najprostsze wiczenia fizyczne. Nawetnajlepsze krzeso nie zastpi ich w walce o zdrowie.

Page 25: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 25/27

Skutki wadliwej konstrukcji krzesa:

Wpyw pozycji ciaa na obcieniekrgosupa (mierzone jako siaciskajca dyski miedzykrgoweL4/L5).

Przygldnij si uwanierysunkowi.

Kiedy siedzisz sia nacisku na dyskimiedzykrgowe jest znacznie

wysza ni wtedy gdy stoisz. Gdyuywasz krzesa niedostosowanegodo swoich potrzeb nacisk zwikszasi jeszcze bardziej. Moe sizwikszy nawet dwukrotnie.

Page 26: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 26/27

Migrena

zaburzenia koncentracji

Napicie szyi, karku i opatek 

Choroby i patologiczne

nieodwracalne zmiany krgosupa

Skutki nieprawidowejpozycji siedzcej

Ociao w nogach i stopachBóle w poladkach

Page 27: wady postawy kregoslupa

5/9/2018 wady postawy kregoslupa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/wady-postawy-kregoslupa 27/27

DZIKUJ ZA UWAG